+ iMeds.pl

Sedoloris 37,5 mg + 325 mgUlotka Sedoloris

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sedoloris, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

(Tramadoli hydrochloridum + Paracetamolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sedoloris i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sedoloris

3.    Jak stosować lek Sedoloris

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sedoloris

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sedoloris i w jakim celu się go stosuje

Sedoloris jest przeznaczony do stosowania w leczeniu umiarkowanego lub silnego bólu. Lekarz zaleci stosowanie tego leku, jeśli stwierdzi, że konieczne jest stosowanie połączenia tramadolu i paracetamolu.

Sedoloris należy stosować wyłącznie u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sedoloris

Kiedy nie stosować leku Sedoloris

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

-    w przypadku ostrego zatrucia alkoholem

-    jeśli pacjent przyjmuje środki nasenne, środki przeciwbólowe lub inne leki, które wpływają na nastrój i emocje

-    jeśli pacjent przyjmuje równocześnie inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona) lub przyjmował je w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Sedoloris

-    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby

-    jeśli pacjent ma padaczkę, która nie jest dostatecznie kontrolowana stosowanymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Sedoloris należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    jeśli pacjent ma zaburzenia nerek. W takich przypadkach stosowanie leku Sedoloris nie jest zalecane. W przypadku umiarkowanych zaburzeń nerek, odstęp pomiędzy dawkami powinien być wydłużony do 12 godzin

-    jeśli pacjent ma zaburzenia wątroby lub chorobę powodującą zażółcenie oczu lub skóry

-    jeśli pacjent ma poważne zaburzenia oddychania, np. astmę lub ciężką chorobę płuc

-    jeśli pacjent jest uzależniony od jakichkolwiek leków (takich jak morfina)

-    jeśli pacjent miał niedawno uraz głowy, wstrząs mózgu lub silne bóle głowy, którym towarzyszyły wymioty

-    jeśli pacjent ma padaczkę lub miał już napady drgawek

-    jeśli pacjent jest w stanie ograniczonej świadomości z nieznanej przyczyny.

We wszystkich przypadkach opisanych powyżej lek ten należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Tramadolu nie można stosować jako leczenia zastępczego u pacjentów uzależnionych od opioidów, ponieważ nie hamuje objawów wynikających z odstawienia morfiny.

Tramadol może powodować drgawki nawet w zalecanych dawkach. Z tego względu pacjenci leczeni na padaczkę lub osoby podatne na napady drgawek, nie powinny być leczone lekiem Sedoloris, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

Przedłużone lub częste stosowanie leków przeciwbólowych, takich jak tramadol, może powodować występowanie silnego lub częstszego bólu głowy. Jeżeli się to zdarzy, nie powinno się zwiększać dawki leku przeciwbólowego, ale należy zgłosić się do lekarza w celu uzyskania porady.

Dzieci

Leczenie lekiem Sedoloris nie jest zalecane u dzieci w wieku poniżej 12. roku życia. Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci.

Nadużywanie

Przy podawaniu w dawkach terapeutycznych tramadol może spowodować objawy zespołu odstawienia. Przypadki uzależnienia i nadużywania zgłaszano rzadko.

Zabieg chirurgiczny

Stosowanie tramadolu ze środkami znieczulającymi, enfluranem i tlenkiem azotu, w trakcie ogólnego znieczulenia może nasilić wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu uzyskania dalszych informacji należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy.

Lek Sedoloris a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Sedoloris nie wolno jednocześnie przyjmować z inhibitorami monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona), ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego. Objawy zespołu serotoninowego obejmują: biegunkę, przyspieszenie bicia serca, poty, drżenia, splątanie, a nawet śpiączkę. W przypadku stosowania inhibitorów monoaminooksydazy w niedawnym okresie, należy odczekać dwa tygodnie przed rozpoczęciem leczenia tramadolem.

Nie zaleca się stosowania leku Sedoloris z następującymi lekami:

-    karbamazepiną (lekiem stosowanym w leczeniu padaczki lub określonych typów bólu, takich jak silne napady bólu twarzy, zwane neuralgią nerwu trójdzielnego). Jeśli te leki są stosowane jednocześnie, skuteczność i czas trwania działania tramadolu mogą zostać zmniejszone

-    lekami przeciwbólowymi (buprenorfina, nalbufina lub pentazocyna). Jeśli te leki są stosowane jednocześnie, działanie uśmierzające ból leku Sedoloris jest zmniejszone, ponadto istnieje ryzyko wystąpienia zespołu odstawienia. Działanie przeciwbólowe może być osłabione.

Ryzyko działań niepożądanych wzrasta przy jednoczesnym stosowaniu następujących leków:

-    leków serotoninergicznych, takich jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowane w leczeniu depresji) i tryptany (stosowane w leczeniu migreny). Jeśli te leki są stosowane jednocześnie, może wystąpić zespół serotoninowy. Objawami wystąpienia zespołu serotoninowego są np.: uczucie splątania, pobudzenia, gorączki, pocenie się, nieskoordynowane ruchy kończyn lub oczu, mimowolne kurcze mięśni lub biegunka

-    innych pochodnych opioidowych (w tym leków przeciwkaszlowych i stosowanych w terapii zastępczej), barbituranów i benzodiazepin (leki uspokajające). Jeśli te leki są stosowane jednocześnie, ryzyko wystąpienia depresji ośrodka oddechowego jest zwiększone, co może spowodować zgon w przypadku przedawkowania

-    innych leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, leków uspokajających (stosowanych w leczeniu niepokoju), leków nasennych, uspokajających leków przeciwdepresyjnych, uspokajających leków przeciwhistaminowych (stosowanych w leczeniu alergii), neuroleptyków (stosowanych w leczeniu psychozy), leków przeciwnadciśnieniowych o działaniu ośrodkowym (stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi), talidomidu (lek uspokajający) i baklofenu (lek zwiotczający mięśnie). Stosowanie tych leków może spowodować nasilenie ośrodkowej depresji. Ze względu na osłabienie czujności może się zwiększyć zagrożenie związane z prowadzeniem pojazdów i obsługą maszyn

-    leków z grupy warfaryny (stosowanych do rozrzedzania krwi). Lekarz może podjąć decyzję, aby regularnie monitorować czas protrombinowy u pacjenta

-    innych leków, o których wiadomo, że hamują enzym wątrobowy „CYP3A4”, jak np. ketokonazol i erytromycyna

-    leków obniżających próg drgawkowy, jak np. bupropion, leków przeciwdepresyjnych hamujących wychwyt zwrotny serotoniny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych i neuroleptyków. W przypadku stosowania tramadolu razem z tymi lekami może wzrosnąć ryzyko wystąpienia drgawek

-    metoklopramidu lub domperidonu (leków stosowanych w leczeniu nudności i wymiotów lub mdłości). W przypadku jednoczesnego stosowania tych leków wchłanianie paracetamolu może się zwiększyć

-    cholestyraminy (leku stosowanego do obniżania stężenia cholesterolu we krwi), ponieważ wchłanianie leku Sedoloris może się zmniejszyć.

Jeżeli pacjent przyjmuje ondansetron (stosowany w leczeniu nudności), skuteczność stosowania leku

Sedoloris może ulec zmianie.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zwiększa się:

-    jeśli pacjent przyjmuje inne leki, które mogą powodować drgawki (napady), takie jak: niektóre leki przeciwdepresyjne lub leki przeciwpsychotyczne. Ryzyko wystąpienia napadu może wzrosnąć, jeśli jednocześnie z tymi lekami pacjent stosuje lek Sedoloris. Lekarz powinien poinformować pacjenta, czy lek Sedoloris jest dla niego odpowiedni

-    jeśli pacjent stosuje niektóre leki przeciwdepresyjne. Lek Sedoloris może wzajemnie oddziaływać z tymi lekami, co u pacjenta może wywołać następujące objawy: mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni, które kontrolują ruch oka, pobudzenie, nadmierną potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów, zwiększone napięcie mięśni, temperaturę ciała powyżej 38°C.

