+ iMeds.pl

Sebidin 50 mg + 5 mgUlotka Sebidin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Sebidin, 5 mg + 50 mg, tabletki do ssania

Chlorhexidini dihydrochloridum + Acidum ascorbicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedziec o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastapiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sebidin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sebidin

3.    Jak stos ować lek S ebidin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sebidin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sebidin i w jakim celu się go stosuje

Sebidin, tabletki do ssania, jest lekiem o połączonym działaniu chlorheksydyny dichlorowodorku i witaminy C. Chlorheksydyny dichlorowodorek wykazuje działanie przeciwbakteryjne: działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo wobec bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz drożdżaków

Candida albicans.

Witamina C bierze udział w procesie tworzenia kolagenu i regeneracji tkanek.

Lek uzupełnia zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C występujące w stanach zapalnych błony śluzowej gardła i krtani.

Se bidin jest ws kazany w:

• miejscowym leczeniu objawów zapalenia błony śluzowej gardła i krtani.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sebidin

Kiedy nie stosować leku Sebidin

• jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Przed rozpoczęciem stosowania leku Sebidin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Jeśli po upływie 3 dni nie nastapiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

•    Gdy lekarz zaleci kontynuację leczenia, nie należy stosować leku dłużej niż 14 dni bez ponownej konsultacji z lekarzem.

•    Lek może powodować zaburzenia smaku, które zwykle ustępują po 4 godzinach od zastosowania.

•    Podczas długotrwałego stosowania mogą wystąpić przebarwienia zębów i języka, które ustępują samoistnie lub muszą być usunięte przez lekarza.

• W pojedynczych przypadkach u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego i wątroby mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit tj. nudności, wymioty, odbijanie. W tych przypadkach należy przerwać stosowanie leku.

Inne leki i Sebidin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować

Nie stwierdzono oddziaływania leku Sebidin z innymi lekami.

Lek Sebidin z jedzeniem i piciem

Lek zaleca się stosować po spożyciu pokarmu.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdzy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsług iwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Le ku Se bidin zawie ra s acharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Sebidin

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka, to 1 tabletka 4 razy na dobę (co 6 godzin).

Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku od 12 lat i dorosłych pacjentów

Na śluzówkę jamy ustnej. Ssać 1 tabletkę 4 razy na dobę (co 6 godzin).

Ze względu na zawartość sacharozy wskazana jest ostrożność podczas podawania osobom z cukrzycą oraz z tendencją do próchnicy.

Lek zaleca się stosować po posiłku i oczyszczeniu zębów.

Przez 2 godziny po zastosowaniu leku nie zaleca się płukania jamy ustnej lub picia dużej ilości płynów.

Zas tos owanie wię kszej niż zale cana dawki le ku Se bidin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Sebidin

Należy kontynuować stosowanie leku.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sebidin

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. M ożliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niekiedy mogą wystąpić:

•    reakcje alergiczne

-    wysypki na skórze

-    powierzchniowe złuszczanie się nabłonka błony śluzowej jamy ustnej

-    obrzęk ślinianek przyusznych

•    podrażnienie lub zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

•    podrażnienie żołądka i biegunka.

Stosowanie powyżej 7 dni może spowodować działania niepożądane w postaci przebarwień grzbietu języka, powierzchni zębów i uzupełnień z materiałów złożonych z akrylanów, które ustępują samoistnie.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Sebidin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawarto ść o pakowania i inne info rmacje Co zawiera Sebidin

•    Substancjami czynnymi leku są: chlorheksydyny dichlorowodorek oraz kwas L-askorbowy (witamina C). Jedna tabletka zawiera 5 mg chlorheksydyny dichlorowodorku oraz 50 mg kwasu askorbowego.

•    Pozostałe składniki to: sacharoza, metyloceluloza, talk, magnezu stearynian, żółcień chinolinowa (E104), czerwień koszenilowa (E124), aromat landrynkowy.

Jak wygląda Sebidin i co zawiera opakowanie

Tabletki do ssania Sebidin są barwy różowo-pomarańczowej w kształcie płaskiego krążka o ściętych krawędziach.

