+ iMeds.pl

Sayana press 104 mg/0,65 mlUlotka Sayana press

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

SAYANA PRESS, 104 mg/0,65 ml, zawiesina do wstrzykiwań

Medroxyprogesteroni acetas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten został przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy przekazywać go innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek SAYANA PRESS i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku SAYANA PRESS

3.    Jak stosować lek SAYANA PRESS

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek SAYANA PRESS

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK SAYANA PRESS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek SAYANA PRESS jest środkiem antykoncepcyjnym. Może być stosowany w celu:

•    długoterminowej antykoncepcji w przypadku, gdy pacjentka zamierzająca ją stosować oraz lekarz zlecający jej środki antykoncepcyjne zdecydowali, że jest to w jej przypadku najkorzystniejsza metoda zapobiegania ciąży. Jeśli pacjentka planuje przyjmować lek SAYANA PRESS dłużej niż przez 2 lata, po upływie tego czasu lekarz prowadzący powinien ponownie rozważyć ryzyko i korzyści wynikające ze stosowania leku SAYANA PRESS w celu upewnienia się, czy nadal jest to najlepsza dla tej pacjentki metoda antykoncepcyjna.

•    u nastolatek lek SAYANA PRESS można zastosować tylko wówczas, gdy inne metody zapobiegania ciąży zostały z pacjentką szczegółowo omówione i uznane za nieodpowiednie lub nie do przyjęcia.

Substancja czynna leku SAYANA PRESS, medroksyprogesteronu octan (MPA), jest związkiem chemicznym podobnym (ale nie takim samym) do naturalnego hormonu, progesteronu, który jest wytwarzany w jajnikach w drugiej połowie cyklu miesiączkowego. Działanie leku SAYANA PRESS polega na zapobieganiu pełnemu rozwojowi komórki jajowej i zapobieganiu jej uwalniania z jajników (owulacji) w czasie cyklu miesiączkowego. Komórka jajowa, która nie zostanie uwolniona z jajników, nie może ulec zapłodnieniu przez plemniki i w związku z tym nie może dojść do ciąży.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SAYANA PRESS Kiedy nie stosować leku SAYANA PRESS:

•    jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na medroksyprogesteronu octan (MPA) lub którykolwiek z pozostałych składników leku SAYANA PRESS;

•    jeśli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży;

•    jeśli u pacjentki wystąpiły niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych;

•    jeśli u pacjentki występuje choroba wątroby;

•    jeśli u pacjentki występował lub podejrzewa się występowanie raka piersi lub narządu rozrodczego;

•    jeśli u pacjentki występują zakrzepy w żyłach nóg (zakrzepica żył głębokich) lub zakrzepy przemieszczające się do płuc lub innych części ciała (zator);

•    jeśli u pacjentki występują zaburzenia krążenia (np. bolesność nóg lub bóle w klatce piersiowej podczas chodzenia) lub zaburzenia związane z krzepliwością krwi (zakrzepica czy zator);

•    jeśli u pacjentki występują choroby metaboliczne kości;

•    jeśli u pacjentki występowała lub występuje choroba związana z zaburzeniami naczyń krwionośnych w mózgu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek SAYANA PRESS

Przed przepisaniem leku SAYANA PRESS lekarz może zdecydować o konieczności przeprowadzenia badania fizykalnego. Należy poinformować lekarza o występowaniu lub występowaniu w przeszłości jakiejkolwiek z wymienionych poniżej sytuacji. Lekarz powinien przedyskutować z pacjentką, czy lek SAYANA PRESS jest dla niej odpowiedni.

Należy poinformować lekarza w przypadku:

•    migrenowych bólów głowy,

•    cukrzycy lub występowania cukrzycy wśród członków rodziny,

•    silnego bólu lub opuchlizny jednej łydki (wskazujące na możliwość wystąpienia w nodze zakrzepu, stan taki można nazywać też zapaleniem żył),

•    zakrzepu krwi w naczyniach krwionośnych płuc (zatorowość płucna),

•    zakrzepu krwi w oku powodującego zaburzenia widzenia (zakrzepica siatkówki),

•    występujących w przeszłości lub obecnie chorób serca, lub problemów z cholesterolem w tym również wśród członków rodziny,

•    przebytego niedawno zaśniadu groniastego, który jest rodzajem nieprawidłowej ciąży,

•    przebytej depresji,

•    nieregularnych, skąpych lub zbyt obfitych miesiączek,

•    odbiegających od normy zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej, zwłóknienia torbielowatego, piersi, guzków i guzów w piersi, krwawienia z brodawek sutkowych,

•    przebytego udaru mózgu,

•    występującego wśród członków rodziny raka piersi,

•    choroby nerek,

•    wysokiego ciśnienia tętniczego krwi,

•    astmy,

•    padaczki.

Ochrona przed chorobami przenoszonymi droga płciową

Lek SAYANA PRESS nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani przed innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z lekiem SAYANA PRESS, dotyczy to między innymi leków rozrzedzających krew (przeciwzakrzepowych).

Niektóre leki mogą zmieniać działanie innych leków. Pacjentka powinna poinformować każdego lekarza, farmaceutę lub pracownika opieki zdrowotnej o stosowaniu leku SAYANA PRESS w celach antykoncepcyjnych.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować leku SAYANA PRESS w okresie ciąży. W przypadku podejrzenia zajścia w ciążę w trakcie stosowania leku SAYANA PRESS, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

W przypadku karmienia piersią, wstrzyknięcie należy wykonać nie wcześniej niż 6 tygodni po porodzie, gdy układ enzymatyczny noworodka jest bardziej rozwinięty. Lek SAYANA PRESS może przedostać się wraz z mlekiem matki do organizmu niemowlęcia, jednak nie odnotowano żadnych szkodliwych działań leku u dzieci.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zaobserwowano wpływu leku SAYANA PRESS na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku SAYANA PRESS

Lek SAYANA PRESS zawiera między innymi dwa następujące składniki: metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216). Mogą one powodować reakcję alergiczną (może mieć charakter reakcji opóźnionej).

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w dawce 104 mg/0,65 ml, to znaczy zasadniczo ”nie zawiera sodu”.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SAYANA PRESS Droga i sposób podania:

Lek SAYANA PRESS wstrzykuje się pod skórę: w przednią okolicę górnej części uda lub w brzuch. Wstrzyknięcie powinno być wykonywane przez lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę. Należy postępować zgodnie z instrukcją wstrzyknięcia zamieszczoną na końcu tej ulotki. Wstrzyknięcia należy przyjmować tak długo jak zalecił lekarz.

Podanie pierwszej dawki leku SAYANA PRESS:

Dawka leku SAYANA PRESS 104 mg jest podawana podskórnie (tuż pod skórę) w przednią okolicę górnej części uda lub w brzuch, co 3 miesiące (12 do 13 tygodni). Lek SAYANA PRESS jest skuteczny tylko wtedy, gdy wstrzyknięcia wykonywane są regularnie, dokładnie w wyznaczonym czasie. Aby mieć pewność, że pacjentka nie jest w ciąży w chwili przyjmowania pierwszej dawki leku SAYANA PRESS, pierwsze wstrzyknięcie może być wykonane WYŁĄCZNIE w ciągu pierwszych pięciu dni cyklu miesiączkowego.

Po porodzie: jeżeli lek SAYANA PRESS jest stosowany po porodzie, a pacjentka nie karmi piersią, pierwsza iniekcja MUSI zostać podana w ciągu 5 dni od dnia porodu.

Istnieją dowody na to, że kobiety, którym podano lek SAYANA PRESS bezpośrednio po porodzie lub po przerwaniu ciąży (poronienie naturalne lub sztuczne), mogą doświadczać przedłużonych oraz obfitych krwawień. Z tego powodu w tym okresie lek SAYANA PRESS należy stosować ze szczególną ostrożnością.

Kolejne dawki

Kolejne dawki leku SAYANA PRESS podaje się co 12 do 13 tygodni (ale nie później niż w 14 tygodniu od ostatniego zastrzyku), bez względu na to kiedy pojawi się i jak obfite będzie krwawienie miesiączkowe.

Bardzo ważne jest, by kolejne zastrzyki przyjmować dokładnie w wyznaczonym czasie. Pominięcie zastosowania leku SAYANA PRESS:

W przypadku pominięcia dawki leku SAYANA PRESS, lub gdy okres pomiędzy dwoma kolejnymi wstrzyknięciami wyniesie więcej niż 14 tygodni, występuje zwiększone ryzyko zajścia w ciążę. Dlatego w takim wypadku należy skontaktować się z lekarzem w celu podjęcia decyzji, czy można przyjąć kolejną dawkę leku SAYANA PRESS oraz jaką metodę antykoncepcji należy stosować w międzyczasie.

Zmiana dotychczas stosowanych, innych metod antykoncepcji na lek SAYANA PRESS

W przypadku wcześniejszego stosowania innych metod antykoncepcji pierwszą dawkę leku SAYANA PRESS należy przyjąć we właściwym, wybranym przez lekarza momencie tak, by uniknąć ryzyka zajścia w ciążę. W przypadku zmiany z doustnych leków antykoncepcyjnych na lek SAYANA PRESS pierwsze wstrzyknięcie leku SAYANA PRESS należy podać w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia ostatniej tabletki antykoncepcyjnej.

