+ iMeds.pl

Salofalk 1 g 1000 mgUlotka Salofalk 1 g

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Salofalk 1 g, czopki

Mesalazinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Salofalk 1 g i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salofalk 1 g

3.    Jak stosować lek Salofalk 1 g

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Salofalk 1 g

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK SALOFALK 1 g I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Salofalk 1 g zawiera substancję czynną mesalazynę, która jest środkiem przeciwzapalnym, stosowanym w leczeniu chorób zapalnych jelita.

Lek Salofalk 1 g jest stosowany w:

• leczeniu ostrych epizodów łagodnej do umiarkowanej postaci choroby zapalnej ograniczonej do odbytnicy, zwanej przez lekarzy wrzodziej ącym zapaleniem jelita grubego lub wrzodziej ącym zapaleniem odbytnicy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SALOFALK 1 g

Kiedy nie stosować leku Salofalk 1 g:

•    Jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (alergia) na kwas salicylowy, salicylany, takie jak aspiryna, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Salofalk 1 g (wymienione w punkcie 6, Inne informacje).

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Salofalk 1 g

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza o następujących

przypadkach:

•    jeśli pacjent miał w przeszłości problemy z płucami, w szczególności występowała u niego astma oskrzelowa.

•    jeśli u pacjenta występowała w przeszłości alergia na sulfasalazynę, substancję pokrewną do mesalazyny.

•    jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą.

•    jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami.

Pozostałe środki ostrożności:

Podczas leczenia lekarz może zdecydować o ścisłym nadzorze medycznym, polegającym na

regularnym wykonywaniu badań krwi i moczu.

Stosowanie leku Salofalk 1 g z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu lub stosowaniu innych leków wymienionych poniżej, ze względu na możliwy wpływ na działanie tych leków (interakcje):

•    Azatiopryna, 6-merkaptopuryna lub tioguanina (substancje stosowane w leczeniu zaburzeń układu odpornościowego).

•    Niektóre leki hamujące krzepnięcie krwi (leki stosowane w zakrzepicy lub w celu rozrzedzenia krwi, na przykład warfaryna).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich innych przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Nie musi to wykluczać możliwości stosowania leku Salofalk 1 g, jednak umożliwi lekarzowi podjęcie odpowiedniej decyzji dotyczącej leczenia.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Salofalk 1 g można przyjmować podczas ciąży wyłącznie z zalecenia lekarza.

Podczas karmienia piersią lek Salofalk 1 g można przyjmować wyłącznie jeśli lekarz zaleci, ponieważ metabolity leku przenikają do mleka karmiącej matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Salofalk 1 g

Jest mało prawdopodobne, aby pozostałe składniki leku Salofalk 1 g powodowały działania niepożądane (patrz punkt 6 Inne informacje).

3. JAK STOSOWAĆ LEK SALOFALK 1 g

Lek Salofalk 1 g należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania:

Lek może być stosowany wyłącznie doodbytniczo, zatem czopki należy wprowadzać przez odbyt. Lek nie jest przeznaczony do stosowania doustnego. Nie połykać.

Dawkowanie:

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Zwykle dawka wynosi 1 czopek leku Salofalk 1 g raz na dobę przed pójściem spać.

Dzieci

Istnieje niewielkie doświadczenie i ograniczona dokumentacja dotycząca wpływu stosowania leku Salofalk 1 g u dzieci.

Czas trwania leczenia:

O tym, jak długo konieczne będzie stosowanie leku, zadecyduje lekarz. Czas trwania leczenia zależy od stanu pacjenta.

Pożądane działanie lecznicze można uzyskać wyłącznie w przypadku regularnego i systematycznego stosowania czopków Salofalk 1 g.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Salofalk 1 g jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku zażycia większej dawki leku Salofalk 1 g niż zalecana

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz podejmie decyzję w kwestii dalszego postępowania.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Salofalk 1 g kolejną dawkę należy przyjąć o normalnej porze. Nie należy stosować mniejszej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku Salofalk 1 g

Nie należy stosować dawki leku Salofalk 1 g większej niż zalecana, ale kontynuować stosowanie leku w przepisanej dawce.

Przerwanie stosowania leku Salofalk 1 g

Stosowanie leku można przerwać wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Salofalk 1 g może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wszystkie leki mogą powodować reakcje alergiczne, mimo to ciężkie reakcje alergiczne występują bardzo rzadko. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów podczas stosowania leku należy natychmiast powiadomić lekarza:

   Alergiczna wysypka skórna

   Gorączka

   Trudności z oddychaniem.

W przypadku znacznego pogorszenia ogólnego stanu zdrowia, gorączki i (lub) bólu gardła należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy mogą być związane ze zmniejszoną liczbą białych krwinek (agranulocytoza). Może to prowadzić do większej podatności na występowanie ciężkich zakażeń.

W celu potwierdzenia możliwego zmniejszenia liczby białych krwinek zostanie wykonane badanie krwi.

Pacjenci przyjmujący mesalazynę zgłaszali ponadto następujące działania niepożądane:

Rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    Ból brzucha, biegunka, wiatry, nudności i wymioty, zaparcia.

•    Ból głowy, zawroty głowy.

•    Ból w klatce piersiowej, zadyszka lub obrzęk kończyn z powodu działania na serce.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    Pogorszenie czynności nerek, czasem z towarzyszącym obrzękiem kończyn lub bólem w boku z powodu zaburzeń czynności nerek

•    Ciężki ból brzucha z powodu ostrego zapalenia trzustki

•    Gorączka, ból brzucha, złe samopoczucie z powodu zmian w rozmazie krwi

•    Zadyszka, kaszel, sapanie, zaciemnienie w zdjęciu rentgenowskim płuc z powodu alergicznych i (lub) zapalnych stanów w płucach

•    Ciężka biegunka i ból brzucha z powodu alergicznej reakcji na ten lek w obrębie jelit

•    Wysypka skórna lub zapalenie skóry

•    Bóle mięśni i stawów

•    Gorączka, ból gardła lub złe samopoczucie z powodu zmiany liczby krwinek

•    Żółtaczka lub ból brzucha z powodu złej pracy wątroby i nieprawidłowego przepływu żółci

•    Wypadanie włosów i łysienie

•    Zdrętwienie i mrowienie rąk i stóp (neuropatia obwodowa)

•    Odwracalne zmniejszenie liczby plemników w nasieniu

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. PRZECHOWYWANIE LEKU SALOFALK 1 g

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Salofalk 1 g po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu z czopkami i pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Salofalk 1 g

Substancją czynną leku Salofalk 1 g jest mesalazyna; jeden czopek zawiera 1 g mesalazyny.

Inne składniki leku to:

Tłuszcz stały

Jak wygląda lek Salofalk 1 g i co zawiera opakowanie

Lek Salofalk 1 g to jasnobeżowe czopki o podłużnym, obłym i zwężonym na końcu kształcie.

Czopki Salofalk 1 g są dostępne w opakowaniach po 10, 30 czopków.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5 79108 Freiburg Niemcy tel +49 (0) 761 / 1514-0 faks +49 (0) 761 / 1514-321 e-mail: zentrale@drfalkpharma.de

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Finlandia, Niemcy, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Hiszpania: Salofalk.

Belgia, Luksemburg: Colitofalk.

Data zatwierdzenia ulotki: 05/2014.

5/5

Salofalk 1 g

Charakterystyka Salofalk 1 g

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Salofalk 1 g, czopki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden czopek preparatu Salofalk 1g zawiera 1 g mesalazyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Czopki

Wygląd: jasnobeżowe czopki o podłużnym, obłym i zwężonym na końcu kształcie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie ostrego łagodnego do umiarkowanego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ograniczającego się do odbytnicy (ulcerative proctitis).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku:

1 czopek preparatu Salofalk 1 g raz na dobę (co odpowiada 1 g mesalazyny na dobę) podawany doodbytniczo.

Dzieci:

Istnieje niewielkie doświadczenie i ograniczona dokumentacja dotycząca stosowania u dzieci.

Ogólne wskazówki dotyczące stosowania:

Zaleca się stosowanie czopków Salofalk 1 g przed snem.

Terapia skuteczna jest wyłącznie w przypadku regularnego i systematycznego stosowania czopków Salofalk 1 g.

Czas trwania leczenia określa lekarz.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie czopków Salofalk 1 g jest przeciwwskazane w następujących przypadkach:

-    Znana nadwrażliwość na kwas salicylowy i jego pochodne lub na pozostałe składniki produktu

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia należy wykonywać badania krwi (rozmaz krwi obwodowej; parametry czynności wątroby, np. AlAT lub AspAT; stężenie kreatyniny w osoczu) oraz moczu (metodą pasków zanurzeniowych) według uznania lekarza. Zaleca się przeprowadzenie kontrolnych badań uzupełniających po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia, a następnie dwa do trzech razy w 4-tygodniowych odstępach.

Jeśli wyniki badań są prawidłowe, badania kontrolne należy przeprowadzać co 3 miesiące. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów, badania kontrolne należy przeprowadzić natychmiast.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania produktu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Salofalk 1 g czopki nie powinien być stosowany u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W przypadku pogorszenia czynności nerek podczas leczenia należy wziąć pod uwagę wystąpienie działania nefrotoksycznego spowodowanego stosowaniem mesalazyny.

Pacjentów z chorobą płuc, w szczególności astmą, należy bardzo dokładnie kontrolować podczas cyklu leczenia czopkami Salofalk 1 g.

Pacjenci, u których wystąpiły działania niepożądane leku w wywiadzie w związku z przyjmowaniem produktów zawierających sulfasalazynę, powinni być pod ścisłą obserwacją medyczną podczas rozpoczynania cyklu leczenia czopkami Salofalk 1 g. W przypadku wystąpienia ostrych reakcji nietolerancji na czopki Salofalk 1 g, takich jak kurcze brzucha, ostry ból brzucha, gorączka, ciężki ból głowy oraz wysypka, należy natychmiast przerwać podawanie leku.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono specyficznych badań dotyczących interakcji.

U pacjentów przyjmujących jednocześnie azatioprynę, 6-merkaptopurynę lub tioguaninę, należy brać pod uwagę możliwe nasilenie działania hamującego czynność szpiku kostnego pod wpływem azatiopryny, 6-merkaptopuryny lub tioguaniny.

Istnieją słabe dowody, że mesalazyna może zwiększyć przeciwzakrzepowy efekt warfaryny.

4.6    Płodność, ciąża i laktacja Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Salofalk 1 g u kobiet ciężarnych.

Dane pochodzące z ograniczonej liczby ekspozycji na lek podczas ciąży nie wskazują na żadne działania niepożądane mesalazyny na przebieg ciąży lub zdrowie płodu i (lub) noworodka. Dotychczas nie uzyskano żadnych innych istotnych danych epidemiologicznych. W pojedynczym przypadku po długotrwałym stosowaniu dużych dawek mesalazyny (2-4 g, doustnie) podczas ciąży obserwowano niewydolność nerek u noworodka.

Badania na zwierzętach otrzymujących doustnie mesalazynę nie wskazują na bezpośrednie ani pośrednie szkodliwe działanie na przebieg ciąży, rozwój zarodkowy i (lub) płodowy, przebieg porodu ani rozwój pourodzeniowy.

Produkt Salofalk 1 g czopki może być stosowany podczas ciąży wyłącznie jeśli potencjalne korzyści ze stosowania przewyższają ryzyko.

