Imeds.pl

Salpirin 500 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią (ból po 10 dniach, a gorączka po 3 dniach) stosowania leku należy skontaktować się, z lekarzem._


SALPIRIN,

(Acidum acetylsalicylicum)

500 mg, tabletki dojelitowe Skład leku:

Jedna tabletka dojelitowa zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.

Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, talk.

Otoczka: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu polimer (1:1), trietylu cytrynian, powidon, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

Tabletki dojelitowe 500 mg - w 1 opakowaniu znajduje się 10, 20 lub 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

SUN-FARM Sp. z o.o., Człekówka 75, 05-340 Kołbiel Wytwórca:

Polfarmex SA, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno SUN-FARM Sp. z o.o., Człekówka 75,05-340 Kołbiel

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek SALPIRIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek SALPIRIN

3.    Jak stosować lek SALPIRIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku SALPIRIN

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek SALPIRIN i w jakim celu się go stosuje

Kwas acetylosalicylowy jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Działa przeciwgorączkowo poprzez rozszerzenie naczyń obwodowych i zwiększenie przepływu krwi oraz przeciwbólowo i przeciwzapalnie poprzez hamowanie uwalniania i biosyntezy prostaglandyn, wpływających na powstawanie odczynu zapalnego.

Postać farmaceutyczna leku - tabletka dojelitowa - zabezpiecza przed drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego błonę śluzową żołądka.

Lek SALPIRIN wskazany jest do stosowania, jeśli występują:

-    bóle o słabym i umiarkowanym nasileniu, jak ból zębów, stawów, mięśni, ból głowy;

-    bolesne miesiączki;

-    bóle i stany zapalne w chorobach reumatycznych;

-    gorączka.

2.    Zanim zastosuje się lek SALPIRIN

Nie należy stosować leku SALPIRIN, jeśli występuje:

-    nadwrażliwość na salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające z napadami duszności, obrzęk błony śluzowej nosa (polipy nosa);

-    czynna choroba wrzodowa;

-    skaza krwotoczna;

-    trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią;

-    choroby wirusowe (szczególnie grypa i ospa wietrzna) u dzieci poniżej 12 lat;

-    ciężka niewydolność serca.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek SALPIRIN w przypadku:

chorób alergicznych (astma oskrzelowa, katar sienny), krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, ciąży i w okresie laktacji (patrz punkty: „Ciąża” i „Karmienie piersią”), przed zabiegami chirurgicznymi (nie przyjmować kwasu acetylosalicylowego, co najmniej 5 dni), dny, skazy moczanowej, przebytej choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, a także po przebytych krwawieniach z przewodu pokarmowego, jednoczesnego leczenia lekami przeciwzakrzepowymi (doustne antywitaminy K, heparyna, heparyny drobnocząsteczkowe, leki przeciwpłytkowe -tyklopidyna, indobufen), niewydolności nerek i wątroby, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia, niedokrwistości, niewydolności serca, niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Picie alkoholu w trakcie leczenia kwasem acetylosalicylowym może nasilić działanie drażniące na przewód pokarmowy.

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego u dzieci do 12 lat w przypadku zakażeń wirusem ospy wietrznej lub grypy może spowodować wystąpienie zespołu Reye’a, rzadko występującej ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.

Przyjmowanie takich leków jak SALPIRIN może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane (patrz punkt 3.). W przypadku kłopotów z sercem, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko takich zaburzeń (np. podwyższone ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu) należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą.

Lek ten należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Ciąża:

Lek może być stosowany w 1 i 2 trymestrze ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Leku nie należy stosować w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować wady płodu i komplikacje w czasie porodu.

Karmienie piersią:

Kwas acetylosalicylowy przenika do mleka matki, dlatego należy unikać stosowania leku w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie powoduje pogorszenia sprawności psychofizycznej. Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Kwas acetylosalicylowy zwiększa działanie hipoglikemizujące doustnych środków przeciwcukrzycowych z grupy sulfonylomocznika (np. tolbutamid, chlorpropamid, glimepiryd, glipizyd), działanie przeciwzakrzepowe leków z grupy pochodnych kumaryny (np. warfaryna, dikumarol, acenokumarol), nasila działanie metotreksatu. Nasila ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego podczas jednoczesnego stosowania z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i alkoholem, nasila działanie i objawy niepożądane powodowane przez niesteroidowe leki przeciwzapalne. Stosowany z wankomycyną nasila ryzyko przemijającej utraty słuchu. Probenecyd nasila działanie kwasu acetylosalicylowego. Długotrwałe stosowanie dużych dawek leku może być przyczyną zwiększonego wydalania kwasu askorbowego (witaminy C).

Kwas acetylosalicylowy zwiększa w osoczu stężenie digoksyny, barbituranów, związków litu, nasila działanie sulfonamidów i ich połączeń, nasila działanie kwasu walproinowego. Osłabia działanie antagonistów aldosteronu i leków moczopędnych pętlowych, leków przeciwnadciśnieniowych, przeciwdnawych, zwiększających wydalanie kwasu moczowego (sulfinpyrazon, probenecyd).

3.    Jak stosować lek SALPIRIN

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: przeciwbólowo i przeciwgorączkowo doustnie, 1 tabletka (500 mg) co 3-4 godziny

Dobowa dawka maksymalna wynosi 4 g. Jeśli ból utrzymuje się po 10 dniach, a gorączka po 3 dniach stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza. w chorobach reumatycznych (przeciwzapalnie)

doustnie, 3,5 - 5,5 g na dobę w dawkach podzielonych, zwykle początkowo 1-2 tabletki 4 razy na dobę, w czasie posiłków i przed snem. Dawkę następnie zwiększa się, aż do osiągnięcia maksymalnej skuteczności. Dawki nie należy zwiększać, jeśli wystąpi szum lub dzwonienie w uszach.

Średnia dawka dobowa wynosi 4,5 g na dobę w dawkach podzielonych.

W ostrej gorączce reumatycznej do 7,8 g na dobę w dawkach podzielonych.

W przypadku pominięcia dawki leku SALPIRIN:

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku zażycia większej dawki leku SALPIRIN niż zalecana:

Objawy przedawkowania: ból i zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia ostrości widzenia, pobudzenie oddechu, niepokój, zaburzenia równowagi, senność, podwyższenie temperatury ciała.

W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy odstawić lek i pić płyny, głównie soki owocowe. Jeżeli objawy nasilą się i (lub) wystąpią zaburzenia rytmu serca, omamy słuchowe (dzwonienie w uszach) lub wzrokowe, utrata słuchu, nadmierne pocenie się, krwawienia z nosa i przewodu pokarmowego, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, SALPIRIN może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Wystąpienie działań niepożądanych zależy od wielkości stosowanych dawek i indywidualnej reakcji chorego.

Zaburzenia serca: niewydolność krążenia, zwiększenie ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar),

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: trombocytopenia (małopłytkowość, niedobór płytek krwi), hipotrombinemia (niedobór trombiny we krwi - czynnika odpowiedzialnego za krzepnięcie krwi), Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy i szum w głowie,

Zaburzenia oka: zaburzenia ostrości widzenia,

Zaburzenia ucha i błędnika: zaburzenia słuchu,

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: przyspieszenie oddechu, napady astmy oskrzelowej,

Zaburzenia żołądka i jelit: zaburzenia dyspeptyczne (nudności, wymioty), nasilenie choroby wrzodowej żołądka, nadżerki bony śluzowej, czasami z krwawieniem,

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: nadmierne pocenie się,

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: kamica nerkowa, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi w tym: napady astmy oskrzelowej, zmiany skórne w postaci rumienia lub pokrzywki.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Przyjmowanie takich leków, jak SALPIRIN może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca lub udaru).

5.    Przechowywanie leku SALPIRIN

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel

Data opracowania ulotki: