+ iMeds.pl

Sectral 400 400 mgUlotka Sectral 400

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SECTRAL 200, 200 mg, tabletki powlekane SECTRAL 400, 400 mg, tabletki powlekane

(Acebutololum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Sectral i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sectral

3.    Jak stosować Sectral

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Sectral

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Sectral i w jakim celu się go stosuje

Sectral należy do grupy leków, znanej jako leki beta-adrenolityczne.

Główne skutki działania leku Sectral to: zmniejszenie częstości rytmu serca (zwłaszcza w czasie wysiłku) i obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Sectral działa także antyarytmicznie.

Sectral jest kardioselektywnym (wybiórczym w stosunku do serca) lekiem beta-adrenolitycznym. Hamuje głównie odpowiedź na stymulację zlokalizowanych w sercu receptorów adrenergicznych typu Pi, natomiast wykazuje mniejsze powinowactwo do receptorów adrenergicznych typu p2, zlokalizowanych między innymi w ścianie oskrzeli i tętnic obwodowych.

Główne skutki działania leku Sectral to: zmniejszenie częstości rytmu serca (zwłaszcza w czasie wysiłku) i obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Sectral działa także antyarytmicznie.

Sectral wykazuje zdolność częściowej stymulacji receptorów beta-adrenergicznych w sercu nazywaną też wewnętrzną aktywnością sympatykomimetyczną (ISA). U pacjentów w spoczynku zapewnia to równoważenie działania dromotropowo-ujemnego (zwolnienie przewodzenia impulsów elektrycznych w układzie bodźcoprzewodzącym serca) i inotropowo-ujemnego (zmniejszenie siły skurczu mięśnia sercowego) podawanego leku Sectral, a zatem zmniej szenie ryzyka wystąpienia zaburzeń przewodnictwa i niewydolności serca.

Sectral przeciwdziała skutkom obecności nadmiernej ilości katecholamin w krwi (głównie adrenaliny i noradrenaliny) w warunkach stresu.

W jakim celu stosuje się Sectral:

-    Leczenie nadciśnienia tętniczego (Sectral może być stosowany j ako j edyny lek lub w leczeniu skojarzonym);

-    Leczenie choroby niedokrwiennej serca (choroba wieńcowa);

-    Długotrwałe leczenie niektórych zaburzeń rytmu serca: nadkomorowych (częstoskurcz, trzepotanie i migotanie przedsionków, częstoskurcz węzłowy) i komorowych (częstoskurcz komorowy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sectral Kiedy nie stosować leku Sectral

Leku Sectral nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje:

-    uczulenie na substancję czynną, inne leki beta-adrenolityczne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia u pacjentów bez rozrusznika serca;

-    zespół chorego węzła zatokowego;

-    blok zatokowo-przedsionkowy;

-    bradykardia znacznego stopnia (< 50 uderzeń na minutę);

-    wstrząs kardiogenny;

-    ciężkie postaci astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;

-    niewyrównana niewydolność serca;

-    naczynioskurczowa postać dławicy piersiowej (typu Prinzmetala);

-    ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego krwi;

-    nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy;

-    kwasica metaboliczna.

Dzieci i młodzież

Leku Sectral nie należy stosować u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc

Sectral wywiera mniejsze działanie zwężające oskrzela niż inne leki beta-adrenolityczne, znane jako nieselektywne. Tym niemniej lek powinien być stosowany u pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc tylko w razie konieczności.

Napady duszności indukowane beta-adrenolitykiem są przynajmniej częściowo odwracalne poprzez zastosowanie odpowiedniego leku rozszerzającego oskrzela (zwykle w formie inhalatora ciśnieniowego).

Niewydolność serca

W przypadku niewydolności serca (wyrównanej) lek należy stosować ostrożnie, pod ścisłą kontrolą lekarską.

Bradykardia

Gdy częstość akcji serca u pacjenta w spoczynku jest mniejsza niż 45 - 50 uderzeń na minutę i występuj ą objawy bradykardii (mroczki przed oczami, zawroty głowy, omdlenia), dawka dobowa leku Sectral wymaga zmniejszenia przez lekarza.

Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia

Sectral należy stosować ostrożnie w przypadku bloku przedsionkowo-komorowego I stopnia, ponieważ spowalnia przewodzenie impulsów w sercu i może nasilać objawy tego bloku.

Zaburzenia krążenia obwodowego

Sectral może nasilać objawy niedokrwienia, spowodowane niewydolnością tętnic obwodowych, na przykład w: chorobie i zespole Raynaud, chorobie Burgera, innych zapalnych chorobach tętnic, rozsianych zmianach miażdżycowych w tętnicach obwodowych u pacjentów palących papierosy lub chorujących na cukrzycę. W wymienionych chorobach lek należy stosować ostrożnie. W przypadku nasilenia objawów niedokrwienia należy skontaktować się z lekarzem.

Guz chromochłonny rdzenia nadnerczy

U pacjentów z guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy podawanie leku Sectral można rozpocząć po uprzednim farmakologicznym zablokowaniu aktywności receptorów adrenergicznych typu alfa.

Nadczynność tarczycy

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku Sectral u pacjentów z nadczynnością tarczycy, ponieważ lek może utrudniać ujawnienie objawów choroby.

Zaburzenia czynności nerek

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku Sectral u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka leku powinna być dostosowana przez lekarza do parametru laboratoryjnego, określającego wydolność nerek - klirensu kreatyniny, przy zachowaniu dawkowania leku 1 raz na dobę.

Cukrzyca

Na początku leczenia lekiem Sectral należy pamiętać o tym, że lek może utrudniać ujawnienie objawów hipoglikemii, a zwłaszcza tachykardii (zwiększenie częstości rytmu serca w spoczynku powyżej 100 skurczów/ minutę), uczucia kołatania serca, nadmiernego pocenia się i w związku z tym należy częściej kontrolować poziom cukru we krwi.

Łuszczyca

Sectral można stosować u pacjentów z łuszczycą po rozważeniu korzyści i ryzyka takiego leczenia.

Donoszono o zaostrzeniu objawów łuszczycy i skórnych objawów łuszczycopodobnych po podaniu leków beta-adrenolitycznych.

Reakcje nadwrażliwości

Sectral i inne leki beta-adrenolityczne mogą nasilać reakcje nadwrażliwości. Szczególna ostrożność przy stosowaniu leku jest zalecana u pacjentów, u których wcześniej występowały takie reakcje, na przykład w związku ze stosowaniem środków kontrastowych zawieraj ących jod (wykorzystywane w niektórych badaniach rentgenowskich) lub po podaniu flekainidu.

Znieczulenie ogólne

Sectral zwiększa ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego (ciśnienie tętnicze poniżej 100/60 mm Hg) u pacjentów poddanych znieczuleniu ogólnemu. Zaleca się odstawienie leku na 48 godzin przed znieczuleniem ogólnym. Należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu leku Sectral.

Sportowcy

Sectral zawiera substancj ę czynną, która powoduje pozytywne wyniki kontroli antydopingowych, przeprowadzanych przez niektóre federacje sportowe i odnośne władze.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Lek Sectral a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki, których nie należy stosować łącznie z lekiem Sectral lub ich stosowanie łącznie z lekiem Sectral wymaga szczególnej uwagi:

-    flekainid, amiodaron. Nie należy stosować amiodaronu i flekainidu w skojarzeniu z lekiem Sectral;

-    leki blokujące kanały wapniowe (IKW). Przy jednoczesnym stosowaniu leku Sectral z lekami blokującymi kanały wapniowe (zwane antagonistami wapnia) występuje zwiększone ryzyko bradykardii (zwolnienia częstości rytmu serca);

werapamil. Nie należy stosować werapamilu z lekiem Sectral jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu (kilka dni);

inne leki blokujące kanały wapniowe, w tym diltiazem. Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu innych leków blokujących kanały wapniowe (w szczególności diltiazemu) i leku Sectral.

Leki, które należy stosować ostrożnie z lekiem Sectral:

-    wziewne środki stosowane w znieczuleniu ogólnym. Przed planowanym zabiegiem operacyjnym w znieczuleniu ogólnym należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu leku Sectral;

-    baklofen. Baklofen nasila działanie leku Sectral obniżające ciśnienie tętnicze;

-    insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe. Przy jednoczesnym stosowaniu leku Sectral i insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych może być konieczna redukcja dawki tych leków.

Obserwowano też osłabienie działania niektórych leków przeciwcukrzycowych (glibenklamid) przy stosowaniu ich łącznie z lekiem Sectral;

-    lidokaina. Sectral powoduje wzrost stężenia lidokainy we krwi. Może to wymagać odpowiedniej redukcji dawki leku Sectral przez lekarza;

-    środki kontrastowe zawierające jod. Nie zaleca się stosowania środków kontrastowych zawierających jod (wykorzystywanych w niektórych badaniach rentgenowskich) u pacjentów przyjmujących Sectral z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości;

-    takryna. Przy jednoczesnym stosowaniu takryny z lekiem Sectral należy się liczyć ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia bradykardii (zmniejszenia częstości rytmu serca);

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (na przykład: ibuprofen, naproksen, ketoprofen, diklofenak).

Leki z tej grupy osłabiają wpływ leku Sectral na ciśnienie tętnicze;

-    niektóre leki przeciwdepresyjne, barbiturany i niektóre leki przeciwpsychotyczne. Leki te mogą powodować obniżenie ciśnienia tętniczego. Stosowane jednocześnie z lekiem Sectral zwiększają ryzyko wystąpienia hipotonii ortostatycznej (gwałtownego spadku ciśnienia tętniczego po zmianie pozycji ciała z leżącej lub siedzącej na stojącą). Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Sectral należy poinformować lekarza o przyjmowaniu wymienionych leków;

-    inhibitory monoaminooksydazy. Jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy i dużych dawek leku Sectral może skutkować wystąpieniem podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi;

-    klonidyna. Jednoczesne stosowanie klonidyny i leku Sectral wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia bradykardii (zmniejszenia częstości rytmu serca);

-    metyloksantyny (na przykład teofilina, aminofilina) i p2-adrenomimetyki (salbutamol, fenoterol). Sectral działa antagonistycznie w stosunku do stosowanych w stanach skurczowych oskrzeli metyloksantyn i p2-adrenomimetyków. Dla osiągnięcia pożądanego efektu może być konieczne zastosowanie większych dawek tych leków;

- działające ogólnoustrojowo kortykosteroidy. Podawane ogólnie kortykosteroidy zmniejszają działanie przeciwnadciśnieniowe leku Sectral;

-    digoksyna. Digoksyna stosowana w skojarzeniu z lekiem Sectral zwiększa możliwość wystąpienia bradykardii znacznego stopnia (częstość rytmu serca poniżej 50 uderzeń/ minutę).

Sectral z jedzeniem i piciem

Posiłki nie mają wpływu na wchłanianie leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Sectral nie należy stosować w czasie ciąży.

Sectral przenika w znacznych ilościach do mleka matki. Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Sectral.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Sectral wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek może powodować wystąpienie zawrotów głowy i uczucia zmęczenia u leczonych nim pacjentów. W przypadku wystąpienia powyższych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Sectral zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Sectral zawiera skrobię pszeniczną.

Lek odpowiedni dla osób z chorobą trzewną (celiakią).

Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

3. Jak stosować Sectral

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Najczęściej stosowane dawkowanie w nadciśnieniu tętniczym to:

- początkowo: 1 tabletka (400 mg) rano, w czasie śniadania lub 1 tabletka (200 mg) dwa razy na dobę - rano i wieczorem;

- leczenie podtrzymujące: 1 tabletka (200 mg lub 400 mg) na dobę, w zależności od wartości ciśnienia tętniczego.

Najczęściej stosowane dawkowanie w chorobie wieńcowej to:

- początkowo: 1 tabletka (400 mg) rano, w czasie śniadania lub 1 tabletka (200 mg) dwa razy na dobę - rano i wieczorem;

-    leczenie podtrzymujące: 600 mg (3 tabletki po 200 mg lub 1 i pół tabletki po 400 mg) na dobę.

Sposób podawania

Tabletki najlepiej jest przyjmować w trakcie posiłku, o stałej porze dnia, połykając w całości i popijając wodą. Stosowanie leku o tej samej porze dnia zapobiega pominięciu przyjęcia dawki.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku Sectral jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sectral

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Sectral u pacjenta może wystąpić nasilona bradykardia (poniżej 50 skurczów serca/ minutę) lub niedociśnienie tętnicze (ciśnienie tętnicze poniżej 100/60 mmHg). Inne objawy przedawkowania to: wystąpienie wstrząsu, blok przedsionkowo-komorowy i inne zaburzenia przewodzenia, obrzęk płuc, zaburzenia świadomości, skurcz oskrzeli, hipoglikemia (zmniejszenie stężenia glukozy we krwi poniżej zakresu wartości prawidłowych) i w rzadkich przypadkach hiperkaliemia (zwiększenie stężenia potasu we krwi).

Pominięcie zastosowania leku Sectral

Jeśli pominięto dawkę leku i nie upłynęło jeszcze 8 godzin od planowanej pory przyjęcia leku, należy ją przyjąć w tej samej dobie. Jeśli upłynęło ponad 8 godzin od planowanej pory przyjęcia leku, należy przyjąć następną przepisaną dawkę w przewidzianym dla niej terminie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie należy odstawiać leku Sectral nagle, zwłaszcza u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Dawki należy zmniejszać stopniowo przez 1 - 2 tygodnie, w razie konieczności zmieniając sposób leczenia, aby zapobiec zaostrzeniu choroby wieńcowej.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Sectral wymieniono poniżej.

Jeśli w ulotce działanie niepożądane określone jest jako występujące:

często - oznacza to, że występuje z częstością co najmniej 1/100, ale poniżej 1/10 leczonych pacjentów; rzadko - oznacza to, że występuje z częstością co najmniej 1/10 000, ale poniżej 1/1000 leczonych pacjentów; bardzo rzadko - oznacza to, że występuje z częstością poniżej 10 000 leczonych pacjentów, w tym pojedyncze przypadki.

Ciężkie działania niepożądane występują rzadko (najczęściej obserwowano bradykardię znacznego stopnia). Do pozostałych ciężkich działań niepożądanych należą: skurcz oskrzeli, zapalenie płuc o ciężkim przebiegu, niewydolność serca.

Wśród pozostałych działań niepożądanych najczęściej występuj ą dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (żołądkowo- jelitowe) oraz ze strony układu nerwowego (ból głowy, zawroty głowy, bezsenność).

Często występuj ą:

-    ból głowy, zawroty głowy, bezsenność;

-    nudności, wymioty, ból brzucha;

-    bradykardia (zwolnienie częstości rytmu serca), hipotonia (ciśnienie tętnicze poniżej 100/60 mmHg);

-    ziębnięcie kończyn (uczucie zimnych stóp);

-    uczucie duszności;

-    astenia (osłabienie);

-    zmniejszenie popędu płciowego;

-    swędzenie skóry.

Rzadko występują:

-    wzdęcia, biegunka,    zaparcia;

-    zaburzenia przewodnictwa impulsów elektrycznych w sercu, ból w klatce piersiowej, obrzęki (głównie stóp i goleni), niewydolność serca;

-    wystąpienie lub nasilenie objawów zespołu Raynaud, nasilenie lub wystąpienie chromania przestankowego (ból kończyn podczas chodzenia, zmuszaj ący pacjenta do częstego przystawania);

-    nieżyt nosa i gardła, kichanie, skurcz oskrzeli, zapalenie płuc;

-    koszmary senne, omamy (halucynacje). dezorientacja. psychozy i depresja;

-    zmniejszenie ilości wydzielanych łez    (mogące utrudnić korzystanie z soczewek kontaktowych);

-    zapalenie wątroby;

-    pokrzywka, wysypka, toczeń rumieniowaty, nasilenie objawów łuszczycy i wykwity łuszczycopodobne;

-    bóle mięśni i stawów, ból pleców;

-    zaburzenia dotyczące oddawania moczu;

-    hipoglikemia (poziom glukozy we krwi poniżej 50 mg/dl), obecność przeciwciał przeciwj ądrowych.

Bardzo rzadko występują:

-    toczeń układowy (SLE).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych rzadkich i ciężkich, podkreślonych linią objawów niepożądanych, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

((aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu))

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Sectral

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Sectral

-    Substancją czynną leku jest acebutolol w postaci acebutololu chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: skrobia pszeniczna, laktoza jednowodna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K-30, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 20000.

Jak wygląda Sectral i co zawiera opakowanie

Sectral 200

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o średnicy 12 mm, pokryte powłoką, barwy biało-kremowej, z oznakowaniem Sectral 200 wytłoczonym po jednej stronie tabletki i rowkiem umożliwiającym podział, wytłoczonym po drugiej stronie tabletki. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Sectral 400

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o średnicy 12 mm, pokryte powłoką, barwy jasnokremowej do kremowej, z oznakowaniem Sectral 400 wytłoczonym po jednej stronie tabletki i rowkiem umożliwiającym podział, wytłoczonym po drugiej stronie tabletki. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Sectral 200 i Sectral 400 pakowany jest w blistry z folii Aluminium/PVC umieszczone w tekturowym pudełku. W pudełku znajduje się 30 tabletek powlekanych oraz ulotka dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel.: (22) 755 50 81

Licencja: SANOFI - AVENTIS

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego)) ((farmakod))

8

Sectral 400

Charakterystyka Sectral 400

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sectral 200, 200 mg, tabletki powlekane Sectral 400, 400 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Sectral 200:

Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg acebutololu (Acebutololum) w postaci acebutololu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 152,30 mg, skrobia pszeniczna 44 mg.

Sectral 400:

Jedna tabletka powlekana zawiera 400 mg acebutololu (Acebutololum) w postaci acebutololu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna 21,20 mg, skrobia pszeniczna 39,40 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane Opis:

Sectral 200

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy 12 mm, barwy biało-kremowej, z oznakowaniem Sectral 200 wytłoczonym po jednej stronie tabletki i rowkiem umożliwiajacym podział, wytłoczonym po drugiej stronie tabletki.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Sectral 400

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy 12 mm, barwy

jasnokremowej do kremowej, z oznakowaniem Sectral 400 wytłoczonym po jednej stronie tabletki

i rowkiem umożliwiajacym podział, wytłoczonym po drugiej stronie.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Nadciśnienie tętnicze. Sectral może być stosowany w monoterapii lub leczeniu skojarzonym.

-    Choroba wieńcowa.

-    Długotrwałe leczenie niektórych    zaburzeń rytmu serca: nadkomorowych (częstoskurcz,

trzepotanie i migotanie przedsionków, częstoskurcz węzłowy) i komorowych (częstoskurcz komorowy).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze - zalecana dawka dobowa wynosi 400 mg, najlepiej podawana jednorazowo rano w czasie śniadania lub w dwóch dawkach podzielonych rano i wieczorem po 200 mg. W przypadku ciężkiego nadciśnienia tętniczego dawki mogą być zwiększone. Maksymalna dawka dobowa wynosi 800 mg, podawana w dwóch dawkach podzielonych. Dawki dobowe należy zwiększać stopniowo. Dawkę maksymalną można podać po 2 tygodniach leczenia.

Choroba wieńcowa - dawka początkowa wynosi 400 mg, podawana raz na dobę rano lub w dwóch dawkach podzielonych. Zalecana dawka dobowa podtrzymująca wynosi 600 mg. W ciężkich postaciach dławicy piersiowej dawka dobowa wynosi 900 mg, podawana w 3 dawkach podzielonych. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg.

Zaburzenia rytmu serca - w długotrwałym leczeniu niemiarowości skuteczna dawka dobowa wynosi od 400 do 1200 mg w dawkach podzielonych. Najsilniejsze działanie przeciwarytmiczne występuje po 3 godzinach od podania produktu leczniczego.

Dawkowanie u osób z niewydolnością nerek:

Ze względu na możliwość kumulacji produktu leczniczego należy zachować ostrożność przy stosowaniu acebutololu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka acebutololu powinna być dostosowana do klirensu kreatyniny, przy zachowaniu dawkowania produktu leczniczego 1 raz na dobę. U pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 50 ml/min dawkę dobową acebutololu należy zmniejszyć o połowę; u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 25 ml/min dawkę dobową acebutololu należy zmniejszyć o %.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania acebutololu u dzieci nie zostały ustalone.

Sposób podawania

We wszystkich wskazaniach leczenie acebutololem należy rozpoczynać od najmniejszej zalecanej dawki.

Sectral stosuje się doustnie. Produkt leczniczy zaleca się przyjmować w trakcie posiłku. Tabletkę należy połknąć bez rozgryzania i popić wodą.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancj ę czynną, inne beta-adrenolityki lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymieniona w punkcie 6.1.

-    Blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia u pacjentów bez rozrusznika serca.

-    Zespół chorego węzła zatokowego.

-    Blok zatokowo-przedsionkowy.

-    Bradykardia znacznego stopnia (< 50 uderzeń na minutę).

-    Wstrząs kardiogenny.

-    Ciężkie postaci astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

-    Niewyrównana niewydolność serca.

