+ iMeds.pl

Scalibor protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów 1,000 g/ obrożę 65 cm (25 g)Ulotka Scalibor protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Scalibor Protectorband 4% \vAv 65 cni obroża dla dużycli psów

1.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

Intervet International 13.V.

Wim de Kórverstraat 35 5831 AN Boxmeer 1 lolandia

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Inlervet International 13.V.

Wim de Kórverstraat 35 5831 AN Boxmeer I lolandia

lub

Intcr\'et Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Francja

2.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów Deltametryna

3.    ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Jedna biała obroża o długości 65 cm zawiera:

Substancja czynna:

Deltametryna    1,000 g

Substancje pomocnicze:

Dwutlenek tytanu (El71)    0,375 g

4.    WSKAZANIA LECZNICZE

Zwalczanie infestacji kleszczy (Ixodes ricinus; Rhipicephalus sanguineus) w okresie 5 do 6 miesięcy. Zapobieganie ssaniu krwi przez moskity (Phlebotomusperniciosus) w okresie 5 do 6 miesięcy. Działanie zapobiegające żerowaniu dorosłych komarów z podgatunku Culexpipiens pipiens przez okres 6 miesięcy.

5.    PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u szczeniąt młodszych niż 7 tygodni.

Nie stosować u psów ze zmianami skórnymi.

Nie stosować u zwierząt ze znaną nadwrażliwością na pyretroidy.

NIE STOSOWAĆ U KOTÓW!

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

6.


W rzadkich przypadkach można obserwować miejscowe zmiany skórne, miejscowe zapalenie skóry lub rumień, świąd i utratę włosów.

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu objawów neurologicznych, takich jak drżenie i letarg. W przypadku ich wystąpienia, należy zdjąć obrożę. Objawy tc zazwyczaj łagodnieją w ciągu 48 godzin. Leczenie powinno mieć charakter objawowy, ponieważ nic jest znana żadna specyficzna odtrutka.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymicnionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7.    DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies

8.    DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-1) I SPOSÓB PODANIA

Obroża o długości 65 cm przeznaczona jest do stosowania u dużych psów.

Do zapięcia wokół szyi.

Należy zastosować jedną obrożę dla jednego psa.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

9.    ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Należy wyjąć obrożę ze szczelnej saszetki ochronnej.

Załóż obrożę wokół szyi zwierzęcia tak, aby nie była zbyt ciasna. Pomiędzy pasmem obroży a szyją psa powinny mieścić się obok siebie dwa palce. Wsuń koniec obroży przez zapięcie i obetnij jej nadmiar, przekraczający długością 5 centymetrów.10.    OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

11.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYW ANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Obroża znajdująca się w szczelnej saszetce foliowej powinna być przechowywana w pudełku tekturowym.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na pudełku i saszetce.

12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego /. docelowych gatunków zwierząt:

Obroża zaczyna wykazywać pełne działanie po upływie tygodnia, z tego względu obrożę należy zastosować tydzień przed możliwością narażenia zwierząt na infestację.

W rzadkich przypadkach może dojść do przytwierdzania się kleszczy podczas noszenia obroży przez zwierzęta. W niekorzystnych warunkach przeniesienie chorób zakaźnych przez kleszcze lub moskity nie może zostać całkowicie wykluczone.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

W przypadku zmian skórnych należy zdjąć obrożę do czasu całkowitego ustąpienia objawów.

Nie badano wpływu stosowania szamponu na długość okresu skutecznego działania produktu.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwi erze tom:

Po zastosowaniu obroży należy umyć ręce chłodną wodą i mydłem.

Osoby o znanej nadwrażliwości na składniki obroży powinny unikać kontaktu z obrożą.

Nie należy pozwalać dzieciom, w szczególności młodszym niż 2 lata, na dotykanie obroży, bawienie się obrożą lub wkładanie obroży do ust.

Należy uniemożliwić małym dzieciom przedłużony intensywny kontakt, np. spanie ze zwierzęciem noszącym obrożę.

Przechowuj saszetkę z obrożą w pudelku do momentu jej zastosowania.

O ile sporadyczny kontakt z wodą nie ogranicza skuteczności obroży, należy ją zawsze zdjąć przed umożliwieniem psu pływania i kąpielą psa, ponieważ substancja czynna jest szkodliwa dla ryb i innych organizmów wodnych. Należy uniemożliwić psom pływanie w okresie pierwszych pięciu dni od zastosowania obroży.

Ciąża:

Może być stosowany w okresie ciąży.

Laktacja:

Może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nie stosować z innymi produktami przeciwko pasożytom zewnętrznym zawierającymi związki fosforoorganiczne.

Przedawkowanie (obi awy. sposób postępowania przy udzielani u natychmiastowej pomocy, odtrutki): W przypadku mało prawdopodobnego zjedzenia obroży przez psa, mogą wystąpić następujące objawy: nieskoordynowane ruchy, drżenia, ślinotok, wymioty, sztywność kończyn miednicznych. Objawy te zazwyczaj łagodnieją w ciągu 48 godzin. Jeśli to konieczne do leczenia objawowego można zastosować diazepam.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska. Nie zanieczyszczać zbiorników wodnych. wród bieżących i rowów produktem lub jego materiałami opakowaniowymi, ponieważ mogą być niebezpieczne dla ryb i innych organizmów wodnych.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

15.    INNE INFORMACJE

Nie dotyczy.

15

Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów

Charakterystyka Scalibor protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ANEKS I

Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużycli psów Scalibor vet 1.000 g collar for dogs (Finlandia, Szwecja)

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna biała obroża o długości 65 cm (25 g) zawiera:

Substancja czynna:

Deltametryna    1.000 g

Substancje pomocnicze:

Dwutlenek tytanu (El 71)    0,375 g

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Obroża lecznicza.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Psy.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków' zwierząt

Zwalczanie infestacji kleszczy (Ixodes ricinus: Rhipicephalus sanguineus) w okresie 5 do 6 miesięcy. Zapobieganie ssaniu krwi przez moskity (Phlebotomus perniciosus) w okresie 5 do 6 miesięcy. Działanie zapobiegające żerowaniu dorosłych komarów z podgatunku Culexpipiens pipiens przez okres 6 miesięcy.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować u szczeniąt młodszych niż 7 tygodni.

Nie stosować u psów ze zmianami skórnymi.

Nic stosować u zwierząt ze znaną nadwrażliwością na pyretroidy.

Nie stosować u kotów.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Obroża zaczyna wykazywać pełne działanie po upływie tygodnia, z tego względu obrożę należy zastosować tydzień przed możliwością narażenia zwierząt na infestację.

W rzadkich przypadkach może dojść do przytwierdzania się kleszczy podczas noszenia obroży przez zwierzęta. W niekorzystnych warunkach przeniesienie chorób zakaźnych przez kleszcze lub moskity nie może zostać całkowicie wykluczone.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

W przypadku zmian skórnych należy zdjąć obrożę do czasu całkowitego ustąpienia objawów.

Nie badano wpływu stosowania szamponu na długość okresu skutecznego działania produktu.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po zastosowaniu obroży należy umyć ręce chłodną wodą i mydleni.

Osoby o znanej nadwrażliwości na składniki obroży powinny unikać kontaktu z obrożą.

Nic należy pozwalać dzieciom, w szczególności młodszym niż 2 lata, na dotykanie obroży, bawienie się obrożą lub wkładanie obroży do ust.

Należy uniemożliwić małym dzieciom przedłużony intensywny kontakt, np. spanie ze zwierzęciem noszącym obrożę.

Przechowuj saszetkę z obrożą w pudelku do momentu jej zastosowania.

