+ iMeds.pl

Sandostatin lar 30 mgUlotka Sandostatin lar

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Sandostatin LAR, 10 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Sandostatin LAR, 20 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Sandostatin LAR, 30 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Octreotidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Sandostatin LAR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sandostatin LAR

3.    Jak stosować lek Sandostatin LAR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sandostatin LAR

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sandostatin LAR i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Sandostatin LAR - oktreotyd - jest syntetyczną pochodną somatostatyny. Somatostatyna występuje fizjologicznie w organizmie ludzkim i hamuje uwalnianie niektórych hormonów, np. hormonu wzrostu. Lek Sandostatin LAR działa silniej niż somatostatyna i jego działanie utrzymuje się dłużej.

Lek Sandostatin LAR jest długo działającym wstrzyknięciem depot.

Wskazania do stosowania

Leczenie pacjentów z akromegalią:

•    których stan zadowalająco podtrzymuje leczenie produktem Sandostatin podawanym podskórnie,

•    u których leczenie chirurgiczne lub radioterapia jest niewskazana lub nieskuteczna, lub będących w okresie przejściowym, przed wystąpieniem całkowitego efektu działania radioterapii.

Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie produktem Sandostatin podawanym podskórnie:

•    rakowiak z    objawami    zespołu rakowiaka,

•    VIPoma,

•    glukagonoma,

•    gastrinoma    (zespół Zollingera-Ellisona),

•    insulinoma, w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym,

•    GRFoma.

Leczenie guzów neuroendokrynnych zlokalizowanych w jelicie (np. w wyrostku robaczkowym, jelicie cienkim lub okrężnicy).

Akromegalia jest chorobą, w której organizm produkuje zbyt dużo hormonu wzrostu.

W prawidłowych warunkach, hormon wzrostu kontroluje wzrost tkanek, narządów i kości. Nadmiar hormonu wzrostu prowadzi do przerostu kości i tkanek, zwłaszcza dłoni i stóp. Sandostatin LAR znacznie zmniejsza objawy akromegalii, do których należą ból głowy, nadmierne pocenie się, drętwienie dłoni i stóp, męczliwość i bóle stawów. W większości przypadków nadmierne wytwarzanie hormonu wzrostu jest spowodowana przerostem przysadki (gruczolak przysadki mózgowej). Leczenie lekiem Sandostatin LAR może zmniejszyć rozmiary tego gruczolaka.

Lek Sandostatin LAR pomaga również opanować objawy nadprodukcji określonych hormonów i innych podobnych substancji spowodowane rzadko występującymi chorobami żołądka, jelit lub trzustki. Choroby te zaburzają naturalną równowagę hormonalną w organizmie i powodują szereg objawów, takich jak nagłe zaczerwienienie skóry twarzy, biegunka, niskie ciśnienie tętnicze, wysypka i zmniejszenie masy ciała. Stosowanie leku Sandostatin LAR pozwala kontrolować te objawy. Leczenie lekiem Sandostatin LAR z reguły stosuje się u pacjentów, którzy w zadowalający sposób reagowali na leczenie podawanym podskórnie lekiem Sandostatin.

Guzy neuroendokrynne są rzadko występującymi guzami, umiejscowionymi w różnych częściach ciała. Lek Sandostatin LAR stosuje się również do zahamowania wzrostu tego typu guzów zlokalizowanych w jelicie (np. w wyrostku robaczkowym, jelicie cienkim lub okrężnicy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sandostatin LAR

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy zapoznać się z poniższymi informacjami przed

zastosowaniem leku Sandostatin LAR.

Kiedy nie stosować leku Sandostatin LAR

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na oktreotyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sandostatin LAR

•    Jeśli pacjent stosuje inne leki w celu kontrolowania ciśnienia tętniczego krwi (antagoniści receptorów beta czy leki blokujące kanały wapniowe) lub leki kontrolujące gospodarkę wodno-elektrolitową. Może okazać się konieczne dostosowanie dawki.

•    Jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości kamienie żółciowe. Długotrwałe stosowanie leku Sandostatin LAR może powodować powstawanie kamieni żółciowych. Lekarz może zlecić okresową kontrolę.

•    Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, ponieważ lek Sandostatin LAR może wpływać na poziom cukru we krwi. Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, poziom cukru powinien być u niego regularnie kontrolowany.

•    Jeśli pacjent miał w wywiadzie zmniejszone stężenie witaminy B12, lekarz może zalecić okresową kontrolę stężenia witaminy B12.

•    Jeśli pacjent jest długotrwale leczony lekiem Sandostatin LAR, lekarz może zlecić okresową kontrolę czynności tarczycy.

U pacjentów leczonych lekiem Sandostatin LAR należy kontrolować czynność wątroby.

Dzieci

Doświadczenie ze stosowaniem leku Sandostatin LAR u dzieci jest niewielkie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności stosowania innych dawek leku Sandostatin LAR u pacjentów w wieku 65 lat i starszych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Sandostatin LAR może być stosowany podczas ciąży tylko w razie konieczności. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Pacjentki w wieku rozrodczym powinny podczas leczenia stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Nie wiadomo, czy lek Sandostatin LAR przenika do mleka matki. Brak doświadczenia ze stosowaniem leku Sandostatin LAR u matek karmiących.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji na temat wpływu leku Sandostatin LAR na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Inne leki i Sandostatin LAR

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Na ogół pacjent w czasie stosowania leku Sandostatin LAR może stosować inne leki. Jednakże niektóre leki, takie jak cymetydyna, cyklosporyna czy bromokryptyna mogą wpływać na działanie leku Sandostatin LAR.

U pacjentów chorych na cukrzycę lekarz może zalecić zmianę dawkowania insuliny.

Lek Sandostatin LAR zawiera sód

Sandostatin LAR zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, tzn. zasadniczo jest wolny od sodu.

3.    Jak stosować lek Sandostatin LAR

Lek Sandostatin LAR może być podawany wyłącznie w postaci głębokiego wstrzyknięcia domięśniowego w pośladek. Podczas długotrwałego podawania, należy wykonywać wstrzyknięcia na przemian raz w lewy, raz w prawy pośladek.

Dawka początkowa leku Sandostatin LAR wynosi zwykle 20 mg i jest podawana co 4 tygodnie. Po około 3 miesiącach stosowania leku Sandostatin LAR, lekarz prowadzący oceni efekty leczenia. Może to dotyczyć oznaczenia stężenia hormonu wzrostu lub innych hormonów we krwi. W zależności od wyników badań oraz samopoczucia pacjenta może okazać się potrzebna zmiana dawki leku. Dawka leku podawana w każdym wstrzyknięciu może zostać zmniejszona do 10 mg lub, jeżeli leczenie nie dało oczekiwanych wyników, może być zwiększona do 30 mg. U pacjentów otrzymujących Sandostatin LAR w leczeniu akromegalii, jeśli jest to konieczne, dawka leku może być następnie zwiększona do 40 mg. Po określeniu dawki optymalnej lekarz będzie prawdopodobnie oceniał stan pacjenta co 6 miesięcy.

U pacjentów, którzy zadowalająco reagują na leczenie lekiem Sandostatin podawanym podskórnie, wskazane jest rozpoczęcie leczenia lekiem Sandostatin LAR, tak jak opisano powyżej. U pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni lekiem Sandostatin podawanym podskórnie, wskazane jest rozpoczęcie leczenia od podawania leku Sandostatin podskórnie przez krótki okres, aby ocenić reakcję pacjenta na leczenie i tolerancję oktreotydu, zanim nastąpi zmiana na lek Sandostatin LAR.

Zależnie od podstawowej przyczyny stosowania leku Sandostatin LAR, leczenie lekiem Sandostatin podawanym podskórnie, może okazać się konieczne jeszcze przez około 2 tygodnie po podaniu pierwszego wstrzyknięcia leku Sandostatin LAR.

U pacjentów otrzymujących Sandostatin LAR w leczeniu guzów neuroendokrynnych zlokalizowanych w jelicie zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 30 mg, podawana w odstępach co 4 tygodnie. Lekarz prowadzący zdecyduje, jak długo pacjent powinien otrzymywać lek Sandostatin LAR.

Informacje przeznaczone dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Instrukcja podawania leku Sandostatin LAR w postaci wstrzyknięć domięśniowych znajduje się na końcu ulotki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sandostatin LAR

Nie donoszono o żadnych reakcjach zagrażających życiu po przedawkowaniu leku Sandostatin LAR. Objawy przedawkowania to: uderzenia gorąca, częste oddawanie moczu, zmęczenie, depresja, niepokój i brak koncentracji.

Jeżeli po przedawkowaniu wystąpiły wyżej wymienione objawy należy skontaktować się z lekarzem.

