+ iMeds.pl

Salofalk 1 gUlotka Salofalk

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Salofalk 1000 mg, 1000 mg, granulat dojelitowy o przedłużonym uwalnianiu

(Mesalazinum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Salofalk 1000 mg i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salofalk 1000 mg

3.    Jak stosować Salofalk 1000 mg

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Salofalk 1000 mg

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Salofalk 1000 mg i w jakim celu się go stosuje

Salofalk 1000 mg w postaci granulatu zawiera substancję czynną mesalazynę, która działa przeciwzapalnie i jest stosowana w leczeniu zapalnej choroby jelita.

Salofalk 1000 mg w postaci granulatu jest stosowany w:

-    leczeniu ostrych epizodów i zapobieganiu kolejnym epizodom (nawrotom) choroby zapalnej jelita grubego (okrężnicy), określanej przez lekarzy wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salofalk 1000 mg Kiedy nie stosować leku Salofalk 1000 mg:

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas salicylowy, salicylany, takie jak lek Aspirin® lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Salofalk 1000 mg (wymienione w punkcie 6.).

-    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby lub nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Salofalk 1000 mg

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza o następujących przypadkach:

-    jeśli pacjent miał w przeszłości zaburzenia związane z płucami, w szczególności występowała u niego astma oskrzelowa,

-    jeśli u pacjenta występowała w przeszłości alergia na sulfasalazynę, substancję pokrewną do mesalazyny,

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby,

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Pozostałe środki ostrożności:

Podczas leczenia lekarz może zdecydować o ścisłym nadzorze medycznym, polegającym na regularnym wykonywaniu badań krwi i moczu.

Salofalk 1000 mg a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować ze względu na możliwy wpływ na działanie tych leków (interakcje). Szczególnie dotyczy to leków wymienionych poniżej:

-    azatiopryna, 6-merkaptopuryna lub tioguanina (leki stosowane w leczeniu zaburzeń układu immunologicznego),

-    niektóre leki hamujące krzepnięcie krwi (leki stosowane w zakrzepicy lub w celu rozrzedzenia krwi, np. warfaryna),

-    laktuloza (lek stosowany w zaparciach) lub inne leki, które mogą zmienić kwasowość stolca.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich innych przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Nie musi to wykluczać możliwości stosowania leku Salofalk w postaci granulatu, jednak umożliwi lekarzowi podjęcie odpowiedniej decyzji dotyczącej leczenia.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Salofalk 1000 mg w postaci granulatu można przyjmować podczas ciąży wyłącznie z zalecenia lekarza.

Także podczas karmienia piersią Salofalk 1000 mg w postaci granulatu można przyjmować wyłącznie, jeśli lekarz tak zaleci, ponieważ lek może przenikać do mleka karmiącej matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Salofalk 1000 mg

Lek zawiera środek słodzący aspartam. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla chorych na fenyloketonurię. Jedna saszetka leku Salofalk 1000 mg, granulat zawiera równoważnik 1,12 mg fenyloalaniny.

3. Jak stosować Salofalk 1000 mg

Salofalk w postaci granulatu należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Salofalk w postaci granulatu może być stosowany wyłącznie doustnie.

Granulatu nie należy żuć. Granulat należy umieścić bezpośrednio na języku i następnie połknąć, popijając dużą ilością płynu, nie żując go.

Dawkowanie

Wiek i masa ciała

Dawka pojedyncza

Całkowita dawka dobowa

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg

Leczenie ostrych epizodów

Do 3 saszetek leku Salofalk 1000 mg

1 x 3 saszetki lub

3 x 1 saszetka

Zapobieganie kolejnym epizodom

(u pacj entów ze zwiększonym ryzykiem nawrotu choroby)

3 saszetki leku Salofalk 1000 mg

1 x 3 saszetki

Dzieci w wieku 6 lat i starsze

Leczenie ostrych epizodów

30-50 mg mesalazyny/kg masy ciała/dobę raz na dobę lub

w dawkach podzielonych

Zapobieganie kolejnym epizodom

15-30 mg mesalazyny/kg masy ciała/dobę

w dawkach podzielonych

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Jeśli lekarz nie zaleci innego sposobu dawkowania, zwykła dawka w leczeniu ostrych epizodów wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wynosi:

W zależności od potrzeb klinicznych u danego pacjenta - 3 saszetki leku Salofalk 1000 mg w postaci granulatu (równoważnik 3 g mesalazyny na dobę) raz na dobę, najlepiej rano lub 1 saszetka trzy razy na dobę (rano, w południe, wieczorem).

