+ iMeds.pl

Sanval 10 mgUlotka Sanval

Ulotka dołaczona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sanval, 10 mg, tabletki powlekane

Zolpidemi tartras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sanval i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sanval

3.    Jak stosować lek Sanval

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sanval

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sanval i w jakim celu się go stosuje

Sanval jest lekiem nasennym zawierającym jako substancję czynną winian zolpidemu. Lek przyspiesza zasypianie, zmniejsza liczbę przebudzeń, wydłuża czas trwania snu i poprawia jego jakość.

Sanval stosuje się w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sanval Kiedy nie stosować leku Sanval

. jeśli pacjent ma uczulenie na zolpidem lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

. jeśli u pacjenta stwierdzono zespół bezdechu sennego;

. jeśli pacjent choruje na miastenię (myasthenia gravis);

. jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby;

. jeśli pacjent ma ostrą i (lub) ciężką niewydolność oddechową;

. jeśli u pacjenta stwierdzono zatrucie lekami neuroleptycznymi lub przeciwdepresyjnymi;

. u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sanval należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli to możliwe, przed przepisaniem leku nasennego lekarz na podstawie wywiadu z pacjentem oraz badania powinien ustalić przyczynę bezsenności i w miarę możliwości pomóc pacjentowi ją wyeliminować.

Sanval może nasilać objawy niektórych chorób.

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o występowaniu obecnie lub w przeszłości:

•    depresji,

•    uzależnienia od narkotyków lub alkoholu,

•    chorób wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku powinni ściśle przestrzegać zaleconego dawkowania.

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego (patrz także „Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn”)

Następnego dnia po przyjęciu leku Sanval ryzyko zaburzeń sprawności psychoruchowej, w tym upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów, może być zwiększone, jeśli:

•    pacjent przyjął lek w czasie krótszym niż 8 godzin przed czynnościami wymagającymi zwiększonej przytomności umysłu;

•    pacjent przyjął dawkę większą niż dawka zalecana;

•    pacjent przyjął zolpidem w trakcie leczenia innymi lekami o działaniu hamującym ośrodkowy układ nerwowy lub innymi lekami, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, podczas spożywania alkoholu lub podczas przyjmowania substancji niedozowolonych.

Należy stosować pojedynczą dawkę bezpośrednio przed snem.

Nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sanval należy zwrócić uwagę na następujące informacje:

•    Częste stosowanie leku Sanval przez okres kilku tygodni może zmniejszyć skuteczność leku (tzw. zjawisko tolerancji).

•    Sanval, podobnie jak inne leki tej grupy, może powodować fizyczne i psychiczne uzależnienie, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu. Ryzyko uzależnienia zwiększa się proporcjonalnie do dawki leku i czasu leczenia; jest także większe u pacjentów z występującymi obecnie lub w przeszłości zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniem od alkoholu i (lub) narkotyków. Pacjenci z tej grupy powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją podczas leczenia preparatami nasennymi.

Jeśli doszło do uzależnienia, nagłe przerwanie leczenia może wywołać zespół abstynencyjny (patrz punkt 3 „Przerwanie stosowania leku Sanval”). Opisano przypadki, gdy zespół abstynencyjny występował w przerwie pomiędzy kolejnymi dawkami leku (zwłaszcza, gdy pacjent zażywał duże dawki).

•    Po przerwaniu stosowania leku może wystąpić tzw. bezsenność z odbicia, polegająca na nasileniu objawów, z powodu których lekarz zalecił stosowanie leku uspokajająco-nasennego. Wraz z bezsennością mogą występować zmiany nastroju, lęk i niepokój.

•    Stosowanie leku Sanval może powodować tzw. niepamięć następczą, która polega na przemijającej niemożności zapamiętywania aktualnych przeżyć. Zjawisko to występuj e najczęściej kilka godzin po przyjęciu leku, dlatego po zażyciu leku pacjent powinien mieć zapewnione 7-8 godzin nieprzerwanego snu.

