+ iMeds.pl

Santaherba -Ulotka Santaherba

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Santaherba krople doustne, roztwór

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Santaherba i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Santaherba

3.    Jak stosować lek Santaherba

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Santaherba

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Santaherba i w jakim celu się go stosuje

Santaherba jest lekiem stosowanym wspomagająco w katarze siennym.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Santaherba Kiedy nie stosować leku Santaherba

Jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Dzieci

Lek może być stosowany u dzieci poniżej 12 lat po konsultacji lekarskiej.

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku 2-5 lat.

Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Lek Santaherba a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Interakcje z innymi lekami są nieznane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na zawartość etanolu, preparat zwłaszcza przyjęty w dawce większej niż zalecana, może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Santaherba

Lek zawiera 39,5% v/v etanolu, tzn. do 234 mg na średnią dawkę dla dorosłych (30 kropli), co jest równoważne 5,8 ml piwa lub 2,3 ml wina. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową. Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

3.    Jak stosować lek Santaherba

Dorośli: 3 razy dziennie po 30 kropli.

Młodzież od 12 do 18 lat: 3 razy dziennie po 15 kropli.

Dzieci od 6 do 11 lat: po konsultacji z lekarzem. Zwykle stosuje się 54 - % dawki dla dorosłego; jeśli lekarz nie zaleci inaczej: 10 kropli 3 razy dziennie.

Dzieci poniżej 2 lat: nie stosować.

U dzieci podawać lek nie częściej, niż co 4 godziny i nie stosować dłużej niż zalecił lekarz.

Sposób stosowania

Odpowiednią ilość kropli rozpuścić w niewielkiej ilości przegotowanej, chłodnej wody.

Lek należy stosować między posiłkami, z zachowaniem odstępów 4 godziny przed lub 1 godziny po posiłku. Przed połknięciem, należy przetrzymać chwilę pod językiem. Najlepiej stosować lek regularnie, o tych samych porach każdego dnia.

Czas stosowania

Nie zaleca się stosowania dłużej niż 5 dni bez konsultacji lekarskiej. Skonsultować się w lekarzem, jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują po 5 dniach leczenia.

W przypadku wrażenia, że lek nie działa lub działa za słabo, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Santaherba

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Santaherba

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Santaherba

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Do dnia sporządzenia ulotki nie odnotowano żadnych działań niepożądanych leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane należy powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do krajowego systemu zgłaszania:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie gromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leków.

5.    Jak przechowywać lek Santaherba

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Santaherba

100 ml kropli zawiera:

Substancje czynne: - Yerba santa

D3

3,33 ml

- Ipeca

D4

3,33 ml

- Lobelia inflata

D3

3,33 ml

- Adrenalinum

D6

3,33 ml

- Belladonna

D4

3,33 ml

- Stramonium

D4

3,33 ml

- Solidago virga aurea

D3

3,33 ml

- Ephedra vulgaris

D4

3,33 ml

- Galeopsis ochroleuca TM

3,33 ml

- Sambucus nigra

TM

3,33 ml

- Crataegus oxyacantha TM

3,33 ml

Lek zawiera 39,5 % v/v etanolu.

Substancje pomocnicze: woda, etanol Zawartość leku w opakowaniu: 30 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Laboratoires Lehning 3 rue du Petit Marais 57640 Sainte-Barbe, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

RUSTIKA Sp. z o.o. ul. Wilcza 69 00-679 Warszawa tel.: 022 621 19 74

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Santaherba

Charakterystyka Santaherba

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Santaherba, krople doustne, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 ml kropli zawiera: Substancje czynne:

- Yerba santa

D3

3,33 ml

- Ipeca

D4

3,33 ml

- Lobelia inflata

D3

3,33 ml

- Adrenalinum

D6

3,33 ml

- Belladonna

D4

3,33 ml

- Stramonium

D4

3,33 ml

- Solidago virga aurea

D3

3,33 ml

- Ephedra vulgaris

D4

3,33 ml

- Galeopsis ochroleuca

TM

3,33 ml

- Sambucus nigra

TM

3,33 ml

- Crataegus oxyacantha

TM

3,33 ml

Produkt zawiera 39,5% (v/v) etanolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople    doustne, roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

4.1.    Wskazania do stosowania

Wspomagająco w katarze siennym.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli: 3 razy dziennie po 30 kropli.

Młodzież od 12 do 18 lat: 3 razy dziennie po 15 kropli.

Dzieci od 6 do 11 lat: po konsultacji z lekarzem. Zwykle u dzieci stosuje się 'A - % dawki dla dorosłych. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej: 10 kropli 3 razy dziennie.

Stosowanie u dzieci poniżej 2 lat: nie stosować.

U dzieci stosować nie częściej, niż co 4 godziny i w możliwie najkrótszym czasie.

Sposób podawania

Odpowiednią ilość kropli rozpuścić w niewielkiej ilości przegotowanej, chłodnej wody.

Lek należy stosować między posiłkami, z zachowaniem odstępów % godziny przed lub 1 godziny po posiłku. Przed połknięciem, lek należy przetrzymać chwilę pod językiem.

Czas stosowania:

Nie zaleca się stosowania dłużej niż 5 dni bez konsultacji lekarskiej.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lek zawiera 39,5% v/v etanolu, tzn. do 234 mg na dawkę dla dorosłych (30 kropli), co jest równoważne 5,8 ml piwa lub 2,3 ml wina. Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, dzieci i u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Dzieci:

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 6 lat. Stosowanie produktu u dzieci poniżej 2 lat jest przeciwwskazane.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa leku u kobiet w ciąży. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa leku u kobiet karmiących piersią. Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Płodność Brak danych.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na zawartość etanolu, preparat zwłaszcza przyjęty w dawce większej niż zalecana, może ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Do chwili opracowania tekstu Charakterystyki Produktu Leczniczego nie odnotowano żadnych działań niepożądanych leku.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Aleje Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Do chwili opracowania tekstu Charakterystyki Produktu Leczniczego nie było zgłoszonych przypadków przedawkowania leku.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie badano.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Etanol, woda oczyszczona.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres ważności

4 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Lek należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła barwnego z kroplomierzem, zawierająca 30 ml kropli w pudełku tekturowym.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Lehning Laboratoires 3 rue du Petit Marais 57640 Sainte-Barbe Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

IL-4184/LN-H

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15 grudnia 1998 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 13 grudnia 2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Santaherba