Jeżeli pacjentka zdecyduje, że chce zajść w ciążę

Płodność na poziomie właściwym dla danej kobiety wraca z chwilą, gdy wygaśnie działanie ostatniego przyjętego przez nią wstrzyknięcia. U różnych kobiet może trwać różnie długo i nie zależy od długości czasu stosowania leku SAYANA PRESS. U większości kobiet działanie antykoncepcyjne wygasa w ciągu 5 do 6 miesięcy od przyjęcia ostatniego wstrzyknięcia. Ponad 80% kobiet będzie mogło zajść w ciążę w ciągu roku od zaprzestania stosowania leku SAYANA PRESS. Niektóre kobiety zachodzą w ciążę w okresie jednego miesiąca od pominięcia kolejnego wstrzyknięcia leku SAYANA PRESS.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek SAYANA PRESS może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej po przyjęciu leku SAYANA PRESS. Ciężkie reakcje alergiczne wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Do pozostałych działań niepożądanych należą:

Bardzo często (występujące u więcej niż 10 na 100 pacjentów):

•    zmniej szenie masy ciała

•    zwiększenie masy ciała

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    bóle brzucha (kurczowe)

•    trądzik

•    brak miesiączki (bardzo skąpa miesiączka lub jej całkowity brak)

•    ból i (lub) tkliwość piersi

•    depresja

•    osłabienie lub uczucie zmęczenia

•    ból głowy

•    reakcje w miejscu wstrzyknięcia leku (w tym ból, stwardnienie, pęcherzyki)

•    nieregularne miesiączki

•    drażliwość

•    zmniejszony popęd seksualny

•    obfite, częste i (lub) niespodziewane krwawienia

•    zmiany nastroju

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    zawroty głowy

•    hirsutyzm (nieprawidłowe owłosienie)

•    nudności

•    wzdęcia

•    zatrzymanie płynów w organizmie

•    podrażnienie lub świąd pochwy

•    upławy

•    suchość pochwy

•    ból podczas stosunku

•    torbiel jajnika

•    ból w okolicy miednicy

•    zespół napięcia przedmiesiączkowego

•    zmiana wielkości piersi

•    wahania apetytu

•    ból pleców

•    kurcze mięśniowe

•    ból kończyn

•    niepokój

•    bezsenność

•    migrena

•    uderzenia gorąca

•    wysokie ciśnienie tętnicze krwi

•    żylaki

•    wysypka

•    wypadanie włosów

•    podrażnienie skóry

•    odbiegające od normy wymazy z szyjki macicy

•    zaburzenia czynności wątroby

•    bóle menstruacyjne

•    wybroczyny krwawe

•    przebarwienia skóry twarzy

•    zakrzepy krwi w żyłach nóg

•    zakrzepy krwi w płucach (krążeniu płucnym)

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania

•    bóle stawów

•    osteoporoza (osłabienie kości), w tym złamania osteoporotyczne

•    napady padaczkowe

•    senność

•    nieprawidłowe krwawienia miesiączkowe (nieregularne, skąpe, obfite)

•    mlekotok

•    blokada naczynia krwionośnego przez zakrzep krwi, taka jak zakrzepica żył głębokich (zakrzep krwi w nodze) lub zator tętnicy płucnej (zakrzepy w płucach)

•    szybka częstość akcji serca

•    ciężkie reakcje alergiczne (np. anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy)

•    zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka)

•    świąd

•    pokrzywka

•    rozstępy skórne

•    osłabienie

•    gorączka

•    zmniejszona tolerancja glukozy (zwiększone stężenie cukru we krwi)

•    podwyższona aktywność enzymów wątrobowych (badania krwi oceniające czynności wątroby)

•    zmniejszenie gęstości mineralnej kości (badanie stosowane w diagnostyce osteoporozy lub osłabienia kości)

•    nerwowość

•    rak piersi

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza, pielęgniarkę lub innego pracownika opieki zdrowotnej.

Możliwy wpływ na cykl miesiączkowy

U większości kobiet stosujących lek SAYANA PRESS występują zmiany w rytmie i nasileniu krwawień. W miarę przyjmowania kolejnych dawek leku SAYANA PRESS, u coraz mniejszej ilości kobiet występują nieregularne krwawienia, po 12 miesiącach używania leku SAYANA PRESS u 60% pacjentek krwawienia są bardzo skąpe lub nie występują wcale.

Możliwy wpływ na kości

Lek SAYANA PRESS działa poprzez zmniejszenie stężenia estrogenów i innych hormonów. Mniejsze stężenie estrogenów we krwi może prowadzić do rozrzedzenia struktury kości (poprzez zmniejszenie gęstości mineralnej kości). Kobiety, które stosują lek SAYANA PRESS, mają zazwyczaj mniejszą gęstość mineralną kości niż kobiety w tym samym wieku, które nigdy nie przyjmowały tego leku. Wpływ leku SAYANA PRESS na strukturę kości jest najsilniejszy w czasie pierwszych 2-3 lat stosowania. Po tym okresie gęstość mineralna kości ulega stabilizacji i wydaje się, że po zaprzestaniu przyjmowania leku SAYANA PRESS może w niewielkim stopniu się odnowić. Obecnie trudno jest określić, czy lek SAYANA PRESS zwiększa ryzyko wystąpienia osteoporozy (osłabienie kości) i złamań w późniejszym okresie.

Następujące czynniki stanowią czynniki ryzyka rozwoju osteoporozy w późniejszych okresach życia. Przed rozpoczęciem leczenia należy omówić z lekarzem prowadzącym występowanie któregokolwiek z poniższych czynników, ponieważ w tych przypadkach alternatywne metody antykoncepcji mogą bardziej odpowiadać potrzebom pacjentki:

•    nadużywanie alkoholu i (lub) używanie tytoniu

•    przewlekłe stosowanie leków zmniejszających masę kostną, np. leki przeciwdrgawkowe lub kortykosteroidy

•    niski wskaźnik masy ciała lub zaburzenia łaknienia, takie jak np. jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) lub bulimia

•    niewielki uraz

•    wywiad rodzinny dotyczący osteoporozy

Nastolatki (w wieku do 18 lat): W normalnych warunkach kości nastolatków ulegają szybkiemu wzrostowi i stają się coraz bardziej wytrzymałe. Im mocniejsze staną się kości w okresie dojrzewania, tym mniej będą podatne na osteoporozę w późniejszym życiu. Ponieważ lek SAYANA PRESS może spowodować osłabienie kości nastolatek w okresie, gdy powinny rosnąć, wpływ tego działania leku w tej grupie wiekowej może być szczególnie istotny. Po zaprzestaniu stosowania leku SAYANA PRESS struktura kości do pewnego stopnia ulega odtworzeniu, jednak obecnie nie wiadomo, czy struktura mineralna kości osiąga w takim przypadku ten sam poziom, który byłby osiągnięty, gdyby nigdy nie zastosowano leku SAYANA PRESS u danej pacjentki.

Dlatego przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu stosowania leku SAYANA PRESS u nastolatki należy porozmawiać z lekarzem i zastanowić się, czy inna forma antykoncepcji nie jest w takiej sytuacji bardziej odpowiednia.

W przypadku przyjmowania leku SAYANA PRESS korzystne dla kości może być regularne stosowanie ćwiczeń obciążeniowych, przestrzeganie zdrowej diety zapewniającej właściwe spożycie wapnia (znajdującego się np. w produktach mlecznych) oraz witaminy D (np. w tłustych rybach).

Możliwe ryzyko wystąpienia nowotworu

Badania przeprowadzone z udziałem kobiet stosujących różne hormonalne środki antykoncepcyjne wykazały, że stosowanie progestagenu w postaci do wstrzykiwań, jak np. lek SAYANA PRESS, w celach antykoncepcyjnych nie powodowało zwiększenia całkowitego ryzyka wystąpienia raka jajnika, macicy, szyjki macicy lub raka wątroby.

Rak piersi rzadko występuje u kobiet w wieku poniżej 40 lat, ale ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem.

Wydaje się, że u kobiet stosujących środki antykoncepcyjne w postaci wstrzyknięć ryzyko zachorowania na raka piersi jest nieznacznie większe niż u kobiet w tym samym wieku niestosujących antykoncepcji hormonalnej.

Należy rozważyć, czy to niewielkie dodatkowe ryzyko wystąpienia raka piersi przeważa nad korzyściami ze stosowania leków, takich jak lek SAYANA PRESS. Jak dotąd nie udało się ustalić, czy środki antykoncepcyjne w postaci do wstrzykiwań zwiększają ryzyko zachorowania na raka piersi. Kobiety stosujące tę metodę zapobiegania ciąży są częściej kontrolowane przez lekarzy i stąd rak piersi może być wykrywany w tej grupie wcześniej. Wydaje się, że rak piersi stwierdzany u kobiet przyjmujących leki, takie jak lek SAYANA PRESS, rzadziej ma postać rozsianą w porównaniu do tego, wykrywanego u kobiet nieprzyjmujących takich leków.

Ryzyko rozwinięcia się raka piersi nie zależy od tego, jak długo kobieta przyjmowała wstrzyknięcie, ale od wieku, w którym zaprzestała ich stosowania. Wynika to z faktu, że ryzyko zachorowania na raka piersi szybko zwiększa się wraz z wiekiem. Po dziesięciu latach od zaprzestania stosowania antykoncepcji hormonalnej w postaci wstrzyknięć, ryzyko rozwoju raka piersi jest takie samo jak u kobiet, które nigdy nie stosowały antykoncepcji hormonalnej.

Ocenia się, że na 10 000 kobiet stosujących takie leki w postaci do wstrzykiwań, jak SAYANA PRESS przez okres do 5 lat, które zaprzestaną ich przyjmowania do czasu osiągnięcia wieku 20 lat, w ciągu następnych 10 lat zostanie wykryty jeden dodatkowy przypadek raka piersi w porównaniu do liczby przypadków raka piersi wykrytych u 10 000 kobiet, które nigdy nie przyjmowały wstrzykiwań leków hormonalnych tego rodzaju.

Na 10 000 kobiet stosujących leki w postaci do wstrzykiwań takie jak SAYANA PRESS przez okres do 5 lat, które zaprzestaną ich przyjmowania do czasu osiągnięcia wieku 30 lat, w ciągu następnych 10 lat zostaną wykryte 2 do 3 dodatkowych przypadków raka piersi (ponad średnią tj. 44 przypadki raka piersi, jakie wykrywa się u 10 000 kobiet w tej grupie wiekowej, które nigdy nie przyjmowały wstrzykiwań hormonalnych tego rodzaju).

Na 10 000 kobiet stosujących lek SAYANA PRESS przez okres do 5 lat, które zaprzestaną jego przyjmowania do czasu osiągnięcia wieku 40 lat, w ciągu następnych 10 lat zostanie wykrytych około 10 dodatkowych przypadków raka piersi (oprócz 160 przypadków raka piersi, jakie wykrywa się u 10 000 kobiet w tej grupie wiekowej, które nigdy nie przyjmowały wstrzykiwań hormonalnych tego rodzaju).

Inne zagrożenia

W przypadku wystąpienia:

•    nagłej, częściowej lub całkowitej utraty wzroku, podwójnego widzenia, zaburzeń krzepnięcia krwi np. zatorowości płucnej (zakrzep krwi w krążeniu płucnym) lub udaru mózgu - nie należy przyjmować kolejnych wstrzyknięć leku SAYANA PRESS;

•    migreny - należy zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem kolejnej dawki leku SAYANA

PRESS;

•    żółtaczka (zażółcenie skóry lub oczu) - należy poradzić się lekarza przed podaniem kolejnych wstrzyknięć leku SAYANA PRESS.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SAYANA PRESS

•    Lek należy przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

•    Nie należy stosować leku SAYANA PRESS po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na wstrzykiwaczu, saszetce oraz na tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Niewykorzystaną do wstrzyknięcia zawiesinę leku SAYANA PRESS należy ostrożnie usunąć.

Po jednokrotnym zastosowaniu wstrzykiwacza w żadnym wypadku NIE WOLNO stosować go ponownie. Wszelkie resztki niewykorzystanego leku lub jego odpady, należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania ostrych przedmiotów.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek SAYANA PRESS

Substancją czynną leku SAYANA PRESS jest medroksyprogesteronu octan (MPA).

Każdy napełniony wstrzykiwacz zawiera 104 mg medroksyprogesteronu octanu (MPA) w 0,65 ml.

Lek zawiera również: makrogol 3350, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroskybenzoesan (E 216), sodu chlorek, polisorbat 80, sodu diwodorofosforan jednowodny, disodu fosforan dwunastowodny, metioninę, powidon K 17, sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny do ustalenia pH oraz wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek SAYANA PRESS i co zawiera opakowanie

Lek SAYANA PRESS jest zawiesiną w kolorze białym lub zbliżonym do białego, stosowaną do wstrzykiwań podskórnych (podawanych tuż pod skórę). Lek znajduje się w pojemniku jednodawkowym w postaci napełnionego wstrzykiwacza. Lek SAYANA PRESS dostępny jest w opakowaniach zawierających jeden pojemnik jednodawkowy.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent, CT 13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca

Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12 2870 Puurs Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

SAYANA PRESS 104 mg/0,65 ml Inj ektionssuspension

Belgium

SAYANA PRESS 104 mg/0,65 ml suspension for injection

Czech Republic

SAYANAJECT 104 mg/0,65 ml injekcni suspense

Germany

SAYANA PRESS 104 mg/0,65 ml Inj ektionssuspension

Ireland

SAYANA PRESS 104 mg/0.65 ml suspension for injection

Ireland, Netherlands, Poland

SAYANA PRESS

Norway

Sayanaject

United Kingdom

SAYANA PRESS 104 mg/0.65 ml suspension for injection

Data zatwierdzenia ulotki

CD

SAYANA PRESS® 104 mg/0,65 ml zawiesina do wstrzykiwań

Medroxyprogesteroni acetas

Podane poniżej informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego:

INSTRUKCJA PODANIA LEKU: PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE PODSKÓRNEGO WSTRZYKNIĘCIA LEKU SAYANA PRESS.

Wprowadzenie

Lek SAYANA PRESS powinien być podawany przez pracownika służby zdrowia przeszkolonego w wykonywaniu wstrzyknięć podskórnych.

Poniższa instrukcja zawiera wskazówki, w jaki sposób przygotować i wstrzyknąć lek SAYANA PRESS. Instrukcję należy uważnie przeczytać, a następnie wykonać po kolei zalecane czynności.

SAYANA PRESS dostępna jest w pojemnikach jednodawkowych w postaci napełnionego wstrzykiwacza (patrz rysunek 1).

Rysunek 1; Wstrzykiwacz

NIE należy zdejmować osłony igły PRZED aktywacją wstrzykiwacza (krok 4)

Uwagi

Należy pamiętać o następujących uwagach dotyczących leku SAYANA PRESS oraz wstrzykiwacza:

1.    Lek jest zawiesiną drobnych cząstek w płynie. Wykazuje tendencję do rozwarstwiania się w trakcie przechowywania. Przed podaniem wstrzyknięcia należy przywrócić postać zawiesiny, energicznie wstrząsając wstrzykiwaczem.

2.    Lek jest szczelnie zamknięty wewnątrz zbiornika wstrzykiwacza. Przed użyciem należy aktywować wstrzykiwacz. Aktywacja polega na przebiciu wewnętrznego uszczelnienia, co umożliwia podanie leku przez igłę w wyniku ściskania zbiornika.

3. Płyn nie wypełnia całej objętości zbiornika. Nad powierzchnią płynu znajduje się mały pęcherzyk powietrza. W trakcie podania wstrzyknięcia wstrzykiwacz należy trzymać w pozycji z igłą skierowaną w dół. Zapewnia to podanie przez igłę całej objętości płynu.

Wszystkie powyższe uwagi uwzględniono w zamieszczonej poniżej instrukcji.

Nie należy mieszać leku SAYANA PRESS z innymi lekami.


Przygotowanie


•    Należy upewnić się, że lek ma temperaturę pokojową.

•    Należy upewnić się, że w opakowaniu dostępne są:

-    zamknięta szczelnie torebka foliowa zawierająca lek SAYANA PRESS we wstrzykiwaczu

-    gazik nasączony alkoholem

-    czysty, bawełniany gazik


(Gaziki nie są dołączone do opakowania z lekiem SAYANA PRESS).


Krok 1: Wybór i przygotowanie miejsca wstrzyknięcia


•    W obrębie brzucha lub górnej części uda należy wybrać odpowiednie miejsce do wykonania podskórnego wstrzyknięcia. Nie podawać wstrzyknięcia w okolice kości oraz pępka.

•    Użyć gazika nasączonego roztworem alkoholu do przetarcia skóry w obszarze wybranym do wstrzyknięcia. Odczekać, aż skóra wyschnie.


Krok 2: Przygotowanie wstrzykiwacza


•    Po przygotowaniu się do wykonania wstrzyknięcia, należy ostrożnie rozerwać torebkę foliową i wyjąć z niej wstrzykiwacz. Na tym etapie nie wolno zdjąć osłony z igły.

•    Wstrzykiwacz należy sprawdzić w następujący sposób:

-    Osłona igły powinna znajdować się w takiej pozycji, jaką przedstawiono na schemacie. Pomiędzy osłoną igły a złączem powinna być przerwa.

-    Jeżeli nie ma przerwy, należy użyć nowego wstrzykiwacza.

-    Jeżeli nie ma osłony lub zsunęła się ona z igły, należy użyć nowego wstrzykiwacza.

•    Uchwycić pewnie wstrzykiwacz jedną ręką w okolicy złącza (patrz rysunek 1, na którym przedstawiono złącze).

•    Energicznie wstrząsać wstrzykiwaczem przez 30 sekund, w celu wymieszania zawiesiny. Nie zginać wstrzykiwacza.

•    Jeżeli z jakiegokolwiek powodu dochodzi do opóźnienia między niniejszym krokiem a następnym, wymieszanie zawiesiny należy powtórzyć zgodnie z powyższym opisem.