Sedoloris z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Sedoloris można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłków. Nie należy spożywać alkoholu w trakcie leczenia, ponieważ alkohol nasila działanie uspokajające leku Sedoloris.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie należy stosować tego leku w trakcie ciąży.

Długotrwałe leczenie w trakcie ciąży może spowodować objawy odstawienia u noworodków ze względu na przyzwyczajenie.

Karmienie piersią

Ten lek przedostaje się do ludzkiego mleka. Nie należy przyjmować tego leku w trakcie karmienia piersią, ponieważ niewielkie ilości tramadolu mogą przenikać do ludzkiego mleka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może wywołać senność lub zawroty głowy, które mogą nasilić się po spożyciu alkoholu lub innych środków działających depresyjnie, które wpływają na ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku uczucia senności i zawrotów głowy nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Sedoloris

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Osoby dorosłe i młodzież (od 12 lat włącznie):

•    dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Ogólnie, należy przyjmować najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból

•    zaleca się dawkę początkową wynoszącą 1 tabletkę rano i 1 tabletkę wieczorem. Odstęp między dwiema dawkami powinien być nie krótszy niż 6 godzin

•    w razie potrzeby można przyjąć więcej tabletek na dobę, ale nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 8 tabletek (równoważnik 300 mg tramadolu i

2600 mg paracetamolu) i nie należy przyjmować innych leków zawierających paracetamol lub chlorowodorek tramadolu, aby uniknąć przedawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat):

•    można podać dawkę zwykle zalecaną dla osób dorosłych i młodzieży

•    ze względu na zawartość tramadolu zaleca się, aby u pacjentów w wieku powyżej 75 lat odstęp między kolejnymi dawkami był nie krótszy niż 6 godzin

•    u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat) wydalanie tramadolu z organizmu może być opóźnione. Jeśli dotyczy to pacjenta, lekarz może zalecić wydłużenie odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi dawkami leku.

Pacjenci z niewydolnością wątroby lub niewydolnością nerek/pacjenci dializowani Nie należy przyjmować leku Sedoloris w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek. W przypadku łagodnej lub umiarkowanej niewydolności, lekarz może zalecić wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.

Sposób podawania

•    tabletki należy stosować doustnie

•    tabletki należy połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 200 ml szklanką wody). Nie należy dzielić ani rozgryzać tabletek.

Czas trwania leczenia

Nie należy stosować tego leku przez okres dłuższy niż zalecany.

Jeżeli wymagane jest powtórne lub przedłużone leczenie tym lekiem (ze względu na charakter i ciężkość schorzenia), należy wprowadzić uważne i regularne monitorowanie w celu oceny, czy leczenie należy kontynuować. O ile to możliwe, w trakcie długotrwałego leczenia należy wprowadzać przerwy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sedoloris

•    w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się na najbliższy oddział pogotowia

•    w przypadku przedawkowania mogą wystąpić nudności (mdłości), zwężenie źrenicy, wymioty, brak łaknienia (zmniejszony apetyt), bóle brzucha, zapaść sercowo-naczyniowa, zaburzenia świadomości, w tym śpiączka, drgawki i zahamowanie ośrodka oddechowego, mogące prowadzić do zatrzymania oddechu

•    uszkodzenie wątroby może wystąpić od 12 do 48 godzin po spożyciu. W przypadku poważnego zatrucia, niewydolność wątroby może prowadzić do poważnej choroby mózgu (encefalopatii), śpiączki i zgonu. Może wystąpić ostra niewydolność nerek z martwicą kanalików (uszkodzenie komórek), nawet w przypadku braku poważnego uszkodzenia wątroby. Zgłaszano także zaburzenia rytmu serca (nieregularna czynność serca) i zapalenie trzustki (stan zapalny trzustki).

Pominięcie przyjęcia leku Sedoloris

W przypadku pominięcia przyjęcia leku, pacjent może pominąć dawkę, o której zapomniał i kontynuować leczenie jak zwykle albo przyjąć pominiętą tabletkę, ale zachować odstęp 6 godzin przed kolejną dawką.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sedoloris

Nie należy przerywać przyjmowania tego leku bez konsultacji z lekarzem.

Jeżeli dalsze leczenie nie jest już konieczne, należy je przerwać poprzez stopniowe obniżanie dawki, aby zapobiec wystąpieniu objawów odstawienia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Następujące działania niepożądane występują bardzo często (dotyczą więcej niż 1 na 10

pacjentów):

-    zawroty głowy, senność

-    nudności.

Następujące działania niepożądane występują często (dotyczą 1 do 10 na 100pacjentów):

-    splątanie, zmiany nastroju (niepokój, nerwowość, euforia), zaburzenia snu

-    ból głowy, dreszcze

-    wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia

-    poty, swędzenie.

Następujące działania niepożądane występują niezbyt często (dotyczą 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    depresja, halucynacje, koszmary senne, utrata pamięci

-    mimowolne skurcze mięśni, mrowienie lub drętwienie, szum w uszach

-    wysokie ciśnienie krwi, palpitacje, przyspieszone bicie serca, nieregularne bicie serca

-    trudności w oddychaniu

-    trudności w przełykaniu, krew w    stolcu

-    wzrost poziomu transaminaz (enzymów wątrobowych)

-    reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka)

-    albuminuria (obecność albuminy (białka) w moczu), zaburzenia oddawania moczu (bolesne oddawanie moczu, zaleganie moczu)

-    dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej.

Następujące działania niepożądane występują rzadko (dotyczą 1 do 10 na 10 000pacjentów):

-    zmiany działania warfaryny (stosowanej do rozcieńczania krwi), w tym wydłużenie czasu protrombinowego (co prowadzi do spadku parametrów krzepnięcia krwi)

-    reakcje alergiczne z objawami ze strony układu oddechowego (np. problemy z oddychaniem, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk twarzy i gardła) oraz reakcje anafilaktyczne (ciężkie reakcje alergiczne)

-    reakcje alergiczne obejmujące wysypkę skórną

-    zmiany apetytu, osłabienie narządu ruchu oraz zahamowanie oddychania

-    uzależnienie od leku

-    trudności z koordynacją ruchów, napady drgawek

-    nieostre widzenie.

Następujące działania niepożądane występują bardzo rzadko (dotyczą mniej niż 1 na 10 000

pacjentów):

-    nadużywanie leku

-    ataki paniki, poważne zaburzenia lękowe, halucynacje, mrowienie lub drętwienie, szum w uszach i nietypowe objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (występujące jako objawy odstawienia).

Częstość następujących działań niepożądanych nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

-    zmiany parametrów krwi, w tym trombocytopenia (zmniej szenie liczby płytek krwi) i agranulocytoza (poważne zmniejszenie liczby krwinek białych)

-    hipoprotrombinemia (prowadzi do zmniejszenia krzepnięcia krwi) w przypadku podawania razem ze związkami z grupy warfaryny (stosowanymi do rozrzedzania krwi)

-    pobudzenie, zaburzenia lękowe, nerwowość, zaburzenia snu, nadpobudliwość, dreszcze i objawy ze strony układu pokarmowego (występujące jako objawy odstawienia)

-    psychiczne działania niepożądane, które mogą obejmować zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia związana z niepokojem), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) i zmiany zdolności poznawczych i wrażliwości zmysłów (np. zachowania związane z podejmowaniem decyzji, zaburzenia percepcji)

-    niedociśnienie posturalne, wolny rytm serca, omdlenie (zapaść)

-    nasilenie się astmy

-    obniżenie poziomu cukru we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sedoloris

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków podczas przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sedoloris

-    Substancjami czynnymi leku są: 37,5 mg tramadolu chlorowodorku i 325 mg paracetamolu.

-    Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki powlekanej :

Skrobia żelowana, kukurydziana Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Otoczka:

Opadry yellow 03K82345 (hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), triacetyna, żelaza tlenek żółty (E 172))

Jak wygląda lek Sedoloris i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana, podłużna, obustronnie wypukła, w kolorze jasnożółtym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

LAPHAL INDUSTRIES

Avenue de Provence 13190, Allauch Francja

Laboratoires BTT Zone Industrielle de Krafft 67150 Erstein Francja

MEDIS INTERNATIONAL as.

Výrobní závod Bolatice Průmyslová 961/16 747 23 Bolatice Republika Czeska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZT3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2014

7

Sedoloris

Charakterystyka Sedoloris

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sedoloris, 37,5 mg + 325 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 37,5 mg tramadolu chlorowodorku (Tramadoli hydrochloridum) i 325 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletka powlekana, podłużna, obustronnie wypukła, koloru jasnożółtego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Sedoloris jest wskazany do stosowania w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Sedoloris powinien być stosowany u pacjentów, u których leczenie umiarkowanego lub silnego bólu, który nie ustępuje po podaniu leków przeciwbólowych o działaniu obwodowym i wymaga zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej)

Sedoloris powinien być stosowany u pacjentów, u których leczenie umiarkowanego lub silnego bólu wymaga zastosowania tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.

Dawkę należy dostosować do nasilenia bólu i indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie. Należy podawać najmniejszą dawkę skutecznie uśmierzającą ból.

Zalecana dawka początkowa wynosi dwie tabletki produktu leczniczego Sedoloris. W razie potrzeby można zastosować dodatkowe dawki, nie przekraczając 8 tabletek (co odpowiada 300 mg tramadolu i 2600 mg paracetamolu) na dobę.

Odstęp między dawkami nie powinien być krótszy niż sześć godzin.

W żadnym przypadku nie należy stosować produktu leczniczego Sedoloris dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz punkt 4.4).

Jeśli, ze względu na rodzaj i ciężkość choroby, niezbędne jest wielokrotne lub długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Sedoloris, należy uważnie i regularnie obserwować pacjenta (z przerwami w leczeniu, jeśli to możliwe) w celu oceny konieczności dalszego leczenia tym produktem leczniczym.

Dzieci i młodzież

Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Sedoloris u dzieci w wieku do 12 lat. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sedoloris w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest zwykle konieczne u pacjentów w wieku do 75 lat bez klinicznych objawów niewydolności nerek lub wątroby. U pacjentów w wieku powyżej 75 lat eliminacja produktu leczniczego z organizmu może być wydłużona. Dlatego u tych pacjentów należy wydłużyć odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi dawkami w zależności od potrzeb pacjenta.

Pacjenci z niewydolnością nerek, dializowani lub z zaburzeniami czynności wątroby U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby eliminacja tramadolu jest opóźniona. W takich przypadkach należy wnikliwie rozważyć wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami, w zależności od potrzeb pacjenta.

Ze względu na obecność tramadolu, stosowanie produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) nie jest zalecane. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny od 10 do 30 ml/min) odstępy między kolejnymi dawkami należy wydłużyć do 12 godzin. Ponieważ tramadol jest usuwany z organizmu drogą hemodializy lub hemofiltracji bardzo powoli, stosowanie produktu leczniczego po dializie w celu utrzymania działania przeciwbólowego zazwyczaj nie jest konieczne.

Nie wolno stosować produktu leczniczego Sedoloris u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami wątroby należy rozważyć wydłużenie odstępu między kolejnymi dawkami (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania Podanie doustne.

Tabletki należy połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością płynu. Tabletek nie należy rozkruszać ani rozgryzać.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, ośrodkowo działającymi lekami przeciwbólowymi, opioidami lub lekami psychotropowymi

-    produktu leczniczego Sedoloris nie należy podawać pacjentom, którzy przyjmują inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub przed upływem 14 dni od ich odstawienia (patrz punkt 4.5)

-    ciężkie zaburzenie czynności wątroby

-    niepoddająca się leczeniu padaczka (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia

-    dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej . Nie należy przekraczać maksymalnej dawki

8 tabletek produktu Sedoloris na dobę. W celu uniknięcia przypadkowego przedawkowania, należy ostrzec pacjentów, aby nie przekraczali zalecanej dawki i nie stosowali jednocześnie innych produktów leczniczych zawierających paracetamol (w tym leków dostępnych bez recepty) lub chlorowodorku tramadolu, bez zaleceń lekarza

-    nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sedoloris u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min)

-    nie wolno stosować produktu leczniczego Sedoloris u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). Ryzyko przedawkowania paracetamolu jest wyższe u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby (bez towarzyszącej marskości). W przypadku umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby należy rozważyć wydłużenie czasu pomiędzy dawkami

-    nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sedoloris w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej

-    tramadol nie jest wskazany do stosowania w leczeniu uzależnienia od opioidów. Mimo że tramadol jest agonistą receptorów opioidowych, nie znosi on objawów odstawienia morfiny

-    u pacjentów leczonych tramadolem, podatnych na wystąpienie drgawek lub przyjmujących inne leki obniżające próg drgawkowy, szczególnie selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, leki przeciwbólowe działające ośrodkowo lub leki znieczulające miejscowo, obserwowano występowanie drgawek. Pacjenci z padaczką lub pacjenci podatni na występowanie drgawek nie powinni być leczeni produktem leczniczym Sedoloris, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Zaobserwowano występowanie drgawek u pacjentów leczonych tramadolem w zalecanych dawkach. Ryzyko to może się zwiększać, gdy dawki tramadolu przekraczają górną granicę zalecanej dawki

-    nie zaleca się jednoczesnego stosowania opioidów o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (nalbufina, buprenorfina, pentazocyna) (patrz punkt 4.5).

Środki ostrożności dotyczące stosowania

-    produkt leczniczy Sedoloris należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów uzależnionych od opioidów, pacjentów po urazach głowy, pacjentów podatnych na wystąpienie drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych, we wstrząsie, z zaburzeniami świadomości o niewyjaśnionej etiologii, ośrodkowymi lub obwodowymi zaburzeniami oddychania lub ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym

-    przedawkowanie paracetamolu może u niektórych pacjentów powodować toksyczne uszkodzenie wątroby

-    tramadol stosowany w dawkach terapeutycznych może wywołać objawy odstawienne. Odnotowano rzadkie przypadki uzależnienia i nadużywania leku (patrz punkt 4.8)

-    mogą wystąpić objawy z odstawienia, podobne do objawów obserwowanych po odstawieniu opiatów (patrz punkt 4.8)

-    w jednym badaniu stwierdzono, że tramadol stosowany podczas znieczulenia ogólnego enfluranem i podtlenkiem azotu nasilał wspomnienia śródoperacyjne. Do czasu uzyskania dalszych informacji należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy.

Podczas długotrwałego leczenia (> 3 miesiące) lekami przeciwbólowymi, stosowanymi co drugi dzień lub częściej, może wystąpić lub nasilić się ból głowy. Ból głowy spowodowany nadużywaniem leków przeciwbólowych (ang. medication overuse headache) nie powinien być leczony poprzez zwiększenie dawki. W takich przypadkach stosowanie leków przeciwbólowych należy przerwać po konsultacji z lekarzem.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne, terapeutyczne zastosowanie tramadolu i leków serotoninergicznych, takich jak: inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) (patrz punkt 4.3), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz mitrazapina, może spowodować toksyczne działanie serotoniny. Rozpoznanie zespołu serotoninowego jest prawdopodobne, jeżeli zaobserwowano u pacjenta jeden z poniższych zespołów objawów:

-    spontaniczny klonus

-    indukowany lub oczny klonus, z pobudzeniem lub obfitym poceniem się

-    drżenie i wzmożenie odruchów

-    wzmożone napięcie mięśniowe i temperatura ciała > 38°C oraz indukowany lub oczny klonus. Zaprzestanie stosowania leków serotoninergicznych zwykle przynosi szybką poprawę. Leczenie zależy od rodzaju i nasilenia objawów.