•    U pacjentów przyjmujących leki uspokajająco-nasenne (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku) mogą wystąpić następujące reakcje: niepokój, nasilona bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie, agresywność, urojenia, napady złości, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie oraz inne zaburzenia zachowania. W takich przypadkach należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie porozumieć się z lekarzem.

Stosowanie leku Sanval z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek należy przyjmować bezpośrednio przed snem. Tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania, popijając płynem.

Podczas leczenia nie wolno pić alkoholu, gdyż może on nasilać uspokajające działanie leku Sanval. Sanval a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Podczas stosowania zolpidemu z niektórymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów. Do leków tych należą:

•    leki stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego (leki przeciwpsychotyczne)

•    leki stosowane w leczeniu problemów z zasypianiem (leki nasenne)

•    leki uspokajające lub zmniejszające lęk

•    leki stosowane w leczeniu depresji

•    leki stosowane w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (narkotyczne leki przeciwbólowe)

•    leki stosowane w leczeniu padaczki

•    leki stosowane w znieczuleniu

•    leki stosowane w leczeniu kataru siennego, wysypek lub w innych alergiach, które to leki mogą wywoływać senność u pacjenta (leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym)

Podczas przyjmowania zolpidemu z lekami przeciwdepresyjnymi (w tym bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną i wenlafaksyną) pacjent może widzieć rzeczy nierzeczywiste (omamy wzrokowe).

Nie zaleca się przyjmowania zolpidemu z fluwoksaminą ani cyprofloksacyną.

Jednoczesne stosowanie z opioidowymi lekami przeciwbólowymi może nasilać euforię i sprzyjać rozwojowi uzależnienia psychicznego;

Jednocześnie stosowana ryfampicyna ( antybiotyk stosowany między innymi w leczeniu gruźlicy) osłabia działanie leku Sanval.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Sanval nie należy stosować w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze.

Jeśli konieczne było stosowanie leku w późnym okresie ciąży lub w trakcie porodu, u noworodka mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak hipotermia (obniżenie temperatury ciała poniżej wartości prawidłowej), obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i umiarkowana niewydolność oddechowa. U dzieci urodzonych przez matki, które długo stosowały lek w późnym okresie ciąży może wystąpić fizyczne uzależnienie i zespół abstynencyjny.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią, gdyż pewne ilości zolpidemu przenikają do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Sanval wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn i może spowodować takie zdarzenia, jak „zasypianie za kierownicą”. Następnego dnia po przyjęciu leku Sanval (tak jak innych leków nasennych) może zdarzyć się, że pacjent:

•    czuje się ospały, senny, ma zawroty głowy lub jest zdezorientowany,

•    potrzebuje więcej czasu na podjęcie szybkich decyzji (osłabiony refleks),

•    może widzieć niewyraźnie lub podwójnie,

•    może być mniej czujny.

W celu zminimalizowania ryzyka wymienionych powyżej zdarzeń, zaleca się zachowanie co najmniej 8-godzinnej przerwy między przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn lub pracą na wysokościach.

Nie należy spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania leku Sanval, gdyż może to nasilić wymienione wyżej działania.

Sanval zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka leku Sanval wynosi 10 mg na 24 godziny. Niektórym pacjentom lekarz może przepisać mniejszą dawkę.

Sanval należy przyjmować:

•    w pojedynczym podaniu,

•    bezpośrednio przed snem.

Pacjent musi zachować co najmniej 8 godzin przerwy między przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Nie przekraczać dawki 10 mg na 24 godziny.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów osłabionych

Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg, ze względu na możliwą większą wrażliwość na lek.

Nie należy przekraczać zaleconych dawek.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg na dobę, ze względu na wolniejsze usuwanie zolpidemu z organizmu. Szczególną ostrożność należy zachować u osób w podeszłym wieku. U pacjentów w wieku powyżej 65 lat początkową dawkę leku Sanval można zwiększyć do 10 mg na dobę jedynie wtedy, gdy mniejsza dawka jest nieskuteczna, a pacjent dobrze toleruje lek.

