+ iMeds.pl

Sapoven t (20 mg + 100 mg)/gUlotka Sapoven t

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SAPOVEN T, (20 mg + 10 mg)/g, żel

Troxerutinum + Hippocastani semen extractum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sapoven T, żel i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sapoven T, żel

3.    Jak stosować lek Sapoven T, żel

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sapoven T, żel

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sapoven T, żel i w jakim celu się go stosuje

Lek Sapoven T, żel, zawiera trokserutynę oraz nieistotny dla działania farmakodynamicznego dodatek substancji roślinnej - zagęszczony wyciąg z nasion kasztanowca. Działa przeciwobrzękowo, uszczelniaj ąco i tonizuj ąco na żyły, poprawia stan śródbłonków naczyń włosowatych zmniejszaj ąc ich przepuszczalność i łamliwość.

Lek stosuje się w przewlekłej niewydolności żylnej, w tym:

- w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (z objawami obrzęków, uczuciem świądu),

-    w dolegliwościach związanych z żylakami i w stanach przedżylakowych,

-    pomocniczo w obrzękach pourazowych oraz po zabiegach chirurgicznych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sapoven T, żel Kiedy nie stosować leku Sapoven T, żel:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienione w punkcie 6),

-    w przypadku otwartych, rozległych ran i uszkodzonej skóry,

- ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu nie należy stosować leku u osób z alergią na parabeny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sapoven T, żel należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie wiekowej. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u osób poniżej 18 lat.

Lek Sapoven T, żel a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji po zastosowaniu miejscowym trokserutyny i wyciągu z nasion kasztanowca.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek uważany jest za bezpieczny i nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Sapoven T, żel zawiera glikol propylenowy, może powodować podrażnienie skóry.

Lek Sapoven T, żel zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan,

może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Sapoven T, żel

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek Sapoven T, żel stosuje się miejscowo na skórę.

Dorośli: wcierać żel 2 do 3 razy na dobę w zmienione chorobowo miejsce.

Równoczesne stosowanie leków doustnych, zawierających te same substancje czynne co Sapoven T należy skonsultować z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sapoven T, żel

Nie są znane przypadki przedawkowania po stosowaniu miejscowym trokserutyny i wyciągu z nasion kasztanowca.

Pominięcie zastosowania leku Sapoven T, żel

W przypadku pominięcia dawki leku należy możliwie jak najszybciej wznowić kurację.

Przerwanie stosowania leku Sapoven T, żel

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania może wystąpić przemijające uczucie ciepła i podrażnienie skóry, u osób nadwrażliwych może wystąpić pokrzywka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sapoven T, żel

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sapoven T, żel

-    Substancjami czynnymi leku są trokserutyna oraz glikozydy trójterpenowe w przeliczeniu na bezwodną escynę pozyskane z zagęszczonego wyciągu z nasion kasztanowca Aesculus hippocastanum L.

Jeden gram żelu zawiera:

-    20 mg trokserutyny (Troxerutinum),

-    100 mg zagęszczonego wyciągu z nasion kasztanowca Aesculus hippocastanum L. (Hippocastani semen extractum), zawierającego 10 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę (DER 4:1; ekstrahent: etanol 80%).

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glikol propylenowy, trometamol, karbomer, metylu parahydroksybenzoesan, aromat cytrynowy, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Sapoven T, żel i co zawiera opakowanie

Sapoven T ma postać żółtego żelu o cytrynowym zapachu.

Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa zawierająca 30 g żelu, w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. 22 742 00 22

e-mail: informacj aoleku@hasco-lek.pl Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

Sapoven T

Charakterystyka Sapoven t

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SAPOVEN T, (20 mg + 10 mg) / g, żel

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g żelu zawiera:

20 mg trokserutyny (Troxerutinum) i 100 mg zagęszczonego wyciągu z nasion kasztanowca Aesculus hippocastanum L. (Hippocastani semen extractum), zawierającego 10 mg glikozydów trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę (DER 4:1; ekstrahent: etanol 80%).

Substancje pomocnicze biologicznie czynne: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Żel

Żel o barwie żółtej i cytrynowym zapachu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt stosuje się w przewlekłej niewydolności żylnej w tym:

• w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (z objawami obrzęków, uczuciem świądu),

•    w dolegliwościach związanych z żylakami i w stanach przedżylakowych,

•    pomocniczo w obrzękach pourazowych oraz po zabiegach chirurgicznych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli: żel wcierać 2 do 3 razy na dobę w zmienione chorobowo miejsce.

Równoczesne stosowanie produktów doustnych, zawieraj ących te same substancje czynne co Sapoven T, żel, należy skonsultować z lekarzem.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Sapoven T, żel u dzieci. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u osób poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Produkt do stosowania miejscowego na skórę.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu nie należy stosować w przypadku otwartych, rozległych ran i uszkodzonej skóry.

Ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu nie należy stosować produktu u osób z alergią na parabeny.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na zawartość glikolu propylenowego, produkt może powodować podrażnienie skóry.

Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu, produkt może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Dzieci

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie wiekowej.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji po zastosowaniu miejscowym trokserutyny i wyciągu z nasion kasztanowca.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt może być stosowany w czasie ciąży i karmienia piersią jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, gdyż nie wykonano dobrze kontrolowanych badań stosowania produktu u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt uważany jest za bezpieczny i nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Podczas stosowania produktu może wystąpić przemijające uczucie ciepła i podrażnienie skóry, u osób nadwrażliwych może wystąpić pokrzywka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9.    Przedawkowanie

Nie są znane przypadki przedawkowania u ludzi.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: trokserutyna w połączeniach, kod ATC: C05CA 54

Produkt Sapoven T, żel, zawiera trokserutynę oraz nieistotny dla działania farmakodynamicznego dodatek substancji roślinnej - zagęszczony wyciąg z nasion kasztanowca.

Trokserutyna jest flawonową pochodną O-^-hydroksyetylorutozydu. Wykazuje działanie przeciwwysiękowe, uszczelnia ściany naczyń, zmniej sza ich przepuszczalność (wzmacnia barierę naczyniową), poprawia parametry reologiczne krwi. Ponadto jest antyoksydantem.

Wyciąg z nasion kasztanowca zawiera głównie escynę należącą do acylowanych glikozydów trójterpenowych (saponiny). Wyciąg z nasion kasztanowca zwyczajnego (Aesculus hippocastani) stosowany jest tradycyjnie w terapii chorób naczyniowych.

Produkt Sapoven T działa przeciwobrzękowo, uszczelniaj ąco i tonizująco na żyły, poprawia stan śródbłonków naczyń włosowatych zmniejszając ich przepuszczalność i łamliwość.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak jest dostępnych danych farmakokinetycznych u ludzi na temat trokserutyny stosowanej zewnętrznie.

Brak jest danych farmakokinetycznych dotyczących zewnętrznego podania ekstraktów z nasion kasztanowca u ludzi. Dostępne dane dotyczą wyłącznie zwierząt (świń). Stwierdzono niskie wchłanianie escyny przez skórę świń (całkowita absorpcja escyny przez skórę nie przekraczała 2,5% escyny z podanej dawki). Tylko 1% escyny z zastosowanej dawki był wydalany z moczem w ciągu 24 godzin po podaniu, natomiast w tkankach w pobliżu miejsca podania stężenie escyny było wysokie.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Glikol propylenowy

Trometamol

Karbomer

Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Disodu edetynian Aromat cytrynowy Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania 30 g, tuba aluminiowa w tekturowym pudełku.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZILANY POSIADAJACY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA.

ul. Żmigrodzka 242E

51-131 Wrocław

Tel. +48 (71) 352 95 22

Faks +48 (71) 352 76 36

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9747

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09.01.2003 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4/4

Sapoven T