Pominęcie zastosowania leku Sandostatin LAR

W przypadku, gdy wstrzyknięcie nie zostało wykonane w odpowiednim terminie, należy je wykonać jak najszybciej a następnie kontynuować leczenie jak poprzednio. Opuszczenie dawki (podanie kilka dni później) nie jest szkodliwe, ale może spowodować czasowy nawrót objawów choroby do momentu powrotu do zaplanowanego schematu leczenia.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie i mogą wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Niektóre występują bardzo często (częściej niż u 1 na 10pacjentów)

   kamica żółciowa prowadząca do nagłego bólu pleców,

•    zbyt duże stężenie cukru we krwi.

Niektóre występują często (u 1 do 10pacjentów na 100pacjentów)

•    niedoczynność gruczołu tarczycy (hipotyroidyzm) powodujący zmiany w rytmie serca, łaknieniu czy masie ciała; zmęczenie, nadmierną wrażliwość na zimno lub obrzęk przedniej powierzchni szyi;

•    zmiany w wynikach czynności tarczycy,

•    zapalenie pęcherzyka żółciowego,

•    zbyt małe stężenie cukru we krwi,

•    zaburzona tolerancja glukozy,

   wolna akcja serca.

Niektóre występują niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1 000pacjentów)

   pragnienie, mała ilość wydalanego moczu, ciemne zabarwienie moczu, sucha, zaczerwieniona skóra,

•    szybka akcja serca.

Inne ciężkie objawy niepożądane

Jeśli wystąpią któreś z niżej wymienionych objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi:

•    reakcje nadwrażliwości (uczulenie), w tym wysypka skórna,

•    rodzaj reakcji alergicznej (anafilaksja), która może być przyczyną trudności w oddychaniu lub zawrotów głowy,

•    zapalenie trzustki,

•    zapalenie wątroby: objawami mogą być zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, świąd, jasne zabarwienie moczu,

•    nieregularna akcja serca.

Inne objawy niepożądane

Wymienione poniżej działania niepożądane są zazwyczaj lekkie i mają tendencję do ustępowania w miarę postępu leczenia.

Niektóre występują bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

   biegunka,

•    ból brzucha,

•    nudności,

•    zaparcie,

•    wzdęcie z oddawaniem wiatrów,

•    ból głowy,

•    ból w miejscu wstrzyknięcia.

Niektóre występują często (u 1 do 10 na 100pacjentów)

   dyskomfort w żołądku po posiłku,

•    wymioty,

•    uczucie pełności w żołądku,

•    stolce tłuszczowe,

•    luźne stolce,

•    odbarwienie kału,

•    zawroty głowy,

•    utrata apetytu,

•    zmiany w wynikach czynności wątroby,

•    łysienie,

•    skrócony oddech.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Sandostatin LAR

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C. Nie zamrażać.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

W dniu wykonania wstrzyknięcia lek Sandostatin LAR można przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Jednakże zawiesina musi być przygotowana bezpośrednio przed wstrzyknięciem domięśniowym.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sandostatin LAR

-    Substancją czynną leku jest oktreotyd w postaci octanu (proszek). Jedna fiolka zawiera 10 mg, 20 mg lub 30 mg oktreotydu.

-    Pozostałe składniki to: poli (DL-laktydo-co-glikolid) i mannitol.

Lek Sandostatin LAR zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, tzn. zasadniczo jest wolny od sodu.

Przed zastosowaniem, proszek musi być dodany do specjalnego roztworu (rozpuszczalnika). Roztwór ten składa się z soli sodowej karboksymetylocelulozy, mannitolu, poloksamera 188 i wody do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Proszek: proszek barwy białej lub białej z odcieniem żółtego.

Rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań: bezbarwny lub o barwie lekko żółtej lub brązowej przejrzysty roztwór.

Lek Sandostatin LAR dostępny jest w postaci zestawu, który składa się z:

•    jednej 6 ml fiolki z bezbarwnego szkła zawierającej 10 mg, 20 mg lub 30 mg oktreotydu, zamkniętej gumowym korkiem z gumy bromobutylowej całkowicie pokrytym fluoroelastomerem, osłoniętym aluminiowym, zdejmowanym kapslem;

•    jednej szklanej ampułkostrzykawki, zabezpieczonej dwoma gumowymi korkami z gumy chlorobutylowej (od przodu i od strony tłoka), zawierającej 2 ml rozpuszczalnika do sporządzania zawiesiny;

•    łącznika fiolki;

•    jednej bezpiecznej igły do wstrzykiwań [20G (0,9 mm)].

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D - 90429 Nürnberg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel.: + 48 22 375 48 88

INFORMACJE PRZEZNACZONE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO LUB PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Zestaw z łącznikiem fiolki i bezpieczną igłą

Instrukcja przygotowania i domięśniowego podania produktu leczniczego Sandostatin LAR

WYŁĄCZNIE DO GŁĘBOKIEGO WSTRZYKNIĘCIA W MIĘŚNIE POŚLADKA Zestaw:

a    Jedna fiolka zawierająca produkt Sandostatin LAR w postaci proszku

b    Jedna ampułkostrzykawka zawierająca rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny

c Jeden łącznik fiolki do zrekonstytuowania produktu leczniczego d    Jedna bezpieczna igła do wstrzyknięć [20G (0,9 mm)]

Należy postępować zgodnie z podaną poniżej instrukcją, aby właściwie zrekonstytuować produkt leczniczy Sandostatin LAR przed wykonaniem głębokiego wstrzyknięcia do mięśnia pośladka.

Dla prawidłowego odtworzenia produktu leczniczego Sandostatin LAR krytyczne znaczenie mają 3 punkty. Niespełnienie przedstawionych w nich wymagań może być przyczyną niewłaściwego podania leku.

   Zestaw do wstrzyknięć musi osiągnąć temperaturę pokojową. Należy wyjąć zestaw do wstrzyknięć z lodówki i przed odtworzeniem leku pozostawić go na minimum 30 minut w temperaturze pokojowej, jednak nie dłużej niż na 24 godziny.

•    Po dodaniu rozpuszczalnika należy odstawić fiolkę na minimum 2 minuty (maksymalnie na 5 minut), aby zapewnić pełne nasycenie proszku roztworem.

•    Po nasyceniu należy wstrząsać fiolką z umiarkowaną siłą w kierunku poziomym przez minimum 30 sekund do utworzenia jednolitej zawiesiny. Zawiesina produktu leczniczego Sandostatin LAR musi zostać przygotowana bezpośrednio przed podaniem.

Produkt leczniczy Sandostatin LAR może być podawany wyłącznie przez wyszkolony personel medyczny.

Krok 1


• Wyjąć zestaw do wstrzyknięć z produktem Sandostatin LAR z lodówki, w której był przechowywany.

UWAGA: Bardzo istotne jest, by rozpocząć proces odtwarzania dopiero, gdy zestaw do wstrzyknięć osiągnie temperaturę pokojową. Należy pozostawić zestaw w temperaturze pokojowej przez minimum 30 minut przed odtworzeniem, jednak nie na dłużej niż przez 24 godziny.

Uwaga: Zestaw do wstrzyknięć można w razie potrzeby ponownie włożyć do lodówki.

Krok 2

•    Zdjąć z fiolki plastikową nakładkę i przetrzeć gumową zatyczkę fiolki wacikiem nasączonym alkoholem.

• Zdjąć warstwę ochronną pokrywającą opakowanie łącznika fiolki, ale NIE wyjmować łącznika fiolki z opakowania.

•    Trzymając łącznik fiolki przez opakowanie, umieścić łącznik fiolki na fiolce i docisnąć do końca tak, by wsunął się na miejsce z głośnym „kliknięciem”.

•    Zdjąć opakowanie z łącznika fiolki unosząc je pionowo do góry.


Krok 3

•    Zdjąć kapsel z ampułkostrzykawki wypełnionej rozpuszczalnikiem i dokręcić strzykawkę do łącznika fiolki.

•    Powoli opuścić tłok do samego końca, aby cały roztwór rozpuszczalnika znalazł się w fiolce.


Krok 4

UWAGA: Bardzo istotne jest, by odstawić fiolkę na minimum 2 minuty (maksymalnie na 5 minut), aby upewnić się, że proszek został w pełni nasycony rozpuszczalnikiem.

Uwaga: W przypadku, kiedy tłok zostanie odepchnięty z powrotem do góry, jest to sytuacja normalna, spowodowana niewielkim nadciśnieniem w fiolce.

Na tym etapie należy przygotować pacjenta do wykonania wstrzyknięcia.

Krok 5

•    Po nasyceniu przez roztwór całego proszku, należy sprawdzić, czy tłok jest dociśnięty w dół do samego końca strzykawki.

UWAGA: Trzymając tłok dociśnięty do samego końca umiarkowanie wstrząsać fiolką w ustawieniu poziomym przez minimum 30 sekund, aby cały proszek utworzył zawiesinę (jednorodna mleczna zawiesina). Jeśli część proszku nie połączyła się z roztworem, powtórzyć umiarkowane wstrząsanie przez kolejne 30 sekund.

Krok 6

•    Odwrócić strzykawkę z fiolką dnem do góry i powoli odciągaj ąc tłok pobrać całą zawartość fiolki do strzykawki.

•    Odłączyć strzykawkę od łącznika fiolki.


Krok 7

•    Połączyć bezpieczną igłę do wstrzyknięć ze strzykawką.

•    Zdjąć nakładkę ochronną z igły prostym ruchem do góry.

•    Aby uniknąć wytrącania osadu można delikatnie wstrząsać strzykawką utrzymując w niej mleczną jednorodną zawiesinę.

•    Delikatnie opukać palcami strzykawkę powodując przesunięcie widocznych pęcherzyków powietrza ku górze, a następnie usunąć je ze strzykawki.

•    Zrekonstytuowany produkt leczniczy Sandostatin LAR jest teraz gotowy do natychmiastowego podania.

Krok 8

•    Produkt leczniczy Sandostatin LAR musi być podawany wyłącznie w głębokim wstrzyknięciu do mięśnia pośladka, NIGDY dożylnie.

•    Przygotować miejsce wstrzyknięcia przecierając je wacikiem nasączonym alkoholem.

•    Wprowadzić całą igłę w lewy lub prawy pośladek pod kątem 90° do powierzchni skóry.

•    Powoli odciągnąć tłok ampułkostrzykawki, aby upewnić się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym (zmienić położenie igły, jeśli znajduje się ona w naczyniu krwionośnym).

• Powoli nacisnąć tłok, aż do opróżnienia strzykawki. Wyjąć igłę z miejsca wkłucia i uruchomić nakładkę ochronną igły (zgodnie ze wskazówkami podanymi w kroku 9.).

Krok 9

•    Uruchomić nakładkę ochronną igły, stosując jedną z 2 następujących metod:

-    docisnąć składaną część osłonki do twardej powierzchni (rysunek A)

-    lub przycisnąć składaną część osłonki palcem (rysunek B).

•    Prawidłowe uruchomienie zostanie potwierdzone głośnym kliknięciem.

•    Strzykawkę natychmiast wyrzucić (do odpowiedniego pojemnika na ostre odpady).

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


11

Sandostatin LAR

Charakterystyka Sandostatin lar

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sandostatin LAR, 10 mg, proszek    i    rozpuszczalnik do    sporządzania zawiesiny do    wstrzykiwań

Sandostatin LAR, 20 mg, proszek    i    rozpuszczalnik do    sporządzania zawiesiny do    wstrzykiwań

Sandostatin LAR, 30 mg, proszek    i    rozpuszczalnik do    sporządzania zawiesiny do    wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Substancją czynną jest oktreotyd (Octreotidum) w postaci octanu. 1 fiolka zawiera 10 mg, 20 mg lub 30 mg oktreotydu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Proszek: proszek barwy białej lub białej z odcieniem żółtego.

Rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań: przejrzysty roztwór, bezbarwny lub o barwie lekko żółtej lub brązowej.

Produkt leczniczy Sandostatin LAR jest długo działającym wstrzyknięciem depot zawierającym oktreotyd. Proszek (mikrogranulki do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) należy dodać do rozpuszczalnika bezpośrednio przed wstrzyknięciem domięśniowym.

Produkt leczniczy Sandostatin LAR zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, tzn. zasadniczo jest wolny od sodu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie pacjentów z akromegalią:

•    których stan jest zadowalająco kontrolowany leczeniem produktem Sandostatin podawanym podskórnie,

•    u których leczenie chirurgiczne lub radioterapia jest niewskazana lub nieskuteczna, lub będących w okresie przejściowym, przed wystąpieniem całkowitego efektu działania radioterapii (patrz punkt 4.2).

Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie produktem Sandostatin podawanym podskórnie:

•    rakowiak z objawami    zespołu rakowiaka,

•    VIPoma,

•    glukagonoma,

•    gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona),

•    insulinoma, w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym,

•    GRFoma.

Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Sandostatin LAR może być podawany wyłącznie w głębokim wstrzyknięciu w mięsień pośladkowy. Kolejne wstrzyknięcia należy wykonywać na przemian w prawy lub lewy mięsień pośladkowy (patrz punkt 6.6).

Akromegalia

U pacjentów, którzy zadowalająco reagują na leczenie produktem Sandostatin podawanym podskórnie, zaleca się rozpoczęcie leczenia od podawania produktu Sandostatin LAR w dawce 20 mg co 4 tygodnie przez 3 miesiące. Leczenie produktem Sandostatin LAR można rozpocząć następnego dnia po ostatnim podaniu podskórnym produktu Sandostatin. Następnie należy dostosować dawkę leku na podstawie stężenia w surowicy hormonu wzrostu (GH) i insulinopodobnego czynnika wzrostu 1, somatomedyny C (IGF-1) oraz objawów klinicznych.

U pacjentów, u których po 3 miesiącach objawy kliniczne i parametry biochemiczne (GH, IGF-1) nie są zadowalająco kontrolowane (stężenia GH nadal są większe niż 2,5 ^g/l), dawka leku może zostać zwiększona do 30 mg co 4 tygodnie. Jeśli po kolejnych 3 miesiącach, parametry GH, IGF-1 i (lub) inne objawy nie są nadal zadowalająco kontrolowane podczas podawania dawki 30 mg, dawka leku może zostać zwiększona do 40 mg co 4 tygodnie.

U pacjentów, u których stężenie GH utrzymuje się stale poniżej 1 ^.g/l, a stężenie IGF-1 uległo normalizacji, oraz u których najszybciej ustępujące objawy przedmiotowe i podmiotowe akromegalii cofnęły się po

3    miesiącach leczenia dawką 20 mg, można zastosować produkt Sandostatin LAR w dawce 10 mg co

4    tygodnie. Jednakże, szczególnie w tej grupie pacjentów, wskazane jest ścisłe monitorowanie skuteczności leczenia przez oznaczanie stężeń GH i IGF-1 w surowicy oraz ocenę objawów klinicznych przedmiotowych i podmiotowych podczas leczenia tą małą dawką produktu Sandostatin LAR.

U pacjentów otrzymujących ustaloną dawkę produktu leczniczego Sandostatin LAR należy określać stężenie GH i IGF-1 co 6 miesięcy.

Przed rozpoczęciem podawania produktu leczniczego Sandostatin LAR (wg podanego powyżej schematu) pacjentom, u których leczenie chirurgiczne lub radioterapia jest niewskazana lub nieskuteczna, lub będących w okresie przejściowym, przed wystąpieniem pełnych efektów radioterapii, zaleca się krótki okres próbnego podawania podskórnie produktu Sandostatin, w celu oceny reakcji na leczenie oraz tolerancji oktreotydu.

Hormonalnie czynne guzy żołądka, jelit i trzustki

Leczenie pacjentów z objawami związanymi z hormonalnie czynnymi guzami neuroendokrynnymi żołądka, jelit i trzustki

U pacjentów, którzy zadowalająco reagują na leczenie produktem Sandostatin podawanym podskórnie, wskazane jest rozpoczęcie leczenia produktem Sandostatin LAR w dawce 20 mg, co 4 tygodnie. Podawanie podskórne produktu Sandostatin należy kontynuować w dawce uprzednio skutecznej przez 2 tygodnie po pierwszym wstrzyknięciu produktu Sandostatin LAR.

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Sandostatin LAR (wg podanego powyżej schematu) pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni produktem Sandostatin podawanym podskórnie, wskazane jest rozpoczęcie leczenia od podawania produktu leczniczego Sandostatin podskórnie, w dawce 0,1 mg trzy razy na dobę, przez krótki okres (około 2 tygodnie), aby ocenić reakcję na leczenie i tolerancję oktreotydu.

U pacjentów, u których po 3 miesiącach leczenia wystąpiło zadowalające złagodzenie objawów i poprawa wskaźników biologicznych, można zmniejszyć dawkę produktu leczniczego Sandostatin LAR do 10 mg co 4 tygodnie.

U pacjentów, u których po 3 miesiącach leczenia wystąpiło tylko częściowe złagodzenie objawów, można zwiększyć dawkę produktu Sandostatin LAR do 30 mg co 4 tygodnie.

W dniach, gdy pomimo leczenia produktem Sandostatin LAR, objawy związane z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki są nasilone, można podać dodatkowo, podskórnie produkt leczniczy Sandostatin w dawce stosowanej przed wprowadzeniem produktu leczniczego Sandostatin LAR. Może się to zdarzyć szczególnie podczas pierwszych 2 miesięcy leczenia, zanim zostanie osiągnięte terapeutyczne stężenie oktreotydu.

Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym

Zalecana dawka produktu leczniczego Sandostatin LAR wynosi 30 mg, podawana co 4 tygodnie (patrz punkt 5.1). Leczenie produktem Sandostatin LAR w celu zahamowania rozwoju guza należy kontynuować w sytuacji braku progresji guza.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Zaburzenie czynności nerek nie wpływa na całkowite działanie na organizm (AUC; pole pod krzywą) oktreotydu podanego podskórnie w postaci produktu Sandostatin, dlatego nie ma konieczności dostosowywania dawki produktu leczniczego Sandostatin LAR.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Badania produktu leczniczego Sandostatin podawanego podskórnie i dożylnie wykazały, że możliwości eliminacji leku mogą być zmniejszone u pacjentów z marskością wątroby, lecz nie są zmniejszone u pacjentów ze stłuszczeniem wątroby. W szczególnych przypadkach pacjenci z niewydolnością wątroby mogą wymagać dostosowania dawki.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

W badaniach produktu leczniczego Sandostatin podawanego podskórnie, nie było konieczne dostosowanie dawki leku u pacjentów w wieku >65 lat, dlatego nie jest konieczne dostosowanie dawki produktu leczniczego Sandostatin LAR w tej grupie pacjentów.

Stosowanie u dzieci

Doświadczenie ze stosowaniem produktu leczniczego Sandostatin LAR u dzieci jest ograniczone.

4.3    Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na oktreotyd lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, (patrz punkt 6.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ogólne

Guzy przysadki mózgowej, wydzielające hormon wzrostu, mogą się czasami rozrastać, powodując poważne powikłania (np. ubytki w polu widzenia). Dlatego ważne jest, aby każdego pacjenta dokładnie obserwować. Jeżeli pojawią się cechy rozrostu guza, należy rozważyć zastosowanie innych metod leczenia.

Terapeutyczne korzyści z leczenia polegające na zmniejszeniu stężenia hormonu wzrostu (GH) oraz normalizacji insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) u pacjentek z akromegalią mogą potencjalnie powodować przywrócenie płodności. Pacjentki w wieku rozrodczym powinny być poinformowane o potrzebie stosowania odpowiedniej antykoncepcji podczas leczenia oktreotydem, o ile jest to konieczne (patrz także punkt 4.6).

U pacjentów poddanych długotrwałemu leczeniu oktreotydem należy kontrolować czynność tarczycy.

U pacjentów leczonych oktreotydem należy kontrolować czynność wątroby.

Objawy sercowo-naczyniowe

Obserwowano niezbyt częste przypadki bradykardii. Konieczne może być dostosowanie dawek takich leków, jak antagoniści receptorów beta-adrenergicznych, antagoniści kanałów wapniowych czy leki stosowane do utrzymania równowagi wodno-elektrolitowej.

Objawy związane z pęcherzykiem żółciowym

U 15 do 30% pacjentów, którym długotrwale podawano podskórnie produkt leczniczy Sandostatin, opisano powstawanie kamieni żółciowych. W populacji częstość występowania kamieni żółciowych w grupie wiekowej 40 do 60 lat wynosi około 5 do 20%. Długotrwałe podawanie produktu leczniczego Sandostatin LAR pacjentom z akromegalią lub hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki wskazuje na to, że Sandostatin LAR nie zwiększa częstości tworzenia się kamieni żółciowych w porównaniu z produktem podawanym podskórnie. Jednakże zaleca się badanie ultrasonograficzne pęcherzyka żółciowego przed leczeniem oraz podczas leczenia produktem Sandostatin LAR w odstępach ok. 6-miesięcznych. Powstające kamienie żółciowe zwykle nie wywoływały objawów klinicznych; kamicę żółciową objawową należy leczyć metodą rozpuszczania kamieni żółciowych (z wykorzystaniem kwasów żółciowych) lub chirurgicznie.

(Patrz „Zalecenia dotyczące postępowania z pacjentami podczas długotrwałego leczenia produktem Sandostatin LAR, uwzględniające możliwość powstania kamieni żółciowych”, zamieszczone na końcu niniejszej charakterystyki).

Metabolizm glukozy

Z powodu hamującego działania na hormon wzrostu, glukagon i insulinę, produkt leczniczy Sandostatin może wpływać na regulację stężenia glukozy. Może wystąpić upośledzona poposiłkowa tolerancja glukozy i w niektórych przypadkach, jako wynik długotrwałego leczenia, może zostać wywołany stan przetrwałej hiperglikemii.

U pacjentów ze współistniejącą cukrzycą typu I, produkt leczniczy Sandostatin LAR może wpływać na regulację stężenia glukozy i może zmniejszyć się zapotrzebowanie na insulinę. U pacjentów bez cukrzycy oraz pacjentów z cukrzycą typu II z częściowo zachowanymi rezerwami insuliny, produkt leczniczy Sandostatin podawany podskórnie może zwiększać poposiłkowe stężenie glukozy we krwi. Dlatego zaleca się monitorowanie tolerancji glukozy i leczenia przeciwcukrzycowego.

U pacjentów z insulinoma, oktreotyd może nasilić hipoglikemię i przedłużyć czas jej trwania z powodu silniejszego niż insulina hamowania wydzielania hormonu wzrostu i glukagonu, a także z powodu krócej trwającego działania hamującego na insulinę. Pacjentów tych należy starannie kontrolować.

Odżywianie

Oktreotyd może u niektórych pacjentów zmieniać wchłanianie spożywanych tłuszczów.

U niektórych pacjentów przyjmujących oktreotyd obserwowano zmniejszenie stężenia witaminy BJ2 i nieprawidłowe wyniki testu Schillinga. Zaleca się monitorowanie stężenia witaminy BJ2 w czasie leczenia produktem Sandostatin LAR u pacjentów, u których w przeszłości występował niedobór witaminy BJ2.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stwierdzono, że oktreotyd zmniejsza jelitowe wchłanianie cyklosporyny i opóźnia wchłanianie cymetydyny.

Jednoczesne podawanie oktreotydu i bromokryptyny zwiększa biodostępność bromokryptyny.

Nieliczne opublikowane doniesienia wskazują, że analogi somatostatyny mogą spowalniać metabolizm związków, które są metabolizowane przez cytochrom P450. Może to być spowodowane zmniejszonym wydzielaniem hormonu wzrostu. Ponieważ nie można wykluczyć, że oktreotyd może mieć takie działanie, inne leki metabolizowane głównie przez CYP 3A4, które mają wąski przedział terapeutyczny, należy stosować z zachowaniem ostrożności (np. chinidyna, terfenadyna).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich, dobrze kontrolowanych badań z udziałem kobiet w ciąży. Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano dane dotyczące ograniczonej liczby pacjentek w ciąży z akromegalią, narażonych na działanie leku, jednak skutki tego działania w połowie przypadków nie są znane. Większość kobiet stosowała oktreotyd w pierwszym trymestrze ciąży, w dawkach od 100 do 300 mikrogramów produktu leczniczego Sandostatin na dobę, podawanego podskórnie lub 20 do 30 mg produktu leczniczego Sandostatin LAR na miesiąc. W około dwóch trzecich przypadków o znanym wyniku działania leku, kobiety zdecydowały się na kontynuację leczenia oktreotydem w czasie ciąży.

Nie odnotowano anomalii wrodzonych lub wad rozwojowych spowodowanych stosowaniem oktreotydu w przypadkach o znanym wyniku działania leku.

Badania na zwierzętach wykazały przejściowe opóźnienia wzrostu potomstwa, prawdopodobnie wynikające ze szczególnego profilu hormonalnego badanych gatunków, ale brak dowodów potwierdzających fetotoksyczny, teratogenny lub inny wpływ na reprodukcję.

Produkt leczniczy Sandostatin powinien być przepisywany kobietom w ciąży wyłącznie w przypadkach bezwzględnej konieczności (patrz także punkt 4.4).

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy oktreotyd jest wydzielany z mlekiem kobiecym. Badania na zwierzętach wykazały, że oktreotyd przenika do mleka karmiących zwierząt. Podczas leczenia produktem Sandostatin nie należy karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych na temat wpływu produktu leczniczego Sandostatin LAR na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych zgłaszanych podczas leczenia oktreotydem należą zaburzenia żołądka i jelit, zaburzenia układu nerwowego, zaburzenia wątroby i dróg żółciowych oraz zaburzenia metabolizmu i odżywiania.

Do działań niepożądanych najczęściej zgłaszanych podczas badań klinicznych z zastosowaniem oktreotydu należały: biegunka, bóle brzucha, nudności, wzdęcia, ból głowy, kamica żółciowa, hiperglikemia i zaparcie. Innymi, często zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były zawroty głowy, miejscowy ból, błotko żółciowe, zaburzenia czynności tarczycy (np. zwiększenie stężenia hormonu pobudzającego tarczycę (TSH), zmniejszenie stężenia całkowitej T4 oraz zmniejszenie stężenia wolnej T4), luźne stolce, zaburzenia tolerancji glukozy, wymioty, osłabienie i hipoglikemia.

