+ iMeds.pl

Rutinoscorbin plus -Ulotka Rutinoscorbin plus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

{logo GlaxoSmithKline}

RUTINOSCORBIN PLUS tabletki powlekane

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1. Co to jest Rutinoscorbin Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin Plus

3.    Jak stosować Rutinoscorbin Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Rutinoscorbin Plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Rutinoscorbin Plus i w jakim celu się go stosuje

Rutinoscorbin Plus jest lekiem o połączonym działaniu witaminy C, rutozydu, cynku oraz selenu. Substancje te mają m.in. właściwości przeciwutleniające, czyli pomagają chronić komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników.

Wskazania do stosowania

Stany niedoboru lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C, rutynę, cynk i selen:

•    zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy;

•    wspomaganie odporności organizmu;

•    uszczelnianie i zapobieganie kruchości krwionośnych naczyń włosowatych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutinoscorbin Plus Kiedy nie stosować leku Rutinoscorbin Plus

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.: „Zawartość opakowania i inne informacje”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rutinoscorbin Plus należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Pacjent powinien zachować szczególną ostrożność, jeśli stwierdzono u niego:

•    kamicę nerkową;

•    znaczną niewydolność nerek;

•    dnę moczanową (przewlekłą chorobę związaną z zaburzeniem przemiany kwasu moczowego);

•    cystynurię (chorobę polegającą na wydalaniu w moczu zwiększonej ilości aminokwasu zwanego cystyną);

•    niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, który może prowadzić do rozpadu krwinek czerwonych i niedokrwistości;

•    hemochromatozę (nadmierne wchłanianie żelaza);

• talasemię (niedokrwistość śródziemnomorską, czyli niezdolność wytwarzania hemoglobiny A) lub niedokrwistość syderoblastyczną (oporną na leczenie).

Nie zaleca się stosowania dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g), jeśli pacjent ma:

•    nadmierne wydalanie kwasu szczawiowego;

•    dnę moczanową (przewlekłą chorobę związaną z zaburzeniem metabolizmu kwasu moczowego);

• kamicę moczanową (chorobę polegającą na powstawaniu w układzie moczowym złogów, tzw. „kamieni”);

• cystynurię (chorobę polegającą na wydalaniu w moczu zwiększonej ilości aminokwasu zwanego cystyną);

•    hipokaliemię (zmniejszone stężenie potasu we krwi);

•    hiperkalcemię (zwiększone stężenie wapnia we krwi).

Witamina C może być przyczyną fałszywie dodatniego wyniku testu na obecność cukru w moczu oraz fałszywie ujemnego wyniku testu na obecność krwi utajonej w kale.

W razie konieczności wykonania wymienionych analiz należy poinformować lekarza zlecającego badania o przyjmowaniu leku Rutinoscorbin Plus i zastosować się do jego zaleceń.

Inne leki i Rutinoscorbin Plus

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

•    kumarynowe leki przeciwzakrzepowe (np. acenokumarol) oraz paracetamol, ponieważ Rutinoscorbin Plus nasila ich działanie;

•    preparaty zawierające związki żelaza i inne metale, ponieważ Rutinoscorbin Plus może zwiększać ich wchłanianie;

•    preparaty zawierające kwas acetylosalicylowy (aspirynę), ponieważ Rutinoscorbin Plus może nasilać niepożądane działanie kwasu acetylosalicylowego na żołądek;

•    deferoksamina, ponieważ Rutinoscorbin Plus zmniejsza jej działanie i może zwiększać toksyczne działanie żelaza na mięsień sercowy;

•    disulfiram, ponieważ Rutinoscorbin Plus zmniejsza jego skuteczność w leczeniu alkoholizmu;

•    leki o właściwościach kwasowych oraz leki o właściwościach zasadowych (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), ponieważ Rutinoscorbin Plus może wpływać na ich działanie;

•    leki zobojętniające kwas żołądkowy zawierające glin, ponieważ Rutinoscorbin Plus może zwiększać wchłanianie glinu;

•    sulfonamidy, które stosowane razem z lekiem Rutinoscorbin Plus mogą prowadzić do wytrącania się kryształów sulfonamidów w moczu.

Rutinoscorbin Plus z jedzeniem i piciem

Przyjęcie produktów mlecznych może ograniczyć przyswajanie leku (znacznie zmniejszyć wchłanianie jonów selenu i cynku), dlatego lek należy stosować godzinę przed lub dwie godziny po spożyciu mleka lub jego przetworów.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku Rutinoscorbin Plus w ciąży i w trakcie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Rutinoscorbin Plus zawiera laktozę, sorbitol i żółcień chinolinową

Lek zawiera cukier - laktozę i pochodną cukrową - sorbitol, dlatego jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ze względu na zawartość żółcieni chinolinowej lek może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować Rutinoscorbin Plus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie, najlepiej w czasie posiłku (patrz punkt 2.: „Rutinoscorbin Plus z jedzeniem i piciem”).

Zalecana dawka to:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

•    profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dobę;

•    w stanach niedoboru: 1 do 2 tabletek, od 2 do 4 razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rutinoscorbin Plus

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. (Objawy przedawkowania opisane są w punkcie 4.: „Możliwe działania niepożądane.”)

Pominięcie zastosowania leku Rutinoscorbin Plus

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania dużych dawek witaminy C (powyżej 600 mg na dobę) mogą wystąpić:

-    wymioty, nudności, biegunka;

-    reakcje alergiczne (nadwrażliwości) takie jak zaczerwienienie skóry, wysypka skórna;

-    zwiększone oddawanie moczu;

-    ból głowy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Rutinoscorbin Plus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Rutinoscorbin Plus

•    Substancjami czynnymi leku są:

rutozyd (25 mg), kwas askorbowy (100 mg), cynk (2 mg) oraz selen (8 mikrogramów).

•    Pozostałymi składnikami są:

laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sorbitol, krospowidon, talk, powidon K30, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

•    W skład otoczki wchodzi:

hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000, acesulfam K, żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132).

Jak wygląda Rutinoscorbin Plus i co zawiera opakowanie

Rutinoscorbin Plus ma postać zielonych obustronnie wypukłych tabletek. Dostępne są opakowania zawierające 30 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań tel.: (61) 860 12 00, fax: (61) 867 57 17

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

1.2/17.04.2013/core12.11    4

Rutinoscorbin Plus

Charakterystyka Rutinoscorbin plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Rutinoscorbin Plus, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 25 mg rutozydu (Rutosidum) w postaci rutozydu trójwodnego, 100 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum), 2 mg cynku (Zincum) w postaci cynku siarczanu jednowodnego i 8 mikrogramów selenu (Selenium) w postaci sodu selenianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 32,62 mg, sorbitol 10 mg, żółcień chinolinowa 0,32 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Zielone, obustronnie wypukłe tabletki

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Stany niedoboru w organizmie witaminy C, rutyny, cynku i selenu.

Stany, w których zwiększona podaż witaminy C, rutyny, cynku i selenu wykazuje korzystne efekty kliniczne:

-    zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy;

-    wspomaganie odporności organizmu;

-    uszczelnianie i zapobieganie kruchości krwionośnych naczyń włosowatych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Doustnie.

Młodzież w wieku powyżej 12 lat i dorośli:

-    profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dobę;

-    w stanach niedoboru: 1 do 2 tabletek, 2 do 4 razy na dobę.

Produkt leczniczy najlepiej przyjmować w czasie posiłku. Jeżeli posiłek zawiera mleko lub jego przetwory, produkt należy przyjmować na godzinę przed lub dwie godziny po posiłku.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Dostępne w piśmiennictwie przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania składników produktu leczniczego Rutinoscorbin Plus nie zawierają informacji, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania produktu.

4.4.    Ostrzeżenia specjalne i środki ostrożności dotyczące stosowania

U osób z nadmiernym wydalaniem kwasu szczawiowego, dną moczanową, cystynurią, a także w stanach hipokaliemii i hiperkalcemii nie zaleca się podawania dużych dawek witaminy C (powyżej 1 g). Stosowanie witaminy C łącznie z sulfonamidami może prowadzić do wytrącania się kryształów sulfonamidów w moczu.

Witamina C stosowana w dawkach terapeutycznych może być przyczyną fałszywie dodatniego wyniku testu na obecność cukru w moczu czy fałszywie ujemnego wyniku testu na obecność krwi utajonej w kale. Dieta mleczna może istotnie zmniejszyć wchłanianie jonów selenu i cynku, dlatego produkt leczniczy należy przyjmować na godzinę przed lub dwie godziny po posiłku zawierającym mleko i jego przetwory.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa), zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy lub niedoborem sacharazy - izomaltazy.

Ze względu na zawartość żółcieni chinolinowej produkt może powodować reakcje alergiczne.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Witamina C nasila działanie kumarynowych leków przeciwzakrzepowych i paracetamolu, zwiększa wchłanianie związków metali z przewodu pokarmowego, głównie żelaza, może nasilać działania niepożądane kwasu acetylosalicylowego (ASA) związane z jego oddziaływaniem na błonę śluzową żołądka.

