Imeds.pl

Sandostatin Lar 30 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Sandostatin LAR, 10 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Sandostatin LAR, 20 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Sandostatin LAR, 30 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Octreotidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sandostatin LAR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sandostatin LAR

3.    Jak stosować lek Sandostatin LAR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sandostatin LAR

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sandostatin LAR i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Sandostatin LAR - oktreotyd - jest syntetyczną pochodną somatostatyny. Somatostatyna występuje fizjologicznie w organizmie ludzkim i hamuje uwalnianie niektórych hormonów, np. hormonu wzrostu. Lek Sandostatin LAR działa silniej niż somatostatyna i jego działanie utrzymuje się dłużej.

Lek Sandostatin LAR jest długo działającym wstrzyknięciem depot.

Wskazania do stosowania

Leczenie pacjentów z akromegalią:

•    których stan zadowalająco podtrzymuje leczenie produktem Sandostatin podawanym podskórnie,

•    u których leczenie chirurgiczne lub radioterapia jest niewskazana lub nieskuteczna, lub będących w okresie przejściowym, przed wystąpieniem całkowitego efektu działania radioterapii.

Leczenie objawów u pacjentów z hormonalnie czynnymi guzami żołądka, jelit i trzustki, którzy zadowalająco reagują na leczenie produktem Sandostatin podawanym podskórnie:

•    rakowiak z    objawami    zespołu rakowiaka,

•    VIPoma,

•    glukagonoma,

•    gastrinoma    (zespół Zollingera-Ellisona),

•    insulinoma, w celu utrzymania właściwego stężenia glukozy przed operacją oraz w leczeniu podtrzymującym,

•    GRFoma.

Leczenie guzów neuroendokrynnych zlokalizowanych w jelicie (np. w wyrostku robaczkowym, jelicie cienkim lub okrężnicy).

Akromegalia jest chorobą, w której organizm produkuje zbyt dużo hormonu wzrostu.

W prawidłowych warunkach, hormon wzrostu kontroluje wzrost tkanek, narządów i kości. Nadmiar hormonu wzrostu prowadzi do przerostu kości i tkanek, zwłaszcza dłoni i stóp. Sandostatin LAR znacznie zmniejsza objawy akromegalii, do których należą ból głowy, nadmierne pocenie się, drętwienie dłoni i stóp, męczliwość i bóle stawów. W większości przypadków nadmierne wytwarzanie hormonu wzrostu jest spowodowana przerostem przysadki (gruczolak przysadki mózgowej). Leczenie lekiem Sandostatin LAR może zmniejszyć rozmiary tego gruczolaka.

Lek Sandostatin LAR pomaga również opanować objawy nadprodukcji określonych hormonów i innych podobnych substancji spowodowane rzadko występującymi chorobami żołądka, jelit lub trzustki. Choroby te zaburzają naturalną równowagę hormonalną w organizmie i powodują szereg objawów, takich jak nagłe zaczerwienienie skóry twarzy, biegunka, niskie ciśnienie tętnicze, wysypka i zmniejszenie masy ciała. Stosowanie leku Sandostatin LAR pozwala kontrolować te objawy. Leczenie lekiem Sandostatin LAR z reguły stosuje się u pacjentów, którzy w zadowalający sposób reagowali na leczenie podawanym podskórnie lekiem Sandostatin.

Guzy neuroendokrynne są rzadko występującymi guzami, umiejscowionymi w różnych częściach ciała. Lek Sandostatin LAR stosuje się również do zahamowania wzrostu tego typu guzów zlokalizowanych w jelicie (np. w wyrostku robaczkowym, jelicie cienkim lub okrężnicy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sandostatin LAR

Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Należy zapoznać się z poniższymi informacjami przed

zastosowaniem leku Sandostatin LAR.

Kiedy nie stosować leku Sandostatin LAR

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na oktreotyd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sandostatin LAR

•    Jeśli pacjent stosuje inne leki w celu kontrolowania ciśnienia tętniczego krwi (antagoniści receptorów beta czy leki blokujące kanały wapniowe) lub leki kontrolujące gospodarkę wodno-elektrolitową. Może okazać się konieczne dostosowanie dawki.

•    Jeśli pacjent ma lub miał w przeszłości kamienie żółciowe. Długotrwałe stosowanie leku Sandostatin LAR może powodować powstawanie kamieni żółciowych. Lekarz może zlecić okresową kontrolę.

•    Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, ponieważ lek Sandostatin LAR może wpływać na poziom cukru we krwi. Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, poziom cukru powinien być u niego regularnie kontrolowany.

•    Jeśli pacjent miał w wywiadzie zmniejszone stężenie witaminy B12, lekarz może zalecić okresową kontrolę stężenia witaminy B12.

•    Jeśli pacjent jest długotrwale leczony lekiem Sandostatin LAR, lekarz może zlecić okresową kontrolę czynności tarczycy.

U pacjentów leczonych lekiem Sandostatin LAR należy kontrolować czynność wątroby.

Dzieci

Doświadczenie ze stosowaniem leku Sandostatin LAR u dzieci jest niewielkie.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności stosowania innych dawek leku Sandostatin LAR u pacjentów w wieku 65 lat i starszych.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Sandostatin LAR może być stosowany podczas ciąży tylko w razie konieczności. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajście w ciążę, powinna poinformować o tym lekarza.

Pacjentki w wieku rozrodczym powinny podczas leczenia stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Nie wiadomo, czy lek Sandostatin LAR przenika do mleka matki. Brak doświadczenia ze stosowaniem leku Sandostatin LAR u matek karmiących.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak informacji na temat wpływu leku Sandostatin LAR na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn.

Inne leki i Sandostatin LAR

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Na ogół pacjent w czasie stosowania leku Sandostatin LAR może stosować inne leki. Jednakże niektóre leki, takie jak cymetydyna, cyklosporyna czy bromokryptyna mogą wpływać na działanie leku Sandostatin LAR.

U pacjentów chorych na cukrzycę lekarz może zalecić zmianę dawkowania insuliny.

Lek Sandostatin LAR zawiera sód

Sandostatin LAR zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, tzn. zasadniczo jest wolny od sodu.

3.    Jak stosować lek Sandostatin LAR

Lek Sandostatin LAR może być podawany wyłącznie w postaci głębokiego wstrzyknięcia domięśniowego w pośladek. Podczas długotrwałego podawania, należy wykonywać wstrzyknięcia na przemian raz w lewy, raz w prawy pośladek.

Dawka początkowa leku Sandostatin LAR wynosi zwykle 20 mg i jest podawana co 4 tygodnie. Po około 3 miesiącach stosowania leku Sandostatin LAR, lekarz prowadzący oceni efekty leczenia. Może to dotyczyć oznaczenia stężenia hormonu wzrostu lub innych hormonów we krwi. W zależności od wyników badań oraz samopoczucia pacjenta może okazać się potrzebna zmiana dawki leku. Dawka leku podawana w każdym wstrzyknięciu może zostać zmniejszona do 10 mg lub, jeżeli leczenie nie dało oczekiwanych wyników, może być zwiększona do 30 mg. U pacjentów otrzymujących Sandostatin LAR w leczeniu akromegalii, jeśli jest to konieczne, dawka leku może być następnie zwiększona do 40 mg. Po określeniu dawki optymalnej lekarz będzie prawdopodobnie oceniał stan pacjenta co 6 miesięcy.

U pacjentów, którzy zadowalająco reagują na leczenie lekiem Sandostatin podawanym podskórnie, wskazane jest rozpoczęcie leczenia lekiem Sandostatin LAR, tak jak opisano powyżej. U pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni lekiem Sandostatin podawanym podskórnie, wskazane jest rozpoczęcie leczenia od podawania leku Sandostatin podskórnie przez krótki okres, aby ocenić reakcję pacjenta na leczenie i tolerancję oktreotydu, zanim nastąpi zmiana na lek Sandostatin LAR.

Zależnie od podstawowej przyczyny stosowania leku Sandostatin LAR, leczenie lekiem Sandostatin podawanym podskórnie, może okazać się konieczne jeszcze przez około 2 tygodnie po podaniu pierwszego wstrzyknięcia leku Sandostatin LAR.

