+ iMeds.pl

Rutinoscorbin 25 mg + 100 mgUlotka Rutinoscorbin

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Rutinoscorbin

25 mg + 100 mg tabletki powlekane

(Rutosidum trihydricum + Acidum ascorbicum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Rutinoscorbin ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Rutinoscorbin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin

3.    Jak stosować lek Rutinoscorbin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rutinoscorbin

6.    Inne informacje

l.    CO TO JEST RUTINOSCORBIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Rutinoscorbin jest lekiem o połączonym działaniu rutozydu i witaminy C (kwasu askorbowego). Rutozyd wzmacnia naczynia krwionośne i zmniejsza ich przepuszczalność. Chroni także witaminę C przed utlenieniem, dzięki czemu zachowuje ona dłużej swoje właściwości.

Witamina C działa przeciwutleniająco. Jest niezbędna w wielu procesach metabolicznych, uczestniczy

m. in. w tworzeniu kolagenu i hemoglobiny oraz ułatwia przyswajanie żelaza.

Wskazania do stosowania:

•    w stanach niedoboru i zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa);

•    pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU RUTINOSCORBIN Kiedy nie stosować leku Rutinoscorbin

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne, tj. rutozyd oraz kwas askorbowy (witaminę C) lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Rutinoscorbin

Nie zaleca się stosowania dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g) jeśli pacjent ma:

•    nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego;

•    kamicę moczanową (choroba polegającą na powstawaniu w układzie moczowym złogów, tzw. „kamieni”);

•    dnę moczanową (choroba związana z zaburzeniem metabolizmu kwasu moczowego);

•    cystynurię (choroba metaboliczna);

•    hipokaliemię (obniżone stężenie potasu we krwi);

•    hiperkalcemię (podwyższone stężenie wapnia we krwi).

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Witamina C może wpływać na wyniki testów na obecność cukru w moczu oraz krwi utajonej w kale. W razie konieczności wykonania tych testów należy powiedzieć lekarzowi o stosowaniu leku Rutinoscorbin.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zawarta w leku witamina C:

•    nasila działanie paracetamolu oraz kumarynowych leków przeciwazakrzepowych (np. acenokumarolu);

•    zwiększa wchłanianie związków metali (głównie żelaza);

•    może nasilać niekorzystne działanie kwasu acetylosalicylowego na żołądek;

•    stosowana razem z sulfonamidami (leki przeciwbakteryjne) może powodować tworzenie się ich kryształów w moczu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie określono bezpieczeństwa stosowania w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rutinoscorbin

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera żółcień chinolinową, dlatego może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ RUTINOSCORBIN

Rutinoscorbin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w tej ulotce. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek stosuje się doustnie. Zazwyczaj stosowana dawka to:

•    profilaktycznie: od 1 do 2 tabletek na dobę;

•    w stanach niedoboru witaminy C: od 1 do 2 tabletek od 2 do 4 razy na dobę.

U dzieci w wieku poniżej 6 lat stosować wg wskazań lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rutinoscorbin

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Objawy przedawkowania opisane są w punkcie 4: „Możliwe działania niepożądane”.

Pominięcie zastosowania leku Rutinoscorbin

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając jego dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Rutinoscorbin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania dawek witaminy C powyżej 600 mg na dobę mogą wystąpić:

•    wymioty, nudności;

•    reakcje alergiczne (nadwrażliwości) takie jak wysypka skórna;

•    zwiększone oddawanie moczu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK RUTINOSCORBIN

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie należy stosować leku Rutinoscorbin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera Rutinoscorbin

•    Substancjami czynnymi leku są: rutozyd oraz kwas askorbowy (witamina C). Jedna tabletka zawiera 25 mg rutozydu oraz 100 mg kwasu askorbowego.

•    Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, skrobię ziemniaczaną, sacharozę, alkohol poliwinylowy, talk, magnezu stearynian. W skład otoczki tabletki wchodzi: Opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171), talk, żółcień chinolinowa (E104)).

Jak wygląda Rutinoscorbin i co zawiera opakowanie

Rutinoscorbin ma postać tabletek barwy żółtej, okrągłych, obustronnie wypukłych.

Dostępne są opakowania zawierające 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180 lub 210 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. (61) 860 12 00

fax (61) 867 57 17

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data zatwierdzenia ulotki:

1.2/22.04.2013/core12.10

Rutinoscorbin

Charakterystyka Rutinoscorbin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rutinoscorbin, 25 mg + 100 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 25 mg Rutosidum (rutozydu) - w postaci rutozydu trójwodnego i 100 mg Acidum ascorbicum (kwasu askorbowego).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 49,45 mg, sacharoza 10 mg, żółcień chinolinowa 1,313 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

-    W stanach niedoboru witaminy C.

-    W stanach zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa).

-    Pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Doustnie.

Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dobę.

W stanach niedoboru witaminy C: 1 do 2 tabletek 2 do 4 razy na dobę.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U osób z nadmiernym wydalaniem kwasu szczawiowego, dną, kamicą moczanową, cystynurią, a także w stanach hipokaliemii i hiperkalcemii nie zaleca się podawania dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g).

Stosowanie witaminy C łącznie z sulfonamidami może prowadzić do wytrącania się kryształów sulfonamidów w moczu.

U dzieci w wieku poniżej 6 lat decyzja o stosowaniu produktu leczniczego powinna być rozpatrzona indywidualnie.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa), zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Ze względu na zawartość żółcieni chinolinowej produkt może powodować reakcje alergiczne.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Witamina C nasila działanie kumarynowych leków przeciwzakrzepowych i paracetamolu, zwiększa wchłanianie związków metali z przewodu pokarmowego, głównie żelaza, może nasilać działania niepożądane kwasu acetylosalicylowego (ASA) związane z jego oddziaływaniem na błonę śluzową żołądka.

Witamina C stosowana w dawkach terapeutycznych może być przyczyną fałszywie dodatniego wyniku testu na obecność glukozy w moczu czy fałszywie ujemnego wyniku testu na obecność krwi utajonej w kale.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Rutinoscorbin w ciąży. Dostępne dane kliniczne, dotyczące stosowania u kobiet ciężarnych rutozydu i witaminy C w postaci preparatów jednoskładnikowych, nie wskazują na istnienie istotnego ryzyka dla płodu. Brak jednak odpowiednich, dobrze kontrolowanych badań klinicznych preparatów złożonych zawieraj ących łącznie witaminę C i rutozyd, których wyniki pozwalałyby uznać produkt leczniczy Rutinoscorbin za bezpieczny w okresie ciąży.

Brak jest doniesień o szkodliwości działania rutozydu na płód i przenikaniu do mleka.

Witamina C należy do niewielkiego grona leków zaklasyfikowanych pod względem ryzyka w ciąży do kategorii A - pod warunkiem stosowania dawek zalecanych (RDA).

Zalecana dawka dobowa dla kobiet w ciąży wynosi 60-80 mg/dobę.

Witamina C podawana w czasie ciąży w nadmiernych dawkach może doprowadzić do objawów niedoboru u noworodków (szkorbut noworodkowy).

Karmienie piersią

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Rutinoscorbin w okresie karmienia piersią. Witamina C przenika do mleka, jednak stwierdzono, że przyjmowanie dawek 10-krotnie przekraczających RDA nie powoduje wzrostu jej stężenia w mleku.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Produkt Rutinoscorbin jest zwykle dobrze tolerowany w zalecanych dawkach.

Podczas stosowania dużych dawek witaminy C (powyżej 600 mg na dobę) mogą wystąpić:

Zaburzenia żołądka i jelit Wymioty, nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Reakcje nadwrażliwości (wysypka skórna)

Inne

Działanie moczopędne.

4.9. Przedawkowanie

Objawy przedawkowania opisane są w punkcie 4.8. Działania niepożądane. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych lub innych niepokojących objawów należy przerwać podawanie leku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty witaminy C z dodatkami; rutozyd w mieszaninach. kod ATC: A11GB, C05CA51

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Rutozyd jest naturalnym flawonoidem o właściwościach przeciwutleniających. Stosowany jest w lecznictwie ze względu na wpływ uszczelniaj ący na naczynia kapilarne oraz właściwości oksydacyjno-redukcyjne. Rutozyd ogranicza działanie aktywnych czynników zwężających naczynia krwionośne, wywołujących obrzęki i stany zapalne (wykazuje działanie synergistyczne z witaminą C w reakcjach neutralizacji wolnych rodników). Chroni kwas askorbowy przed utlenieniem przez oksydazę oraz wpływa na zwiększenie wchłaniania witaminy C z jelita. Zmniejsza przepuszczalność włosowatych naczyń krwionośnych (hamuje aktywność hialuronidazy) oraz zwiększa elastyczność i odporność mechaniczną naczyń (zmniejsza ich kruchość i łamliwość).

Kwas askorbowy (witamina C) uczestniczy w wielu procesach metabolicznych, jest głównym antyoksydantem środowiska wodnego organizmu, wpływa na równowagę oksydacyjno-redukcyjną. Uczestniczy w procesie usuwania wolnych rodników oraz:

•    w metabolizmie lipidów - syntezie karnityny, przeciwdziałaniu procesom peroksydacyjnym zainicjowanym przez wolne rodniki i tlen singletowy, przemianach katabolicznych cholesterolu -syntezie kwasów żółciowych i hormonów steroidowych;

•    w syntezie kolagenu i innych białek tkanki łącznej - zapewnia regenerację i integralność tkanki kostnej i łącznej oraz bierze udział w procesie gojenia ran i oparzeń;

•    w przemianach aminokwasów aromatycznych (fenyloalaniny, tyrozyny) - reguluje metabolizm adrenaliny przeciwdziałając zaburzeniom neurologicznym wynikającym z jej niedoboru;

•    w przemianach wewnątrzkomórkowych opartych na przenoszeniu fragmentów jednowęglowych - przemianie kwasu foliowego do folinowego;

•    w redukcji żelaza niehemowego - zwiększaniu jego przyswajalności przez organizm i wykorzystaniu do syntezy hemoglobiny;

•    w procesie usuwania wolnych rodników powstających w wyniku aktywacji obojętnochłonnych granulocytów i neutralizacji anionów nadtlenkowych wytwarzanych przez makrofagi.

Produkt leczniczy zawierający rutozyd i witaminę C jest zalecany do stosowania w schorzeniach żył i mikrokrążenia. Uważa się też, że działanie przeciwrodnikowe witaminy C uzupełniane działaniem rutozydu uszczelniającego naczynia włosowate i hamującego rozkład witaminy C jest przydatne w profilaktyce i wspomaganiu leczenia zakażeń wirusowych takich jak przeziębienie i grypa, ponieważ stan zapalny towarzyszący infekcjom związany jest z powstawaniem wolnych rodników oraz nieżytem i zwiększoną przepuszczalnością naczyń włosowatych błony śluzowej nosa.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych produktu leczniczego Rutinoscorbin. Poniższe informacje opracowano w oparciu o dane literaturowe.