Jednoczesne podawanie kwasu askorbowego i deferoksaminy zmniejsza efektywność jej działania, co zwiększa toksyczność żelaza, szczególnie wobec mięśnia sercowego. Dlatego w tym przypadku należy witaminę C podać doustnie dopiero po 2 godzinach od zakończenia wlewu deferoksaminy.

Witamina C wpływa negatywnie na skuteczność disulfiramu stosowanego w terapii antyalkoholowej. Kwas askorbowy stosowany długofalowo w dawkach przekraczających 1g/dobę obniża pH moczu i powoduje wzmożoną reabsorpcję w kanalikach nerkowych jednocześnie podawanych leków o właściwościach kwasowych, natomiast zmniejsza reabsorpcję leków o charakterze zasadowym np. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Dawki dobowe witaminy C przekraczające 2 g nasilają proces wchłaniania glinu z leków zobojętniających kwas żołądkowy.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Rutinoscorbin Plus w ciąży. Dostępne dane kliniczne, dotyczące stosowania u kobiet ciężarnych rutozydu i witaminy C w postaci preparatów jednoskładnikowych, nie wskazują na istnienie istotnego ryzyka dla płodu. Brak jest odpowiednich, dobrze kontrolowanych badań klinicznych preparatów złożonych zawieraj ących łącznie witaminę C, rutynę, cynk i selen, których wyniki pozwalałyby uznać produkt leczniczy Rutinoscorbin Plus za bezpieczny w okresie ciąży.

Witamina C należy do niewielkiego grona leków zaklasyfikowanych pod względem ryzyka w ciąży do kategorii A - pod warunkiem stosowania dawek zalecanych (RDA) (100 mg/dobę).Witamina C podawana w czasie ciąży w nadmiernych dawkach może doprowadzić do objawów niedoboru u noworodków (szkorbut noworodkowy).

Karmienie piersią

Nie określono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Rutinoscorbin Plus w okresie karmienia piersią. Brak jest doniesień o przenikaniu rutyny do mleka. Witamina C jest przenika do mleka, jednak stwierdzono, że przyjmowanie dawek 10-krotnie przekraczających RDA nie powoduje wzrostu jej stężenia w mleku. Ponieważ nie badano, czy lek jest wydzielany do mleka kobiecego, dlatego należy rozważyć jego stosowanie w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Produkt Rutinoscorbin Plus jest zwykle dobrze tolerowany w zalecanych dawkach.

Podczas długotrwałego stosowania witaminy C w dawkach 600 - 1000 mg na dobę mogą wystąpić nudności lub wymioty, ból głowy, zaczerwienienie skóry, zwiększone oddawanie moczu. W dawkach powyżej 1000 mg witaminy C na dobę dodatkowo może wystąpić biegunka, a nawet kamica nerkowa. Megadawki powyżej 10g/dobę mogą powodować zaburzenia wodno-elektrolitowe, lizę krwinek czerwonych oraz znaczne obniżenie działania kobalaminy.

W przypadku zaobserwowania następujących objawów: nudności, wymioty lub biegunka, ból głowy, zaczerwienienie skóry, zwiększone oddawanie moczu, należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu leczniczego.

4.9.    Przedawkowanie

Objawy przedawkowania opisane są w punkcie 4.8 Działania niepożądane. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych lub innych niepokojących objawów należy przerwać podawanie produktu leczniczego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty witaminy C; mieszaniny; kod ATC: A11GB

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Rutozyd jest naturalnym flawonoidem o właściwościach przeciwutleniających. Stosowany jest w lecznictwie ze względu na wpływ uszczelniaj ący na naczynia kapilarne oraz właściwości oksydacyjno-redukcyjne. Rutozyd ogranicza działanie aktywnych czynników zwężających naczynia krwionośne, wywołujących obrzęki i stany zapalne (wykazuje działanie synergistyczne z witaminą C w reakcjach neutralizacji wolnych rodników). Chroni kwas askorbowy przed utlenieniem przez oksydazę oraz wpływa na zwiększenie wchłaniania witaminy C z jelita. Zmniejsza przepuszczalność włosowatych naczyń krwionośnych (hamuje aktywność hialuronidazy) oraz zwiększa elastyczność i odporność mechaniczną naczyń (zmniejsza ich kruchość i łamliwość, dzięki nieenzymatycznemu hamowaniu utleniania fosfolipidów błonowych oraz hamującemu działaniu aktywności hialuronidazy).