Sposób stosowania i czas trwania leczenia

Zolpidem działa bardzo szybko, dlatego Sanval należy przyjmować bezpośrednio przed snem. Tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania, popijając płynem.

Jak w przypadku wszystkich leków nasennych, długotrwałe stosowanie leku Sanval nie jest wskazane. Zalecany czas stosowania wynosi od kilku dni do dwóch tygodni. Nie należy przekraczać okresu 4 tygodni leczenia. Utrzymywanie się bezsenności po 14 dniach leczenia może wskazywać na istnienie zaburzeń psychicznych lub fizycznych, które są przyczyną bezsenności, dlatego lekarz powinien regularnie kontrolować leczenie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Sanval jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sanval

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy

Po przedawkowaniu leku Sanval opisywano zaburzenia świadomości (od senności do śpiączki). Objawy te całkowicie przemijały, jeśli dawka nie przekraczała 400 mg zolpidemu.

Przedawkowanie zolpidemu z jednoczesnym zastosowaniem innych środków hamujących ośrodkowy układ nerwowy, w tym alkoholu, może powodować cięższe objawy, a nawet zgon.

Postępowanie

W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Jeśli płukanie żołądka nie jest wskazane (np. ze względu na zbyt długi czas od zażycia leku), należy podać węgiel aktywny w celu zmniejszenia wchłaniania leku z przewodu pokarmowego. Nie należy stosować leków uspokajających nawet wtedy, gdy pacjent jest pobudzony. W ciężkich przypadkach można podać flumazenil (lek stosowany jako odtrutka w zatruciach benzodiazepinami). Pacjent powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją, gdyż fumazenil może wywoływać objawy neurologiczne (drgawki). Zolpidem nie jest usuwany z organizmu podczas hemodializy.

Pominięcie przyjęcia leku Sanval

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sanval

Nagłe zaprzestanie leczenia może wywołać wystąpienie zespołu abstynencyjnego z następującymi objawami: bóle głowy i mięśni, skrajny lęk i napięcie psychiczne, niepokój, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić: derealizacja (przekonanie, że otaczający świat nie jest rzeczywisty), depersonalizacja (utrata poczucia własnej tożsamości), przeczulica słuchowa, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, dźwięki i dotyk, omamy i napady drgawkowe.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występują częściej u pacjentów w podeszłym wieku. Istnieje również zależność między wielkością dawki leku Sanval a występowaniem działań niepożądanych.

Na początku leczenia może wystąpić senność w ciągu dnia, zmniejszenie sprawności umysłowej, dezorientacja, znużenie, bóle głowy, zawroty głowy, osłabienie mięśni, zaburzenia chodu lub podwójne widzenie. Rzadko obserwowano zaburzenia żołądka i jelit, osłabienie popędu płciowego lub reakcje skórne. Lek, zwłaszcza w większych dawkach, może wywoływać niepamięć następczą, czasami z zaburzeniami zachowania.

Może też wystąpić, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie, agresywność, omamy, napady złości, koszmary senne, psychozy, niewłaściwe zachowanie, lunatyzm.

W wyniku leczenia zolpidemem może ujawnić się istniejąca wcześniej depresja. Ponieważ bezsenność może być objawem depresji, w razie utrzymujących się zaburzeń snu pacjent powinien być ponownie zbadany przez lekarza.

Ponadto opisano następujące działania niepożądane, które występowały niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

wzmożona potliwość, bladość, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi podczas wstawania z pozycji siedzącej lub leżącej (niedociśnienie ortostatyczne), zmniejszenie zdolności poznawczych, trudności w koncentracji, omamy, chwiejność emocjonalna, migrena, odczucie mrowienia, drżenie, osłupienie, trudności w połykaniu, wzdęcia z oddawaniem gazów, czkawka, zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, zaburzenia krążenia mózgowego, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona czynność serca, zwiększenie aktywności enzymu wątrobowego gamma-glutamylotransferazy (GGT), zwiększenie stężenia glukozy powyżej normy (hiperglikemia), zapalenie stawów, zaburzenia miesiączkowania, zapalenie pochwy, zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, świąd, zapalenie cewki moczowej, nietrzymanie moczu, złe samopoczucie, obrzęki, uraz, gorączka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

. Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

. Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sanval

Substancję czynną jest zolpidemu winian.