-    Naczynioskurczowa postać dławicy piersiowej (typu Prinzmetala).

-    Ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego krwi.

-    Nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy.

-    Kwasica metaboliczna.

-    Nietolerancja glutenu z uwagi na zawartość skrobi pszenicznej.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nagłe odstawienie acebutololu

Nie należy nagle odstawiać acebutololu, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Dawki należy zmniejszać stopniowo przez 1 - 2 tygodnie, w razie konieczności zmieniając sposób leczenia w celu zapobieżenia zaostrzeniu choroby wieńcowej.

Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc

Kardioselektywne leki beta-adrenolityczne wywierają mniejsze działanie spastyczne na drzewo oskrzelowe niż nieselektywne. Tym niemniej, wszystkie beta-adrenolityki powinny być stosowane u pacjentów z astmą oskrzelowa i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc tylko w razie konieczności. W takich przypadkach należy wybierać beta-adrenolityki selektywne i stosować najmniejsze skuteczne dawki.

Napady duszności indukowane beta-adrenolitykiem są przynajmniej częściowo odwracalne poprzez zastosowanie agonisty receptora p2-adrenergicznego.

Niewydolność serca

U pacjentów z wyrównaną niewydolnością serca acebutolol należy stosować ostrożnie pod ścisłą kontrolą lekarską.

Bradykardia

Dawkę dobową acebutololu należy zmniejszyć, gdy częstość akcji serca u pacjenta w spoczynku jest mniejsza niż 45 - 50 uderzeń na minutę i występują objawy bradykardii.

Blokprzedsionkowo-komorowy I stopnia

Acebutolol działa dromotropowo ujemnie i należy go stosować ostrożnie u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia.

Zaburzenia krążenia obwodowego

Acebutolol i inne beta-adrenolityki mogą nasilać objawy niedokrwienia spowodowane niewydolnością tętnic obwodowych, na przykład: w chorobie i zespole Raynaud, chorobie Burgera, innych zapalnych chorobach tętnic.

Guz chromochłonny rdzenia nadnerczy

U pacjentów z phaeochromocytoma podawanie acebutololu można rozpocząć po uprzednim farmakologicznym zablokowaniu aktywności receptorów adrenergicznych typu alfa.

Nadczynność tarczycy

Ponieważ stosowanie beta-adrenolityków może maskować objawy nadczynności tarczycy, należy zachować ostrożność przy stosowaniu acebutololu u tych pacjentów.

Zaburzenia czynności nerek

Ze względu na możliwość kumulacji produktu leczniczego należy zachować ostrożność przy stosowaniu acebutololu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka acebutololu powinna być dostosowana do klirensu kreatyniny, przy zachowaniu dawkowania produktu leczniczego 1 raz na dobę. U pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 50 ml/min dawkę dobową acebutololu należy zmniejszyć o połowę; u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 25 ml/min dawkę dobową acebutololu należy zmniejszyć o %.

Cukrzyca

Ponieważ stosowanie beta-adrenolityków może maskować objawy hipoglikemii, a zwłaszcza tachykardię, uczucie kołatania serca, nadmierne pocenie się - na początku leczenia acebutololem należy o tym przestrzec pacjenta i zalecić mu częstszą kontrolę glikemii.

Łuszczyca

Acebutolol można stosować u pacjentów z łuszczycą po rozważeniu korzyści i ryzyka takiego leczenia. Zgłaszano zaostrzenie objawów łuszczycy i skórnych objawów łuszczycopodobnych po podaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne.

Reakcje nadwrażliwości

Acebutolol i inne beta-adrenolityki mogą nasilać reakcje nadwrażliwości. Szczególna ostrożność przy stosowaniu acebutololu jest zalecana u pacjentów, u których wcześniej występowały takie reakcje, na przykład w związku ze stosowaniem środków kontrastowych zawierających jod lub po podaniu flekainidu.

Znieczulenie ogólne

Acebutolol i inne beta-adrenolityki zwiększaj ą ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego u pacjentów poddanych znieczuleniu ogólnemu (szczególnie, gdy stosowany jest cyklopropan lub trójchloroetylen). Zaleca się odstawienie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne na 48 godzin przed znieczuleniem ogólnym. Należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu beta-adrenolityku przez pacjenta.

Sportowcy

Sectral zawiera substancję czynną, która powoduje pozytywne wyniki kontroli antydopingowych przeprowadzanych przez niektóre federacje sportowe i odnośne władze.

Substancje pomocnicze biologicznie czynne

Sectral zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Sectral zawiera skrobię pszeniczną. Produkt leczniczy odpowiedni dla osób z chorobą trzewną (celiakią). Produktu leczniczego nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Flekainid

Nie należy stosować jednocześnie acebutololu i flekainidu ze względu na synergizm inotropowo-ujemnego działania obu leków.

Amiodaron

Jednoczesne stosowanie acebutololu i amiodaronu nasila działanie dromotropowo-ujemne tych leków, powoduje wystąpienie zaburzeń automatyzmu i przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym serca; może wystąpić zatrzymanie czynności serca. Nie należy stosować amiodaronu w skojarzeniu z acebutololem.

Leki antyarytmiczne klasy I (takie jak disopiramid) stosowane jednocześnie z beta-adrenolitykami zwiększaj ą czas przewodnictwa przedsionkowo-komorowego i nasilaj ą ujemne działanie chronotropowe tych leków.

Leki blokujące kanały wapniowe

Ze względu na nasilone działanie chronotropowo-ujemne występuje zwiększone ryzyko wystąpienia bradykardii przy jednoczesnym stosowaniu acebutololu z lekami blokującymi kanały wapniowe. Nifedypina i inne pochodne dihydropirydyny - występuje zwiększone ryzyko wystąpienia hipotonii i niewyrównanej niewydolności krążenia przy jednoczesnym stosowaniu z acebutololem.

Werapamil - nie należy stosować werapamilu z acebutololem jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu (kilka dni).

Diltiazem - należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu diltiazemu i beta-adrenolityków.

Wziewne środki stosowane w znieczuleniu ogólnym (cyklopropan, trójchloroetylen)

Występuje zwiększone ryzyko wystąpienia hipotonii i niewydolności krążenia przy zastosowaniu tych związków u pacjenta leczonego acebutololem. Należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu beta-adrenolityku przez pacjenta (patrz punkt 4.4). W przypadku kontynuacji leczenia pacjenta acebutololem, należy zachować szczególną ostrożność w trakcie znieczulenia ogólnego takimi związkami jak cyklopropan i trójchloroetylen.

Baklofen

Baklofen nasila działanie acebutololu i może prowadzić do nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe

Przy jednoczesnym stosowaniu insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych z lekami blokuj ącymi receptory beta-adrenergiczne może być konieczna redukcja dawki leku hipoglikemizuj ącego. Obserwowano też osłabienie hipoglikemizuj ącego działania glibenklamidu stosowanego w skojarzeniu z beta-adrenolitykiem.

Leki blokuj ące receptory beta-adrenergiczne mogą maskować objawy hipoglikemii takie jak tachykardia. (patrz punkt 4.4).

Lidokaina

Opisano interakcję z propranololem, metoprololem i nadololem. Leki blokujące receptory beta-adrenolityczne powoduj ą wzrost stężenia lidokainy we krwi na skutek spowolnienia jej metabolizmu w wątrobie.

Środki kontrastowe zawierające jod

Nie zaleca się stosowania środków kontrastowych zawieraj ących jod u pacjentów przyjmuj ących beta-adrenolityki z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Takryna

Przy jednoczesnym stosowaniu takryny z acebutololem należy się liczyć ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia bradykardii.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne

Osłabiają pośrednio działanie hipotensyjne acebutololu poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn rozszerzających naczynia obwodowe.

Leki przeciwdepresyjne typu imipraminy, barbiturany i leki przeciwpsychotyczne pochodne fenotiazyny

Leki te powodują obniżenie ciśnienia tętniczego. Stosowane jednocześnie z acebutololem zwiększają ryzyko wystąpienia hipotonii ortostatycznej.

Inhibitory monoaminooksydazy

Jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy i dużych dawek beta-adrenolityków może skutkować wystąpieniem podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.

Klonidyna

Jednoczesne stosowanie klonidyny i leków blokuj ących receptory beta-adrenergiczne wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia bradykardii. W przypadku jednoczesnego stosowania klonidyny z beta-adrenolitykami należy j ą odstawiać stopniowo. Nagłe odstawienie może skutkować wystąpieniem przełomu nadciśnieniowego. Zakończenie leczenia klonidyną, stosowaną jednocześnie z lekiem blokującym receptory beta-adrenergiczne może nastąpić po upływie co najmniej kilku dni od zakończenia leczenia beta-adrenolitykiem.

Metyloksantyny i ß2-adrenomimetyki

Acebutolol działa antagonistycznie w stosunku do stosowanych w stanach skurczowych oskrzeli pochodnych ksantynowych i ß^adrenomimety^w.

Działające ogólnoustrojowo kortykosteroidy

Podawane ogólnie kortykosteroidy zmniejszają działanie przeciwnadciśnieniowe acebutololu poprzez zatrzymywanie wody i sodu oraz zwiększenie objętości krwi krążącej.

Digoksyna

Digoksyna stosowana w skojarzeniu z acebutololem zwiększa możliwość wystąpienia znacznego stopnia bradykardii.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produktów leczniczych Sectral 200 i Sectral 400 nie należy stosować u kobiet w ciąży, szczególnie w I trymestrze, z wyjątkiem sytuacji, gdy korzyści dla matki są większe niż potencjalne zagrożenia dla płodu. W takich przypadkach należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne podawane w zaawansowanej ciąży lub okresie okołoporodowym mogą spowodować hipoglikemię, bradykardię lub inne działania niepożądane ze strony układu krążenia oraz układu oddechowego u płodu lub noworodka. U noworodków matek przyjmujących beta-adrenolityki, działanie leku utrzymuje się przez kilka dni po urodzeniu. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne powodują spadek perfuzji łożyskowej, co może doprowadzić do śmierci wewnątrzmacicznej płodu albo porodu niewczesnego lub przedwczesnego.

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono działania teratogennego acebutololu. Podczas obserwacji kobiet w ciąży przyjmuj ących beta-adrenolityki nie opisano dotąd działania teratogennego tych leków.

Karmienie piersią

Acebutolol i jego aktywne metabolity przenikają w znacznych ilościach do mleka matki (patrz także: punkt 5.2 ), co może skutkować wystąpieniem bradykardii i hipoglikemii u dziecka.

Najwyższe stężenie acebutololu w mleku kobiecym występuje po 4,5 h - 6 h od podania leku. Dla podanych jednorazowo dawek 200 mg i 400 mg, średni stosunek stężeń acebutololu w mleku oraz we krwi matki wynosi odpowiednio 4 i 5,5. Stosunek stężeń diacetololu do acebutololu w mleku wynosi 3 do 4, a najwyższe stężenia występują po 7 godzinach po podaniu dawki 200 mg i po 12 godzinach po podaniu dawki 400 mg. Okres półtrwania acebutololu u noworodka jest dwukrotnie dłuższy niż u dorosłych.

Z uwagi na powyższe fakty, kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować produktów leczniczych Sectral 200 i Sectral 400.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Sectral wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Leki blokuj ące receptory beta-adrenergiczne mogą powodować wystąpienie zawrotów głowy i uczucia zmęczenia u leczonych nimi pacjentów.

4.8 Działania niepożądane

U pacjentów normotensyjnych nie dochodzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi pod wpływem acebutololu.

Działania niepożądane typowe dla leków blokuj ących receptory beta-adrenergiczne to: zwolnienie czynności serca, działanie inotropowo ujemne, zwolnienie przewodnictwa przedsionkowo-komorowego lub nasilenie istniej ącego bloku przedsionkowo-komorowego, niedociśnienie, objawy ze strony układu pokarmowego (np. nudności, wymioty, biegunka), uczucie ziębnięcia i zasinienie kończyn, parestezje, zespół Raynaud, chromanie przestankowe, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, ból głowy, duszność, koszmary senne, halucynacje, splątanie, psychozy i depresja, zmniejszenie libido i letarg. Acebutolol i jego aktywny metabolit ze względu na niską rozpuszczalność w tłuszczach i brak kumulacji w tkankach ośrodkowego układu nerwowego są rzadko powodem wystąpienia u pacjenta zaburzeń snu, depresji lub innych ośrodkowych działań niepożądanych.

Nacieki tkanki płucnej oraz zapalenie płuc są rzadkimi lecz potencjalnie groźnymi powikłaniami leczenia lekami beta-adrenolitycznymi. Obserwowano wystąpienia zapalenia płuc po acebutololu.

Po zastosowaniu leków beta-adrenolitycznych obserwowano występowanie wysypek skórnych i zmniejszenia nawilżenia gałki ocznej. Objawy takie występowały rzadko i zazwyczaj ustępowały po odstawieniu leku beta-adrenolitycznego. Leki beta-adrenolityczne należy odstawiać stopniowo (patrz także: punkt 4.4).

Po zastosowaniu leków beta-adrenolitycznych, w tym acebutololu, obserwowano zaostrzenia łuszczycy i występowanie wykwitów łuszczycopodobnych na skórze.

U niektórych pacjentów po zastosowaniu leków beta-adrenolitycznych stwierdzano obecność przeciwciał przeciwj ądrowych. Objawy kliniczne chorób autoimmunologicznych jako działanie niepożądane leków beta-adrenolitycznych występuj ą rzadko i ustępuj ą wkrótce po odstawieniu tych leków. W rzadkich przypadkach obserwowano wystąpienie objawów toczniopodobnych.

Rzadkim działaniem niepożądanym po acebutololu jest skurcz oskrzeli.

Poniżej podano działania niepożądane w podziale zgodnym z klasyfikacj ą układów i narządów MedDRA.

Częstość działań niepożądanych, jeśli jest znana, podano zgodnie z następującą klasyfikacją:

bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10000

do <1/1000); bardzo rzadko (< 10000, w tym pojedyncze przypadki).

Często:

Zaburzenia układu nerwowego: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność.

Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, ból brzucha.

Zaburzenia serca:

bradykardia (niekiedy znacznego stopnia), hipotonia.

Zaburzenia naczyniowe:

ziębnięcie kończyn (uczucie zimnych stóp).

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: uczucie duszności.

Zaburzenia psychiczne: osłabienie libido.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: astenia (osłabienie).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Świąd.

Rzadko:

Zaburzenia żołądka i jelit: zaparcia, wzdęcia, biegunka.

Zaburzenia serca:

zwolnienie przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, nasilenie wcześniej istniej ącego bloku przedsionkowo-komorowego, ból w klatce piersiowej, obrzęki obwodowe, niewydolność serca.

Zaburzenia naczyniowe:

wystąpienie lub nasilenie objawów zespołu Raynaud, nasilenie lub wystąpienie chromania przestankowego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: nieżyt nosa i gardła, kichanie, skurcz oskrzeli, zapalenie płuc.

Zaburzenia psychiczne:

koszmary senne, omamy (halucynacje), splątanie, psychozy i depresja.

Zaburzenia oka:

zmniejszenie ilości wydzielanych łez (mogące utrudnić korzystanie z soczewek kontaktowych).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

pokrzywka, wysypka, toczeń rumieniowaty, nasilenie objawów łuszczycy i wykwity łuszczycopodobne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle mięśni i stawów, ból pleców.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

dyzuria, nykturia, zwiększona częstość oddawania małych ilości moczu.

Badania diagnostyczne:

hipoglikemia, obecność przeciwciał przeciwjądrowych.

