+ iMeds.pl

Ruskorex (25 mg + 25 mg)/2 gUlotka Ruskorex

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

RUSKOREX

Ruscogenin, Tetracainum hydrochloridum (25 mg + 25 mg)/2 g, czopki

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek RUSKOREX czopki ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją przeczytać ponownie.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 14 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie_


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek RUSKOREX w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku RUSKOREX w postaci czopków

3.    Jak stosować lek RUSKOREX w postaci czopków

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek RUSKOREX w postaci    czopków

6.    Inne informacje

1. Co to jest RUSKOREX w postaci czopków i w jakim celu się go stosuje

RUSKOREX czopki jest lekiem złożonym zawierającym ruskogeniny i tetrakainy chlorowodorek. Ruskogeniny otrzymywane są z kłączy ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus), działają miejscowo przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i uszczelniająco na naczynia krwionośne. Tetrakainy chlorowodorek jest środkiem miejscowo znieczulającym.

Lek stosuje się doodbytniczo w objawach bólu i świądu w okolicy odbytu, w stanach zapalnych błony śluzowej odbytnicy, w zapaleniu zakrzepowym guzków krwawniczych, do łagodzenia świądu odbytu występującego z innych przyczyn. W leczeniu uzupełniającym po zabiegach chirurgicznych przetok okołoodbytniczych i guzków krwawniczych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku RUSKOREX w postaci czopków Kiedy nie stosować leku RUSKOREX w postaci czopków:

Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ruskogeniny, tetrakainę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek RUSKOREX w postaci czopków:

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności serca i niedociśnienie tętnicze lek można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Jeżeli po zastosowaniu leku nastąpi nasilenie świądu lub bólu, należy przerwać jego stosowanie. Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Może wystąpić zwiększenie działania leków antyarytmicznych oraz zmniejszenie działania sulfonamidów. Leki blokujące kanały wapniowe mogą zmniejszać działanie ruskogenin.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią. Ekstrakty z ruszczyka kolczastego mogą zwiększać skurcze macicy.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować RUSKOREX w postaci czopków

Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych.

Stosować doodbytniczo: 1 czopek, 1 do 2 razy na dobę. Czopki stosować po wypróżnieniu. Jednorazowa terapia nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Osoby w podeszłym wieku mogą wykazywać zwiększoną wrażliwość na działanie leku, dlatego przed rozpoczęciem leczenia wskazana jest konsultacja z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku RUSKOREX w postaci czopków:

Nie są znane objawy przedawkowania i zatrucia lekiem.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie dawki leku RUSKOREX w postaci czopków:

Należy kontynuować stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek RUSKOREX, czopki może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy może wystąpić nasilenie pieczenia w okolicy odbytu na początku stosowania leku.

Ponadto mogą wystąpić luźne stolce.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanychlub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek RUSKOREX w postaci czopków:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku RUSKOREX po upływie terminu ważności zamieszczonym na opakowaniu. Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek RUSKOREX w postaci czopków

Substancjami czynnymi leku są Ruskogeniny 0,025 g i Tetrakainy chlorowodorek 0,025 g.

Ponadto lek zawiera polisorbat 60, triglicerydy o średniej długości łańcucha, skrobię kukurydzianą, krzemionkę koloidalną bezwodną, tłuszcz stały.

Jak wygląda lek RUSKOREX w postaci czopków:

Opakowaniem leku są dwie kształtki z folii PCV/PE zawierające po 5 czopków. Kształtki znajdują się w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83

05-552 Łazy

tel. +48 22 70 28 200

e-mail: angelini@angelini.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

Ruskorex

Charakterystyka Ruskorex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

RUSKOREX, (25 mg+25 mg)/2 g, czopki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden czopek zawiera: 0,025 g ruskogenin (Ruscogenin) i 0,025 g tetrakainy chlorowodorku

(Tetracainum hydrochloridum)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Czopki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy jest wskazany dostosowania u osób dorosłych.

Objawy bólu i świądu w okolicy odbytu, stany zapalne błony śluzowej odbytnicy, zapalenie zakrzepowe guzków krwawniczych, łagodzenie świądu odbytu występującego z innych przyczyn. Leczenie uzupełniające po zabiegach chirurgicznych przetok okołoodbytniczych i guzków krwawniczych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Doodbytniczo: 1 czopek 1 do 2 razy na dobę. Czopki stosować po wypróżnieniu.

