+ iMeds.pl

Sandostatin 50 mcg/mlUlotka Sandostatin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań (s.c.) lub koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (i.v.),

50 pg/ml

Sandostatin, roztwór do wstrzykiwań (s.c.) lub koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (i.v.),

100 pg/ml

Octreotidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sandostatin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sandostatin

3.    Jak stosować lek Sandostatin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sandostatin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sandostatin i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Sandostatin - oktreotyd - jest syntetyczną pochodną somatostatyny. Somatostatyna występuje fizjologicznie w organizmie ludzkim i hamuje uwalnianie niektórych hormonów, np. hormonu wzrostu. Lek Sandostatin działa silniej niż somatostatyna i jego działanie utrzymuje się dłużej.

Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe i w celu zmniejszenia stężenia hormonu wzrostu (GH) i IGF-1 w osoczu pacjentów z akromegalią, u których leczenie chirurgiczne lub radioterapia okazały się niewystarczające lub nieskuteczne. Stosowanie leku Sandostatin zaleca się również w leczeniu pacjentów z akromegalią, u których leczenie operacyjne jest przeciwwskazane bądź u pacjentów odmawiających poddania się takiemu leczeniu lub będących w okresie przejściowym, przed wystąpieniem pełnych efektów radioterapii.

Łagodzenie objawów spowodowanych hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, takimi jak:

•    rakowiaki z objawami zespołu rakowiaka,

•    VIPoma (nowotwory wydzielające polipeptydy jelitowe działające na naczynia),

•    glukagonoma,

•    gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), zwykle z jednoczesnym stosowaniem leków z grupy inhibitorów pompy protonowej lub leków selektywnie blokujących receptor H2,

•    insulinoma, w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym,

•    GRFoma.

Sandostatin nie jest lekiem przeciwnowotworowym i nie powoduje u tych pacjentów wyleczenia.

Nie poddające się leczeniu biegunki u pacjentów z AIDS.

Zapobieganie powikłaniom po operacjach trzustki.

Nagłe postępowanie w celu zahamowania krwawień lub zapobiegania nawrotom krwawień z żylaków przełyku w przebiegu marskości wątroby. Lek Sandostatin jest stosowany w połączeniu ze specjalnym leczeniem, takim jak endoskopowa skleroterapia żylaków.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sandostatin

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy zapoznać się z poniższymi informacjami przed zastosowaniem leku Sandostatin.

Kiedy nie stosować leku Sandostatin

•    jeśli pacjent ma uczulenie na oktreotyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6.).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sandostatin

•    Jeśli pacjent stosuje inne leki w celu kontrolowania ciśnienia tętniczego krwi (antagoniści receptorów beta czy leki blokujące kanały wapniowe) lub leki kontrolujące gospodarkę wodno-elektrolitową. Może okazać się konieczne dostosowanie dawki.

•    Jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości kamienie żółciowe. Długotrwałe stosowanie leku Sandostain może powodować powstawanie kamieni żółciowych. Lekarz może zlecić okresową kontrolę.

•    Jeśli u pacjenta występują problemy ze stężeniem cukru we krwi, (jest zbyt duże (cukrzyca), lub zbyt małe (hipoglikemia).

•    Jeśli lek Sandostatin jest stosowany w leczeniu krwawień z żylaków przełyku; jest konieczne kontrolowanie poziomu cukru.

•    Jeśli pacjent ma w wywiadzie zmniejszone stężenie witaminy B12, lekarz może zalecić okresową kontrolę stężenia witaminy B12.

•    Jeśli pacjent jest długotrwale leczony lekiem Sandostatin, lekarz może zlecić okresową kontrolę czynności tarczycy.

U pacjentów leczonych lekiem Sandostatin należy kontrolować czynność wątroby.

Sandostatin z jedzeniem

Należy unikać przyjmowania posiłków bezpośrednio przed i zaraz po podaniu leku Sandostatin.

Lek najlepiej podawać między posiłkami lub przed snem. Takie postępowanie może ograniczyć występowanie działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego.

Dzieci

Doświadczenie dotyczące stosowania leku Sandostatin u dzieci jest niewielkie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności stosowania innych dawek leku Sandostatin u pacjentów w wieku 65 lat i starszych. Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Sandostatin może być stosowany podczas ciąży tylko w razie konieczności. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Pacjentki w wieku rozrodczym powinny podczas leczenia stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Nie wiadomo, czy lek Sandostatin przenika do mleka matki. Nie należy karmić piersią jeśli stosuje się lek Sandostatin.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji na temat wpływu leku Sandostatin na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Inne leki i Sandostatin

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Na ogół pacjent w czasie stosowania leku Sandostatin może zażywać inne leki. Jednakże niektóre leki, takie jak cymetydyna, cyklosporyna czy bromokryptyna mogą wpływać na działanie leku Sandostatin.

U pacjentów chorych na cukrzycę lekarz może zalecić zmianę dawkowania insuliny.

3. Jak stosować lek Sandostatin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W zależności od leczonego schorzenia lek Sandostatin może być podawany we wstrzyknięciu podskórnym lub infuzji dożylnej. Lekarz lub pielęgniarka wyjaśni pacjentowi, jak podać lek Sandostatin podskórnie. Infuzja do żyły zawsze musi być wykonana przez personel medyczny.

Podanie podskórne

Właściwym miejscem do podawania wstrzyknięć podskórnych jest ramię, udo lub brzuch.

Do podania każdego wstrzyknięcia podskórnego należy wybrać nowe miejsce, aby uniknąć podrażnień tkanek. Pacjentom, którzy będą sami wykonywali wstrzyknięcia podskórne, lekarz lub pielęgniarka udzielą instrukcji, jak wstrzykiwać lek Sandostatin podskórnie.

W celu zmniejszenia bólu przy wstrzyknięciu, zaleca się, aby przechowywane w lodówce ampułki doprowadzić przed podaniem do temperatury pokojowej. Można to uzyskać, ogrzewając ampułkę w dłoniach.

Infuzja dożylna (Informacje przeznaczone dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia)

Lek Sandostatin (octan oktreotydu) jest trwały przez 24 godziny fizycznie i chemicznie w fizjologicznym jałowym roztworze chlorku sodu lub 5% jałowym roztworze glukozy w wodzie. Ponieważ lek Sandostatin może wpływać na homeostazę glukozy, zaleca się raczej stosowanie fizjologicznego roztworu chlorku sodu niż glukozy. Rozcieńczone roztwory są fizycznie i chemicznie trwałe przez co najmniej 24 godziny w temperaturze poniżej 25oC. Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczone roztwory powinny być zużyte natychmiast po przygotowaniu. Za przechowywanie niezużytego natychmiast roztworu odpowiedzialny jest stosujący. Rozcieńczony roztwór należy przechowywać w temperaturze od 2oC do 8oC. Przed zastosowaniem roztwór należy pozostawić do ogrzania do temperatury pokojowej.

Całkowity czas obejmujący rozcieńczenie w płynie infuzyjnym, przechowywanie w lodówce i czas do końca podania nie może być dłuższy niż 24 godziny.

Jeśli lek Sandostatin jest podawany w infuzji dożylnej, zawartość 0,5 mg ampułki jest zwykle rozpuszczana w 60 ml 0,9% roztworu chlorku sodu a otrzymany roztwór należy podawać za pomocą pompy infuzyjnej. Czynność tę należy powtarzać tak często, jak jest to konieczne do podania przepisanej dawki. Lek Sandostatin można także podawać stosując mniejsze stężenia.

Przed podaniem parenteralnym należy obejrzeć, czy lek nie zmienił barwy i nie ma w nim zanieczyszczeń. Nie należy stosować w przypadku zaobserwowania zmian w wyglądzie roztworu.

Dawkowanie leku Sandostatin zależy od wskazania.

Akromegalia

Leczenie z reguły rozpoczyna się od dawki 50 pg do 100 pg, podawanej podskórnie co 8 lub co 12 godzin. Dawka ta może być zmieniona w zależności od efektu działania i od złagodzenia objawów, takich jak uczucie zmęczenia, pocenie się i ból głowy. Dla większości pacjentów optymalna dawka dobowa wynosi 100 pg trzy razy na dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 1500 pg.

Hormonalnie czynne guzy żołądka, jelit i trzustki

Leczenie z reguły rozpoczyna się od dawki 50 pg, podawanej podskórnie raz lub 2 razy na dobę.

W zależności od reakcji pacjenta i tolerowania leku, dawka może być stopniowo zwiększana od 100 pg do 200 pg trzy razy na dobę. W przypadku rakowiaków, jeżeli w ciągu tygodnia od rozpoczęcia stosowania maksymalnej tolerowanej dawki brak zadowalającego złagodzenia objawów, należy przerwać leczenie.

Nie poddające się leczeniu biegunki u pacjentów z AIDS

Zalecaną dawką początkową jest 100 pg, podawane trzy razy na dobę, podskórnie. Jeżeli po tygodniu leczenia nie udaje się opanować biegunki, to w razie konieczności dawkę można powoli zwiększyć do 250 pg trzy razy na dobę. Jeżeli po tygodniu leczenia lekiem Sandostatin w tej dawce nie ma poprawy, leczenie należy przerwać.

Powikłania po operacjach trzustki

Zazwyczaj podaje się podskórnie dawkę 100 pg trzy razy na dobę, przez 1 tydzień, zaczynając przynajmniej na godzinę przed operacją.

Krwawienia z żylaków przełyku

Zalecana dawka wynosi 25 pg/godzinę przez 5 dni w ciągłej infuzji dożylnej. W czasie leczenia konieczne jest kontrolowanie stężenia glukozy we krwi.

W przypadku marskości wątroby lekarz może zalecić inne dawkowanie.

W przypadku odczucia, że działanie leku Sandostatin jest zbyt silne lub zbyt słabe należy powiadomić o tym lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sandostatin

Objawy przedawkowania to: nieregularna akcja serca, niskie ciśnienie krwi, zatrzymanie akcji serca, niedotlenienie mózgu, silny ból w górnej części żołądka, zażółcenie skóry i oczu, nudności, utrata apetytu, biegunka, osłabienie, zmęczenie, brak energii, zmniejszenie masy ciała, obrzęk brzuszny, dyskomfort i kwasica mleczanowa.

Jeżeli pacjent podejrzewa, że lek został przedawkowany lub występują u niego wyżej wymienione objawy, powinien skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Sandostatin

W przypadku, gdy pacjent zapomniał o wykonaniu wstrzyknięcia podskórnego, powinien to zrobić jak najszybciej a następnie kontynuować leczenie jak poprzednio. Opuszczenie dawki nie jest szkodliwe, ale może spowodować czasowy nawrót objawów choroby do momentu powrotu do zaplanowanego schematu leczenia.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Kilku pacjentów doświadczyło bólu w miejscu wstrzyknięcia podskórnego, trwającego zwykle krótko. Jeśli to się zdarzy, pacjentowi może przynieść ulgę delikatne masowanie w miejscu wstrzyknięcia przez kilka sekund po podaniu.

Działania niepożądane można zmniejszyć stosując lek Sandostatin między posiłkami lub przed snem.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie i mogą wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Niektóre występują bardzo często (częściej niż u 1 na 10pacjentów)

   kamica żółciowa prowadząca do nagłego bólu pleców,

•    zbyt duże stężenie cukru we krwi.

Niektóre występują często (u 1 do 10 na 100pacjentów)

   niedoczynność gruczołu tarczycy (hypotyroidyzm) powodujący zmiany rytmu serca, łaknienia lub masy ciała; zmęczenie, uczucie zimna, lub obrzęk przedniej części szyi;

•    zmiany w wynikach testów czynności tarczycy,

•    zapalenie pęcherzyka żółciowego,

•    zbyt małe stężenie cukru we krwi,

•    zaburzona tolerancja glukozy,

•    wolna akcja serca.

Niektóre występują niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1 000pacjentów)

   pragnienie, mała ilość wydalanego moczu, ciemne zabarwienie moczu, sucha, zaczerwieniona skóra,

•    szybka akcja serca.

Inne ciężkie objawy niepożądane

Jeśli wystąpią któreś z niżej wymienionych objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi.

•    reakcje nadwrażliwości (uczulenie) w tym wysypka skórna,

•    rodzaj reakcji alergicznej (anafilaksja), która może być przyczyną trudności w oddychaniu lub zawrotów głowy,

•    zapalenie trzustki,

•    zapalenie wątroby: objawami mogą być zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, świąd, jasne zabarwienie moczu,

•    nieregularna akcja serca.

Inne objawy niepożądane

Wymienione poniżej działania niepożądane, są zazwyczaj lekkie i mają tendencję do ustępowania w miarę postępu leczenia.

Niektóre występują bardzo często (częściej niż u 1 na 10pacjentów)

•    biegunka,

•    ból brzucha,

•    nudności,

•    zaparcie,

•    wzdęcie z oddawaniem wiatrów,

•    ból głowy,

•    ból w miejscu wstrzyknięcia.

