+ iMeds.pl

Salicylol (50 mg + 887,5 mg)/gUlotka Salicylol

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

SALICYLOL

Acidum salicylicum + Ricini oleum virginale (50 mg + 887,5 mg)/g żel

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Salicylol ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z obj awów niepożądanych lub wystąpią j akiekolwiek obj awy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Salicylol i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Salicylol

3.    Jak stosować lek Salicylol

4.    Możliwe działania niepożądane leku Salicylol

5.    Przechowywanie leku Salicylol

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK SALICYLOL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Salicylol, żel, zawiera substancje czynne - kwas salicylowy i olej rycynowy.

Lek stosowany miejscowo na skórę wykazuje działanie złuszczające kwasu salicylowego i ochronne oraz zapobiegające nadmiernemu wysuszeniu skóry działanie oleju rycynowego.

Lek jest wskazany w leczeniu łojotokowego zapalenia skóry, objawiającego się uporczywym łupieżem.

2.    ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK SALICYLOL

Kiedy nie stosować leku Salicylol

Nie stosować:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas salicylowy, olej rycynowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    u dzieci,

-    w ostrych stanach zapalnych skóry,

-    na otwarte rany.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Salicylol

Nie należy stosować leku na duże powierzchnie skóry, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego.

Należy unikać kontaktu z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa. W razie ich przypadkowego kontaktu z lekiem, należy zmyć go ciepłą wodą.

Stosowanie leku Salicylol z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie stosować leku jednocześnie z lekami na skórę zawierającymi rezorcynę lub rywanol, ponieważ mogą wystąpić reakcje chemiczne pomiędzy kwasem salicylowym i wymienionymi składnikami.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem (jakiegokolwiek) leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży, gdyż nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Salicylol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK SALICYLOL

W przypadku wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Dorośli

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zwykle lek nanosi się za pomocą zwitka waty na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry głowy, odgarniając włosy. Głowę umyć po upływie 1 do 2 godzin. Zabieg powtórzyć 5 do 6 razy w odstępie 3 lub 4 dni.

Dzieci

Nie stosować u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salicylol

Z uwagi na to, że lek wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego, nie należy stosować leku na duże powierzchnie skóry.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek objawów niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Salicylol

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKU SALICYLOL

Jak każdy lek, Salicylol może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić reakcje uczuleniowe, podrażnienie skóry i błon śluzowych. W przypadku wystąpienia takich objawów należy zwrócić się do lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    PRZECHOWYWANIE LEKU SALICYLOL

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Salicylol po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Salicylol

Substancjami czynnymi leku są:

-    kwas salicylowy 50 mg/g,

-    olej rycynowy z pierwszego tłoczenia 887,5 mg/g

Ponadto lek zawiera: krzemionkę hydrofobową koloidalną, polisorbat 80.

Jak wygląda lek Salicylol i co zawiera opakowanie

Lek Salicylol to żel.

Opakowanie

Słoik ze szkła brunatnego zawierający 100 g żelu, umieszczony w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej „PROFARM” Sp. z o.o. ul. Słupska 18 84 - 300 Lębork

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej „PROFARM” Sp. z o.o.

ul. Słupska 18, 84 - 300 Lębork, tel. (059) 8633303, fax. (059) 8627240, profarm@profarm.com.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

Salicylol

Charakterystyka Salicylol

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SALICYLOL

(50 mg + 887,5 mg)/g, żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 g żelu zawiera:

kwas salicylowy (Acidum salicylicum)    50 mg

olej rycynowy z pierwszego tłoczenia (Ricini oleum virginale) 887,5 mg

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Łojotokowe zapalenie skóry głowy, objawiające się uporczywym łupieżem.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Produkt leczniczy należy nanosić za pomocą zwitka waty na zmienioną chorobowo powierzchnię skóry głowy, odgarniając włosy. Umyć głowę po upływie 1 do 2 godzin. Zabieg powtórzyć 5 do 6 razy w odstępie 3 lub 4 dni.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie stosować:

-    u osób uczulonych na kwas salicylowy, olej rycynowy lub którykolwiek ze składników leku,

-    u dzieci,

-    w ostrych stanach zapalnych skóry,

-    na otwarte rany.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować produktu leczniczego na duże powierzchnie skóry, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z błonami śluzowymi oczu, ust i nosa. W razie ich przypadkowego kontaktu z produktem leczniczym, należy zmyć go ciepłą wodą.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Mogą wystąpić interakcje w fazie farmaceutycznej (patrz p. 6.2), z uwagi na możliwość tworzenia się mieszanin eutektycznych kwasu salicylowego z rezorcyną lub powstawania osadu w wyniku reakcji z rywanolem.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania produktu w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Salicylol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje uczuleniowe, podrażnienia skóry i błon śluzowych. W przypadku wystąpienia powyższych objawów, należy zaprzestać stosowania produktu.

4.9.    Przedawkowanie

Brak danych na temat przedawkowania leku stosowanego miejscowo, jednak z uwagi na to, że kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego, nie należy stosować produktu na duże powierzchnie skóry. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek objawów niepożądanych, pacjent powinien zaprzestać stosowania produktu leczniczego i zasięgnąć porady lekarza.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: produkty lecznicze do stosowania na skórę, zawierające kwas salicylowy.

Produkt stosowany miejscowo w objawiającym się uporczywym łupieżem łojotokowym zapaleniu skóry głowy, wykazuje działanie keratolityczne kwasu salicylowego i ochronne oraz zapobiegające nadmiernemu wysuszeniu skóry działanie oleju rycynowego.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Krzemionka hydrofobowa koloidalna Polisorbat 80

6.2.    Niezgodności

Mogą wystąpić w przypadku jednoczesnego stosowania produktów na skórę zawierających rezorcynę i rywanol.

6.3.    Okres ważności

2 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Słoik ze szkła brunatnego, z zakrętką z polipropylenu, zawierający 100 g żelu, umieszczony wraz z ulotką informacyjną w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutyczno - Kosmetycznej „PROFARM” Sp. z o.o. ul. Słupska 18 84 - 300 Lębork

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Salicylol