+ iMeds.pl

Saizen 8 mg click.easy 24 j.m. (8 mg), [17,5 j.m. (5,83 mg)/ml]Ulotka Saizen 8 mg click.easy

LOGO

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Saizen 8 mg click.easy

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

(Somatropinum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Saizen 8 mg click.easy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Saizen 8 mg click.easy

3.    Jak stosować lek Saizen 8 mg click.easy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Saizen 8 mg click.easy

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SAIZEN 8 MG CLICK.EASY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Somatropina jest hormonem wzrostu występującym u ludzi. Głównym działaniem somatropiny jest pobudzanie wzrostu.

Somatropina (rekombinowany ludzki hormon wzrostu - r-hGH) zawarta w leku Saizen 8 mg click.easy jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA z komórek ssaków i ma budowę identyczną jak ludzki hormon wzrostu.

Lek Saizen jest wskazany U dzieci i młodzieży:

•    w leczeniu dzieci z niedoborem wzrostu spowodowanym brakiem wydzielania lub zmniejszonym wydzielaniem endogennego hormonu wzrostu;

•    w leczeniu niedoboru wzrostu u dziewcząt z dysgenezją gonad (zespołem Turnera) potwierdzoną badaniem chromosomalnym;

•    leczeniu zaburzeń wzrostu u dzieci w wieku przedpokwitaniowym wywołanych przewlekłą niewydolnością nerek;

•    leczeniu zaburzeń wzrostu (obecny wzrost < -2,5 SD (SD - odchylenie standardowe, ang.: standard deviation) i wzrost standaryzowany wzrostem rodziców < -1 SD) u niskich wzrostem dzieci z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu (SGA), z masą i(lub) długością urodzeniową poniżej - 2 SD, które nie nadrobiły niedoboru wzrostu (HV SD < 0 w ciągu ostatniego roku) do osiągnięcia wieku 4 lat lub później.

Leczenie należy przerwać, gdy kości przestają rosnąć. Ma to miejsce wówczas, gdy następuje zamknięcie stref wzrostu nasad kości długich.

U dorosłych:

•    w terapii zastępczej u dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu zdiagnozowanym na podstawie jednego dynamicznego testu określającego niedobór hormonu wzrostu.

Terapia zastępcza jest wskazana u dorosłych ze znacznym niedoborem hormonu wzrostu rozpoznanym na podstawie pojedynczego testu dynamicznego.

Lekarz lub pielęgniarka wyjaśnią, z jakiego powodu lek jest stosowany w konkretnym przypadku.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SAIZEN 8 MG CLICK.EASY

Nie należy stosować leku Saizen 8 mg click.easy i należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje aktywny guz (nowotwór złośliwy). Guzy muszą być nieaktywne i leczenie przeciwnowotworowe musi być zakończone przed rozpoczęciem stosowania leku Saizen 8 mg click.easy.

Kiedy nie stosować leku Saizen 8 mg click.easy

-    u dzieci, u których nastąpiło zamknięcie stref wzrostu nasad kości długich;

-    u pacjentów, u których stwierdzono nadwrażliwość na somatropinę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych zawartych w proszku lub rozpuszczalniku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań;

-    u pacjentów z objawami choroby nowotworowej. Przed rozpoczęciem leczenia somatropiną należy zakończyć terapię przeciwnowotworową;

-    w razie jakiegokolwiek postępu lub nawrotu objawowej patologicznej zmiany wewnątrzczaszkowej;

-    u pacjentów z chorobami o przebiegu ostrym, zagrażającym życiu, z powikłaniami po przeprowadzonej operacji na otwartym sercu, po operacjach brzucha, po urazach wielonarządowych, z ostrą niewydolnością oddechową lub podobnymi chorobami (dotyczy pacjentów poddawanych terapii somatropinowej, którzy zapadają na chorobę zagrażającą życiu).

U dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek leczenie należy przerwać w momencie transplantacji nerki.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Saizen 8 mg click.easy

Leczenie lekiem Saizen należy prowadzić pod kontrolą lekarza mającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu.

Krótko po podaniu leku Saizen mogą wystąpić dreszcze lub zawroty głowy z powodu niskiego stężenia cukru we krwi. Uczucie to szybko mija. Następnie, po około 2-4 godzinach od podania leku, stężenie cukru we krwi może się zwiększyć ponad granicę normy. Leczenie hormonem wzrostu może zaburzać wykorzystanie cukru w organizmie. Podczas leczenia somatropiną należy regularnie oznaczać stężenie glukozy we krwi.

Somatropina może powodować wzrost stężenia cukru we krwi.

U pacjentów z cukrzycą oraz u osób z cukrzycą w wywiadzie rodzinnym, w czasie stosowania leku Saizen należy kontrolować stężenie cukru we krwi. Lekarz może dokonać zmian w leczeniu cukrzycy.

Konieczne mogą być regularne kontrole u okulisty.

Podczas leczenia należy kontrolować stężenie hormonów tarczycy, ponieważ lek Saizen może wpływać na czynność tarczycy.

W przypadku nowotworu, który wystąpił w dzieciństwie i stosowania leku Saizen, ryzyko wystąpienia nowego nowotworu jest większe. Jeśli w przeszłości występowała choroba mózgu, np. guz mózgu, należy regularnie przeprowadzać badania kontrolne, aby sprawdzić, czy nie następuje nawrót choroby

Rzadko Saizen może powodować zapalenie trzustki, którego objawami są silny ból brzucha i pleców. Należy o tym pamiętać i skontaktować się z lekarzem jeżeli u dziecka pojawi się ból brzucha.

U części dzieci z niedoborem hormonu wzrostu obserwowano rozwój białaczki, niezależnie od tego, czy stosowano u nich leczenie hormonem wzrostu, czy nie. Dzieci z niedoborem hormonu wzrostu mogą być zagrożone nieznacznie większym ryzykiem rozwoju białaczki niż dzieci bez niedoboru hormonu wzrostu. Nie udowodniono związku przyczynowo-skutkowego z leczeniem hormonem wzrostu.

U niektórych pacjentów w czasie stosowania leku Saizen dochodziło do obrzęku mózgu. W razie wystąpienia ciężkiego lub nawracającego bólu głowy, zaburzeń widzenia, nudności i (lub) wymiotów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. W takich przypadkach konieczne może okazać się przerwanie leczenia hormonem wzrostu, choć leczenie to można później wznowić. Jeśli objawy obrzęku mózgu powrócą, stosowanie leku Saizen należy przerwać.

Problemy ze stawami biodrowymi mogą zdarzać się częściej u dzieci z zaburzeniami hormonalnymi lub chorobami nerek. Jeśli dziecko ma przewlekłą niewydolność nerek, która może rozwinąć się w przypadku uszkodzenia nerek, powinno być okresowo badane w kierunku cech choroby kości. Nie ma pewności, czy terapia hormonem wzrostu ma wpływ na chorobę kości u dzieci z zaburzeniami hormonalnymi lub chorobami nerek. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać zdjęcie rentgenowskie stawów biodrowych. Jeśli w czasie stosowania leku Saizen, dziecko zacznie utykać lub skarżyć się na bóle biodra lub kolana, należy zgłosić to lekarzowi.

U dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek leczenie należy przerwać w momencie transplantacji nerki.

Saizen nie jest wskazany w długofalowej terapii dzieci, u których zaburzenia wzrostu są efektem genetycznie potwierdzonego zespołu Pradera-Williego, o ile jednocześnie nie zdiagnozowano u nich niedoboru hormonu wzrostu. U pacjentów z zespołem Pradera-Williego i co najmniej jednym z poniższych czynników ryzyka: duża otyłość, niedrożność dróg oddechowych lub bezdech senny w wywiadzie, niezidentyfikowane zakażenia układu oddechowego.

By nie dopuścić do zaniku tkanki tłuszczowej należy zmieniać miejsca wstrzyknięcia. Lekarz lub pielęgniarka wyjaśnią, w jakie okolice ciała można podawać lek (patrz: sposób i droga podawania).

Jeśli pacjent nie reaguje na terapię lekiem Saizen, być może organizm wytworzył przeciwciała przeciwko hormonowi wzrostu. Lekarz prowadzący przeprowadzi odpowiednie badania, by określić czy tak jest.

Hormonu wzrostu nie powinny stosować osoby, które są ciężko chore.

Osoby w wieku powyżej 60 lat oraz osoby przyjmujące Saizen przewlekle powinny być częściej badane przez lekarza. W związku z mniejszym doświadczeniem ze stosowaniem leku u osób w podeszłym wieku oraz z długoterminowym podawaniem leku, należy w takich przypadkach zachować szczególną ostrożność.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zazwyczaj jednoczesne stosowanie innych leków jest bezpieczne. Jeśli jednak stosowane są kortykosteroidy, koniecznie należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę. Leki te mogą wchodzić w interakcje z lekiem Saizen i dlatego lekarz może podjąć decyzję o zmianie dawki tych leków lub o zmianie dawki leku Saizen. Kortykosteroidy są stosowane w leczeniu różnych schorzeń, m.in. w leczeniu astmy, alergii, odrzucania przeszczepu nerki lub reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Obecnie brak wystarczających dowodów pochodzących z badań z udziałem ludzi, które potwierdzałyby bezpieczeństwo terapii hormonem wzrostu w czasie ciąży i karmienia piersią. Nie należy stosować leku Saizen w czasie ciąży. Przed zastosowaniem leku Saizen w czasie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SAIZEN 8 MG CLICK.EASY

Saizen 8 mg click.easy należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek najlepiej wstrzykiwać wieczorem.

Dawkowanie i schemat podawania leku Saizen 8 mg click.easy zostaną zalecone indywidualnie przez lekarza w zależności od powierzchni lub wagi ciała pacjenta według następującego schematu:

Stosowanie u dzieci:

•    z niedoborem wzrostu spowodowanym brakiem wydzielania lub zmniejszonym wydzielaniem endogennego hormonu wzrostu:

0,7-1,0 mg/m2 powierzchni ciała na dobę lub 0,025-0,035 mg/kg masy ciała na dobę, podskórnie.

•    z niedoborem wzrostu u dziewcząt z dysgenezją gonad (zespół Turnera):

1.4    mg/m2 powierzchni ciała na dobę lub 0,045-0,050 mg/kg masy ciała na dobę, podskórnie. Jednoczesna terapia nieandrogenicznymi steroidami anabolicznymi u pacjentek z zespołem Turnera może wzmocnić odpowiedź na hormon wzrostu. W razie wątpliwości dotyczących tych leków należy zapytać lekarza.

•    z niedoborem wzrostu u dzieci w wieku przedpokwitaniowym wywołanym przewlekłą niewydolnością nerek:

1.4    mg/m2 p.c. na dobę, co jest równoważne dawce około 0,045-0,050 mg/kg m.c. na dobę podskórnie.

•    z niedoborem wzrostu u niskich wzrostem dzieci z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu (SGA):

zalecana dawka dobowa wynosi 0,035 mg/kg m.c. na dobę lub 1 mg/m2 p.c./dobę, co jest równoważne 0,1 IU/kg/dobę lub 3 IU/m2/dobę przez podanie podskórne.

Czas leczenia

Leczenie należy przerwać, gdy pacjent osiągnie satysfakcjonujący wzrost odpowiedni dla wieku dorosłego lub gdy strefy wzrostu nasad kości długich ulegną zamknięciu.

U niskich wzrostem dzieci z zaburzeniami wzrostu wynikającymi z wewnątrzmacicznego ograniczenia wzrastania płodu (SGA) zaleca się kontynuację leczenia aż do osiągnięcia wzrostu ostatecznego. Po pierwszym roku leczenie należy przerwać, jeśli SDS (wynik odchylenia standardowego, ang.: standard deviation score) prędkości wzrostu wynosi poniżej +1. Leczenie należy przerwać, gdy osiągnięty zostanie wzrost ostateczny (określany jako wzrost, przy którym jego prędkość < 2 cm/rok) i jeśli wymaga się potwierdzenia, czy wiek kostny wynosi > 14 lat (dziewczynki) lub > 16 lat (chłopcy), odpowiadający zarastaniu płytek wzrostowych nasad kości długich.

Leczenie należy przerwać, gdy dziecko osiągnie zadowalający wzrost lub gdy dojdzie do zamknięcia stref wzrostu nasad kości długich (kości przestaną rosnąć).

Stosowanie u dorosłych:

• z niedoborem hormonu wzrostu:

Na początku terapii somatropiną zalecane są małe dawki 0,15-0,3 mg, podawane w codziennych wstrzyknięciach podskórnych. Dawka powinna być stopniowo modyfikowana przez lekarza. Zalecana ostateczna dawka hormonu wzrostu rzadko przekracza 1,0 mg na dobę. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. U pacjentów w podeszłym wieku lub z nadwagą może być konieczne zastosowanie mniejszych dawek leku.

Sposób i droga podawania:

Proszek w fiolce należy połączyć z dołączonym rozpuszczalnikiem o właściwościach bakteriostatycznych (0,3% (w/v [waga w objętości]) metakrezol w wodzie do wstrzykiwań) z użyciem zestawu do sporządzania roztworu click.easy.

Uzyskany roztwór jest przeznaczony do podawania podskórnego. Powinien być przejrzysty i nie powinien zawierać żadnych cząstek stałych. Jeśli roztwór zawiera jakieś cząstki stałe, nie wolno go wstrzykiwać. Uzyskany roztwór zawiera 8 mg leku Saizen (5,83 mg/ml).

Ważne informacje:

Pacjenci powinni być dokładnie przeszkoleni w zakresie procedury przygotowywania leku do podania. W przypadku małych dzieci proces przygotowania leku do podania powinien być nadzorowany przez osobę dorosłą.

Przed podaniem leku Saizen 8 mg click.easy, proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami. Dokładne rysunkowe instrukcje dotyczące stosowania leku przedstawiono na oddzielnej ulotce dołączonej do opakowania.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przygotowania leku do podania proszę skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.

•    Upewnić się, czy plomby na obudowie click.easy (d) i na osłonce (e) nie są naruszone. Jeśli któraś z plomb jest naruszona, należy oddać lek farmaceucie lub lekarzowi.

•    Położyć wszystkie elementy potrzebne do przygotowania roztworu na czystej powierzchni.

•    Umyć ręce wodą i mydłem.

Jak przygotować roztwór leku Saizen 8 mg click.easy:

1.    Postawić urządzenie do sporządzania roztworu click.easy w pozycji pionowej na płaskiej powierzchni w taki sposób, aby fiolka znajdowała się na dole a nasadka (g) na górze.

2.    Nacisnąć w dół nasadkę do momentu, aż nie będzie się mogła dalej przesuwać (Uwaga: plomba na obudowie click.easy zostaje w tym momencie zerwana).

3.    Przekręcić delikatnie nasadkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu, aż zielony przycisk (f) znajdzie się w pionowym otworze.

4.    Ponownie, bardzo wolno naciskać w dół nasadkę do momentu, aż nie będzie mogła się dalej przesuwać. W ten sposób rozpuszczalnik z wkładu zostanie przesunięty do fiolki (Uwaga: plomba na nasadce zostaje w tym momencie zerwana). Należy bardzo wolno naciskać nasadkę, by nie dopuścić do powstania piany w fiolce. Sprawdzić, czy cały rozpuszczalnik został przesunięty do fiolki.

5.    Doprowadzić do rozpuszczenia proszku w rozpuszczalniku delikatnie kręcąc urządzeniem click.easy (Uwaga: Unikać energicznego potrząsania, aby nie dopuścić do powstania piany). Odstawić roztwór, aż proszek całkowicie się rozpuści. Nacisnąć ponownie w dół nasadkę do momentu, aż nie będzie się mogła dalej przesuwać i pozostawić ją w tej pozycji.

6.    Odwrócić urządzenie click.easy do góry dnem (tak, aby fiolka była na górze) i powoli pociągnąć w dół za nasadkę aż roztwór zostanie z powrotem całkowicie wciągnięty do wkładu.

Sprawdzić, czy w fiolce nie zostało więcej niż jedna lub dwie krople roztworu.

Jeśli w fiolce pozostało więcej niż jedna lub dwie krople roztworu, powoli popchnąć nasadkę w górę aż część roztworu z powrotem przesunie się do fiolki, a następnie lekko uderzyć w click.easy. Potem znowu powoli wciągnąć roztwór z powrotem do wkładu.

Usunąć ewentualny nadmiar powietrza, jaki został wciągnięty do wkładu, powoli naciskając na nasadkę do momentu, aż we wkładzie nie będzie widać żadnego powietrza.

(Uwaga: Unikać zbyt szybkiego pociągania nasadki w dół, gdyż to powoduje wciąganie powietrza do wkładu).

7.    Trzymając urządzenie click.easy w pozycji fiolką do góry odkręcić nasadkę i zdjąć.

Nadal trzymając urządzenie click.easy w tej samej pozycji (fiolką do góry), wyjąć z niego wkład zawierający przygotowany roztwór do wstrzyknięć.

8.    Ostrożnie oderwać zewnętrzną etykietę pociągając za jej odstającą część. Wpisać datę sporządzenia roztworu na przezroczystej wewnętrznej etykiecie na wkładzie. Wyrzuć zestaw do sporządzania roztworu click.easy przestrzegając lokalnych wymogów bezpieczeństwa. Wkład zawierający przygotowany roztwór leku Saizen jest teraz gotowy do użycia i może być wykorzystany do podania leku w automatycznym wstrzykiwaczu one.click, bezigłowym automatycznym wstrzykiwaczu cool.click lub automatycznym wstrzykiwaczu easypod.

UWAGA: Aby zapoznać się z instrukcjami, w jaki sposób włożyć wkład do automatycznego wstrzykiwacza one.click, w jaki sposób obsługiwać bezigłowy automatyczny wstrzykiwacz cool.click lub automatyczny wstrzykiwacz easypod, oraz w jaki sposób wstrzykiwać gotowy roztwór leku Saizen, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi wstrzykiwacza dołączoną do każdego automatycznego wstrzykiwacza. Wstrzykiwacz easypod jest przeznaczony do używania przez dorosłych i dzieci w wieku powyżej 7 lat. Korzystanie z tych urządzeń przez dzieci zawsze powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.

Lek należy wstrzykiwać w różne okolice ciała. Nie należy wykonywać iniekcji w miejsca, w których wyczuwa się grudki, guzki, zagłębienia lub w miejsca bolesne; o wszelkich stwierdzonych zmianach należy powiedzieć lekarzowi lub innej osobie z personelu medycznego. Skórę w miejscu wstrzyknięcia należy umyć wodą i mydłem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Saizen 8 mg click.easy

Wstrzyknięcie zbyt dużej ilości leku może spowodować wystąpienie zmian w stężeniu cukru we krwi, z czym wiązać się mogą dreszcze lub zawroty głowy. W takich przypadkach należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Nie ma doniesień dotyczących objawów ostrego przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Saizen 8 mg click.easy

W razie pominięcia dawki leku Saizen, należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdyż wówczas konieczne może być niewielkie zmodyfikowanie dawki, aby skorygować pomyłkę.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Saizen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Czasami w miejscu wstrzyknięcia może pojawić się zaczerwienienie lub świąd. Jeśli zmiany te będą szczególnie dokuczliwe, należy skonsultować się z lekarzem.

W bardzo rzadkich przypadkach u pacjenta mogą powstać przeciwciała przeciwko somatropinie. Zwykle ich obecność nie wiąże się z żadnymi objawami niepożądanymi i zazwyczaj nie mają one wpływu na wzrost.

Jeśli dziecko z niewiadomego powodu zacznie utykać lub skarżyć się na ból biodra lub kolana, należy zgłosić się do lekarza lub pielęgniarki.

U dorosłych pacjentów stosujących terapię zastępczą hormonem wzrostu mogą wystąpić obrzęki, bóle mięśni, bóle stawów i zaburzenia dotyczące stawów. Takie objawy niepożądane pojawiają się zwykle na początku leczenia i są przemijające.

W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić zespół cieśni nadgarstka. Zespół ten cechuje się uporczywym uczuciem pieczenia, kłucia, bólu i (lub) mrowienia w ręce.

Mogą wystąpić silne i nawracające bóle głowy z towarzyszącymi nudnościami, wymiotami lub zaburzeniami widzenia. W takich przypadkach należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Może dojść do wzrostu stężenia cukru we krwi.

Białaczkę obserwowano u niewielu pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu. Część z tych pacjentów była leczona somatropiną. Jednak, nie ma dowodów potwierdzających, że białaczka występuje częściej u pacjentów leczonych hormonem wzrostu jeżeli nie ma dodatkowych czynników predysponuj ących.

