Imeds.pl

Sectral 400 400 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SECTRAL 200, 200 mg, tabletki powlekane SECTRAL 400, 400 mg, tabletki powlekane

(Acebutololum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Sectral i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sectral

3.    Jak stosować Sectral

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Sectral

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Sectral i w jakim celu się go stosuje

Sectral należy do grupy leków, znanej jako leki beta-adrenolityczne.

Główne skutki działania leku Sectral to: zmniejszenie częstości rytmu serca (zwłaszcza w czasie wysiłku) i obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Sectral działa także antyarytmicznie.

Sectral jest kardioselektywnym (wybiórczym w stosunku do serca) lekiem beta-adrenolitycznym. Hamuje głównie odpowiedź na stymulację zlokalizowanych w sercu receptorów adrenergicznych typu Pi, natomiast wykazuje mniejsze powinowactwo do receptorów adrenergicznych typu p2, zlokalizowanych między innymi w ścianie oskrzeli i tętnic obwodowych.

Główne skutki działania leku Sectral to: zmniejszenie częstości rytmu serca (zwłaszcza w czasie wysiłku) i obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.

Sectral działa także antyarytmicznie.

Sectral wykazuje zdolność częściowej stymulacji receptorów beta-adrenergicznych w sercu nazywaną też wewnętrzną aktywnością sympatykomimetyczną (ISA). U pacjentów w spoczynku zapewnia to równoważenie działania dromotropowo-ujemnego (zwolnienie przewodzenia impulsów elektrycznych w układzie bodźcoprzewodzącym serca) i inotropowo-ujemnego (zmniejszenie siły skurczu mięśnia sercowego) podawanego leku Sectral, a zatem zmniej szenie ryzyka wystąpienia zaburzeń przewodnictwa i niewydolności serca.

Sectral przeciwdziała skutkom obecności nadmiernej ilości katecholamin w krwi (głównie adrenaliny i noradrenaliny) w warunkach stresu.

W jakim celu stosuje się Sectral:

-    Leczenie nadciśnienia tętniczego (Sectral może być stosowany j ako j edyny lek lub w leczeniu skojarzonym);

-    Leczenie choroby niedokrwiennej serca (choroba wieńcowa);

-    Długotrwałe leczenie niektórych zaburzeń rytmu serca: nadkomorowych (częstoskurcz, trzepotanie i migotanie przedsionków, częstoskurcz węzłowy) i komorowych (częstoskurcz komorowy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sectral Kiedy nie stosować leku Sectral

Leku Sectral nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje:

-    uczulenie na substancję czynną, inne leki beta-adrenolityczne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia u pacjentów bez rozrusznika serca;

-    zespół chorego węzła zatokowego;

-    blok zatokowo-przedsionkowy;

-    bradykardia znacznego stopnia (< 50 uderzeń na minutę);

-    wstrząs kardiogenny;

-    ciężkie postaci astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;

-    niewyrównana niewydolność serca;

-    naczynioskurczowa postać dławicy piersiowej (typu Prinzmetala);

-    ciężkie zaburzenia krążenia obwodowego krwi;

-    nieleczony guz chromochłonny rdzenia nadnerczy;

-    kwasica metaboliczna.

Dzieci i młodzież

Leku Sectral nie należy stosować u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Astma oskrzelowa i przewlekła obturacyjna choroba płuc

Sectral wywiera mniejsze działanie zwężające oskrzela niż inne leki beta-adrenolityczne, znane jako nieselektywne. Tym niemniej lek powinien być stosowany u pacjentów z astmą oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc tylko w razie konieczności.

Napady duszności indukowane beta-adrenolitykiem są przynajmniej częściowo odwracalne poprzez zastosowanie odpowiedniego leku rozszerzaj ącego oskrzela (zwykle w formie inhalatora ciśnieniowego).

Niewydolność serca

W przypadku niewydolności serca (wyrównanej) lek należy stosować ostrożnie, pod ścisłą kontrolą lekarską.

Bradykardia

Gdy częstość akcji serca u pacjenta w spoczynku jest mniejsza niż 45 - 50 uderzeń na minutę i występuj ą objawy bradykardii (mroczki przed oczami, zawroty głowy, omdlenia), dawka dobowa leku Sectral wymaga zmniejszenia przez lekarza.

Blok przedsionkowo-komorowy I stopnia

Sectral należy stosować ostrożnie w przypadku bloku przedsionkowo-komorowego I stopnia, ponieważ spowalnia przewodzenie impulsów w sercu i może nasilać objawy tego bloku.

Zaburzenia krążenia obwodowego

Sectral może nasilać objawy niedokrwienia, spowodowane niewydolnością tętnic obwodowych, na przykład w: chorobie i zespole Raynaud, chorobie Burgera, innych zapalnych chorobach tętnic, rozsianych zmianach miażdżycowych w tętnicach obwodowych u pacjentów palących papierosy lub chorujących na cukrzycę. W wymienionych chorobach lek należy stosować ostrożnie. W przypadku nasilenia objawów niedokrwienia należy skontaktować się z lekarzem.

Guz chromochłonny rdzenia nadnerczy

U pacjentów z guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy podawanie leku Sectral można rozpocząć po uprzednim farmakologicznym zablokowaniu aktywności receptorów adrenergicznych typu alfa.

Nadczynność tarczycy

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku Sectral u pacjentów z nadczynnością tarczycy, ponieważ lek może utrudniać ujawnienie objawów choroby.

Zaburzenia czynności nerek

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku Sectral u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawka leku powinna być dostosowana przez lekarza do parametru laboratoryjnego, określającego wydolność nerek - klirensu kreatyniny, przy zachowaniu dawkowania leku 1 raz na dobę.

Cukrzyca

Na początku leczenia lekiem Sectral należy pamiętać o tym, że lek może utrudniać ujawnienie objawów hipoglikemii, a zwłaszcza tachykardii (zwiększenie częstości rytmu serca w spoczynku powyżej 100 skurczów/ minutę), uczucia kołatania serca, nadmiernego pocenia się i w związku z tym należy częściej kontrolować poziom cukru we krwi.

Łuszczyca

Sectral można stosować u pacjentów z łuszczycą po rozważeniu korzyści i ryzyka takiego leczenia.

Donoszono o zaostrzeniu objawów łuszczycy i skórnych objawów łuszczycopodobnych po podaniu leków beta-adrenolitycznych.

Reakcje nadwrażliwości

Sectral i inne leki beta-adrenolityczne mogą nasilać reakcje nadwrażliwości. Szczególna ostrożność przy stosowaniu leku jest zalecana u pacjentów, u których wcześniej występowały takie reakcje, na przykład w związku ze stosowaniem środków kontrastowych zawieraj ących jod (wykorzystywane w niektórych badaniach rentgenowskich) lub po podaniu flekainidu.

Znieczulenie ogólne

Sectral zwiększa ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego (ciśnienie tętnicze poniżej 100/60 mm Hg) u pacjentów poddanych znieczuleniu ogólnemu. Zaleca się odstawienie leku na 48 godzin przed znieczuleniem ogólnym. Należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu leku Sectral.

Sportowcy

Sectral zawiera substancję czynną, która powoduje pozytywne wyniki kontroli antydopingowych, przeprowadzanych przez niektóre federacje sportowe i odnośne władze.

Należy skonsultować się z lekarzem nawet, jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Lek Sectral a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki, których nie należy stosować łącznie z lekiem Sectral lub ich stosowanie łącznie z lekiem Sectral wymaga szczególnej uwagi:

-    flekainid, amiodaron. Nie należy stosować amiodaronu i flekainidu w skojarzeniu z lekiem Sectral;

-    leki blokujące kanały wapniowe (IKW). Przy jednoczesnym stosowaniu leku Sectral z lekami blokującymi kanały wapniowe (zwane antagonistami wapnia) występuje zwiększone ryzyko bradykardii (zwolnienia częstości rytmu serca);

werapamil. Nie należy stosować werapamilu z lekiem Sectral jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu (kilka dni);

inne leki blokujące kanały wapniowe, w tym diltiazem. Należy zachować szczególną ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu innych leków blokujących kanały wapniowe (w szczególności diltiazemu) i leku Sectral.

Leki, które należy stosować ostrożnie z lekiem Sectral:

-    wziewne środki stosowane w znieczuleniu ogólnym. Przed planowanym zabiegiem operacyjnym w znieczuleniu ogólnym należy poinformować anestezjologa o przyjmowaniu leku Sectral;

-    baklofen. Baklofen nasila działanie leku Sectral obniżające ciśnienie tętnicze;

-    insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe. Przy jednoczesnym stosowaniu leku Sectral i insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych może być konieczna redukcja dawki tych leków.

