Imeds.pl

Rulid 150 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rulid, 150 mg, tabletki powlekane

Roxithromycinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Rulid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rulid

3.    Jak stosować Rulid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Rulid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Rulid i w jakim celu się go stosuje

Lek Rulid należy do grupy antybiotyków makrolidowych. Substancją czynną zawartą w leku Rulid

jest roksytromycyna.

Produkt Rulid stosowany jest w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych wywołanych przez

drobnoustroje wrażliwe na roksytromycynę:

-    zapalenie migdałków (angina) wywołane przez paciorkowce z grupy A beta-hemolizujące - jako alternatywa dla antybiotyków beta-laktamowych;

-    ostre zapalenia zatok obocznych nosa, gdy nie można zastosować antybiotyku beta-laktamowego;

-    nadkażenia w przebiegu ostrego zapalenia oskrzeli;

-    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;

-    pozaszpitalne zapalenie płuc u pacjentów bez czynników ryzyka, bez objawów ciężkiego stanu klinicznego i przy braku objawów klinicznych wskazujących na zakażenie wywołane przez pneumokoki;

w przypadku podejrzenia atypowego zapalenia płuc makrolidy są wskazane niezależnie od nasilenia objawów;

-    zakażenia skóry i tkanki podskórnej o lekkim przebiegu wywołane przez Staphylococcus aureus lub Streptococcus pyogenes;

-    nierzeżączkowe zakażenia narządów płciowych wywołane przez Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rulid

Kiedy nie stosować Rulid

-    jeśli pacjent ma nadwrażliwość na antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje leki zwężające naczynia krwionośne, np. stosowane podczas migreny (takie jak: ergotamina, dihydroergotamina, bromokryptyna)

-    jeśli pacjent jednocześnie stosuje takie leki, jak np. cyzapryd, astemizol, pimozyd i terfenadyna (patrz podrozdziały Ostrzeżenia i środki ostrożności oraz Rulid a inne leki).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rulid należy to omówić z lekarzem.

Podczas jednoczesnego podawania antybiotyków makrolidowych i alkaloidów sporyszu o kurczącym działaniu na naczynia krwionośne donoszono o przypadkach silnego zwężenia naczyń (zatruciu sporyszem), z możliwą martwicą kończyn. Jeżeli pacjent przyjmuje alkaloidy sporyszu, powinien o tym powiedzieć lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania roksytromycyny.

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

W przypadku ciężkiej niewydolności wątroby stosowanie roskytromycyny nie jest wskazane.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując roksytromycynę u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby.

Nerkowe wydalanie roksytromycyny i jej metabolitów stanowi około 10% dawki doustnej. W niewydolności nerek dawkowanie powinno być niezmienione.

Monitorowanie czynności wątroby i nerek oraz morfologii krwi jest zalecane zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia (tzn. dłużej niż 2 tygodnie) (patrz punkt Możliwe działania niepożądane).

Choroba związana z Clostridium difficile:

Jeśli podczas lub po zastosowaniu roksytromycyny występuje u pacjenta biegunka, zwłaszcza ciężka, uporczywa i (lub) krwawa, powinien to zgłosić lekarzowi, gdyż może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego, wywołanego przez toksyny nadmiernie namnożonej w jelitach bakterii Clostridium difficile. Jeśli podejrzewa się rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, należy natychmiast przerwać leczenie roksytromycyną. Zapalenie może mieć przebieg lekki lub ciężki. Lekkie zwykle ustępuje po odstawieniu leku. W cięższych przypadkach lekarz może zalecić przyjmowanie metronidazolu lub wankomycyny. Nie należy przyjmować leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco.

Produkty lecznicze mogące wydłużać odstęp QT:

Należy zachować ostrożność podczas stosowania roksytromycyny u pacjentów przyjmujących inne leki, które mogą wydłużać odstęp QT (patrz punkt Inne leki i Rulid). Należą do nich leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, prokainamid, dizopiramid) i klasy III (np. dofetylid, amiodaron), citalopram, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, metadon, niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. fenotiazyny), fluorochinolony (np. moksyfloksacyna), niektóre leki przeciwgrzybicze (np. flukonazol, pentamidyna) oraz niektóre leki przeciwwirusowe (np. telaprewir). Roksytromycynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT, w sytuacjach sprzyjających wystąpieniu zaburzeń rytmu serca (np. nie wyrównana hipokaliemia lub hipomagnezemia, klinicznie znacząca bradykardia), jak również u pacjentów otrzymujących leki przeciwarytmiczne klasy IA i III.

Jak w przypadku innych makrolidów, roksytromycyna może powodować nasilenie miastenii.

Rulid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie roksytromycyny jest przeciwwskazane u pacjentów jednocześnie przyjmujących następujące leki:

   Pochodne ergotaminy (alkaloidy sporyszu): ergotamina, dihydroergotamina, bromokryptyna Nie należy stosować tych leków jednocześnie z roksytromycyną, gdyż wskutek kurczącego działania alkaloidów sporyszu na naczynia krwionośne może dojść do objawów zatrucia z objawami martwicy kończyn.

•    Astemizol, cyzapryd, pimozyd

Leki te oraz inne metabolizowane przez te same enzymy wątrobowe, powodowały wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG i (lub) arytmie. Jednoczesne podawanie roksytromycyny i tych leków jest przeciwwskazane.

•    Terfenadyna

Niektóre antybiotyki makrolidowe mogą wchodzić w interakcje farmakokinetyczne z terfenadyną, powodując zwiększenie stężenia terfenadyny w surowicy krwi i w konsekwencji ciężkie komorowe zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza zaburzenia typu torsade de pointes. Chociaż podobnych reakcji nie obserwowano w przypadku roksytromycyny, to skojarzona terapia roksytromycyną i terfenadyną jest przeciwwskazana.

Podczas stosowania roksytromycyny nie jest zalecane stosowanie następujących leków:

   Leki potencjalnie wydłużające odstęp QT

Należy zachować ostrożność podczas stosowania roksytromycyny u pacjentów przyjmujących inne leki, które mogą wydłużać odstęp QT (patrz punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności). Należą do nich leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, prokainamid, dizopiramid) i klasy III (np. dofetylid, amiodaron), citalopram, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, metadon, niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. fenotiazyny), fluorochinolony (np. moksyfloksacyna), niektóre leki przeciwgrzybicze (np. flukonazol, pentamidyna) i niektóre leki przeciwwirusowe (np. telaprewir).

•    Warfaryna i inne leki przeciwzakrzepowe

U pacjentów leczonych roksytromycyną i antagonistami witaminy K (np. pochodne kumarolu) odnotowano przypadki zaburzeń parametrów krzepliwości krwi (wydłużenia czasu protrombinowego lub wzrostu wartości INR), co mogło być spowodowane samym zakażeniem. Podczas skojarzonej terapii roksytromycyną i antagonistami witaminy K zaleca się monitorowanie wartości INR.

•    Dizopiramid

Działanie roksytromycyny może spowodować wzrost stężenia wolnego dizopiramidu w surowicy. Z tego względu należy monitorować zapis EKG i, w miarę możliwości, stężenia dizopiramidu w surowicy.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania roksytromycyny z następującymi lekami:

•    Digoksyna i inne glikozydy nasercowe

Roksytromycyna może zwiększać wchłanianie digoksyny. Działanie to, częste w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, może w bardzo rzadkich przypadkach prowadzić do toksyczności glikozydów nasercowych. Mogą wówczas wystąpić takie objawy, jak nudności, wymioty, biegunka, bóle lub zawroty głowy, toksyczność glikozydów nasercowych może również wywołać zaburzenia przewodzenia sercowego i (lub) zaburzenia rytmu serca. Dlatego u pacjentów przyjmujących jednocześnie roksytromycynę i digoksynę lub inny glikozyd nasercowy lekarz będzie kontrolować czynność elektryczną serca (EKG) oraz, w miarę możliwości, stężenie glikozydów nasercowych w surowicy krwi. Takie postępowanie jest konieczne w przypadku wystąpienia objawów świadczących o przedawkowaniu glikozydów nasercowych.

