+ iMeds.pl

Rudotel 10 mgUlotka Rudotel

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

RUDOTEL, 10 mg, tabletki

(Medazepamum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku:

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rudotel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rudotel

3.    Jak stosować lek Rudotel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rudotel

6.    Inne informacje.

1. CO TO JEST RUDOTEL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Medazepam jest substancją psychotropową z grupy 1,4-benzodiazepin o silnych właściwościach łagodzenia napięcia emocjonalnego, pobudzenia i lęku oraz o działaniu uspokajającym i nasennym.

Ponadto medazepam w większych dawkach zmniejsza napięcie mięśni oraz działa przeciwdrgawkowo.

Po podaniu doustnym medazepam jest szybko wchłaniany. Maksymalne stężenie leku w osoczu krwi występuje po 1 - 2 godzinach.

Leczenie objawowe ostrych i przewlekłych stanów lękowych.

Uwaga:

Nie wszystkie stany lękowe, napięcia emocjonalnego i pobudzenia wymagają stosowania leku. Często są one objawem chorób psychicznych a w takich przypadkach należy stosować inne środki lub leczenie choroby podstawowej.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RUDOTEL

2.


Kiedy nie stosować leku Rudotel:

   nadwrażliwość na medazepam, inne benzodiazepiny lub którykolwiek składnik preparatu

•    uzależnienie od alkoholu, leków lub narkotyków

•    nużliwość mięśni (miastenia)

•    ostre zatrucie alkoholem, środkiem nasennym lub przeciwbólowym albo preparatem stosowanym w leczeniu chorób psychicznych (leki neuroleptyczne, przeciwdepresyjne, lit)

•    zaburzenia koordynacji grup mięśniowych (ataksje pochodzenia rdzeniowego lub móżdżkowego)

•    nagłe zwiększenie ciśnienia śródgałkowego oka (jaskra z zamkniętym kątem przesączania)

•    ciężkie uszkodzenie wątroby, np. w związku z żółtaczką cholestatyczną

•    zaburzenia oddychania podczas snu (zespół bezdechu sennego)

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rudotel

Lek ten zawiera pochodną benzodiazepiny.

Benzodiazepiny są środkami przeznaczonymi do leczenia stanów chorobowych, przebiegających

z objawami lęku, napięcia i pobudzenia.

Po stosowaniu pochodnych benzodiazepiny zachodzi niebezpieczeństwo rozwinięcia się

uzależnienia psychicznego i fizycznego. Aby zmniejszyć ryzyko uzależnienia, zaleca się

przestrzeganie następujących wskazówek:

1.    Benzodiazepiny wolno stosować tylko na zalecenie lekarza.

2.    Należy unikać ciągłego długotrwałego stosowania leku, ponieważ może ono prowadzić do lekozależności. Najpóźniej po 2 tygodniach stosowania leku lekarz powinien zdecydować, czy leczenie należy prowadzić dalej. W przypadku stosowania leku bez zalecenia lekarza, zmniejsza się szansa uzyskania skutecznej pomocy.

3.    W żadnym wypadku nie należy zwiększać przepisanej przez lekarza dawki, także wtedy gdy działanie leku ulega osłabieniu (co może być pierwszym objawem rozwinięcia się uzależnienia). Samowolne zwiększenie dawki może utrudniać zamierzone leczenie.

4.    Odstawienie leku po jego długotrwałym przyjmowaniu może powodować - często z kilkudniowym opóźnieniem - wystąpienie niepokoju, stanów lękowych i bezsenności. Objawy te mijają zwykle po kilku dniach lub tygodniach.

5.    W przypadku aktualnego względnie wcześniejszego uzależnienia od alkoholu, leków lub narkotyków, nie wolno stosować benzodiazepin (z wyjątkiem rzadkich, rozpatrzonych przez lekarza sytuacji). O sytuacji takiej należy poinformować lekarza.

6.    Nigdy nie należy stosować leków zawierających benzodiazepiny bez konsultacji z lekarzem oraz nie przekazywać ich ani polecać innym osobom.

Stosowanie u dzieci i młodzieży oraz u osób w wieku podeszłym

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży.

Zaleca się szczególną ostrożność w razie stosowania preparatu u osób w wieku podeszłym lub w złym stanie ogólnym oraz u pacjentów ze schorzeniami organicznymi mózgu, zaburzeniami czynności układu krążenia lub układu oddechowego (niewydolność oddechowa w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) oraz z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby.

Niepamięć

Pochodne benzodiazepiny mogą wywoływać amnezję następczą. Objawy amnezji następczej występują najczęściej kilka godzin po zażyciu leku. W takim przypadku należy zapewnić choremu 7 do 8 godzin nieprzerwanego snu.

Reakcje psychiczne i paradoksalne

W czasie stosowania benzodiazepin mogą wystąpić następujące reakcje psychiczne i paradoksalne: niepokój (zwłaszcza ruchowy), rozdrażnienie, zwiększenie agresywności, majaczenia i koszmary nocne, napady wściekłości, halucynacje, psychoza, niestosowne zachowanie oraz inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy przerwać stosowanie leku.

Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych działań niepożądanych jest większe u dzieci oraz osób w wieku podeszłym.

Zwiększone ryzyko samobójstw i zachowań samobójczych

Nie zaleca się stosowania u pacjentów z pierwotnymi objawami depresji w postaci spowolnienia psychoruchowego, z depresją dwubiegunową i u pacjentów z objawami psychotycznymi.

Nie zaleca się również stosowania pochodnych benzodiazepiny u pacjentów z cięższymi postaciami depresji z myślami samobójczymi. Zwłaszcza w początkowej fazie leczenia, z powodu zwiększonego ryzyka samobójstwa, konieczne jest, aby pacjent z objawami depresji przebywał pod ścisłą kontrolą lekarską.

