Imeds.pl

Rutoven 20 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Rutoven 20 mg/g żel

Trokserutyna (Troxerutinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Rutoven i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutoven

3.    Jak stosować lek Rutoven

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Rutoven

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Rutoven i w jakim celu się go stosuje

Lek Rutoven zawiera trokserutynę, która wykazuje działanie ochronne na naczynia krwionośne, poprzez utrzymanie odpowiedniej ich elastyczności oraz zmniejszanie ich przepuszczalności.

Lek Rutoven stosowany jest w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej i jej objawach, obrzękach podudzi, uczuciu ciężkości nóg, uczuciu mrowienia, itp.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Rutoven Kiedy nie stosować leku Rutoven

-    jeśli pacjent ma uczulenie na trokserutynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować na uszkodzoną skórę. Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan i w związku z tym może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera także bronopol, co może wywołać u osób wrażliwych miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe).

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania u dzieci. Przed zastosowaniem leku u dzieci należy zasięgnąć porady lekarza.

Inne leki i Rutoven

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Brak danych na temat interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Rutoven nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Lek Rutoven zawiera etylu parahydroksybenzoesan i bronopol

Lek zawiera etylu parahydroksybenzoesan i w związku z tym może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera także bronopol, co może wywołać u osób wrażliwych miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe).

3. Jak stosować lek Rutoven

Lek stosować na skórę.

Nanieść cienką warstwę żelu na skórę, w miejsca dotknięte dolegliwościami związanymi z niewydolnością żylną, obrzękami, uczuciem ciężkości, mrowieniem. Masować delikatnie do całkowitego wchłonięcia. Stosować 3 razy w ciągu doby przez okres 2 - 3 tygodni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rutoven

Brak informacji na temat przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku Rutoven

Należy kontynuować terapię według wcześniej przyjętego schematu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Rutoven może powodować działania niepożądane.

U osób wrażliwych na trokserutynę może pojawić się zaczerwienienie skóry, pokrzywka.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Rutoven mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5. Jak przechowywać lek Rutoven

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leku nie stosować po upływie pół roku od momentu otwarcia tuby.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Rutoven

Substancja czynna: trokserutyna (Troxerutinum) - 20 mg/g.

Pozostałe składniki leku to: karbomer, sodu wodorotlenek, etylu parahydroksybenzoesan, bronopol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Rutoven i co zawiera opakowanie

Lek Rutoven jest w postaci żelu.

Dostępne opakowanie: tuba aluminiowa, zawierająca 30 g żelu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58

Data ostatniej aktualizacji ulotki: