+ iMeds.pl

Rutinoscorbin active c 500 mgUlotka Rutinoscorbin active c

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Rutinoscorbin Active C

500 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rutinoscorbin Active C i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin Active C

3.    Jak stosować lek Rutinoscorbin Active C

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rutinoscorbin Active C

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Rutinoscorbin Active C i w jakim celu się go stosuje

Rutinoscorbin Active C zawiera witaminę C - kwas askorbowy, który jest związkiem niezbędnym dla organizmu. Witamina C wspomaga układ odpornościowy, jest głównym antyoksydantem organizmu. Rutinoscorbin Active C ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Dzięki temu wysokie stężenie witaminy C w organizmie utrzymuje się przez ponad 12 godzin po podaniu kapsułki.

Kapsułki Rutinoscorbin Active C stosuje się:

-    w zapobieganiu i leczeniu stanów niedoboru witaminy C (niedobory witaminy C mogą wystąpić podczas ciąży i laktacji, u palących, u ludzi w podeszłym wieku, w stanach stresu, podczas stosowania niektórych rodzajów diet np. diety eliminacyjnej, u osób regularnie spożywających alkohol),

-    w celu utrzymania odporności na infekcje oraz zmniejszania dolegliwości związanych z przeziębieniem i skrócenia czasu trwania choroby,

-    w leczeniu i profilaktyce paradontozy, próchnicy, zapaleniu dziąseł, szkorbutu,

-    pomocniczo: w stanach obniżonej odporności organizmu, w leczeniu niedokrwistości, aby przyspieszyć proces gojenia i bliznowacenia ran.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin Active C

Kiedy nie stosować leku Rutinoscorbin Active C:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    w przypadku kamicy szczawianowej i chorób związanych z zaburzeniami gospodarki żelaza. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Duże stężenia witaminy C mogą zmieniać wyniki niektórych testów laboratoryjnych. W przypadku konieczności wykonania badań laboratoryjnych należy poinformować lekarza o stosowaniu witaminy C.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Rutinoscorbin Active C a inne leki

W zalecanych dawkach kwas askorbowy nie oddziałuje z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek może być stosowany w zalecanych dawkach w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Rutinoscorbin Active C nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3.    Jak stosować lek Rutinoscorbin Active C

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Doustnie.

Jedna do dwóch kapsułek dziennie.

Kapsułki nie należy rozgryzać, gdyż może to zaburzyć wchłanianie leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli objawy chorobowe utrzymują się, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki większej niż zalecana.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rutinoscorbin Active C

Ze względu na zdolność wydalania z moczem witaminy C, przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Witamina C jest zwykle dobrze tolerowana. Przy stosowaniu zalecanej dawki nie stwierdzono niekorzystnych efektów ubocznych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Rutinoscorbin Active C

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Rutinoscorbin Active C

-    Substancj ą czynną leku jest kwas askorbowy

-    Pozostałe składniki to: szelak, sacharoza, skrobia kukurydziana, talk, kwas winowy, kwas stearynowy, żelatyna, woda, ryboflawina, laurylosiarczan sodu

Podmiot odpowiedzialny

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

ul. Rzymowskiego 53

02-697 Warszawa

tel. 22 576 96 00

fax. 22 576 96 01

Wytwórca

Omega Pharma Manufacturing GmbH&Co. KG

Herrenberg

Niemcy

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Rutinoscorbin Active C jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

| Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Rutinoscorbin Active C

Charakterystyka Rutinoscorbin active c

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rutinoscorbin Active C, 500 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka zawiera 500 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) oraz substancje pomocnicze, w tym 40,57 mg sacharozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Kapsułki Rutinoscorbin Active C stosuje się:

-    w zapobieganiu i leczeniu stanów niedoboru witaminy C; (niedobory witaminy C mogą wystąpić podczas ciąży i laktacji, u palących, u ludzi w podeszłym wieku, w stanach stresu, podczas stosowania niektórych rodzajów diet np. diety eliminacyjnej, u osób regularnie spożywających alkohol),

-    w celu utrzymania odporności na infekcje oraz zmniejszania dolegliwości związanych z przeziębieniem i skrócenia czasu trwania choroby,

-    w leczeniu i profilaktyce paradontozy, próchnicy, zapalenia dziąseł, szkorbutu,

-    pomocniczo: w stanach obniżonej odporności organizmu, w leczeniu niedokrwistości, aby przyspieszyć proces gojenia i bliznowacenia ran.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Jedna lub dwie kapsułki dziennie.

