Imeds.pl

Salbutamol Hasco 2 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Dr. Reckeweg® R44 krople doustne, roztwór

homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Substancje czynne: 10 g roztworu zawiera: Crataegus D1 1 g, Cytisus scoparius D2 1 g, Nerium oleander D3 1 g, Prunus laurocerasus D3 1 g.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Dr. Reckeweg® R44 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R44

3.    Jak stosować lek Dr.Reckeweg® R44

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R44

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Dr. Reckeweg® R44 i w jakim celu się go stosuje

Dr. Reckeweg R44 jest lekiem homeopatycznym stosowanym wspomagaj ąco w skłonności do zbyt niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dr. Reckeweg® R44 Kiedy nie należy stosować leku Dr. Reckeweg® R44:

Nie stosować leku przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wymienionych w punkcie 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku utrzymuj ących się dolegliwości sercowo-krążeniowych lub jakichkolwiek niejasnych i nagle pojawiaj ących się objawów należy zwrócić się do lekarza, ponieważ może chodzić o schorzenie wymagające pomocy lekarskiej.

Uwaga dodatkowa: Pojedyncza dawka leku (5 kropli) zawiera niewielką ilość alkoholu (mniej niż 100 mg).

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia: Z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Dr. Reckeweg® R44 u dzieci i młodzieży nie zaleca się jego stosowania poniżej 18 roku życia.

Lek Dr. Reckeweg® R44 a inne leki: Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Interakcje z innymi lekami są nieznane.

Wskazówka ogólna: Szkodliwe czynniki niewłaściwego trybu życia, środki pobudzające i używki mogą mieć negatywny wpływ na działanie leku homeopatycznego.

Ciąża i karmienie piersią: Ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania tego leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Lek Dr. Reckeweg® R44 zawiera alkohol. Przy stosowaniu zgodnym z zaleconym dawkowaniem nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Dr. Reckeweg® R44

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania: Dorośli: Zażywać doustnie 3 razy dziennie po 5 kropli, w razie potrzeby z małą ilością wody. Po zauważeniu poprawy zażywać rzadziej.

Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia: Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Jak długo można stosować lek Dr. Reckeweg® R44

Stosowanie leku przez okres dłuższy niż tydzień powinno być uprzednio skonsultowane z lekarzem. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Dr. Reckeweg® R44

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana mogą wystąpić u wrażliwych osób objawy spowodowane obecnością składnika Oleander, takie jak mdłości, wymioty, biegunka. W takim przypadku należy poradzić się lekarza.

Ze względu na zawartość alkoholu etylowego po przedawkowaniu możliwe jest wystąpienie objawów charakterystycznych dla spożycia tego alkoholu.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Dr. Reckeweg® R44

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz kontynuować zażywanie leku zgodnie ze wskazaniami podanymi w ulotce informacyjnej lub z instrukcj ą lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Dr. Reckeweg® 44 może powodować działania niepożądane. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wskazówka: W początkowej fazie zażywania leku homeopatycznego istniejące dolegliwości mogą ulec przej ściowo pogorszeniu. W takim przypadku należy przerwać zażywanie leku i zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41 PL-03 736 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Dr. Reckeweg® R44

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie zażywać leku Dr. Reckeweg® R44 po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Dr. Reckeweg® R44

-    Substancjami czynnymi leku są: Crataegus D1, Cytisus scoparius D2, Nerium oleander D3, Pru-nus laurocerasus D3.

-    Pozostałe składniki pomocnicze to: woda oczyszczona, etanol.

-    Lek zawiera 46 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Dr. Reckeweg® R44 i co zawiera opakowanie

Zaopatrzona w kroplomierz butelka ze szkła barwnego zawiera 22 ml lub 50 ml roztworu leczniczego o zabarwieniu jasnożółtym do pomarańczowo-żółtego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH Berliner Ring 32 - D-64625 Bensheim, Niemcy tel.: +49 6251 1097-0 fax: +49 6251 3342 e-mail: info@reckeweg.de

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Zymella Pharma Sp. z o. o.

Szyby Rycerskie 22 k - PL 41-909 Bytom tel.: 32 388 61 48 / 662 146 062 fax.: 32 388 61 49

e-mail: gh.zymella@zymellapharma.com

Data ostatniej aktualizacji ulotki: