+ iMeds.pl

Rutinac forte 200 mg + 50 mgUlotka Rutinac forte

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

RutinaC forte

200 mg + 50 mg, tabletki drażowane

Acidum ascorbicum + Rutosidum trihydricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek RutinaC forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku RutinaC forte

3.    Jak przyjmować lek RutinaC forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek RutinaC forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek RutinaC forte i w jakim celu się go stosuje

RutinaC forte jest lekiem złożonym o połączonym działaniu witaminy C i rutozydu.

Witamina C (kwas askorbowy) jest niezbędna w różnych procesach przebiegających w organizmie człowieka, m.in. w tworzeniu uzębienia i układu kostnego, syntezie hemoglobiny, powstawaniu krwinek czerwonych oraz w przyswajaniu żelaza. Jest „wymiataczem” wolnych rodników.

Rutozyd działa ochronnie na ściany naczyń krwionośnych, zmniejsza ich przepuszczalność, jest też silnym przeciwutleniaczem.

Wskazania do stosowania

RutinaC forte jest lekiem stosowanym:

-    w stanach niedoboru witaminy C;

-    w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa);

-    pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń krwionośnych.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku RutinaC forte Kiedy nie przyjmować leku RutinaC forte

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku RutinaC forte należy omówić poniższe ostrzeżenia z lekarzem. Nie zaleca się podawania dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g) jeśli:

-    pacjent ma kamicę nerkową;

-    u pacjenta występuje nadmierne wydalanie szczawianów;

-    pacjent ma niewydolność lub choroby nerek - w takim przypadki należy porozumieć się z lekarzem. Wpływ na wynik badań laboratoryjnych

Witamina C może wpływać na wyniki testów na obecność cukru w moczu. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku przed wykonaniem takiego badania.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat bez porozumienia z lekarzem.

RutinaC forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Zawarta w leku witamina C:

-    zwiększa wchłanianie związków metali (głównie żelaza);

-    może nasilać niekorzystne działanie kwasu acetylosalicylowego na żołądek.

Podawanie witaminy C w dawce powyżej 1 g/dobę:

-    może zwiększać poziom estrogenów w surowicy;

-    razem z cyjanokobalaminą zmniejsza wchłanianie witaminy B12, co może prowadzić do niedokrwistości megaloblastycznej .

Rutozyd stosowany w sposób ciągły przez okres powyżej 4 tygodni nasila działanie:

-    glikozydów nasercowych;

-    leków hipotensyjnych (obniżających ciśnienie krwi);

-niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

RutinaC forte stosowana jednocześnie z niektórymi antybiotykami np. aminoglikozydowymi lub sulfonamidami zmniejsza ich skuteczność.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wywiera wpływu.

RutinaC forte zawiera laktozę jednowodną, sacharozę, żółcień chinolinową

Lek zawiera laktozę i sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera żółcień chinolinową, która może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak przyjmować lek RutinaC forte

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie.

Zalecana dawka

Leczniczo:

Dzieci powyżej 6 lat: 1 do 2 tabletek na dobę lub wg wskazań lekarza.

Dorośli: 2 do 5 tabletek na dobę lub wg wskazań lekarza.

Profilaktycznie: Dorośli: 1 tabletkę na dobę.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat bez porozumienia z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku RutinaC forte

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania: duże dawki witaminy C (powyżej 1g dziennie) mogą powodować powstawanie kamieni szczawianu wapnia w drogach moczowych.

Sporadycznie po podaniu pojedynczej dawki witaminy C ponad 3 g - a niemal zawsze po podaniu dawki 10 g i większej występuje przemijająca biegunka osmotyczna, której towarzyszą odpowiednie objawy brzuszne.

Pominięcie przyjęcia leku RutinaC forte

Należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe, a następną dawkę przyjąć w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

-    biegunka, nudności;

-    reakcje alergiczne (zmiany skórne);

-    dobowe dawki witaminy C większe niż 600 mg działają moczopędnie.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek RutinaC forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Oznaczenia na blistrze:

Lot: numer serii EXP: termin ważności

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek RutinaC forte

-    Substancjami czynnymi leku są kwas askorbowy i rutozyd trójwodny.

1 tabletka drażowana zawiera 200 mg kwasu askorbowego, 50 mg rutozydu trójwodnego

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon 30, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna bezwodna, sacharoza, guma arabska, talk, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E171), żółcień chinolinowa (E104), substancja poprawiająca smak i zapach cytrynowa AR 0886 A, Capol 1295.

Jak wygląda lek RutinaC forte i co zawiera opakowanie

RutinaC forte to tabletki drażowane.

Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek. Blistry pakowane są w tekturowe pudełko wraz z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

RutinaC forte

Charakterystyka Rutinac forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

RutinaC forte, (200 mg + 50 mg), tabletki drażowane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka drażowana zawiera 200 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) oraz 50 mg rutozydu trójwodnego (Rutosidum trihydricum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna, sacharoza, żółcień chinolinowa (E 104).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki drażowane

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    w stanach niedoboru witaminy C,

-    w stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym gjypaX

-    pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń krwionośnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Leczniczo

Dzieci powyżej 6 lat: 1 do 2 tabletek na dobę lub wg wskazań lekarza.

Dorośli: 2 do 5 tabletek na dobę lub wg wskazań lekarza.

Profilaktycznie:

Dorośli: 1 tabletkę na dobę.

Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

U dzieci poniżej 6 lat decyzja o stosowaniu produktu leczniczego powinna być rozpatrzona indywidualnie.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku kamicy nerkowej nie zaleca się podawania dużych dawek witaminy C (powyżej 1g). Ostrożnie stosować u osób z nadmiernym wydalaniem szczawianów oraz u osób z niewydolnością lub chorobami nerek.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, z niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Produkt leczniczy zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt leczniczy zawiera żółcień chinolinową, która może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Witamina C zwiększa wchłanianie związków metali z przewodu pokarmowego, głównie żelaza, może nasilać działania niepożądane kwasu acetylosalicylowego związane z jego oddziaływaniem na błonę śluzową żołądka.

Wykazując właściwości redukujące może mieć wpływ na wyniki badań laboratoryjnych np. oznaczenie glukozy w moczu.

Witamina C podana w dawce powyżej 1g/dobę:

-    może zwiększać poziom estrogenów w surowicy;

-    równocześnie z cyjanokobalaminą zmniejsza wchłanianie witaminy B12, co może prowadzić do niedokrwistości megaloblastycznej.

Produkt leczniczy stosowany jednocześnie z niektórymi antybiotykami np. aminoglikozydowymi lub sulfonamidami zmniejsza ich skuteczność.

Rutozyd stosowany w sposób ciągły przez okres powyżej 4 tygodni nasila działanie glikozydów nasercowych, leków hipotensyjnych oraz niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

W związku z brakiem danych klinicznych dotyczących stosowania połączenia kwasu askorbowego i rutozydu w czasie ciąży lub karmienia piersią, nie zaleca się podawania produktu leczniczego w tym okresie.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, są wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów.

Zaburzenia żołądka i jelit biegunka, nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej reakcje alergiczne (zmiany skórne).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

dobowe dawki witaminy C większe niż 600 mg działają moczopędnie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Duże dawki witaminy C (powyżej 1g dziennie) mogą powodować powstawanie kamieni szczawianu wapnia w drogach moczowych.

Sporadycznie po podaniu pojedynczej dawki witaminy C (ponad 3 g - a niemal zawsze po podaniu dawki 10 g i większej) występuje przemijająca biegunka osmotyczna, której towarzyszą odpowiednie objawy brzuszne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty witaminy C Kod ATC: A 11 GA

Witamina C (kwas askorbowy) jest związkiem niezbędnym do syntezy kolagenu i substancji międzykomórkowej, a więc do prawidłowego rozwoju chrząstki, uzębienia, układu kostnego. Bierze udział w syntezie hemoglobiny, w powstawaniu krwinek czerwonych oraz w przyswajaniu żelaza. Odgrywa istotną rolę jako antyoksydant, bierze udział w wielu przemianach biochemicznych jako źródło elektronów.

Minimalne zapotrzebowanie człowieka wynosi ok. 60 mg, ta ilość zwykle znajduje się w diecie, jednak zapotrzebowanie osobnicze jest różne i zmienne w czasie.

Im intensywniejsze są przemiany metaboliczne, tym większe jest zapotrzebowanie. Ze zwiększonym zapotrzebowaniem na witaminę C spotykamy się w takich chorobach jak np.: alkoholizm, oparzenia, choroba nowotworowa, przedłużające się zakażenia, choroby jelit, nadczynność tarczycy, długotrwały stres.

Rutozyd działa ochronnie na ściany naczyń krwionośnych, zmniejsza ich przepuszczalność, jest też silnym przeciwutleniaczem (chroni witaminę C przed utlenieniem dzięki czemu zachowuje ona dłużej swoje właściwości).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dla produktu leczniczegonie wykonano badań farmakokinetycznych. Poniższe informacje opracowano w oparciu o dane literaturowe.

Kwas askorbowy dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Wchłanianie zmniejsza się przy stosowaniu dużych dawek. Wychwytywany jest przez wszystkie komórki organizmu. Metabolitami kwasu askorbowego są m.in.: kwas dihydroaskorbowy i kwas szczawiowy. Kwas askorbowy szybko wydala się z moczem w postaci metabolitów jak i w formie niezmienionej. Nadmiar jest również wydalany z moczem, obniżając przy tym jego pH. Próg nerkowy dla kwasu askorbowego wynosi około 1,4 mg %. Po przekroczeniu tego stężenia nadmiar witaminy C jest usuwany z organizmu wraz z moczem.

Rutozyd szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, a następnie ulega metabolizmowi do kwasu homowanilinowego, kwasu 3-hydroksyfenylooctowego oraz kwasu 3,4-dwuhydroksyfenylooctowego. Metabolity flawonoidów ulegają wydalaniu z moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dla produktu leczniczego nie wykonano badań toksykologicznych. Poniższe informacje opracowano w oparciu o dane literaturowe.

Toksyczność ostra dla rutyny po podaniu doustnym wynosi dla:

-    szczurów LD 50 - 2 g/kg masy ciała

-    myszy LD 50 - 200 mg/kg masy ciała.

Toksyczność ostra dla witaminy C po podaniu doustnym wynosi dla:

-    szczurów LD 50 - 10 g/kg masy ciała

Brak danych nieklinicznych dotyczących produktu w zastosowanym złożeniu substancji czynnych. Informacje podane osobno dla każdej substancji nie mają istotnego znaczenia klinicznego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna

Skrobia kukurydziana

Powidon 30

Stearynian magnezu

Krzemionka koloidalna bezwodna

Sacharoza

Guma arabska

Talk

Makrogol 6000 Tytanu dwutlenek (E 171)

Żółcień chinolinowa (E 104)

Substancja poprawiająca smak i zapach cytrynowa AR 0886 A Capol 1295 (wosk biały i wosk Carnauba)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al-PVC oranżowej, w tekturowym pudełku.

30 szt. (2 blistry po 15 szt.)

60 szt. (4 blistry po 15 szt.)

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Tel: (42) 22-53-100 aflofarm@aflofarm.pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10307

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.03.2004 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 10.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

RutinaC forte