O ile sporadyczny kontakt z wodą nie ogranicza skuteczności obroży, należy ją zawsze zdjąć przed umożliwieniem psu pływania i kąpielą psa, ponieważ substancja czynna jest szkodliwa dla ryb i innych organizmów wodnych. Należy uniemożliwić psom pływanie w okresie pierwszych pięciu dni od zastosowania obroży.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W rzadkich przypadkach można obserwować miejscowe zmiany skórne, miejscowe zapalenie skóry lub rumień, świąd i utratę włosów.

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu objawów neurologicznych, takich jak drżenie i letarg. W przypadku ich wystąpienia, należy zdjąć obrożę. Objawy te zazwyczaj łagodnieją w ciągu 48 godzin. Leczenie powinno mieć charakter objawowy, ponieważ nic jest znana żadna specyficzna odtrutka.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Ciąża:

Może być stosowany w okresie ciąży.

Laktacja:

Może być stosowany w okresie laktacji.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nic stosować z innymi produktami przeciwko pasożytom zewnętrznym zawierającymi związki fosforoorganiczne.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Obroża o długości 65 cm przeznaczona jest do stosowania u dużych psów.

Do zapięcia wokół szyi.

Należy zastosować jedną obrożę dla jednego psa.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Należy wyjąć obrożę ze szczelnej saszetki ochronnej.

Załóż obrożę wokół szyi zwierzęcia tak, aby nie była zbyt ciasna. Pomiędzy pasmem obroży, a szyją psa powinny mieścić się obok siebie dwa palce. Wsuń koniec obroży przez zapięcie i obetnij jej nadmiar, przekraczający długością 5 centymetrów.4.10 Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

W przypadku mało prawdopodobnego zjedzenia obroży przez psa, mogą wystąpić następujące objawy: nieskoordynowane ruchy, drżenia, ślinotok, wymioty, sztywność kończyn miednicznych.

Objawy tc zazwyczaj łagodnieją w ciągu 48 godzin. Jeśli to konieczne do leczenia objawowego można zastosować diazepam.

4.11 Okres (-y) karencji

Nic dotyczy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: środki przeciwko pasożytom zewnętrznym, środki owadobójcze i repelenty, zawierające pyretryny i pyretroidy.

Kod ATCvet: QP53AC11.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Deltametryna działa na owady i pajęczaki na drodze kontaktowej. Mechanizm działania polega na długotrwałym zwiększeniu przepuszczalności sodu przez błony komórkowe neuronów owadów. Prowadzi to do nadpobudliwości, następnie paraliżu (efekt porażenia), drgawek i śmierci pasożyta.

5.2    Właściwości farmakokinctycznc

Deltametryna jest w sposób ciągły uwalniana z obroży do sierści i warstwy lipidowej skóry zwierzęcia. Substancja czynna rozprzestrzenia się z miejsca bezpośredniego kontaktu na całą powierzchnię skóry poprzez warstwę lipidową i okrywę włosową. Deltametryna nie podlega systemowemu wchłanianiu przez organizm zwierzęcia poddanego terapii.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Tytanu dwutlenek (KI71)

Mieszanka organicznego mydła wapniowo cynkowego

Olej sojowy epoksydowany

Adypinian diizooktylu

Tri feny lofosforan

Polichlorek winylu

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Obroża znajdująca się w szczelnej saszetce foliowej powinna być przechowywana w pudełku tekturowym. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Jedna obroża w saszetce wielowarstwowej (papier-aluminium-polietylen lub papier-aluminium-poliestcr-polietylen) umieszczonej w pudełku tekturowym.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niczużytego produktu leczniczego

weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów'

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Produkt Scalibor Protectorband nie powinien się przedostawać do cieków wodnych, ponieważ może być niebezpieczny dla ryb i innych organizmów wodnych.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer I lolandia

tel. + 31/485 587 600 fax +31/485 577 333

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

Data przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.

5

Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów