+ iMeds.pl

Scandonest 30 mg/ml 30 mg/ml



Ulotka Scandonest 30 mg/ml

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

SCANDONEST 30 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

Mepivacaini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza dentystę lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Scandonest 30 mg/ml i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Scandonest 30 mg/ml

3.    Jak stosować lek Scandonest 30 mg/ml

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Scandonest 30 mg/ml

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK SCANDONEST 30 mg/ml I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Scandonest 30 mg/ml jest środkiem miejscowo znieczulającym. Lek stosowany jest do znieczulenia miejscowego w krótkotrwałych zabiegach stomatologicznych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SCANDONEST 30 mg/ml Kiedy nie stosować leku Scandonest 30 mg/ml

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (alergię) na mepiwakainę lub jakikolwiek inny środek miejscowo znieczulający należący do tej samej grupy (bupiwakaina, lidokaina);

-    W przypadku zaburzeń rytmu serca należy zwrócić się do lekarza po poradę, ponieważ lek Scandonest 30 mg/ml może być nieodpowiedni w takim przypadku;

-    Jeśli u pacjenta występują napady padaczki opornej na leczenie;

W przypadku ostrej przerywanej porfirii (choroba dziedziczna dotycząca układu nerwowego, powodująca zaburzenia neurologiczne);

U dzieci w wieku poniżej 4 lat (ca 20 kg masy ciała).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu leku Scandonest 30 mg/ml u pacjentów:

-    z nieleczonym nadciśnieniem,

-    z poważną chorobą serca,

-    z niedokrwistością (anemia),

-    z zaawansowaną chorobą wątroby,

-    z ostrą niewydolnością nerek,

-    z zaburzeniami krążenia krwi,

-    ze złym stanem ogólnym,

-    z zaburzeniami rytmu serca,

-    ze stanem zapalnym lub zakażeniem jamy ustnej,

-    jeśli pacjent jest sportowcem, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnych wyników w testach antydopingowych.

Inne leki i Scandonest 30mg/ml

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie i ostatnio lekach, również

0    tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Scandonest 30 mg/ml w przypadku jednoczesnego przyjmowania leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca (leki przeciwarytmiczne klasy IB, np. lidokaina), ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku z lekami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (leki uspokajające, nasenne, niektóre leki przeciwbólowe), ponieważ działanie tych leków i leku Scandonest 30 mg/ml może ulec nasileniu.

W przypadku jednoczesnego stosowania leku z niektórymi środkami odkażającymi może wystąpić podrażnienie i obrzęk.

Leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające krzepnięciu krwi) oraz leki przeciwzapalne mogą zwiększać ryzyko krwawienia.

Scandonest 30 mg/ml z jedzeniem i piciem

Nie należy jeść przed odzyskaniem czucia, ponieważ istnieje ryzyko ugryzienia się (wargi, jama ustna, język).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża:

Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania leku w okresie ciąży jest ograniczone.

Lek Scandonest 30 mg/ml może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią:

Lek Scandonest 30 mg/ml przenika do mleka matki. Jednakże stosowany w dawkach leczniczych nie wywołuje objawów niepożądanych u karmionego dziecka.

Scandonest 30 mg/ml może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Scandonest 30 mg/ml ma minimalny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SCANDONEST 30 MG/ML

Lek Scandonest 30 mg/ml podawany jest w postaci wstrzyknięcia przez lekarza lub lekarza dentystę.

Lekarz dostosuje dawkę do wieku, masy ciała i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Scandonest 30 mg/ml

W przypadku przedawkowania leku mogą wystąpić działania niepożądane ze strony serca, naczyń krwionośnych i ośrodkowego układu nerwowego: pobudzenie, uczucie drętwienia warg

1    języka, drętwienie w okolicy ust, zawroty głowy, zaburzenia widzenia i słuchu oraz szum w uszach. Trudności w mówieniu, sztywność i drgania mięśni są cięższymi objawami

i poprzedzają wystąpienie drgawek. W przypadku zaobserwowania któregokolwiek z tych objawów lub zaburzeń rytmu serca, należy od razu poinformować lekarza dentystę, ponieważ wstrzykiwanie leku Scandonest 30 mg/ml musi być natychmiast przerwane.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych określono jako rzadkie (występują u mniej niż u 1 pacjenta na 1000):

-    Reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje (wstrząs anafilaktyczny) obejmujące wysypkę, trudności w oddychaniu i obrzęk języka oraz gardła.