Zapobieganie nawrotom wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

Zwykła dawka w celu zapobiegania nawrotom wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wynosi:

1 saszetka leku Salofalk 500 mg w postaci granulatu 3 razy na dobę (równoważnik 1,5 g mesalazyny na dobę).

Jeśli lekarz uzna, że istnieje większe ryzyko nawrotu, dawka stosowana w celu zapobiegania kolejnym epizodom wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wynosi:

3 saszetki leku Salofalk 1000 mg w postaci granulatu raz na dobę, najlepiej rano (równoważnik 3 g mesalazyny na dobę).

Dzieci

Dokumentacja dotycząca stosowania u dzieci (w wieku 6-18 lat) jest ograniczona.

Dzieci w wieku 6 lat i starsze

Dokładną dawkę leku Salofalk 1000 mg w postaci granulatu u dziecka ustala lekarz.

Ostry epizod: dawkę należy ustalać indywidualnie; zwykle rozpoczynając od 30 do 50 mg na kg masy ciała raz na dobę, najlepiej rano, lub w dawkach podzielonych. Maksymalna dawka to 75 mg mesa-lazyny/kg masy ciała/dobę. Dawka całkowita nie powinna przekraczać maksymalnej dawki stosowanej przez dorosłych.

Zapobieganie nawrotom: dawkę należy ustalać indywidualnie; zwykle rozpoczynając od 15 do 30 mg na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Dawka całkowita nie powinna przekraczać dawki zalecanej dla dorosłych.

U dzieci o masie ciała do 40 kg zazwyczaj zaleca się dawkę równą połowie dawki stosowanej u osób dorosłych, natomiast u dzieci o masie ciała powyżej 40 kg stosuje się zwykłą dawkę leku jak u osób dorosłych.

Czas trwania leczenia

O tym, jak długo konieczne będzie stosowanie leku, zadecyduje lekarz. Czas trwania leczenia zależy od stanu pacjenta.

Aby uzyskać maksymalną korzyść ze stosowania leku Salofalk 1000 mg, granulat, konieczne jest regularne i systematyczne jego przyjmowanie, zarówno w czasie ostrego epizodu zapalnego, jak też w okresie leczenia długoterminowego, zgodnie z zaleceniami.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Salofalk 1000 mg w postaci granulatu jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Salofalk 1000 mg

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz podejmie decyzję w kwestii dalszego postępowania.

W przypadku jednorazowego zastosowania większej niż zalecana dawki leku Salofalk w postaci granulatu należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze. Nie należy stosować mniejszej dawki.

Pominięcie przyjęcia leku Salofalk 1000 mg

Nie należy przyjmować większej niż zalecana dawki leku Salofalk w postaci granulatu, ale kontynuować stosowanie leku w przepisanej dawce.

Przerwanie stosowania leku Salofalk 1000 mg

Nie należy przerywać stosowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Salofalk w postaci granulatu może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wszystkie leki mogą powodować reakcje alergiczne, mimo to ciężkie reakcje alergiczne występują bardzo rzadko. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów podczas stosowania leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem:

-    alergiczna wysypka skórna,

-    gorączka,

-    trudności w oddychaniu.

Wprzypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia, gorączki i (lub) bólu gardła należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. W bardzo rzadkich przypadkach objawy te mogą być wywołane zmniejszoną liczbą białych krwinek (schorzeniem zwanym agranulocytozą), w wyniku czego zwiększa się podatność na występowanie ciężkich zakażeń.

W celu potwierdzenia możliwego zmniejszenia liczby białych krwinek zostanie wykonane badanie krwi.

Pacjenci przyjmujący mesalazynę zgłaszali ponadto następujące działania niepożądane:

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

-    ból brzucha, biegunka, wiatry (wzdęcia), nudności i wymioty,

-    ból głowy, zawroty głowy,

-    ból w klatce piersiowej, duszność lub obrzęk kończyn z powodu działania na serce.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    pogorszenie czynności nerek, czasem z towarzyszącym obrzękiem kończyn lub bólem w boku,

-    silny ból brzucha z powodu ostrego zapalenia trzustki,

-    gorączka, ból gardła lub złe samopoczucie z powodu zmiany liczby krwinek,

-    duszność, kaszel, świszczący oddech, cień na zdjęciu rentgenowskim płuc z powodu reakcji alergicznej lub zapalnej płuc,

-    ciężka biegunka i ból brzucha z powodu reakcji alergicznej na ten lek w obrębie jelit,