Ryzyko uzależnienia

Preparat może wywoływać uzależnienie. Ryzyko takie występuje po stosowaniu leku codziennie przez kilka tygodni. Dotyczy to nie tylko nieprawidłowego przyjmowania szczególnie dużych dawek, lecz także stosowania dawek leczniczych.

Stosowanie leku Rudotel z innymi lekami

Po jednoczesnym stosowaniu preparatu Rudotel z lekami działającymi na układ nerwowy (np. lekami stosowanymi w psychiatrii, lekami nasennymi, częściowo także z lekami przeciwbólowymi, lekami znieczulającymi lub lekami przeciwhistaminowymi (stosowanymi np. w leczeniu alergii lub przeziębienia) może dojść do wzajemnego nasilania działania leków.

Może wystąpić nasilenie działania leków zmniejszających napięcie mięśni.

Po jednoczesnym przyjmowaniu cymetydyny lub omeprazolu (stosowanych w leczeniu wrzodów żołądka) lub disulfiramu (leku przeznaczonego do kuracji odwykowej w alkoholizmie) działanie preparatu Rudotel może być silniejsze i bardziej długotrwałe.

U osób palących może dojść do przyśpieszenia wydalania medazepamu.

Teofilina (stosowana np. w leczeniu astmy) znosi działanie uspokajające małych dawek medazepamu.

Rudotel może hamować działanie lewodopy (leku stosowanego w chorobie Parkinsona).

W rzadkich przypadkach medazepam może hamować metabolizm fenytoiny (leku stosowanego w leczeniu padaczki) i nasilać jej działanie. Fenobarbital i fenytoina (leki przeciwdrgawkowe) mogą przyśpieszać metabolizm medazepamu.

Nie można przewidzieć rodzaju i nasilenia interakcji w przypadku jednoczesnego długotrwałego stosowania innych leków, np. leków przeciw nadciśnieniu tętniczemu o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, beta-adrenolityków, leków przeciwcukrzycowych i glikozydów nasercowych. Dlatego zaleca się szczególną ostrożność w razie jednoczesnego stosowania tych leków i medazepamu, zwłaszcza w początkowym okresie jego przyjmowania.

Pacjent powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Ze względu na to, że medazepam jest wolno usuwany z organizmu należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia interakcji nawet po zakończeniu jego przyjmowania.

Podczas stosowaniu medazepamu nie wolno przyjmować alkoholu, ponieważ może on w nieprzewidywalny sposób zmieniać i nasilać działanie medazepamu.

Stosowanie leku Rudotel z jedzeniem i piciem

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków, nie rozgryzając, z wystarczającą ilością płynu.

W przypadku stosowaniu leku wieczorem należy go przyjmować około pół godziny przed położeniem się spać i nie bezpośrednio po posiłku, ponieważ wówczas może dojść do opóźnionego wystąpienia działania i w zależności od długości trwania snu - do wystąpienia następnego dnia rano objawów zmęczenia i trudności w koncentracji.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie pochodnych benzodiazepiny w okresie ciąży może mieć szkodliwy wpływ na płód. Nie zaleca się stosowania produktu Rudotel w okresie ciąży i karmienia piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w czasie leczenia w ciążę lub ją podejrzewa, powinna się natychmiast skontaktować z lekarzem.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane.

Po długotrwałym stosowaniu preparatu podczas ciąży może dojść do wystąpienia uzależnienia i objawów odstawiennych u noworodka.

Podanie większych dawek leku przed lub w czasie porodu może spowodować u noworodka obniżenie temperatury ciała, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zaburzenia oddychania i trudności w przyjmowaniu płynów.

W okresie karmienia piersią nie należy przyjmować preparatu Rudotel, ponieważ medazepam i jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. W przypadku, gdy stosowanie leku jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Medazepam stosowany w dawkach terapeutycznych może zaburzać szybkość reagowania na bodźce w takim stopniu, że następuje znaczne pogorszenie zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługi maszyn i wykonywania innych niebezpiecznych czynności. Z tego względu, zwłaszcza w ciągu pierwszych dni stosowania leku należy bezwzględnie zaniechać prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługi maszyn i innych niebezpiecznych czynności. W każdym indywidualnym przypadku lekarz prowadzący powinien podjąć decyzję o dopuszczeniu do wykonywania tych czynności z uwzględnieniem indywidualnej reakcji i stosowanej dawki.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rudotel

Lek zawiera laktozę, nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK RUDOTEL

Dawkowanie leku zależy od indywidualnej reakcji na lek, wieku pacjenta, jego płci oraz rodzaju i nasilenia choroby. Obowiązuje zasada, że należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę a leczenie powinno trwać jak najkrócej.

Dawka dobowa leku wynosi na ogół 1 do 3 tabletek (10 do 30 mg medazepamu) podawana w 2 -3 dawkach podzielonych lub jeden raz na dobę, wieczorem. Jeżeli dawka 30 mg na dobę nie powoduje pożądanego wyniku leczenia, lekarz może zalecić stosowanie preparatu w dawce do 6 tabletek na dobę.

Tabletki należy przyjmować w całości (bez rozgryzania), z wystarczającą ilością płynu.

W leczeniu stanów napięcia emocjonalnego, pobudzenia i niepokoju najlepiej preparat stosować wieczorem. Lek należy w takich przypadkach przyjmować około pół godziny przed położeniem się spać i nie bezpośrednio po posiłku, ponieważ wówczas może dojść do opóźnionego wystąpienia działania i w zależności od długości trwania snu - do wystąpienia następnego dnia rano objawów zmęczenia i trudności w koncentracji.

O czasie trwania kuracji decyduje lekarz na podstawie rodzaju i nasilenia choroby.

W leczeniu ostrych stanów napięcia emocjonalnego, pobudzenia lub lęku preparat należy stosować w pojedynczych dawkach lub kilka dni.

W leczeniu przewlekłych stanów napięcia emocjonalnego, pobudzenia lub lęku czas trwania kuracji zależy od przebiegu choroby. Po dwóch tygodniach stosowania codziennie, lekarz powinien stopniowo zmniejszać dawkę w celu stwierdzenia, czy dalsze stosowanie leku jest konieczne. Kuracja nie może trwać dłużej niż 4 tygodnie.

Po dłuższym stosowaniu (powyżej jednego tygodnia) w razie odstawiania leku, należy dawkę zmniejszać stopniowo. Należy przy tym liczyć się z możliwością wystąpienia objawów odstawiennych.

Pominięcie zastosowania leku Rudotel

Należy przyjąć następną dawkę leku w odpowiednim czasie. Nie należy przyjmować leku w dawce dwukrotnie większej.

Przerwanie stosowania leku Rudotel

Nie należy samodzielnie decydować o zakończeniu stosowania leku, ponieważ w takim przypadku leczenie może być nieskuteczne. W razie przerwania kuracji należy zgłosić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Rudotel

W przypadku przedawkowania należy zgłosić się do lekarza. Niezależnie od tego należy spróbować wywołać wymioty w celu opróżnienia żołądka.

Objawy przedawkowania występują z większym nasileniem po spożyciu alkoholu lub innych środków o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy.

Do objawów niewielkiego przedawkowania należą m.in. oszołomienie, senność, trudności w chodzeniu (ataksja), niewyraźna mowa (dyzartria), obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie mięśni. W razie wystąpienia takich objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który określi nasilenie zatrucia i sposób jego leczenia.

W przypadku ciężkiego zatrucia może dojść do ośrodkowego zaburzenia czynności układu sercowo-naczyniowego i oddechowego (zasinienie skóry i błon śluzowych, utrata przytomności aż do zatrzymania oddychania, zatrzymanie akcji serca). W takich przypadkach konieczna jest intensywna terapia!

W okresie ustępowania objawów może wystąpić stan silnego pobudzenia.

W celu zniesienia hamującego wpływu benzodiazepin na ośrodkowy układu nerwowy można zastosować flumazenil - lek z grupy antagonistów benzodiazepin.

4. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Rudotel może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego mogą one wystąpić.

Działania niepożądane medazepamu podano poniżej z częstotliwością występowania, jeżeli była ona dostępna.

Częstotliwość działań niepożądanych określa się następująco:

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na 10 osób)

Często (występujące częściej niż u 1 do 10 na 100 osób)

Niezbyt często (występujące częściej niż u 1 do 10 na 1000 osób)

Rzadko (występujące częściej niż u 1 do 10 na 10 000 osób)

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 osób), w tym pojedyncze przypadki.

Często: senność, uczucie pustki w głowie, zawroty głowy, uczucie zmęczenia

Niezbyt często: ból głowy, depresja, drżenie, zmiana masy ciała, zaburzenia pamięci, niepamięć, zaburzenia koncentracji uwagi, dezorientacja, zaburzenia koordynacji, objawy wegetatywne (ból, zaburzenia snu, zaburzenia łaknienia, zaburzenia seksualne).

Rzadko: reakcje paradoksalne, takie jak drażliwość, pobudzenie, gniew, zachowania agresywne lub wrogie, zwiększone pobudzenie psychoruchowe, nerwowość, lęk, bezsenność, omamy, skłonność do samobójstwa, skurcze mięśni. W przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych należy przerwać stosowanie leku (w porozumieniu z lekarzem).

W wielu przypadkach pacjenci wykazujący wymienione objawy przyjmowali też inne leki o działaniu ośrodkowym i(lub) występowały u nich zaburzenia psychiczne. W jednym przypadku wysunięto hipotezę, iż pacjenci z zaburzeniami osobowości typu „borderline”, zachowaniami agresywnymi w wywiadzie, nadużywaniem alkoholu lub leków, pacjenci cierpiący na zespół stresu pourazowego są najprawdopodobniej narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia powyższych działań niepożądanych.

Rzadko:

-    zmniejszenie częstości akcji serca poniżej 50 razy na minutę (bradykardia), niedociśnienie

-    zmiany w obrazie krwi (niedobór krwinek białych - granulocytów obojętnochłonnych)

-    zaburzenia widzenia (podwójne widzenie, oczopląs, nieostre widzenie), podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe

-    ból w klatce piersiowej, zahamowanie czynność ośrodka oddechowego (szczególnie u pacjentów ze zwężeniem dróg oddechowych oraz u pacjentów z uszkodzeniem mózgu), skurcz głośni.

Należy pamiętać o ryzyku tego działania niepożądanego w razie jednoczesnego stosowania medazepamu z innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy - zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, biegunka,

suchość j amy ustnej

-    nietrzymanie lub zatrzymanie moczu.

-    skórne reakcje alergiczne (świąd, zaczerwienienie skóry, wysypka)

-    zwiększone stężenie hormonu prolaktyny we krwi (hiperprolaktynemia).

-    zwiększenie apetytu, jadłowstręt

-    reakcje alergiczne, reakcja alergiczna typu natychmiastowego (anafilaksja)

-    zaburzenia czynności wątroby, zastój żółci (cholestaza), żółtaczka.

-    zaburzenia czynności płciowych, obniżenie libido, zaburzenia miesiączkowania i owulacji, przerost gruczołów piersiowych u mężczyzn (ginekomastia), bóle piersi.

Bardzo rzadko: mimowolne skręcanie i wyginanie różnych części ciała (dystonia), zaburzenia koordynacji ruchowej ciała (ataksja), osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia motoryki, padaczka, zaburzenia mowy, objawy paranoi, depersonalizacja, zbyt silne działanie uspokajające podczas dnia.

U pacjentów z występującą wcześniej depresją może dojść do jej nasilenia.

Po dłuższym lub wielokrotnym stosowaniu preparatu jego działanie może być słabsze.

Podczas stosowania leku Rudotel codziennie przez kilka tygodni występuje ryzyko rozwoju uzależnienia. Dotyczy to nie tylko nieprawidłowego przyjmowania zbyt dużych dawek, lecz także stosowania dawek leczniczych.

Opisywano przypadki nadużywania benzodiazepin.

Ze względu na działanie preparatu polegające na rozluźnianiu mięśni, może wystąpić, szczególnie u osób w wieku podeszłym, ryzyko upadku.

Po dłuższym lub wielokrotnym stosowaniu preparatu jego działanie może być słabsze.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RUDOTEL

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Chronić od światła.

Nie stosować leku Rudotel po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Rudotel

-    Substancj ą czynną leku j est Medazepam.

-    Inne składniki leku to skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, stearynian magnezu, laktoza jednowodna, żółcień pomarańczowa (E 110).

Jak wygląda lek Rudotel i co zawiera opakowanie

20 tabletek w butelce ze szkła oranżowego z korkiem z polietylenu w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Wytwórca

Merckle GmbH,

Ludvig-Merckle-Strasse 3 89143 Blaubeuren,

Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki:

9

Rudotel

Charakterystyka Rudotel

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO RUDOTEL, 10 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna tabletka zawiera 10 mg medazepamu (Medazepamum) oraz laktozę jednowodną.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe ostrych i przewlekłych stanów lękowych, napięcia emocjonalnego i pobudzenia.

Nie wszystkie stany lękowe, napięcia emocjonalnego i pobudzenia wymagają stosowania leków. Często są one objawem choroby psychicznej i można je leczyć z zastosowaniem innych środków lub przez zwalczanie choroby podstawowej.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie leku zależy od indywidualnej reakcji na lek, wieku pacjenta, jego płci oraz rodzaju i nasilenia choroby. Obowiązuje zasada, że należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę a leczenie powinno trwać jak najkrócej.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy przestrzegać następujących zaleceń:

Wymagające leczenia farmakologicznego stany napięcia emocjonalnego, pobudzenia lub leku:

Dawka dobowa leku wynosi na ogół 1 do 3 tabletek (10 do 30 mg medazepamu) podawana w 2-3 dawkach podzielonych lub jeden raz na dobę, wieczorem. Jeżeli dawka 30 mg na dobę nie powoduje pożądanego wyniku leczenia, lekarz może zalecić stosowanie preparatu w dawce do 6 tabletek na dobę.

Zaleca się przyjmowanie leku wieczorem.

Szczególne zalecenia dotyczące dawkowania:

U pacjentów w wieku podeszłym lub w złym stanie ogólnym oraz u pacjentów z niewydolnością serca i (lub) hipotensją, którzy szczególnie silnie reagują na benzodiazepiny oraz u pacjentów z organicznymi schorzeniami mózgu należy starannie rozważyć konieczność stosowania leku. Dotyczy to także pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby i nerek.

Tabletki należy przyjmować niezależnie od posiłków, nie rozgryzając, z wystarczającą ilością płynu.

W przypadku stosowaniu leku wieczorem należy go przyjmować około pół godziny przed położeniem się spać i nie bezpośrednio po posiłku, ponieważ wówczas może dojść do opóźnionego wystąpienia działania i w zależności od długości trwania snu - do wystąpienia następnego dnia rano objawów zmęczenia i trudności w koncentracji.

W leczeniu ostrych stanów napięcia emocjonalnego, pobudzenia lub lęku preparat należy stosować w pojedynczych dawkach lub kilka dni.

W leczeniu przewlekłych stanów napięcia emocjonalnego, pobudzenia lub lęku czas trwania kuracji zależy od przebiegu choroby. Po dwóch tygodniach stosowania codziennie lekarz powinien stopniowo zmniejszać dawkę w celu stwierdzenia, czy dalsze stosowanie leku jest konieczne. Kuracja nie może trwać dłużej niż 4 tygodnie.

Po długotrwałym stosowaniu zaleca się kontrolę morfologii krwi i parametrów czynności wątroby.

Po dłuższym stosowaniu (powyżej jednego tygodnia) w razie odstawiania leku, należy dawkę zmniejszać stopniowo. Należy przy tym liczyć się z możliwością wystąpienia objawów odstawiennych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat:

Nie zostało określone bezpieczeństwo i skuteczność leczenia dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, dlatego nie należy stosować medazepamu w tej grupie wiekowej.

4.3. Przeciwwskazania

Preparatu nie należy stosować w przypadku:

znanej nadwrażliwości na medazepam, inne benzodiazepiny lub którykolwiek składnik preparatu,

występowania uzależnienia w wywiadzie, miastenii,

ostrego zatrucia alkoholem, środkami nasennymi lub przeciwbólowymi, albo

lekami psychotropowymi (leki neuroleptyczne, przeciwdepresyjne lub lit),

ataksji móżdżkowej lub rdzeniowej,

jaskry z zamkniętym kątem przesączania,

ciężkiego uszkodzenia wątroby (np. żółtaczka cholestatyczna),

zespołu bezdechu sennego.

Uwaga:

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na niedostateczne doświadczenie na temat stosowania leku w tej grupie wiekowej.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Grupy ryzyka, środki ostrożności

W początkowym okresie stosowania leku lekarz powinien kontrolować indywidualną reakcję pacjenta na lek, aby odpowiednio szybko rozpoznać ewentualne przedawkowanie. Dotyczy to szczególnie pacjentów w wieku podeszłym lub w złym stanie ogólnym oraz pacjentów ze schorzeniami organicznymi mózgu, niewydolnością krążenia i oddychania oraz zaburzeniem czynności wątroby i nerek.

Należy udzielić pacjentom szczegółowych wyjaśnień odnośnie postępowania w warunkach życia codziennego, z uwzględnieniem szczególnych sytuacji życiowych (np. praca zawodowa).

Podczas stosowania preparatu przez wiele tygodni występuje ryzyko rozwoju uzależnienia psychicznego i fizycznego. Dalsze stosowanie jest dopuszczalne jedynie w razie istnienia pilnego wskazania po starannym rozważeniu korzyści terapeutycznych oraz ryzyka rozwoju uzależnienia.

Po zastosowaniu leku w poradni w celu diagnostycznym pacjent może opuścić poradnię dopiero po godzinie i powinien udać się do domu z osobą towarzyszącą. Należy zwrócić uwagę pacjentowi, że nie może spożywać alkoholu.

Tolerancja leku

Zjawisko tolerancji wykazano dla działania uspokajającego benzodiazepin.

Uzależnienie

Długotrwałe zażywanie pochodnych benzodiazepin może doprowadzić do psychicznego i fizycznego uzależnienia. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz z wydłużonym okresem leczenia. Należy szczególnie ostrożnie stosować lek u pacjentów wykazujących skłonność do uzależnienia lub nadużywania alkoholu, narkotyków i leków.

Objawy odstawienne

Długotrwałe leczenie należy przerywać stopniowo. W przypadku wystąpienia uzależnienia fizycznego, nagłe przerwanie leczenia spowoduje wystąpienie zespołu odstawiennego. Po nagłym przerwaniu leczenia obserwowano skrajną postać zaburzeń lękowych, stany napięcia nerwowego, niepokój (zwłaszcza ruchowy), stany splątania i drażliwości. W poważniejszych przypadkach przerwaniu leczenia towarzyszyły także następujące objawy: utrata poczucia własnej realności i depersonalizacja, przeczulica słuchowa, zdrętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, halucynacje lub napady padaczkowe.

Nawrót bezsenności i zaburzeń lękowych: Po nagłym odstawieniu leku może nastąpić przemijające nasilenie zaburzeń lękowych lub może wystąpić bezsenność. Objawom tym mogą dodatkowo towarzyszyć zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu, a także niepokój (zwłaszcza ruchowy). Z tego powodu należy unikać nagłego przerwania leczenia i stopniowo zmniejszać dobowe dawki leku.

Niepamięć

Pochodne benzodiazepiny mogą wywoływać amnezję następczą. Objawy amnezji następczej występują najczęściej kilka godzin po zażyciu leku. W takim przypadku należy zapewnić choremu 7 do 8 godzin nieprzerwanego snu (patrz punkt 4.8).

Reakcje psychiczne i paradoksalne

W czasie stosowania benzodiazepin mogą wystąpić następujące reakcje psychiczne i paradoksalne: niepokój (zwłaszcza ruchowy), rozdrażnienie, zwiększenie agresywności, majaczenia i koszmary nocne, napady wściekłości, halucynacje, psychoza, niestosowne zachowanie oraz inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy przerwać stosowanie leku.

Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych działań niepożądanych jest większe u dzieci i osób w wieku podeszłym.

Specjalne grupy pacjentów

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci nie zostały dotychczas dostatecznie zbadane, dlatego nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

U pacjentów w wieku podeszłym należy stosować minimalne dawki skuteczne, ze względu na ryzyko ataksji lub nadmiernego uspokojenia (patrz punkt 4.2).

Zaleca się stosowanie mniejszych dawek leku u pacjentów z przewlekłą niewydolnością układu oddechowego ze względu na możliwość wystąpienia hipowentylacji.

Nie zaleca się stosowania leku u pacjentów z ostrą niewydolnością wątroby, ponieważ może dojść do encefalopatii.

U pacjentów z niewydolnością nerek lek należy stosować bardzo ostrożnie.

Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z ostrą jaskrą zamkniętego kąta, chorobami płuc oraz pacjentów bardzo osłabionych i wyczerpanych.

Benzodiazepiny powinny być stosowane z ostrożnością u pacjentów wykazujących skłonność do nadużywania alkoholu, narkotyków i leków.

Zwiększone ryzyko samobójstw i zachowań samobójczych

Nie zaleca się stosowania u pacjentów z pierwotnymi objawami depresji w postaci spowolnienia psychoruchowego, z depresją dwubiegunową i u pacjentów z objawami psychotycznymi.

Nie zaleca się również stosowania pochodnych benzodiazepiny u pacjentów z cięższymi postaciami depresji z myślami samobójczymi. Zwłaszcza w początkowej fazie leczenia, z powodu zwiększonego ryzyka samobójstwa, konieczne jest, aby pacjent z objawami depresji przebywał pod ścisłą kontrolą lekarską.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rudotel:

Rudotel zawiera laktozę, nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Ostrożnie stosować z lekami hamującymi OUN

Pochodne benzodiazepiny podawane jednocześnie z innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy (barbituranami, opioidami, lekami przeciwpsychotycznymi, przeciwdepresyjnymi, lekami nasennymi, znieczulającymi, przeciwdrgawkowymi, przeciwhistaminowymi, częściowo także z lekami przeciwbólowymi) alkoholem oraz innymi substancjami wpływającymi na OUN mogą nasilać ich działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy.

Nie jest zalecane równoczesne stosowanie z alkoholem

Działanie uspokajające produktu nasila alkohol (patrz też punkt 4.7).

Może wystąpić nasilenie działania leków zmniejszających napięcie mięśni.

Po jednoczesnym przyjmowaniu cymetydyny, disulfiramu lub omeprazolu działanie medazepamu może być silniejsze i bardziej długotrwałe.

U osób palących może dojść do przyśpieszenia wydalania medazepamu.

Teofilina w małych dawkach znosi działanie uspokajające medazepamu.

Medazepam może hamować działanie lewodopy.

W rzadkich przypadkach medazepam może hamować metabolizm fenytoiny i nasilać jej działanie.

Fenobarbital i fenytoina mogą przyśpieszać metabolizm medazepamu.

Do interakcji farmakokinetycznych może dochodzić, kiedy benzodiazepiny stosowane są w skojarzeniu z lekami wpływającymi na ich metabolizm. Leki hamujące niektóre enzymy wątrobowe (w szczególności układ enzymatyczny cytochromu P450) mogą zwiększać stężenie benzodiazepin i nasilać ich działanie.

Ze względu na to, że medazepam jest wolno usuwany z organizmu należy brać możliwość wystąpienia interakcji nawet po zakończeniu jego przyjmowania.

Nie można przewidzieć rodzaju i nasilenia interakcji w przypadku jednoczesnego długotrwałego stosowania innych leków, np. leków przeciw nadciśnieniu tętniczemu o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, beta-adrenolityków, leków przeciwcukrzycowych, glikozydów nasercowych i doustnych leków antykoncepcyjnych. Dlatego zaleca się szczególną ostrożność w razie jednoczesnego stosowaniu tych leków i medazepamu, zwłaszcza w początkowym okresie jego przyjmowania. Przed przepisaniem medazepamu lekarz powinien wyjaśnić, czy pacjent stosuje długotrwale inne leki.

4.6. Ciąża i laktacja

Stosowanie w ciąży

Stosowanie pochodnych benzodiazepiny w okresie ciąży może mieć szkodliwy wpływ na płód. Nie zaleca się stosowania produktu Rudotel w okresie ciąży i karmienia piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w czasie leczenia w ciążę lub ją podejrzewa, powinna się natychmiast skontaktować z lekarzem.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w sytuacji, gdy jego zastosowanie u matki jest bezwzględnie konieczne, a stosowanie bezpieczniejszego leku alternatywnego jest niemożliwe lub przeciwwskazane.

Wydaje się, że ryzyko wystąpienia zaburzeń rozwojowych w przypadku przyjmowania dawek leczniczych we wczesnej ciąży jest małe, jednak w niektórych badaniach epidemiologicznych wykazano zwiększenie ryzyka wystąpienia rozszczepienia podniebienia.

Istnieją doniesienia o przypadkach wad wrodzonych i opóźnienia umysłowego u dzieci, które w okresie płodowym były narażone na większe dawki leku w następstwie przedawkowania lub zatrucia. W razie przyjmowania medazepamu w ciąży w dużych dawkach lub przez długi okres może dojść do zjawiska uzależnienia i wystąpienia objawów odstawiennych u noworodka (nadmierna aktywność, pobudliwość, hipotensja, zaburzenie odruchu ssania itp.)

Po stosowaniu leku w okresie porodu może dojść do wystąpienia tzw. „floppy infant syndrome” (zespół dziecka wiotkiego - obniżone ciśnienie tętnicze krwi noworodka, obniżona temperatura ciała noworodka, zaburzenia oddychania i trudności w przyjmowaniu płynów).

Produkt Rudotel podawany kobiecie w końcowym okresie ciąży lub w czasie porodu w dużych dawkach może być przyczyną wystąpienia hipotermii, hipotonii lub umiarkowanych zaburzeń oddychania u noworodka.

Ponadto noworodki, których matki stosowały pochodne benzodiazepiny w końcowym okresie ciąży mogą być narażone na ryzyko uzależnienia fizycznego lub objawów odstawiennych.

Stosowanie w okresie laktacji

Preparatu nie należy stosować w okresie karmienia piersią, ponieważ medazepam i jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. Stosunek stężeń w mleku i osoczu krwi wykazuje znaczne różnice międzyosobnicze. Medazepam jest przez niemowlęta metabolizowany znacznie wolniej niż przez dzieci lub dorosłych. W razie pilnych wskazań do stosowania leku należy przerwać karmienie piersią.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Medazepam stosowany w dawkach terapeutycznych może zaburzać szybkość reagowania na bodźce w takim stopniu, że występuje znaczne pogorszenie zdolności do uczestniczenia w ruchu drogowym lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Niewystarczająca ilość snu podczas leczenia może powodować osłabienie sprawności psychicznej. Po jednoczesnym przyjmowaniu alkoholu następuje dalsze znaczne zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy zaniechać prowadzenia pojazdów, obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu i wykonywania innych niebezpiecznych czynności w okresie przyjmowania medazepamu, szczególnie w pierwszych dniach stosowania leku. Lekarz postanowi na podstawie indywidualnej reakcji i stosowanej dawki w każdym indywidualnym przypadku, czy możliwe jest dopuszczenie danej osoby do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

4.8. Działania niepożądane

Działania niepożądane występują zazwyczaj na początku leczenia i ustępują w miarę jego kontynuowania.

Działania niepożądane medazepamu podano poniżej z podziałem na układy i narządy, których dotyczą i z częstotliwością występowania, jeżeli była ona dostępna.

Częstotliwość określa się następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10000, <1/1000); bardzo rzadko (>1/10000, w tym pojedyncze przypadki).

Zaburzenia serca

Rzadko: bradykardia, niedociśnienie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: agranulocytoza

Zaburzenia układu nerwowego

Często: senność, uczucie pustki w głowie, zawroty głowy, uczucie zmęczenia Niezbyt często: ból głowy, depresja, drżenie, zmiana masy ciała, zaburzenia pamięci, niepamięć, zaburzenia koncentracji uwagi, dezorientacja, zaburzenia koordynacji, objawy wegetatywne.

Rzadko: reakcje paradoksalne, takie jak drażliwość, pobudzenie, gniew, zachowania agresywne lub wrogie, zwiększone pobudzenie psychoruchowe, nerwowość, lęk, bezsenność, omamy, skłonność do samobójstwa, skurcze mięśni. W przypadku wystąpienia reakcji paradoksalnych należy przerwać stosowanie leku (w porozumieniu z lekarzem).

W wielu przypadkach pacjenci wykazujący wymienione objawy przyjmowali też inne leki o działaniu ośrodkowym i (lub) występowały u nich zaburzenia psychiczne. W jednym przypadku wysunięto hipotezę, iż pacjenci z zaburzeniami osobowości typu „borderline”, zachowaniami agresywnymi w wywiadzie, nadużywaniem alkoholu lub leków, pacjenci cierpiący na zespół stresu pourazowego są najprawdopodobniej narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia powyższych działań niepożądanych.

Bardzo rzadko: dystonia, ataksja, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia motoryki, padaczka, zaburzenia mowy, objawy paranoi, depersonalizacja, zbyt silne działanie uspokajające podczas dnia.

U pacjentów z występującą wcześniej depresją może dojść do jej nasilenia.

Zaburzenia oka

Rzadko: zaburzenia widzenia (podwójne widzenie, oczopląs, nieostre widzenie), podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpicrsia

Rzadko: ból w klatce piersiowej, zahamowanie czynność ośrodka oddechowego (szczególnie u pacjentów ze zwężeniem dróg oddechowych oraz u pacjentów z uszkodzeniem mózgu), skurcz głośni.

Należy pamiętać o możliwości wystąpienia tego działania niepożądanego w razie jednoczesnego stosowania medazepamu z innymi lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko: zaburzenia czynności żołądka i jelit, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, biegunka, suchość jamy ustnej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: nietrzymanie lub zatrzymanie moczu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: skórne reakcje alergiczne (świąd, zaczerwienienie skóry, wysypka)

Zaburzenia endokrynologiczne

Rzadko: hiperprolaktynemia.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko: zwiększenie apetytu, jadłowstręt

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje alergiczne, anafilaksja

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zaburzenia czynnościowe wątroby, cholestaza, żółtaczka.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko: zaburzenia czynności płciowych, obniżenie libido, zaburzenia miesiączkowania i owulacji, ginekomastia, bóle piersi.

Po dłuższym lub wielokrotnym stosowaniu preparatu jego działanie może być słabsze.

Podczas stosowania leku Rudotel codziennie przez kilka tygodni występuje ryzyko rozwoju uzależnienia. Dotyczy to nie tylko nieprawidłowego przyjmowania zbyt dużych dawek, lecz także stosowania dawek leczniczych.

Opisywano przypadki nadużywania benzodiazepin.

Ze względu na działanie preparatu polegające na rozluźnianiu mięśni, może wystąpić, szczególnie u osób w wieku podeszłym, ryzyko upadku.

Działania niepożądane na ogół ustępują po zmniejszeniu dawki. Zazwyczaj można im zapobiec poprzez staranne indywidualne ustalenie dawki leku.

4.9. Przedawkowanie

Badając pacjenta, który przedawkował medazepam, należy brać pod uwagę możliwość przyjęcia większej liczby leków, w celu samobójstwa.

Objawy przedawkowania występują z większym nasileniem po spożyciu alkoholu lub innych środków o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy.

a)    Objawy przedawkowania

Do objawów niewielkiego przedawkowania należą m.in. oszołomienie, senność, ataksja, dyzartria, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, osłabienie mięśni.

W przypadku ciężkiego zatrucia może dojść do ośrodkowego zaburzenia czynności układu sercowo-naczyniowego i oddechowego (zasinienie skóry i błon śluzowych, utrata przytomności aż do zatrzymania oddychania, zatrzymanie akcji serca). W takich przypadkach konieczna jest intensywna terapia!

W okresie ustępowania objawów może wystąpić stan silnego pobudzenia.

b)    Leczenie przedawkowania

W początkowym okresie po zatruciu należy wykonać płukanie żołądka i (lub) sprowokować wymioty oraz podać środki zmniejszające wchłanianie z przewodu pokarmowego (np. węgiel aktywowany).

Oprócz kontrolowania oddychania, częstotliwości akcji serca, ciśnienia krwi i temperatury ciała należy podać dożylnie płyny oraz zastosować środki wspomagające i przygotować środki do leczenia ewentualnej niedrożności dróg oddechowych.

W przypadku hipotensji można podać leki sympatykom i metyczne.

W przypadku wystąpienia niewydolności oddechowej, wywołanej przez działanie rozluźniające mięśnie, należy stosować wspomaganie oddechu. Leki z grupy antagonistów morfiny są przeciwwskazane.

Ze względu na silne wiązanie medazepamu z białkami osocza i dużą objętość dystrybucji medazepamu i jego metabolitów, skuteczność wymuszonej diurezy lub hemodializy po zatruciu wyłącznie medazepamem jest mała.

W celu zniesienia hamującego wpływu benzodiazepin na ośrodkowy układ nerwowy można zastosować flumazenil - lek z grupy antagonistów benzodiazepin.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna w kodzie ATC: N05B A03 anksjolityki, pochodne benzodiazepiny

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Mechanizm działania

Medazepam jest substancją psychotropową z grupy 1,4-benzodiazepin o silnych właściwościach łagodzenia napięcia emocjonalnego, pobudzenia i lęku oraz o działaniu sedatywnym i nasennym. Ponadto medazepam w większych dawkach zmniejsza napięcie mięśni oraz działa przeciwdrgawkowo.

Medazepam wiąże się w niewielkim stopniu ze swoistymi receptorami w ośrodkowym układzie nerwowym oraz w poszczególnych narządach obwodowych. Receptory dla benzodiazepin w ośrodkowym układzie nerwowym są ściśle czynnościowo związane z receptorami GABA-ergicznego układu przekaźników. Po związaniu się z receptorem dla benzodiazepin medazepam nasila hamujące działanie przekaźnictwa GABA-ergicznego.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym medazepam jest szybko wchłaniany. Maksymalne stężenie leku w osoczu krwi występuje po 1 - 2 godzinach. W osoczu krwi występuje do 0,2% dawki medazepamu w postaci wolnej.

Medazepam charakteryzuje się krótkim okresem półtrwania, wynoszącym 2 godziny, jest szybko przekształcany do metabolitów.

Działanie medazepamu w znacznym stopniu jest związane z działaniem jego czynnych metabolitów. Czynnymi metabolitami medazepamu sądesmetylomedazepam, diazepam, desmetylodiazepam i oksazepam. Po długotrwałym stosowaniu codziennie (5 dni, 50 mg na dobę, doustnie) następuje kumulacja desmetylodiazepamu, który staje się głównym metabolitem.

Rozkład medazepamu następuje głównie w wątrobie, przy czym powstają czynne metabolity, desmetylomedazepam, lemazepam i oksazepam. Diazepam wykazuje okres półtrwania fazy eliminacji wynoszący od 20 do 100 godzin. Jest wydalany głównie przez nerki, częściowo z żółcią.

Okres półtrwania fazy eliminacji czynnego metabolitu desmetylodiazepamu wynosi około 50 - 80 godzin.

Czynny metabolit oksazepam podlega glukuronizacji w wątrobie, jest wydalany głównie przez nerki. Ostateczny okres półtrwania w osoczu krwi wynosi od 6 do 25 godzin.

Przenikanie przez łożysko i do mleka

Nie przeprowadzono badań na temat przenikania medazepamu przez łożysko. Ze względu na to, że medazepam jest metabolizowany do diazepamu, desmetylodiazepamu oraz oksazepamu

i stwierdzono przenikanie tych benzodiazepin przez łożysko, można mieć pewność, że czynne metabolity przenikają z kompartmentu matczynego do kompartmentu płodowego. Na ogół benzodiazepiny przenikają w większym stopniu przez łożysko w późnej niż we wczesnej ciąży.

Medazepam i jego czynne metabolity przenikają do mleka kobiecego.

5.3. Dane przedklinicznc dotyczące bezpieczeństwa

Toksyczność ostra

Badania na temat toksyczności ostrej nie wskazują na występowanie szczególnej wrażliwości na lek. Objawy przedawkowania podano w rozdz. 4.9.

Toksyczność przewlekła

Badania na różnych gatunkach zwierząt nie wskazywały na występowanie zmian wywołanych przez medazepam.

Działanie mutagenne lub karcynogenne

W wielu badaniach na zwierzętach medazepam podawany w dawkach znacznie większych od dawek terapeutycznych stosowanych u ludzi, wykazywał działanie mutagenne.

Działanie teratogenne

Badania doświadczalne na zwierzętach wskazują na zaburzenia zachowania u potomstwa matek, którym podawano medazepam przez długi okres.

Ryzyko powstania wad wrodzonych w czasie przyjmowania dawek leczniczych benzodiazepin jest, jak się wydaje, małe, chociaż w niektórych badaniach epidemiologicznych stwierdzono zwiększenie ryzyka rozszczepu podniebienia.

Opisywano przypadki wystąpienia wad wrodzonych i opóźnienia umysłowego u dzieci, które w okresie życia płodowego były narażone na duże dawki medazepamu w następstwie przedawkowania lub zatrucia.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, żelatyna, talk, magnezu stearynian, żółcień pomarańczowa

6.2. Niezgodności

Nie stwierdzono.

6.3. Okres trwałości 5 lat.

Nie stosować leku po upływie daty ważności.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu Chronić od światła.

6.5.    Rodzaj i zawartość pojemnika

Opakowanie bezpośrednie: butelka ze szkła oranżowego z korkiem z polietylenu. Opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe.

Wielkość opakowania : 20 tabletek.

6.6.    Instrukcja dotycząca sposobu użycia leku Nie ma szczególnych zaleceń.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

AWD.pharma GmbH & Co.KG WasastraPe 50, 01445 Radebeul, Niemcy

8.    NUMER ŚWIADECTWA REJESTRACJI

Pozwolenie R/3068

9.    DATA PIERWSZEGO WPISU DO REJESTRU I PRZEDŁUŻENIA OKRESU WPISU DO REJESTRU

05.11.1988/03.11.1999

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA FARMACEUTYCZNEGO

12

Rudotel