Obserwowano też osłabienie działania niektórych leków przeciwcukrzycowych (glibenklamid) przy stosowaniu ich łącznie z lekiem Sectral;

-    lidokaina. Sectral powoduje wzrost stężenia lidokainy we krwi. Może to wymagać odpowiedniej redukcji dawki leku Sectral przez lekarza;

-    środki kontrastowe zawierające jod. Nie zaleca się stosowania środków kontrastowych zawierających jod (wykorzystywanych w niektórych badaniach rentgenowskich) u pacjentów przyjmujących Sectral z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości;

-    takryna. Przy jednoczesnym stosowaniu takryny z lekiem Sectral należy się liczyć ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia bradykardii (zmniejszenia częstości rytmu serca);

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne (na przykład: ibuprofen, naproksen, ketoprofen, diklofenak).

Leki z tej grupy osłabiają wpływ leku Sectral na ciśnienie tętnicze;

-    niektóre leki przeciwdepresyjne, barbiturany i niektóre leki przeciwpsychotyczne. Leki te mogą powodować obniżenie ciśnienia tętniczego. Stosowane jednocześnie z lekiem Sectral zwiększają ryzyko wystąpienia hipotonii ortostatycznej (gwałtownego spadku ciśnienia tętniczego po zmianie pozycji ciała z leżącej lub siedzącej na stojącą). Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Sectral należy poinformować lekarza o przyjmowaniu wymienionych leków;

-    inhibitory monoaminooksydazy. Jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy i dużych dawek leku Sectral może skutkować wystąpieniem podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi;

-    klonidyna. Jednoczesne stosowanie klonidyny i leku Sectral wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia bradykardii (zmniejszenia częstości rytmu serca);

-    metyloksantyny (na przykład teofilina, aminofilina) i p2-adrenomimetyki (salbutamol, fenoterol). Sectral działa antagonistycznie w stosunku do stosowanych w stanach skurczowych oskrzeli metyloksantyn i p2-adrenomimetyków. Dla osiągnięcia pożądanego efektu może być konieczne zastosowanie większych dawek tych leków;

- działające ogólnoustrojowo kortykosteroidy. Podawane ogólnie kortykosteroidy zmniejszają działanie przeciwnadciśnieniowe leku Sectral;

-    digoksyna. Digoksyna stosowana w skojarzeniu z lekiem Sectral zwiększa możliwość wystąpienia bradykardii znacznego stopnia (częstość rytmu serca poniżej 50 uderzeń/ minutę).

Sectral z jedzeniem i piciem

Posiłki nie mają wpływu na wchłanianie leku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Sectral nie należy stosować w czasie ciąży.

Sectral przenika w znacznych ilościach do mleka matki. Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować leku Sectral.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Sectral wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek może powodować wystąpienie zawrotów głowy i uczucia zmęczenia u leczonych nim pacjentów. W przypadku wystąpienia powyższych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Sectral zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Sectral zawiera skrobię pszeniczną.

Lek odpowiedni dla osób z chorobą trzewną (celiakią).

Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).

3. Jak stosować Sectral

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Najczęściej stosowane dawkowanie w nadciśnieniu tętniczym to:

- początkowo: 1 tabletka (400 mg) rano, w czasie śniadania lub 1 tabletka (200 mg) dwa razy na dobę - rano i wieczorem;

- leczenie podtrzymujące: 1 tabletka (200 mg lub 400 mg) na dobę, w zależności od wartości ciśnienia tętniczego.

Najczęściej stosowane dawkowanie w chorobie wieńcowej to:

- początkowo: 1 tabletka (400 mg) rano, w czasie śniadania lub 1 tabletka (200 mg) dwa razy na dobę - rano i wieczorem;

-    leczenie podtrzymujące: 600 mg (3 tabletki po 200 mg lub 1 i pół tabletki po 400 mg) na dobę.

Sposób podawania

Tabletki najlepiej jest przyjmować w trakcie posiłku, o stałej porze dnia, połykając w całości i popijając wodą. Stosowanie leku o tej samej porze dnia zapobiega pominięciu przyjęcia dawki.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku Sectral jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sectral

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie z tabletkami.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Sectral u pacjenta może wystąpić nasilona bradykardia (poniżej 50 skurczów serca/ minutę) lub niedociśnienie tętnicze (ciśnienie tętnicze poniżej 100/60 mmHg). Inne objawy przedawkowania to: wystąpienie wstrząsu, blok przedsionkowo-komorowy i inne zaburzenia przewodzenia, obrzęk płuc, zaburzenia świadomości, skurcz oskrzeli, hipoglikemia (zmniejszenie stężenia glukozy we krwi poniżej zakresu wartości prawidłowych) i w rzadkich przypadkach hiperkaliemia (zwiększenie stężenia potasu we krwi).

Pominięcie zastosowania leku Sectral

Jeśli pominięto dawkę leku i nie upłynęło jeszcze 8 godzin od planowanej pory przyjęcia leku, należy ją przyjąć w tej samej dobie. Jeśli upłynęło ponad 8 godzin od planowanej pory przyjęcia leku, należy przyjąć następną przepisaną dawkę w przewidzianym dla niej terminie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie należy odstawiać leku Sectral nagle, zwłaszcza u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Dawki należy zmniejszać stopniowo przez 1 - 2 tygodnie, w razie konieczności zmieniając sposób leczenia, aby zapobiec zaostrzeniu choroby wieńcowej.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Sectral wymieniono poniżej.

Jeśli w ulotce działanie niepożądane określone jest jako występujące:

często - oznacza to, że występuje z częstością co najmniej 1/100, ale poniżej 1/10 leczonych pacjentów; rzadko - oznacza to, że występuje z częstością co najmniej 1/10 000, ale poniżej 1/1000 leczonych pacjentów; bardzo rzadko - oznacza to, że występuje z częstością poniżej 10 000 leczonych pacjentów, w tym pojedyncze przypadki.

Ciężkie działania niepożądane występują rzadko (najczęściej obserwowano bradykardię znacznego stopnia). Do pozostałych ciężkich działań niepożądanych należą: skurcz oskrzeli, zapalenie płuc o ciężkim przebiegu, niewydolność serca.

Wśród pozostałych działań niepożądanych najczęściej występuj ą dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (żołądkowo- jelitowe) oraz ze strony układu nerwowego (ból głowy, zawroty głowy, bezsenność).

Często występuj ą:

-    ból głowy, zawroty głowy, bezsenność;

-    nudności, wymioty, ból brzucha;

-    bradykardia (zwolnienie częstości rytmu serca), hipotonia (ciśnienie tętnicze poniżej 100/60 mmHg);

-    ziębnięcie kończyn (uczucie zimnych stóp);

-    uczucie duszności;

-    astenia (osłabienie);

-    zmniejszenie popędu płciowego;

-    swędzenie skóry.

Rzadko występują:

-    wzdęcia, biegunka,    zaparcia;

-    zaburzenia przewodnictwa impulsów elektrycznych w sercu, ból w klatce piersiowej, obrzęki (głównie stóp i goleni), niewydolność serca;

-    wystąpienie lub nasilenie objawów zespołu Raynaud, nasilenie lub wystąpienie chromania przestankowego (ból kończyn podczas chodzenia, zmuszaj ący pacjenta do częstego przystawania);

-    nieżyt nosa i gardła, kichanie, skurcz oskrzeli, zapalenie płuc;

-    koszmary senne, omamy (halucynacje). dezorientacja. psychozy i depresja;

-    zmniejszenie ilości wydzielanych łez    (mogące utrudnić korzystanie z soczewek kontaktowych);

-    zapalenie wątroby;

-    pokrzywka, wysypka, toczeń rumieniowaty, nasilenie objawów łuszczycy i wykwity łuszczycopodobne;

-    bóle mięśni i stawów, ból pleców;

-    zaburzenia dotyczące oddawania moczu;

-    hipoglikemia (poziom glukozy we krwi poniżej 50 mg/dl), obecność przeciwciał przeciwj ądrowych.

Bardzo rzadko występują:

-    toczeń układowy (SLE).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych rzadkich i ciężkich, podkreślonych linią objawów niepożądanych, należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

((aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu))

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Sectral

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Sectral

-    Substancją czynną leku jest acebutolol w postaci acebutololu chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: skrobia pszeniczna, laktoza jednowodna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K-30, magnezu stearynian, hypromeloza, makrogol 20000.

Jak wygląda Sectral i co zawiera opakowanie

Sectral 200

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o średnicy 12 mm, pokryte powłoką, barwy biało-kremowej, z oznakowaniem Sectral 200 wytłoczonym po jednej stronie tabletki i rowkiem umożliwiającym podział, wytłoczonym po drugiej stronie tabletki. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Sectral 400

Okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, o średnicy 12 mm, pokryte powłoką, barwy jasnokremowej do kremowej, z oznakowaniem Sectral 400 wytłoczonym po jednej stronie tabletki i rowkiem umożliwiającym podział, wytłoczonym po drugiej stronie tabletki. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Sectral 200 i Sectral 400 pakowany jest w blistry z folii Aluminium/PVC umieszczone w tekturowym pudełku. W pudełku znajduje się 30 tabletek powlekanych oraz ulotka dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel.: (22) 755 50 81

Licencja: SANOFI - AVENTIS

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. Ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

((logo podmiotu odpowiedzialnego)) ((farmakod))

8