Kwas askorbowy (witamina C) uczestniczy w wielu procesach metabolicznych, wspomaga układ odpornościowy, jest głównym antyoksydantem środowiska wodnego organizmu, wpływa na równowagę oksydacyjno-redukcyjną. Uczestniczy w procesie usuwania wolnych rodników oraz:

•    w metabolizmie lipidów - syntezie kamityny, przeciwdziałaniu procesom peroksydacyjnym zainicjowanym przez wolne rodniki i tlen singletowy, przemianach katabolicznych cholesterolu -syntezie kwasów żółciowych i hormonów steroidowych;

•    w syntezie kolagenu i innych białek tkanki łącznej - zapewnia regenerację i integralność tkanki kostnej i łącznej oraz bierze udział w procesie gojenia ran i oparzeń;

•    w przemianach aminokwasów aromatycznych (fenyloalaniny, tyrozyny) - reguluje metabolizm adrenaliny przeciwdziałając zaburzeniom neurologicznym wynikającym z jej niedoboru;

•    w przemianach wewnątrzkomórkowych opartych na przenoszeniu fragmentów jednowęglowych - przemianie kwasu foliowego do folinowego;

•    w redukcji żelaza niehemowego - zwiększaniu jego przyswajalności przez organizm i wykorzystaniu do syntezy hemoglobiny;

•    w procesie usuwania wolnych rodników powstających w wyniku aktywacji

oboj ętnochłonnych granulocytów i neutralizacji anionów nadtlenkowych wytwarzanych przez makrofagi;

•    we wspomaganiu układu odpornościowego - w metabolizmie histaminy, w procesie usuwania wolnych rodników powstających w wyniku aktywacji obojętnochłonnych granulocytów i neutralizacji anionów nadtlenkowych wytwarzanych przez makrofagi.

Produkt leczniczy zawierający rutozyd i witaminę C jest zalecany do stosowania w schorzeniach żył i mikrokrążenia. Uważa się też, że działanie przeciwrodnikowe witaminy C uzupełniane działaniem rutozydu uszczelniającego naczynia włosowate i hamującego rozkład witaminy C jest przydatne w profilaktyce i wspomaganiu leczenia zakażeń wirusowych takich jak przeziębienie i grypa, ponieważ stan zapalny towarzyszący infekcjom związany jest z powstawaniem wolnych rodników oraz nieżytem i zwiększoną przepuszczalnością naczyń włosowatych błony śluzowej nosa.

Cynk zaliczany jest do pierwiastków śladowych występujących w organizmie człowieka. Poprzez mechanizm tzw. „palców cynkowych” uczestniczy w regulacji ekspresji genów. Do hormonów cynko - zależnych należą somatotropina, gonadotropiny oraz adrenokortykotropina. Jako koenzym uczestniczy między innymi w syntezie insuliny i kwasów nukleinowych. Odpowiedzialny jest również za:

•    regulację procesów odpornościowych w ustroju, bowiem jego deficyt manifestuje się upośledzeniem funkcji limfocytów T;

•    prawidłowy przebieg i aktywność syntezy kolagenu, w przypadku niedoboru cynku dochodzi do znacznego pogorszenia jakości i tempa procesu gojenia się ran;

•    proces neutralizacji wolnych rodników tlenowych, potencjalnych czynników indukujących powstawanie ognisk zapalnych w organizmie, jako składnik dysmutazy nadtlenkowej.

Selen w organizmie człowieka jest pierwiastkiem należącym do grupy mikroelementów.

Jego podstawową funkcją w organizmie jest działanie przeciwutleniające w układzie glutation -witamina C - witamina E. W połączeniu z białkiem enzymatycznym peroksydazą glutationową inaktywuje nadtlenki kwasów tłuszczowych i wolne rodniki tlenowe, jest więc kolejnym składnikiem preparatu eliminującym induktory stanów zapalnych. Selen bierze także udział w syntezie selenoprotein, trijodotyroniny oraz w połączeniu z transferazą glutationową w rekcjach detoksykacji.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych produktu leczniczego Rutinoscorbin Plus. Poniższe informacje opracowano w oparciu o dane literaturowe.

Kwas askorbowy jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego, głównie z jelita czczego (z dawki nieprzekraczającej 200 mg wchłania się w około 100%). Maksymalne stężenie w surowicy krwi osiąga po 2 - 3 godzinach od momentu podania. W 25% wiąże się z białkami osocza; w największych ilościach występuje we frakcji leukocytów i płytek krwi. Przeciętne zapasy ustrojowe kwasu askorbowego są niewielkie i wynoszą ok. 20 mg/kg mc, największe ilości gromadzą się w nadnerczach, gruczołach śluzowych, wątrobie, mózgu i leukocytach. Kwas askorbowy jest związkiem o silnych właściwościach redukcyjnych. W organizmie przechodzi w kwas L-dehydroaskorbowy przez rodnikowy związek pośredni zwany kwasem L-monodehydroaskorbowym. Te trzy formy stanowią odwracalny układ oksydoredukcyjny ustroju. Rodnik anionowy nie reaguje z tlenem, natomiast posiada łatwość przechodzenia przez błony komórkowe i przenoszenia jednowartościowych kationów metali, głównie sodu i potasu. Jego okres półtrwania w organizmie jest bardzo krótki i wynosi 0,17 sekundy. Kwas askorbowy wydzielany jest do mleka kobiecego w ilości 1 - 10 mg%. Straty witaminy C wydalanej z potem są duże i przy ciężkiej pracy fizycznej mogą dochodzić do 2 mg/godzinę. Tylko niewielkie ilości kwasu askorbowego są metabolizowane do dwutlenku węgla. Kwas askorbowy wydala się głównie przez nerki w postaci sprzężonej z siarczanami lub w postaci metabolitów, których podstawowym jest kwas szczawiowy. Po przekroczeniu progu nerkowego (stężenie w osoczu krwi = 1,4 mg%) wydalany jest w postaci niezmienionej.

Około 10% dawki rutozydu podanej drogą doustną ulega wchłonięciu w przewodzie pokarmowym. Maksymalne stężenie rutozydu we krwi obserwuje się po 8 godzinach od podania, a następnie stopniowy spadek stężenia, z biologicznym okresem półtrwania około 11 godzin. Według najnowszych badań rutozyd jest absorbowany przez nabłonek jelitowy głównie w postaci niezmetabolizowanej, w formie glikozydu. W hepatocytach powstają 4 główne metabolity rutozydu: 3,4-dihydroksytoluen, kwas 3-hydroksyfenylooctowy, kwas 3,4-dihydroksyfenylooctowy, kwas 3-metoksy-4-hydroksyfenylooctowy oraz w niewielkich ilościach kwas P-m-hydroksyfenylodakrylowy. Brak jest dokładnych danych na temat dystrybucji rutozydu. Prawdopodobnie przechodzi ona barierę krew-mózg, nie można również wykluczyć przechodzenia przez barierę łożyskową. Na całkowite wyeliminowanie rutozydu organizm potrzebuje około 1,5 doby. U ludzi metabolity wydalane są głównie z moczem (ok. 50% podanej dawki doustnej). Prawdopodobnie rutozyd podlega krążeniu jelitowo-wątrobowemu z jednoczesną bakteryjną dekoniugacją w jelicie. Za możliwe przyjmuje się także wydalanie metabolitów rutozydu z wydychanym powietrzem, w ok. 30 - 40% w postaci dwutlenku węgla, oraz z kałem w ok. 20%.

Proces wchłaniania jonów cynku w początkowym odcinku jelita cienkiego jest zależny od obecności specyficznego białka transportującego oraz od wysokiego stężenia jonów wodorowych w treści pokarmowej w jelicie. Prawidłowy poziom tego pierwiastka w surowicy krwi wynosi 15,3 pmol/l, z czego 1/3 puli jest związana luźno z albuminami, a 2/3 silnie z frakcją globulin. Rezerwę jonów cynku w organizmie człowieka ocenia się na 2 - 3 g; zmagazynowane są w kościach, zębach, włosach, skórze, wątrobie, mięśniach czy jądrach. Cynk należy do grupy pierwiastków wydalanych głównie z kałem.

Proces wchłaniania selenu, podobnie jak jonów cynku, zależy od niskiego pH i zachodzi w dwunastnicy. W połączeniu z białkiem transportowany jest w osoczu krwi, gdzie jego stężenie waha się od 1,0 do 3,2 pmol/l zależnie od podaży. Selen wydalany jest z organizmu głównie z moczem.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne w piśmiennictwie przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania składników produktu Rutinoscorbin Plus nie zawierają informacji, które mają znaczenie dla zaleconego dawkowania oraz stosowania.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Skrobia ziemniaczana Sorbitol Krospowidon Talk

Powidon K30 Magnezu stearynian

Krzemionka koloidalna bezwodna Skład otoczki:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

Makrogol 6000 Acesulfam K

Żółcień chinolinowa (E 104)

Indygotyna (E 132)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium-PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

30szt. (1 blister po 30 szt.)

60 szt. (2 blistry po 30 szt.)

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

tel. (61) 8601-200 fax (61) 8675-717

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9945

9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 05.08.2003 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 21.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

1.1/17.04.2013/ core 10.12

Rutinoscorbin Plus