W trakcie leczenia hormonem wzrostu, rzadko obserwowano przypadki zapalenia trzustki.

Leczenie hormonem wzrostu może prowadzić do zmniej szenia stężenia hormonu tarczycy. Może to ocenić lekarz, który w razie potrzeby zaleci odpowiednie leczenie.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SAIZEN 8 MG CLICK.EASY

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przygotowany roztwór Saizen 8 mg click.easy należy przechowywać w lodówce (2°C do 8°C) i zużyć w ciągu 28 dni.

Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Nie stosować leku Saizen jeśli zauważy się ewidentne zmiany.

Automatyczne wstrzykiwacze easypod i one.click zawierające wkład z przygotowanym roztworem leku Saizen należy przechowywać w lodówce (2°C-8°C). W przypadku używania bezigłowego automatycznego wstrzykiwacza cool.click, należy przechowywać w lodówce (2°C-8°C) tylko wkład z przygotowanym roztworem leku Saizen.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Saizen 8 mg click.easy

-    Substancją czynną leku jest somatropina (rekombinowany ludzki hormon wzrostu), 8mg.

-    Ponadto lek zawiera: sacharozę, kwas fosforowy, sodu wodorotlenek.

Rozpuszczalnik zawiera: metakrezol i wodę do wstrzykiwań.

1 ml otrzymanego roztworu do wstrzykiwań zawiera 5,83 mg somatropiny.

Jak wygląda lek Saizen 8 mg click.easy i co zawiera opakowanie

Lek Saizen 8 mg click.easy jest w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w następujących wielkościach opakowań:

1 fiolka leku Saizen i 1 wkład z rozpuszczalnikiem o właściwościach bakteriostatycznych zawarte w zestawie do sporządzania roztworu (click.easy) składającym się z 1 obudowy urządzenia, 1 łącznika z kaniulą i 1 nasadki (tłoka). Zestaw umieszczony jest w kartonowym pudełku.

5 fiolek preparatu Saizen 8 mg i 5 wkładów z rozpuszczalnikiem o właściwościach bakteriostatycznych zawarte w 5 zestawach do sporządzania roztworu (click.easy), każdy składający się z 1 obudowy urządzenia, 1łącznika z kaniulą i 1 nasadki (tłoka). Zestawy umieszczone są w kartonowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Merck Serono S.p.A Via Casilina 125 00176 Rzym, Włochy

Wytwórca

Merck Serono S.p.A

Via delle Magnolie 15 (loc. frazione Zona Industriale)

70026-Modugno (BA), Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Merck Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa tel. 22-53-59-700

Data aktualizacji ulotki:

8

Saizen 8 mg click.easy

Charakterystyka Saizen 8 mg click.easy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Saizen 8 mg click.easy 24 j.m. (8 mg) na fiolkę

17,5 j.m. (5,83 mg)/ml

proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka produktu Saizen 8 mg click.easy zawiera 24 j.m. (8 mg) somatropiny* (rekombinowanego ludzkiego hormonu wzrostu - r-hGH).

*wyprodukowana metodą rekombinacji DNA w komórkach ssaków.

Roztwór do wstrzykiwań, przygotowany z użyciem wkładu zawierającego rozpuszczalnik o właściwościach bakteriostatycznych. Przygotowany roztwór ma stężenie 17,5 j.m. (5,83 mg)/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych: patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Biały, liofilizowany proszek i klarowny, bezbarwny rozpuszczalnik.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Saizen wskazany jest w:

•    leczeniu dzieci z niedoborem wzrostu spowodowanym brakiem wydzielania lub zmniejszonym wydzielaniem endogennego hormonu wzrostu;

•    leczeniu niedoboru wzrostu u dziewcząt z dysgenezją gonad (zespołem Turnera) potwierdzoną badaniem chromosomalnym;

•    leczeniu zaburzeń wzrostu u dzieci w wieku przedpokwitaniowym wywołanych przewlekłą niewydolnością nerek;

•    leczeniu zaburzeń wzrostu (obecny wzrost < -2,5 SD (SD - odchylenie standardowe, ang.: standard deviation) i wzrost standaryzowany wzrostem rodziców < -1 SD) u niskich wzrostem dzieci z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu (SGA), z masą i(lub) długością urodzeniową poniżej - 2 SD, które nie nadrobiły niedoboru wzrostu (HV SD < 0 w ciągu ostatniego roku) do osiągnięcia wieku 4 lat lub później;

•    terapii zastępczej u dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu zdiagnozowanym na podstawie jednego dynamicznego testu określającego niedobór hormonu wzrostu.

Pacjenci muszą także spełniać następujące kryteria:

Początek niedoboru hormonu wzrostu u dzieci:

Pacjenci, u których stwierdzono niedobór hormonu wzrostu w wieku dziecięcym muszą zostać poddani powtórnemu testowi, a zdiagnozowany u nich niedobór hormonu wzrostu musi być potwierdzony przed rozpoczęciem stosowania produktu Saizen.

Początek niedoboru hormonu wzrostu u dorosłych:

Niedobór hormonu wzrostu w tej grupie pacjentów definiuje się na podstawie stwierdzonej patologii podwzgórzowej lub przysadkowej i stwierdzonego niedoboru co najmniej jednego hormonu (innego niż prolaktyna). U tych pacjentów należy zastosować odpowiednią terapię zastępczą przed rozpoczęciem stosowania hormonu wzrostu.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Saizen 8 mg click.easy przeznaczony jest do stosowania w dawkach wielokrotnych.

Dawkowanie należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta w oparciu o pomiar powierzchni ciała lub masy ciała.

Zalecane jest podawanie produktu Saizen tuż przed snem według następującego schematu dawkowania:

Niedobór wzrostu wynikający z niewystarczającego wydzielania endogennego hormonu wzrostu:

0,7-1,0 mg/m2 powierzchni ciała (pc.) na dobę lub 0,025-0,035 mg/kg masy ciała (mc.) na dobę podskórnie.

Niedobór wzrostu u dziewcząt wynikający z dysgenezji gonad (zespół Turnera):

1.4    mg/m2 p.c. na dobę lub 0,045-0,050 mg/kg m.c. na dobę podskórnie.

Jednoczesna terapia nieandrogenicznymi steroidami anabolicznymi u pacjentek z zespołem Turnera może wzmocnić odpowiedź na hormon wzrostu.

Niedobór wzrostu u dzieci w wieku przedpokwitaniowym wywołany przewlekłą niewydolnością nerek:

1.4    mg/m2 p.c. na dobę, co jest równoważne dawce około 0,045-0,050 mg/kg m.c. na dobę podskórnie.

Niedobór wzrostu u niskich wzrostem dzieci z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu (SGA):

Zalecana dawka dobowa wynosi 0,035 mg/kg m.c. na dobę lub 1 mg/m2 p.c./dobę, co jest równoważne 0,1 IU/kg/dobę lub 3 IU/m2/dobę przez podanie podskórne.

Czas leczenia

Leczenie należy przerwać, gdy pacjent osiągnie satysfakcjonujący wzrost odpowiedni dla wieku dorosłego lub gdy strefy wzrostu nasad kości długich ulegną zamknięciu.

U niskich wzrostem dzieci z zaburzeniami wzrostu wynikającymi z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu (SGA) zaleca się kontynuację leczenia aż do osiągnięcia wzrostu ostatecznego. Po pierwszym roku leczenie należy przerwać, jeśli SDS (wynik odchylenia standardowego, ang.: standard deviation score) prędkości wzrostu wynosi poniżej +1. Leczenie należy przerwać, gdy osiągnięty zostanie wzrost ostateczny (określany jako wzrost, przy którym jego prędkość < 2 cm/rok) i jeśli wymaga się potwierdzenia, czy wiek kostny wynosi > 14 lat (dziewczynki) lub > 16 lat (chłopcy), odpowiadający zarastaniu płytek wzrostowych nasad kości długich.

Niedobór hormonu wzrostu u dorosłych:

Na początku terapii somatropiną zalecane są małe dawki 0,15-0,3 mg podawane w codziennych podskórnych wstrzyknięciach. Dawkę należy modyfikować stopniowo kontrolując wartości stężeń insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-1) w surowicy. Rekomendowana ostateczna dawka hormonu wzrostu rzadko przekracza 1,0 mg/dobę. Zaleca się podawanie minimalnej skutecznej dawki. U pacjentów z nadwagą lub u pacjentów w podeszłym wieku może być konieczne zastosowanie mniejszych dawek leku.

Sposób podania:

Przy sporządzaniu roztworu do wstrzykiwań Saizen 8 mg click.easy należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w ulotce dla pacjenta dołączonej do opakowania oraz w instrukcji obsługi wstrzykiwacza dostarczonej z każdym automatycznym wstrzykiwaczem one.click, bezigłowym automatycznym wstrzykiwaczem cool.click lub wstrzykiwaczem easypod. Patrz także punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Saizen jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na somatropinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie należy stosować preparatu Saizen u dzieci, u których nastąpiło zamknięcie stref wzrostu nasad kości długich.

Nie należy stosować somatropiny w przypadku obecności jakichkolwiek dowodów aktywności guza. Przed rozpoczęciem leczenia hormonem wzrostu guzy wewnątrzczaszkowe muszą być w stanie nieaktywnym, a leczenie przeciwnowotworowe musi być zakończone. W przypadku pojawienia się dowodów wskazujących na wzrost guza leczenie należy przerwać.

Somatropiny nie należy stosować u pacjentów cierpiących na choroby o przebiegu ostrym, zagrażającym życiu, z powikłaniami po przeprowadzonej operacji na otwartym sercu, po operacjach brzucha, po urazach wielonarządowych, z ostrą niewydolnością oddechową lub podobnymi chorobami (dotyczy pacjentów poddawanych terapii somatropinowej, którzy zapadają na chorobę zagrażającą życiu, patrz punkt 4.4).

W przypadku wykonywania przeszczepu nerki, u dzieci z przewlekłymi chorobami nerek, należy przerwać leczenie somatropiną.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dobowej (patrz punkt 4.2)

Leczenie powinno odbywać się pod stałą opieką lekarza posiadającego doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu.

Pacjenci z chorobami nowotworowymi w okresie remisji o lokalizacji wewnątrz- lub zewnątrzczaszkowej, którzy leczeni są hormonem wzrostu, powinni być poddawani dokładnym, systematycznym badaniom lekarskim.

We wtórnym niedoborze hormonu wzrostu spowodowanym nowotworem wewnątrzczaszkowym, pacjenci powinni być często badani pod kątem postępu lub nawrotu procesu chorobowego wywołującego takie objawy.

U pacjentów, u których w dzieciństwie występował nowotwór, a następnie otrzymywali somatropinę, stwierdzono wyższe ryzyko wystąpienia drugiego nowotworu. Najczęstszymi wśród tych kolejnych nowotworów były nowotwory wewnątrzczaszkowe, w szczególności oponiaki, u pacjentów otrzymujących radioterapię w leczeniu pierwszego nowotworu.

Saizen nie jest wskazany w długofalowej terapii dzieci, u których zaburzenia wzrostu są efektem genetycznie potwierdzonego zespołu Pradera-Williego, o ile jednocześnie nie zdiagnozowano u nich niedoboru hormonu wzrostu. U pacjentów z zespołem Pradera-Williego i co najmniej jednym z poniższych czynników ryzyka: duża otyłość, niedrożność dróg oddechowych lub bezdech senny w wywiadzie, niezidentyfikowane zakażenia układu oddechowego.

U dzieci z niedoborem hormonu wzrostu, zarówno u leczonych, jak i nie leczonych hormonem wzrostu, odnotowano pewne przypadki białaczki, której częstość występowania może być związana z tym niedoborem, gdyż jest nieco wyższa w porównaniu z dziećmi nie wykazującymi niedoboru hormonu wzrostu. Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego z terapią hormonem wzrostu.

Po podaniu hormonu wzrostu następuje przejściowa faza hipoglikemii trwająca około dwóch godzin, a następnie po 2-4 godzinach, pomimo wysokich stężeń insuliny, dochodzi do wzrostu stężenia glukozy we krwi. Somatropina może wywoływać stan oporności na insulinę, który może prowadzić do hiperinsulinizmu, a u niektórych pacjentów do hiperglikemii. W celu wykrycia u pacjentów oporności na insulinę, należy ich monitorować pod kątem objawów nietolerancji glukozy.

Preparat Saizen należy ostrożnie stosować u pacjentów cierpiących na cukrzycę oraz u pacjentów, u których w wywiadzie rodzinnym stwierdzono cukrzycę. Pacjenci z cukrzycą mogą wymagać modyfikacji terapii przeciwcukrzycowej.

Retinopatia o stabilnym podłożu nie powinna skłaniać do odstawienia terapii zastępczej somatropiną. W razie rozwoju zmian przedrozrostowych oraz wystąpienia retinopatii proliferacyjnej należy przerwać terapię zastępczą somatropiną.

Podczas leczenia somatropiną stwierdzono nasilenie konwersji tyroksyny (T4) do trójjodotyroniny (T3), co może prowadzić do obniżenia stężenia T4 z równoczesnym zwiększeniem stężenia T3 w surowicy. Obwodowe stężenia hormonów tarczycy utrzymywały się zasadniczo w zakresie wartości referencyjnych dla osób zdrowych. Wpływ somatropiny na stężenia hormonów tarczycy może mieć znaczenie kliniczne u pacjentów z ośrodkową subkliniczną niedoczynnością tarczycy, u których teoretycznie może rozwinąć się objawowa niedoczynność tarczycy. I odwrotnie, u pacjentów leczonych substytucyjnie tyroksyną może wystąpić łagodna nadczynność tarczycy. Dlatego też kontrolowanie czynności tarczycy jest szczególnie zalecane po rozpoczęciu leczenia somatropiną i po modyfikacji dawki.

U pacjentów z niedoczynnością przysadki podczas leczenia somatropiną należy ściśle monitorować standardowe leczenie zastępcze.

Podczas terapii zastępczej hormonem wzrostu u dorosłych spodziewana jest retencja płynów.

W przypadku uporczywego obrzęku lub ciężkiej parestezji dawkę należy obniżyć, by zapobiec rozwojowi zespołu cieśni nadgarstka.

W przypadku ciężkiego lub nawracającego bólu głowy, zaburzeń widzenia, nudności i(lub) wymiotów zalecane jest wykonanie badania dna oka w celu wykrycia obrzęku tarczy nerwu wzrokowego. W przypadku potwierdzenia obrzęku tarczy nerwu wzrokowego należy wziąć pod uwagę rozpoznanie łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego (lub guza rzekomego mózgu) i w razie wyniku dodatniego przerwać leczenie hormonem wzrostu. Obecnie nie ma wystarczających danych, aby przedstawić konkretne zalecenia dotyczące kontynuacji leczenia hormonem wzrostu u pacjentów z przebytym nadciśnieniem śródczaszkowym.

W przypadku wznowienia leczenia hormonem wzrostu należy bacznie obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy nadciśnienia śródczaszkowego, a jeśli objawy te nawracają, leczenie należy przerwać.

U pacjentów leczonych somatropiną, w przypadku pojawienia się bólu brzucha, szczególnie u dzieci, należy rozważyć zapalenie trzustki, chociaż występuje ono rzadko.

Złuszczenie nasady głowy kości udowej często związane jest z zaburzeniami układu hormonalnego, takimi jak niedobór hormonu wzrostu (GHD), nadczynność tarczycy czy przyspieszenie wzrostu. U dzieci leczonych hormonem wzrostu złuszczenie nasady głowy kości udowej może mieć miejsce albo na skutek zaburzeń wewnątrzwydzielniczych, albo zwiększonej szybkości wzrostu w wyniku zastosowanego leczenia. Przyspieszenie wzrostu może zwiększyć ryzyko problemów stawowych, przy czym staw biodrowy znajduje się pod szczególnym napięciem podczas okresu przyspieszonego wzrostu przed pokwitaniem. Lekarze i rodzice powinni zachować czujność, aby dzieci leczone lekiem Saizen nie zaczęły kuleć lub skarżyć się na problemy z biodrem lub ból w kolanie.

Pacjenci z zaburzeniami wzrostu wynikłymi z przewlekłej niewydolności nerek powinni być poddawani okresowym badaniom w kierunku wykrycia rozwoju osteodystrofii nerkowej. Złuszczenie nasady głowy kości udowej lub martwica aseptyczna wywołana brakiem unaczynienia głowy kości udowej mogą być obserwowane u dzieci o zaawansowanej osteodystrofii nerkowej. Nie wiadomo, czy na te problemy ma wpływ terapia hormonem wzrostu. Przed rozpoczęciem terapii należy wykonać zdjęcia rentgenowskie stawu biodrowego.

Podobnie jak w przypadku innych preparatów zawierających somatropinę, u niewielkiego odsetka pacjentów może dojść do powstania przeciwciał przeciwko temu hormonowi. Zdolność wiązania tych przeciwciał jest niewielka i nie ma wpływu na tempo wzrostu. Badanie na obecność przeciwciał przeciwko somatropinie należy przeprowadzić u każdego pacjenta, który nie odpowiada na leczenie.

U niskich wzrostem dzieci z zaburzeniami wzrostu wynikającymi z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu (SGA) przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć inne przyczyny dające medyczne wyjaśnienie zaburzeń wzrostu lub odrzucić inne możliwe sposoby terapii.

U pacjentów typu SGA, zanim rozpocznie się terapię a następnie raz do roku, zaleca się pomiar stężenia insuliny oraz glukozy we krwi na czczo. U pacjentów o podwyższonym ryzyku wystąpienia cukrzycy (np. cukrzyca stwierdzona u krewnych w wywiadzie rodzinnym, otyłość, podniesiony wskaźnik masy ciała, ciężka oporność względem insuliny, rogowacenie ciemne) należy przeprowadzić test tolerancji glukozy podanej doustnie (OGTT). Jeśli wystąpią objawy cukrzycy, hormonu wzrostu nie należy podawać.

U pacjentów typu SGA zaleca się wykonywać pomiary stężeń IGF-1 we krwi przed rozpoczęciem leczenia, a następnie dwa razy do roku. Jeśli wyniki pomiarów stężeń IGF-1 w powtórzeniach przekroczą +2 SD w porównaniu z wielkościami referencyjnymi dla danego wieku oraz stanu przed pokwitaniem, aby rozważyć modyfikację dawki, można wziąć pod uwagę stosunek IGF-1 do IGFBP-3.

Doświadczenia w rozpoczynaniu leczenia bezpośrednio przed okresem pokwitania u pacjentów urodzonych z masą ciała za małą w stosunku do wieku ciążowego są ograniczone. Dlatego też nie zaleca się rozpoczynania leczenia w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres pokwitania. Doświadczenia dotyczące pacjentów typu SGA z zespołem Silvera-Russella są ograniczone.

Część zwiększenia wzrostu uzyskanego dzięki leczeniu hormonem wzrostu niskich dzieci urodzonych z masą ciała za małą w stosunku do wieku ciążowego może zostać utracona, jeżeli leczenie zostanie przerwane przed ukończeniem procesu wzrastania.

Aby nie dopuścić do zaniku tkanki tłuszczowej, należy zmieniać miejsca wstrzyknięć.

Niedobór hormonu wzrostu u dorosłych jest chorobą na całe życie i zgodnie z tym osoba dorosła powinna być leczona stale, jakkolwiek doświadczenie z pacjentami w wieku ponad sześćdziesiąt lat i doświadczenie z długotrwałym leczeniem są ograniczone.

U wszystkich pacjentów zapadających na postać ostrą choroby zagrażającą ich życiu ewentualne korzyści leczenia somatropiną muszą przeważać potencjalne ryzyko podjęcia terapii.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesna terapia kortykosteroidami może hamować odpowiedź na preparat Saizen.

Istnieją doniesienia, że somatropina indukowała niewielkie obniżenie stężeń kortyzolu w surowicy u pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu poddawanych terapii zastępczej hormonami nadnerczy. Dlatego zalecany jest monitoring stężeń kortyzolu w surowicy krwi u pacjentów poddawanych terapii zastępczej kortykosteroidami, u których rozpoczyna się terapię somatropiną oraz, w razie potrzeby, modyfikacja dawki kortykosteroidów.

Opublikowane dane z badań in vitro wskazują, że hormon wzrostu może być induktorem cytochromu P450 3A4. Kliniczne znaczenie tej obserwacji nie jest znane. Jednak gdy somatropinę podaje się w połączeniu z lekami, o których wiadomo, że są metabolizowane przez enzymy wątrobowe CYP P450 3A4, wskazane jest, aby monitorować kliniczną skuteczność takich leków.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża: brak danych klinicznych dotyczących wpływu preparatu Saizen na przebieg ciąży. Stąd ryzyko dla ludzi nie jest znane. Chociaż badania na zwierzętach nie wskazują na potencjalne ryzyko stosowania leku podczas ciąży, preparat Saizen należy odstawić po zajściu w ciążę.

Laktacja: nie wiadomo, czy egzogenne hormony peptydowe są wydzielane do mleka matki, ale jest mało prawdopodobne, aby z przewodu pokarmowego dziecka białko zostało wchłonięte w nienaruszonej formie.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Preparat Saizen nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Do 10% pacjentów może doświadczyć zaczerwienienia lub świądu w miejscu iniekcji, szczególnie gdy lek zostanie podany drogą podskórną.

U dorosłych spodziewana jest retencja płynów w czasie terapii zastępczej hormonem wzrostu. Obrzęk stawów, bóle stawów, bóle mięśni i parestezje mogą być klinicznymi objawami retencji płynów. Jednak symptomy te mają zazwyczaj przebieg przejściowy i zależny od dawki.

Dorośli pacjenci z niedoborem hormonu wzrostu, u których rozpoznano niedobór hormonu wzrostu w dzieciństwie rzadziej zgłaszali informacje o efektach ubocznych leczenia niż ci, u których objawy niedoboru tego hormonu pojawiły się dopiero w wieku dorosłym.

U niektórych pacjentów mogą powstać przeciwciała skierowane przeciwko somatropinie. Kliniczne znaczenie tych przeciwciał nie jest znane, choć wykryte do tej pory przeciwciała wykazywały niską zdolność wiązania tego antygenu i nie miały związku ze spowolnieniem wzrostu, oprócz pacjentów, u których wykryto delecje genów. W bardzo rzadkich przypadkach, gdy niski wzrost jest wywołany delecją kompleksu genów kodujących hormon wzrostu, terapia hormonem wzrostu może spowodować powstanie przeciwciał promujących hamowanie wzrostu.

Białaczkę obserwowano u niewielu pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu. Część z tych pacjentów była leczona somatropiną. Jednak, nie ma dowodów potwierdzających, że białaczka występuje częściej u pacjentów leczonych hormonem wzrostu jeżeli nie ma dodatkowych czynników predysponuj ących.

Po wprowadzeniu do obrotu, w trakcie leczenia hormonem wzrostu, obserwowano przypadki zapalenia trzustki.

Działania niepożądane podane poniżej sklasyfikowano według częstości ich występowania:

Częste

> 1/100 - < 1/10

Niezbyt częste

> 1/1000 - < 1/100

Bardzo rzadkie

<1/10000

Częstość nieznana

Częstość nie może być

określona na podstawie

dostępnych danych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Częste

Reakcje w miejscu iniekcji

Miejscowa lipoatrofia, której można zapobiec przez zróżnicowanie miejsc iniekcji Zaburzenia układu nerwowego

Częste

(Izolowane ) bóle głowy Niezbyt częste

Samoistne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe (łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe), zespół cieśni nadgarstka

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadkie Niedoczynność tarczycy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadkie

Złuszczenie nasady głowy kości udowej (Epiphysiolysis capitis femoris) lub martwica wywołana brakiem unaczynienia głowy kości udowej.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częste (u dorosłych) Niezbyt częste (u dzieci)

Zatrzymanie płynów: obrzęki obwodowe, sztywność, bóle stawów, bóle mięśni, parestezje.

Częstość nieznana

Insulinooporność może prowadzić do hiperinsulinizmu, a w rzadkich przypadkach do hiperglikemii.

4.9 Przedawkowanie

Nie odnotowano przypadków ostrego przedawkowania. Jednak przekroczenie zalecanych dawek może wywołać działania niepożądane. Przedawkowanie może prowadzić do hipoglikemii, a następnie do hiperglikemii. Ponadto przedawkowanie somatropiny może z wysokim prawdopodobieństwem przyczynić się do wystąpienia objawów retencji płynów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormony i analogi przedniego płata przysadki mózgowej, kod ATC: HO1A.

Preparat Saizen zawiera rekombinowany ludzki hormon wzrostu syntetyzowany w genetycznie zmodyfikowanych komórkach ssaków.

Jest peptydem zbudowanym ze 191 reszt aminokwasowych. Z uwagi na sekwencję aminokwasową, budowę i mapę peptydową, punkt izoelektryczny, masę cząsteczkową, strukturę izomeryczną oraz aktywność biologiczną jest on identyczny z ludzkim przysadkowym hormonem wzrostu.

Hormon wzrostu jest produkowany w transformowanych komórkach mysiej linii komórkowej, która została zmodyfikowana przez wstawienie genu kodującego przysadkowy hormon wzrostu.

Preparat Saizen jest czynnikiem anabolicznym oraz antykatabolicznym, który ma wpływ nie tylko na wzrost, lecz również na budowę ciała i procesy metaboliczne. Oddziałuje on ze specyficznymi receptorami obecnymi na powierzchni wielu typów komórek, w tym miocytów, hepatocytów, adipocytów, limfocytów oraz komórek krwiotwórczych. Niektóre, lecz nie wszystkie jego działania zachodzą za pośrednictwem innej klasy hormonów zwanych somatomedynami (IGF-1 oraz IGF-2).

W zależności od dawki, podanie produktu Saizen wyzwala wzrost stężenia IGF-1, IGFBP-3, niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych i glicerolu, obniżenie stężenia mocznika we krwi oraz zmniejszenie wydalania azotu, sodu i potasu z moczem. Czas trwania podwyższonego stężenia hormonu wzrostu może mieć znaczenie przy określaniu rozmiarów reakcji wywoływanych przez lek. Prawdopodobne jest względne wysycenie reakcji wywoływanych przez produkt Saizen stosowany w wysokich dawkach. Obecność glukozy we krwi oraz wydalanie peptydu C z moczem, których stężenia są istotnie podwyższone tylko po zastosowaniu wysokich dawek leku (20 mg), nie stosują się do tej reguły.

W randomizowanym badaniu klinicznym, w którym u niskich wzrostem dzieci w wieku przed pokwitaniem (z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania płodu) zastosowano trzyletnie leczenie dawką 0,067 mg/kg/dobę otrzymano średni przyrost wzrostu wynoszący +1,8 SDS. U dzieci, które nie były leczone przez ponad trzy lata utracono część korzyści płynących z terapii, jednakże pacjenci utrzymali istotny przyrost wzrostu na poziomie +0,7 SDS przy wzroście końcowym (p < 0,01 w porównaniu z grupą otrzymującą placebo). Pacjenci, którzy po zmiennym okresie obserwacji po raz drugi zostali poddani leczeniu, doświadczyli całkowitego przyrostu wzrostu wynoszącego +1,3 SDS (p = 0,001 w porównaniu z grupą placebo) w końcowej fazie wzrostu. Średni sumaryczny okres leczenia w drugiej grupie wynosił 6,1 lat. Przyrost wzrostu SDS (+1,3 ± 1,1) przy wzroście końcowym był w tej grupie istotnie różny (p < 0,05) od przyrostu wzrostu SDS otrzymanego w grupie pierwszej (+0,7 ± 0,8), której członkowie byli leczeni przeciętnie tylko przez okres 3 lat.

Badanie kliniczne dotyczące dwóch odmiennych sposobów dawkowania było prowadzone przez okres 4 lat. Jedna grupa pacjentów była leczona dawką 0,067 mg/kg/dobę przez okres 2 lat, a następnie poddana obserwacji przez okres kolejnych 2 lat bez podawania leku. Druga grupa otrzymywała dawkę 0,067 mg/kg/dobę w pierwszym oraz trzecim roku eksperymentu oraz nie była leczona w drugim oraz czwartym roku eksperymentu. Każdy sposób dawkowania prowadził do kumulatywnej dawki 0,033 mg/kg/dobę podawanej w trakcie czteroletniego okresu badania. Obydwie grupy wykazały porównywalne przyspieszenie wzrostu oraz istotną jego poprawę wynoszącą odpowiednio +1,55 (p < 0,0001) i +1,43 (p < 0,0001) pod koniec czteroletniego okresu badania. Długoterminowe dane o bezpieczeństwie są wciąż ograniczone.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetyka produktu Saizen ma przebieg liniowy, przynajmniej do dawki 8 IU (2,67 mg). Podczas stosowania dużych dawek (60 IU / 20 mg) nie można wykluczyć pewnego stopnia nieliniowości, bez znaczenia klinicznego.

Po dożylnym podaniu leku zdrowym ochotnikom objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym wynosi około 7 litrów, całkowity klirens metaboliczny 15 l/godz., podczas gdy klirens nerkowy można zaniedbać, a lek wykazuje półokres trwania od 20 do 35 minut.

Po podaniu jednej dawki produktu Saizen podskórnie i domięśniowo widoczny końcowy czas połowicznej eliminacji z ustroju jest dużo dłuższy, wynosi około 2-4 godzin. Jest to spowodowane stopniowym ograniczaniem procesu wchłaniania.

Maksymalne stężenia hormonu wzrostu w surowicy są osiągane po około 4 godzinach i stężenie hormonu wzrostu w surowicy wraca do poziomu wyjściowego w ciągu 24 godzin, wskazując na fakt, iż podczas powtórnego podania leku nie dojdzie do akumulacji hormonu wzrostu w organizmie.

Całkowita biodostępność substancji czynnej leku podanego obydwiema drogami wynosi 70-90%.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Miejscowa tolerancja względem roztworów leku Saizen zawierających 0,3% metakrezolu po wstrzyknięciu zwierzętom była uznana za dobrą i odpowiednią dla podaży podskórnej oraz domięśniowej.

Dane przedkliniczne, w oparciu o konwencjonalne badania bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności i genotoksyczności dawki powtórnej, nie ujawniają żadnego szczególnego ryzyka dla ludzi. Wyniki toksykologicznych badań wpływu na rozrodczość nie wskazują na jakikolwiek szkodliwy wpływ na płodność oraz procesy rozrodcze, pomimo zastosowania dawek wystarczająco wysokich do wywołania niektórych farmakologicznych reakcji wpływających na wzrost.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Fiolka z proszkiem Sacharoza Kwas fosforowy Sodu wodorotlenek

Wkład z rozpuszczalnikiem

Metakrezol

Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Obecnie nie są znane żadne niezgodności farmaceutyczne preparatu Saizen w układzie z innymi preparatami farmaceutycznymi.

6.3 Okres ważności 3 lata.

Przygotowany roztwór do wstrzykiwań należy przechowywać w lodówce (2°C -8°C) maksymalnie przez 28 dni.

Automatyczne wstrzykiwacze easypod i one.click zawierające wkład z przygotowanym roztworem produktu Saizen należy przechowywać w lodówce (2°C-8°C). W przypadku używania bezigłowego automatycznego wstrzykiwacza cool.click, w lodówce (2°C-8°C) należy przechowywać tylko wkład z przygotowanym roztworem produktu Saizen.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywanie sporządzonego roztworu do wstrzykiwań, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki o pojemności 5 ml zawierające po 8 mg proszku oraz wkłady o pojemności 3 ml zawierające 1,37 ml rozpuszczalnika są wykonane ze szkła bezbarwnego (typu I). Fiolki i wkłady są zamykane gumowym korkiem.

Preparat Saizen 8 mg click.easy jest dostępny w następujących wielkościach opakowań:

W tekturowym pudełku 1 fiolka produktu Saizen 8 mg oraz 1 wkład rozpuszczalnika o właściwościach bakteriostatycznych zawarte w zestawie do sporządzania roztworu (click.easy) składającym się z 1 obudowy urządzenia, 1 łącznika z kaniulą oraz 1 nasadki (tłoka).

W tekturowym pudełku 5 fiolek produktu Saizen 8 mg oraz 5 wkładów rozpuszczalnika o właściwościach bakteriostatycznych zawarte w 5 zestawach do sporządzania roztworu (click.easy) każdy składający się z 1 obudowy urządzenia, 1 łącznika z kaniulą oraz 1 nasadki (tłoka).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wkład z przygotowanym roztworem do wstrzykiwań produktu Saizen 8 mg click.easy przeznaczony jest do stosowania tylko wraz z automatycznym wstrzykiwaczem one.click, bezigłowym automatycznym wstrzykiwaczem cool.click lub automatycznym wstrzykiwaczem easypod.

Przy podawaniu preparatu Saizen 8 mg click.easy należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w ulotce dla pacjenta dołączonej do opakowania oraz w instrukcji obsługi wstrzykiwacza dostarczonej z każdym automatycznym wstrzykiwaczem.

Wstrzykiwacz easypod jest przeznaczony do używania przez dorosłych i dzieci w wieku powyżej 7 lat. Korzystanie z tych urządzeń przez dzieci zawsze powinno odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej.

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań musi być rozpuszczony w załączonym rozpuszczalniku o właściwościach bakteriostatycznych (0,3% (w/v) metakrezol w wodzie do wstrzykiwań) dla stosowania pozajelitowego, z wykorzystaniem urządzenia do rekonstytucji click.easy. Odtworzony roztwór do wstrzyknięć po rekonstytucji powinien być klarowny i nie może zawierać jakichkolwiek cząstek (pojedynczych drobin ciała stałego widocznych gołym okiem). Jeśli roztwór zawiera cząstki, nie może zostać wstrzyknięty.

Każdy nie zużyty produkt lub materiał odpadowy powinien być usunięty zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Merck Serono S.p.A Via Casilina 125 00176 Rzym, Włochy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4208

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

21.06.1999/14.06.2005/12.12.2008/

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Saizen 8 mg click.easy