•    Roksytromycynę, podobnie jak inne makrolidy, należy stosować ostrożnie u pacjentów otrzymujących leki przeciwarytmiczne klasy IA i III (patrz punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności)

Terapie skojarzone, które należy wziąć pod uwagę:

   Midazolam

U osób leczonych jednocześnie roksytromycyną i midazolamem działanie midazolamu może być nasilone i trwać dłużej. Brak ostatecznych dowodów potwierdzających występowanie interakcji pomiędzy roksytromycyną i triazolamem.

•    Teofilina

Obserwowano niewielki wzrost stężenia teofiliny w osoczu, jednak nie ma zwykle konieczności modyfikacji dawkowania roksytromycyny.

•    Bromokryptyna

Roksytromycyna, może zwiększać AUC i stężenie bromokryptyny w osoczu, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych związku.

•    Cyklosporyna

Obserwowano 50% zwiększenie stężenia cyklosporyny w osoczu, które jednak stopniowo zmniejszało się po zaprzestaniu podawania roksytromycyny jednak nie ma zwykle konieczności modyfikacji dawkowania roksytromycyny.

•    Inhibitory reduktazy HMG-CoA

Podczas stosowania roksytromycyny w skojarzeniu z inhibitorami reduktazy HMG-CoA (statynami), istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących mięśni, takich jak rabdomioliza, z powodu możliwego zwiększenia stężenia statyn. Należy zachować ostrożność, gdy statyny stosowane są w skojarzeniu z roksytromycyną oraz należy monitorować pacjentów pod kątem wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych miopatii.

•    Ryfabutyna

Roksytromycyna może zwiększać stężenie ryfabutyny w osoczu.

   Inne

Brak klinicznie istotnych interakcji z karbamazepiną, ranitydyną, wodorotlenkiem glinu lub magnezu. U kilku osób pojawiły się interakcje po podaniu roksytromycyny z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi estrogeny i progestageny.

Rulid z jedzeniem i piciem

Roksytromycynę należy przyjmować przed posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzic się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Brak odpowiednich badań dotyczących stosowania roksytromycyny u kobiet w ciąży, dlatego może być ona stosowana w tym okresie wyłącznie w razie zdecydowanej konieczności.

Brak doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania roksytromycyny u kobiet karmiących piersią. Niewielkie ilości roksytromycyny przenikają do mleka kobiet karmiących. Należy zatem przerwać leczenie roksytromycyną lub zdecydować o zaprzestaniu karmienia dziecka piersią w przypadku kontynuowania terapii.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może spowodować wystąpienie zawrotów głowy.

Lek Rulid, 150 mg, tabletki powlekane, zawiera glukozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy o tym powiedzieć lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi schorzeniami takimi, jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp lub zaburzenia wchłaniania glukozy - galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

3. Jak stosować Rulid

Lek Rulid, 150 mg, tabletki powlekane, jest przeznaczony do stosowania u dorosłych.

Lek Rulid należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Dorośli: 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem, co 12 godzin (300 mg na dobę).

Całą tabletkę należy połknąć z dostateczną ilością wody.

Roksytromycynę należy przyjmować przed posiłkami.

Długość kuracji zależy od wskazań terapeutycznych, drobnoustroju wywołującego zakażenie i obrazu klinicznego choroby.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (np. marskością wątroby z żółtaczką i (lub) wodobrzuszem) nie zaleca się stosowania roksytromycyny; jednak jeśli zastosowanie leku jest konieczne, lekarz zmniejszy dawkę o połowę i zaleci regularne kontrole czynności wątroby.

Parametry czynności wątroby będzie kontrolować również u osób z zaburzoną czynnością wątroby oraz u tych, u których niewydolność wątroby wystąpiła podczas stosowania roksytromycyny w przeszłości. Jeśli w czasie stosowania roksytromycyny parametry czynności wątroby pogorszą się, lekarz powinien rozważyć odstawienie leku.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmniejszania dawki leku, ponieważ zaledwie około 10% przyjętej doustnie roksytromycyny lub jej metabolitów wydalane jest przez nerki.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

Modyfikacja dawkowania u osób w podeszłym wieku nie jest konieczna.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

W razie konieczności zastosowania roksytromycyny u dzieci, dostępne są tabletki o mniejszej zawartości substancji czynnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Rulid

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, biegunka. Mogą również wystąpić i nasilić się takie działania niepożądane, jak bóle i zawroty głowy.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie (płukanie żołądka, podawanie węgla aktywowanego i leczenie objawowe). Nie istnieje swoiste antidotum.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (więcej niż u 1 na 100 pacjentów, mniej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    zawroty głowy, bóle głowy,

-    nudności, wymioty, niestrawność (bóle w nadbrzuszu), biegunka,

-    wysypka.

Niezbyt często (więcej niż u 1 na 1000 pacjentów, mniej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    eozynofilia (zwiększenie liczby granulocytów we krwi),

-    rumień wielopostaciowy, pokrzywka.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    nadkażenia: jak w przypadku innych antybiotyków, stosowanie roksytromycyny, zwłaszcza przez dłuższy czas, może spowodować narastanie oporności drobnoustrojów - Clostridium difficile. W przypadku zaobserwowania braku poprawy podczas leczenia lub innych objawów sugerujących obecność zakażenie należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,

-    agranulocytoza (obniżenie liczby granulocytów), neutropenia (spadek liczby neutrofili we krwi), trombocytopenia,

-    wstrząs anafilaktyczny (burzliwa, ostra reakcja ogólnoustrojowa o podłożu alergicznym charakteryzująca się wystąpieniem trudności w oddychaniu, przyspieszonym tętnem, często pobudzeniem, zaczerwienieniem skóry). W przypadku wystąpienia objawów wstrząsu anafilaktycznego należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarza,

-    halucynacje, stan splątania (dezorientacja),

-    parestezje (uczucie mrowienia na skórze). Tak jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, donoszono o występowaniu zaburzeń smaku (w tym brak smaku) i (lub) powonienia (w tym brak węchu),

-    skurcz oskrzeli (duszność),

-    krwawa biegunka. Obserwowano objawy zapalenia trzustki; większość z tych pacjentów otrzymywała także inne leki, które mogły spowodować zapalenie trzustki, jako działanie niepożądane.

-    cholestatyczne zapalenie wątroby (cholestatyczne lub ostre zapalenie komórek wątrobowych,

-    obrzęk naczynioruchowy, plamica, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: AspAT, AlAT i (lub) fosfatazy alkalicznej,

-    wydłużenie odstępu QT, częstoskurcz komorowy torsade de pointes,

-    tymczasowa głuchota, niedosłuch, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego oraz sumy uszne. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Rulid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu. Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Rulid:

-    Substancją czynną leku jest roksytromycyna. Jedna tabletka powlekana zawiera 150 mg roksytromycyny.

-    Pozostałe składniki to: hydroksypropyloceluloza, glikol polioksypropylenowy polioksyetylenu, powidon K 30, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, skrobia kukurydziana (rdzeń tabletki) oraz hydroksypropylometyloceluloza, glukoza bezwodna, tytanu dwutlenek, glikol propylenowy (otoczka).

Jak wygląda Rulid i co zawiera opakowanie

10 tabletek powlekanych w blistrze, w tekturowym pudełku.

Biała tabletka powlekana, obustronnie wypukła, kształtu cylindrycznego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis France

1-13 boulevard Romain Rolland

75 014 Paryż

Francja

Wytwórca

Sanofi Winthrop Industrie 56, Route de Choisy-au-Bac 60205 Compiegne Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7