+ iMeds.pl

Rulid 50 mgUlotka Rulid

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rulid, 50 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

Roxithromycinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

((logopodmiotu odpowiedzialnego))

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Rulid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rulid

3.    Jak stosować Rulid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Rulid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Rulid i w jakim celu się go stosuje

Lek Rulid należy do grupy antybiotyków makrolidowych. Substancją czynną zawartą w leku Rulid

jest roksytromycyna.

Produkt Rulid stosowany jest w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych wywołanych przez

drobnoustroje wrażliwe na roksytromycynę:

-    zapalenie migdałków (angina) wywołane przez paciorkowce z grupy A beta-hemolizujące -jako alternatywa dla antybiotyków beta-laktamowych;

-    ostre zapalenia zatok obocznych nosa, gdy nie można zastosować antybiotyku beta-laktamowego;

-    nadkażenia w przebiegu ostrego zapalenia oskrzeli;

-    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;

-    pozaszpitalne zapalenie płuc u pacjentów bez czynników ryzyka, bez objawów ciężkiego stanu klinicznego i przy braku objawów klinicznych wskazujących na zakażenie wywołane przez pneumokoki;

w przypadku podejrzenia atypowego zapalenia płuc makrolidy są wskazane niezależnie od nasilenia objawów;

-    zakażenia skóry i tkanki podskórnej o lekkim przebiegu, wywołane przez Staphylococcus aureus lub Streptococcus pyogenes.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rulid Kiedy nie stosować Rulid

- jeśli pacjent ma nadwrażliwość na antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje leki zwężające naczynia krwionośne, np. stosowane podczas migreny (takie jak: ergotamina, dyhydroergotamina, bromokryptyna);

-    jeśli pacjent jednocześnie stosuje takie leki, jak np. cyzapryd, astemizol, pimozyd i terfenadyna (patrz podrozdziały Ostrzeżenia i środki ostrożności oraz Rulid a inne leki).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rulid należy to omówić z lekarzem.

Podczas jednoczesnego podawania antybiotyków makrolidowych i alkaloidów sporyszu o kurczącym działaniu na naczynia krwionośne donoszono o przypadkach silnego zwężenia naczyń (zatruciu sporyszem), z możliwą martwicą kończyn. Jeżeli pacjent przyjmuje alkaloidy sporyszu, powinien o tym powiedzieć lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania roksytromycyny.

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

W ciężkiej niewydolności wątroby stosowanie roksytromycyny nie jest wskazane.

Należy zachować ostrożność stosując roksytromycynę u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby.

Nerkowe wydalanie roksytromycyny i jej metabolitów stanowi około 10% dawki doustnej.

W niewydolności nerek dawkowanie powinno być niezmienione.

Monitorowanie czynności wątroby i nerek oraz morfologii krwi jest zalecane zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia (tzn. dłużej niż 2 tygodnie) (patrz punkt Możliwe działania niepożądane).

Choroba związana z Clostridium difficile:

Jeśli podczas lub po zastosowaniu roksytromycyny występuje u pacjenta biegunka, zwłaszcza ciężka, uporczywa i (lub) krwawa, powinien to zgłosić lekarzowi, gdyż może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego, wywołanego przez toksyny nadmiernie namnożonej w jelitach bakterii Clostridium difficile. Jeśli podejrzewa się rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, należy natychmiast przerwać leczenie roksytromycyną. Zapalenie może mieć przebieg lekki lub ciężki. Lekkie zwykle ustępuje po odstawieniu leku. W cięższych przypadkach lekarz może zalecić przyjmowanie metronidazolu lub wankomycyny. Nie należy przyjmować leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco.

Produkty lecznicze mogące wydłużać odstęp QT:

Należy zachować ostrożność podczas stosowania roksytromycyny u pacjentów przyjmujących inne leki, które mogą wydłużać odstęp QT (patrz punkt Inne leki i Rulid). Należą do nich leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, prokainamid, dizopiramid) i klasy III (np. dofetylid, amiodaron), citalopram, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, metadon, niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. fenotiazyny), fluorochinolony (np. moksyfloksacyna), niektóre leki przeciwgrzybicze (np. flukonazol, pentamidyna) oraz niektóre leki przeciwwirusowe (np. telaprewir). Roksytromycynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT, w sytuacjach sprzyjających wystąpieniu zaburzeń rytmu serca (np. nie wyrównana hipokaliemia lub hipomagnezemia, klinicznie znacząca bradykardia), jak również u pacjentów otrzymujących leki przeciwarytmiczne klasy IA i III.

Jak w przypadku innych makrolidów, roksytromycyna może powodować nasilenie miastenii.

Rulid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie roksytromycyny jest przeciwwskazane u pacjentów jednocześnie przyjmujących następujące leki:

   Pochodne ergotaminy (alkaloidy sporyszu): ergotamina, dihydroergotamina, bromokryptyna Nie należy stosować tych leków jednocześnie z roksytromycyną, gdyż wskutek kurczącego działania alkaloidów sporyszu na naczynia krwionośne może dojść do objawów zatrucia z objawami martwicy kończyn.

•    Astemizol, cyzapryd, pimozyd

Leki te oraz inne, metabolizowane przez te same enzymy wątrobowe, powodowały wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG i (lub) arytmie. Jednoczesne podawanie roksytromycyny i tych leków jest przeciwwskazane.