20 szt. 1 blister po 20 szt.

Blister z folii PVC/PVDC/Al. w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Omega Pharma Poland sp. z o.o. [+logo]

Al. Nie podległości 18 02-653 Warszawa

Wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Sebidin

Charakterystyka Sebidin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKUJ LECZNICZEGO

SEBIDIN 5 mg + 50 mg, tabletki do ssania

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 1 tabletka zawiera substancje czynne:

5 mg 50 mg


ChIorhexidini dihydrochloridum (chlorheksydyny dichlorowodorek) Acidum ascorbicwn (kwas askorbowy)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA tabletki do ssania

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie objawów zapalenia błony śluzowej gardła i krtani.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: ssać po 1 tabletce 4 razy na dobę (co 6 godzin).

Ze względu na zawartość sacharozy wskazana jest ostrożność podczas podawania osobom z cukrzycą oraz z tendencją do próchnicy.

Lek zaleca się stosować po posiłku i oczyszczeniu zębów.

Przez 2 godz. po zastosowaniu leku nic zaleca się płukania jamy ustnej lub picia dużej objętości płynów.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorhcksydynę lub inne składniki preparatu.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosowanie leku może zaburzać odczuwanie smaku, które zwykle ustępuje po 4 godzinach od zastosowania. Lek zaleca się stosować po spożyciu pokarmu.

Nie zaleca się stosować dłużej niż 14 dni.

Podczas długotrwałego stosowania mogą wystąpić zmiany odcienia barwy zębów oraz języka, które ustępują samoistnie lub muszą być usunięte przez lekarza.

U pojedynczych chorych (z chorobami przewodu pokarmowego i wątroby) mogą wystąpić zaburzenia żolądkowo-jelitowe tj. nudności, wymioty, odbijanie. W takich przypadkach należy przerwać zażywanie leku.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego


4.5    Interakcje z innymi Ickami i inne rodzaje interakcji

Nic stwierdzono występowania interakcji z lekami.

4.6    Ciąża lub laktacja

Stosowanie w okresie ciąży

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu chlorheksydyny na płód u kobiet ciężarnych. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach nie stwierdzono uszkadzającego wpływu chlorheksydyny na płody po stosowaniu u szczurów w dawce 300 mg/kg/dobę i u królików po stosowaniu w dawce 40 mg/kg/dobę. Te dawki były około 300 razy większe (u szczurów) i 40 razy większe (u królików) niż dawki dobowe chlorheksydyny stosowane przez kobiety do płukania jamy ustnej.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano ryzyka dla płodu, jednak nie wykonano odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych obserwacji u kobiet ciężarnych.

Przed zastosowaniem leku w okresie ciąży należy zasięgnąć opinii lekarza.

Stosowanie w okresie laktacji

Nie jest wiadomo, czy chlorheksydyna jest wydzielana z mlekiem u kobiet karmiących piersią. W badaniach wykonanych na zwierzętach nie stwierdzono działania uszkadzającego na noworodki, kiedy matki karmiące piersią otrzymywały chlorheksydynę w dawce ok. 100 razy większej niż stosowanej u ludzi.

Kwas askorbowy przenika do mleka matki.

Przed zastosowaniem leku w okresie karmienia piersią należy zasięgnąć opinii lekarza.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Lek nie ogranicza zdolności psychomotorycznych, nie upośledza zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń będących w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Niekiedy mogą wystąpić reakcje alergiczne (rzadko występują wysypki na skórze oraz powierzchniowe zluszczanie się nabłonka błony śluzowej jamy ustnej i obrzęk ślinianek przyusznych), podrażnienie lub zapalenie błony śluzowej jamy ustnej oraz podrażnienie żołądka i biegunka.

Stosowanie powyżej 7 dni może spowodować działania niepożądane w postaci przemijających przebarwień grzbietu języka, powierzchni zębów i uzupełnień z materiałów złożonych z akiylanów.

4.9    Przedawkowanie

Chlorheksydyna praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest mało prawdopodobne wystąpienie przedawkowania. Przy znacznym przedawkowaniu zaleca się obserwację kliniczną i leczenie objawowe.

2

Zi>RowiA

,n    '^cwe; i Farm.-ci.

i Warszaw?

Ui' Miodowa ir-

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamicznc

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobach gardła. Środki antyseptyczne.

Chlorheksydyna

Kod ATC: R 02 AA 05

Chlorheksydyna wykazuje działanie przeciwbakteryjne przez nieswoiste łączenie się z fosfolipidami błon komórkowych bakterii. Hamuje w obrębie błon komórkowych bakterii aktywność dehydrogenazy i ATP-azy oraz zaburza przepuszczalność dla jonów potasu, nukleotydów i aminokwasów. Działa bakteriostatycznic i bakteriobójczo zwłaszcza na bakterie Gram-dodatnic, drożdżaki Candida albicans a słabiej na bakterie Gram-ujemne. Na chlorheksydynę są szczególnie wrażliwe bakterie Streptococcus mutans, Streptococcus salivaiïus, Escherichia coli, Selenomonas i bakterie beztlenowe oraz drożdżaki z rodzaju Candida albicans. Mniejszą wrażliwość wykazują szczepy Streptococcus sanguis, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella oraz Veillonella.

Działanie przeciwbakteryjne zależy od stężenia. W małym stężeniu poniżej 20 mg/1 wykazuje głównie działanie bakteriostatyczne, w wyższych stężeniach wykazuje działanie bakteriobójcze.

Kwas askorbowy bierze udział w procesie tworzenia kolagenu i regeneracji tkanek.

5.2    Właściwości farniakokinetyczne

Chlorheksydyna praktycznie nie wchłania się z powierzchni skóry i błon śluzowych. Podczas ssania tabletki jest powoli uwalniana do śliny i łączy się z powierzchnią błony śluzowej jamy ustnej i języka na skutek ujemnego ładunku, a następnie jest ponownie powoli uwalniana do śliny i wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Może częściowo przedostawać się ze śliną do przewodu pokarmowego. Chlorheksydyna źle wchłania się z przewodu pokarmowego, jest metabolizowana w wątrobie w bardzo ograniczonym zakresie i jest wydzielana z żółcią do jelita. Zwykle ok. 90% dawki, która przedostała się do przewodu pokarmowego jest wydalana z kałem w postaci niezmienionej. Chlorheksydynę w płynach ustrojowych oznacza się chromatografią cieczową wysokociśnieniową (HPLC) z czułością 1 mg/1.

Kwas askorbowy łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego. W około 25% wiąże się z białkami krwi. Jest metabolizowany do kwasu dihydroaskorbowego i szczawiowego. Wydalany jest głównie z moczem.

5.3    Przcdkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych danych o znaczeniu klinicznym nie opisanych w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Metyloceluloza

Talk

Magnezu stearynian Żółcień chinolinowa E 104 Czerwień koszenilowa E 124 Aromat landrynkowy

W > ZDROWIA

u'Warszawa J' Miodowa 15


J'O'M Lekowe; i Farmacj-

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Preparat przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C. Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii (PVC/PVDC-A1) w tekturowym pudelku.

20 tabletek (1 blister po 20 tabletek).

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Zaleca się stosować po posiłku i oczyszczeniu zębów. Przez 2 godziny po zastosowaniu leku nie zaleca się płukać jamy ustnej ani pić dużej objętości płynów.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZW OLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

tel. (0-61) 8601-200 fax (0-61) 8675-717

8.    NUMER POZW OLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: R/1435

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

07.11.1979 r./l 9.11.1985 r./17.05.1999 r./09.06.2000 r./31.08.2001 r/24.04.2002 r./29.10.2003r./ 26.05.2004 r./08.07.2004 r./14.06.2005 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOW EJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKUJ LECZNICZEGO


■/mown

i Farmacji


3.1/19.05.2008/corc05.08

Sebidin