-    wysypka skórna lub zapalenie skóry,

-    ból mięśni i stawów,

-    żółtaczka lub ból brzucha z powodu zaburzeń czynności wątroby i nieprawidłowego przepływu żółci,

-    wypadanie włosów i łysienie,

-    drętwienie i mrowienie rąk i stóp (neuropatia obwodowa),

-    odwracalne zmniejszenie liczby plemników w nasieniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-czych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Salofalk 1000 mg

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Salofalk w postaci granulatu po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i saszetce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Salofalk 1000 mg

-    Substancją czynną leku Salofalk 1000 mg jest mesalazyna; jedna saszetka zawiera 1000 mg mesala-zyny.

-    Pozostałe składniki leku to: aspartam (E 951), karmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, kwas cytrynowy bezwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, hypromeloza, magnezu stearynian, kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:1) (Eudragit L 100), metyloceluloza, poliakrylanu dyspersja 40% (Eudragit NE 40 D zawierający 2% nonoksynol 100), powidon K 25, simetikon, kwas sorbowy, talk, tytanu dwutlenek (E 171), cytrynian trietylu, środek aromatyzujący o smaku waniliowym (zawierający glikol propylenowy).

Jak wygląda Salofalk 1000 mg i co zawiera opakowanie

Salofalk 1000 mg, granulat dojelitowy o przedłużonym uwalnianiu to szaro-białe granulki o podłużnym lub okrągłym kształcie.

Każda saszetka zawiera 1,86 g granulatu.

Salofalk 1000 mg, granulat jest dostępny w opakowaniach zawierających 20, 50, 60, 100 i 150 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstrasse 5 79108 Freiburg Niemcy

Tel. +49 (0) 761/1514-0 Faks +49(0) 761/1514-321 E-mail: zentrale@drfalkpharma.de

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwecja i Wielka Brytania: Salofalk Belgia, Luksemburg: Colitofalk Austria: Mesagran.

Data zatwierdzenia ulotki:

6/6

Salofalk

Charakterystyka Salofalk

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Salofalk 500 mg, 500 mg, granulat dojelitowy o przedłużonym uwalnianiu Salofalk 1000 mg, 1000 mg, granulat dojelitowy o przedłużonym uwalnianiu Salofalk 1,5 g, 1,5 g, granulat dojelitowy o przedłużonym uwalnianiu Salofalk 3 g, 3 g, granulat dojelitowy o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda saszetka z granulatem Salofalk 500 mg zawiera 500 mg mesalazyny (Mesalazinum). Każda saszetka z granulatem Salofalk 1000 mg zawiera 1000 mg mesalazyny (Mesalazinum). Każda saszetka z granulatem Salofalk 1,5 g zawiera 1,5 g mesalazyny (Mesalazinum).

Każda saszetka z granulatem Salofalk 3 g zawiera 3 g mesalazyny (Mesalazinum).

Substancje pomocnicze:

Każda saszetka z granulatem Salofalk 500 mg zawiera 1 mg aspartamu.

Każda saszetka z granulatem Salofalk 1000 mg zawiera 2 mg aspartamu.

Każda saszetka z granulatem Salofalk 1,5 g zawiera 3 mg aspartamu.

Każda saszetka z granulatem Salofalk 3 g zawiera 6 mg aspartamu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat dojelitowy o przedłużonym uwalnianiu

Wygląd: szaro-białe granulki o podłużnym lub okrągłym kształcie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie ostrych epizodów oraz leczenie podtrzymujące wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

W celu leczenia ostrych postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego:

Raz na dobę jedna saszetka z granulatem Salofalk 3 g, 1 lub 2 saszetki z granulatem Salofalk 1,5 g, 3 saszetki z granulatem Salofalk 1000 mg lub 3 saszetki z granulatem Salofalk 500 mg (co odpowiada od 1,5-3 g mesalazyny na dobę). Najlepiej podawać rano według indywidualnych wskazań klinicznych.

Możliwe jest także przyjęcie zalecanej dawki w trzech podzielonych dawkach (1 saszetka z granulatem Salofalk 500 mg trzy razy na dobę lub 1 saszetka z granulatem Salofalk 1000 mg trzy razy na dobę), jeśli taki sposób przyjmowania jest wygodniejszy dla pacjenta.

Leczenie podtrzymujące wrzodziejącego zapalenia jelita grubego:

Leczenie standardowe polega na przyjmowaniu 0,5 g mesalazyny trzy razy na dobę (rano, w południe i wieczorem), co razem daje 1,5 g mesalazyny na dobę.