U pacjentów otrzymujących Sandostatin LAR w leczeniu guzów neuroendokrynnych zlokalizowanych w jelicie zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 30 mg, podawana w odstępach co 4 tygodnie. Lekarz prowadzący zdecyduje, jak długo pacjent powinien otrzymywać lek Sandostatin LAR.

Informacje przeznaczone dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Instrukcja podawania leku Sandostatin LAR w postaci wstrzyknięć domięśniowych znajduje się na końcu ulotki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sandostatin LAR

Nie donoszono o żadnych reakcjach zagrażających życiu po przedawkowaniu leku Sandostatin LAR. Objawy przedawkowania to: uderzenia gorąca, częste oddawanie moczu, zmęczenie, depresja, niepokój i brak koncentracji.

Jeżeli po przedawkowaniu wystąpiły wyżej wymienione objawy należy skontaktować się z lekarzem.

Pominęcie zastosowania leku Sandostatin LAR

W przypadku, gdy wstrzyknięcie nie zostało wykonane w odpowiednim terminie, należy je wykonać jak najszybciej a następnie kontynuować leczenie jak poprzednio. Opuszczenie dawki (podanie kilka dni później) nie jest szkodliwe, ale może spowodować czasowy nawrót objawów choroby do momentu powrotu do zaplanowanego schematu leczenia.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie i mogą wymagać natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Niektóre występują bardzo często (częściej niż u 1 na 10pacjentów)

   kamica żółciowa prowadząca do nagłego bólu pleców,

•    zbyt duże stężenie cukru we krwi.

Niektóre występują często (u 1 do 10pacjentów na 100pacjentów)

•    niedoczynność gruczołu tarczycy (hipotyroidyzm) powodujący zmiany w rytmie serca, łaknieniu czy masie ciała; zmęczenie, nadmierną wrażliwość na zimno lub obrzęk przedniej powierzchni szyi;

•    zmiany w wynikach czynności tarczycy,

•    zapalenie pęcherzyka żółciowego,

•    zbyt małe stężenie cukru we krwi,

•    zaburzona tolerancja glukozy,

   wolna akcja serca.

Niektóre występują niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1 000pacjentów)

   pragnienie, mała ilość wydalanego moczu, ciemne zabarwienie moczu, sucha, zaczerwieniona skóra,

•    szybka akcja serca.

Inne ciężkie objawy niepożądane

Jeśli wystąpią któreś z niżej wymienionych objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi:

•    reakcje nadwrażliwości (uczulenie), w tym wysypka skórna,

•    rodzaj reakcji alergicznej (anafilaksja), która może być przyczyną trudności w oddychaniu lub zawrotów głowy,

•    zapalenie trzustki,

•    zapalenie wątroby: objawami mogą być zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), nudności, wymioty, utrata apetytu, ogólne złe samopoczucie, świąd, jasne zabarwienie moczu,

•    nieregularna akcja serca.

Inne objawy niepożądane

Wymienione poniżej działania niepożądane są zazwyczaj lekkie i mają tendencję do ustępowania w miarę postępu leczenia.

Niektóre występują bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

   biegunka,

•    ból brzucha,

•    nudności,

•    zaparcie,

•    wzdęcie z oddawaniem wiatrów,

•    ból głowy,

•    ból w miejscu wstrzyknięcia.

Niektóre występują często (u 1 do 10 na 100pacjentów)

•    dyskomfort w żołądku po posiłku,

•    wymioty,

•    uczucie pełności w żołądku,

•    stolce tłuszczowe,

   luźne stolce,

•    odbarwienie kału,

•    zawroty głowy,

•    utrata apetytu,

•    zmiany w wynikach czynności wątroby,

•    łysienie,

•    skrócony oddech.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Sandostatin LAR

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C. Nie zamrażać.

Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

W dniu wykonania wstrzyknięcia lek Sandostatin LAR można przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Jednakże zawiesina musi być przygotowana bezpośrednio przed wstrzyknięciem domięśniowym.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sandostatin LAR

-    Substancją czynną leku jest oktreotyd w postaci octanu (proszek). Jedna fiolka zawiera 10 mg, 20 mg lub 30 mg oktreotydu.

-    Pozostałe składniki to: poli (DL-laktydo-co-glikolid) i mannitol.

Lek Sandostatin LAR zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, tzn. zasadniczo jest wolny od sodu.

Przed zastosowaniem, proszek musi być dodany do specjalnego roztworu (rozpuszczalnika). Roztwór ten składa się z soli sodowej karboksymetylocelulozy, mannitolu, poloksamera 188 i wody do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Proszek: proszek barwy białej lub białej z odcieniem żółtego.

Rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań: bezbarwny lub o barwie lekko żółtej lub brązowej przejrzysty roztwór.

Lek Sandostatin LAR dostępny jest w postaci zestawu, który składa się z:

•    jednej 6 ml fiolki z bezbarwnego szkła zawierającej 10 mg, 20 mg lub 30 mg oktreotydu, zamkniętej gumowym korkiem z gumy bromobutylowej całkowicie pokrytym fluoroelastomerem, osłoniętym aluminiowym, zdejmowanym kapslem;

•    jednej szklanej ampułkostrzykawki, zabezpieczonej dwoma gumowymi korkami z gumy chlorobutylowej (od przodu i od strony tłoka), zawierającej 2 ml rozpuszczalnika do sporządzania zawiesiny;

•    łącznika fiolki;

•    jednej bezpiecznej igły do wstrzykiwań [20G (0,9 mm)].

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D - 90429 Nurnberg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa tel.: + 48 22 375 48 88

INFORMACJE PRZEZNACZONE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO LUB PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Zestaw z łącznikiem fiolki i bezpieczną igłą

Instrukcja przygotowania i domięśniowego podania produktu leczniczego Sandostatin LAR

WYŁĄCZNIE DO GŁĘBOKIEGO WSTRZYKNIĘCIA W MIĘŚNIE POŚLADKA Zestaw:

a    Jedna fiolka zawierająca produkt Sandostatin LAR w postaci proszku

b    Jedna ampułkostrzykawka zawierająca rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny

c Jeden łącznik fiolki do zrekonstytuowania produktu leczniczego d    Jedna bezpieczna igła do wstrzyknięć [20G (0,9 mm)]

Należy postępować zgodnie z podaną poniżej instrukcją, aby właściwie zrekonstytuować produkt leczniczy Sandostatin LAR przed wykonaniem głębokiego wstrzyknięcia do mięśnia pośladka.

Dla prawidłowego odtworzenia produktu leczniczego Sandostatin LAR krytyczne znaczenie mają 3 punkty. Niespełnienie przedstawionych w nich wymagań może być przyczyną niewłaściwego podania leku.

Zestaw do wstrzyknięć musi osiągnąć temperaturę pokojową. Należy wyjąć zestaw do wstrzyknięć z lodówki i przed odtworzeniem leku pozostawić go na minimum 30 minut w temperaturze pokojowej, jednak nie dłużej niż na 24 godziny.

•    Po dodaniu rozpuszczalnika należy odstawić fiolkę na minimum 2 minuty (maksymalnie na 5 minut), aby zapewnić pełne nasycenie proszku roztworem.

•    Po nasyceniu należy wstrząsać fiolką z umiarkowaną siłą w kierunku poziomym przez minimum 30 sekund do utworzenia jednolitej zawiesiny. Zawiesina produktu leczniczego Sandostatin LAR musi zostać przygotowana bezpośrednio przed podaniem.

Produkt leczniczy Sandostatin LAR może być podawany wyłącznie przez wyszkolony personel medyczny.

Krok 1


•    Wyjąć zestaw do wstrzyknięć z produktem Sandostatin LAR z lodówki, w której był przechowywany.

UWAGA: Bardzo istotne jest, by rozpocząć proces odtwarzania dopiero, gdy zestaw do wstrzyknięć osiągnie temperaturę pokojową. Należy pozostawić zestaw w temperaturze pokojowej przez minimum 30 minut przed odtworzeniem, jednak nie na dłużej niż przez 24 godziny.

Uwaga: Zestaw do wstrzyknięć można w razie potrzeby ponownie włożyć do lodówki.

Krok 2

• Zdjąć z fiolki plastikową nakładkę i przetrzeć gumową zatyczkę fiolki wacikiem nasączonym alkoholem.

• Zdjąć warstwę ochronną pokrywającą opakowanie łącznika fiolki, ale NIE wyjmować łącznika fiolki z opakowania.

•    Trzymając łącznik fiolki przez opakowanie, umieścić łącznik fiolki na fiolce i docisnąć do końca tak, by wsunął się na miejsce z głośnym „kliknięciem”.

•    Zdjąć opakowanie z łącznika fiolki unosząc je pionowo do góry.


Krok 3

•    Zdjąć kapsel z ampułkostrzykawki wypełnionej rozpuszczalnikiem i dokręcić strzykawkę do łącznika fiolki.

•    Powoli opuścić tłok do samego końca, aby cały roztwór rozpuszczalnika znalazł się w fiolce.


Krok 4

UWAGA: Bardzo istotne jest, by odstawić fiolkę na minimum 2 minuty (maksymalnie na 5 minut), aby upewnić się, że proszek został w pełni nasycony rozpuszczalnikiem.

Uwaga: W przypadku, kiedy tłok zostanie odepchnięty z powrotem do góry, jest to sytuacja normalna, spowodowana niewielkim nadciśnieniem w fiolce.

Na tym etapie należy przygotować pacjenta do wykonania wstrzyknięcia.

Krok 5

•    Po nasyceniu przez roztwór całego proszku, należy sprawdzić, czy tłok jest dociśnięty w dół do samego końca strzykawki.

UWAGA: Trzymając tłok dociśnięty do samego końca umiarkowanie wstrząsać fiolką w ustawieniu poziomym przez minimum 30 sekund, aby cały proszek utworzył zawiesinę (jednorodna mleczna zawiesina). Jeśli część proszku nie połączyła się z roztworem, powtórzyć umiarkowane wstrząsanie przez kolejne 30 sekund.

Krok 6

•    Odwrócić strzykawkę z fiolką dnem do góry i powoli odciągaj ąc tłok pobrać całą zawartość fiolki do strzykawki.

•    Odłączyć strzykawkę od łącznika fiolki.


Krok 7

• Połączyć bezpieczną igłę do wstrzyknięć ze strzykawką.

• Zdjąć nakładkę ochronną z igły prostym ruchem do góry.

•    Aby uniknąć wytrącania osadu można delikatnie wstrząsać strzykawką utrzymując w niej mleczną jednorodną zawiesinę.

•    Delikatnie opukać palcami strzykawkę powoduj ąc przesunięcie widocznych pęcherzyków powietrza ku górze, a następnie usunąć je ze strzykawki.

•    Zrekonstytuowany produkt leczniczy Sandostatin LAR jest teraz gotowy do natychmiastowego podania.

Krok 8

•    Produkt leczniczy Sandostatin LAR musi być podawany wyłącznie w głębokim wstrzyknięciu do mięśnia pośladka, NIGDY dożylnie.

•    Przygotować miejsce wstrzyknięcia przecierając je wacikiem nasączonym alkoholem.

•    Wprowadzić całą igłę w lewy lub prawy pośladek pod kątem 90° do powierzchni skóry.

•    Powoli odciągnąć tłok ampułkostrzykawki, aby upewnić się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym (zmienić położenie igły, jeśli znajduje się ona w naczyniu krwionośnym).

•    Powoli nacisnąć tłok, aż do opróżnienia strzykawki. Wyjąć igłę z miejsca wkłucia i uruchomić nakładkę ochronną igły (zgodnie ze wskazówkami podanymi w kroku 9.).

Krok 9

•    Uruchomić nakładkę ochronną igły, stosując jedną z 2 następujących metod:

-    docisnąć składaną część osłonki do twardej powierzchni (rysunek A)

-    lub przycisnąć składaną część osłonki palcem (rysunek B).

•    Prawidłowe uruchomienie zostanie potwierdzone głośnym kliknięciem.

•    Strzykawkę natychmiast wyrzucić (do odpowiedniego pojemnika na ostre odpady).

Data ostatniej aktualizacji ulotki:


11