Jedna tabletka zawiera 10 mg zolpidemu winianu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

W skład otoczki tabletki wchodzą: hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, makrogol 400, talk, tytanu dwutlenek, wosk Carnauba.

Jak wygląda lek Sanval i co zawiera opakowanie

10 lub 20 tabletek powlekanych w blistrach z folii Aluminium/PCW w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

6

UR.DZL.ZLN.4020.03852.2014

Sanval

Charakterystyka Sanval

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sanval, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg zolpidemu winianu (Zolpidemi tartras). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna, 60 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych, gdy prowadzi ona do osłabienia lub znacznego wyczerpania pacjenta.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy należy przyjmować w pojedynczej dawce i nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

U osób dorosłych zaleca się stosowanie 1- mg na dobę, bezpośrednio przed snem. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę dobową zolpidemu i nie wolno przekraczać dawki 10 mg.

U pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów osłabionych, którzy mogą być bardziej wrażliwi na działanie zolpidemu, zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg.

Nie należy przekraczać zaleconych dawek.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpocząć od dawki 5 mg na dobę ze względu na zmniejszony klirens i metabolizm zolpidemu. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów w podeszłym wieku. U dorosłych w wieku poniżej 65 lat dawkę początkową zolpidemu można zwiększyć do 10 mg na dobę jedynie wtedy, gdy mniejsza dawka jest nieskuteczna, a pacjent dobrze toleruje zolpidem.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się podawania zolpidemu dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych, które uzasadniałyby stosowanie w tej grupie wiekowej. Dostępne dane z kontrolowanych placebo badań klinicznych przedstawiono w punkcie 5.1.

Sposób podawania i czas trwania leczenia

Zolpidem działa bardzo szybko, dlatego lek należy przyjmować bezpośrednio przed snem. Tabletkę należy połknąć w całości, bez rozgryzania, popijając płynem. Jak w przypadku wszystkich leków nasennych, długotrwałe stosowanie produktu Sanval nie jest wskazane. Zalecany czas stosowania leku

wynosi od kilku dni do dwóch tygodni.

Nie należy przekraczać 4 tygodni leczenia.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na zolpidem lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie

6.1.

•    Zespół bezdechu sennego.

•    Miastenia (myasthenia gravis).

   Ciężka niewydolność wątroby.

•    Ostra i (lub) ciężka niewydolność oddechowa.

•    Zatrucie lekami neuroleptycznymi lub przeciwdepresyjnymi (patrz punkt 4.5).

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat..

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeśli to możliwe, przed przepisaniem leku nasennego należy ustalić przyczynę bezsenności i w miarę możliwości wyeliminować ją. Utrzymywanie się bezsenności po 7 do 14 dniach leczenia może wskazywać na istnienie pierwotnych zaburzeń psychicznych lub fizycznych, a pacjenta należy poddać regularnej kontroli.

Szczególne grupy pacjentów:

. Pacjenci w podeszłym wieku: patrz zalecenia dotyczące dawkowania.

. Pacjenci z depresją: podobnie jak w przypadku innych leków uspokajających lub nasennych, zolpidem należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z objawami depresji. Ze względu na skłonności samobójcze i ryzyko celowego przedawkowania, pacjentom z depresją należy przepisywać możliwie najmniejszą ilość produkttu leczniczego.

. Pacjenci z uzależnieniem od narkotyków lub alkoholu w wywiadzie: produkt leczniczy należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod ścisłą kontrolą, ze względu na ryzyko przyzwyczajenia i uzależnienia psychicznego.

