+ iMeds.pl

Saldiam 100 mg/gUlotka Saldiam

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SALDIAM, 100 mg/g, krem

(Diethylamini salicylas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować krem Saldiam ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest krem Saldiam i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Saldiam krem

3.    Jak stosować krem Saldiam

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać krem Saldiam

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest krem Saldiam i w jakim celu się go stosuje

Lek wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Po zastosowaniu miejscowym łatwo przenika przez skórę w głąb tkanek, hamuje rozwój odczynów zapalnych, zapobiega powstawaniu bólu.

Wskazania

Lek stosuje się:

-    w bólach reumatoidalnych mięśni i stawów;

-    w chorobach zwyrodnieniowych stawów barku, kręgosłupa, kolan oraz stawów rąk i stóp;

-    w nerwobólach;

-    w stanach zapalnych i bólach po urazach powstających w wyniku stłuczenia, naderwania ścięgna, krwiaków;

-    w bólach mięśni po nadmiernym wysiłku.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Saldiam krem Kiedy nie stosować leku Saldiam krem:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    u dzieci poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Nie stosować długotrwale oraz na duże powierzchnie skóry, szczególnie u dzieci ze względu na możliwość wystąpienia zespołu Reye a.

Nie stosować na zmienioną zapalnie i alergicznie skórę, błony śluzowe oraz otwarte rany.

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

W czasie leczenia należy unikać opalania się.

Chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Krem Saldiam nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować krem Saldiam

Na bolące miej sca nakładać cienką warstwę kremu 2 lub 3 razy na dobę i lekko wcierać aż do wchłonięcia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Saldiam krem

W przypadku nieprawidłowego stosowania (np. w przypadku stosowania na rozległe powierzchnie, skórę zmienioną zapalnie, u dzieci) mogą wystąpić objawy ogólnego działania salicylanów, objawy uszkodzenia nerek.

Dawki lecznicze stosowane długotrwale mogą wywołać łagodne zatrucie. Objawami są nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki, zwiększone pragnienie, zaburzenia słuchu, bóle głowy, uczucie zmęczenia lub pobudzenia. Objawy te przemijają po odstawieniu leku.

W razie przypadkowego połknięcia (np. przez dziecko) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Miejscowo mogą wystąpić alergiczne zmiany skórne, które przemijają po odstawieniu leku.

W przypadku utrzymywania się tych zmian, pacjent powinien poradzić się lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać krem Saldiam

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Saldiam krem

-    Substancją czynną leku jest dietyloaminy salicylan.

-    Pozostałe składniki to:

alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, wazelina biała, glicerol, cetylu palmitynian, sodu laurylosiarczan, olejek eteryczny lawendowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda krem Saldiam i co zawiera opakowanie

Saldiam jest białym kremem o zapachu lawendy.

Jedna tuba zawiera 40 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Saldiam

Charakterystyka Saldiam

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Saldiam, 100 mg/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 100 mg dietyloaminy salicylanu (Diethylamini salicylas). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: alkohol cetylowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

Biały krem o zapachu lawendy

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

-    bóle reumatoidalne mięśni i stawów;

-    choroby zwyrodnieniowe stawów barku, kręgosłupa, kolan oraz stawów rąk i stóp;

-    nerwobóle;

-    stany zapalne i bóle po urazach w wyniku stłuczenia, naderwania ścięgna, krwiaków;

-    bóle mięśni po nadmiernym wysiłku.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Na bolące miej sca nakładać cienką warstwę kremu 2 lub 3 razy na dobę i lekko wcierać aż do wchłonięcia.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Saldiam krem nie należy stosować u dzieci poniżej 6 lat.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Nie należy stosować długotrwale oraz na duże powierzchnie skóry, szczególnie u dzieci, ze względu na możliwość wystąpienia zespołu Reye a.

Nie należy stosować na zmienioną zapalnie i alergicznie skórę, błony śluzowe oraz otwarte rany.

W czasie leczenia należy unikać opalania się.

Należy chronić oczy i błony śluzowe przed kontaktem z lekiem.

Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego produkt leczniczy może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie występują w przypadku przestrzegania zalecanego sposobu stosowania.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Krem Saldiam nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

częstość nieznana: miejscowo mogą wystąpić alergiczne zmiany skórne, które zazwyczaj przemijają po odstawieniu produktu leczniczego. Należy poinformować pacjenta, że w przypadku utrzymywania się zmian powinien zasięgnąć porady lekarza.

4.9.    Przedawkowanie

W przypadku nieprawidłowego stosowania (np. w przypadku stosowania na rozległe powierzchnie, skórę zmienioną zapalnie, u dzieci) mogą wystąpić objawy ogólnego działania salicylanów, w tym objawy uszkodzenia nerek.

Dawki lecznicze stosowane długotrwale mogą wywołać łagodne zatrucia. Objawami są nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunki, wzmożone pragnienie, zaburzenia słuchu, bóle głowy, uczucie zmęczenia lub pobudzenia. Objawy te ustępują po odstawieniu leku.

W razie przypadkowego połknięcia (np. przez dziecko) należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: układ mięśniowo-szkieletowy; produkty przeciwzapalne i przeciwbólowe niesteroidowe inne; kod ATC: M01AX Mechanizm działania

Mechanizm działania przeciwbólowego, przeciwgorączkowego i przeciwzapalnego salicylanów jest związany z hamowaniem aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej oraz aktywności syntetazy tromboksanowej.

Rezultat działania farmakodynamicznego

W wyniku tego działania dochodzi do hamowania biosyntezy prostanoidów, zwłaszcza prostaglandyn E i F w tkankach zmienionych zapalnie, w ścianie przewodu pokarmowego i w nerkach.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Salicylan dietyloaminy wchłania się przez skórę.

Dystrybucja

Salicylany łatwo przenikają do większości tkanek i płynów ustrojowych. Wykazują duże powinowactwo do białek krwi i tkanek, wiążąc się w granicach 50% do 80% z albuminami osocza. Metabolizm

Okres półtrwania salicylanów wynosi od 2 do 4 godzin.

Biotransformacja salicylanów zachodzi w tkankach, głównie w wątrobie, gdzie ulegają one przemianom do kwasu salicylowego, z którego powstają: kwas salicylurowy, glukuronidy, acetal oraz kwas gentyzynowy.

Eliminacja.

Powstające produkty biotransformacji wydalane są w moczu (75% stanowi kwas salicylurowy). Około 10% salicylanów wydala się w formie niezmienionej w moczu. Eliminacja przebiega wolno, do 24 godzin wydala się około 50% dawki.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badanie tolerancji miejscowej produktu leczniczego przeprowadzono u królików białych rasy kalifornijskiej. Stwierdzono, że produkt leczniczy nie powoduje żadnych widocznych makroskopowo zmian na skórze królika.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol cetylowy Alkohol stearylowy Wazelina biała Glicerol

Cetylu palmitynian Sodu laurylosiarczan Olejek eteryczny lawendowy Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa w tekturowym pudełku 1 tuba po 40 g

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0295

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.10.1993 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 21.04.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Saldiam