•    Terfenadyna

Niektóre antybiotyki makrolidowe mogą wchodzić w interakcje farmakokinetyczne z terfenadyną, powodując zwiększenie stężenia terfenadyny w surowicy krwi i w konsekwencji ciężkie komorowe zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza zaburzenia typu torsade de pointes. Chociaż podobnych reakcji nie obserwowano w przypadku roksytromycyny, to skojarzona terapia roksytromycyną i terfenadyną jest przeciwwskazana.

Podczas stosowania roksytromycyny nie jest zalecane stosowanie następujących leków:

   Leki potencjalnie wydłużające odstęp QT

Należy zachować ostrożność podczas stosowania roksytromycyny u pacjentów przyjmujących inne leki, które mogą wydłużać odstęp QT (patrz punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności). Należą do nich leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, prokainamid, dizopiramid) i klasy III (np. dofetylid, amiodaron), citalopram, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, metadon, niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. fenotiazyny), fluorochinolony (np. moksyfloksacyna), niektóre leki przeciwgrzybicze (np. flukonazol, pentamidyna) i niektóre leki przeciwwirusowe (np. telaprewir).

•    Warfaryna i inne leki przeciwzakrzepowe

U pacjentów leczonych roksytromycyną i antagonistami witaminy K (np. pochodne kumarolu) odnotowano przypadki zaburzeń parametrów krzepliwości krwi (wydłużenia czasu protrombinowego lub wzrostu wartości INR), co mogło być spowodowane samym zakażeniem. Podczas skojarzonej terapii roksytromycyną i antagonistami witaminy K zaleca się monitorowanie wartości INR.

•    Dizopiramid

Działanie roksytromycyny może spowodować wzrost stężenia wolnego dizopiramidu w surowicy. Z tego względu należy monitorować zapis EKG i, w miarę możliwości, stężenia dizopiramidu w surowicy.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania roksytromycyny z następującymi lekami:

   Digoksyna i inne glikozydy nasercowe

Roksytromycyna może zwiększać wchłanianie digoksyny. Działanie to, częste w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, może w bardzo rzadkich przypadkach prowadzić do toksyczności glikozydów nasercowych. Mogą wówczas wystąpić takie objawy, jak nudności, wymioty, biegunka, bóle lub zawroty głowy, toksyczność glikozydów nasercowych może również wywołać zaburzenia przewodzenia sercowego i (lub) zaburzenia rytmu serca. Dlatego u pacjentów przyjmujących jednocześnie roksytromycynę i digoksynę lub inny glikozyd nasercowy lekarz będzie kontrolować czynność elektryczną serca (EKG) oraz, w miarę możliwości, stężenie glikozydów nasercowych w surowicy krwi. Takie postępowanie jest konieczne w przypadku wystąpienia objawów świadczących o przedawkowaniu glikozydów nasercowych.

•    Roksytromycynę, podobnie jak inne makrolidy, należy stosować ostrożnie u pacjentów otrzymujących leki przeciwarytmiczne klasy IA i III (patrz punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności)

Terapie skojarzone, które należy wziąć pod uwagę:

   Midazolam

U osób leczonych jednocześnie roksytromycyną i midazolamem działanie midazolamu może być nasilone i trwać dłużej. Brak ostatecznych dowodów potwierdzających występowanie interakcji pomiędzy roksytromycyną i triazolamem.

•    Teofilina

Obserwowano niewielki wzrost stężenia teofiliny w osoczu i nasilenie jej działań niepożądanych, jednak nie ma zwykle konieczności modyfikacji dawkowania roksytromycyny.

•    Bromokryptyna

Roksytromycyna, może zwiększać AUC i stężenie bromokryptyny w osoczu, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych związku.

•    Cyklosporyna

Obserwowano 50% zwiększenie stężenia cyklosporyny w osoczu, które jednak stopniowo zmniejszało się po zaprzestaniu podawania roksytromycyny jednak nie ma zwykle konieczności modyfikacji dawkowania roksytromycyny.

•    Inhibitory reduktazy HMG-CoA

Podczas stosowania roksytromycyny w skojarzeniu z inhibitorami reduktazy HMG-CoA (statynami), istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących mięśni, takich jak rabdomioliza, z powodu możliwego zwiększenia stężenia statyn. Należy zachować ostrożność, gdy statyny stosowane są w skojarzeniu z roksytromycyną oraz należy monitorować pacjentów pod kątem wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych miopatii.

•    Ryfabutyna

Roksytromycyna może zwiększać stężenie ryfabutyny w osoczu.

   Inne

Brak klinicznie istotnych interakcji z karbamazepiną, ranitydyną, wodorotlenkiem glinu lub magnezu. U kilku osób pojawiły się interakcje po podaniu roksytromycyny z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi estrogeny i progestageny.

Rulid z jedzeniem i piciem

Roksytromycynę należy przyjmować przed posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzic się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Brak odpowiednich badań dotyczących stosowania roksytromycyny u kobiet w ciąży, dlatego może być ona stosowana w tym okresie wyłącznie w razie zdecydowanej konieczności.

Brak doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania roksytromycyny u kobiet karmiących piersią. Niewielkie ilości roksytromycyny przenikają do mleka kobiet karmiących. Należy zatem przerwać leczenie roksytromycyną lub zdecydować o zaprzestaniu karmienia dziecka piersią w przypadku kontynuowania terapii.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek może spowodować wystąpienie zawrotów głowy.

3. Jak stosować Rulid

Lek Rulid, 50 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej, jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Lek Rulid należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Zalecana dawka dla dzieci wynosi od 5 do 8 mg/kg masy ciała na dobę, podawana w dwóch dawkach podzielonych, co 12 godzin.

W zależności od masy ciała stosuje się następujące dawkowanie:

-    dzieci o masie    ciała od    6 do 11 kg: 4 tabletki rano i 54 tabletki wieczorem

-    dzieci o masie    ciała od    12 do 23 kg: 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem

-    dzieci o masie    ciała od    24 do 40 kg: 2 tabletki rano i 2 tabletki wieczorem

Pół tabletki lub całą tabletkę, w zależności od zaleconej dawki, należy umieścić na łyżce stołowej z wodą. Po upływie 30-40 sekund tabletka ulega rozdrobnieniu, tworząc zawiesinę gotową do spożycia. Przygotowaną zawiesinę należy podać niezwłocznie dziecku.

Po podaniu leku należy dodatkowo podać wodę do popicia.

Roksytromycynę należy przyjmować przed posiłkami.

Długość kuracji zależy od wskazań terapeutycznych, drobnoustroju wywołującego zakażenie i obrazu klinicznego choroby. Leku nie należy podawać dłużej niż 10 dni.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (np. marskością wątroby z żółtaczką i (lub) wodobrzuszem) nie zaleca się stosowania roksytromycyny; jednak jeśli zastosowanie leku jest konieczne, lekarz zmniejszy dawkę o połowę i zaleci regularne kontrole czynności wątroby.

Parametry czynności wątroby będzie kontrolować również u osób z zaburzoną czynnością wątroby oraz u tych, u których niewydolność wątroby wystąpiła podczas stosowania roksytromycyny w przeszłości. Jeśli w czasie stosowania roksytromycyny parametry czynności wątroby pogorszą się, lekarz powinien rozważyć odstawienie leku.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmniejszania dawki leku, ponieważ zaledwie około 10% przyjętej doustnie roksytromycyny lub jej metabolitów wydalane jest przez nerki.

Dorośli

W razie konieczności zastosowania roksytromycyny u dorosłych, dostępne są tabletki o większej zawartości substancji czynnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Rulid

Po przedawkowaniu leku mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, biegunka. Mogą również wystąpić i nasilić się takie działania niepożądane, jak bóle i zawroty głowy.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie (płukanie żołądka, podawanie węgla aktywowanego i leczenie objawowe). Nie istnieje swoiste antidotum.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (więcej niż u 1 na 100 pacjentów, mniej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    zawroty głowy, bóle głowy,

-    nudności, wymioty, niestrawność (bóle w nadbrzuszu), biegunka,

-    wysypka.

Niezbyt często (więcej niż u 1 na 1000 pacjentów, mniej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    eozynofilia (zwiększenie liczby granulocytów we krwi),

-    rumień wielopostaciowy, pokrzywka.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    nadkażenia: jak w przypadku innych antybiotyków, stosowanie roksytromycyny, zwłaszcza przez dłuższy czas, może spowodować narastanie oporności drobnoustrojów - Clostridium difficile. W przypadku zaobserwowania braku poprawy podczas leczenia lub innych objawów sugerujących obecność zakażenie należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem,

-    agranulocytoza (obniżenie liczby granulocytów), neutropenia (spadek liczby neutrofili we krwi), trombocytopenia,

-    wstrząs anafilaktyczny (burzliwa, ostra reakcja ogólnoustrojowa o podłożu alergicznym charakteryzująca się wystąpieniem trudności w oddychaniu, przyspieszonym tętnem, często pobudzeniem, zaczerwienieniem skóry). W przypadku wystąpienia objawów wstrząsu anafilaktycznego należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarza,

-    halucynacje, stan splątania (dezorientacja),

-    parestezje (uczucie mrowienia na skórze). Tak jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, donoszono o występowaniu zaburzeń smaku (w tym brak smaku) i (lub) powonienia (w tym brak węchu),

-    skurcz oskrzeli (duszność),

-    krwawa biegunka. Obserwowano objawy zapalenia trzustki; większość z tych pacjentów otrzymywała także inne leki, które mogły spowodować zapalenie trzustki, jako działanie niepożądane.

-    cholestatyczne zapalenie wątroby (cholestatyczne lub ostre zapalenie komórek wątrobowych)

-    , obrzęk naczynioruchowy, plamica, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka,

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych: AspAT, AlAT i (lub) fosfatazy alkalicznej,

-    wydłużenie odstępu QT, częstoskurcz komorowy Torsade de pointes,

-    tymczasowa głuchota, niedosłuch, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego oraz szumy uszne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Rulid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu. Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Rulid

-    Substancją czynną leku jest roksytromycyna. Jedna tabletka do sporządzania zawiesiny doustnej zawiera 50 mg roksytromycyny.

-    Pozostałe składniki to: glikol polietylenowy 6000, kwas metakrylowy - kopolimer, sodu wodorotlenek, cytrynian trójetylowy, talk, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, kwas fumarowy, sacharyna sodowa, laurylosiarczan sodowy, krzemionka koloidalna bezwodna, substancja smakowa o smaku truskawkowym, substancja smakowa o smaku lukrecji, magnezu stearynian.

Jak wygląda Rulid i co zawiera opakowanie

10 tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej w blistrze, w tekturowym pudełku.

Białe tabletki kształtu cylindrycznego z rowkiem dzielącym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Sanofi-Aventis France

1-13 boulevard Romain Rolland

75 014 Paryż

Francja

Wytwórca

Sanofi Winthrop Industrie 56, Route de Choisy-au-Bac 60205 Compiègne Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Rulid

Charakterystyka Rulid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rulid, 50 mg, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancją czynną zawartą w produkcie Rulid jest roksytromycyna (Roxithromycinum). Jedna tabletka do sporządzenia zawiesiny doustnej zawiera 50 mg roksytromycyny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej.

Białe tabletki kształtu cylindrycznego z rowkiem dzielącym.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt Rulid stosowany jest w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na roksytromycynę:

-    zapalenie migdałków (angina) wywołane przez: paciorkowce z grupy A beta-hemolizujące -jako alternatywa dla antybiotyków beta-laktamowych;

-    ostre zapalenia zatok obocznych nosa, gdy nie można zastosować antybiotyku beta-laktamowego;

-    nadkażenia w przebiegu ostrego zapalenia oskrzeli;

-    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;

-    pozaszpitalne zapalenie płuc u pacjentów bez czynników ryzyka, bez objawów ciężkiego stanu klinicznego i przy braku objawów klinicznych wskazujących na zakażenie wywołane przez pneumokoki;

w przypadku podejrzenia atypowego zapalenia płuc makrolidy są wskazane niezależnie od nasilenia objawów;

-    zakażenia skóry i tkanki podskórnej o lekkim przebiegu, wywołane przez Staphylococcus aureus lub Streptococcus pyogenes.

Podejmując decyzję o leczeniu produktem Rulid należy uwzględnić oficjalne zalecenia dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci i młodzież

Zalecane dawkowanie u dzieci: od 5 do 8 mg/kg masy ciała/dobę w dwóch podzielonych dawkach podawanych, co 12 godzin. Średnia dawka stosowana w badaniach klinicznych wynosiła 6 mg/kg masy ciała/dobę.

W zależności od masy ciała stosuje się następujące dawkowanie:

-    dzieci o masie ciała od 6 do 11 kg: y% tabletki rano i % tabletki wieczorem

-    dzieci o masie ciała od 12 do 23 kg: 1 tabletka rano i 1 tabletka wieczorem

-    dzieci o masie ciała od 24 do 40 kg: 2 tabletki rano i 2 tabletki wieczorem

Długość kuracji zależy od wskazań terapeutycznych, drobnoustroju wywołującego zakażenie i obrazu klinicznego choroby. Leku nie należy podawać dłużej niż 10 dni.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby [np. marskością wątroby z żółtaczką i (lub) wodobrzuszem] nie zaleca się stosowania roksytromycyny; jednak jeśli zastosowanie leku jest konieczne, dawkę należy zmniejszyć o połowę i regularnie kontrolować czynność wątroby.

Parametry czynności wątroby należy kontrolować również u osób z zaburzoną czynnością wątroby oraz u tych, u których niewydolność wątroby wystąpiła podczas stosowania roksytromycyny w przeszłości. Jeśli w czasie stosowania roksytromycyny parametry czynności wątroby pogorszą się, należy rozważyć odstawienie leku.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmniejszania dawki leku, ponieważ zaledwie około 10% przyjętej doustnie roksytromycyny lub jej metabolitów wydalane jest przez nerki.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

Modyfikacja dawkowania u osób w podeszłym wieku nie jest konieczna.

Dorośli

W razie konieczności zastosowania roksytromycyny u dorosłych, dostępne są tabletki o większej zawartości substancji czynnej.

Sposób podawania

Pół tabletki lub całą tabletkę, w zależności od zaleconej dawki, należy umieścić na łyżce stołowej z wodą. Po upływie 30-40 sekund tabletka ulega rozdrobnieniu, tworząc zawiesinę gotową do spożycia. Po podaniu leku należy dodatkowo podać wodę do popicia.

Roksytromycynę należy przyjmować przed posiłkami.

4.3    Przeciwwskazania

Rulid jest przeciwwskazany w przypadku:

-    nadwrażliwości na antybiotyki makrolidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    jednoczesnego stosowania alkaloidów sporyszu o działaniu zwężającym naczynia krwionośne (patrz punkt 4.5),

-    jednoczesnego stosowania produktów leczniczych o wąskim indeksie terapeutycznym i będących substratami CYP3A4 (np. astemizol, cyzapryd, pimozyd i terfenadyna) (patrz punkt

4.4 oraz 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenie

Podczas jednoczesnego podawania antybiotyków makrolidowych i alkaloidów sporyszu o kurczącym działaniu na naczynia krwionośne donoszono o przypadkach silnego zwężenia naczyń (zatruciu sporyszem), z możliwą martwicą kończyn. Przed podaniem roksytromycyny należy upewnić się, że pacjent nie przyjmuje alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.4).

Środki ostrożności

W przypadku ciężkiej niewydolności wątroby stosowanie roksytromycyny nie jest wskazane.

Należy zachować ostrożność stosując roksytromycynę u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.2).

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Nerkowe wydalanie roksytromycyny i jej metabolitów stanowi około 10% dawki doustnej. W niewydolności nerek dawkowanie powinno być niezmienione.

Monitorowanie czynności wątroby i nerek oraz morfologii krwi jest zalecane zwłaszcza podczas długotrwałego leczenia (tzn. dłużej niż 2 tygodnie) (punkt 4.8).

Choroba związana z Clostridium difficile:

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta występuje biegunka w okresie stosowania leku. Biegunka, zwłaszcza ciężka, uporczywa i (lub) krwawa, występująca podczas lub po zastosowaniu roksytromycyny może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego, , wywołanego przez toksyny nadmiernie namnożonej w jelitach bakterii Clostridium difficile. Jeśli podejrzewa się rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, należy natychmiast przerwać leczenie roksytromycyną. Zapalenie może mieć przebieg lekki lub ciężki. Lekkie zwykle ustępuje po odstawieniu leku. W cięższych przypadkach lekarz może zalecić przyjmowanie metronidazolu lub wankomycyny. Pacjent nie powinien przyjmować leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco.

Produkty lecznicze mogące wydłużać odstęp QT:

Należy zachować ostrożność podczas stosowania roksytromycyny u pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze, które mogą wydłużać odstęp QT (patrz punkt 4.5). Należą do nich leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, prokainamid, dizopiramid) i klasy III (np. dofetylid, amiodaron), citalopram, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, metadon, niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. fenotiazyny), fluorochinolony (np. moksyfloksacyna), niektóre leki przeciwgrzybicze (np. flukonazol, pentamidyna) oraz niektóre leki przeciwwirusowe (np. telaprewir). Roksytromycynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT, w sytuacjach sprzyjających wystąpieniu zaburzeń rytmu serca (np. niewyrównana hipokaliemia lub hipomagnezemia, klinicznie znacząca bradykardia), jak również u pacjentów otrzymujących leki przeciwarytmiczne klasy IA i III.

Jak w przypadku innych makrolidów, roksytromycyna może powodować nasilenie miastenii.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Roksytromycyna jest słabym inhibitorem CYP3A4.

Roksytromycyna jest przeciwskazana u pacjentów jednocześnie przyjmujących następujące leki:

•    Alkaloidy sporyszu zwężające naczynia krwionośne (patrz punkty 4.3)

•    Astemizol, cyzapryd, pimozyd

Stosowanie leków, takich jak astemizol, cyzapryd lub pimozyd, które są metabolizowane przez izoenzym wątrobowy CYP3A, było związane z wydłużeniem odstępu QT i (lub) arytmiami (głównie zaburzenia typu torsade de pointes) w wyniku wzrostu stężenia tych substancji w surowicy krwi, w następstwie interakcji z istotnymi inhibitorami tego izoenzymu w tym z wybranymi antybiotykami makrolidowymi. Chociaż roksytromycyna nie ma wcale lub ma ograniczoną zdolność do wiązania CYP3A i dlatego hamowania metabolizmu innych leków przetwarzanych przez ten izoenzym, nie można z całą pewnością potwierdzić lub wykluczyć ewentualnych klinicznych interakcji pomiędzy roksytromycyną i wymienionymi wyżej lekami; dlatego też jednoczesne podawanie roksytromycyny i tych leków nie jest przeciwwskazane.

•    Terfenadyna

Niektóre antybiotyki makrolidowe mogą wchodzić w interakcje farmakokinetyczne z terfenadyną, powodując zwiększenie stężenia terfenadyny w surowicy krwi. Może to spowodować ciężkie komorowe zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza zaburzenia typu torsade de pointes. Chociaż podobnych reakcji nie obserwowano w przypadku roksytromycyny, a badania prowadzone na ograniczonej liczbie zdrowych ochotników nie wykazały interakcji farmakokinetycznych lub odpowiednich zmian w zapisie EKG, to skojarzona terapia roksytromycyną i terfenadyną jest przeciwwskazana.

Podczas stosowania roksytromycyny nie jest zalecane stosowanie następujących leków

•    Produkty lecznicze potencjalnie wydłużające odstęp QT

Należy zachować ostrożność podczas stosowania roksytromycyny u pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze, które mogą wydłużać odstęp QT (patrz punkt 4.4). Należą do nich leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, prokainamid, dizopiramid) i klasy III (np. dofetylid, amiodaron), citalopram, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, metadon, niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. fenotiazyny), fluorochinolony (np. moksyfloksacyna) i niektóre leki przeciwgrzybicze (np. flukonazol, pentamidyna) i niektóre leki przeciwwirusowe (np. telaprewir).

•    Warfaryna i inne leki przeciwzakrzepowe

W badaniach z udziałem ochotników nie obserwowano interakcji z warfaryną; jednak u pacjentów leczonych roksytromycyną i antagonistami witaminy K (np. pochodne kumarolu) odnotowano przypadki wydłużenia czasu protrombinowego lub wzrostu wartości INR, co mogło być spowodowane samym zakażeniem. Podczas skojarzonej terapii roksytromycyną i antagonistami witaminy K zaleca się monitorowanie wartości INR.

•    Dizopiramid

Badanie in vitro wykazało, że roksytromycyna może zastępować związany z białkami dizopiramid; takie działanie roksytromycyny in vivo może spowodować wzrost stężenia wolnego dizopiramidu w surowicy. Z tego względu należy monitorować zapis EKG i, w miarę możliwości, stężenia dizopiramidu w surowicy.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania roksytromycyny z następującymi lekami:

•    Digoksyna i inne glikozydy nasercowe

W badaniu z udziałem zdrowych ochotników stwierdzono, że roksytromycyna może zwiększać wchłanianie digoksyny. Działanie to, częste w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, może w bardzo rzadkich przypadkach prowadzić do toksyczności glikozydów nasercowych. Mogą wówczas wystąpić takie objawy, jak nudności, wymioty, biegunka, bóle lub zawroty głowy; toksyczność glikozydów nasercowych może również wywołać zaburzenia przewodzenia sercowego i (lub) zaburzenia rytmu serca. Dlatego u pacjentów przyjmujących jednocześnie roksytromycynę i digoksynę lub inny glikozyd nasercowy należy monitorować czynność elektryczną serca (EKG) oraz, w miarę możliwości, stężenie glikozydów nasercowych w surowicy krwi. Takie postępowanie jest konieczne w przypadku wystąpienia objawów świadczących o przedawkowaniu glikozydów nasercowych.

•    Roksytromycynę, podobnie jak inne makrolidy, należy stosować ostrożnie u pacjentów otrzymujących leki przeciwarytmiczne klasy IA i III (patrz punkt 4.4).

Terapie skojarzone, które należy wziąć pod uwagę

•    Midazolam

Jednoczesne podawanie roksytromycyny (300 mg dziennie) i midazolamu (15 mg doustnie) zwiększa AUC midazolamu (wrażliwego substratu CYP3A4) o 47%, co może prowadzić do zwiększonego efektu działania midazolamu. Brak ostatecznych dowodów potwierdzających występowanie interakcji pomiędzy roksytromycyną i triazolamem.

•    Teofilina

Obserwowano niewielki wzrost stężenia teofiliny w osoczu, jednak nie ma zwykle konieczności modyfikacji dawkowania roksytromycyny.

•    Bromokryptyna

Roksytromycyna, może zwiększać AUC i stężenie bromokryptyny w osoczu, co może prowadzić do zwiększonego ryzyka działań niepożądanych związku.

•    Cyklosporyna

W badaniu klinicznym oceniającym wpływ roksytromycyny w czasie ekspozycji na cyklosporynę, 8 pacjentów po transplantacji serca leczonych cyklosporyną przez przynajmniej 1 miesiąc otrzymywało roksytromycynę w dawce 150 mg podawaną dwa razy dziennie przez 11 dni. Roksytromycyna spowodowała 50% zwiększenie stężenia cyklosporyny w osoczu, które jednak stopniowo zmniejszało się po zaprzestaniu podawania roksytromycyny.

•    Inhibitory reduktazy HMG-CoA

Podczas stosowania roksytromycyny w skojarzeniu z inhibitorami reduktazy HMG-CoA (statynami), istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących mięśni, takich jak rabdomioliza, z powodu możliwego zwiększenia stężenia statyn. Należy zachować ostrożność, gdy statyny stosowane są w skojarzeniu z roksytromycyną oraz należy monitorować pacjentów pod kątem wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych miopatii.

•    Ryfabutyna

Roksytromycyna może zwiększać stężenie ryfabutyny w osoczu.

•    Inne

Brak klinicznie istotnych interakcji z karbamazepiną, ranitydyną, wodorotlenkiem glinu lub magnezu. Choć u niewielu osób, to istnieją wyniki badań interakcji klinicznych oceniające negatywne skutki podawania roksytromycyny wraz z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi estrogeny i progestageny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania prowadzone na kilku gatunkach zwierząt nie wykazały teratogennego lub toksycznego wpływu roksytromycyny na płód po zastosowaniu dawek do 200 mg/kg mc./dobę lub 40-krotnie wyższych od dawek stosowanych terapeutycznie u ludzi. U ciężarnych kobiet nie określono bezpieczeństwa stosowania roksytromycyny dla płodu.

Karmienie piersią

Brak doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania roksytromycyny u kobiet karmiących piersią. Niewielkie ilości roksytromycyny przenikają do mleka kobiet karmiących. Należy zatem przerwać leczenie roksytromycyną lub zdecydować o zaprzestaniu karmienia piersią dziecka w przypadku kontynuowania terapii.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Należy zwrócić uwagę pacjenta na możliwość wystąpienia zawrotów głowy po przyjęciu leku.

4.8 Działania niepożądane

Następujące działania niepożądane są wymienione na podstawie klasyfikacji układów narządów i przy użyciu następującej konwencji: bardzo często >1/10, często >1/100 do <1/10, niezbyt często >1/1 000 do <1/100, rzadko >1/10 000 do <1/1 000, bardzo rzadko <1/10 000,

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)_


Klasyfikacja

układowo-

narządowa

Bardzo często (>1/10)

Często

(>1/100 do <1/10 )

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100 )

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

nadkażenia: jak w przypadku innych antybiotyków, stosowanie roksytromycyny, zwłaszcza przez dłuższy czas, może

spowodować narastanie oporności drobnoustrojów -

Clostridium

difficile.

Niezwykle ważna jest wielokrotna ocena stanu pacjenta. W razie wystąpienia nadkażenia (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)podczas leczenia roksytromycyną należy zastosować odpowiednie leczenie.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

eozynofilia

agranulocytoza

neutropenia

trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

wstrząs

anafilaktyczny

Zaburzenia

psychiczne

halucynacje, stan splątania (dezorientacja)

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, bóle głowy,

parestezje, zaburzenia smaku


(zaburzenia w

odczuwaniu

bodźców

smakowych), brak smaku, parosmia -odczuwanie nieprawdziwych zapachów (wypaczenie zmysłu węchu), całkowita utrata węchu

Zaburzenia ucha i błędnika

głuchota przej ściowa, niedosłuch, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego oraz szumy uszne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i

skurcz oskrzeli

śródpiersia

Zaburzenia żoładka i jelit

nudności, wymioty, niestrawność (ból w nadbrzuszu), biegunka

krwawa biegunka, zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

cholestatyczne zapalenie wątroby (cholestatyczne lub ostre zapalenie komórek wątrobowych)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka

rumień

wielopostaciowy,

pokrzywka,

obrzęk

naczynioruchowy,

plamica,

zespół Stevensa-

Johnsona,

toksyczna

martwica

naskórka

Badania

diagnostyczne

zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

asparaginianowej

(AspAT),

zwiększenie

aktywności

aminotransferazy

alaninowej (AlAT,

wzrost poziomu

fosfatazy

alkalicznej we krwi

Zaburzenia serca (1)

wydłużenie odstępu QT, częstoskurcz komorowy Torsade de pointes

1. Tak jak w przypadku innych makrolidów, przy roksytromycynie rzadko zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu QT, częstoskurczu komorowego i torsade de pointes.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania: nudności, wymioty, biegunka.

Mogą również wystąpić i nasilić się przy przedawkowaniu takie działania niepożądane, jak bóle i zawroty głowy. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

Nie istnieje swoiste antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki do stosowania ogólnego, makrolidy (kod ATC: J01FA06).

Roksytromycyna jest półsyntetycznym antybiotykiem makrolidowym.

Spektrum działania roksytromycyny obejmuje następujące drobnoustroje:

• Szczepy wrażliwe in vitro (MIC < 1 mg/l)

-    Bordetella pertussis

-    Borrelia burgdorferi

-    Branhamella catarrhalis

-    Campylobacter coli*

-    Campylobacter jejuni

-    Chlamydia trachomatis, Ch. psittaci i Ch. pneumoniae

-    Clostridium, w tym Clostridium perfringens

-    Corynebacterium diphteriae

-    Enterococcus spp.

-    Gardnerella vaginalis

-    Helicobacter pylori

-    Legionella pneumophila

-    Listeria monocytogenes

-    Staphylococcus spp. wrażliwe na metycylinę

-    Mobiluncus spp.

-    Moraxella catarrhalis

-    Mycoplasma pneumoniae

-    Neisseria meningitidis

-    Pasteurella multocida

-    Peptostreptococcus spp.1

-    Porphyromonas spp.

-    Propionibacterium acnes

-    Rhodococcus equi

-    Streptococcus spp., w tym Streptococcus pneumoniae

*Wrażliwość zaznaczonego szczepu zależy od epidemiologii i poziomu oporności w danym kraju.

•    Szczepy średnio wrażliwe (1 mg/l < MIC < 4 mg/l)

-    Haemophilus influenzae

-    Ureaplasma urealyticum

-    Vibrio cholerae

   Szczepy oporne (MIC > 4 mg/l)

-    Acinetobacter spp.

-    Bacteroides fragilis

-    Enterobacteriaceae

-    Fusobacterium

-    Staphylococcus spp. wrażliwe na metycylinę (S. aureus i koagulazo-ujemne)

-    Mycoplasma hominis

-    Nocardia spp.

-    Pseudomonas spp.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

•    Wchłanianie i dystrybucja

Dorośli

Roksytromycyna jest szybko wchłaniana i nie podlega rozkładowi w środowisku kwaśnym. W surowicy roksytromycyna wykrywana jest już w 15. minucie od podania; maksymalne stężenia roksytromycyny w surowicy (Cmaks) osiągane są 2,2 godziny po podaniu dawki 150 mg roksytromycyny na czczo. Wchłanianie roksytromycyny ulega zmniejszeniu, gdy lek przyjmowany jest z pokarmem, dlatego zaleca się przyjmowanie tego antybiotyku przed posiłkami.

Po podaniu pojedynczej dawki 150 mg roksytromycyny drogą doustną zdrowym dorosłym ochotnikom, odnotowano następujące parametry farmakokinetyczne:

-    Cmaks1 6,6 mg/l

-    Cmin: (12 godzin po podaniu doustnym): 1,8 mg/l

-    Średni okres półtrwania: 10,5 godziny

Po podaniu zdrowym ochotnikom wielokrotnych dawek roksytromycyny (150 mg, co 12 godzin przez 10 dni), stan stacjonarny osiągany był pomiędzy 2. i 4. dniem od rozpoczęcia leczenia. Odnotowano wówczas następujące stężenia roksytromycyny w osoczu:

-    Cmaks: 9,3 mg/l

-    Cmin: 3,6 mg/l

Roksytromycyna dobrze przenika do tkanek i płynów ustrojowych, zwłaszcza do płuc, migdałków i gruczołu krokowego w ciągu 6 - 12 godzin po podaniu doustnym.

Wiązanie z białkami osocza wynosi 96%; roksytromycyna wiąże się głównie z alfa-1 kwaśną glikoproteiną. Wiązanie to jest nasycone, a prędkość wysycania zmniejsza się, gdy stężenie roksytromycyny w osoczu przekracza 4 mg/l.

Roksytromycyna przenika do mleka matki w ilościach śladowych: mniej niż 0,05% podanej dawki. Dzieci

Właściwości farmakokinetyczne roksytromycyny u niemowląt i dzieci są bardzo zbliżone do właściwości obserwowanych u pacjentów dorosłych.

Porównanie parametrów farmakokinetycznych u dzieci i zdrowych młodych osób dorosłych leczonych równoważnymi dawkami (2,5 mg/kg mc.) roksytromycyny dwa razy na dobę, po osiągnięciu stanu równowagi dało następujące wyniki:

-    Maksymalne stężenia leku w osoczu były podobne i wynosiły średnio od 8,7 do 10,1 mg/l

- Tmaks wynosił około 2 godziny.

-    Okres półtrwania był wydłużony u dzieci i wynosił około 20 godzin.

-    Nie stwierdzono różnic w zakresie pola pod krzywą.

-    Najniższe stężenia roksytromycyny (Cmin) były podobne w obu grupach, tj. u dzieci i dorosłych, a wartości średnie wahały się od 2,6 do 3,4 mg/l.

Stężenia roksytromycyny w osoczu u dzieci i u pacjentów dorosłych są podobne i z tego względu nie jest konieczna modyfikacja dawkowania ani częstości podawania leku dzieciom powyżej pierwszego roku życia.