Uwagi ogólne:

. Tolerancja.

Wielokrotne stosowanie krótko działających benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin przez okres kilku tygodni może spowodować osłabienie ich skuteczności.

. Uzależnienie

Stosowanie benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin może powodować rozwój uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko zwiększa się proporcjonalnie do dawki produktu i czasu leczenia. Jest również większe u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, uzależnieniem od alkoholu i (lub) narkotyków w wywiadzie. Pacjenci tej grupy powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją podczas leczenia produktami nasennymi.

Jeśli doszło do rozwoju uzależnienia, nagłe zaprzestanie leczenia może spowodować wywołać zespół abstynencyjny, którego objawami są bóle głowy i mięśni, skrajny lęk i napięcie psychiczne, niepokój, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić następujące objawy: derealizacja, depersonalizacja, przeczulica słuchowa, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, dźwięki i dotyk, omamy i napady drgawkowe.

. Bezsenność z odbicia

Jest to przemijający zespół, polegający na nasileniu objawów, które spowodowały zastosowanie benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin. Może pojawić się w związku z zaprzestaniem leczenia nasennego. Towarzyszyć mu mogą inne objawy, w tym zmiany nastroju, lęk i niepokój. Pacjenta należy koniecznie poinformować o możliwości wystąpienia takiego zespołu. Ponieważ ryzyko wystąpienia zespołu abstynencyjnego lub reakcji z „odbicia” jest większe po nagłym odstawieniu produktu, zaleca się stopniowe zmniejszanie jego dawki.

Istnieją doniesienia, że w przypadku krótko działających benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin o krótkim działaniu zespół abstynencyjny może wystąpić w przerwie pomiędzy kolejnymi dawkami, zwłaszcza gdy stosuje się wysokie dawki produktu.

. Niepamięć

Benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin mogą wywoływać niepamięć następczą. Zjawisko to występuje najczęściej kilka godzin po przyjęciu produktu. W celu zmniejszenia ryzyka pacjent powinien mieć zapewnioną możliwość nieprzerwanego, 8-godzinnego snu (patrz punkt 4.8).

. Reakcje psychiczne i paradoksalne

W wypadku stosowania benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin możliwe jest wystąpienie następujących reakcji (zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku): niepokój, nasilona bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie, agresywność, urojenia, napady złości, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie oraz inne zaburzenia zachowania. W takich przypadkach należy przerwać leczenie.

. Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego

Ryzyko wystąpienia zaburzeń psychoruchowych dnia następnego, w tym zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów, jest zwiększone, jeśli:

-    zolpidem przyjęto w czasie krótszym niż 8 godzin przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających przytomności umysłu (patrz punkt 4.7);

-    zastosowano dawkę większą niż zalecana;

-    zolpidem zastosowano jednocześnie z innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy lub z innymi produktami leczniczymi, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi,

z alkoholem lub substancjami niedozwolonymi (patrz punkt 4.5).

Zolpidem należy przyjmować w pojedynczej dawce bezpośrednio przed snem i nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

. Laktoza

Ze względu na zawartość laktozy produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

. Alkohol. Picie alkoholu w trakcie leczenia może nasilać uspokajające działanie zolpidemu.

. Jednoczesne stosowanie z lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.:

. Nasilenie hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy może wystąpić w przypadkach jednoczesnego stosowania z lekami przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami), nasennymi, lekami przeciwlękowymi i (lub) uspokajającymi, lekami przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwpadaczkowymi, lekami znieczulającymi oraz lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym.

Dlatego jednoczesne jednoczesne stosowanie zolpidemu z tymi lekami może nasilać senność oraz zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów (patrz punkty 4.4 i 4.7). Ponadto, odnotowano pojedyncze przypadki omamów wzrokowych u pacjentów przyjmujących zolpidem z lekami przeciwdepresyjnymi, w tym z bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną oraz wenlafaksyną.

Jednoczesne przyjmowanie fluwoksaminy może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi, jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.

Skojarzone stosowanie z opioidowymi lekami przeciwbólowymi może nasilać euforię, prowadzącą do zwiększenia uzależnienia psychicznego.

. Inhibitory i induktory cytochromu P450

Substancje hamujące enzymy wątrobowe (zwłaszcza cytochrom P 450) mogą nasilać działanie krótko działających benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin. Winian zolpidemu jest metabolizowany z udziałem kilku enzymów cytochromu P 450 (głównie CYP3A4, ale również CYP1A2).

Jednocześnie stosowana ryfampicyna (induktor CYP3A4) osłabia działanie zolpidemu. Itrakonazol (inhibitor CYP3A4) nie zmienia w sposób istotny działania farmakodynamicznego i farmakokinetyki zolpidemu. Nie ustalono znaczenia klinicznego takiej interakcji. Może wystąpić interakcja zolpidemu z substancjami, które są substratami lub induktorami izoenzymu CYP3A4. Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi, jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.

. Inne leki.

Nie obserwowano znaczących farmakokinetycznych interakcji podczas jednoczesnego stosowania zolpidemu i ranitydyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Chociaż badania na zwierzętach nie wykazały teratogennego ani embriotoksycznego działania zolpidemu, bezpieczeństwo jego stosowania w ciąży nie zostało ustalone. Zolpidemu nie należy stosować w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze.

W razie planowania lub podejrzewania ciąży, pacjentka powinna zwrócić się do lekarza w celu ustalenia możliwości stosowania produktu.

Jeśli ze wskazań lekarskich konieczne jest stosowanie zolpidemu w późnym okresie ciąży lub w czasie porodu, nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u noworodka (takich jak hipotermia, hipotonia lub umiarkowana niewydolność oddechowa). U niemowląt matek stosujących długotrwale w późnym okresie ciąży benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin może wystąpić fizyczne uzależnienie i zespół abstynencyjny.

Ponieważ niewielkie ilości zolpidemu przenikają do mleka kobiecego, stosowanie produkttu leczniczego u kobiet karmiących piersią nie jest zalecane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Sanval ma duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów o obsługę maszyn.

Podobnie jak w przypadku innych leków nasennych, należy ostrzec kierowców pojazdów i operatorów maszyn o ryzyku senności, wydłużeniu czasu reakcji, zawrotach głowy, ospałości, niewyraźnym i (lub) podwójnym widzeniu i zmniejszonej czujności oraz zaburzeniu zdolności prowadzenia pojazdu rano następnego dnia po przyjęciu leku (patrz punkt 4.8). W celu minimalizacji ryzyka zalecany jest przynajmniej 8 godzinny czas odpoczynku pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługą maszyn oraz pracą na wysokościach.

Zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów oraz takie zachowania, jak „zaśnięcie za kierownicą”, występowały podczas monoterapii zolpidemem w dawkach terapeutycznych.

Ponadto, jednoczesne stosowanie zolpidemu z alkoholem i innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy zwiększa ryzyko takich zachowań (patrz punkty 4.4 i 4.5). Należy ostrzec pacjentów, aby nie spożywali alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania zolpidemu.

4.8    Działania niepożądane

Istnieje zależność między wielkością dawki winianu zolpidemu a występowaniem działań niepożądanych, zwłaszcza objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego i przewodu pokarmowego. Występują one częściej u pacjentów w podeszłym wieku.

Następujące działania niepożądane występują głównie na początku leczenia: senność w ciągu dnia, zmniejszenie sprawności umysłowej, splątanie, znużenie, bóle głowy, zawroty głowy, osłabienie mięśni, zaburzenia chodu lub podwójne widzenie. Rzadko opisywano zaburzenia żołądka i jelit, osłabienie popędu płciowego lub reakcje skórne.