W rzadkich przypadkach niepożądane objawy ze strony żołądka i jelit mogą przypominać ostrą niedrożność przewodu pokarmowego z postępującym rozdęciem brzucha, silnym bólem w nadbrzuszu, tkliwością brzucha i obroną mięśniową.

Chociaż może zwiększyć się wydzielanie tłuszczu w kale, brak danych wskazujących, że długotrwałe leczenie oktreotydem może prowadzić do niedoborów odżywiania z powodu złego wchłaniania pokarmu.

Bardzo rzadko obserwowano ostre zapalenie trzustki, które z reguły występowało w pierwszych godzinach lub dniach po podaniu podskórnym produktu leczniczego Sandostatin i ustępowało po zaprzestaniu podawania leku. U pacjentów leczonych długotrwale produktem Sandostatin obserwowano zapalenie trzustki wywołane kamicą żółciową.

Zarówno u pacjentów z akromegalią, jak i z rakowiakami obserwowano zmiany w EKG, takie jak wydłużenie odstępu QT, zmiany osi serca, wczesna repolaryzacja, niski woltaż, zmiany załamka R (przejście załamka R w S), wczesna progresja załamków R oraz niespecyficzne zmiany odcinka ST. Jednakże nie udowodniono związku tych zmian ze stosowaniem octanu oktreotydu, gdyż u wielu z tych pacjentów występują choroby serca, które mogą być przyczyną takich zmian (patrz punkt 4.4).

Działania niepożądane wymienione w Tabeli 1 zostały zebrane w czasie badań klinicznych z zastosowaniem oktreotydu.

Działania niepożądane (Tabela 1) przedstawiono wg klasyfikacji częstości występowania, jako pierwsze -najczęściej występujące. Częstość występowania zdefiniowano jako: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, > 1/10), niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100), rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1    Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często:

Często:

Biegunka, ból brzucha, nudności, zaparcie, gazy Niestrawność, wymioty, wzdęcia, stolce tłuszczowe, luźne stolce, odbarwienie kału.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:

Często:

Ból głowy Zawroty głowy

Zaburzenia endokrynologiczne

Często:

Niedoczynność tarczycy, zaburzenia czynności tarczycy (np. zmniejszenie stężenia TSH, zmniejszenie stężenia całkowitej T4 oraz zmniejszenie stężenia wolnej T4)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często:

Często:

Kamica żółciowa

Zapalenie pęcherzyka żółciowego, błotko żółciowe, hiperbilirubinemia

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często:

Często:

Niezbyt często:

Hiperglikemia

Hipoglikemia, zaburzenia tolerancji glukozy, brak

łaknienia

Odwodnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Ból w miejscu podania

Badania diagnostyczne

Często:

Zwiększenie aktywności aminotransferaz

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:

Świąd, wysypka, łysienie

Zaburzenia układu oddechowego

Często:

Duszność

Zaburzenia serca

Często:

Niezbyt często:

Bradykardia

Tachykardia

Dane po wprowadzeniu leku do obrotu

O spontanicznie zgłaszanych działaniach niepożądanych, przedstawionych w Tabeli 2 informowano na zasadzie dobrowolności, a rzetelne ustalenie częstości ich występowania oraz związku przyczynowego z narażeniem na działanie leku nie zawsze jest możliwe.

Tabela 2    Działania niepożądane pochodzące ze zgłoszeń spontanicznych

Zaburzenia immunologiczne

Anafilaksja, reakcje alergiczne (nadwrażliwości)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Ostre zapalenie trzustki, ostre zapalenie wątroby bez zastoju żółci, cholestatyczne zapalenie wątroby, zastój żółci, żółtaczka, żółtaczka cholestatyczna.

Zaburzenia serca

Arytmia

Badania diagnostyczne

Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie aktywności gamma glutamylotransferazy

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie

podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Zgłoszono ograniczoną liczbę przypadków niezamierzonego przedawkowania produktu leczniczego Sandostatin LAR. Dawki produktu leczniczego Sandostatin LAR wahały się od 100 mg do 163 mg na miesiąc. Jedynymi zgłoszonymi działaniami niepożądanymi były uderzenia gorąca.

Zgłoszono pacjentów z nowotworami otrzymujących dawki produktu Sandostatin LAR do 60 mg na miesiąc i do 90 mg na 2 tygodnie. Dawki te były w zasadzie dobrze tolerowane, jednakże zgłoszono następujące działania niepożądane: częste oddawanie moczu, zmęczenie, depresja, niepokój oraz brak koncentracji.

W przypadku przedawkowania stosuje się leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: hormony hamujące wzrost, kod ATC: H 01CB02.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Oktreotyd jest syntetycznym oktapeptydem, pochodną naturalnie występującej somatostatyny, o podobnych właściwościach farmakologicznych, ale znacząco dłuższym okresie działania. Hamuje on patologicznie zwiększone wydzielanie hormonu wzrostu (GH) oraz serotoniny i peptydów, uwalnianych przez wewnątrzwydzielniczy układ żołądkowo-jelitowo-trzustkowy (GEP).

U zwierząt oktreotyd silniej niż somatostatyna hamuje uwalnianie hormonu wzrostu, glukagonu i insuliny, wykazując większą selektywność w hamowaniu hormonu wzrostu i glukagonu.

U zdrowych ochotników wykazano, że oktreotyd hamuje:

•    uwalnianie GH stymulowane argininą, wysiłkiem fizycznym i hipoglikemią wywołaną przez podanie insuliny;

•    poposiłkowe uwalnianie insuliny, glukagonu, gastryny i innych peptydów, wytwarzanych przez wewnątrzwydzielniczy układ GEP, oraz uwalnianie insuliny i glukagonu stymulowane przez argininę;

•    uwalnianie hormonu tyreotropowego (TSH) stymulowane przez hormon uwalniający tyreotropinę (TRH).

W przeciwieństwie do somatostatyny oktreotyd hamuje przede wszystkim uwalnianie GH i w mniejszym stopniu insuliny, a jego podanie nie powoduje „efektu z odbicia” wynikającego z hipersekrecji hormonów (tj. GH u pacjentów z akromegalią).

U pacjentów z akromegalią, produkt leczniczy Sandostatin LAR, postać farmaceutyczna oktreotydu przeznaczona do wielokrotnego stosowania co 4 tygodnie, zapewnia stałe stężenie terapeutyczne oktreotydu w surowicy, zmniejszając w ten sposób stężenie hormonu wzrostu (GH) i normalizując stężenie IGF-1 w surowicy u większości pacjentów. U większości pacjentów produkt leczniczy Sandostatin LAR znacznie zmniejsza nasilenie objawów chorobowych, takich jak: bóle głowy, nadmierne pocenie się, parestezje, zmęczenie, bóle kości i stawów i zespół cieśni nadgarstka. W przypadkach uprzednio nieleczonej akromegalii u pacjentów z gruczolakiem przysadki, wydzielającym hormon wzrostu, podawanie produktu leczniczego Sandostatin LAR prowadziło do zmniejszenia objętości guza o > 20% u znacznego odsetka pacjentów (50%).

U pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, leczenie produktem Sandostatin LAR prowadzi do trwałego opanowania objawów związanych z chorobą podstawową. Działanie oktreotydu stosowanego w leczeniu różnych typów guzów żołądka, jelit i trzustki jest następujące:

Rakowiaki

Stosowanie oktreotydu może doprowadzić do zmniejszenia objawów choroby, szczególnie takich, jak nagłe zaczerwienienia skóry twarzy i biegunka. W wielu przypadkach towarzyszy temu zmniejszenie stężenia serotoniny w osoczu i zmniejszenie wydalania kwasu 5-hydroksyindolooctowego z moczem.

VIP-oma

Guzy te charakteryzują się nadmiernym wytwarzaniem wazoaktywnego peptydu jelitowego (VIP).

W większości przypadków podanie oktreotydu łagodzi przebieg ostrej biegunki wydzielniczej, będących typowym objawem tej choroby, co w rezultacie daje poprawę jakości życia. Jednocześnie obserwuje się zmniejszenie zaburzeń elektrolitowych, np. hipokaliemii, co umożliwia zaprzestanie podawania płynów i elektrolitów, zarówno dojelitowo, jak i pozajelitowo. U niektórych pacjentów tomografia komputerowa wskazuje na spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu guza, a nawet zmniejszenie jego rozmiarów, co dotyczy zwłaszcza przerzutów do wątroby. Poprawie klinicznej z reguły towarzyszy zmniejszenie w osoczu stężenia wazoaktywnego peptydu jelitowego, aż do wartości prawidłowych.

