+ iMeds.pl

Scopolan compositum 10 mg + 250 mgUlotka Scopolan compositum

Ulotka dla pacjenta

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-Należy zachować tą ulotką, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-Należy zwrócić sią do lekarza tub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

—Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy choroby sq takie same.

SCOPOLAN® compositum

Hyoscini butylbromidum + Metamizolum natricum tabletki drażowane, 10 mg + 250 mg

Substancje czynne:

N-butyloskopolaminy bromek    - 10 mg

Metamizol sodowy    - 250 mg

Substancje pomocnicze: talk, guma arabska, żelatyna wieprzowa, gliceryna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian, sacharoza, tytanu dwutlenek E-171.

Opakowanie zawiera 10 tabletek drażowanych.

Podmiot odpowiedzialny:

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek SCOPOLAN compositum i w jakim celu sią go stosuje

2.    Zanim zastosuje sią lek SCOPOLAN compositum 2. Jak stosować lek SCOPOLAN compositum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku SCOPOLAN compositum

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku SCOPOLAN compositum

1.    Co to jest lek SCOPOLAN compositum i w jakim celu się go stosuje

Scopolan compositum jest lekiem złożonym z butylobromku hioscyny o działaniu rozkurczowym na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo - płciowego oraz metamizolu wykazującego działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

Wskazania do stosowania:

Dolegliwości bólowe w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (kolka jelitowa, zespól jelita drażliwego), dróg żółciowych (kolka wątrobowa), układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bóle menstruacyjne, hiperrefleksja wypieracza).

2.    Zanim zastosuje się lek SCOPOLAN compositum

Nie należy stosować leku w przypadku, gdy występuje nadwrażliwość na pirazolony i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, uczulenie na alkaloidy tropanowe, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zmiany w obrazie morfologicznym krwi: leukopenia, granulocytopenia, niedokrwistość, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-

MiNlS rfiKSTWO ZDROWIA

Departament i 'olilyki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

fosforanowej, ostra porfiria wątrobowa, ostra niewydolność nerek lub wątroby, jaskra, łagodny rozrost stercza, niedrożność porażenna jelit, zaparcia atoniczne, ciąża i okres karmienia piersią.

Należy zachować ostrożność:

-    w chorobie refluksowej,

-    w zwężeniu odźwiemika,

-    w zaburzeniach rytmu serca z szybką czynnością komór, w chorobie niedokrwiennej serca.

Stosowanie leku Scopolan compositum u dzieci:

Nie zaleca się stosować u dzieci i młodzieży do 18 lat.

Ciąża:

Leku nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią:

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Scopolan compositum może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, dlatego podczas leczenia chorzy nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn.

Stosowanie innych leków:

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny oraz klozapina i olanzapina, leki przeciwhistaminowe I-generacji, amantadyna, petydyna i dizopiramid mogą nasilać działanie cholinolityczne preparatu.

Leki prokinetyczne: metoklopramid, cizaprid mogą osłabiać działanie leku.

Zawarty w preparacie metamizol, podobnie jak aminofenazon może wypierać z połączeń z białkami doustne leki przeciwzakrzepowe, doustne leki przeciwcukrzycowe, fenytoinę i sulfonamidy.

Metamizol zwiększa metabolizm cyklosporyny, co prowadzi do zmniejszania jej stężenia w surowicy krwi.

Leku nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które są wydawane bez recepty.

3. Jak stosować lek SCOPOLAN compositum

Dorośli: doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych jednorazowo. Lek należy stosować doraźnie. Przy nasilonych bólach dawkowanie można zwiększyć, przyjmując 1 do 2 tabletek drażowanych do 3 razy na dobę. Nie podawać dzieciom i młodzieży do 18 lat.

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana

Objawy przedawkowania są wypadkową ośrodkowego i obwodowego działania metamizolu oraz obwodowego butylobromku hioscyny.

Ze strony ośrodkowego układu nerwowego mogą wystąpić: zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia słuchu, pobudzenie psychoruchowe, a po przyjęciu bardzo dużych dawek zaburzenia świadomości, śpiączka i drgawki.

M1N18TEKSTWO ZLkOWl a Departament Polityki Lekowej i Farmacj 00-S52 Warszawa ul. Miodowa 15

Objawy obwodowe, poza charakterystycznymi dla butylobromku hioscyny zaburzeniami takimi jak: suchość w jamie ustnej, zaburzenia widzenia, przyspieszona czynność serca, spadek ciśnienia krwi, utrudnienie połykania, bolesne parcie na pęcherz, obejmują także silne bóle brzucha, nudności i wymioty wywoływane przez metamizol.

W przypadku pojawienia się objawów przedawkowania, należy odstawić lek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki leku Scopolan compositum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Scopolan compositum może powodować działania niepożądane. Rzadko mogą wystąpić: uczucie suchości w jamie ustnej, zaparcie atoniczne i przyspieszenie akcji serca, w dużych dawkach również zaburzenia widzenia, pobudzenie. Ze względu na zawartość metamizolu mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty), uszkodzenie nerek i wątroby (przy dłuższym stosowaniu). Istnieją doniesienia literaturowe o ryzyku uszkodzenia szpiku kostnego o podłożu alergicznym (prowadzącego do agranulocytozy oraz innych powikłań hematologicznych: trombocytopenii i niedokrwistości, które mogą zakończyć się zgonem). Ponadto, rzadko mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne.

W przypadku wystąpienia tych lub innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku SCOPOLAN compositum

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego - tel. (071) 321-86-04 wew. 123

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Data opracowania ulotki:

Departament


vVfWO ZOHOWüa r Ì°Jilyl<Ì Lekowei ' Ferm.

Ûü-y52 Warszaw* ul. Miodowy i z


Q


200S-i|).2g


3

Scopolan compositum

Charakterystyka Scopolan compositum

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

SCOPOLAN w compositum 10 mg + 250 mg tabletki drażowane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Hyoscini butylbromidum - 10 mg Metamizolum natricum - 250 mg

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki drażowane.

4.1.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Wskazania do stosowania

Dolegliwości bólowe w stanach skurczowych przewodu pokarmowego (kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych (kolka wątrobowa), układu moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bóle menstruacyjne, hiperrefleksja wypieracza).

4.2.    Dawkowanie i sposób podania

Dorośli: doustnie 1 do 2 tabletek drażowanych jednorazowo. Lek należy stosować doraźnie. Przy nasilonych bólach dawkowanie można zwiększyć, przyjmując 1 do 2 tabletek drażowanych do 3 razy na dobę. Nie podawać dzieciom i młodzieży do 18 lat.

4.3.    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na pirazolony i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne

-    uczulenie na alkaloidy tropanowe

-    choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

-    zmiany w obrazie morfologicznym krwi: leukopenia, granulocytopenia, niedokrwistość

-    wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

-    ostra porfiria wątrobowa

-    ostra niewydolność nerek lub wątroby -jaskra

-    łagodny rozrost stercza

-    niedrożność porażenna jelit

-    zaparcia atoniczne

-    ciąża i okres karmienia piersią

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność:

-    w chorobie refluksowej,

-    w zwężeniu odźwiemika,

-    w zaburzeniach rytmu serca z szybką czynnością komór, w chorobie niedokrwiennej serca Leku nic należy stosować jednocześnie z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu.

4.5.    Interakcje z innymi Ickami i inne rodzaje interakcji

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny oraz klozapina i olanzapina, leki przeciwhistaminowe I-generacji, amantadyna, petydyna i dizopiramid mogą nasilać działanie c.holinolityczne preparatu.

MINISTERSTW^ > ZDROWIA Departament i 'olilyki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa ni. Miodowa 15    1

Metoklopramid, cizaprid mogą osłabiać hamujący wpływ leku na przewód pokarmowy. Zawarty w preparacie metamizol, podobnie jak aminofenazon może wypierać z połączeń z białkami doustne leki przeciwzakrzepowe, doustne leki przeciwcukrzycowe, fenytoinę i sulfonamidy.

Metamizol zwiększa metabolizm cyklosporyny, co prowadzi do zmniejszenia jej stężenia w surowicy krwi.

4.6.    Ciążą lub laktacja

Preparatu nic zaleca się stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu:

Preparat może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, dlatego podczas leczenia chorzy nie powinni prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Rzadko może wystąpić uszkodzenie szpiku o podłożu alergicznym (prowadzące do agranulocytozy oraz innych powikłań hematologicznych: trombocytopenii i niedokrwistości, które mogą zakończyć się zgonem), skórne reakcje alergiczne, zaburzenia za strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty), uszkodzenie wątroby i nerek (przy dłuższym stosowaniu).

Rzadko, lek może powodować uczucie suchości w jamie ustnej, a w większych dawkach zaburzenia widzenia.

4.9. Przedawkowanie

Objawy przedawkowania są wypadkową ośrodkowego i obwodowego działania metamizolu oraz obwodowego butylobromku hioscyny.

Ze strony o.u.n mogą wystąpić: zawroty głowy, szum w uszach, zaburzenia słuchu, pobudzenie psychoruchowe, a po przyjęciu bardzo dużych dawek zaburzenia świadomości, śpiączka i drgawki. Objawy obwodowe, poza charakterystycznymi dla butylobromku hioscyny zaburzeniami takimi jak: suchość w jamie ustnej, zaburzenia widzenia, przyspieszona czynność serca, spadek ciśnienia krwi, utrudnienie połykania, bolesne parcie na pęcherz, obejmują także silne bóle brzucha, nudności i wymioty wywoływane przez metamizol.

W przypadku pojawienia się objawów przedawkowania należy odstawić lek i rozpocząć leczenie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa fannakoterapeutyczna w kodzie ATC: A 03 D

Scopolan compositum jest lekiem złożonym z butylobromku hioscyny o działaniu spazinolitycznym i soli sodowej metamizolu wykazującej działanie przeciwbólowe. Butylobromek hioscyny działa spazmolitycznie w sposób pośredni, blokując niewybiórczo receptory cholinergiczne muskarynowe w pozazwojowych neuronach przywspółczulnych i receptory nikotynowe w zwojach wegetatywnych. W przeciwieństwie do naturalnych alkaloidów tropanowych nie wpływa na centralny układ nerwowy, ponieważ jako zasada amoniowa, bardzo słabo przechodzi przez barierę krew-mózg. Jego wpływ na receptory zwojowe wykazuje pewną selektywność i dotyczy głównie zwojów śródściemiych przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i dróg moczowo-płciowych.

W wyniku działania parasympatykolitycznego i ganglioplegicznego butylobromek hioscyny znosi skurcze mięśni gładkich przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i układu moczowo-płciowego. Hamuje perystaltykę przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i grubego.

MIN łSTEUKru/f

Warszawa    -

Ul Jcw.-i 15    ^

Wpływa również na gruczoły egzokrynowe, hamując wydzielanie żołądkowe i jelitowe oraz wydzielanie śliny. W profilu działania leku przeważa efekt spazmolityczny, wpływ na wydzielanie gruczołów zewnątrzwydzielniczych jest słabszy, dzięki czemu zwykle nie występuje suchość w ustach.

Metamizol sodowy jest analgetykiem z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, pochodną pirazolonu. Działa silnie przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, a słabiej przeciwzapalnie. Wykazuje ponadto słabe działanie spazmolityczne i uspokajające.

Działanie przeciwbólowe mctamizolu jest wynikiem hamowania aktywności neuronalnej cyklooksygenazy, które prowadzi do zahamowania syntezy prostaglandyn w centralnym układzie nerwowym, przy czym głównym punktem uchwytu jest prawdopodobnie rdzeń kręgowy. Inhibicja cyklooksygenzy występuje także na obwodzie i może współuczestniczyć w działaniu przeciwbólowym leku. Poza hamowaniem syntezy prostaglandyn, które wywołują hiperalgezję i modulują przepływ informacji nocyceptywnej, brane są pod uwagę inne mechanizmy ośrodkowe. Metamizol (prawdopodobnie poprzez swoje aktywne metabolity) może w sposób bezpośredni ingerować w rdzeniową transmisję bodźców bólowych oraz, w wyniku aktywacji mózgowych mechanizmów wzmocnienia pozytywnego, zwiększać tolerancję bólu.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Butylobromek hioscyny po podaniu doustnym słabo wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po upływie 1-3 godz. od podania.

Mimo małej dostępności biologicznej, osiąga duże stężenia w miejscu działania, gromadząc się w przewodzie pokarmowym, wątrobie i nerkach. Z białkami krwi wiąże się w 8-13 %.

Bardzo słabo przenika przez barierę krew - mózg. Okres półtrwania (ti/2) wynosi 4,8 godziny. Metamizol po podaniu doustnym ulega szybkiej hydrolizie, pod wpływem soku żołądkowego, do aktywnej 4-metyloaminoantypiryny (MAA, 4-metyloaminofenazonu) i w tej postaci ulega wchłonięciu z biodostępnością 85%, osiągając maksymalne stężenie po 1,2-2 h od podania. Następnie jest metabolizowany. Stopień wiązania metabolitów z białkami nie przekracza 60%, wszystkie przenikają do o.u.n. oraz do mleka matki (po 48 godz. od podania nie stwierdza się ich obecności w mleku). Objętość dystrybucji MAA wynosi 1,15 1/kg, a okres półtrwania (ti/2)2,6 - 3,5 h. Więcej niż 90% metabolitów wydala się przez nerki z moczem.

5.3.    Przcdkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przeprowadzone badania nie wykazały toksyczności ostrej Scopolanu compositum w dawce 4,4g/kg masy ciała myszy. W badaniach toksyczności przewlekłej stwierdzono, ze Scopolan compositum podawany w dawce 0,5g/kg masy ciała szczura podawany przez okres 8 tygodni nie wywoływał działanie toksycznego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

'laik

Guma arabska Żelatyna wieprzowa Gliceryna

Skrobia ziemniaczana Magnezu stearynian Sacharoza

Tytanu dwutlenek E-171

MINISTERSTWO ZDROWIA

Departament i olityki Lekowej 1 Farmacji 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15


6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie występują

6.3. Okres trwałości

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

1 blister zawierający 10 tabletek drażowanych oraz ulotka dla pacjenta w tekturowym pudelku.

6.6.    Instrukcja dotycząca sposobu użytkowania leku

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. ul. Św. Mikołaja 65/68, 50-951 Wrocław

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr-R/3080

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28.11.1975 r./ 28.06.1999 r./ 30.07.2004 r. / 20.06.2005 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -J(f. 2 g

MINIS' [ ERSTWf > ZDkł1 w t f. Oepartament! olityki Lekowa; i Larnthc 00-952 Warszawy Ul. Miodowa 16

4

Scopolan compositum