Niepamięć: zolpidem w dawkach terapeutycznych może wywoływać niepamięć następczą. Zagrożenie zwiększa się podczas stosowania dużych dawek. Zaburzeniom pamięci mogą towarzyszyć zaburzenia zachowania.

Reakcje psychiczne i paradoksalne, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, obejmują następujące objawy: bezsenność. pobudzenie. rozdrażnienie. agresja, omamy, napady złości, koszmary senne, psychozy, niewłaściwe zachowanie, lunatykowanie.

Depresja

W następstwie leczenia zolpidemem może ujawnić się istniejąca wcześniej depresja. Ponieważ bezsenność może być objawem depresji. w razie utrzymywania się zaburzeń snu pacjenta należy poddać powtórnemu badaniu.

Opisano następujące działania niepożądane. które występowały niezbyt często (>1/1000 do <1/100):

Zaburzenia układu nerwowego: wzmożona potliwość. bladość. niedociśnienie ortostatyczne, pobudzenie. zmniejszenie zdolności poznawczych. trudności w koncentracji. omamy. chwiejność emocjonalna. migrena. parestezje. drżenie. osłupienie.

Zaburzenia żołądka i jelit: utrudnienie połykania. wzdęcia z oddawaniem gazów. czkawka. zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit.

Zaburzenia serca /zaburzenia naczyniowe: zaburzenia krążenia mózgowego. nadciśnienie tętnicze, tachykardia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zwiększenie aktywności gamma-GT.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hiperglikemia.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: zapalenie stawów.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenia miesiączkowania, zapalenie pochwy.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zapalenie oskrzeli. kaszel. duszność. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: świąd.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zapalenie cewki moczowej, nietrzymanie moczu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: złe samopoczucie. obrzęki. uraz. gorączka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Po przedawkowaniu zolpidemu stosowanego w monoterapii informowano o zaburzeniach świadomości, objawiających się sennością, a nawet łagodną śpiączką. Objawy te całkowicie ustępowały, jeśli dawka zolpidemu nie przekraczała 400 mg. Przedawkowanie zolpidemu z jednoczesnym spożyciem substancji o ośrodkowym działaniu hamującym, w tym alkoholu, prowadziło do cięższych objawów, a nawet do zgonu.

Postępowanie

Po przedawkowaniu należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

Jeśli płukanie żołądka nie wydaje się wskazane (np. z powodu zbyt dużego upływu czasu od przyjęcia leku), należy podać węgiel aktywny w celu zmniejszenia wchłaniania leku z przewodu pokarmowego. Nie należy podawać leków uspokajających nawet wtedy, gdy pacjent jest pobudzony. W ciężkich przypadkach można podać flumazenil. Okres półtrwania flumazenilu wynosi około 40 do 80 minut i ze względu na krótkotrwałe działanie może być konieczne podanie następnych dawek leku. Pacjent powinien pozostawać przez ten czas pod ścisłą obserwacją, gdyż fumazenil może wywoływać objawy neurologiczne (drgawki).

Zolpidem nie jest usuwany metodą hemodializy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki nasenne i uspokajające; leki podobne do benzodiazepin.

Kod ATC: N05CF02

Mechanizm działania

Zolpidem jest pochodną imidazopirydyny, która wybiórczo wiąże się z receptorem omega-1 w podjednostce a kompleksu receptorowego GABA-A, podczas gdy benzodiazepiny niewybiórczo wiążą się zarówno z podtypem omega-1, jak i omega-2. Swoiste uspokajające działanie zolpidemu przypisuje się modyfikacji kanału chlorkowego za pośrednictwem tego receptora. Działanie to neutralizuje antagonista benzodiazepin - flumazenil.

Działanie u zwierząt

Wybiórcze wiązanie z receptorami omega-1 może wyjaśniać brak działania zolpidemu zwiotczającego mięśnie i przeciwdrgawkowego w dawkach nasennych. Działanie to na ogół obserwuje się w przypadku benzodiazepin, które nie wiążą się wybiórczo z receptorami omega-1.