Kwas askorbowy jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego, głównie z jelita czczego (z dawki nie przekraczającej 200 mg wchłania się około 100%). Maksymalne stężenie w surowicy krwi osiąga po 2 - 3 godzinach od momentu podania. W 25% wiąże się z białkami osocza; w największych ilościach występuje we frakcji leukocytów i płytek krwi. Przeciętne zapasy ustrojowe kwasu askorbowego są niewielkie i wynoszą ok. 20 mg/kg mc; największe ilości gromadzą się w nadnerczach, gruczołach śluzowych, wątrobie, mózgu i leukocytach. Kwas askorbowy jest związkiem o silnych właściwościach redukcyjnych. W organizmie przechodzi w kwas L-dehydroaskorbowy przez rodnikowy związek pośredni zwany kwasem L-monodehydroaskorbowym. Te trzy formy stanowią odwracalny układ oksydoredukcyjny ustroju. Rodnik anionowy nie reaguje z tlenem, natomiast łatwo przenika przez błony komórkowe oraz przenosi jednowartościowe kationy metali, głównie sodu i potasu. Jego okres półtrwania w organizmie jest bardzo krótki i wynosi 0,17 sekundy. Kwas askorbowy przenika do mleka kobiecego w ilości 1 - 10 mg%. Straty witaminy C wydalanej z potem są duże i przy ciężkiej pracy fizycznej mogą dochodzić do 2 mg/godzinę. Tylko niewielkie ilości kwasu askorbowego są metabolizowane do dwutlenku węgla. Kwas askorbowy wydala się głównie przez nerki w postaci sprzężonej z siarczanami lub w postaci metabolitów, głównie kwasu szczawiowego. Po przekroczeniu progu nerkowego (stężenie w osoczu krwi = 1,4 mg%) wydalany jest w postaci niezmienionej.

Około 10% dawki rutozydu podanej drogą doustną ulega wchłonięciu w przewodzie pokarmowym. Maksymalne stężenie rutozydu we krwi obserwuje się po 8 godzinach od podania, a następnie stężenie stopniowo spada, z biologicznym okresem półtrwania około 11 godzin. Według najnowszych badań rutozyd jest wchłaniany przez nabłonek jelitowy głównie w postaci niezmetabolizowanej, jako glikozyd. W hepatocytach powstają 4 główne metabolity rutozydu: 3,4-dihydroksytoluen, kwas 3-hydroksyfenylooctowy, kwas 3,4-dihydroksyfenylooctowy i kwas 3-metoksy-4-hydroksyfenylooctowy, oraz w niewielkich ilościach kwas P-m-hydroksyfenylohydrakrylowy. Brak jest dokładnych danych na temat dystrybucji rutozydu. Prawdopodobnie przechodzi przez barierę krew-mózg, nie można również wykluczyć przechodzenia przez barierę łożyskową. Całkowita eliminacja rutozydu zachodzi po około 1,5 doby. U ludzi metabolity wydalane są głównie z moczem (ok. 50% podanej dawki doustnej). Prawdopodobnie rutozyd podlega krążeniu jelitowo-wątrobowemu z jednoczesnym bakteryjnym rozszczepieniem w jelicie. Za możliwe przyjmuje się także wydalanie metabolitów rutozydu z wydychanym powietrzem, w ok. 30 - 40% w postaci dwutlenku węgla, oraz z kałem w ok. 20%.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne w piśmiennictwie przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania składników produktu Rutinoscorbin nie zawierają informacji, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Skrobia ziemniaczana Sacharoza Magnezu stearynian Talk

Alkohol poliwinylowy Skład otoczki:

Opadry II 85F32876 Żółty (alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171), talk, żółcień chinolinowa (E104)).

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium-PVC w tekturowym pudełku 20 szt. (1 blister po 20 szt.)

30 szt. (1 blister po 30 szt.)

60 szt. (2 blistry po 30 szt.)

90 szt. (3 blistry po 30 szt.)

120 szt. (4 blistry po 30 szt.)

150 szt. (5 blistrów po 30 szt.)

180 szt. (6 blistrów po 30 szt.)

210 szt. (7 blistrów po 30 szt.)

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań telefon (61) 8601-200 fax (61) 8675-717

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1497

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 07.03.1972 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28.08.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

1.1/17.04.2013/ core 11.12

Rutinoscorbin