Bardzo rzadko:

Zaburzenia układu immunologicznego: toczeń układowy.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

((aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu))

e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W przypadku wystąpienia u leczonego pacjenta nasilonej bradykardii lub niedociśnienia tętniczego należy bezzwłocznie podać dożylnie 1 mg siarczanu atropiny. Gdyby to okazało się nieskuteczne należy zastosować powolny dożylny wlew kroplowy izoprenaliny (5 pg/ minutę) aż do uzyskania pożądanego skutku, kontroluj ąc przy tym stale czynność układu krążenia. W niektórych przypadkach ciężkich zatruć (próby samobójcze) z zapaścią krążeniową nieustępującą po podaniu dożylnym atropiny i katecholamin skuteczne może być podanie dożylne glukagonu (10 do 20 mg). Przy znacznej bradykardii można zastosować elektrostymulacj ę serca.

W razie konieczności należy rozważyć podanie leków zwężających naczynia krwionośne, diazepam, fenytoinę, lidokainy, digoksyny i leków rozszerzające oskrzela. Acebutolol można usunąć z krążenia za pomocą hemodializy.

Inne objawy przedawkowania to: wystąpienie wstrząsu, blok przedsionkowo-komorowy i inne zaburzenia przewodzenia, obrzęk płuc, zaburzenia świadomości, skurcz oskrzeli, hipoglikemia i w rzadkich przypadkach hiperkaliemia.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: selektywne leki beta-adrenolityczne; kod ATC: C07AB04

Acebutolol jest kardioselektywnym lekiem beta-adrenolitycznym. Hamuje głównie aktywność zlokalizowanych w sercu receptorów adrenergicznych typu ßi. Główne skutki działania acebutololu to zmniejszenie częstości akcji serca, szczególnie w czasie wysiłku i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Acebutolol i jego czynny metabolit diacetolol działają także antyarytmicznie.

Acebutolol i diacetolol wykazują częściową aktywność agonistyczną (PAA) nazywaną też wewnętrzną aktywnością sympatykomimetyczną (ISA), która powoduje zachowanie częściowej stymulacji receptorów adrenergicznych ß. U Pacjentów w spoczynku zapewnia to równoważenie działania dromotropowo-ujemnego i inotropowo-ujemnego podawanego acebutololu.

Acebutolol przeciwdziała skutkom obecności w krążeniu nadmiernej ilości katecholamin w warunkach stresu

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po doustnym podaniu doustnym acebutolol ulega szybkiemu i niemal całkowitemu wchłonięciu. Obecność pokarmu nie ma wpływu na wchłanianie acebutololu. Efekt pierwszego przejścia w wątrobie jest znaczny. Dostępność biologiczna acebutololu wynosi 40%. Największe stężenie w surowicy acebutololu i jego czynnego metabolitu diacetololu występuje po około 2 - 4 godzinach.

Dystrybucja

Wiązanie z białkami osocza jest niskie i wynosi od 9% do 11% dla acebutololu i od 6% do 9% dla diacetololu. Zarówno acebutolol jak i diacetolol są hydrofilne i wykazują słabą zdolność przenikania do tkanki ośrodkowego układu nerwowego.

Metabolizm

Większość acebutololu jest szybko przekształcana w wątrobie do czynnego metabolitu diacetololu (pochodna N-acetylowa). Największe stężenie diacetololu w surowicy krwi występuje po około 4 godzinach i jest większe niż największe stężenie acebutololu. Okres półtrwania acebutololu i diacetololu we krwi wynosi 8 do 10 godzin.

Eliminacja

Acebutolol i diacetolol są wydalane z żółcią oraz bezpośrednio przenikaj ą przez błonę śluzową ściany jelita z krążenia systemowego do jego światła. Ponad 50% dawki doustnej jest wydalane z kałem, w którym acebutolol i diacetolol występują w równych proporcjach. Pozostała cześć podanej dawki wydalana jest z moczem, głównie w postaci diacetololu.

Farmakokinetyka acebutololu u pacjentów z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek spada szybkość wydalania z moczem acebutololu oraz (w większym stopniu) diacetololu. Okres półtrwania acebutololu i diacetololu u tych pacjentów jest wydłużony. Istnieje silna korelacja pomiędzy klirensem kreatyniny a nerkowym klirensem diacetololu. Może dojść do kumulacji leku w organizmie, szczególnie u pacjentów przyjmujących acebutolol przewlekle dwa razy na dobę.

U pacjentów z niewydolnością nerek należy w razie potrzeby zmniejszyć dawkę i dokładnie kontrolować czynność układu krążenia.

Farmakokinetyka acebutololu u pacjentów w wieku podeszłym

U pacjentów w wieku podeszłym może wystąpić wydłużenie okresu półtrwania acebutololu i diacetololu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, możliwego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach przewlekłej toksyczności acebutololu u szczurów i myszy z zastosowaniem dawek przewyższających w przeliczeniu 15 - krotnie maksymalną dawkę zalecaną u ludzi nie obserwowano działania rakotwórczego, mutagennego ani istotnego wpływu tego związku na zdolność do reprodukcji oraz płodność zwierząt.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia pszeniczna Laktoza j ednowodna Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna Powidon K-30 Magnezu stearynian

Skład otoczki:

Hypromeloza Makrogol 20000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

30 tabletek powlekanych.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel.: (22) 755 50 81

Licencja: SANOFI - AVENTIS

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sectral 200, 200 mg, tabletki powlekane Pozwolenie nr R/1099

Sectral 400, 400 mg, tabletki powlekane Pozwolenie nr R/1100

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Sectral 200, 200 mg, tabletki powlekane

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.03.1987 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

Sectral 400, 400 mg, tabletki powlekane

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14.01.1988 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Sectral 400