Karmienie piersią

Kwas N-acetylo-5-aminosalicylowy oraz w mniejszym stopniu mesalazyna przenikają do mleka matki. Dotychczasowe doświadczenie w stosowaniu leku u kobiet karmiących jest ograniczone. Nie można wykluczyć reakcji nadwrażliwości, takich jak biegunka u niemowlęcia. W związku z tym preparat Salofalk 1 g może być stosowany podczas karmienia piersią wyłącznie, jeśli potencjalne korzyści ze stosowania przewyższają ryzyko. Jeśli u niemowlęcia wystąpi biegunka, należy przerwać karmienie piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych, w których brało udział 248 pacjentów przyjmujących czopki Salofalk 1 g działania niepożądane zgłaszano u około 3% pacjentów. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane obejmowały ból głowy, u około 0,8%, i działanie niepożądane ze strony żołądka i jelit (zaparcia u około 0,8%; nudności, wymioty, ból brzucha, każde u 0,4%).

W związku ze stosowaniem mesalazyny zgłaszano następujące działania niepożądane:

Klasyfikacja układów Częstość zgodnie z konwencją MedDRA i narządów

rzadko

(> 1/10 000; <1/1000)

bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zmiana liczby krwinek (niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia, leukopenia, małopłytkowość)

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy, zawroty głowy

Neuropatia obwodowa

Zaburzenia serca

Zapalenie mięśnia sercowego; Zapalenie osierdzia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Alergiczne i zwłóknieniowe reakcje w obrębie płuc (takie jak: duszność, kaszel, skurcz oskrzeli, zapalenie pęcherzyków płucnych, płucna eozynofilia, nacieki płuc, zapalenie płuc)

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, biegunka, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, nudności, wymioty, zaparcia

Ostre zapalenie trzustki

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenia czynności nerek, w tym ostre i przewlekłe zapalenie śródmiąższowe nerek oraz niewydolność nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle mięśniowe, bóle stawów

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości, takie jak wykwity alergiczne, gorączka polekowa, toczeń rumieniowaty, zapalenie okrężnicy (pancolitis)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zmiany parametrów czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz oraz podwyższenie wskaźników cholestazy), zapalenie wątroby, cholestatyczne zapalenie wątroby

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Oligospermia (odwracalna)

4.9    Przedawkowanie

Istnieją nieliczne dane na temat przedawkowania (np. zamierzone samobójstwo przy użyciu wysokich dawek mesalazyny), które nie wskazuje na nerkową lub wątrobową toksyczność. Nie ma specyficznego antidotum ani leczenia objawowego i wspomagającego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Kwas aminosalicylowy i podobne leki Kod ATC: A07EC02

Mechanizm działania przeciwzapalnego nie został do końca wyjaśniony. Wyniki badań in vitro wskazują, że pewną rolę może odgrywać hamowanie lipoksygenazy.

Wykazano także wpływ na stężenia prostaglandyn w błonie śluzowej jelit. Mesalazyna (kwas 5-aminosalicylowy / 5-ASA) może także odgrywać rolę zmiatacza wolnych rodników aktywnych związków tlenowych.

Po dotarciu do światła jelita, doodbytniczo podana mesalazyna wywiera znaczne działanie miejscowe na błonę śluzową jelita i tkankę podśluzówkową.

Badania kliniczne nad skutecznością i bezpieczeństwem produktu leczniczego Salofalk 1 g były prowadzone w wieloośrodkowym badaniu III fazy, w którym brało udział 403 pacjentów z potwierdzoną endoskopowo i histologicznie łagodną do umiarkowanej postaci czynnego wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w obrębie odbytnicy. Średni wskaźnik aktywności choroby (disease activity index DAI) wynosił w momencie wyjściowym (baseline) 6,2 ± 1,5 (zakres od: 3 -10). Pacjenci byli dobierani losowo do grupy leczonej wg schematu jeden czopek Salofalk 1 g (1 g OD group) lub 3 czopki zawierające 0,5 g mesalazyny (0,5 g TID group) na dobę przez 6 tygodni. Pierwotnie różna skuteczność leczenia polegała na klinicznej remisji zdefiniowanej jako wskaźnik aktywności choroby DAI < 4 mierzony przy końcowej wizycie lub ustąpieniu objawów. W końcowej analizie wg protokołu 87,9% pacjentów z grupy 1 g OD i 90,7% z grupy 0,5 g TID wykazywało kliniczną remisję (w analizie „Intention-to-treat analysis” odsetek ten wynosił 84,0% w grupie 1g OD i 84,7% w grupie 0,5 g TID). Średnia zmiana wskaźnika aktywności choroby (DAI) w stosunku do stanu wyjściowego (baseline) wynosiła -4,7% w obydwu grupach. W badaniu nie wystąpiły ciężkie działania niepożądane.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ogólna charakterystyka mesalazyny: Wchłanianie:

Wchłanianie mesalazyny jest największe w proksymalnym odcinku jelita, zaś najmniejsze - w dystalnym odcinku jelita.

Biotransformacja:

Mesalazyna jest metabolizowana zarówno przedukładowo w błonie śluzowej jelit, jak i w wątrobie do farmakologicznie nieczynnego kwasu N-acetylo-5-aminosalicylowego (N-Ac-5-ASA). Acetylacja wydaje się nie zależeć od fenotypu acetylacji pacjenta. Acetylacja następuje również w wyniku działania bakterii w okrężnicy. Wiązanie z białkami mesalazyny i N-Ac-5-ASA wynosi odpowiednio 43% i 78%.

Wydalanie:

Mesalazyna i jej metabolit, N-Ac-5-ASA, są wydalane z kałem (większa część dawki), przez nerki (20-50% w zależności od odpowiednio sposobu podania, postaci farmaceutycznej i drogi uwalniania mesalazyny) i z żółcią (mniejsza część dawki). Przez nerki wydalany jest głównie metabolit N-Ac-5-ASA. Około 1% całkowitej doustnej dawki mesalazyny przenika do mleka matki, głównie jako N-Ac-5-ASA.

Charakterystyka preparatu Salofalk 1 g czopki:

Dystrybucja:

Badania scyntygraficzne z podobnym produktem leczniczym, czopkami z mesalazyną znakowaną technetem 500 mg, wykazały maksymalne rozprzestrzenienie substancji z czopka po rozpuszczeniu się w temperaturze ciała po 2-3 godzinach. Rozprzestrzenianie było ograniczone głównie do odbytnicy oraz zgięcia esiczo-odbytniczego. Czopki Salofalk 1 g prawdopodobnie zachowują się w podobny sposób, a szczególnie stanowią odpowiednie leczenie w zapaleniu odbytnicy lub odbytu (wrzodziejącego zapalenia jelita grubego).

Wchłanianie:

U zdrowych ochotników średnie maksymalne stężenie 5-ASA w osoczu po jednokrotnym podaniu doodbytniczym 1 g mesalazyny (czopek Salofalk 1 g) wynosiły 192 ± 125 ng/ml (zakres 19-557 ng/ml), zaś stężenia głównego metabolitu N-Ac-5-ASA wynosiły 402 ± 211 ng/ml (zakres 57-1070 ng/ml). Czas do uzyskania maksymalnego stężenia 5-ASA w osoczu wynosił 7,1 ± 4,9 h (zakres 0,3 -24 h).

Wydalanie:

U zdrowych ochotników po jednokrotnym podaniu doodbytniczym dawki 1 g mesalazyny (czopek Salofalk 1 g) około 14 % podanej dawki 5-ASA było wydalane z moczem w ciągu 48 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Z wyjątkiem badań nad tolerancją miejscową u psów, w których uzyskano dobrą tolerancję doodbytniczą, nie przeprowadzano badań przedklinicznych z użyciem czopków Salofalk 1g.

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego (u szczurów) i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym dużych dawek doustnych mesalazyny obserwowano toksyczność nerek (martwica brodawek nerkowych oraz uszkodzenie nabłonka w proksymalnych kanalikach krętych lub w całym nefronie). Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest znane.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Tłuszcz stały

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister miękki PVC/ PE w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 10, 15, 20, 30, 60, 90

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstr. 5 79108 Freiburg Niemcy

Tel: +49 (0)761 1514-0

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17233

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.08.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05/2014

6

Salofalk 1 g