•    Należy sprawdzić wstrzykiwacz. Płynna zawartość powinna mieć kolor biały lub zbliżony do białego oraz jednolitą konsystencję. Lek nie powinien wyciekać z wstrzykiwacza.

•    W przypadku j akichkolwiek problemów należy użyć nowego wstrzykiwacza.


Krok 4: Aktywacja wstrzykiwacza


•    Uchwycić pewnie jedną ręką wstrzykiwacz w okolicy złącza. Należy uważać, aby nie ścisnąć zbiornika.

•    Chwycić drugą ręką za osłonę igły. Powinna być widoczna przerwa między złączem i końcem osłony.


• Wcisnąć osłonę igły w kierunku złącza. Wywierać taką siłę do momentu zamknięcia przerwy między osłoną igły i złączem. Wstrzykiwacz jest wówczas aktywowany.


•    W dalszym ciągu trzymać wstrzykiwacz w okolicy złącza.

•    Zsunąć osłonę z igły.• Palcem wskazującym i kciukiem delikatnie uchwycić i ścisnąć duży obszar skóry w okolicy wybranej do wstrzyknięcia.


•    Wstrzykiwacz podtrzymywać w okolicy złącza. Należy utrzymywać go w pozycji najbardziej zbliżonej do pionowej.

•    Wkłuć igłę w fałd skóry, tak aby ostrze znalazło się w tkance podskórnej, a złącze dotykało skóry.


•    Uchwycić zbiornik w wygodny sposób między kciukiem a palcem wskazującym.

Powoli ścisnąć zbiornik w celu wstrzyknięcia leku.

Powinno to trwać około 5-7 sekund.

•    Po podaniu całej dawki leku i opróżnieniu zbiornika, delikatnie wyciągnąć igłę ze skóry.

•    Niezwykle ważne jest podanie pełnej dawki leku. Jednakże śladowe ilości białego płynu mogą pozostać widoczne wewnątrz krawędzi zbiornika. Taka sytuacja jest normalna.


•    Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo wycieku płynu z wstrzykiwacza lub igły, wskutek czego pacjentka nie otrzyma całej dawki. W takim przypadku należy zalecić pacjentce stosowanie innych metod antykoncepcji do czasu podania następnego wstrzyknięcia.

•    Następnie ucisnąć miej sce wstrzyknięcia czystym gazikiem przez kilka sekund. NIE należy rozcierać miejsca wstrzyknięcia.


Krok 6: Usuwanie zużytego wstrzykiwacza

•    Po podaniu każdej dawki leku zużyty wstrzykiwacz należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania ostrych przedmiotów.

•    W strzykiwacz jest przeznaczony do podania wyłącznie jednego wstrzyknięcia. NIE WOLNO używać go wielokrotnie.

13

Sayana Press

Charakterystyka Sayana press

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SAYANA PRESS, 104 mg/0,65 ml, zawiesina do wstrzykiwań

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

SAYANA PRESS, pojemnik jednodawkowy zawiera 104 mg medroksyprogesteronu octanu (Medroxyprogesteroni acetas) w 0,65 ml zawiesiny do wstrzykiwań.

Substancje pomocnicze:

Metylu parahydroksybenzoesan - 1,04 mg w 0,65 ml Propylu parahydroksybenzoesan - 0, 0975 mg w 0,65 ml Sodu chlorek - 2, 47 mg w 0,65 ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań

Jednorodna zawiesina w kolorze białym lub zbliżonym do bieli.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt SAYANA PRESS jest wskazany do stosowania u kobiet jako długo działający środek antykoncepcyjny. Każde wstrzyknięcie podskórne zapobiega wystąpieniu owulacji i zapewnia działanie antykoncepcyjne przez okres co najmniej 13 tygodni (+/- 1 tydzień). Należy wziąć pod uwagę, że powrót płodności (owulacji) może opóźnić się do okresu jednego roku (patrz punkt 4.4).

U kobiet w każdym wieku, które długotrwale stosują produkt SAYANA PRESS, może dojść do zmniejszenia gęstości mineralnej kości (ang. Bone Minerał Density, BMD) (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania), dlatego należy przeprowadzić ocenę ryzyka do korzyści wynikających ze stosowania tego produktu leczniczego, biorąc pod uwagę również zmniejszenie BMD w przebiegu ciąży i (lub) laktacji.

Stosowanie u dziewcząt w okresie młodzieńczym (w wieku 12-18 lat)

W związku z brakiem danych na temat odległego wpływu stosowania produktu SAYANA PRESS na zmniejszenie gęstości kości w okresie decydującym dla zwiększenia masy kostnej, produkt SAYANA PRESS może być stosowany u kobiet w wieku młodzieńczym, wyłącznie kiedy inne metody antykoncepcji są niewłaściwe lub niemożliwe do stosowania (patrz punkt 4.4).

Stosowanie produktu SAYANA PRESS nie było badane u kobiet w wieku poniżej 18 lat, jednak są dostępne dane dotyczące stosowania medroksyprogesteronu octanu (MPA) w postaci domięśniowej w tej grupie pacjentek.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Przed użyciem należy energicznie wstrząsnąć pojemnik jednodawkowy z produktem SAYANA PRESS, w celu uzyskania jednolitej zawiesiny. Zawartość jest szczelnie zamknięta wewnątrz zbiornika wstrzykiwacza. Przed użyciem należy aktywować wstrzykiwacz. Aktywowanie powoduje przebicie wewnętrznego uszczelnienia, co umożliwia podanie leku przez igłę w wyniku ściskania pojemnika. Płyn nie wypełnia całej objętości pojemnika. Nad powierzchnią płynu znajduje się mały pęcherz powietrza. W trakcie wykonywania wstrzyknięcia wstrzykiwacz należy trzymać w pozycji z igłą skierowaną w dół. Zapewnia to podanie całej objętości płynu za pośrednictwem igły. Lek należy wstrzykiwać powoli przez około 5-7 sekund. Produkt powinien podawać lekarz lub personel medyczny, wstrzykując go podskórnie w okolicę przedniej powierzchni uda lub w okolicy brzucha.

Dorośli

Pierwsze wstrzyknięcie: Aby zapewnić działanie antykoncepcyjne produktu w pierwszym cyklu stosowania, wstrzyknięcie podskórne w dawce 104 mg należy podać w trakcie pierwszych pięciu dni cyklu miesiączkowego. Jeżeli wstrzyknięcie zostanie wykonane zgodnie z wymienionymi zaleceniami, nie będzie konieczne stosowanie innej metody antykoncepcyjnej .

Kolejne dawki: Drugie i kolejne wstrzyknięcia należy podawać w odstępach co 13 tygodni. Jeżeli wstrzyknięcie zostanie podane nie później niż w ciągu siedmiu dni od tego terminu, nie jest konieczne stosowanie dodatkowych metod antykoncepcji (np. mechanicznych). Jeżeli okres od poprzedniego wstrzyknięcia przekroczy z jakiegokolwiek powodu 14 tygodni (13 tygodni plus 7 dni), przed podaniem następnego wstrzyknięcia należy wykluczyć ciążę. Skuteczność produktu SAYANA PRESS zależy od przestrzegania zalecanego schematu dawkowania.

W okresie poporodowym: Jeśli pacjentka nie karmi piersią (w celu wykluczenia możliwości zajścia w ciążę), należy wykonać wstrzyknięcie w ciągu 5 dni po porodzie. Jeśli wstrzyknięcie planowane jest w innym terminie, należy wykluczyć ciążę.

Jeśli pacjentka karmi piersią, wstrzyknięcie należy wykonać nie wcześniej niż sześć tygodni po porodzie, gdy układ enzymatyczny noworodka jest bardziej rozwinięty (patrz punkt 4.6).

Istnieją dowody na to, że kobiety, którym przepisano produkt SAYANA PRESS w połogu, bezpośrednio po porodzie, mogą doświadczać przedłużonych oraz ciężkich krwawień. Z tego powodu w połogu produkt należy stosować ze szczególną ostrożnością. Kobiety, które rozważają stosowanie produktu bezpośrednio po porodzie lub po przerwaniu ciąży, należy poinformować o zwiększonym ryzyku ciężkich lub przedłużonych krwawień. Należy przypomnieć, że u pacjentek w okresie poporodowym, niekarmiących piersią, owulacja może wystąpić nawet w 4. tygodniu.

Zastąpienie innych metod antykoncepcyjnych produktem SAYANA PRESS: W przypadku zamiany innych metod antykoncepcyjnych na produkt SAYANA PRESS, produkt SAYANA PRESS należy podać w sposób, który zapewni ciągłą ochronę antykoncepcyjną, biorąc pod uwagę mechanizm działania obu metod (np. u pacjentek, które dotychczas stosowały doustne środki antykoncepcyjne, pierwsze wstrzyknięcie produktu SAYANA PRESS należy podać w ciągu 7 dni od przyjęcia ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne).

Niewydolność wątroby: Wpływ chorób wątroby na farmakokinetykę produktu SAYANA PRESS jest nieznany. Produkt SAYANA PRESS może być źle metabolizowany przez pacjentki z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ w większości podlega eliminacji wątrobowej (patrz punkt 4.3 Przeciwskazania).

Niewydolność nerek: Wpływ chorób nerek na farmakokinetykę produktu SAYANA PRESS jest nieznany. Nie ma potrzeby dostosowywania dawki u pacjentek z niewydolnością nerek, ponieważ produkt SAYANA PRESS jest prawie całkowicie eliminowany na drodze metabolizmu wątrobowego.

Stosowanie u dzieci

Stosowanie produktu SAYANA PRESS przed wystąpieniem pierwszej miesiączki nie jest wskazane (patrz punkt 4.1 Wskazania do stosowania). Dostępne są dane na temat stosowania MPA domięśniowo u dziewcząt w okresie młodzieńczym (12-18 lat) (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania i punkt 5.1 Właściwości farmakodynamiczne). Przewiduje się, że bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu SAYANA PRESS są takie same w przypadku kobiet w okresie młodzieńczym po pierwszej miesiączce i u dorosłych kobiet z wyjątkiem zagrożeń wynikających ze zmniejszenia gęstości mineralnej kości.

4.3    Przeciwwskazania Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Produkt SAYANA PRESS jest przeciwwskazany u pacjentek ze stwierdzoną nadwrażliwością na MPA lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

•    Produkt SAYANA PRESS jest przeciwwskazany u kobiet z potwierdzoną ciążą lub, u których istnieje podejrzenie, że mogą być w ciąży.

•    Produkt SAYANA PRESS jest przeciwwskazany u kobiet z rozpoznanym lub podejrzeniem nowotworu złośliwego piersi lub układu rozrodczego.

•    Produkt SAYANA PRESS jest przeciwwskazany u pacjentek z niezdiagnozowanym krwawieniem z dróg rodnych.

•    Produkt SAYANA PRESS jest przeciwwskazany u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

•    Produkt SAYANA PRESS jest przeciwwskazany u pacjentek z chorobami metabolicznymi kości.

•    Produkt SAYANA PRESS jest przeciwwskazany u pacjentek z zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi i u pacjentek z chorobą naczyniową mózgu obecnie lub w wywiadzie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zmniejszenie gęstości mineralnej kości:

Stosowanie depot MPA we wstrzyknięciu podskórnym prowadzi do zmniejszenia stężenia estrogenów w surowicy i wiąże się z istotnym statystycznie zmniejszeniem wskaźnika BMD, co wynika ze znanego wpływu niedoboru estrogenów na przebudowę tkanki kostnej. Zmniejszenie gęstości mineralnej kości nasila się wraz z długością stosowania DMPA we wstrzyknięciu podskórnym, jednak gęstość mineralna kości wzrasta po zakończeniu stosowania DMPA we wstrzyknięciu podskórnym i zwiększeniu produkcji estrogenów przez jajniki.

Zmniejszenie gęstości mineralnej kości ma szczególne znaczenie w okresie dorastania oraz we wczesnym okresie dorosłości, które są decydujące dla zwiększenia masy kostnej . Nie wiadomo, czy stosowanie DMPA we wstrzyknięciu podskórnym u kobiet w okresie młodzieńczym zmniejsza maksymalną masę kostną i zwiększa ryzyko złamań w późniejszym wieku.

Badanie mające na celu dokonanie oceny wpływu medroksyprogesteronu octanu podawanego domięśniowo (Depo-Provera, DMPA) na BMD u dziewcząt w wieku młodzieńczym wykazało znaczące zmniejszenie wskaźnika BMD w porównaniu do wartości wyjściowych. U małej liczby kobiet, które były obserwowane, średnia BMD powróciła prawie do wartości wyjściowej w ciągu od 1 do 3 lat po przerwaniu leczenia. Produkt SAYANA PRESS może być stosowany u kobiet w okresie młodzieńczym, dopiero po omówieniu z pacjentką innych metod antykoncepcji w sytuacji, kiedy inne metody antykoncepcji zostały uznane za niewłaściwe lub niemożliwe do stosowania.

U kobiet, które chcą kontynuować leczenie produktem SAYANA PRESS przez okres dłuższy niż dwa lata, bez względu na wiek pacjentki należy przeprowadzić staranną, ponowną ocenę stosunku ryzyka do korzyści związanych ze stosowaniem produktu. Przed rozpoczęciem podawania produktu SAYANA PRESS, w szczególności u pacjentek z istotnymi czynnikami ryzyka osteoporozy związanymi z trybem życia i (lub) stanem zdrowia należy rozważyć zastosowanie innych metod antykoncepcji.

Do czynników ryzyka mających znaczenie dla występowania osteoporozy zalicza się:

•    nadużywanie alkoholu i (lub) używanie tytoniu

•    przewlekłe stosowanie leków zmniejszających masę kostną, np. leki przeciwdrgawkowe lub kortykosteroidy

•    niski wskaźnik masy ciała lub zaburzenia łaknienia, takie jak np. jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) lub bulimia

•    niewielki uraz

•    wywiad rodzinny dotyczący osteoporozy

Z retrospektywnego badania kohortowego, wykorzystującego dane z bazy danych General Practice Research Database (GPRD), wynika, że kobiety stosujące wstrzyknięcia MPA (DMPA) mają zwiększone ryzyko złamań w porównaniu z kobietami stosującymi antykoncepcję, które nie mają udokumentowanego stosowania DMPA (stosunek współczynników zachorowalności IRR 1,41, 95% PU 1,35-1,47 obejmujący pięcioletni okres obserwacji). Nie wiadomo, czy jest to spowodowane przez DMPA, czy przez inne czynniki związane ze stylem życia, mające związek ze wskaźnikiem złamań. Natomiast u kobiet stosujących DMPA ryzyko złamania przed rozpoczęciem stosowania DMPA oraz po jego rozpoczęciu nie było zwiększone (ryzyko względne 1,08, 95% PU 0,92-1,26). Co ważniejsze, badanie to nie wykazało, czy stosowanie DMPA ma wpływ na wskaźnik złamań w późniejszych okresach życia.

Dodatkowe informacje dotyczące zmian wskaźnika BMD u pacjentek dorosłych i w wieku młodzieńczym, pochodzących z ostatnio prowadzonych badań klinicznych: patrz punkt 5.1 (Właściwości farmakodynamiczne). Odpowiednia podaż wapnia i witaminy D, pochodzących z diety lub suplementów diety jest istotna dla zdrowia kości u kobiet w każdym wieku.

Nieregularne krwawienia:

Zaburzenia cyklu miesiączkowego występują u większości kobiet stosujących produkt SAYANA PRESS. Pacjentki należy poinformować o prawdopodobieństwie wystąpienia zaburzeń miesiączkowania i potencjalnego opóźnienia powrotu owulacji. W miarę kontynuowania stosowania produktu SAYANA PRESS u coraz mniejszej liczby kobiet stwierdza się nieregularne krwawienia i u coraz większej liczby dochodzi do zaniku miesiączki. Po podaniu czwartej dawki produktu u 39% pacjentek obserwowano zanik miesiączki w szóstym miesiącu terapii; u 56,5% pacjentek stwierdzono zanik miesiączki w dwunastym miesiącu terapii. Na rycinach 1 i 2 przedstawiono zmiany cyklu miesiączkowego stwierdzone w trzech badaniach dotyczących antykoncepcji. Na rycinie 1 przedstawiono wzrost odsetka kobiet, u których doszło do zaniku miesiączki w trakcie 12 miesięcy badania. Na rycinie 2 przedstawiono z kolei procent kobiet, u których wystąpiło plamienie, krwawienie, bądź też krwawienie i plamienie w tym samym okresie. Poza zanikiem miesiączki, do stwierdzanych zaburzeń cyklu miesiączkowego należały: krwawienia w trakcie cyklu, nadmiernie obfite krwawienia miesiączkowe oraz obfite, nieregularne krwawienia. W razie przedłużania się lub ciężkiego charakteru nieprawidłowości krwawienia należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę i w razie potrzeby podjąć właściwe leczenie.

Rycina 1. Odsetek kobiet, u których wystąpił zanik miesiączki w trakcie leczenia produktem SAYANA PRESS w badaniach dotyczących antykoncepcji prowadzonej w 30-dniowych cyklach miesięcznych (populacja zakwalifikowana do terapii (ang.. intention to treat, ITT, N=2053)

Rycina 2. Odsetek kobiet, u których wystąpiło krwawieniem i (lub) plamienie w trakcie leczenia produktem SAYANA PRESS w badaniach dotyczących antykoncepcji prowadzonej w 30-dniowych cyklach miesięcznych (populacja ITT, N=2053)

Ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych:

W długotrwałych badaniach kliniczno-kontrolnych o charakterze obserwacyjnym, obejmujących kobiety stosujące formę depot medroksyprogesteronu octanu do podawania w postaci wstrzyknięć domięśniowych (DMPA-im.) w dawce 150 mg, nie zaobserwowano zwiększenia ogólnego ryzyka wystąpienia raka jajnika, wątroby lub szyjki macicy, natomiast stwierdzono długotrwały efekt ochronny polegający na zmniej szeniu ryzyka wystąpienia raka błony śluzowej trzonu macicy.