Niektóre występują często (u 1 do 10 na 100pacjentów)

•    dyskomfort w żołądku po posiłku,

•    wymioty,

•    uczucie pełności w żołądku,

•    stolce tłuszczowe,

•    luźne stolce,

•    odbarwienie kału,

•    zawroty głowy,

•    utrata apetytu,

•    zmiany w wynikach testów czynności wątroby,

•    łysienie,

•    skrócony oddech.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Sandostatin

•    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

•    Przechowywać w temperaturze 2°C do 8°C (w lodówce). Nie zamrażać.

•    Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

•    W przypadku codziennego stosowania leku Sandostatin w ampułkach, można przechowywać go w temperaturze poniżej 25°C, ale nie dłużej niż przez 2 tygodnie.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek Sandostatin w ampułkach nie zawiera środka konserwującego, dlatego po otwarciu ampułki, dawka powinna być podana natychmiast, a pozostała ilość leku wyrzucona.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sandostatin

Substancją czynną leku jest oktreotyd w postaci octanu.

Ampułki zawierają 50 pg lub 100 pg oktreotydu.

Pozostałe składniki to: kwas mlekowy, mannitol, sodu wodorowęglan, woda do wstrzykiwań.

Lek Sandostatin zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, tzn. zasadniczo jest wolny od sodu.

Jak wygląda lek Sandostatin i co zawiera opakowanie

Lek Sandostatin jest roztworem. Jest dostępny w następujących opakowaniach: roztwór 50 pg/ml - 5 ampułek po 1 ml w tekturowym pudełku; roztwór 100 pg/ml - 5 ampułek po 1 ml w tekturowym pudełku;

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D - 90429 Nürnberg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Novartis Poland Sp. z o.o.

ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel.: + 48 22 375 48 88

Data ostatniej aktualizacji ulotki

7

Sandostatin

Charakterystyka Sandostatin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sandostatin, 50 pg/ml, roztwór do wstrzykiwań (s.c.) lub koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (i.v.)

Sandostatin, 100 pg/ml, roztwór do wstrzykiwań (s.c.) lub koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (i.v.)

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancją czynną jest oktreotyd (Octreotidum) w postaci octanu.

1 ml roztworu zawiera 50 pg lub 100 pg oktreotydu (jako wolnego peptydu).

Produkt leczniczy Sandostatin zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, tzn. zasadniczo jest wolny od sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań (s.c.) lub koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (i.v.). Roztwór jest przejrzysty i bezbarwny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe i w celu zmniejszenia stężenia hormonu wzrostu (GH) i IGF-1 w osoczu pacjentów z akromegalią, u których leczenie chirurgiczne lub radioterapia okazały się niewystarczające lub nieskuteczne. Stosowanie produktu leczniczego Sandostatin zaleca się również w leczeniu pacjentów z akromegalią, u których leczenie operacyjne jest przeciwwskazane bądź u pacjentów odmawiających poddania się takiemu leczeniu lub będących w okresie przejściowym, przed wystąpieniem pełnych efektów radioterapii.

Łagodzenie objawów spowodowanych hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, takimi jak:

•    rakowiaki z objawami zespołu rakowiaka,

•    VIPoma (nowotwory wydzielające polipeptydy jelitowe działające na naczynia),

•    glukagonoma,

•    gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona), zwykle z jednoczesnym stosowaniem leków z grupy inhibitorów pompy protonowej lub leków selektywnie blokujących receptor H2,

•    insulinoma, w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym,

GRFoma.

Sandostatin nie jest lekiem przeciwnowotworowym i nie powoduje u tych pacjentów wyleczenia.

Nie poddające się leczeniu biegunki u pacjentów z AIDS.

Zapobieganie powikłaniom po operacjach trzustki.

Nagłe postępowanie w celu zahamowania krwawień lub zapobiegania nawrotom krwawień z żylaków przełyku w przebiegu marskości wątroby. Produkt leczniczy Sandostatin jest stosowany w połączeniu ze specjalnym leczeniem, takim jak endoskopowa skleroterapia żylaków.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Akromegalia

Początkowo podaje się dawkę od 50 ąg do 100 ąg podskórnie, co 8 lub 12 godzin. Dawkę terapeutyczną należy ustalać w zależności od wyników comiesięcznego oznaczania stężenia GH i IGF-1 (GH<2,5 ng/ml; IGF-1 w zakresie stężeń fizjologicznych), objawów klinicznych i tolerancji produktu. Dla większości pacjentów optymalna dawka dobowa wynosi 300 ąg. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 1500 ąg. U pacjentów otrzymujących określoną dawkę produktu leczniczego Sandostatin, badanie stężenia GH należy wykonywać co 6 miesięcy. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia leczenia nie udaje się osiągnąć istotnego zmniejszenia stężenia GH i poprawy klinicznej, to leczenie produktem Sandostatin należy przerwać.

Hormonalnie czynne guzy żołądka, jelit i trzustki

Początkowo podaje się dawkę 50 ąg podskórnie raz lub dwa razy na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej, wpływu na poziom hormonów produkowanych przez guz (w przypadkach rakowiaków w zależności od wydalania z moczem kwasu 5-hydroksyindolooctowego) i tolerancji, dawka może być stopniowo zwiększana do 100 ąg do 200 ąg trzy razy na dobę. W wyjątkowych przypadkach może się okazać konieczne stosowanie większych dawek. Dawki stosowane w leczeniu podtrzymującym należy dobierać indywidualnie.

W przypadkach rakowiaków, jeżeli w ciągu tygodnia od rozpoczęcia stosowania maksymalnej tolerowanej dawki brak zadowalającego złagodzenia objawów, należy przerwać leczenie.

Nie poddające się leczeniu biegunki u pacjentów z AIDS

Uzyskane dane wskazują, że optymalna dawka początkowa wynosi 100 ąg leku podawanego podskórnie trzy razy na dobę. Jeżeli po tygodniu leczenia nie udaje się opanować biegunki, to dawkę należy dobierać indywidualnie, zwiększając ją maksymalnie do dawki 250 ąg trzy razy na dobę. Podczas ustalania dawki należy wziąć pod uwagę tolerancję produktu leczniczego i częstość wypróżnień.

Jeżeli po tygodniu leczenia dawką 250 ąg trzy razy na dobę nie uzyskuje się poprawy, to leczenie należy przerwać.

Powikłania po operacjach trzustki

100 ąg trzy razy na dobę podawane podskórnie przez 7 kolejnych dni, zaczynając od dnia operacji, przynajmniej na 1 godzinę przed zabiegiem.

Krwawienia z żylaków przełyku

25 ąg/godzinę przez 5 dni w ciągłej infuzji dożylnej. Produkt leczniczy Sandostatin należy podawać po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze chlorku sodu.

U pacjentów z krwawieniami z żylaków przełyku w przebiegu marskości wątroby, produkt leczniczy Sandostatin podawany w ciągłej infuzji dożylnej w dawce do 50 ąg/godzinę przez 5 dni, był dobrze tolerowany.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Brak danych świadczących o gorszej tolerancji lub konieczności stosowania innych dawek produktu leczniczego Sandostatin u pacjentów w podeszłym wieku.

Stosowanie u dzieci

Doświadczenie ze stosowaniem produktu leczniczego Sandostatin u dzieci jest ograniczone.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

U pacjentów z marskością wątroby okres półtrwania leku może być przedłużony. U pacjentów tych konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania leku.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Zaburzenie czynności nerek nie wpływa na całkowite działanie na organizm (AUC; pole pod krzywą) oktreotydu podanego podskórnie. U tych pacjentów nie ma konieczności dostosowania dawki produktu leczniczego Sandostatin.

4.3    Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na oktreotyd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, (patrz punkt 6.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ogólne

Guzy przysadki mózgowej, wydzielające hormon wzrostu, mogą się czasami rozrastać, powodując poważne powikłania (np. ubytki w polu widzenia). Dlatego ważne jest, aby każdego pacjenta dokładnie obserwować. Jeżeli pojawią się cechy rozrostu guza, należy rozważyć zastosowanie innych metod leczenia.

Terapeutyczne korzyści z leczenia polegające na zmniejszeniu stężenia hormonu wzrostu (GH) oraz normalizacji insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) u pacjentek z akromegalią mogą potencjalnie powodować przywrócenie płodności. Pacjentki w wieku rozrodczym powinny być poinformowane o potrzebie stosowania odpowiedniej antykoncepcji podczas leczenia oktreotydem, o ile jest to konieczne (patrz także punkt 4.6).

U pacjentów poddanych długotrwałemu leczeniu oktreotydem należy kontrolować czynność tarczycy. U pacjentów leczonych oktreotydem należy kontrolować czynność wątroby.

Objawy sercowo-naczyniowe

Obserwowano niezbyt częste przypadki bradykardii. Konieczne może być dostosowanie dawek takich leków, jak antagoniści receptorów beta-adrenergicznych, antagoniści kanałów wapniowych czy leki stosowane do utrzymania równowagi wodno-elektrolitowej.

Objawy związane z pęcherzykiem żółciowym

Częstość przypadków tworzenia się kamieni żółciowych w czasie leczenia produktem Sandostatin ocenia się na 15% do 30%. W populacji całkowitej wynosi ona 5% do 20%. Z tego względu zaleca się wykonywanie badania ultrasonograficznego pęcherzyka żółciowego przed rozpoczęciem oraz w czasie leczenia produktem Sandostatin, w odstępach około 6 do 12-miesięcznych. U pacjentów leczonych produktem Sandostatin przebieg kamicy żółciowej jest zwykle bezobjawowy. Kamicę żółciową objawową należy leczyć metodą rozpuszczania kamieni żółciowych (z wykorzystaniem kwasów żółciowych) lub chirurgicznie.

Hormonalnie czynne guzy w obrębie żołądka, jelit i trzustki

W czasie leczenia hormonalnie czynnych guzów, zlokalizowanych w obrębie żołądka, jelit i trzustki, obserwuje się sporadycznie przypadki nagłego zaniku skuteczności produktu leczniczego Sandostatin i szybkiego nawrotu ciężkich objawów chorobowych.

Metabolizm glukozy

Z powodu hamującego działania na hormon wzrostu, glukagon i insulinę, produkt leczniczy Sandostatin może wpływać na regulację stężenia glukozy. Może wystąpić upośledzona poposiłkowa tolerancja glukozy i w niektórych przypadkach, jako wynik długotrwałego leczenia, może zostać wywołany stan przetrwałej hiperglikemii.

U pacjentów z insulinoma, oktreotyd może nasilić hipoglikemię i przedłużyć czas jej trwania z powodu silniejszego niż insulina hamowania wydzielania hormonu wzrostu i glukagonu, a także z powodu krócej trwającego działania hamującego na insulinę. Pacjentów tych należy starannie kontrolować, zwłaszcza w początkowej fazie leczenia oraz po każdej zmianie dawki leku. Znacznym wahaniom stężenia glukozy we krwi można zapobiec, podając lek częściej i w mniejszych dawkach.

Podczas leczenia produktem Sandostatin u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą typu I, może zmniejszyć się zapotrzebowanie na insulinę. U pacjentów bez cukrzycy oraz pacjentów z cukrzycą typu II z częściowo zachowanymi rezerwami insuliny, produkt leczniczy Sandostatin może zwiększać poposiłkowe stężenie glukozy we krwi. Dlatego zaleca się monitorowanie tolerancji glukozy i leczenie przeciwcukrzycowe.

Żylaki przełyku

Ze względu na zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy insulinozależnej u pacjentów z krwawieniami z żylaków przełyku w przebiegu marskości wątroby lub zmian zapotrzebowania na insulinę u pacjentów z wcześniej istniejącą cukrzycą, konieczne jest odpowiednie monitorowanie stężenia glukozy we krwi.

Reakcje miejscowe

W czasie 52-tygodniowego badania toksyczności leku u szczurów, głównie u samców, obserwowano tylko po zastosowaniu największej dawki (około 40-krotnie większej od maksymalnej dawki dla człowieka) tworzenie się mięsaków w miejscu podskórnego wstrzyknięcia. W trwających 52 tygodnie badaniach toksyczności leku, wykonanych na psach, nie było przypadków zmian hiperplastycznych ani nowotworowych w miejscu podskórnego wstrzykiwania leku. Nie zanotowano przypadków tworzenia się guzów w miejscu wstrzyknięcia u pacjentów leczonych produktem Sandostatin przez okres do 15 lat. Wszystkie dostępne w chwili obecnej dane na ten temat wskazują, że zmiany obserwowane u szczurów są specyficzne gatunkowo i nie można ich odnosić do działania leku u ludzi.

Odżywianie

Oktreotyd może u niektórych pacjentów zmieniać wchłanianie spożywanych tłuszczów.

U niektórych pacjentów przyjmujących oktreotyd obserwowano zmniejszenie stężenia witaminy B12 i nieprawidłowe wyniki testu Schillinga. Zaleca się monitorowanie stężenia witaminy B12 w czasie leczenia produktem Sandostatin u pacjentów, u których w przeszłości występował niedobór witaminy B12.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stwierdzono, że oktreotyd zmniejsza jelitowe wchłanianie cyklosporyny i opóźnia wchłanianie cymetydyny.

Jednoczesne podanie oktreotydu i bromokryptyny zwiększa biodostępność bromokryptyny.

Nieliczne opublikowane doniesienia wskazują, że analogi somatostatyny mogą spowalniać metabolizm związków, które są metabolizowane przez cytochrom P450. Może to być spowodowane zmniejszonym wydzielaniem hormonu wzrostu. Ponieważ nie można wykluczyć, że oktreotyd może mieć takie działanie, inne leki metabolizowane głównie przez CYP 3A4, które mają wąski przedział terapeutyczny, należy stosować z zachowaniem ostrożności (np. chinidyna, terfenadyna).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich, dobrze kontrolowanych badań z udziałem kobiet w ciąży. Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano dane dotyczące ograniczonej liczby pacjentek w ciąży z akromegalią, narażonych na działanie leku, jednak skutki tego działania w połowie przypadków nie są znane. Większość kobiet stosowało oktreotyd w pierwszym trymestrze ciąży, w dawkach od 100 do 300 mikrogramów produktu leczniczego Sandostatin na dobę, podawanego podskórnie lub 20 do 30 mg produktu leczniczego Sandostatin LAR na miesiąc. W około dwóch trzecich przypadków o znanym wyniku działania leku, kobiety zdecydowały się na kontynuację leczenia oktreotydem w czasie ciąży.

Nie odnotowano anomalii wrodzonych lub wad rozwojowych spowodowanych stosowaniem oktreotydu w przypadkach o znanym wyniku działania leku.

Badania na zwierzętach wykazały przejściowe opóźnienia wzrostu potomstwa, prawdopodobnie wynikające ze szczególnego profilu hormonalnego badanych gatunków, ale brak dowodów potwierdzających fetotoksyczny, teratogenny lub inny wpływ na reprodukcję.

Produkt leczniczy Sandostatin powinien być przepisywany kobietom w ciąży wyłącznie w przypadkach bezwzględnej konieczności (patrz także punkt 4.4).

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy oktreotyd jest wydzielany z mlekiem kobiecym. Badania na zwierzętach wykazały, że oktreotyd przenika do mleka karmiących zwierząt. Podczas leczenia produktem Sandostatin nie należy karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych na temat wpływu produktu leczniczego Sandostatin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych zgłaszanych podczas leczenia oktreotydem należą zaburzenia żołądka i jelit, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia wątroby i dróg żółciowych oraz zaburzenia metabolizmu i odżywiania.

Do działań niepożądanych najczęściej zgłaszanych podczas badań klinicznych z zastosowaniem produktu leczniczego Sandostatin należały: biegunka, bóle brzucha, nudności, wzdęcia, ból głowy, kamica żółciowa, hiperglikemia i zaparcie. Innymi, często zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były zawroty głowy, miejscowy ból, błotko żółciowe, zaburzenia czynności tarczycy (np. zwiększenie stężenia hormonu pobudzającego tarczycę (TSH), zmniejszenie stężenia całkowitej T4 oraz zmniejszenie stężenia wolnej T4), luźne stolce, zaburzenia tolerancji glukozy, wymioty, osłabienie i hipoglikemia.

W rzadkich przypadkach niepożądane objawy ze strony żołądka i jelit mogą przypominać ostrą niedrożność przewodu pokarmowego z postępującym rozdęciem brzucha, silnym bólem w nadbrzuszu, tkliwością brzucha i obroną mięśniową.

Ból lub wrażliwość w miejscu wstrzyknięcia, mrowienie lub pieczenie po podaniu podskórnym, z zaczerwienieniem i obrzękiem, rzadko utrzymuje się dłużej niż 15 minut. Dyskomfort w miejscu podania może być zmniejszony dzięki doprowadzeniu roztworu przed podaniem do temperatury pokojowej lub przez wstrzyknięcie mniejszej objętości roztworu o większym stężeniu.

Chociaż może zwiększyć się wydzielanie tłuszczu w kale, brak danych wskazujących, że długotrwałe leczenie oktreotydem może prowadzić do niedoborów odżywiania z powodu złego wchłaniania pokarmu.

Występowanie objawów niepożądanych ze strony układu pokarmowego może być zmniejszone przez unikanie przyjmowania posiłków tuż przed podaniem podskórnym produktu leczniczego Sandostatin lub zaraz po jego podaniu, tj. wykonanie wstrzyknięcia między posiłkami lub przed udaniem się na spoczynek.

Bardzo rzadko obserwowano ostre zapalenie trzustki, które z reguły występowało w pierwszych godzinach lub dniach po podaniu podskórnym produktu leczniczego Sandostatin i ustępowało po zaprzestaniu podawania leku. U pacjentów leczonych długotrwale produktem Sandostatin obserwowano zapalenie trzustki wywołane kamicą żółciową.

Zarówno u pacjentów z akromegalią, jak i z rakowiakami obserwowano zmiany w EKG, takie jak wydłużenie odstępu QT, zmiany osi serca, wczesna repolaryzacja, niski woltaż, zmiany załamka R (przejście załamka R w S), wczesna progresja załamków R oraz niespecyficzne zmiany odcinka ST. Jednakże nie udowodniono związku tych zmian ze stosowaniem octanu oktreotydu, gdyż u wielu z tych pacjentów występują choroby serca, które mogą być przyczyną takich zmian (patrz punkt 4.4).

Działania niepożądane wymienione w Tabeli 1 zostały zebrane w czasie badań klinicznych z zastosowaniem oktreotydu.

Działania niepożądane (Tabela 1) przedstawiono wg klasyfikacji częstości występowania, jako pierwsze - najczęściej występujące. Częstość występowania zdefiniowano jako: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, > 1/10), niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1    Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często:

Często:

Biegunka, ból brzucha, nudności zaparcie, gazy Niestrawność, wymioty, wzdęcia, stolce tłuszczowe, luźne stolce, odbarwienie kału.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:

Często:

Ból głowy Zawroty głowy

Zaburzenia endokrynologiczne

Często:

Niedoczynność tarczycy, zaburzenia czynności tarczycy (np. zmniejszenie stężenia TSH, zmniejszenie stężenia całkowitej T4 oraz zmniejszenie stężenia wolnej T4)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często:

Często:

Kamica żółciowa

Cholemia, błotko żółciowe, hiperbilirubinemia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często:

Często:

Niezbyt często:

Hiperglikemia

Hipoglikemia, zaburzenia tolerancji glukozy, brak

łaknienia

Odwodnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Ból w miejscu podania

Badania diagnostyczne

Często:

Zwiększenie aktywności aminotransferaz

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

Świąd, wysypka, łysienie

Zaburzenia układu oddechowego

Często:

Duszność

Zaburzenia serca

Często:

Bradykardia

Niezbyt często:

Tachykardia


Dane po wprowadzeniu leku do obrotu

O spontanicznie zgłaszanych działaniach niepożądanych, przedstawionych w Tabeli 2 informowano na zasadzie dobrowolności, a rzetelnie ustalenie częstości ich występowania oraz związku przyczynowego z narażeniem na działanie leku nie zawsze jest możliwe.

Tabela 2 Działania niepożądane pochodzące ze zgłoszeń spontanicznych

Zaburzenia immunologiczne

Anafilaksja, reakcje alergiczne/nadwrażliwości_

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Ostre zapalenie trzustki, ostre zapalenie wątroby bez zastoju żółci, cholestatyczne zapalenie

wątroby, zastój żółci, żółtaczka, żółtaczka cholestatyczna._

Zaburzenia serca

Arytmia_

Badania diagnostyczne

Zwiększenie stężenia fosfatazy zasadowej, zwiększenie stężenia gamma glutamylotransferazy


4.9 Przedawkowanie

Zgłoszono ograniczoną liczbę przypadków niezamierzonego przedawkowania produktu leczniczego Sandostatin u dorosłych i dzieci. U dorosłych dawki wahały się od 2 400 do 6 000 mikrogramów/dobę, podawane w infuzji ciągłej (100-250 mikrogramów/godzinę) lub podskórnie (1 500 mikrogramów trzy razy na dobę).

Zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były arytmia, zmniejszone ciśnienie krwi, zatrzymanie akcji serca, niedotlenienie mózgu, zapalenie trzustki, tłuszczowe zapalenie wątroby, biegunka, osłabienie, letarg, zmniejszenie masy ciała, hepatomegalia i kwasica mleczanowa.

U dzieci dawki wahały się od 50 do 3 000 mikrogramów/dobę, podawane w infuzji ciągłej (2,1500 mikrogramów/godzinę) lub podskórnie (50-100 mikrogramów). Jedynym zgłoszonym działaniem niepożądanym była łagodna hiperglikemia.

Nie zgłoszono żadnych nieoczekiwanych działań niepożądanych u pacjentów z nowotworem otrzymujących podskórnie produkt leczniczy Sandostatin w dawkach 3 00030 000 mikrogramów/dobę w dawkach podzielonych.

Leczenie

W przypadku przedawkowania stosuje się leczenie objawowe.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormony hamujące wzrost, kod ATC: H01CB02.

Oktreotyd jest syntetycznym oktapeptydem, pochodną naturalnie występującej somatostatyny, o podobnych właściwościach farmakologicznych, ale znacząco dłuższym okresie działania. Hamuje on patologicznie zwiększone wydzielanie hormonu wzrostu (GH) oraz serotoniny i peptydów, uwalnianych przez wewnątrzwydzielniczy układ żołądkowo-jelitowo-trzustkowy (GEP).

U zwierząt oktreotyd silniej niż somatostatyna hamuje uwalnianie hormonu wzrostu, glukagonu i insuliny, wykazując większą selektywność w hamowaniu hormonu wzrostu i glukagonu.

U zdrowych ochotników wykazano, że oktreotyd hamuje:

•    uwalnianie GH stymulowane argininą, wysiłkiem fizycznym i hipoglikemią wywołaną przez podanie insuliny;

•    poposiłkowe uwalnianie insuliny, glukagonu, gastryny i innych peptydów, wytwarzanych przez wewnątrzwydzielniczy układ GEP, oraz uwalnianie insuliny i glukagonu stymulowane przez argininę;

•    uwalnianie hormonu tyreotropowego (TSH) stymulowane przez hormon uwalniający tyreotropinę (TRH).

W przeciwieństwie do somatostatyny oktreotyd hamuje przede wszystkim uwalnianie GH i w mniejszym stopniu insuliny, a jego podanie nie powoduje „efektu z odbicia” wynikającego z hipersekrecji hormonów (tj. GH u pacjentów z akromegalią).

U pacjentów z akromegalią produkt leczniczy Sandostatin zmniejsza stężenie GH i IGF-1 w osoczu. U około 90% pacjentów uzyskuje się zmniejszenie stężenia GH o 50% i więcej. U około 50% leczonych pacjentów obserwuje się zmniejszenie stężenia GH w surowicy poniżej 5 ng/ml. U większości pacjentów Sandostatin znacząco zmniejsza nasilenie objawów chorobowych, takich jak: bóle głowy, obrzęk skóry i tkanek miękkich, nadmierne pocenie się, bóle stawów, parestezje. U chorych z makrogruczolakami przysadki leczenie produktem Sandostatin może prowadzić do zmniejszenia masy guza.

U pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki produkt leczniczy Sandostatin na skutek różnorodnych właściwości hormonalnych, modyfikuje wiele objawów klinicznych. Poprawę kliniczną i ustępowanie objawów obserwowano u pacjentów, u których, mimo wcześniejszego stosowania innych sposobów leczenia, takich jak: zabieg operacyjny, embolizacja tętnicy wątrobowej i różne rodzaje chemioterapii, np. streptozotocyną i 5-fluorouracylem, utrzymywały się objawy chorobowe związane z guzem.

Działania produktu leczniczego Sandostatin w różnych typach guzów Rakowiaki

Stosowanie produktu leczniczego Sandostatin może prowadzić do zmniejszenia objawów choroby, szczególnie takich, jak nagłe zaczerwienienia skóry twarzy i biegunka. W wielu przypadkach towarzyszy temu zmniejszenie stężenia serotoniny w osoczu i zmniejszenie wydalania kwasu 5-hydroksyindolooctowego z moczem.

VIPoma

Guzy te charakteryzują się nadmiernym wytwarzaniem wazoaktywnego peptydu jelitowego (VIP). W większości przypadków stosowanie produktu leczniczego Sandostatin łagodzi przebieg ostrej biegunki wydzielniczej, będących typowym objawem tej choroby, co w rezultacie daje poprawę jakości życia. Jednocześnie obserwuje się zmniejszenie zaburzeń elektrolitowych, np. hipokaliemii, co umożliwia zaprzestanie podawania płynów i elektrolitów, zarówno dojelitowo, jak i pozajelitowo. U niektórych pacjentów tomografia komputerowa wskazuje na spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu guza, a nawet zmniejszenie jego rozmiarów, co dotyczy zwłaszcza przerzutów do wątroby. Poprawie klinicznej z reguły towarzyszy zmniejszenie w osoczu stężenia wazoaktywnego peptydu jelitowego, aż do wartości prawidłowych.

Glukagonoma

U większości pacjentów podawanie produktu leczniczego Sandostatin powoduje wyraźną poprawę zmian skórnych, występujących w postaci charakterystycznego dla tej choroby nekrolitycznego rumienia wędrującego. Oktreotyd w niewielkim stopniu wpływa na pojawiającą się często w tych przypadkach łagodną cukrzycę i zazwyczaj jego stosowanie nie zmniejsza zapotrzebowania na insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe. Oktreotyd łagodzi przebieg biegunki, co sprzyja zwiększeniu masy ciała. Podanie oktreotydu często prowadzi do natychmiastowego zmniejszenia stężenia glukagonu w osoczu. Działanie to nie utrzymuje się w czasie długotrwałego leczenia, mimo stałej poprawy klinicznej.

Gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona - ZZE)

Wprawdzie podawanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej lub leków selektywnie blokujących receptor H2 pozwala zapobiegać nawrotom choroby wrzodowej, spowodowanej stałym, nadmiernym wydzielaniem soku żołądkowego pod wpływem stymulacji gastryną, jednak całkowicie nie można jej opanować. Stosowanie wspomnianych leków nie łagodzi także przebiegu biegunek, które często występują w ZZE. Podawanie samego oktreotydu lub leczenie skojarzone z lekami z grupy inhibitorów pompy protonowej lub lekami selektywnie blokującymi receptor H2, może zmniejszyć nadmierne wydzielanie soku żołądkowego i złagodzić objawy choroby, w tym biegunkę. Złagodzone mogą być również inne objawy, spowodowane prawdopodobnie wydzielanymi przez guz peptydami, np. nagłe zaczerwienienie skóry twarzy. U niektórych pacjentów uzyskuje się zmniejszenie stężenia gastryny w osoczu.

Insulinoma

Stosowanie produktu leczniczego Sandostatin prowadzi do zmniejszenia stężenia krążącej insuliny, jednakże działanie to może być krótkotrwałe (około 2 godzin). U chorych z guzami, zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego, oktreotyd może być pomocny w przywróceniu i utrzymaniu prawidłowego stężenia glukozy we krwi przed operacją. U chorych z łagodnymi lub złośliwymi nieoperacyjnymi guzami można skuteczniej utrzymywać właściwe stężenie glukozy we krwi, nawet bez jednoczesnego trwałego zmniejszenia stężenia insuliny we krwi.

GRFoma

Są to rzadko występujące guzy, wytwarzające tylko czynnik uwalniający hormon wzrostu (GRF) lub GRF razem z innymi czynnymi peptydami. Oktreotyd powoduje ustępowanie zmian i objawów typowych dla akromegalii. Wynika to prawdopodobnie z hamowania uwalniania GRF i GH, co w rezultacie może również prowadzić do zmniejszenia objętości powiększonej przysadki mózgowej.

U pacjentów z nie poddającymi się leczeniu biegunkami w przebiegu zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS) produkt leczniczy Sandostatin hamuje biegunkę lub zmniejsza jej nasilenie u około jednej trzeciej pacjentów, u których leczenie z zastosowaniem leków przeciwbakteryjnych i (lub) przeciwbiegunkowych jest nieskuteczne.

U pacjentów operowanych z powodu chorób trzustki podawanie produktu leczniczego Sandostatin w okresie przed- i pooperacyjnym zmniejsza częstość występowania typowych powikłań pooperacyjnych (np. przetoka trzustkowa, ropień trzustki z rozwijającą się następnie posocznicą, pooperacyjne ostre zapalenie trzustki).

U pacjentów z krwawieniami z żylaków przełyku w przebiegu marskości wątroby, podawanie produktu leczniczego Sandostatin i jednoczesne zastosowanie specjalnego leczenia (np. skleroterapia żylaków) pozwala lepiej opanować krwawienia, zapobiega wczesnym nawrotom krwawień, zmniejsza liczbę niezbędnych przetoczeń krwi oraz zwiększa 5-dniowy wskaźnik przeżycia. Pomimo że dokładny mechanizm działania oktreotydu nie jest w pełni wyjaśniony, uważa się, że zmniejsza on trzewny przepływ krwi poprzez hamowanie hormonów działających na naczynia (np. VIP, glukagon).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Oktreotyd podany podskórnie jest szybko i całkowicie wchłaniany. Maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest w ciągu 30 minut.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi 0,27 l/kg, a całkowity klirens - 160 ml/min. Lek wiąże się z białkami osocza w 65%. W nieznacznym stopniu wiąże się z krwinkami.

Eliminacja

Po podaniu podskórnym leku okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 100 min. Po podaniu dożylnym eliminacja ma przebieg dwufazowy, z okresami półtrwania wynoszącymi odpowiednio 10 i 90 minut. Większość peptydu wydalana jest z kałem. Około 32% jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem.

Pacjenci z niewydolnością wątroby lub nerek

Zaburzenia czynności nerek nie wpływają na całkowite narażenie organizmu na oktreotyd (AUC) po podaniu podskórnym.

Szybkość eliminacji może być zmniejszona u pacjentów z marskością wątroby, ale nie u pacjentów ze stłuszczeniem wątroby.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Toksyczność ostra

W wykonanych na myszach badaniach toksyczności ostrej oktreotydu stwierdzono, że wartość LD50 po podaniu dożylnym wynosi 72 mg/kg mc., a po podaniu podskórnym 470 mg/kg mc. U szczurów po podaniu dożylnym wartość LD50 wynosiła 18 mg/kg mc. Octan oktreotydu był dobrze tolerowany przez psy, którym podawano go w dawce do 1 mg/kg mc. w szybkim wstrzyknięciu dożylnym.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

W wykonanym na psach 26-tygodniowym badaniu, w którym produkt podawano dożylnie w dawkach do 0,5 mg/kg mc. dwa razy na dobę, stwierdzono narastające zmiany w kwasochłonnych komórkach przysadki zawierających prolaktynę. Dalsze badania wykazały, że zmiany te mieściły się w zakresie zmienności fizjologicznej i nie miały wyraźnego związku z podawaniem somatostatyny. Nie stwierdzono istotnych zmian w stężeniach hormonów w osoczu. U samic małp Rhesus, otrzymujących przez 3 tygodnie oktreotyd w tej samej dawce (0,5 mg/kg mc. dwa razy na dobę), nie wykazano zmian w obrębie przysadki mózgowej i nie stwierdzono zmian w fizjologicznych stężeniach hormonu wzrostu, prolaktyny i glukozy w osoczu.

