Imeds.pl

Rutinac Forte 200 Mg + 50 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

RutinaC forte

200 mg + 50 mg, tabletki drażowane

Acidum ascorbicum + Rutosidum trihydricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek RutinaC forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku RutinaC forte

3.    Jak przyjmować lek RutinaC forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek RutinaC forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek RutinaC forte i w jakim celu się go stosuje

RutinaC forte jest lekiem złożonym o połączonym działaniu witaminy C i rutozydu.

Witamina C (kwas askorbowy) jest niezbędna w różnych procesach przebiegających w organizmie człowieka, m.in. w tworzeniu uzębienia i układu kostnego, syntezie hemoglobiny, powstawaniu krwinek czerwonych oraz w przyswajaniu żelaza. Jest „wymiataczem” wolnych rodników.

Rutozyd działa ochronnie na ściany naczyń krwionośnych, zmniejsza ich przepuszczalność, jest też silnym przeciwutleniaczem.

Wskazania do stosowania

RutinaC forte jest lekiem stosowanym:

-    w stanach niedoboru witaminy C;

-    w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa);

-    pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń krwionośnych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku RutinaC forte Kiedy nie przyjmować leku RutinaC forte

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku RutinaC forte należy omówić poniższe ostrzeżenia z lekarzem. Nie zaleca się podawania dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g) jeśli:

-    pacjent ma kamicę nerkową;

-    u pacjenta występuje nadmierne wydalanie szczawianów;

-    pacjent ma niewydolność lub choroby nerek - w takim przypadki należy porozumieć się z lekarzem. Wpływ na wynik badań laboratoryjnych

Witamina C może wpływać na wyniki testów na obecność cukru w moczu. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku przed wykonaniem takiego badania.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat bez porozumienia z lekarzem.

RutinaC forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Zawarta w leku witamina C:

-    zwiększa wchłanianie związków metali (głównie żelaza);

-    może nasilać niekorzystne działanie kwasu acetylosalicylowego na żołądek.

Podawanie witaminy C w dawce powyżej 1 g/dobę:

-    może zwiększać poziom estrogenów w surowicy;

-    razem z cyjanokobalaminą zmniejsza wchłanianie witaminy B12, co może prowadzić do niedokrwistości megaloblastycznej .

Rutozyd stosowany w sposób ciągły przez okres powyżej 4 tygodni nasila działanie:

-    glikozydów nasercowych;

-    leków hipotensyjnych (obniżających ciśnienie krwi);

-niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

RutinaC forte stosowana jednocześnie z niektórymi antybiotykami np. aminoglikozydowymi lub sulfonamidami zmniejsza ich skuteczność.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wywiera wpływu.

RutinaC forte zawiera laktozę jednowodną, sacharozę, żółcień chinolinową

Lek zawiera laktozę i sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera żółcień chinolinową, która może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak przyjmować lek RutinaC forte

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie.

Zalecana dawka

Leczniczo:

Dzieci powyżej 6 lat: 1 do 2 tabletek na dobę lub wg wskazań lekarza.

Dorośli: 2 do 5 tabletek na dobę lub wg wskazań lekarza.

Profilaktycznie: Dorośli: 1 tabletkę na dobę.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat bez porozumienia z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku RutinaC forte

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania: duże dawki witaminy C (powyżej 1g dziennie) mogą powodować powstawanie kamieni szczawianu wapnia w drogach moczowych.

Sporadycznie po podaniu pojedynczej dawki witaminy C ponad 3 g - a niemal zawsze po podaniu dawki 10 g i większej występuje przemijająca biegunka osmotyczna, której towarzyszą odpowiednie objawy brzuszne.

Pominięcie przyjęcia leku RutinaC forte

Należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe, a następną dawkę przyjąć w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    biegunka, nudności;

-    reakcje alergiczne (zmiany skórne);

-    dobowe dawki witaminy C większe niż 600 mg działają moczopędnie.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek RutinaC forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Oznaczenia na blistrze:

Lot: numer serii EXP: termin ważności

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek RutinaC forte

-    Substancjami czynnymi leku są kwas askorbowy i rutozyd trójwodny.

1 tabletka drażowana zawiera 200 mg kwasu askorbowego, 50 mg rutozydu trójwodnego

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon 30, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna bezwodna, sacharoza, guma arabska, talk, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171), żółcień chinolinowa (E104), substancja poprawiająca smak i zapach cytrynowa AR 0886 A, Capol 1295.

Jak wygląda lek RutinaC forte i co zawiera opakowanie

RutinaC forte to tabletki drażowane.

Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek. Blistry pakowane są w tekturowe pudełko wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4