Imeds.pl

Rycarfa Flavour 20 Mg, Tabletki Dla Psów 20 Mg/Tabletkę

1. NAZWA LECZNICZEGO PRODUKTU WETERYNARYJNEGO

Rycarfa Flavour 20 mg, tabletki dla psów

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Każda tabletka zawiera:

Substancja czynna:

Karprofen 20 mg

Substancje pomocnicze:

Tlenek żelazowy, czerwony (E 172) - 0,61 mg Tlenek żelazowy, czarny (E 172) - 0,38 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych znajduje się w punkcie 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki*

Okrągłe, ciemnobrązowe, marmurkowate tabletki z widocznymi ciemniejszymi plamkami, z nacięciem na jednej stronie oraz ze ściętymi brzegami.

Tabletkę można podzielić na dwie równe części.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Psy.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zmniejszenie stanu zapalnego oraz bólu spowodowanego przez choroby układu mięśniowo-szkieletowego i choroby zwyrodnieniowe stawów. Uśmierzanie bólu po zabiegach operacyjnych.

4.3.    P rzeci wwskaza n i a

Nic stosować u kotów.

Nie stosować u ciężarnych oraz karmiących suk.

Nie stosować u psów w wieku poniżej 4 miesięcy.

Nic stosować w razie nadwrażliwości na substancję aktywną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Nic stosować u psów z chorobami serca, wątroby lub nerek, u których istnieje ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia bądź w przypadku istniejących zmian w składzie krwi.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt Patrz punkt 4.3 i 4.5.

4.5.    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Stosowanie leku u starych psów może wiązać się z dodatkowym ryzykiem. Jeśli konieczne jest zastosowanie leku u takich zwierząt, wskazany może być ścisły nadzór weterynaryjny.

Ze względu na potencjalne ryzyko zwiększonego działania toksycznego na nerki należy unikać stosowania leku u zwierząt odwodnionych, z hipowolcmią lub z niskim ciśnieniem krwi.

NLPZ mogą hamować proces fagocytozy, toteż podczas leczenia stanów zapalnych związanych z zakażeniem bakteryjnym należy rozważyć równoczesne podawanie leków przeciwbakteryjnych.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

W razie przypadkowego spożycia leku należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę preparatu. Po podaniu leku należy umyć ręce.

4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Zgłaszano typowe działania niepożądane związane ze stosowaniem NLPZ, takie jak: wymioty, luźne stolce / biegunka, krew utajona w stolcu, utrata apetytu i letarg. Działania niepożądane występują zwykle podczas pierwszego tygodnia leczenia, w większości przypadków mają charakter przemijający i ustępują po zakończeniu leczenia, jednak w bardzo rzadkich sytuacjach mogą być poważne lub prowadzić do zgonu.

W razie wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać podawanie leku i skontaktować się z lekarzem weterynarii.

w'

Podobnie jak w przypadku innych NLPZ, istnieje ryzyko rzadkich nerkowych lub idiosynkratycznych wątrobowych działań niepożądanych.

4.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Badania na zwierzętach laboratoryjnych (szczury i króliki) wykazały działanie fctotoksyczne karprofenu w dawkach zbliżonych do dawek terapeutycznych. Bezpieczeństwo stosowania Icku podczas ciąży i w okresie laktacji nie zostało ustalone. Nie stosować u ciężarnych oraz karmiących suk.

4.8.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Karprofen nie powinien być podawany równocześnie z innym NLPZ i glukokortykoidami lub w odstępie 24 godzin. Karprofen silnie wiąże się z białkami osocza i może konkurować z innymi lekami o podobnie silnym wiązaniu, co może prowadzić do działania toksycznego.

Należy unikać równoczesnego podawania leków potencjalnie nefrotoksycznych.

4.9.    Dawkowanie i droga(i) podawania Do podawania doustnego.

Początkowa dawka karprofenu wynosi 2 do 4 mg / kg masy ciała / dobę - w pojedynczej dawce lub dwóch równych dawkach. W zależności od odpowiedzi klinicznej na leczenie po upływie 7 dni dawkę można zmniejszyć do 2 mg / kg masy ciała / dobę, podawanych jednorazowo.

W celu uśmierzenia bólu pooperacyjnego podawanie pozajelitowe roztworu do wstrzyknięć może być następnie zastąpione przez tabletki w dawce 4 mg / kg / dobę przez okres do 5 dni.

Czas trwania leczenia zależy od odpowiedzi, jednak stan psa powinien zostać oceniony przez weterynarza po upływie 14 dni terapii.

4.10.    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

Nie należy przekraczać podanej dawki.

Nie ma specyficznej odtrutki w razie przedawkowania karprofenu. Na wypadek przedawkowania stosuje się ogólne leczenie wspomagające, wskazane w razie przedawkowania leków z grupy NLPZ.

4.11.    Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

Kod ATC wet.: QM01AE91 5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Karprofen posiada właściwości przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Jak większość innych NLPZ, karprofen jest inhibitorem cyklooksygenazy biorącej udział w kaskadzie przemian kwasu arachidonowego.

Jednakże hamowanie syntezy prostaglandyn przez karprofen jest niewielkie w stosunku do siły działania przeciwzapalnego i przeciwbólowego tego leku. Dokładny mechanizm działania karprofenu nie jest całkowicie poznany.

Karprofen jest lekiem chiralnym, z aktywniejszym enancjomerem S(+) niż R(-). W warunkach /// vivo nie występuje inwersja ehiralna między enancjomerami.

5.2. Właściwości farmakokinetycznc

Po podaniu doustnym karprofen dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego (>90%) i w wysokim stopniu wiąże się z białkami osocza. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest po upływie 1 do 3 godzin od podania.

Okres półtrwania karprofenu u psów wynosi w przybliżeniu 10 godzin.

U psów karprofen ulega procesowi biotransformacji w wątrobie, a powstałe metabolity są szybko wydalane z kałem (70-80%) i moczem (10-20%). Stwierdzono również obecność leku w krążeniu jęli t o wo-wąt ro bo wy m.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Skład jakościowy substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna

Skrobia kukurydziana

Tlenek żelazowy, czerwony (E 172)

Tlenek żelazowy, czarny (E 172)

Powidon K 30

Glikolan sodowy skrobi, typ A Koloidalna krzemionka bezwodna Aromat mięsny 10022 Talk

Stearynian magnezu

6.2. Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży - 3 lata. Przepołowioną tabletkę należy włożyć do otwartego blistra i zużyć w ciągu 24 godzin.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5.    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Blister (OPA/Al/PVC-Al): 20, 50, 100 lub 500 tabletek (10 tabletek w blistrze) w pudełku. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6.


Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu

Niewykorzystany leczniczy produkt weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami krajowymi.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

w

KRKA. d.d., Novo mcsto. Smarjeśka ccsta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2002/10

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15/10/2010 r.

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTCZY

Nie dotyczy.