Glukagonoma

U większości pacjentów podawanie oktreotydu powoduje wyraźną poprawę zmian skórnych, występujących w postaci charakterystycznego dla tej choroby nekrolitycznego rumienia wędrującego. Oktreotyd w niewielkim stopniu wpływa na pojawiającą się często w tych przypadkach łagodną cukrzycę i zazwyczaj jego stosowanie nie zmniejsza zapotrzebowania na insulinę lub doustne leki przeciwcukrzycowe. Oktreotyd łagodzi przebieg biegunki, co sprzyja zwiększeniu masy ciała. Podanie oktreotydu często prowadzi do natychmiastowego zmniejszenia stężenia glukagonu w osoczu. Działanie to nie utrzymuje się w czasie długotrwałego leczenia, mimo stałej poprawy klinicznej.

Gastrinoma (zespół Zollingera-Ellisona)

Wprawdzie podawanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej lub leków selektywnie blokujących receptor H2 pozwala zapobiegać nawrotom choroby wrzodowej, spowodowanej stałym, nadmiernym wydzielaniem soku żołądkowego pod wpływem stymulacji gastryną, jednak całkowicie nie można jej opanować. Stosowanie wspomnianych leków nie łagodzi także przebiegu biegunek, które często występują w ZZE. Podawanie samego oktreotydu lub leczenie skojarzone z lekami z grupy inhibitorów pompy protonowej lub lekami selektywnie blokującymi receptor H2, może zmniejszyć nadmierne wydzielanie soku żołądkowego i złagodzić objawy choroby, w tym biegunkę. Złagodzone mogą być również inne objawy, spowodowane prawdopodobnie wydzielanymi przez guz peptydami, np. nagłe zaczerwienienie skóry twarzy. U niektórych pacjentów uzyskuje się zmniejszenie stężenia gastryny w osoczu.

Insulinoma

Stosowanie oktreotydu prowadzi do zmniejszenia stężenia krążącej insuliny, jednakże działanie to może być krótkotrwałe (około 2 godzin). U chorych z guzami, zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego, oktreotyd może być pomocny w przywróceniu i utrzymaniu prawidłowego stężenia glukozy we krwi przed operacją.

U pacjentów z łagodnymi lub złośliwymi nieoperacyjnymi guzami można skuteczniej utrzymywać właściwe stężenie glukozy we krwi, nawet bez jednoczesnego trwałego zmniejszenia stężenia insuliny we krwi.

GRFoma

Są to rzadko występujące guzy, wytwarzające tylko czynnik uwalniający hormon wzrostu (GRF) lub GRF razem z innymi czynnymi peptydami. Oktreotyd powoduje ustępowanie zmian i objawów typowych dla akromegalii. Wynika to prawdopodobnie z hamowania uwalniania GRF i GH, co w rezultacie może również prowadzić do zmniejszenia objętości powiększonej przysadki mózgowej.

Leczenie pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi wywodzącymi się ze środkowej części prajelita lub o nieznanym ognisku pierwotnym

Randomizowane, podwójnie ślepe badanie III fazy kontrolowane placebo (PROMID) wykazało, że produkt Sandostatin LAR hamuje rozwój guza u pacjentów z zaawansowanymi guzami neuroendokrynnymi środkowego odcinka prajelita.

85 pacjentów zrandomizowano do grupy otrzymującej produkt Sandostatin LAR w dawce 30 mg podawanej co 4 tygodnie (n=42) lub placebo (n=43) przez 18 miesięcy, bądź do stwierdzenia progresji guza lub zgonu pacjenta.

Głównymi kryteriami włączenia były: brak wcześniejszego leczenia, histologicznie potwierdzone, miejscowo nieoperacyjne lub z przerzutami, dobrze zróżnicowane, hormonalnie czynne lub nieczynne guzy/raki neuroendokrynne, z pierwotnym ogniskiem guza zlokalizowanym w środkowym odcinku prajelita lub guzy nieznanego pochodzenia, o których uważa się, że pochodzą ze środkowego odcinka prajelita, jeśli wykluczono obecność ogniska pierwotnego w trzustce, klatce piersiowej lub w innej lokalizacji.

Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas do progresji (time toprogression, TTP) guza lub zgon związany z guzem.

W analizie populacji „intent-to-treat” (ITT) (wszyscy zrandomizowani pacjenci), odnotowano 26 i 41 progresji lub zgonów związanych z guzem odpowiednio w grupie otrzymującej Sandostatin LAR i placebo (HR = 0,32; 95% CI, 0,19 do 0,55; wartość p = 0,000015).

W konserwatywnej analizie populacji ITT (cITT), z której wykluczono 3 pacjentów w momencie randomizacji, odnotowano 26 i 40 progresji lub zgonów związanych z guzem odpowiednio w grupie otrzymującej Sandostatin LAR i placebo (HR=0,34; 95% CI, 0,20 do 0,59; wartość p = 0,000072; Ryc. 1). Mediana czasu do progresji guza wyniosła 14,3 miesięcy (95% CI, 11,0 do 28,8 miesięcy) w grupie otrzymującej Sandostatin LAR oraz 6,0 miesięcy (95% CI, 3,7 do 9,4 miesięcy) w grupie placebo.

W analizie populacji spełniającej kryteria protokołu badania (PP), z której pod koniec terapii wykluczono dodatkowych pacjentów, progresję lub zgon związany z guzem odnotowano w 19 i 38 przypadkach odpowiednio w grupie przyjmującej Sandostatin LAR i w grupie placebo (HR = 0,24; 95% CI, 0,13 do 0,45; wartość p = 0,0000036).

Estymatory Kaplana-Meiera dla czasu do progresji guza, porównujące Sandostatin LAR z placebo (populacja cITT)

Ryc. 1Tabela 1

*Logarytmiczny test rang ze stratyfikacją uwzględniającą aktywność hormonalną_


Wyniki dotyczące czasu do progresji guza w zależności od analizowanej populacji

Zdarzenia TTP

Mediana TTP w miesiącach [95% C.I.]

HR [95% C.I.] wartość p *

Sandostatin

LAR

Placebo

Sandostatin

LAR

Placebo

ITT

26

41

NR

NR

0,32

[95% CI, 0,19 do 0,55] P=0,000015

cITT

26

40

14,3

[95% CI, 11,0 do 28,8]

6,0

[95% CI, 3,7 do 9,4]

0,34

[95% CI, 0,20 do 0,59] P=0,000072

PP

19

38

NR

NR

0,24

[95% CI, 0,13 do 0,45] P =0,0000036

NR=niezgłaszane; HR=współczynnik ryzyka; TTP=czas do progresji guza; ITT=analiza populacji „intention to treat”; cITT=konserwatywna analiza ITT; PP=analiza populacji spełniającej kryteria protokołu

Obserwowano podobny efekt leczenia u pacjentów z hormonalnie czynnymi (HR = 0,23; 95% CI, 0,09 do 0,57) i nieczynnymi guzami (HR = 0,25; 95% CI, 0,10 do 0,59).

Po 6 miesiącach leczenia stabilizację choroby obserwowano u 66% pacjentów z grupy otrzymującej Sandostatin LAR i 37% pacjentów z grupy placebo.

Z uwagi na istotne korzyści kliniczne produktu Sandostatin LAR obserwowane w analizie przeprowadzonej przed planowaną analizą okresową rekrutacja została przerwana.

Bezpieczeństwo stosowania produktu Sandostatin LAR w tym badaniu było zgodne z jego ustalonym profilem bezpieczeństwa.

Właściwości farmakokinetyczne

5.2


Po jednorazowym wstrzyknięciu domięśniowym produktu Sandostatin LAR, stężenie oktreotydu w surowicy osiąga początkową maksymalną wartość w ciągu 1 godziny. W ciągu 24 godzin następuje stopniowe zmniejszenie stężenia oktreotydu do małych, nieoznaczalnych wartości. Po tym początkowym maksimum pierwszego dnia, stężenie oktreotydu pozostaje na poziomie subterapeutycznym u większości pacjentów przez następne 7 dni. Następnie stężenie oktreotydu ponownie zwiększa się, osiągając stan równowagi około 14. dnia i pozostając na tym względnie stałym poziomie przez następne 3 do 4 tygodni. Stężenie maksymalne, występujące 1. dnia, jest mniejsze niż stężenie w stanie równowagi, a ilość leku uwalnianego w ciągu pierwszego dnia nie przekracza 0,5% całej uwalnianej dawki. Po około 42 dniach stężenie oktreotydu zmniejsza się powoli, jednocześnie z końcową fazą rozpadu matrycy polimeru podanej postaci leku.

