Imeds.pl

Salofalk 250 250 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SALOFALK 250, 250 mg, tabletki dojelitowe

Mesalazinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest Salofalk 250 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salofalk 250

3.    Jak stosować Salofalk 250

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Salofalk 250

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Salofalk 250 i w jakim celu się go stosuje

Salofalk 250 jako substancję czynną zawiera 250 mg mesalazyny. Należy do grupy leków zwanych lekami przeciwzapalnymi. Dzięki nierozpuszczalnej w soku żołądkowym otoczce tabletki, lek działa miejscowo w obszarze objętym procesem zapalnym.

Wskazania do stosowania

-    wrzodziejące zapalenie jelita grubego- w fazie zaostrzenia i zapobieganie nawrotom choroby;

-    choroba Leśniowskiego-Crohna- w fazie zaostrzenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salofalk 250 Kiedy nie stosować leku Salofalk 250:

-    Jeżeli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas salicylowy, salicylany (np. Aspirynę) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6 Inne informacje);

-    Jeżeli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby;

-    Jeżeli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy;

-    Jeżeli u pacjenta występuje skaza krwotoczna (zwiększona skłonność do krwawień).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy zwrócić się do lekarza:

•    Jeżeli u pacjenta występowały problemy z płucami, a zwłaszcza astma oskrzelowa.

•    Jeżeli u pacjenta występuje nadwrażliwość na sulfasalazynę, substancję podobną do mesalazyny lek Salofalk 250 może być stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza. Jeśli wystąpią ostre objawy nietolerancji, takie jak skurcze, ostry ból brzucha, gorączka, ciężkie bóle głowy lub wysypka, należy natychmiast odstawić lek.

•    Jeżeli u pacjenta występują problemy z wątrobą.

•    Jeżeli u pacjenta występują problemy z nerkami.

Inne środki ostrożności

Przed podaniem leku i w czasie jego podawania, w zależności od oceny lekarza prowadzącego leczenie, zostaną wykonane badania krwi (morfologia z rozmazem, parametry czynnościowe wątroby, takie jak aktywność aminotransferazy alaninowej lub asparaginianowej, stężenie kreatyniny w surowicy krwi) i moczu (testy paskowe i osad moczu). Zaleca się przeprowadzenie tych badań po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia, a następnie 2-3 razy w odstępach 4-tygodniowych. Jeżeli wyniki są prawidłowe, badania należy wykonywać co trzy miesiące. W razie wystąpienia dodatkowych objawów choroby, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w celu przeprowadzenia odpowiednich badań.

Uwaga:

W rzadkich przypadkach, u pacjentów z usuniętym odcinkiem jelita lub po operacji w okolicach przejścia jelita cienkiego w grube, z usunięciem zastawki krętniczo-kątniczej, ze względu na przyspieszony transport przez jelito, tabletki Salofalk 250 wydalane były z kałem w postaci nierozpuszczonej. W przypadku zaobserwowania tego zjawiska należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku Salofalk 250 u dzieci

Istnieje małe doświadczenie oraz ograniczona dokumentacja dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

Inne leki i Salofalk 250

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które wydawane są bez recepty.

Interakcje mogą pojawić się przy stosowaniu leku Salofalk 250 łącznie z wymienionymi poniżej lekami, jednakże większość z wymienionych reakcji ma naturę teoretyczną.

Jednoczesne podawanie leku Salofalk 250 z:

-    warfaryną (lek przeciwzakrzepowy)- może zmniejszać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny;

-    glikokortykosteroidami (leki o działaniu przeciwzapalnym)- może nasilać działanie niepożądane ze strony przewodu pokarmowego;

-    pochodnymi sulfonylomocznika (stosowany w leczeniu cukrzycy)- może nasilić działanie zmniejszające stężenie cukru we krwi;

-    probenecydem i sulfinpirazonem (leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego stosowane w leczeniu dny moczanowej)- może osłabić wydalanie kwasu moczowego z moczem;

-    spironolaktonem i furosemidem (leki moczopędne)- może osłabić działanie moczopędne;

-    ryfampicyną (lek stosowany w gruźlicy)- może osłabić działanie przeciwgruźlicze;

-    metotreksatem (cytostatyk stosowany w leczeniu m.in. chorób nowotworowych)- może nasilić toksyczne działania metotreksatu;

-    azatiopryną (lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu) lub 6-merkaptopuryną, lub tioguaniną (cytostatyki stosowane w leczeniu m.in. chorób nowotworowych) -może nasilić działanie hamujące czynność szpiku kostnego przez te leki.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Salofalk 250 może być stosowany podczas ciąży, jeżeli zezwoli na to lekarz.