U pacjentów z ryzykiem nawrotu choroby ze względów medycznych lub gdy niemożliwe jest stosowanie preparatu trzy razy na dobę, zalecane jest podawanie 3 g mesalazyny raz na dobę, najlepiej rano.

Dzieci

Dokumentacja dotycząca stosowania u dzieci (w wieku 6-18 lat) jest ograniczona.

Dzieci w wieku 6 lat i starsze:

Czynna faza choroby: Dawkę należy ustalać indywidualnie; zwykle rozpoczynając od 30 do 50 mg na kg masy ciała raz na dobę, najlepiej rano, lub w dawkach podzielonych. Dawka maksymalna: 75 mg na kg masy ciała na dobę. Dawka całkowita nie powinna przekraczać maksymalnej dawki stosowanej przez dorosłych.

Leczenie podtrzymujące: Dawkę należy ustalać indywidualnie; zwykle rozpoczynając od 15 do 30 mg na kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Dawka całkowita nie powinna przekraczać dawki zalecanej dla dorosłych.

Ogólne zalecenie jest takie, że połowa dawki dla dorosłych może być podawana dzieciom o masie ciała do 40 kg, a zwykła dawka dla dorosłych może być podawana dzieciom o masie ciała powyżej 40 kg.

Sposób podawania

Zawartości saszetek z granulatem Salofalk nie należy żuć. Granulat należy umieścić na języku i połknąć bez rozgryzania i żucia, popijając dużą ilością płynu.

W celu uzyskania pożądanego działania granulat Salofalk należy stosować regularnie i konsekwentnie zarówno przy ostrym zapaleniu, jak i w leczeniu długoterminowym.

Czas trwania leczenia określa lekarz.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie granulatu Salofalk jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

-    znana nadwrażliwość na kwas salicylowy i jego pochodne lub na pozostałe składniki produktu,

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia i w czasie jego trwania należy wykonać badania krwi (rozmaz krwi obwodowej, parametry czynności wątroby, np. AlAT lub AspAT; stężenie kreatyniny w osoczu) oraz badanie moczu (metodą pasków zanurzeniowych) według uznania lekarza prowadzącego. Zaleca się przeprowadzenie badań kontrolnych po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia, a następnie dwa do trzech badań w odstępach 4 tygodni.

Jeśli wyniki badań są prawidłowe, należy przeprowadzać badania kontrolne co 3 miesiące. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów badania te należy wykonać natychmiast.

Zaleca się ostrożność w przypadku stosowania produktu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Granulatu Salofalk nie należy stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

W przypadku pogorszenia czynności nerek w trakcie leczenia należy wziąć pod uwagę działanie nefrotoksyczne spowodowane stosowaniem mesalazyny.

Pacjenci z chorobami płuc, szczególnie z astmą, powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza w trakcie stosowania granulatu Salofalk.

Pacjenci, u których w wywiadzie wystąpiły działania niepożądane w związku z przyjmowaniem produktów zawierających sulfasalazynę, powinni być pod ścisłą obserwacją medyczną podczas rozpoczynania cyklu leczenia granulatem Salofalk. W przypadku wystąpienia ostrych reakcji nietolerancji na granulat Salofalk, jak skurcze i ostry ból brzucha, gorączka, silny ból głowy i wysypka, należy natychmiast przerwać leczenie.

W przypadku pacjentów z fenyloketonurią należy pamiętać, że granulat Salofalk zawiera aspartam jako środek słodzący odpowiadający 0,56 mg (granulat Salofalk 500 mg), 1,12 mg (granulat Salofalk 1000 mg), 1,68 mg (granulat Salofalk 1,5 g) oraz 3,36 mg (granulat Salofalk 3 g) fenyloalaniny.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono specyficznych badań dotyczących interakcji.

- Laktuloza lub podobne preparaty obniżające wartość pH stolca:

możliwe jest zmniejszenie uwalniania mesalazyny z granulek z powodu obniżonego pH, spowodowanego metabolizowaniem laktulozy przez florę bakteryjną.

U pacjentów przyjmujących jednocześnie azatioprynę, 6-merkaptopurynę lub tioguaninę należy wziąć pod uwagę możliwe nasilenie działania mielosupresyjnego azatiopryny, 6-merkaptopuryny lub tioguaniny.