U pacjentów z akromegalią, średnie stężenie oktreotydu w stanie równowagi po podaniu pojedynczej dawki 10 mg, 20 mg i 30 mg produktu Sandostatin LAR, wynosi odpowiednio 358 ng/l, 926 ng/l i 1710 ng/l. Stężenia oktreotydu w surowicy w stanie równowagi, uzyskiwane po 3 iniekcjach podawanych co 4 tygodnie, są około 1,6 do 1,8 razy większe. Po wielokrotnym wstrzyknięciu produktu Sandostatin LAR w dawkach 20 mg i 30 mg osiągają wartości, odpowiednio 1557 ng/l i 2384 ng/l.

U pacjentów z rakowiakiem, średnie wartości (oraz mediana) stężeń oktreotydu w surowicy w stanie równowagi, po wielokrotnych wstrzyknięciach produktu Sandostatin LAR w dawkach 10 mg, 20 mg i 30 mg co 4 tygodnie, również zwiększały się wprost proporcjonalnie do dawki i wynosiły odpowiednio 1231 (894) ng/l, 2620 (2270) ng/l oraz 3928 (3010) ng/l.

W czasie stosowania 28 comiesięcznych wstrzykiwań produktu Sandostatin LAR, nie zaobserwowano zjawiska nagromadzenia się oktreotydu z wyjątkiem spodziewanego, spowodowanego powolnym uwalnianiem się leku.

Profil farmakokinetyki oktreotydu po wstrzyknięciu produktu Sandostatin LAR odpowiada profilowi uwalniania cząstek z macierzy polimeru i jego biodegradacji. Po uwolnieniu do krwi krążącej, dystrybucja oktreotydu następuje zgodnie ze znanymi właściwościami farmakokinetycznymi, opisanymi dla produktu do podawania podskórnego. Objętość dystrybucji oktreotydu w stanie stacjonarnym wynosi 0,27 l/kg, a całkowity klirens - 160 ml/min. Z białkami osocza wiąże się do 65% oktreotydu, lek w zasadzie nie wiąże się z komórkami krwi.

Na podstawie danych farmakokinetycznych uzyskanych z ograniczonych pobrań krwi od dzieci i młodzieży w wieku 7 - 17 lat z otyłością podwzgórzową, otrzymujących produkt leczniczy Sandostatin LAR 40 mg raz na miesiąc, średnie minimalne stężenie oktreotydu w osoczu wyniosło 1395 ng/l po pierwszym wstrzyknięciu oraz 2973 ng/l w stanie stacjonarnym. Obserwowano dużą zmienność osobniczą.

Minimalne stężenie oktreotydu w osoczu w stanie stacjonarnym nie korelowało z wiekiem i BMI pacjentów, ale stwierdzono jego umiarkowaną korelację z masą ciała (52,3 - 133 kg) i istotne różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami, tzn. było ono o około 17% większe u kobiet.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

W wykonanych na myszach badaniach toksyczności ostrej oktreotydu stwierdzono, że wartość LD50 po podaniu dożylnym wynosi 72 mg/kg mc., a po podaniu podskórnym 470 mg/kg mc. U szczurów po podaniu dożylnym wartość LD50 wynosiła 18 mg/kg mc. Octan oktreotydu był dobrze tolerowany przez psy, którym podawano go w dawce do 1 mg/kg mc. w szybkim wstrzyknięciu dożylnym.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

Badania z wielokrotnym stosowaniem dawek, przeprowadzono na szczurach, którym przez 21 tygodni wstrzykiwano domięśniowo co 4 tygodnie 50 mg mikrogranulek produktu Sandostatin LAR, zawierających 2,5 mg oktreotydu. W badaniu autopsyjnym w 26. tygodniu, nie obserwowano żadnych zmian związanych ze stosowaniem leku. Jedyne zmiany histopatologiczne, które uznano za istotne, były stwierdzane u zwierząt leczonych i kontrolnych w miejscu wstrzyknięcia produktu, gdzie mikrogranulki wywołały przemijające ziarniniakowe zapalenie mięśni. Po jednorazowym domięśniowym podaniu produktu Sandostatin LAR szczurom i królikom, całkowita biodegradacja mikrogranulek występowała 75 dni po iniekcji, u obu tych gatunków.

Mutagenność

Oktreotyd i (lub) jego metabolity nie miały działania mutagennego w zwalidowanych testach bakteryjnych i badaniach na komórkach ssaków in vitro. Tylko po podaniu w dużych i cytotoksycznych dawkach obserwowano zwiększenie częstości mutacji chromosomowych w teście z zastosowaniem komórek V79 chomika chińskiego. Nie stwierdzono zwiększenia częstości aberracji chromosomowych w komórkach ludzkich limfocytów inkubowanych in vitro z octanem oktreotydu. In vivo nie wykazano aktywności klastogennej oktreotydu na szpik myszy, którym podawano go dożylnie (test mikrojąderkowy) ani działania genotoksycznego u samców myszy w teście naprawy DNA w plemnikach. Mikrosfery badane w zwalidowanych testach bakteryjnych in vitro nie wykazywały działania mutagennego.

Rakotwórczość i toksyczność przewlekła

U szczurów otrzymujących podskórnie produkt Sandostatin w dobowej dawce 1,25 mg/kg masy ciała przez 52, 104 i 113/116 tygodni obserwowano, głównie u wielu samców, włókniakomięsaki w miejscu wstrzyknięć podskórnych. Guzy miejscowe występowały także u szczurów z grup kontrolnych. Rozwój tych guzów był przypisywany zaburzonemu procesowi włóknienia w wyniku stałego działania drażniącego w miejscu podania, zwiększanemu przez kwaśny odczyn podłoża składającego się z kwasu mlekowego

1    mannitolu. Te niespecyficzne reakcje komórkowe pojawiały się głównie u szczurów. Nie obserwowano zmian nowotworowych ani u myszy otrzymujących podskórne wstrzyknięcia oktreotydu w dawkach do

2    mg/kg mc. na dobę przez 98 tygodni, ani u psów, którym produkt podawano tą samą drogą przez 52 tygodnie.

W wykonanym na szczurach 116 tygodniowym badaniu działania rakotwórczego, w którym oktreotyd podawano podskórnie, wykazano również rozwój gruczolakoraków endometrium. Ich liczba osiągnęła istotność statystyczną w najwyższej zastosowanej dawce wynoszącej 1,25 mg/kg mc. na dobę. Było to powiązane ze zwiększeniem liczby przypadków zapalenia endometrium, zmniejszoną liczbą ciałek żółtych w jajnikach, zmniejszeniem liczby gruczolaków gruczołu sutkowego, poszerzeniem gruczołów i rozszerzeniem jamy macicy, co sugeruje stan zaburzeń hormonalnych. Dostępne informacje dowodzą, że obserwowane u szczurów nowotwory związane z zaburzeniami hormonalnymi są specyficzne dla tego gatunku i nie można ich odnosić do stosowania leku u ludzi.

Rozmnażanie

Badania płodności oraz badania przed-, około- i poporodowe, wykonane na samicach szczurów, nie wykazały wpływu na zachowania reprodukcyjne i rozwój potomstwa, gdy dawki podawane podskórnie wynosiły do 1 mg/kg mc. Nieznaczne przemijające opóźnienie fizjologicznego wzrostu, zaobserwowane u potomstwa, było wynikiem zahamowania wydzielania hormonu wzrostu, które zostało spowodowane nadmierną aktywnością farmakodynamiczną leku.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

1 fiolka zawiera:

Poli (DL-laktydo-co-glikolid) nominalnie 78,35% wagowych Jałowy mannitol nominalnie 17,0% wagowych

1 ampułkostrzykawka (rozpuszczalnik do stosowania pozajelitowego) zawiera: sól sodową karboksymetylocelulozy    14 mg

mannitol    12 mg

poloksamer 188    4 mg

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Przeznaczone do wstrzyknięć mikrogranulki produktu Sandostatin LAR, są dostępne w opakowaniach jednorazowych. Nie przewiduje się rozcieńczania produktu innymi produktami. Dlatego nie są dostępne żadne dane o niezgodności z innymi produktami.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C. Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

W dniu wykonania wstrzyknięcia produkt Sandostatin LAR można przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Jednakże zawiesina musi być przygotowana bezpośrednio przed wstrzyknięciem domięśniowym.

6.5    Rodzaj i zawartość    opakowania

Zestaw z łącznikiem fiolki i bezpieczną igłą:

•    jedna 6 ml fiolka z bezbarwnego szkła typu I zawierająca 10 mg, 20 mg lub 30 mg oktreotydu, zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej całkowicie pokrytym fluoroelastomerem i osłoniętym aluminiowym, zdejmowanym kapslem;

•    jedna szklana ampułkostrzykawka, zabezpieczona dwoma korkami z gumy chlorobutylowej (od przodu i od strony tłoka), zawierająca 2 ml rozpuszczalnika do sporządzania zawiesiny;

•    łącznik fiolki;

•    jedna bezpieczna igła do wstrzykiwań [20G (0,9 mm)].