Sposób podawania Doustnie.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Kamica szczawianowa i choroby związane z zaburzeniami gospodarki żelaza (talasemia, hemochromatoza).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak przeciwwskazań.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn Nie stwierdzono.

4.8    Działania niepożądane

Kwas askorbowy jest zwykle dobrze tolerowany. Przy stosowaniu zalecanej dawki nie stwierdzono niekorzystnych efektów ubocznych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Ze względu na zdolność wydalania z moczem witaminy C, przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne. Czasami w przypadku pojedynczej dawki większej niż 3 gramy pojawia się osmotyczna biegunka - w przypadku dawki 10 gramów i więcej - pojawia się prawie zawsze, z towarzyszącymi objawami ze strony przewodu pokarmowego.

Postępowanie w razie przedawkowania: zmniejszenie przyjmowania witaminy C i leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty witaminy C.

Kod ATC A 11 GA

Witamina C - kwas askorbowy - jest związkiem niezbędnym dla organizmu. Witamina C wspomaga układ odpornościowy, jest głównym antyoksydantem środowiska wodnego organizmu.

Ze względu na potencjał oksydoredukcyjny, witamina C działa jako kofaktor wielu enzymów, np. przy syntezie kolagenu, syntezie katecholoamin, hydroksylacji steroidów, tyrozyny i substancji egzogennych, biosyntezie karnityny, regeneracji kwasu tetrahydrofoliowego, alfa-amidacji peptydów -włączając hormony peptydowe i neuropeptydy, takie jak ACTH i gastryna. Niedobór witaminy C upośledza reakcje układu immunologicznego, w szczególności chemotaksji, aktywacji dopełniacza i produkcji interferonu. Molekularna funkcja biologiczna witaminy C nie została w pełni wyjaśniona. Kwas askorbowy poprawia wchłanianie żelaza przez redukcję jonów żelaza i tworzenie chelatów żelaza. Blokuje on reakcję łańcuchową zapoczątkowaną przez zaktywowany tlen w wodnych kompartmentach ciała. Funkcje antyoksydatywne pozostają w ścisłych biochemicznych interakcjach z funkcjami witaminy E, A i karotenoidów. Redukcja potencjalnie kancerogennych substancji w przewodzie pokarmowym przez witaminę C nie została dostatecznie potwierdzona.

Choroba powstająca przy niedoborze witaminy C - szkorbut-gnilec lub choroba Moellera - Barlowa, rozwija się powoli przez kilka miesięcy od stanu utajonego niedoboru witaminy. Choroby ogólne takie jak odra, żółtaczka, ostre urazy, zespoły upośledzonego wchłaniania lub długoterminowa konsumpcja różnych leków (włączając salicylany i tetracykliny) może ten proces znacznie przyspieszyć. Wczesne objawy to zmniejszona wydolność fizyczna i zaburzenia takie jak zmęczenie i rozdrażnienie. Później występuje kruchość naczyń z wybroczynami, pojawiają się erytrocyty w moczu, zmniejsza się odporność na infekcje (głównie z powodu zmniejszonej fagocytozy), wraz z zapaleniem dziąseł (w konsekwencji wypadanie zębów) i ostatecznie krwawienie z błon śluzowych (wybroczyny podskórne i wynaczynienie), początkowo widoczne pod językiem i na krawędziach dziąseł. Czasem towarzyszącym objawem jest niedobarwliwa mikrocytowa anemia (często utrzymująca się po podaniu żelaza). Przedłużony jest proces gojenia się i utrudnione tworzenie się tkanki bliznowatej.

Poziom witaminy C może być określony przez stężenie jej we krwi. Dane dotyczące populacji niemieckiej wskazują, że prawidłowe wartości stężeń, zaspokajające zapotrzebowanie organizmu (0.5 mg/dl u mężczyzn, 0.55 mg/dl u kobiet) prawie zawsze występują u osób zdrowych ze zrównoważoną dietą. Dotyczy to także kobiet w ciąży i (w stopniu, w jakim dostępne są dane) karmiących. Po kilku miesiącach laktacji pojawia się spadek stężenia witaminy C w osoczu i mleku matki.

Grupa ryzyka to dorośli w wieku ponad 65 lat- częściej mężczyźni niż kobiety- i ludzie którzy regularnie konsumują duże ilości alkoholu, palący, kobiety w ciąży i karmiące, ludzie o niezrównoważonej diecie. Długotrwałe spożywanie leków, szczególnie salicylanów, tetracyklin i kortykosteroidów może zmniejszyć rezerwy witaminy C.

W przypadkach infekcji, ostrego zapalenia miąższu wątroby, ostrych urazów i hemodializy dochodzi do znacznego spadku w zawartości witaminy C w leukocytach i/lub spadają wartości stężenia witaminy C w osoczu. Małe stężenie witaminy C w osoczu i leukocytach występuje również przy ostrych chorobach infekcyjnych, ostrych zespołach upośledzonego wchłaniania i końcowych stadiach choroby nowotworowej.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Kwas askorbowy jest wchłaniany w jelicie cienkim w zależności od stężenia.

U zdrowych, dorosłych osobników obrót metaboliczny 40 - 50 mg/dziennie jest osiągany przy stężeniach w osoczu 0.8 - 1 mg/dl. Całkowity obrót zależy od wielkości i wynosi 1 mg/kg/dziennie. Wydalanie nerkowe: filtracja kłębuszkowa, reabsorpcja w kanaliku proksymalnym. Górna wartość stężenia u zdrowych, dorosłych osobników: mężczyzni 1.34 +/- 0.21, kobiety 1.46 +/- 0.22 mg kwasu askorbinowego / dl osocza.

Po przyjęciu co najmniej 1.5 grama w dawkach średnich 180 mg/dziennie następuje silna akumulacja w przysadce mózgowej, rdzeniu nadnerczy, soczewkach oczu i białych krwinkach.

Dzięki zastosowaniu specjalnego składu i metody wytwarzania kapsułki Rutinoscorbin Active C charakteryzują się przedłużonym uwalnianiem witaminy C. W odróżnieniu od preparatów kwasu askorbowego o standardowym uwalnianiu, witamina C zawarta w kapsułkach Rutinoscorbin Active C jest prawie całkowicie wchłaniana, biodostępność leku wynosi średnio 98.6 %. Po doustnym podaniu kapsułek Rutinoscorbin Active C maksymalne stężenie w osoczu, około 2.1 mg/dl jest osiągane po 3 godz. Wysokie stężenie witaminy C w osoczu utrzymuje się przez 12-16 godzin stopniowo opadając do poziomu 1.5 mg/dl. Zastosowanie formy leku o przedłużonym uwalnianiu pozwala na osiągnięcie przedłużonego wchłaniania witaminy C oraz lepszej dystrybucji tkankowej w porównaniu do konwencjonalnych tabletek. Okres półtrwania w osoczu wynosi około 19 godzin.

5.2. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Literaturowe dane niekliniczne odnośnie składników produktu leczniczego nie ujawniają szczególnego ryzyka dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Szelak

Sacharoza

Skrobia kukurydziana Talk

Kwas winowy Kwas stearynowy Skład otoczki kapsułki:

Żelatyna

Woda

Ryboflawina

Laurylosiarczan sodu

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry w opakowaniach kartonowych zawierających 10, 30, 60 kapsułek.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystanego resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. 22 576 9600 fax 22 576 9601

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4508

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23 lipca 1999 / 02 grudnia 2004 / 26 października 2005 /23 września 2008/ 22 sierpnia 2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB    CZĘŚCIOWEJ    ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Rutinoscorbin Active C