Podczas gdy u szczurów wielokrotne, podskórne podanie podłoża o kwaśnym odczynie powodowało stan zapalny i zwłóknienie w miejscu podania, brak dowodów, że octan oktreotydu podawany podskórnie świnkom morskim w 0,1% lub 0,9% roztworze chlorku sodu powoduje reakcje nadwrażliwości typu późnego.

Mutagenność

Oktreotyd i (lub) jego metabolity nie miały działania mutagennego w zwalidowanych testach bakteryjnych i badaniach na komórkach ssaków in vitro. Tylko po podaniu w wysokich i cytotoksycznych dawkach obserwowano zwiększenie częstości mutacji chromosomowych w teście z zastosowaniem komórek V79 chomika chińskiego. Nie stwierdzono zwiększenia częstości aberracji chromosomowych w komórkach ludzkich limfocytów inkubowanych in vitro z octanem oktreotydu. In vivo nie wykazano aktywności klastogennej oktreotydu na szpik myszy, którym podawano go dożylnie (test mikrojąderkowy) ani działania genotoksycznego u samców myszy w teście naprawy DNA w plemnikach. Mikrosfery badane w zwalidowanych testach bakteryjnych in vitro nie wykazywały działania mutagennego.

Rakotwórczość i toksyczność przewlekła

U szczurów otrzymujących octan oktreotydu w dziennej dawce 1,25 mg/kg masy ciała przez 52, 104 i 113/116 tygodni obserwowano, głównie u wielu samców, włókniakomięsaki w miejscu wstrzyknięć podskórnych. Guzy miejscowe występowały także u szczurów z grup kontrolnych. Rozwój tych guzów był przypisywany zaburzonemu procesowi włóknienia w wyniku stałego działania drażniącego w miejscu podania, zwiększanemu przez kwaśny odczyn podłoża składającego się z kwasu mlekowego i mannitolu. Te niespecyficzne reakcje tkankowe pojawiały się głównie u szczurów. Nie obserwowano zmian nowotworowych ani u myszy otrzymujących podskórne wstrzyknięcia oktreotydu w dawkach do 2 mg/kg mc. na dobę przez 98 tygodni, ani u psów, którym produkt leczniczy podawano tą samą drogą przez 52 tygodnie.

W wykonanym na szczurach 116 tygodniowym badaniu działania rakotwórczego, w którym oktreotyd podawano podskórnie, wykazano również rozwój gruczolakoraków endometrium. Ich liczba osiągnęła istotność statystyczną w najwyższej zastosowanej dawce wynoszącej 1,25 mg/kg mc. na dobę. Było to powiązane ze zwiększeniem liczby przypadków zapalenia endometrium, zmniejszoną liczbą ciałek żółtych w jajnikach, zmniejszeniem liczby gruczolaków gruczołu sutkowego, poszerzeniem gruczołów i rozszerzeniem jamy macicy, co sugeruje stan zaburzeń hormonalnych. Dostępne informacje dowodzą, że obserwowane u szczurów nowotwory związane z zaburzeniami hormonalnymi są specyficzne dla tego gatunku i nie można ich odnosić do stosowania leku u ludzi.

Rozmnażanie

Badania płodności oraz badania przed-, około- i poporodowe, wykonane na samicach szczurów, nie wykazały wpływu na zachowania reprodukcyjne i rozwój potomstwa w dawkach do 1 mg/kg mc. na dobę podawanych podskórnie. Nieznaczne przemijające opóźnienie fizjologicznego wzrostu, zaobserwowane u potomstwa, było wynikiem zahamowania wydzielania hormonu wzrostu, które zostało spowodowane nadmierną aktywnością farmakodynamiczną leku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas mlekowy, mannitol, sodu wodorowęglan, woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Octan oktreotydu jest nietrwały w roztworach przeznaczonych do żywienia pozajelitowego.

6.3 Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w temperaturze od 2oC do 8oC.

Nie zamrażać.

W przypadku codziennego stosowania można przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, ale nie dłużej niż przez 2 tygodnie.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Sandostatin dostępny jest w tekturowych pudełkach zawierających:

•    5 ampułek po 1 ml wykonanych z bezbarwnego szkła, zawierających roztwór do wstrzykiwań 50 ąg/ml,

•    5 ampułek po 1 ml wykonanych z bezbarwnego szkła, zawierających roztwór do wstrzykiwań 100 ąg/ml,

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Podanie podskórne

Jeśli pacjent sam będzie wykonywał wstrzyknięcia podskórne, lekarz lub pielęgniarka powinni go dokładnie poinformować o sposobie podawania leku.

W celu zmniejszenia miejscowych dolegliwości, zaleca się, aby lek przed wstrzyknięciem był ogrzany do temperatury pokojowej. Należy unikać wielokrotnego wstrzykiwania leku w to samo miejsce, w krótkich odstępach czasu.

Ampułki należy otwierać bezpośrednio przed użyciem. Niezużytą pozostałość należy usunąć.

Infuzja dożylna

Przed podaniem parenteralnym należy obejrzeć, czy produkt leczniczy nie zmienił barwy i nie ma w nim zanieczyszczeń.

Sandostatin (octan oktreotydu) jest przez 24 godziny fizycznie i chemicznie trwały w 0,9% jałowym roztworze chlorku sodu lub 5% jałowym roztworze glukozy. Ponieważ produkt leczniczy Sandostatin może wpływać na homeostazę glukozy, zaleca się raczej stosowanie 0,9% roztworu chlorku sodu. Rozcieńczone roztwory są fizycznie i chemicznie trwałe przez co najmniej 24 godziny w temperaturze poniżej 25oC. Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczone roztwory powinny być zużyte natychmiast po przygotowaniu. Za przechowywanie nie zużytego natychmiast roztworu odpowiedzialny jest stosujący. Rozcieńczony roztwór należy przechowywać w temperaturze 2oC do 8oC. Przed zastosowaniem roztwór należy pozostawić do ogrzania do temperatury pokojowej.

Całkowity czas obejmujący rozcieńczenie w płynie infuzyjnym, przechowywanie w lodówce i czas do końca podania nie może być dłuższy niż 24 godziny.

Jeśli lek Sandostatin jest podawany w infuzji dożylnej, zawartość 0,5 mg ampułki jest zwykle rozpuszczana w 60 ml 0,9% roztworu chlorku sodu, a otrzymany roztwór należy podawać za pomocą pompy infuzyjnej. Czynność tą należy powtarzać tak często jak jest to konieczne do podania przepisanej dawki. Produkt leczniczy Sandostatin można także podawać stosując mniejsze stężenia.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D - 90429 Nürnberg Niemcy

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandostatin 50 pg/ml: Nr R/0427 Sandostatin 100 pg/ml: Nr R/0429

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28 grudnia 1993 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 26 listopada 2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Sandostatin