Imeds.pl

Roztwory Do Testów Punktowych -

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Roztwory do testów punktowych

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to są Roztwory do testów punktowych i w jakim celu się je stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Roztworów do testów punktowych

3.    Jak stosować Roztwory do testów punktowych

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Roztwory do testów punktowych

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to są Roztwory do testów punktowych i w jakim celu się je stosuje

Produkt przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Roztwory do testów punktowych stanowią roztwory alergenów oraz roztwory kontrolne przeznaczone do diagnostyki schorzeń alergicznych IgE-zależnych, takich jak alergiczny nieżyt nosa i spojówek, alergiczna astma oskrzelowa, niektóre postacie atopowego zapalenia skóry, alergicznej pokrzywki oraz alergii pokarmowej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Roztworów do testów punktowych Kiedy nie stosować Roztworów do testów punktowych

• Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie, uogólnione schorzenia z uwagi na zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobowe zmiany skórne w obszarze, który ma być wykorzystany do testowania, ponieważ istnieje ryzyko ich zaostrzenia oraz niewłaściwego odczytu wyników testów.

• Jeśli pacjent jest leczony lekami blokującymi receptory beta-adrenergiczne (beta-blokerami) (ponieważ osłabiają odpowiedź na adrenalinę podawaną w razie działań niepożądanych) oraz inhibitorami ACE (ponieważ nasilaj ą spadek ciśnienie tętniczego w przypadku reakcji anafilaktycznej).

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Roztworów do testów punktowych należy:

•    poinformować lekarza o ciąży, ponieważ w trakcie stosowania produktu istnieje ryzyko reakcji anafilaktycznej (ciężkiej reakcji alergicznej), która grozi niedotlenieniem płodu;

•    poinformować lekarza o schorzeniach współistniej ących, takich jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, nadczynność tarczycy, ponieważ przeciwwskazane jest wówczas stosowanie adrenaliny zalecanej w razie działań niepożądanych produktu leczniczego Roztwory do testów punktowych.

Zaleca się wykonywanie testów w okresie bezobjawowym lub o niewielkim nasileniu objawów klinicznych.

Dzieci i młodzież

Wykonanie testów punktowych u dzieci jest możliwe już po ukończeniu pierwszego roku życia, w zależności od kondycji dziecka, ale z reguły nie powinno się ich przeprowadzać przed czwartym rokiem życia.

Roztwory do testów punktowych a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Równoczesne przyjmowanie leków przeciwalergicznych takich jak przeciwhistaminowe, steroidy lub leki o ubocznym działaniu przeciwhistaminowym może spowodować otrzymanie wyników fałszywie ujemnych. Lekarz ustali, jakie leki należy odstawić przed zastosowaniem Roztworów do testów punktowych.

Należy unikać równoczesnej naturalnej ekspozycji na alergen.

Ciąża, karmienie piersiąi wpływ na płodność

Nie ma wystarczających doświadczeń z wykonywaniem testów skórnych w czasie ciąży i laktacji.

W miarę możliwości testów skórnych nie należy wykonywać w czasie ciąży (z uwagi na ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznej).

Chociaż prawdopodobnie nie ma żadnego zagrożenia dla niemowląt karmionych piersią, stosunek ryzyka do potencjalnych korzyści należy rozważać w każdym przypadku indywidualnie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ wykonania testów skórnych punktowych na powyższe czynności nie jest znany.

3. Jak stosować Roztwory do testów punktowych Sposób stosowania

1.    Do przeprowadzania testów wykorzystuje się przyśrodkową część przedramienia, które pacjent luźno opiera na stole.

2.    Szczególne przygotowanie skóry nie jest konieczne. Przy skrajnych wartościach temperatury na zewnątrz należy chwilę odczekać w celu aklimatyzacji do temperatury pomieszczenia. Jeśli skórę oczyszcza się wodą, alkoholem etylowym etc. należy poczekać co najmniej 2 minuty aż powróci jej normalne ukrwienie.

3. Równocześnie należy przeprowadzić dwie próby kontrolne, aby sprawdzić indywidualną reaktywność skóry pacjenta:

a)    ujemną próbę kontrolną z rozpuszczalnikiem obecnym w wyciągu alergenowym

b)    dodatnią próbę kontrolną z roztworem histaminy.

4.    Na zaznaczonym miejscu na skórze umieszcza się kroplę roztworu testowego za pomocą pipetki. Ze względów higienicznych nie należy dotykać skóry pipetką.Odległość między tak nałożonymi kroplami powinna wynosić ok. 4 cm.

5. Skórę nakłuwa się pionowo igłą lub lancetem w obrębie kropli naniesionego roztworu (zwykły test punktowy). Można kierować igłę lub lancet pod kątem ostrym i po nakłuciu lekko unieść ostrze, aby niewielka ilość roztworu dostała się do skóry (zmodyfikowany test punktowy). Należy unikać wywoływania krwawienia.

6.    Nadmiar roztworu należy usunąć po 5-10 minutach w przypadku łagodnego przebiegu reakcji a natychmiast po wystąpieniu silnego odczynu.

7.    Wyniki testów punktowych należy odczytywać po ok. 10-20 minutach (w tym czasie należy

obserwować przebieg reakcji).

8. Odczyn dodatni to bladożółtawy bąbel (obrzęk) z żywoczerwoną otoczką (rumieniem). Reakcję uznaje się za dodatnią, gdy średnica bąbla jest > 3 mm. Roztwór kontrolny ujemny nie powinien wywołać reakcji (średnica bąbla 0 mm). Reakcj ę można ocenić na podstawie następuj ącego schematu:

0 = brak bąbla (jak roztwór kontrolny ujemny),

(+) = bąbel o średnicy < 3 mm,

+ = bąbel o średnicy > 3 - < 4 mm,

++ = bąbel o średnicy > 4 - < 5 mm,

+++ = bąbel o średnicy > 5 - < 6 mm,

++++ = bąbel o średnicy > 6 mm.

Jeżeli wystąpił odczyn po roztworze kontrolnym ujemnym, wynik testu nie może być jednoznacznie oceniony ze względu na podwyższoną reaktywność skóry. Należy to uwzględnić podczas odczytu reakcji z roztworami alergenów. Idealne byłoby powtórzenie badania w późniejszym terminie. Jeśli średnica bąbla po roztworze kontrolnym ujemnym przekracza 2 mm badanie jest niemiarodajne.

9. Mieszanki alergenowe służą tylko do badań przesiewowych. W przypadku dodatniego odczynu należy powtórzyć testy z poszczególnymi alergenami. (Na ogół nie bada się pojedynczych alergenów w przypadku mieszanek traw oraz traw/zbóż).

Po nakropleniu roztworów testowych, pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez co najmniej 30 minut, po tym czasie lekarz powinien ocenić stan pacjenta.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Roztwory do testów punktowych mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U silnie wrażliwych pacjentów mogą wystąpić nasilone reakcje miejscowe. W razie potrzeby można wówczas zastosować miejscowo krem ze steroidem lub podać doustny lek przeciwhistaminowy.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje uogólnione, niekiedy o ciężkim przebiegu (do wstrząsu anafilaktycznego włącznie). Wstrząs anafilaktyczny może wystąpić kilka sekund lub minut po ekspozycji na alergen, często nawet przed wystąpieniem reakcji miejscowej. Objawami poprzedzaj ącymi wstrząs anafilaktyczny są pieczenie, swędzenie i uczucie gorąca na lub pod językiem, w gardle, a w szczególności na dłoniach lub podeszwach stóp. Objawy te powinno się natychmiast zgłosić lekarzowi.

W trakcie wykonywania testów lekarz dysponuje zestawem przeciwwstrząsowym z gotową do podania strzykawką z adrenaliną.

W wyj ątkowo rzadkich wypadkach reakcje niepożądane mogą wystąpić nawet kilka godzin po ekspozycji na alergen; w razie wątpliwości a w szczególności w razie wystąpienia reakcji uogólnionych pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Wskazówki odnośnie leczenia reakcji anafilaktycznych są zamieszczone w załączonym schemacie. Lekarz może je modyfikować w zależności od stanu pacjenta.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Roztwory do testów punktowych

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2oC - 8oC).