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Zestaw z łącznikiem fiolki i bezpieczną igłą

Instrukcja przygotowania i domięśniowego podania produktu leczniczego Sandostatin LAR

WYŁĄCZNIE DO GŁĘBOKIEGO WSTRZYKNIĘCIA W MIĘŚNIE POŚLADKA

Zestaw:

a    Jedna fiolka zawierająca produkt Sandostatin LAR w postaci proszku

b Jedna ampułkostrzykawka zawierająca rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny c    Jeden łącznik fiolki do zrekonstytuowania produktu leczniczego

d    Jedna bezpieczna igła do wstrzyknięć 20 gauge (0,9 mm)


Należy postępować zgodnie z podaną poniżej instrukcją, aby właściwie zrekonstytuować produkt leczniczy

Sandostatin LAR przed wykonaniem głębokiego wstrzyknięcia do mięśnia pośladka.

Dla prawidłowego odtworzenia produktu leczniczego Sandostatin LAR krytyczne znaczenie mają 3 punkty.

Niespełnienie przedstawionych w nich wymagań może być przyczyną niewłaściwego podania leku.

   Zestaw do wstrzyknięć musi osiągnąć temperaturę pokojową. Należy wyjąć zestaw do wstrzyknięć z lodówki i przed odtworzeniem leku pozostawić go na minimum 30 minut w temperaturze pokojowej, jednak nie dłużej niż na 24 godziny.

•    Po dodaniu rozpuszczalnika należy odstawić fiolkę na minimum 2 minuty (maksymalnie na 5 minut), aby zapewnić pełne nasycenie proszku roztworem.

•    Po nasyceniu należy wstrząsać fiolką z umiarkowaną siłą w kierunku poziomym przez minimum 30 sekund do utworzenia jednolitej zawiesiny. Zawiesina produktu leczniczego Sandostatin LAR musi zostać przygotowana bezpośrednio przed podaniem.

Produkt leczniczy Sandostatin LAR może być podawany wyłącznie przez wyszkolony personel medyczny.


Krok 1

• Wyjąć zestaw do wstrzyknięć z produktem Sandostatin LAR z lodówki, w której był przechowywany.

UWAGA: Bardzo istotne jest, by rozpocząć proces odtwarzania dopiero, gdy zestaw do wstrzyknięć osiągnie temperaturę pokojową. Należy pozostawić zestaw w temperaturze pokojowej przez minimum 30 minut przed odtworzeniem, jednak nie na dłużej niż przez 24 godziny.

Uwaga: Zestaw do wstrzyknięć można w razie potrzeby ponownie włożyć do lodówki.

Zdjąć z fiolki plastikową nakładkę i przetrzeć gumową zatyczkę fiolki wacikiem nasączonym alkoholem.Zdjąć warstwę ochronną pokrywającą opakowanie łącznika fiolki, ale NIE wyjmować łącznika fiolki z opakowania.

Trzymając łącznik fiolki przez opakowanie, umieścić łącznik fiolki na fiolce i docisnąć do końca tak, by wsunął się na miejsce z głośnym „kliknięciem”.

Zdjąć opakowanie z łącznika fiolki unosząc je pionowo do góry.


Krok 3

•    Zdjąć kapsel z ampułkostrzykawki wypełnionej rozpuszczalnikiem i dokręcić strzykawkę do łącznika fiolki.

•    Powoli opuścić tłok do samego końca, aby cały roztwór rozpuszczalnika znalazł się w fiolce.UWAGA: Bardzo istotne jest, by odstawić fiolkę na minimum 2 minuty (maksymalnie na 5 minut), aby upewnić się, że proszek został w pełni nasycony rozpuszczalnikiem.

Uwaga: W przypadku, kiedy tłok zostanie odepchnięty z powrotem do góry, jest to sytuacja normalna, spowodowana niewielkim nadciśnieniem w fiolce.

• Na tym etapie należy przygotować pacjenta do wykonania wstrzyknięcia.

Krok 5

•    Po nasyceniu przez roztwór całego proszku, należy sprawdzić, czy tłok jest dociśnięty w dół do samego końca strzykawki.

UWAGA: Trzymając tłok dociśnięty do samego końca umiarkowanie wstrząsać fiolką w ustawieniu poziomym przez minimum 30 sekund, aby cały proszek utworzył zawiesinę (jednorodna mleczna zawiesina). Jeśli część proszku nie połączyła się z roztworem, powtórzyć umiarkowane wstrząsanie przez kolejne 30 sekund.

Krok 6

•    Odwrócić strzykawkę z fiolką dnem do góry i powoli odciągając tłok pobrać całą zawartość fiolki do strzykawki.

•    Odłączyć strzykawkę od łącznika fiolki.

•    Połączyć bezpieczną igłę do wstrzyknięć ze strzykawką.

•    Zdjąć nakładkę ochronną z igły prostym ruchem do

góry.

•    Aby uniknąć wytrącania osadu można delikatnie wstrząsać strzykawką utrzymując w niej mleczną jednorodną zawiesinę.

•    Delikatnie opukać palcami strzykawkę powodując przesunięcie widocznych pęcherzyków powietrza ku górze, a następnie usunąć je ze strzykawki.

•    Zrekonstytuowany produkt leczniczy Sandostatin LAR jest teraz gotowy do natychmiastowego podania.

Krok 8

Produkt leczniczy Sandostatin LAR musi być podawany wyłącznie w głębokim wstrzyknięciu do mięśnia pośladka, NIGDY dożylnie.

Przygotować miejsce wstrzyknięcia przecierając je wacikiem nasączonym alkoholem.

Wprowadzić całą igłę w lewy lub prawy pośladek pod kątem 90° do powierzchni skóry.

Powoli odciągnąć tłok ampułkostrzykawki, aby upewnić się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym (zmienić położenie igły, jeśli znajduje się ona w naczyniu krwionośnym).

• Powoli naciskać tłok aż do opróżnienia strzykawki. Wyjąć igłę z miejsca wkłucia i uruchomić nakładkę ochronną igły (zgodnie ze wskazówkami podanymi w kroku 9.).
•    Uruchomić nakładkę ochronną igły, stosując jedną z 2 następujących metod:


-    docisnąć składaną część osłonki do twardej powierzchni (rysunek A)

-    lub przycisnąć składaną część osłonki palcem (rysunek B).

•    Prawidłowe uruchomienie zostanie potwierdzone głośnym kliknięciem.

•    Strzykawkę natychmiast wyrzucić (do odpowiedniego pojemnika na ostre odpady).

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D - 90429 Nürnberg Niemcy

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4597 Pozwolenie nr 4596 Pozwolenie nr 4595

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24 listopada 1999 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 16 maja 2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zalecenia dotyczące postępowania z pacjentami leczonymi produktem Sandostatin LAR, uwzględniające możliwość powstania kamieni żółciowych

1.    Przed rozpoczęciem leczenia oktreotydem, należy przeprowadzić badanie USG pęcherzyka żółciowego.

2. Badanie to należy powtarzać najlepiej co około 6 miesięcy przez cały czas trwania leczenia produktem Sandostatin LAR.

3.    Jeżeli przed rozpoczęciem leczenia produktem Sandostatin LAR stwierdza się kamienie żółciowe, należy rozważyć, czy ryzyko związane z ich istnieniem nie przewyższa potencjalnych korzyści wynikających z leczenia. Obecnie brak dowodów na to, aby produkt Sandostatin LAR niekorzystnie wpływał na rokowanie u pacjentów z istniejącą już kamicą.

4.    Postępowanie z pacjentami, u których podczas stosowania produktu Sandostatin LAR doszło do powstania kamieni żółciowych:

i.    Kamica żółciowa bezobjawowa

Leczenie produktem Sandostatin LAR można kontynuować w zależności od wyniku ponownego rozważenia korzyści i ryzyka. Niezależnie od decyzji, zalecana jest jedynie obserwacja oraz częstsze badania kontrolne, w zależności od potrzeby, bez podejmowania dodatkowego leczenia.

ii.    Kamica żółciowa objawowa

W zależności od ponownej oceny korzyści i ryzyka, leczenie produktem Sandostatin LAR można przerwać lub kontynuować. Bez względu na decyzję, postępowanie w tych przypadkach jest takie samo, jak w przypadkach każdej innej objawowej kamicy żółciowej. Zaleca się równoczesne stosowanie kwasów żółciowych, np. kwas chenodeoksycholowy (CDCA) w dawce 7,5 mg/kg mc./dobę z kwasem ursodeoksycholowym (UDCA) w dawce 7,5 mg/kg mc./dobę) oraz przeprowadzenie kontrolnych badań USG, aż do całkowitego zaniku kamieni.

19

Sandostatin LAR