-    Zaburzenia serca i zawał serca (w przypadku przedawkowania).

-    Utrata przytomności i drgawki (w przypadku przedawkowania).

-    Methemoglobinemia: zaburzenia hemoglobiny (wrodzone lub jako skutek zatrucia).

-Zaburzenia neurologiczne (długotrwałe uczucie zdrętwienia lub inne zaburzenia czucia).

Nie ustalono, w jakim stopniu objawy te zależne są od techniki wykonanego znieczulenia (np. wstrzyknięcie do nerwu) lub zastosowanego leku do znieczulenia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza dentystę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane, które nie zostały wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi dentyście lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

Tel.: +48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 40 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SCANDONEST 30 MG/ML

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku po terminie ważności zamieszczonego na etykiecie i na opakowaniu zewnętrznym (tekturowe pudełko), po skrócie EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Wkłady przeznaczone są do jednorazowego zastosowania. Nie zużyty roztwór musi być usunięty. Leku nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Scandonest 30 mg/ml

Substancją czynną jest mepiwakainy chlorowodorek 30 mg/ml.

Pozostałe substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Scandonest 30 mg/ml i co zawiera opakowanie

Scandonest 30 mg/ml to przezroczysty, bezbarwny roztwór. Wkłady ze szkła typu I, z gumowym korkiem i gumowym tłokiem. Tekturowe pudełko zawiera 50 wkładów o pojemności 1,8 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

SEPTODONT

58, rue du Pont de Créteil

94 100 Saint Maur des Fossés

Francja

Przedstawiciel w Polsce

Septodont Polska sp. z. o.o. ul. Taneczna 18 A 02-829 Warszawa Tel.: 22 545 89 50

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego Scandonest 30 mg/ml roztwór do wstrzykiwań.

Dawkowanie:

Dorośli:

Zalecana dawka lecznicza:

54 mg mepiwakainy chlorowodorku

Maksymalna zalecana dawka:

300 mg mepiwakainy chlorowodorku

Dawka powinna być zmniejszona u pacjentów z zaburzeniami wątroby i nerek. Patrz punkt. 5.2. CHPL

Dzieci

Dzieci w wieku od 4 lat (ca 20 kilogram masy ciała).Patrz punkt 4.3. CHPL

Zalecana dawka lecznicza:

Ilość, która ma być wstrzyknięta, powinna być uzależniona od wieku i masy ciała dziecka, a także rodzaju zabiegu.

Średnia dawka wynosi 0,75 mg mepiwakainy chlorowodorku na kilogram masy ciała, co odpowiada 0,025ml leku Scandonest 30 mg/ml, roztworu do wstrzykiwań na kilogram masy ciała.

Maksymalna zalecana dawka:

Nie przekraczać 3 mg mepiwakainy chlorowodorku na kilogram masy ciała (co odpowiada 0,1 ml leku Scandonest 30 mg/ml, roztworu do wstrzykiwań na kilogram masy ciała.).

Sposób podania:

Wstrzyknięcie miejscowe (przewodowe lub nasiękowe)

Aby uniknąć wstrzyknięcia donaczyniowego, zawsze należy wykonać kontrolną aspirację przynajmniej w dwóch pozycjach (obrót igły o 180°). Negatywny wynik aspiracji nie wyklucza jednak całkowicie ryzyka niezamierzonego wstrzyknięcia donaczyniowego.

Szybkość wstrzykiwania nie powinna przekraczać 1 ml na minutę.

Większości reakcji ogólnych, będących rezultatem przypadkowego wstrzyknięcia donaczyniowego można uniknąć stosując właściwą technikę wstrzykiwania; po zaaspirowaniu należy wolno wstrzyknąć 0,1-0,2 ml roztworu, a następnie wolno podać pozostałą część dawki, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 sekund do 1 minuty.

Wkład przeznaczony jest do jednorazowego zastosowania.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

5

Scandonest 30 mg/ml

Charakterystyka Scandonest 30 mg/ml

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SCANDONEST 30 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwania zawiera 30 mg mepiwakainy chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu wodorotlenek Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań Przezroczysty, bezbarwny roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Znieczulenie miejscowe w stomatologii podczas krótkotrwałych zabiegów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Należy zastosować najmniejszą ilość roztworu, która pozwoli na skuteczne znieczulenie. Dawka powinna być dostosowana do wieku, masy ciała i ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Dawkowanie:

Dorośli:

Zalecana dawka lecznicza:

54 mg mepiwakainy chlorowodorku

Maksymalna zalecana dawka:

300 mg mepiwakainy chlorowodorku

Dawka powinna być zmniejszona u pacjentów z zaburzeniami wątroby i nerek. Patrz punkt. 5.2. CHPL Dzieci

Dzieci w wieku od 4 lat (ca 20 kilogram masy ciała). Patrz punkt 4.3. CHPL.