Nie zamrażać.

Nie stosować Roztworów do testów punktowych po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawierają Roztwory do testów punktowych

Substancjami czynnymi są: wyciągi alergenowe z pyłków roślin, roztoczy, nabłonków zwierząt, piór, grzybów pleśniowych i drożdży, pyłów oraz pokarmów. Wykaz oraz stężenie alergenów znajduje się w załączniku nr 1.

Substancją czynną roztworu kontrolnego dodatniego jest dichlorowodorek histaminy.

Aktywność    i stężenie alergenów wyrażone jest: SBU- w standaryzowanych jednostkach

biologicznych; BU- w jednostkach biologicznych; PNU- w jednostkach azotu białkowego.

Pozostałe składniki to: chlorek sodu, fenol, glicerol, woda do wstrzykiwań.

Jak wyglądają Roztwory do testów punktowych i co zawiera opakowanie

W związku z naturalnym zabarwieniem własnym materiału wyjściowego do ekstrakcji, roztwory testowe mogą mieć zróżnicowane zabarwienie.

Opakowanie zawiera buteleczki z wyciągami alergenów po 3 ml i (lub buteleczki) z roztworem kontrolnym dodatnim po 3 ml (lub) buteleczki z roztworem kontrolnym ujemnym po 3 ml, zgodnie z indywidualnym zamówieniem na podstawie załącznika nr 1.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Allergopharma GmbH & Co. KG Hermann-Koerner-Str. 52 D-21465 Reinbek Niemcy

Tel. ++49 - (0)40 - 727 65-0 Fax ++49 - (0)40 - 722 77 13

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Allergopharma-Nexter Sp. z .o.o. ul. Gromadzka 59, 40-771 Katowice tel. 32 2571 301, 2514 319, 2515 419 fax 32 2514 113

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Załącznik Nr 1 do ulotki dla pacjenta wykaz alergenów do testów punktowych

Wyciągi alergenowe pochodzenia roślinnego (pyłków roślin)

100 Klon

50 000 BU/ml

101 Grochodrzew

50 000 BU/ml

106 Bylica pospolita

50 000 SBU/ml

108 Brzoza biała

50 000 SBU/ml

109 Pokrzywa

50 000 BU/ml

110 Buk

50 000 BU/ml

111 Grab

50 000 BU/ml

114 Dąb szypułkowy

50 000 BU/ml

115 Olcha

50 000 BU/ml

116 Jesion wyniosły

50 000 BU/ml

117 Świerk

50 000 BU/ml

119 Komosa

50 000 BU/ml

121 Jęczmień

50 000 BU/ml

123 Parietaria lekarska

50 000 SBU/ml

126 Owies

50 000 BU/ml

129 Leszczyna

50 000 BU/ml

132 Bez czarny

50 000 BU/ml

133 Kłosówka

50 000 BU/ml

135 Trawa bermudzka

50 000 BU/ml

136 Jaśmin

50 000 BU/ml

137 Grzebienica

50 000 BU/ml

139 Sosna zwyczajna

50 000 BU/ml

140 Kupkówka pospolita

50 000 BU/ml

142 Lipa

50 000 BU/ml

143 Mniszek lekarski

50 000 BU/ml

147 Kukurydza

50 000 BU/ml

151 Oliwka europejska

50 000 BU/ml

152 Topola

50 000 BU/ml

153 Platan wschodni

50 000 BU/ml

154 Ambrozja piołunolistna

50 000 BU/ml

157 Rajgras angielski

50 000 BU/ml

158 Żyto

50 000 SBU/ml

160 Tomka wonna

50 000 BU/ml

161 Szczaw

50 000 BU/ml

168 Wiąz

50 000 BU/ml

169 Babka lancetowata

50 000 SBU/ml

170 Wierzba iwa

50 000 BU/ml

173 Pszenica

50 000 BU/ml

177 Tymotka łąkowa

50 000 BU/ml

178 Wiechlina łąkowa

50 000 BU/ml

179 Kostrzewa łąkowa

50 000 BU/ml

180 Rzepak

50 000 BU/ml

304 Sierść chomika

10 000 BU/ml

306 Sierść psa

10 000 BU/ml

308 Sierść królika

10 000 BU/ml

309 Sierść kota

50 000 SBU/ml

310 Sierść myszy

10 000 BU/ml

311 Sierść świnki morskiej

10 000 BU/ml

314 Sierść konia

10 000 BU/ml

315 Sierść szczura

10 000 BU/ml

317 Sierść krowy

10 000 BU/ml

318 Wełna owcza

10 000 BU/ml

319 Sierść świni

10 000 BU/ml

321 Pióra papugi

10 000 BU/ml

322 Sierść kozy

10 000 BU/ml

Wyciągi alergenowe roztoczy

708 Dermatophagoides farinae

50 000 BU/ml

725 Dermatophagoides pteronyssinus

50 000 SBU/ml

728 Acarus siro

50 000 BU/ml

729 Lepidoglyphus destructor

50 000 BU/ml

730 Tyrophagus putrescentiae

50 000 BU/ml

Wyciągi alergenowe pokarmowe

500 Mięso kacze

5 000 PNU/ml

501 Baranina

5 000 PNU/ml

503 Mięso kurze

5 000 PNU/ml

504 Konina

5 000 PNU/ml

505 Mięso indycze

5 000 PNU/ml

506 Wołowina

5 000 PNU/ml

507 Wieprzowina

5 000 PNU/ml

612 Mięso gęsie

5 000 PNU/ml

509 Węgorz

5 000 PNU/ml

510 Pstrąg

5 000 PNU/ml

511 Halibut

5 000 PNU/ml

513 Dorsz

5 000 PNU/ml

514 Karp

5 000 PNU/ml

515 Łosoś

5 000 PNU/ml

520 Sola

5 000 PNU/ml

522 Tuńczyk

5 000 PNU/ml

526 Krab

5 000 PNU/ml

527 Langusta

5 000 PNU/ml

528 Małże

2 500 PNU/ml

529 Homar

5 000 PNU/ml

530 Ananas

2 500 PNU/ml

531 Jabłko

500 PNU/ml

532 Pomarańcza

1 000 PNU/ml

533 Banan

500 PNU/ml

534 Gruszka

500 PNU/ml

537 Truskawki

500 PNU/ml

538 Orzeszki ziemne

5 000 PNU/ml

541 Grejpfrut

500 PNU/ml

542 Orzech laskowy

5 000 PNU/ml

546 Klementynka

1 000 PNU/ml

549 Papryka

1 000 PNU/ml

551 Brzoskwinia

500 PNU/ml

553 Pomidor

1 000 PNU/ml

555 Winogrona

500 PNU/ml

556 Cytryna

1 000 PNU/ml

559 Kalafior

1 000 PNU/ml

563 Ziemniak

5 000 PNU/ml

567 Pietruszka

500 PNU/ml

574 Szparagi

2 500 PNU/ml

576 Szpinak

1 000 PNU/ml

581 Groszek

5 000 PNU/ml

588 Kleik jęczmienny

5 000 PNU/ml

589 Mąka jęczmienna

5 000 PNU/ml

590 Mąka owsiana

5 000 PNU/ml

592 Kleik kukurydziany

5 000 PNU/ml

593 Mąka kukurydziana

5 000 PNU/ml

595 Kleik żytni

5 000 PNU/ml

596 Mąka żytnia

5 000 PNU/ml

599 Mąka pszenna

5 000 PNU/ml

600 Kleik pszenny

5 000 PNU/ml

601 Mleko krowie

5 000 PNU/ml

604 Jajko kurze ( całe )

5 000 PNU/ml

606 Kakao

1 000 PNU/ml

610 Jajko kurze ( białko )

5 000 PNU/ml

611 Jajko kurze ( żółtko )

5 000 PNU/ml

620 Anyż

25 000 PNU/ml

624 Rumianek

25 000 PNU/ml

632 Papryka

25 000 PNU/ml

637 Seler

25 000 PNU/ml

Wyciągi alergenowe grzybów pleśniowych

400 Alternaria tenuis

10 000 SBU/ml

401 Aspergillus fumigatus

10 000 BU/ml

402 Botrytis cinerea

10 000 BU/ml

403 Candida albicans

10 000 BU/ml

405 Cladosporium herbarum

10 000 BU/ml

406 Curvularia lunata

10 000 BU/ml

407 Fusarium moniliforme

10 000 BU/ml

408 Helminthosporium halodes

10 000 BU/ml

410 Mucor mucedo

10 000 BU/ml

411 Neurospora sitophila

10 000 BU/ml

412 Penicillium notatum

10 000 BU/ml

413 Pullularia pullulans

10 000 BU/ml

414 Rhizopus nigricans

10 000 BU/ml

416 Serpula lacrymans

10 000 BU/ml

419 Trichophyton mentagrophytes

10 000 BU/ml

423 Phoma betae

10 000 BU/ml

Wyciągi alergenowe pyłów, kurzu

709 Kurz z siana

5 000 PNU/ml

006 Trawy 100%

133 Kłosówka

140 Kupkówka pospolita

157 Rajgras angielski

177    Tymotka łąkowa

178    Wiechlina łąkowa

179    Kostrzewa łąkowa w równych częściach

50 000 SBU/ml

015 Trawy/zboża 100%

006 Trawy 121 Jęczmień 126 Owies 158 Żyto 173 Pszenica

100 000 BU/ml

55%

10%

10%

15%

10%

014 Chwasty

106 Bylica pospolita 109 Pokrzywa 143 Mniszek lekarski 169 Babka lancetowata w równych częściach

100 000 BU/ml

012 Drzewa I

115 Olcha

129 Leszczyna

152 Topola

168 Wiąz

170 Wierzba iwa

w równych częściach

100 000 BU/ml

013 Drzewa II

108 Brzoza biała 110 Buk

114 Dąb szypułkowy 153 Platan wschodni w równych częściach

100 000 BU/ml

Mieszanki wyciągów alergenowych pochodzenia zwierzęcego

033 Sierści I    20 000 BU/ml

304 Chomik 306 Pies

308    Królik

309    Kot

311 Świnka morska w równych częściach

034 Sierści II    20 000 BU/ml

314 Koń 317 Krowa

318    Owca

319    Świnia 322 Koza

w równych częściach

Mieszanki wyciągów alergenowych grzybów pleśniowych

044 Pleśnie I    20 000 BU/ml

400    Alternaria tenuis 402 Botrytis cinerea

405    Cladosporium herbarum

406    Curvularia lunata

407    Fusarium moniliforme

408    Helminthosporium w równych częściach

045 Pleśnie II    20 000 BU/ml

401    Aspergillus fumigatus 410 Mucor mucedo

412    Penicilium notatum

413    Pullularia pullulans

414    Rhizopus nigricans 416 Serpula lacrymans w równych częściach

Mieszanki wyciągów alergenowych pokarmowych

050 Mięsa I    5 000 PNU/ml

501 Baranina

506    Wołowina

507    Wieprzowina

w równych częściach

059 Mięsa II    5 000 PNU/ml

500 Kaczka 503 Kura 505 Indyk 612 Gęś

w równych częściach

060    Owoce cytrusowe    1 000 PNU/ml

532 Pomarańcza 541 Grejpfrut 556 Cytryna w równych częściach

Roztwory kontrolne

901    Roztwór kontrolny ujemny - roztwór soli fizjologicznej

902    Roztwór kontrolny dodatni - roztwór histaminy

Natychmiastowe leczenie stanów anafilaktycznych

Nasilona reakcja miejscowa

Łagodna reakcja uogólniona

Ciężka reakcja uogólniona

Objawy

Obrzęk, zaczerwienienie, świąd

Objawy nieżytu nosa, spojówek, astmy, uogólniona egzema lub pokrzywka

Objawy alarmujące: świąd dłoni, stóp i pod językiem. włączyć terapię !!!

Ciężka naczynioruchowa zapaść z sinicą, spadek RR, tachykardia, utrata przytomności, wymioty, oddanie stolca i moczu.

Przy przedłużającym się przebiegu: bąbel o średnicy ponad 4 cm (zaczerwienienie, świąd, pseudopodia), objawy conjunctivitis, rhinitis, astmy, uogólniona egzema lub pokrzywka, zawroty głowy, m.in. ciężka postać astmy i obrzęk Quinckego ( obrzęk krtani, tchawicy ).

Leczenie

1. Opaska uciskowa powyżej miej sca

1. Opaska uciskowa powyżej miejsca podania alergenu.

miejscowe

podania alergenu.

2.    Podskórne podanie 0,1 - 0,2 mg adrenaliny wokół i poniżej miejsca podania alergenu w odpowiedniej objętości (np. 1ml adrenaliny 1:1000 rozcieńczony z 4 ml 0,9%NaCl = 0,2 mg adrenaliny)

3.    Maść sterydowa (miejscowo).

2.    Podskórne podanie 0,1 - 0,2 mg adrenaliny wokół i poniżej miejsca podania alergenu w odpowiedniej objętości (np. 1 ml adrenaliny 1:1000 rozcieńczony z 4 ml 0,9% NaCl = 0,2 mg adrenaliny)

3.    Maść sterydowa (miejscowo).

Leczenie ogólne

1. Doustnie: leki przeciwhistaminowe.

1. Wkłucie do żyły.

Postępowanie ratujące życie:

2. Ewentualnie iv.: leki

2. Ewentualnie leki przeciwhistaminowe iv.

1. Opaska uciskowa powyżej miejsca podania alergenu, wkłucie dożylne

przeciwhistaminowe.

3.    Podskórne podanie 0,1 - 0,2 mg adrenaliny wokół i poniżej miejsca podania alergenu w odpowiedniej objętości (np. 1 ml adrenaliny 1:1000 rozcieńczony z 4 ml 0,9% NaCl = 0,2 mg adrenaliny), w razie potrzeby powtarzać co 15 minut.

4.    W razie skurczu oskrzeli b2-mimetyki, w razie potrzeby aminofilina.

5.    Rozpuszczalne w wodzie kortykosterydy iv.

Ciągła kontrola ciśnienia tętniczego i tętna.

na drugiej ręce.

2. U dorosłych: 1,0 ml adrenaliny 1:1000 rozcieńczonej w stosunku 1:10 z 0,9% NaCl ( =0,1 mg adrenaliny );

u dzieci: 0,01 ml/kg m.c. roztworu adrenaliny 1:1000 rozcieńczonej z 0,9% NaCl w stosunku 1:10;

podawać bardzo powoli dożylnie pod kontrolą tętna i ciśnienia tętniczego krwi; ewentualnie powtarzać w odstępach kilkuminutowych.

Dawkowanie należy dopasować do stanu klinicznego.

3.    Leki przeciwhistaminowe iv.

4.    Rozpuszczalne w wodzie kortykosterydy iv.

5.    W skurczu oskrzeli b2-mimetyki; w razie potrzeby aminofilina.

6.    Natychmiastowe uzupełnienie łożyska naczyniowego płynami infuzyjnymi, np. roztworem elektrolitów lub hydroksyetyloskrobi.

7.    Ułożenie pacjenta na boku dla zapobieżenia zachłyśnięciu.

8.    W razie potrzeby tlenoterapia, intubacja, masaż serca.

W żadnym wypadku nie wolno zaniedbać adrenaliną!

leczenia systemowego reakcji anafilaktycznej na rzecz ostrzykiwania

Ciągła kontrola ciśnienia tętniczego i tętna.

Schemat ten służy tylko jako główne wytyczne; postępowanie należy dopasować do stanu klinicznego pacjenta.

11