Działanie u ludzi

Winian zolpidemu przyspiesza zasypianie i zmniejsza liczbę przebudzeń, wydłuża czas trwania snu i poprawia jego jakość. Działania te wiążą się z charakterystycznym profilem w EEG, różnym od uzyskanego w wyniku działań benzodiazepin. Zolpidem zasadniczo zachowuje etapy snu.

W zalecanych dawkach zolpidem nie wpływa na czas trwania paradoksalnej fazy snu (REM). Dzięki wybiórczemu wiązaniu z receptorem omega-1 zolpidem zachowuje głęboki sen (fazy 3 i 4). Wszystkie poznane działania zolpidemu są odwracalne przez antagonistę benzodiazepin - flumazenil. Randomizowane badania dostarczyły przekonujących dowodów na skuteczność zolpidemu jedynie w dawce 10 mg.

W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą, z udziałem 462 młodych zdrowych ochotników z przemijającą bezsennością, zolpidem w dawce 10 mg skrócił średni czas zasypiania o 10 minut w porównaniu z placebo, podczas gdy dla dawki 5 mg zolpidemu były to 3 minuty.

W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą, z udziałem 114 pacjentów (bez osób w podeszłym wieku) z przewlekłą bezsennością, zolpidem w dawce 10 mg skrócił średni czas zasypiania o 30 minut w porównaniu z placebo; dla dawki 5 mg zolpidemu było to 15 minut.

U niektórych pacjentów może być skuteczna mniejsza dawka, wynosząca 5 mg.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania zolpidemu u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Wyniki randomizowanego, kontrolowanego placebo badania z udziałem 201 dzieci w wieku od 6 do 17 lat z bezsennością związaną z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) nie wykazały skuteczności zolpidemu w dawce dobowej 0,25 mg/kg mc. (maksymalnie 10 mg na dobę) w porównaniu z placebo. Najczęściej notowanymi działaniami niepożądanymi zolpidemu w porównaniu z placebo były zaburzenia psychiczne i zaburzenia układu nerwowego: w tym zawroty głowy (23,5% vs. 1,5%), ból głowy (12,5% vs. 9,2%) i omamy (7,4% vs. 0%) (patrz punkty 4.2 i 4.3).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Zolpidem szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i szybko zaczyna działać nasennie. Biodostępność leku po podaniu doustnym wynosi 70%, z liniową kinetyką w zakresie dawek terapeutycznych. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga po upływie od 0,5 do 3 godzin. Okres półtrwania leku w surowicy jest krótki (średnio 2,4 + 0,2 godziny), a czas działania wynosi do 6 godzin. Zolpidem wiąże się z białkami osocza w 92,5+0,1%. Metabolizm pierwszego przejścia przez wątrobę zachodzi w około 35%. Wykazano, że wielokrotne podawanie nie wpływa na wiązanie z białkami, co wskazuje na brak konkurencji o miejsca wiążące pomiędzy winianem zolpidemu a jego metabolitami. Objętość dystrybucji u dorosłych wynosi 0,54+0,02 l/kg mc., a u pacjentów w podeszłym wieku 0,34+0,05 l/kg mc.

Wszystkie metabolity są nieczynne farmakologicznie i są wydalane w moczu (56%) oraz w kale (37%). Nie wpływają one na wiązanie zolpidemu z białkami osocza. Stężenie leku w osoczu pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z niewydolnością wątroby jest zwiększone, a u pacjentów z niewydolnością nerek, niezależnie od dializy, obserwuje się niewielkie zmniejszenie klirensu leku. Inne parametry farmakokinetyczne pozostają bez zmian.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych o znaczeniu terapeutycznym.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa Powidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Skład otoczki:

Hypromeloza Hydroksypropyloceluloza Makrogol 400 Talk

Tytanu dwutlenek Wosk Carnauba

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku 10 lub 20 tabletek powlekanych.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4944

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.05.2000 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 5.06.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8 UR.DZL.ZLN.4020.03852.2014

Sanval