Dłuższy okres półtrwania leku stwierdzony u dzieci nie ma wpływu na kumulację substancji czynnej, ponieważ wartości Cmin nie ulegają zmianie z upływem czasu. Biorąc pod uwagę fakt, że pola AUC są porównywalne w obu grupach wiekowych oraz że dostępność biologiczna roksytromycyny jest taka sama u dzieci, można przypuszczać, że całkowity klirens roksytromycyny w grupie zdrowych dorosłych i dzieci jest porównywalny.

• Dystrybucja w tkankach

Badania nad dystrybucją roksytromycyny w migdałkach i węzłach chłonnych dały następujące wyniki:

-    Roksytromycyna szybko rozprzestrzenia się w tkankach; średnie stężenie tej substancji w tkankach jest podobne po podaniu pojedynczej dawki i po przyjęciu czterech dawek.

-    Godzinę po podaniu pojedynczej dawki leku wynoszącej 3 mg/kg mc. jego stężenie w migdałkach wynosi 6,4 ± 1,0 mg/kg.

-    Stężenie roksytromycyny w tkankach pozostaje wysokie do 12 godzin po podaniu leku (przerwa między dawkami).

- Stężenie roksytromycyny w wielu tkankach jest, co najmniej takie samo jak stężenie substancji w osoczu mierzone w tym samym czasie.

Roksytromycyna nie kumuluje się w organizmie. Można ją podawać, co 12 godzin. Dzięki występowaniu u dorosłych i dzieci porównywalnych stężeń w osoczu oraz dobrej dystrybucji leku w tkankach, możliwe było określenie jednakowego dawkowania we wszystkich rodzajach zakażeń. 1 monodemetyloroksytromycyna i N-didemetyloroksytromycyna. Roksytromycyna i jej trzy metabolity są wydalane z moczem i kałem w podobnych proporcjach.

• Eliminacja

U osób dorosłych z prawidłową czynnością wątroby i nerek po podaniu doustnym roksytromycyna jest głównie wydalana z kałem (65%); 72 godziny po doustnym podaniu roksytromycyny znakowanej C14 radioaktywność w moczu stanowiła zaledwie 12% całej roksytromycyny wydalanej z moczem i kałem.

U osób dorosłych z zaburzeniami czynności nerek, wydalanie roksytromycyny i jej metabolitów przez nerki odpowiada około 10% całkowitej dawki doustnej. W przypadku niewydolności nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania roksytromycyny.

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby okres półtrwania ulega wydłużeniu (25 godz.), a Cmaks wzrasta po podaniu dawki doustnej w wysokości 150 mg.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

U zwierząt roksytromycyna powodowała niewiele działań toksycznych po zastosowaniu wysokich dawek pojedynczych (LD50 po podaniu doustnym wynosi około: 750 mg/kg mc. u myszy, 1000-1700 mg/kg mc. u szczurów i >2000 mg/kg mc. u psów). Po zastosowaniu wielokrotnych dawek, głównymi narządami docelowymi były wątroba i trzustka. Wpływ leku na wątrobę był bardziej wyraźny u psów niż u szczurów, a efekt ten obserwowano u psów po zastosowaniu dawek rzędu 180 mg/kg mc./dobę podawanych przez 1 miesiąc i 100 mg/kg mc./dobę podawanych przez 6 miesięcy w porównaniu odpowiednio do dawek 400 i 125 mg/kg mc./dobę stosowanych w równoważnym badaniu na szczurach. Wpływ leku na wątrobę obserwowany po podaniu tych dawek był również bardziej nasilony u psów niż u szczurów. Wpływ roksytromycyny na trzustkę obserwowano w gruczołach wewnątrzwydzielniczych u szczurów, natomiast u psów raczej w gruczołach zewnątrzwydzielniczych: działania te odnotowano po zastosowaniu dużych dawek lub po długotrwałym stosowaniu leku. U szczurów stwierdzono również wpływ leku na zęby.

Początkowe dane toksykologiczne wykazały, że roksytromycyna nie ma działania teratogennego u myszy, szczurów lub królików ani też nie ma działania mutagennego.

Roksytromycyna, podobnie jak erytromycyna, w warunkach in vitro powodowała zależne od stężenia wydłużenie czasu trwania potencjału czynnościowego serca. Efekt ten obserwowano po zastosowaniu dawek przewyższających dawki terapeutyczne; z tego względu istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, aby efekt ten miał znaczenie podczas stosowania terapeutycznych dawek roksytromycyny.

U młodych zwierząt obserwowano zaburzenia płytki wzrostowej, jeśli stężenia w osoczu leku niezwiązanego były od 30 do 60-krotnie wyższe od stężeń występujących podczas stosowania klinicznego. Nie stwierdzono żadnych anomalii płytki wzrostowej, jeśli stężenia w osoczu leku niezwiązanego były od 10 do 15 razy wyższe od stężeń występujących podczas stosowania klinicznego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol polietylenowy 6000, kwas metakrylowy - kopolimer, sodu wodorotlenek, cytrynian trójetylowy, talk, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon, kwas fumarowy, sacharyna sodowa, sodu laulyrosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna, substancja smakowa o smaku truskawkowym, substancja smakowa o smaku lukrecji, magnezu stearynian.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister aluminiowy w tekturowym pudełku, zawierający 10 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sanofi-Aventis France

1-13 boulevard Romain Rolland

75 014 Paryż

Francja

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7859

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.08.1998 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 03.09.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

1

Metabolizm

Roksytromycyna jest metabolizowana głównie w wątrobie. Ponad połowa podanej dawki jest wydalana w postaci niezmienionej. W moczu i kale stwierdzono trzy metabolity roksytromycyny: główny metabolit - deskladynozoroksytromycyna, oraz dwa inne metabolity: N-

Rulid