Zalecana dawka lecznicza:

Ilość, która ma być wstrzyknięta, powinna być uzależniona od wieku i masy ciała dziecka, a także rodzaju zabiegu.

Średnia dawka wynosi 0,75 mg mepiwakainy chlorowodorku na kilogram masy ciała, co odpowiada 0,025ml Scandonest 30 mg/ml, roztworu do wstrzykiwań na kilogram masy ciała.

Maksymalna zalecana dawka:

Nie przekraczać 3 mg mepiwakainy chlorowodorku na kilogram masy ciała,co odpowiada 0,1 ml Scandonest 30 mg/ml, roztworu do wstrzykiwań na kilogram masy ciała).

Sposób podania:

Wstrzyknięcie miejscowe (przewodowe lub nasiękowe).

Do znieczulania wyłącznie w stomatologii.

Aby uniknąć wstrzyknięcia donaczyniowego, zawsze należy wykonać kontrolną aspirację przynajmniej w dwóch pozycjach (obrót igły o 180°). Negatywny wynik aspiracji nie wyklucza jednak całkowicie ryzyka niezamierzonego wstrzyknięcia donaczyniowego.

Szybkość wstrzykiwania nie powinna przekraczać 1 ml na minutę.

Większości reakcji ogólnych, będących rezultatem przypadkowego wstrzyknięcia donaczyniowego, można uniknąć stosując właściwą technikę wstrzykiwania; po wykonaniu próbnej aspiracji należy wolno wstrzyknąć 0,1-0,2 ml roztworu, a następnie wolno podać pozostałą część dawki, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 sekund do 1 minuty.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na środki miejscowo znieczulające typu amidowego,

Nadwrażliwość na substancję aktywną leku lub na którąkolwiek substancję pomocniczą z wymienionych w punkcie 6.1. Stosowanie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo- komorowego, nie wyrównanymi przy pomocy wszczepionego rozrusznika,

Nieleczona padaczka,

Napady ostrej porfirii,

Dzieci w wieku poniżej 4 lat (ca 20 kilogramów masy ciała)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

Pacjent powinien być poinformowany, iż znieczulenie może zwiększać ryzyko uszkodzenia warg, języka, błony śluzowej lub podniebienia miękkiego. Dlatego należy unikać jedzenia aż do całkowitego ustąpienia działania znieczulającego.

Nie należy wstrzykiwać środków miejscowo znieczulających do miejsc objętych zakażeniem.

Sportowcy powinni być ostrzeżeni, że produkt zawiera substancję czynną, która może wywołać pozytywny wynik testów antydopingowych.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Stomatologiczne środki miejscowo znieczulające zawierają duże stężenia substancji czynnych. W związku z tym, ich szybkie wstrzyknięcie pod dużym ciśnieniem może spowodować powikłania nawet po wstrzyknięciu niewielkiej ilości (patrz punkt 4.9). Ryzyko takich powikłań jest szczególnie duże w przypadku niezamierzonego wstrzyknięcia do naczynia krwionośnego, ponieważ lek może przemieszczać się do tkanek niezgodnie z przeznaczeniem. Wstrzyknięcie do tętnicy w obrębie głowy i szyi skutkuje wyższym stężeniem leku docierającego do mózgu niż w przypadku wstrzyknięcia dożylnego. Aby zredukować ryzyko wstrzyknięcia donaczyniowego zaleca się staranne wykonanie aspiracji przed wstrzyknięciem.

W przypadku wstrzyknięcia bezpośrednio do splotu nerwowego istnieje ryzyko, iż w wyniku wysokiego ciśnienia lek może być rozprowadzany w odwrotnym kierunku wzdłuż nerwu. Aby uniknąć wstrzyknięcia bezpośrednio do splotu nerwowego i zabezpieczyć nerw przed uszkodzeniem w związku z blokadą nerwu, zawsze należy ostrożnie wycofać igłę, gdy podczas wstrzykiwania wystąpi parestezja.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym serca drugiego lub trzeciego stopnia, ponieważ miejscowe leki znieczulające mogą zmniejszać przewodnictwo mięśnia sercowego. Specjalnej troski wymagają również starsi pacjenci z wysokim lub nie leczonym nadciśnieniem, ciężkimi chorobami serca, silną niedokrwistością, z poważnym upośledzeniem czynności wątroby i nerek lub będący w złym stanie ogólnym.

Stosowanie mepiwakainy wymaga:

-    przeprowadzenia wywiadu w zakresie historii choroby i równocześnie przyjmowanych leków,

-    wykonania próbnego wstrzyknięcia 5 do 10% dawki w przypadku ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych,

-    wolnego wstrzykiwania i ostrożnej, kilkukrotnej aspiracji w celu uniknięcia wstrzyknięcia donaczyniowego,

-    prowadzenia rozmowy z pacjentem,

-    posiadania odpowiedniego wyposażenia do resuscytacji (w szczególności źródła tlenu), jak również leków przeciwdrgawkowych (benzodiazepin lub barbituranów), leków zwiotczających mięśnie, atropiny i leków kurczących naczynia lub adrenaliny w przypadku ciężkich reakcji alergicznych lub anafilaktycznych.

Monitorowanie należy zwiększyć u pacjentów z zaburzeniami krzepliwości krwi lub przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (monitorowanie wskaźnika INR).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania mepiwakainy z lekami mającymi podobną budowę chemiczną do leków miejscowo znieczulających (np. leki antyarytmiczne klasy IB), ponieważ możliwe jest sumowanie się ich działań toksycznych.

Długoterminowe lub przewlekłe stosowanie leków antyarytmicznych, leków psychotropowych lub leków przeciwdrgawkowych oraz spożywanie alkoholu może zmniejszyć wrażliwość na środki znieczulające. W takim przypadku wystarczające powinno być zwiększenie dawki lub dłuższe odczekanie na wystąpienie efektu.

Szczególnie ostrożnie należy ustalić dawkę leku w przypadku jednoczesnego stosowania leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, ponieważ ich działanie może mieć charakter addytywny.

Środki miejscowo znieczulające mogą uwalniać jony metali ciężkich z niektórych typów roztworów odkażających.

W przypadku stosowania tych rodzajów roztworów odkażających, przed zastosowaniem środków znieczulających należy podjąć szczególne środki ostrożności. Uwolnione jony mogą powodować miejscowe podrażnienie i obrzęk.

Stosowanie heparyny, niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz środków krwiozastępczych (dekstran) może zwiększyć krwawienie występujące po wstrzyknięciu środka znieczulającego miejscowo.

4.6 Płodność, ciąża i laktacja

Ciąża:

Z danych otrzymanych z ograniczonej liczby zastosowań produktu w okresie ciąży nie wynika szkodliwe działanie mepiwakainy na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu/ noworodka. Do chwili obecnej brak jest innych istotnych danych epidemiologicznych. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży.

Karmienie piersią:

Mepiwakaina przenika do mleka matki. Jednakże lek Scandonest 30 mg/ml stosowany w dawkach leczniczych nie wywołuje działań niepożądanych u karmionego dziecka.

Lek Scandonest 30 mg/ml może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Lek Scandonest30 mg/ml ma niewielki lub umiarkowany, przejściowy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i koordynację ruchową.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane, dla których wykazano ścisły związek z działaniem środka do znieczulenia miejscowego, zdarzają się u mniej niż jednego pacjenta na 1000 leczonych. Jednakże reakcje fizjologiczne wynikające z zahamowania przewodnictwa nerwowego zdarzają się często, lecz różnią się w istotny sposób w zależności od typu zastosowanego znieczulenia przewodowego.

Objawy względnego przedawkowania (np. spowodowane przypadkowym wstrzyknięciem donaczyniowym) lub bezwzględnego przedawkowania mogą być poważne i muszą być brane pod uwagę (patrz także punkt 4.9).

Działania niepożądane uszeregowano według częstości ich występowania.

Rzadko    Zaburzenia układu nerwowego:

(<1/1000)    Utrata przytomności i drgawki (w przypadku przedawkowania względnego lub bezwzględnego).

Obserwowano objawy neurologiczne (wrażenie drętwienia, przetrwałe parestezje i inne zaburzenia czuciowe). Nie ustalono ostatecznie, w jakim stopniu objawy te zależą od techniki wstrzyknięcia (np. wstrzyknięcie do splotu nerwowego), a w jakim stopniu od zastosowanego środka znieczulającego.

Zaburzenia serca i zaburzenia naczyń:

Zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego i zatrzymanie akcji serca (w przypadku przedawkowania względnego lub bezwzględnego).

Zaburzenia ogólne:

Reakcje nadwrażliwości (wysypka, rumień, świąd, obrzęk języka, warg lub gardła), a w najcięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny.

Methemoglobinemia.

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność:

Objawy toksyczności mogą wystąpić przy stężeniach leku w osoczu wynoszącym 5-6 mg/l lub wyższych, natomiast drgawki -przy stężeniu 10 mg/l lub wyższym. Nadmierne stężenia w osoczu mogą być spowodowane przypadkowym donaczyniowym wstrzyknięciem środka znieczulającego lub złym stanem ogólnym pacjenta.

Doświadczenie dotyczące przedawkowania jest ograniczone. Dożylne podanie 300 mg dziecku w wieku 8 lat, (o masie ciała około 25 kg) spowodowało wystąpienie drgawek.

Przedawkowanie względne

Do przedawkowania względnego dochodzi, gdy środek do znieczulenia miejscowego zostanie wstrzyknięty przypadkowo do naczynia krwionośnego (na przykład, jeśli przypadkowo zostanie wprowadzony do małej tętnicy w górnej połowie ciała i w sposób niezamierzony dotrze do mózgu). W takiej sytuacji mogą wystąpić objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, którym mogą towarzyszyć drgawki, nawet w przypadku dawki, która w innych okolicznościach nie jest uważana za toksyczną.

Przedawkowanie bezwzględne

Przedawkowanie bezwzględne charakteryzuje się głównie wystąpieniem działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego oraz układu sercowo-naczyniowego.

Toksyczne działanie na ośrodkowy układ nerwowym (CNS) rozwija się stopniowo, a stopień ciężkości poszczególnych objawów i reakcji stopniowo ulega zaostrzeniu.

Początkowo objawy obejmują pobudzenie, uczucie zatrucia, wrażenie drętwienia warg i języka, parestezje wokół ust, zawroty głowy, zaburzenia widzenia i słuchu oraz szum w uszach. Jeśli objawy te obserwuje się podczas wstrzykiwania, są one sygnałem ostrzegawczym, a wstrzykiwanie powinno być natychmiast przerwane. Trudności w wysławianiu się, sztywnienie mięśni i drgawki są znacznie cięższymi objawami i poprzedzają drgawki uogólnione. Nie należy mylić tych objawów z reakcją nerwicową. Następnie może dojść do utraty przytomności i wystąpienia napadów drgawek typu grand mal, trwających od kilku sekund do kilku minut. Podczas napadów drgawek gwałtownie dochodzi do niedoboru tlenu i nadmiaru dwutlenku węgla, co jest wynikiem zwiększonej aktywności mięśni i niedostatecznego dostarczania tlenu do płuc. W ciężkich przypadkach może dojść do zatrzymania oddechu. Kwasica zaostrza toksyczne działanie środków do znieczulenia miejscowego.

Powrót do zdrowia uzależniony jest od metabolizmu środka do znieczulenia miejscowego i dystrybucji z ośrodkowego układu nerwowego do innych tkanek. Może nastąpić nawet natychmiast, pod warunkiem, iż nie została wstrzyknięta bardzo duża ilość leku.

Zazwyczaj zaburzenia serca i zaburzenia naczyń stwarzają groźniejszą sytuację. Zmniejszenie ciśnienia krwi, bradykardia i zatrzymanie akcji serca mogą być wynikiem dużego układowego stężenia środka miejscowo znieczulającego. Objawy te są zwykle poprzedzane objawami toksyczności ze strony ośrodkowego układu nerwowego, o ile pacjent nie został wprowadzony w znieczulenie ogólne lub nie otrzymał silnych środków uspokajających z grupy benzodiazepin lub barbituranów. Należy jednak pamiętać, że zahamowanie ośrodkowego układu nerwowego często nasila zahamowanie układu współczulnego, czego skutkiem jest zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i możliwość wystąpienia bradykardii.

Leczenie powikłań:

Jeśli wystąpią objawy ostrej toksyczności ogólnoustrojowej, należy natychmiast przerwać podawanie środka miejscowo znieczulającego. Leczenie musi być ukierunkowane na szybkie zatrzymanie napadów drgawek oraz zapewnienie odpowiedniego nasycenia tlenem i utrzymanie krążenia. Tlen zawsze jest podawany w trakcie wentylacji kontrolowanej (jeśli konieczne). W przypadku drgawek podaje się diazepam. W przypadku zatrzymania akcji serca należy natychmiast wykonać masaż serca. Istotne jest również leczenie kwasicy, jeśli wystąpi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki miejscowo znieczulające, amidy, mepiwakaina, mieszaniny ATC kod: N01BB03

Produkt leczniczy Scandonest 30 mg/ml zawiera mepiwakainę, która należy do amidowych środków miejscowo znieczulających. Mepiwakaina hamuje odwracalnie przewodnictwo impulsów nerwowych wzdłuż włókien nerwowych poprzez oddziaływanie na transport jonowy przez błonę komórkową.

Mepiwakaina charakteryzuje się natychmiastowym działaniem, dużą skutecznością znieczulenia i niską toksycznością. Przy znieczuleniu nerwów obwodowych, działanie mepiwakainy występuje po 2-4 minutach od wstrzyknięcia. Czas trwania znieczulenia jest uzależniony od stopnia unaczynienia i szybkości przenikania do naczyń krwionośnych.

Scandonest 30 mg/ml wywołuje szybkie, trwające 20 - 30 minut znieczulenie w przypadku znieczulenia nasiękowegoi 1-2 godziny w przypadku znieczulenia przewodowego.

Z uwagi na brak środka zwężającego naczynia, możliwe jest utrzymanie zbliżonej do obojętnej wartości pH roztworu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie środków miejscowo znieczulających uzależnione jest od właściwości fizyko-chemicznych (np. rozpuszczalność w tłuszczach), farmakologicznych (np. działanie rozszerzające naczynia), jak również od unaczynienia miejsca wstrzyknięcia.

Dostępność biologiczna w miejscu wstrzyknięcia wynosi 100%.

Mepiwakaina osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 30 - 60 minutach.

Stopień wiązania mepiwakainy z białkami osocza wynosi 60-78% (głównie z kwasem alfa-glikoproteinowym).

Mepiwakaina ulega dystrybucji do wszystkich tkanek. Największe stężenia osiąga w płucach, sercu i mózgu. Mepiwakaina przenika przez barierę łożyska na drodze dyfuzji. Stosunek stężenia mepiwakainy w osoczu matki do stężenia w osoczu płodu wynosi 0,4- 0,8.

Okres półtrwania mepiwakainy w osoczu krwi wynosi 2-3 godziny u dorosłych i 9 godzin u noworodków. Klirens amidów uzależniony jest od przepływu krwi przez wątrobę. Okres półtrwania jest wydłużony, jeśli u pacjenta występują zaburzenia wątroby i (lub) mocznica.

Mepiwakaina metabolizowana jest głównie poprzez utlenianie w wątrobie. Metabolity wydalane są głównie z żółcią, a 99% ulega sprzęganiu z kwasem glukuronowym. Następnie metabolity ulegają wchłanianiu zwrotnemu i wydalane są z moczem. Wartość pH moczu ma wpływ na wydalanie metabolitów.

U dorosłych tylko 3-5% mepiwakainy wydala się w stanie niezmienionym, natomiast u noworodków około 40%.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że mepiwakaina jest dobrze tolerowana.

W badaniach mutagenności, w teście mutacji powrotnych na bakteriach (test Ames’a) i w teście mikrojądrowym u myszy, stwierdzono, że mepiwakaina nie wywiera działania mutagennego.

Tak jak w przypadku innych środków miejscowo znieczulających o budowie amidowej, substancja czynna w dużych dawkach może wywierać działanie toksyczne na ośrodkowy układ nerwowy i na układ sercowo-naczyniowy (patrz punkt 4.8. Działania niepożądane.)

6 DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi przeznaczonymi do wstrzykiwania.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niedostęonym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Wkłady ze szkła typu I z gumowym korkiem i z gumowym tłokiem.

Tekturowe pudełko zawiera 50 wkładów o pojemności1,8 ml

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Wkład przeznaczony jest do jednorazowego zastosowania.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Septodont

58, rue du Pont de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés FRANCJA

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3031

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data pierwszego pozwolenia: 18.08.1989 r.

Data ostatniego przedłużenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Scandonest 30 mg/ml