Istnieją słabe dowody na to, że mesalazyna może zmniejszać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania granulatu Salofalk u kobiet w ciąży. Jednak dane pochodzące z ograniczonej liczby ekspozycji na lek w czasie ciąży nie wskazują na występowanie żadnych działań niepożądanych mesalazyny na przebieg ciąży lub zdrowie płodu i (lub) noworodka. Dotychczas nie uzyskano innych istotnych danych epidemiologicznych.

W jednym przypadku podczas długotrwałego stosowania dużych dawek mesalazyny (2-4 g, doustnie) w czasie ciąży zgłoszono niewydolność nerek u noworodka.

Badania prowadzone na zwierzętach otrzymujących doustnie mesalazynę nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ leku na przebieg ciąży, rozwój zarodkowy i (lub) płodowy, przebieg porodu czy rozwój pourodzeniowy.

Granulat Salofalk może być stosowany podczas ciąży, wyłącznie jeśli potencjalne korzyści ze stosowania przewyższają możliwe ryzyko.

Karmienie piersią

Kwas N-acetylo-5-aminosalicylowy oraz w mniejszym stopniu mesalazyna przenikają do mleka matki. Dotychczasowe doświadczenie w stosowaniu leku u kobiet karmiących jest ograniczone. Nie można wykluczyć wystąpienia reakcji nadwrażliwości, takich jak biegunka, u niemowlęcia. Dlatego granulat Salofalk może być stosowany podczas karmienia piersią, wyłącznie jeśli potencjalne korzyści ze stosowania przewyższają możliwe ryzyko. W przypadku gdy u niemowlęcia wystąpi biegunka, należy przerwać karmienie piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie zaobserwowano wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość zgodnie z konwencją MedDRA

rzadko

(>1/10 000; <1/1000)

bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zmieniona liczba komórek krwi (niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, małopłytkowość)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy

Neuropatia obwodowa

Zaburzenia serca

Zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Alergiczne i zwłóknieniowe reakcje w obrębie płuc (w tym: duszność, kaszel, skurcz oskrzeli, zapalenie pęcherzyków płucnych, płucna eozynofilia, nacieki płuc, zapalenie płuc)

Zburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności, wymioty

Ostre zapalenie trzustki

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia czynności nerek, w tym ostre i przewlekłe zapalenie śródmiąższowe nerek oraz niewydolność nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

Łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśniowe, bóle stawów

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka alergiczna, gorączka polekowa, toczeń rumieniowaty, zapalenie jelita grubego (pancolitis)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zmiany parametrów czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz oraz podwyższenie wskaźników cholestazy), zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby

Zaburzenia układu rozrodczego

Oligospermia (odwracalna)

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Istnieją nieliczne dane na temat przedawkowania (np. zamierzone samobójstwo przy użyciu dużych dawek mesalazyny), które nie wskazują na toksyczne działanie na nerki lub wątrobę. Nie ma specyficznej odtrutki, a leczenie jest objawowe i wspomagające.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: kwas aminosalicylowy i podobne środki Kod ATC: A07EC02

Mechanizm działania przeciwzapalnego nie został do końca wyjaśniony. Wyniki badań in vitro wskazują, że pewną rolę może odgrywać hamowanie lipoksygenazy.

Wykazano także wpływ na stężenia prostaglandyny w błonie śluzowej jelit. Mesalazyna (kwas 5-aminosalicylowy/5-ASA) może także odgrywać rolę zmiatacza wolnych rodników aktywnych związków tlenowych.

Po dotarciu do światła jelita, doustnie podana mesalazyna wywiera działanie miejscowe na błonę śluzową jelita i tkankę podśluzówkową. Dlatego istotnym jest, aby mesalazyna była dostępna w miejscu zapalenia. Biodostępność ogólnoustrojowa i (lub) obecność w osoczu mesalazyny nie mają znaczenia dla skuteczności leczenia, a stanowią raczej czynnik bezpieczeństwa. W związku ze sposobem uwalniania, granulat Salofalk jest odporny na działanie soku żołądkowego. Uwalnianie mesalazyny jest zależne od pH dzięki zastosowaniu powłoki Eudragit L, a jej przedłużone uwalnianie zapewnia struktura granulek.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ogólna charakterystyka mesalazyny:

Wchłanianie:

Wchłanianie mesalazyny jest największe w bliższym odcinku jelita, a najmniejsze - w końcowym odcinku jelita.

Metabolizm:

Mesalazyna jest metabolizowana zarówno przedukładowo w błonie śluzowej jelit, jak i w wątrobie do farmakologicznie nieczynnego kwasu N-acetylo-5-aminosalicylowego (N-Ac-5-ASA). Acetylacja wydaje się nie zależeć od fenotypu acetylacji pacjenta. Acetylacja następuje również w wyniku działania bakterii w okrężnicy. Wiązanie mesalazyny i N-Ac-5-ASA z białkami wynosi odpowiednio 43% i 78%.

Eliminacja:

Mesalazyna i jej metabolit, N-Ac-5-ASA, są wydalane z kałem (większa część), przez nerki (20-50% w zależności od odpowiednio sposobu podania, postaci farmaceutycznej i drogi uwalniania mesalazyny) i z żółcią (mniejsza część). Przez nerki wydalany jest głównie metabolit N-Ac-5-ASA. Około 1% całkowitej doustnej dawki mesalazyny przenika do mleka matki, głównie jako N-Ac-5-ASA.

Charakterystyka produktu Salofalk, granulat:

Dystrybucja:

Ze względu na niewielki rozmiar granulek, około 1 mm, szybko przedostają się one z żołądka do jelit.

Połączone badanie farmakoscyntygraficzne/farmakokinetyczne wykazało, że związek dociera do okolic jelita krętego i ślepego po ok. 3 godzinach, a do okrężnicy wstępującej - po ok. 4 godzinach. Całkowity czas pasażu w okrężnicy wynosi 20 godzin. Szacuje się, że około 80% podanej doustnie dawki jest dostępne w okrężnicy, esicy i odbytnicy.

Wchłanianie:

Uwalnianie mesalazyny z granulek Salofalk rozpoczyna się po okresie od 2 do 3 godzin po podaniu, a maksymalne stężenie w osoczu obserwuje się po około 4-5 godzinach. Biodostępność ogólnoustrojowa mesalazyny po podaniu doustnym szacowana jest na ok. 15-25%.

Spożycie pokarmu opóźnia wchłanianie o od 1 do 2 godzin, ale nie zmienia stopnia i zakresu absorpcji.

Eliminacja:

Przy dawkowaniu 3 x 500 mg mesalazyny na dobę całkowite wydalenie mesalazyny i N-Ac-5-ASA przez nerki w stanie stacjonarnym wynosiło 25%. Ilość wydalonej, niezmetabolizo-wanej mesalazyny utrzymywała się na poziomie mniejszym niż 1% dawki podanej doustnie. W przytoczonym badaniu okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił 4,4 godziny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego (u szczurów) i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym dużych dawek doustnych mesalazyny obserwowano szkodliwy wpływ na nerki (martwica brodawek nerkowych oraz uszkodzenie nabłonka w proksymalnych kanalikach krętych lub w całym nefronie). Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Aspartam (E 951)

Karmeloza sodowa Celuloza mikrokrystaliczna Kwas cytrynowy bezwodny Hypromeloza Magnezu stearynian

Kwasu metakrylowego i metylu metakrylanu kopolimer (1:1) (Eudragit L 100) Metyloceluloza

Poliakrylanu dyspersja 40% (Eudragit NE 40 D zawierający 2% Nonoksynol 100) Powidon K 25

Krzemionka koloidalna bezwodna

Simetikon

Kwas sorbowy

Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

Cytrynian trietylowy

Aromat waniliowy (zawierający glikol propylenowy).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Salofalk 3 g: 3 lata

Salofalk 500 mg, 1000 mg, 1,5 g: 4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetki z folii poliestrowej/aluminiowej/polietylenowej.

Każda saszetka z granulatem Salofalk 500 mg zawiera 0,93 g granulatu.

Każda saszetka z granulatem Salofalk 1000 mg zawiera 1,86 g granulatu.

Każda saszetka z granulatem Salofalk 1,5 g zawiera 2,79 g granulatu.

Każda saszetka z granulatem Salofalk 3 g zawiera 5,58 g granulatu.

Wielkość opakowania: 50, 100 i 300 saszetek z granulatem Salofalk 500 mg.

Wielkość opakowania: 20, 50, 60, 100 i 150 saszetek z granulatem Salofalk 1000 mg. Wielkość opakowania: 20, 30, 35, 45, 50, 60, 70, 90, 100 i 150 saszetek z granulatem Salofalk

1.5    g.

Wielkość opakowania: 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90 i 100 saszetek z granulatem Salofalk 3 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstrasse 5 79108 Freiburg Niemcy

NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


Salofalk 500 mg: pozwolenie nr Salofalk 1000 mg: pozwolenie nr Salofalk 1,5 g: pozwolenie nr Salofalk 3 g: pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Salofalk