Imeds.pl

Salonpas 105 Mg + 31,5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Salonpas

105 mg + 31,5 mg, plaster leczniczy

Methylis salicylas + Levomentholum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Stosując go należy jednak zachować ostrożność, aby uzyskać najlepsze rezultaty leczenia.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Salonpas i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salonpas

3.    Jak stosować lek Salonpas

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Salonpas

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Salonpas i w jakim celu się go stosuje

Lek ten przeznaczony jest do leczenia objawowego bólów mięśni i stawów spowodowanych nadwyrężeniami i skręceniami.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Salonpas Kiedy nie stosować leku Salonpas

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

• Jeśli u pacjenta występuje lub w przeszłości występowało uczulenie lub ataki astmy, szczególnie po zażyciu innych leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

• Jeśli pacjent stosuje podobne produkty przeciwbólowe, ponieważ połączenie tych produktów może wywoływać dodatkowe działania niepożądane. W razie wątpliwości należy poradzić się farmaceuty.

•    Jeśli pacjent miał kiedykolwiek ciężką chorobę serca.

•    Jeśli pacjent ma poważne problemy z nerkami lub wątrobą.

•    Jeśli pacjent cierpi na krwawiące wrzody lub jakiekolwiek inne zaburzenia związane z krwawieniem

•    Jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży).

•    U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Plastra nie należy stosować na otwartych ranach, podrażnionej skórze, oczach lub błonach śluzowych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

• Jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości chorobę wrzodową żołądka/krwawienie z żołądka lub kiedykolwiek cierpiał na chorobę wrzodową żołądka lub przewlekłą niestrawność (dyskomfort po posiłku lub zgaga).

•    Jeśli pacjent miał w przeszłości astmę.

• Pacjenci w podeszłym wieku powinni zachować ostrożność, ponieważ są generalnie bardziej podatni na działania niepożądane.

Długotrwałe lub wielokrotne stosowanie produktu może powodować uczulenie (nadwrażliwość). Jeśli wystąpią reakcje uczuleniowe (nadwrażliwość), należy przerwać leczenie.

Lek Salonpas a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwzakrzepowe (rozcieńczające krew) takie jak warfaryna, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Salonpas.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Salonpas w trzecim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży).

Należy unikać stosowania leku Salonpas w pierwszym i drugim trymestrze ciąży (pierwsze 6 miesięcy ciąży).

Kobiety karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku.

Kobiety planujące zaj ść w ciążę powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie są znane

3. Jak stosować lek Salonpas

Przed przyklejeniem plastra należy umyć i wysuszyć bolące miejsce. Zdjąć folię z tworzywa sztucznego i przykleić stronę samoprzylepną plastra bezpośrednio na skórę.

1.    Zgiąć plaster i odkleić środkową część folii

2.    Umieścić na bolącym miejscu

3.    Zsunąć jedną część folii do tyłu

4.    Drugą część folii zsunąć do przodu

Przykleić 1 plaster na bolące miejsce i pozostawić przez 8 do 12 godzin. Jeśli po 8-12 godzinach od przyklejenia pierwszego plastra ból powróci, można przykleić drugi plaster. Jednocześnie można stosować tylko jeden plaster. Nie stosować więcej niż 2 plastry w ciągu jednego dnia. Nie stosować dłużej niż 3 dni z rzędu.

Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Nie żuć i nie połykać plastra.

Czas trwania leczenia

Nie przekraczać 3 dni. Jeśli objawy nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Salonpas

Jeśli zachodzi podejrzenie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Salonpas

Nie należy się martwić pominięciem dawki, wystarczy zastosować lek od razu po przypomnieniu sobie o nim i kontynuować stosowanie według normalnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek ten może spowodować następujące działania niepożądane.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10)

-    rumień w miejscu podania

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 osoby na 10)

-    świąd, ból i uczucie ciepła w miejscu podania

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 osoby na 100)

-    Wysypka lub przebarwienie skóry w miejscu podania

Zaburzenia układu nerwowego

Często (mogą wystąpić rzadziej niż 1 osoby na 10)

-    Ból głowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż 1 osoby na 100)

-    Świąd i wysypka

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż 1 osoby na 100)

-    Szumy w uszach

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Al. Jerozolimskie 181C PL - 02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Salonpas

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Po wyj ęciu plastra z opakowania, należy dokładnie ponownie zakleić otwartą stronę saszetki, w celu ochrony pozostałych plastrów przed światłem.

Nie stosować leku Salonpas, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub po upłynięciu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia saszetki.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Salonpas

Substancjami czynnymi leku są 10% w/w salicylanu metylu i 3% w/w lewomentolu w jednym plastrze.

Pozostałe składniki to: żywica węglowodorowa alicykliczna nasycona, parafina ciekła, poliizobutylen, styrenu, izopropenu i styrenu kopolimer blokowy, glinu krzemian, poliestrowa warstwa nośna, poliestrowa warstwa ochronna.

Jak wygląda lek Salonpas i co zawiera opakowanie

Lek ma postać jasnobrązowego plastra leczniczego o powierzchni 70 cm2 z elastyczną warstwą zewnętrzną.

Warstwa samoprzylepna pokryta jest ochronną folią z tworzywa sztucznego.

1 opakowanie zawiera saszetkę, w której znajduje się 3 lub 5 plastrów.

Saszetka z laminowanej folii wielowarstwowej celofan/PE/Aluminium/PE, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Hisamitsu UK Limited, 500 Chiswick, High Road, London, W4 5RG, Wielka Brytania Wytwórca

Penn Pharmaceutical Services Limited 23-24 Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar, Gwent, NP22 3AA, Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: MM/RRRR

18