Salofalk 250 może być stosowany podczas karmienia piersią wyłącznie wówczas, gdy zezwoli na to lekarz, ponieważ lek przenika do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Salofalk 250 zawiera sód

Jedna tabletka leku Salofalk 250 zawiera 2,1 mmol (48 mg) sodu. Należy to uwzględnić u pacjentów na diecie z kontrolą podaży sodu.

3. Jak stosować Salofalk 250

Salofalk 250 należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, lek należy przyjmować według podanego poniżej schematu dawkowania.

Salofalk 250 stosuje się w leczeniu chorób zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

Stosowanie u dzieci:

Istnieje małe doświadczenie oraz ograniczona dokumentacja dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci.

Jeśli zalecana jest dawka większa niż 1,5 g mesalazyny na dobę, należy zastosować lek Salofalk 500. Dawkowanie u dorosłych

W zależności od rodzaju i nasilenia choroby, zaleca się następujące dobowe dawki mesalazyny:

Choroba

Leśniowskiego-Crohna Ostre stany

Wrzodziejące zapalenie Ostre stany

z jelita grubego

Zapobieganie nawrotom /leczenie długotrwałe

Mesalazyna

1,5 g-4 g

1,5 g-3,0 g

1,5 g

Salofalk 250 mg

3 x 2 tabletki do

3 x 6 tabletek

3 x 2 tabletki do

3 x 4 tabletki

3 x 2 tabletki

Dawkowanie u dzieci (w wieku 6 lat i starszych)

Ostre stany zapalne (dotyczy obydwu wskazań):

Dawkę należy ustalać indywidualnie, rozpoczynając od 30-50 mg/kg mc./dobę.

Dawka maksymalna: 75 mg/kg mc./dobę mesalazyny. Dawka całkowita nie powinna być większa niż 4 g/dobę (maksymalna dawka zalecana dla osób dorosłych).

Leczenie długotrwałe (dotyczy tylko wrzodzie jącego zapalenia jelita grubego):

Dawkę należy ustalać indywidualnie, rozpoczynając od 15-30 mg/kg mc./dobę.

Dawka całkowita nie powinna być większa niż 2 g/dobę (maksymalna dawka zalecana dla osób dorosłych).

Dzieciom o masie ciała do 40 kg ogólnie zalecaną dawką może być połowa dawki stosowanej u dorosłych. Natomiast u dzieci o masie ciała powyżej 40 kg można stosować dawkę normalnie zalecaną dla dorosłych.

W jaki sposób i kiedy należy przyjmować Salofalk 250

Tabletki Salofalk 250 należy przyjmować na 1 godzinę przed jedzeniem, trzy razy na dobę: rano, w południe i wieczorem. Tabletki należy połykać w całości, nie przeżuwając ich, popijając dużą ilością płynu.

Aby leczenie było skuteczne, ważne jest, by lek Salofalk 250 był stosowany regularnie i konsekwentnie, zarówno podczas leczenia ostrych stanów zapalnych, jak i leczenia długotrwałego.

Jak długo należy stosować Salofalk 250

Lekarz określa czas trwania leczenia, biorąc pod uwagę rodzaj, nasilenie oraz przebieg choroby.

Ostre stany wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna wymagają zazwyczaj 8 do 12 tygodni leczenia.

W zapobieganiu nawrotom wrzodziejącego zapalenia jelita grubego dawkę można zwykle zmniejszyć do 1,5 g mesalazyny na dobę (dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 40 kg).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salofalk 250

Dotychczas nieznane są przypadki zatrucia. Z powodu specyficznych właściwości mesalazyny, zawartej w preparacie Salofalk 250, nawet przy dużym przedawkowaniu nie powinny się pojawić żadne objawy zatrucia. Nie ma konieczności wykonywania żadnych badań, ponieważ dotychczasowe doświadczenie wskazuje, że nie dochodzi do zwiększenia stężenia leku we krwi.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy poinformować lekarza o przedawkowaniu, aby mógł podjąć decyzję odnośnie dalszego postępowania.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek Salofalk 250 następną dawkę należy wziąć normalnie, bez zmniejszania jej.

Pominięcie zastosowania leku Salofalk 250

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować leczenie zgodnie z dotychczasowymi zaleceniami.

W przypadku, gdy pacjent zorientuje się w niedługim czasie, że zapomniał o jednej dawce, może ją natychmiast przyjąć. Jeśli pacjent przypomni sobie o pominiętej dawce tuż przed czasem podania następnej, nie powinien już stosować dawki pominiętej, a tylko dawkę której pora przyjęcia właśnie przypada.

Przerwanie stosowania leku Salofalk 250

Należy zawsze powiadomić lekarza prowadzącego o samowolnym przerwaniu leczenia lekiem Salofalk 250 lub przedwczesnym jego zakończeniu (np. z powodu wystąpienia działań niepożądanych).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Salofalk 250 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wszystkie leki mogą powodować reakcje alergiczne, choć ciężkie reakcje występują bardzo rzadko. W przypadku zaobserwowania następujących objawów po przyjęciu leku należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza:

•    alergiczna wysypka;

•    gorączka;

•    trudności z oddychaniem.

Wprzypadku zwiększonej skłonności pacjenta do zakażeń bakteryjnych o ostrym przebiegu, objawiających się m.in. wrzodziejącymi zmianami w gardle i błonach śluzowych innych narządów, gorączką, należy _przerwać _przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Te objawy mogą w bardzo rzadkich przypadkach być spowodowane spadkiem liczby białych krwinek (stan zwany agranulocytozą), który powoduje, że pacjent jest bardziej podatny na rozwój ciężkich infekcji. Badanie krwi potwierdzi, czy objawy są spowodowane wpływem leku na krew.

U pacjentów przyjmujących mesalazynę obserwowano następujące objawy niepożądanego działania leku:

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000pacjentów lecz rzadziej niż u 1 na 1000pacjentów):

   ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności i wymioty;

•    ból głowy, zawroty głowy;

•    ból w klatce piersiowej, duszności lub obrzęk kończyn będące objawami zapalenia mięśnia sercowego lub zapalenia osierdzia.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000pacjentów):

   zaburzenia czynności nerek, czasami obrzęk kończyn lub ból w boku;

•    silny ból brzucha wywołany ostrym zapalenie trzustki;

•    zwiększona skłonność pacjenta do zakażeń: gorączka, ból gardła lub złe samopoczucie z powodu zmniej szenia liczby białych krwinek;

•    bladość i ogólne osłabienie spowodowane zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek (anemia);

•    wybroczyny i krwotoki spowodowane zmniejszeniem liczby płytek krwi;

•    duszności, kaszel, świsty oddechowe, zacienienie płuc na obrazie RTG spowodowane uczuleniem i (lub) stanem zapalnym płuc;

•    silna biegunka i ból w nadbrzuszu spowodowany reakcją uczuleniową na lek w obrębie jelit;

•    uczuleniowa wysypka skórna lub zapalenie;

•    ból mięśni i stawów;

•    żółtaczka lub ból brzucha z powodu zaburzeń czynności wątroby lub zastoju żółci;

•    wypadanie włosów i łysienie;

•    osłabienie, drętwienie dłoni i stóp i mrowienie w dłoniach i stopach (zapalenie nerwów obwodowych - neuropatia obwodowa);

•    odwracalne zmniejszenie liczby plemników w nasieniu.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Salofalk 250

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Salofalk 250, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Salofalk 250

- Substancją czynną leku jest mesalazyna

- Pozostałe składniki to: sodu węglan bezwodny, glicyna, powidon K25, celuloza

mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, wapnia stearynian, hypromeloza, eudragit L 100, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), eudragit E.

Jak wygląda Salofalk 250 i co zawiera opakowanie

Salofalk 250 to tabletki dojelitowe pakowane w blistry z folii PVC/PVDC/aluminium w tekturowym pudełku. 1 tabletka zawiera 250 mg mesalazyny.

Opakowania zawierają po 50 i 100 tabletek pakowanych w blistry.

Każdy blister zawiera 10 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstrasse 5 79 108 Freiburg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Ewopharma AG Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36 m.16 00-116 Warszawa Tel. (22) 620 11 71

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6