Imeds.pl

Scalibor Protectorband 4% W/W 65 Cm Obroża Dla Dużych Psów 1,000 G/ Obrożę 65 Cm (25 G)

Document: dokument 0 change

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Scalibor Protectorband 4% \vAv 65 cni obroża dla dużycli psów

1.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

Intervet International 13.V.

Wim de Kórverstraat 35 5831 AN Boxmeer 1 lolandia

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Inlervet International 13.V.

Wim de Kórverstraat 35 5831 AN Boxmeer I lolandia

lub

Intcr\'et Productions S.A.

Rue de Lyons 27460 Igoville Francja

2.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Scalibor Protectorband 4% w/w 65 cm obroża dla dużych psów Deltametryna

3.    ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Jedna biała obroża o długości 65 cm zawiera:

Substancja czynna:

Deltametryna    1,000 g

Substancje pomocnicze:

Dwutlenek tytanu (El71)    0,375 g

4.    WSKAZANIA LECZNICZE

Zwalczanie infestacji kleszczy (Ixodes ricinus; Rhipicephalus sanguineus) w okresie 5 do 6 miesięcy. Zapobieganie ssaniu krwi przez moskity (Phlebotomusperniciosus) w okresie 5 do 6 miesięcy. Działanie zapobiegające żerowaniu dorosłych komarów z podgatunku Culex pipiens pipiens przez okres 6 miesięcy.

5.    PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u szczeniąt młodszych niż 7 tygodni.

Nie stosować u psów ze zmianami skórnymi.

Nie stosować u zwierząt ze znaną nadwrażliwością na pyretroidy.

NIE STOSOWAĆ U KOTÓW!

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

6.


W rzadkich przypadkach można obserwować miejscowe zmiany skórne, miejscowe zapalenie skóry lub rumień, świąd i utratę włosów.

Bardzo rzadko donoszono o występowaniu objawów neurologicznych, takich jak drżenie i letarg. W przypadku ich wystąpienia, należy zdjąć obrożę. Objawy tc zazwyczaj łagodnieją w ciągu 48 godzin. Leczenie powinno mieć charakter objawowy, ponieważ nic jest znana żadna specyficzna odtrutka.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymicnionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7.    DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Pies

8.    DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-1) I SPOSÓB PODANIA

Obroża o długości 65 cm przeznaczona jest do stosowania u dużych psów.

Do zapięcia wokół szyi.

Należy zastosować jedną obrożę dla jednego psa.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

9.    ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Należy wyjąć obrożę ze szczelnej saszetki ochronnej.

Załóż obrożę wokół szyi zwierzęcia tak, aby nie była zbyt ciasna. Pomiędzy pasmem obroży a szyją psa powinny mieścić się obok siebie dwa palce. Wsuń koniec obroży przez zapięcie i obetnij jej nadmiar, przekraczający długością 5 centymetrów.10.    OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

11.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYW ANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Obroża znajdująca się w szczelnej saszetce foliowej powinna być przechowywana w pudełku tekturowym.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na pudełku i saszetce.

12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego /. docelowych gatunków zwierząt:

Obroża zaczyna wykazywać pełne działanie po upływie tygodnia, z tego względu obrożę należy zastosować tydzień przed możliwością narażenia zwierząt na infestację.

W rzadkich przypadkach może dojść do przytwierdzania się kleszczy podczas noszenia obroży przez zwierzęta. W niekorzystnych warunkach przeniesienie chorób zakaźnych przez kleszcze lub moskity nie może zostać całkowicie wykluczone.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

W przypadku zmian skórnych należy zdjąć obrożę do czasu całkowitego ustąpienia objawów.

Nie badano wpływu stosowania szamponu na długość okresu skutecznego działania produktu.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwi erze tom:

Po zastosowaniu obroży należy umyć ręce chłodną wodą i mydłem.

Osoby o znanej nadwrażliwości na składniki obroży powinny unikać kontaktu z obrożą.

Nie należy pozwalać dzieciom, w szczególności młodszym niż 2 lata, na dotykanie obroży, bawienie się obrożą lub wkładanie obroży do ust.

Należy uniemożliwić małym dzieciom przedłużony intensywny kontakt, np. spanie ze zwierzęciem noszącym obrożę.

Przechowuj saszetkę z obrożą w pudelku do momentu jej zastosowania.

O ile sporadyczny kontakt z wodą nie ogranicza skuteczności obroży, należy ją zawsze zdjąć przed umożliwieniem psu pływania i kąpielą psa, ponieważ substancja czynna jest szkodliwa dla ryb i innych organizmów wodnych. Należy uniemożliwić psom pływanie w okresie pierwszych pięciu dni od zastosowania obroży.

Ciąża:

Może być stosowany w okresie ciąży.

Laktacja:

Może być stosowany w okresie laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nie stosować z innymi produktami przeciwko pasożytom zewnętrznym zawierającymi związki fosforoorganiczne.

Przedawkowanie (obi awy. sposób postępowania przy udzielani u natychmiastowej pomocy, odtrutki): W przypadku mało prawdopodobnego zjedzenia obroży przez psa, mogą wystąpić następujące objawy: nieskoordynowane ruchy, drżenia, ślinotok, wymioty, sztywność kończyn miednicznych. Objawy te zazwyczaj łagodnieją w ciągu 48 godzin. Jeśli to konieczne do leczenia objawowego można zastosować diazepam.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska. Nie zanieczyszczać zbiorników wodnych. wród bieżących i rowów produktem lub jego materiałami opakowaniowymi, ponieważ mogą być niebezpieczne dla ryb i innych organizmów wodnych.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

15.    INNE INFORMACJE

Nie dotyczy.

15