Rak piersi występuje rzadko wśród kobiet w wieku poniżej 40 lat, niezależnie od stosowania lub niestosowania hormonalnych produktów antykoncepcyjnych u tych pacjentek.

Wyniki niektórych badań epidemiologicznych sugerują niewielkie różnice pod względem ryzyka wystąpienia choroby u pacjentek, które stosują lub stosowały ostatnio hormonalne produkty antykoncepcyjne, w porównaniu z pacjentkami, które nigdy nie stosowały antykoncepcji hormonalnej. Zwiększenie ryzyka u pacjentek, które stosują lub stosowały ostatnio DMPA, szczególnie u młodych kobiet, jest niewielkie w stosunku do całkowitego ryzyka raka piersi (patrz poniżej) i jest nieistotne po 10 latach od ostatniego przyjęcia hormonalnego produktu antykoncepcyjnego. Długość stosowania produktu nie wydaje się być istotna.

Prawdopodobna liczba dodatkowych przypadków raka piersi zdiagnozowanych w ciągu 10 lat od zaprzestania stosowania progestagenów we wstrzyknięciach*

Wiek w chwili ostatniego stosowania DMPA

Liczba przypadków na 10 000 kobiet, które nigdy nie stosowały DMPA

Prawdopodobne dodatkowe przypadki na 10 000 kobiet stosujących DMPA

20

Poniżej 1

Dużo poniżej 1

30

44

2-3

40

160

10

*w oparciu o dane dotyczące stosowania przez okres 5 lat

Zaburzenia zakrzepówo-zatorowe

Chociaż nie stwierdzono związku pomiędzy stosowaniem MPA i występowaniem zaburzeń zakrzepowych lub zakrzepowo-zatorowych, produktu SAYANA PRESS nie należy ponownie podawać pacjentkom, u których w trakcie jego stosowania wystąpi takie zaburzenie, np. zator płucny, choroba naczyniowa mózgu, zakrzepica naczyń siatkówki lub zakrzepica żył głębokich.

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem kobiet z zaburzeniami zakrzepowo-zatorowymi w wywiadzie i nie są dostępne informacje, które świadczyłyby o bezpieczeństwie stosowania produktu SAYANA PRESS w tej grupie pacjentek.

Reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne

W przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego należy wdrożyć odpowiednie leczenie. Ciężkie reakcje anafilaktyczne wymagają natychmiastowej interwencji medycznej.

Zaburzenia oka

W przypadku wystąpienia nagłej, częściowej lub całkowitej utraty wzroku, lub nagłego wystąpienia wytrzeszczu, podwójnego widzenia lub migreny produktu nie należy podawać ponownie, zanim nie zostaną przeprowadzone odpowiednie badania. W przypadku zdiagnozowania obrzęku tarczy nerwu wzrokowego lub stwierdzenia zamian w naczyniach siatkówki, nie należy kontynuować podawania produktu.

Środki ostrożności

Zmiany masy ciała

Zmiany masy ciała obserwowane są często, jednak nie podlegają żadnej regule. W badaniach III fazy obserwowano masę ciała przez okres 12 miesięcy. U połowy (50%) kobiet masa ciała pozostała w zakresie odchyleń o 2,2 kg w stosunku do wyjściowej masy ciała. U 12% kobiet masa ciała zmniejszyła się o ponad 2,2 kg, a u 38% kobiet masa ciała zwiększyła się o więcej niż 2,3 kg.

Zatrzymanie płynów

Istnieją dowody na to, że progestageny mogą powodować w mniejszym lub większym stopniu zatrzymanie płynów, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentek ze współistniejącymi chorobami, w przypadku których zatrzymanie płynów może mieć niekorzystny wpływ.

Powrót owulacji

Po zastosowaniu pojedynczej dawki DMPA we wstrzyknięciu podskórnym, skumulowana częstość powrotu owulacji według oznaczeń stężenia progesteronu w osoczu wynosiła 97,4% (38/39 pacjentek) w ciągu jednego roku po podaniu produktu. Po upływie 14 tygodni od ostatniego podania produktu powrót owulacji stwierdzano najwcześniej po tygodniu, a średni czas oczekiwania na powrót owulacji wynosił 30 tygodni. Pacjentki należy poinformować, że powrót owulacji po zastosowaniu produktu może wystąpić z opóźnieniem, niezależnie od długości jego stosowania. Jednakże brak miesiączki i (lub) nieregularne miesiączkowanie po przerwaniu stosowania antykoncepcji hormonalnej mogą być spowodowane obecnością choroby podstawowej, której towarzyszy nieregularne miesiączkowanie, a szczególnie zespół policystycznych j aj ników.

Zaburzenia psychiczne

Pacjentki z objawami depresji w wywiadzie należy poddawać dokładnej obserwacji podczas stosowania produktu SAYANA PRESS.

Ochrona przed chorobami przenoszonymi drogą płciową

Pacjentki należy poinformować, że produkt SAYANA PRESS nie chroni przed zakażeniem wirusem HIV (AIDS) ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Węglowodany/metabolizm

U niektórych pacjentek otrzymujących progestageny może dochodzić do zmniejszenia tolerancji glukozy. Pacjentki z cukrzycą należy poddawać starannej obserwacji podczas stosowania produktu.

Czynność wątroby

Należy rozważyć przerwanie leczenia produktem SAYANA PRESS w przypadku pojawienia się żółtaczki (patrz punkt 4.3).

Nadciśnienie tętnicze i zaburzenia gospodarki lipidowej

Nieliczne dane wskazują na niewielkie zwiększenie ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych u kobiet z nadciśnieniem tętniczym lub zaburzeniami gospodarki lipidowej, które stosowały produkty do wstrzykiwań zawierające jedynie progestagen. Jeśli w okresie stosowania produktu SAYANA PRESS wystąpi nadciśnienie tętnicze i (lub) nie można odpowiednio kontrolować nasilenia nadciśnienia tętniczego przy użyciu leków przeciwnadciśnieniowych, należy przerwać stosowanie produktu SAYANA PRESS. Dodatkowe czynniki ryzyka zaburzeń zakrzepowych tętnic obejmują: nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, wiek, zaburzenia gospodarki lipidowej, migrenę, otyłość, dodatni wywiad rodzinny, zaburzenia zastawek serca, migotanie przedsionków.

Należy zachować ostrożność w czasie stosowania produktu SAYANA PRESS u pacjentek, u których występuje jeden lub więcej czynników ryzyka.

Inne choroby

Zarówno w czasie ciąży jak i podczas stosowania steroidów płciowych były zgłaszane następujące choroby, których związek ze stosowaniem progestagenów nie został określony: żółtaczka i (lub) świąd związany z cholestazą, tworzenie się kamieni żółciowych, porfiria, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, pląsawica Sydenhama, opryszczka ciężarnych, utrata słuchu związana z otosklerozą.

Badania laboratoryjne

Podczas przekazywania próbek do badań histopatologicznych należy informować histopatologa o stosowaniu progestagenu przez pacjentkę. Stosowanie progestagenów może prowadzić do zmiany wyników niektórych badań hormonalnych i enzymów wątrobowych, jak również obrazu krwi:

a)    zmniejszenie stężenia steroidów w osoczu i moczu (np. progesteronu, estradiolu, pregnandiolu, testosteronu, kortyzolu)

b)    zmniejszenie stężenia gonadotropin (np. LH, FSH) w osoczu i moczu.

c)    zmniejszenie stężenia globuliny wiążącej hormony płciowe (SHBG).

Substancje pomocnicze

Produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcję alergiczną (może mieć charakter reakcji opóźnionej) i w wyjątkowych przypadkach skurcz oskrzeli. Ten produkt leczniczy zawiera poniżej 1 mmol sodu (23 mg) na 104 mg/0,65 ml, czyli zasadniczo nie zawiera sodu.

Jeżeli którekolwiek z wymienionych sytuacji i (lub) czynników ryzyka mają miejsce, należy rozważyć korzyści płynące ze stosowania produktu SAYANA PRESS względem ryzyka dla pacjentki i omówić je przed podjęciem przez pacjentkę decyzji o zastosowaniu produktu. W przypadku pogorszenia, nasilenia lub pierwszych sygnałów wystąpienia sytuacji opisanych powyżej lub pojawienia się czynników ryzyka, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Lekarz powinien podjąć decyzję odnośnie konieczności przerwania stosowania produktu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono badań dotyczących interakcji produktu SAYANA PRESS z innymi lekami.

Rzadko donoszono o występowaniu interakcji z innymi produktami leczniczymi (w tym doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi), jednak związek przyczynowy nie został ustalony. Należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia interakcji u pacjentek leczonych równocześnie z innymi produktami leczniczymi.

Medroksyprogesteronu octan (MPA) jest metabolizowany w warunkach in vitro głównie dzięki hydroksylacji za pośrednictwem CYP3A4. Szczegółowe badania oceniające efekty kliniczne interakcji lekowych MPA z induktorami lub inhibitorami CYP3A4 nie zostały przeprowadzone, a zatem efekty kliniczne działania induktorów lub inhibitorów CY3AP4 nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Stosowanie produktu SAYANA PRESS u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane. Istnieją dane wskazujące na istnienie związku pomiędzy ekspozycją wewnątrzmaciczną w pierwszym trymestrze ciąży a występowaniem zaburzeń rozwojowych w obrębie narządów płciowych u płodów płci męskiej i żeńskiej. W przypadku stosowania produktu SAYANA PRESS w trakcie ciąży lub zajścia w ciążę przez pacjentkę podczas stosowania produktu, należy ostrzec pacjentkę o potencjalnym zagrożeniu dla płodu.

Jedno z badań wykazało, że u noworodków urodzonych z nieplanowanych ciąż, które wystąpiły pomiędzy pierwszym a drugim miesiącem od wstrzyknięcia 150 mg medroksyprogesteronu octanu domięśniowo zwiększyło się ryzyko wystąpienia niskiej masy urodzeniowej, co z kolei wiąże się ze zwiększonym ryzykiem śmierci w okresie noworodkowym. Jednakże ryzyko związane ze stosowaniem produktu jest niewielkie, ponieważ w czasie stosowania podawanego domięśniowo MPA w dawce 150 mg rzadko dochodzi do zajścia w ciążę.

Badania prospektywne dzieci do okresu dojrzewania, które w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego były narażone na działanie MPA nie wykazały występowania zaburzeń rozwoju fizycznego i umysłowego, seksualnego lub społecznego, które mogłyby być związane ze stosowaniem produktu.

Karmienie piersią

Stwierdzano śladowe ilości produktu w mleku matek otrzymujących MPA. U kobiet karmiących piersią, leczonych medroksyprogesteronu octanem podawanym w dawce 150 mg we wstrzyknięciach domięśniowych nie stwierdzono niekorzystnych zmian składu, jakości i ilości mleka. Badano wpływ produktu na rozwój i zachowanie u dzieci do okresu dojrzewania, które po urodzeniu i w okresie niemowlęctwa były poddane działaniu MPA zawartego w mleku matki. Nie stwierdzono wystąpienia działań niepożądanych. Jednakże, z powodu ograniczonych danych dotyczących oddziaływania MPA na karmienie piersią noworodków poniżej 6 tygodnia, SAYANA PRESS powinna być podana nie wcześniej niż 6 tygodni po porodzie, kiedy układ enzymatyczny noworodka jest bardziej rozwinięty.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt SAYANA PRESS nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane pochodzące z badań klinicznych:

W trzech dużych badaniach klinicznych z udziałem 1980 kobiet otrzymujących DMPA we wstrzyknięciu podskórnym przez okres do 1 roku zgłoszono wymienione działania niepożądane uznane za związane ze stosowaniem produktu. Działania niepożądane wymieniono według następujących kategorii:

Bardzo często    (>1/10)

Często    (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często    (>1/1000 do <1/100)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Działania niepożądane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

Dodatkowo, działania niepożądane istotne medycznie pochodzące z okresu po wprowadzeniu do obrotu DMPA do podawania w postaci wstrzykiwań (podanie domięśniowe lub podanie podskórne), zostały uwzględnione poniżej.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Częstość nieznana

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Zapalenie pochwy

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Rak piersi (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

Reakcje

układu

immunologicz

nego

nadwrażliwości (np. reakcje

anafilaktyczne i

anafilaktoidalne,

obrzęk

naczynioruchowy) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększe nie masy ciała, zmniejszenie masy ciała (patrz punkt 4.4)

Zmniejszenie

łaknienia,

zwiększenie

łaknienia,

zatrzymanie

płynów (patrz

punkt 4.4)

Zaburzenia

psychiczne

Anorgazmia, depresja, zaburzenia emocjonalne, osłabienie popędu płciowego, zaburzenia nastroju, drażliwość

Lęk, bezsenność

Nerwowość

Zaburzenia

układu

nerwowego

Bóle głowy

Zawroty głowy, migrena

Drgawki, senność

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

Zaburzenia serca

Tachykardia

Zaburzenia

naczyniowe

Uderzenia gorąca, nadciśnienie tętnicze (patrz punkt 4.4), żylaki, zakrzepowe zapalenie żył, zatorowość płucna

Zaburzenia

zakrzepowo-

zatorowe (patrz

punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bóle brzucha

Wzdęcia,

nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieprawidłowa

aktywność

enzymów

wątrobowych

Żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik

Ostuda, zapalenie skóry, wylewy podskórne, wysypka,

Świąd, pokrzywka, rozstępy skórne

łysienie,

nieprawidłowe

owłosienie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle pleców, kurcze

mięśniowe, ból w kończynach

Bóle stawów, osteoporoza w tym złamania osteoporotyczne, zmniejszenie gęstości mineralnej kości (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Brak miesiączki, bóle i (lub) tkliwość piersi, krwawienia w trakcie cyklu, obfite, nieregularne krwawienia oraz nadmiernie obfite krwawienia miesiączkowe (patrz punkt 4.4)

Upławy, suchość sromu i pochwy, bolesne miesiączki, zmiany wielkości piersi, bolesne stosunki płciowe, torbiel jajnika, ból w okolicy miednicy, zespół napięcia

przedmiesiączko-

wego

Nieprawidłowe krwawienia z macicy

(nieregularne, obfite, skąpe), mlekotok

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie zmęczenia, odczyny w miejscu wstrzyknięcia

Astenia, gorączka

Badania

diagnostyczne

Nieprawidłowy wynik wymazu z szyjki macicy

Zmniejszona tolerancja glukozy (patrz punkt 4.4)

4.9 Przedawkowanie

Nie jest konieczna żadna interwencja poza przerwaniem leczenia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: G03AC06

MPA jest analogiem 17 a-hydroksyprogesteronu o działaniu antyestrogenowym, antyandrogenowym i antygonadotropowym.

DMPA w postaci do wstrzykiwań podskórnych hamuje wydzielanie gonadotropin, co z kolei uniemożliwia dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego i owulacji. Podstawowy mechanizm zahamowania owulacji prowadzi również do zmniejszenia grubości błony śluzowej macicy. Efekt antykoncepcyjny dają wszystkie wyżej wymienione działania.

Zmiany gęstości mineralnej kości (BMD) u dorosłych kobiet

W badaniu porównującym zmiany BMD u kobiet stosujących DMPA w postaci do wstrzykiwań podskórnych z kobietami stosującymi medroksyprogesteronu octan w postaci do wstrzykiwań domięśniowych (150 mg) nie stwierdzono istotnych różnic pod względem stopnia zmniejszenia BMD pomiędzy dwiema grupami po dwóch latach stosowania leku. W tabeli 1 wymieniono średnie procentowe zmiany BMD w grupie otrzymującej DMPA w postaci do wstrzykiwań podskórnych.

Tabela 1. Średnia procentowa zmiana BMD w stosunku do wartości wyjściowej u kobiet stosujących DMPA w postaci do wstrzykiwań podskórnych według miejsc pomiaru w obrębie szkieletu

Okres

stosowania

produktu

Odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Całe biodro

Szyjka kości udowej

N

Średnia zmiana w % (95% CI)

N

Średnia zmiana w % (95% CI)

N

Średnia zmiana w % (95% CI)

1 rok

166

-2,7

(-3,1 do -2,3)

166

-1,7

(-2,1 do -1,3)

166

-1,9

(-2,5 do -1,4)

2 lata

106

- 4,1

(-4,6 do -3,5)

106

-3,5

(-4,2 do -2,7)

106

-3,5

(-4,3 do -2,6)

W innym kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem dorosłych kobiet stosujących medroksyprogesteronu octan we wstrzyknięciach (150 mg podawane domięśniowo) przez okres do 5 lat stwierdzono spadek średniego wskaźnika BMD obszaru kręgosłupa i biodra o 5-6%, wobec braku istotnej statystycznie zmiany BMD w grupie kontrolnej. Spadek wskaźnika BMD był bardziej wyraźny w pierwszych dwóch latach stosowania produktu, w następnych latach był mniejszy. Średnie obserwowane zmiany wskaźnika BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa wynosiły odpowiednio -2,86%, -4,11%, -4,89%, -4,93% i -5,38% po 1, 2, 3, 4 i 5 latach. Podobne były średnie redukcje wskaźnika BMD całego biodra i szyjki kości udowej. Dokładniejsze dane przedstawiono w tabeli 2.

W okresie dwóch lat po zaprzestaniu stosowania medroksyprogesteronu octanu w postaci do wstrzykiwań (150 mg podawane domięśniowo) obserwowano wzrost wskaźnika BMD do wartości wyjściowych. Dłuższy okres stosowania produktu zmniejszał prędkość powrotu wskaźnika BMD do wartości wyjściowych.

Tabela 2. Średnia procentowa zmiana w stosunku do wartości wyjściowej BMD u dorosłych kobiet, w rozbiciu na poszczególne badane okolice szkieletu oraz poszczególne kohorty, po 5 latach leczenia medroksyprogesteronu octanem w dawce 150 mg domięśniowo i po 2 latach od zakończenia leczenia lub 7 po latach obserwacji (kontrola)

Punkt czasowy w trakcie badania

Kręgosłup

Całe biodro

Szyjka kości udowej

Medroksypro

gesteronu

octan

Kontrola

Medroksypro

gesteronu

octan

Kontrola

Medroksypro

gesteronu

octan

Kontrola

5 lat*

n=33

-5,38%

n=105

0,43%

n=21

-5,16%

n=65

0,19%

n=34

-6,12%

n=106

-0,27%

7 lat**

n=12

-3,13%

n=60

0,53%

n=7

-1,34%

n=39

0,94%

n=13

-5,38%

n=63

-0,11%

* Grupa terapeutyczna obejmowała kobiety, które otrzymywały medroksyprogesteronu octan we wstrzyknięciach (150 mg podawane domięśniowo) przez 5 lat, grupa kontrolna obejmowała kobiety, które nie stosowały antykoncepcji hormonalnej w tym samym okresie.

** Grupa terapeutyczna obejmowała kobiety, które otrzymywały medroksyprogesteronu octan we wstrzyknięciach (150 mg podawane domięśniowo) przez 5 lat, a następnie były poddawane obserwacji przez 2 lata od zakończenia stosowania leku, grupa kontrolna obejmowała kobiety, które nie stosowały antykoncepcji hormonalnej przez ostatnie 7 lat.

Zmiany BMD u dziewcząt w okresie młodzieńczym (w wieku 12-18 lat)

Wyniki otwartego, nierandomizowanego badania klinicznego nad podawaniem medroksyprogesteronu octanu we wstrzyknięciach (150 mg podawane domięśniowo co 12 tygodni przez okres do 240 tygodni (4,6 lat), z kontynuacją obserwacji po zakończeniu leczenia) u dziewcząt w okresie młodzieńczym (12 -18 lat) w celach antykoncepcyjnych wykazały, że stosowanie produktu wiąże się z istotnym zmniejszeniem wskaźnika BMD w porównaniu do wartości wyjściowych. Wśród pacjentek, które otrzymały > 4 iniekcje/60 tygodni, średni spadek BMD w kręgosłupie lędźwiowym po 240 tygodniach (4,6 latach) wyniósł -2,1%; średnie sumaryczne spadki BMD dla bioder oraz główek kości udowych wyniosły, odpowiednio, -6,4% oraz -5,4%. Obserwacja po leczeniu, w oparciu o wartości średnie, wykazała, że BMD kręgosłupa lędźwiowego wróciło do wartości wyjściowych po około 1 roku, a BMD bioder po około 3 latach po przerwaniu leczenia. Należy jednak zauważyć, że duża liczba pacjentek przerwała udział w badaniu, w związku z czym wyniki te opierają się na małej liczbie pacjentek (n = 71 w tygodniu 60. oraz n = 25 w tygodniu 240. po przerwaniu leczenia). Natomiast nieporównywalna grupa nieleczonych pacjentek z wyjściowymi parametrami kostnymi innymi niż u pacjentek stosujących DMPA, wykazywała w 240. tygodniu średni wzrost BMD rzędu 6,4%, 1,7% oraz 1,9%, odpowiednio dla: kręgosłupa lędźwiowego, sumarycznie bioder oraz główek kości udowych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W tabeli 1 przedstawiono parametry farmakokinetyczne MPA po pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym DMPA.

Tabela 1. Parametry farmakokinetyczne MPA po jednorazowym wstrzyknięciu podskórnym DMPA u zdrowych kobiet (n = 42)__

C

max

T

A max

C91 (min)

AUC o-91

AUCo-»

t/

(ng/ml)

(na dobę)

(ng/ml)

(ng-na dobę/ml)

(ng-na dobę/ml)

(na dobę)

Średnia

1,56

8,8

0,402

66,98

92,84

43

Min.

0,53

2,0

0,133

20,63

31,36

16

Maks.

3,08

80,0

0,733

139,79

162,29

114

C max = maksymalne stężenie w surowicy; Tmax = czas, po którym osiągane jest C max; AUCo-91 = pole pod krzywą stężeń w okresie ponad 91 dni; ť/2 = końcowy okres półtrwania; 1 nanogram = 103 pikogramów.

Charakterystyka ogólna

Wchłanianie

MPA dość szybko się wchłania z miejsca podania podskórnego do uzyskania stężenia terapeutycznego. Średni Tmax występuje po około tygodniu od wstrzyknięcia produktu. Maksymalne stężenie MPA (Cmax) na ogół wynosi od 0,5 do 3,0 ng/ml, przy średnim C max wynoszącym 1,5 ng/ml po pojedynczym wstrzyknięciu podskórnym.

Znaczenie miejsca podania

W celu dokonania oceny wpływu miejsca podania na zmiany stężenia MPA w czasie, DMPA podawano w okolicy przedniej powierzchni uda lub w okolicę brzucha. Stężenie minimalne MPA (C mm; dzień 91) było podobne w przypadku obu miejsc podania, co sugeruje, że ich wybór nie wywiera niekorzystnego wpływu na skuteczność antykoncepcji.

Dystrybucja

MPA łączy się z białkami średnio w 86%. Przede wszystkim wiąże się z albuminami; nie stwierdza się wiązania MPA z SHBG.

Metabolizm

MPA jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie przez enzymy cytochromu P450. Jego metabolizm przede wszystkim obejmuje redukcję pierścienia A i (lub) łańcucha bocznego, utratę grupy acetylowej, hydroksylację w pozycjach 2-, 6- i 21 lub w kilku z tych pozycji, co prowadzi do powstania ponad 10 metabolitów.

Eliminacja

Stężenia resztkowe MPA pod koniec przerwy w kolejnych podaniach DMPA w postaci do wstrzykiwan podskórnych (3 miesiące) wynoszą na ogół poniżej 0,5 ng/ml, co odpowiada końcowemu okresowi półtrwania wynoszącemu około 40 dni po podaniu podskórnym. Większość metabolitów MPA jest wydalanych z moczem w postaci sprzężonej z glukuronianem. Jedynie niewielkie ilości są wydalane w postaci siarczanów.

Liniowość lub nieliniowość

Na podstawie danych dotyczących pojedynczej dawki nie stwierdzono nieliniowości stężenia w zakresie dawek od 50 do 150 mg po podaniu podskórnym. Wydaje się, że zależność pomiędzy AUC lub Cmin, a dawką podskórną MPA jest liniowa. Średnie C max nie zmieniło się istotnie po zwiększeniu dawki.

Szczególne grupy pacjentów

Pochodzenie etniczne

Nie stwierdzono istotnych różnic farmakokinetyki i (lub) farmakodynamiki MPA po podaniu podskórnym DMPA w grupie badanych kobiet o zróżnicowanym pochodzeniu etnicznym. W oddzielnym badaniu oceniano farmakokinetykę i farmakodynamikę MPA u kobiet pochodzenia azjatyckiego.

Wpływ masy ciała

Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania produktu SAYANA PRESS na podstawie masy ciała. Wpływ masy ciała na farmakokinetykę MPA oceniano w podgrupie kobiet (n = 42, wskaźnik masy ciała [WMC, ang. Body Mass Index (BMI)] w zakresie od 18,2 do 46,0 kg/m2). Wartości AUC0-91 MPA wynosiły 68,5, 74,8, i 61,8 ng na dobę/ml odpowiednio u kobiet z WMC w kategoriach < 25 kg/m2, >25 to <30 kg/m2 i >30 kg/m2. Średnie Cmax MPA wynosiło 1,65 ng/ml u kobiet z WMC < 25 kg/m2, 1,76 ng/ml u kobiet z WMC >25 to <30 kg/m2 i 1,40 ng/ml u kobiet z WMC > 30 kg/m2. Zakres stężeń minimalnych (Cmin) i okresów półtrwania MPA był porównywalny pomiędzy trzema grupami wydzielonymi wg wartości wskaźnika WMC.

Zależności farmakokinetvczno-farmakodvnamiczne

Z perspektywy farmakodynamicznej okres zahamowania owulacji zależy od utrzymania terapeutycznych stężeń MPA w całym okresie trzynastu tygodni przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami produktu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności dawek wielokrotnych, genotoksyczności i działania rakotwórczego nie wykazały szczególnego ryzyka związanego ze stosowaniem produktu u ludzi. Medroksyprogesteronu octan wykazał negatywny wpływ na reprodukcję u zwierząt i jest przeciwwskazany do stosowania w czasie ciąży.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Makrogol 3350

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Propylu parahydroksybenzoesan (E 216)

Sodu chlorek Polisorbat 80

Sodu diwodorofosforan jednowodny Disodu fosforan dwunastowodny Metionina Powidon K 17

Sodu wodorotlenek i (lub) kwas solny do ustalenia pH Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Nieotwarty: 5 lat

Po otwarciu: natychmiast zużyć. Niewykorzystany roztwór należy usunąć.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt SAYANA PRESS, w pojemniku jednodawkowym z 0,65 ml zawiesiny do wstrzykiwań. Pojemnik jednodawkowy w postaci wstrzykiwacza składającego się ze zbiornika LDPE i zamocowanej stalowej igły pokrytej silikonem. Opakowanie zawiera jeden pojemnik jednodawkowy w saszetce w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Do jednorazowego użycia.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania ostrych przedmiotów.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road Sandwich Kent CT 13 9NJ Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18849

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.11.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

20.02.2014

16

Sayana Press