Jednorazowa terapia nie powinna trwać dłużej niż 2 tygodnie.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku:

Osoby w podeszłym wieku mogą wykazywać zwiększoną wrażliwość na działanie produktu.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ruskogeniny, tetrakainę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeżeli po zastosowaniu produktu leczniczego nastąpi nasilenie świądu lub bólu należy odstawić lek. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami serca i z niedociśnieniem tętniczym.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Może wystąpić nasilenie działania leków antyarytmicznych oraz zmniej szenie działania sulfonamidów. Leki blokujące kanały wapniowe mogą zmniejszać działanie ruskogenin.

4.6. Wpływ na płodność ciążę i laktację

Ciąża

Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży.

Ekstrakty z ruszczyka kolczastego mogą zwiększać skurcze macicy.

Laktacja

Brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

RUSKOREX nie powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Niekiedy może wystąpić nasilenie pieczenia w okolicy odbytu na początku stosowania leku.

Ponadto mogą wystąpić luźne stolce.

4.9.    Przedawkowanie

Nieznane są objawy przedawkowania i zatrucia produktem leczniczym.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki zawierające środki miejscowo znieczulające Kod ATC: C05 AD02

Ruskogeniny, należą do saponin, otrzymywane są z kłączy ruszczyka kolczastego Ruscus aculeatus. Działają miejscowo przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo i uszczelniająco na naczynia krwionośne. Badania in vitro na zwierzętach wykazały uszczelniające działanie na naczynia włosowate wyciągu zawierającego ruskogeniny, stosowanego miejscowo po wcześniejszym zastosowaniu substancji zwiększających przepuszczalność naczyń włosowatych (bradykinina, histamina, leukotrien B4). Inne badania in vivo na zwierzętach wykazały zwężanie się małych naczyń żylnych w temp. 36,5°C po miejscowym zastosowaniu wyciągu zawierającego ruskogeniny bez wpływu na średnicę tętniczek. Tetrakainy chlorowodorek jest środkiem miejscowo znieczulającym. Znieczula błony śluzowe, nie drażni tkanek.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Dotychczas nie określono właściwości farmakokinetycznych ruskogenin. Chlorowodorek tetrakainy dobrze wchłania się z błon śluzowych, w około 76% wiąże się z białkami krwi, jest metabolizowany przez cholinoesterazę do kwasu paraaminobenzoesowego (PABA). Wydala się przez nerki, głównie w postaci metabolitów.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie.

Teratogenność

Nie wykazano działania teratogennego wyciągu z ruszczyka kolczastego (Ruscus aculeatus), który podawano samicom szczurów Wistar przez tydzień, w dawce pięciokrotnie większej od dawki terapeutycznej.

Toksyczność

W badaniach na zwierzętach (myszy, szczury) wykazano, że dawka śmiertelna (LD50) dla ruskogenin wynosi 3000 mg/kg mc.

Dla chlorowodorku tetrakainy LD50 po podaniu doustnym u myszy wynosi 300 mg/kg.

Królikom podawano ruskogeniny w dawkach 90 mg/kg i 230 mg/kg przez 24 tygodnie - nie wykazano zmian w obrazie morfologii krwi w obu grupach badanych zwierząt.

Podawanie szczurom ruskogenin w dawce 5 mg/kg przez 60 dni nie wywoływało żadnych zmian histologicznych w wątrobie, sercu, żołądku, nerkach, nadnerczach, śledzionie ani w narządach płciowych. Czynność wątroby, oceniana próbą z bromosulfoftaleiną, pozostawała prawidłowa.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Polisorbat 60

Triglicerydy o średniej długości łańcucha Skrobia kukurydziana Krzemionka koloidalna bezwodna Tłuszcz stały

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie występują.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

10 sztuk, 2 kształtki z folii PCV/PE zawierające 5 czopków w pudełku tekturowym.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie ma specjalnych zaleceń oprócz podanych w punkcie 4.2. Dawkowanie i sposób stosowania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9127

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

27.12.2001 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Ruskorex