Niezalecane jednoczesne stosowanie z:

-    alkoholem

Alkohol nasila działanie uspokajające opioidowych leków przeciwbólowych.

Wpływ na szybkość reakcji może stwarzać zagrożenie podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy unikać spożywania alkoholu i produktów leczniczych zawierających alkohol

-    karbamazepiną i innymi induktorami enzymów

Ryzyko osłabienia siły i czasu działania spowodowane zmniejszeniem stężenia tramadolu w osoczu

-    opioidy o działaniu agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna) Osłabienie działania przeciwbólowego poprzez konkurencyjne blokowanie receptorów z ryzykiem wystąpienia objawów odstawiennych.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania:

-    w pojedynczych przypadkach podczas jednoczesnego stosowania tramadolu w połączeniu z innymi substancjami o działaniu serotoninergicznym, takimi jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i tryptany, obserwowano zespół serotoninowy. Do objawów zespołu serotoninowego należą: splątanie, pobudzenie, gorączka, potliwość, ataksja, hiperrefleksja, drgawki kloniczne mięśni i biegunka

-    inne opioidy (w tym leki przeciwkaszlowe i produkty stosowane w leczeniu uzależnienia), benzodiazepiny i barbiturany

Zwiększone ryzyko zahamowania ośrodka oddechowego, które może prowadzić do zgonu w przypadku przedawkowania

-    inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak: inne opioidy (w tym leki przeciwkaszlowe i stosowane w leczeniu uzależnienia), barbiturany, benzodiazepiny, inne leki przeciwlękowe, nasenne, uspokajające leki przeciwdepresyjne, przeciwhistaminowe leki uspokajające, neuroleptyki, ośrodkowo działające leki przeciwnadciśnieniowe, talidomid i baklofen

Te produkty lecznicze mogą spowodować nadmierne hamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego. Wpływ na szybkość reakcji może stwarzać zagrożenie podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

-    podczas jednoczesnego stosowania z lekami z grupy warfaryny należy okresowo kontrolować czas protrombinowy, w związku z doniesieniami o zwiększeniu znormalizowanego współczynnika czasu protrombinowego (INR)

-    inne inhibitory cytochromu CYP3A4, takie jak ketokonazol i erytromycyna, mogą hamować metabolizm tramadolu (N-demetylacj ę) jak również jego aktywnego O-demetylowanego metabolitu. Kliniczne znaczenie tej interakcji nie było badane

-    tramadol może wywoływać napady drgawek oraz zwiększać ryzyko wywołania drgawek przez stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków przeciwpsychotycznych i innych leków obniżających próg drgawkowy (takich jak: bupropion, mirtazapina, tetrahydrokanabinol).

Metoklopramid lub domperydon mogą przyspieszać, a cholestyramina może opóźniać wchłanianie paracetamolu

-    w ograniczonej liczbie badań, dotyczących przedoperacyjnego i pooperacyjnego stosowania ondansetronu (przeciwwymiotnego antagonisty receptora 5-HT3) wykazano zwiększenie zapotrzebowania na tramadol u pacjentów z bólem pooperacyjnym.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ponieważ produkt leczniczy Sedoloris jest lekiem złożonym, zawierającym stałe dawki dwóch substancji czynnych, w tym tramadol, nie powinien być stosowany w okresie ciąży.

Dane dotyczące paracetamolu

Badania epidemiologiczne u kobiet ciężarnych nie wykazały szkodliwego wpływu paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach.

Dane dotyczące tramadolu

Ze względu na brak wystarczających danych umożliwiających ocenę bezpieczeństwa stosowania tramadolu u kobiet ciężarnych, tramadol nie powinien być stosowany w okresie ciąży. Tramadol stosowany w okresie przedporodowym i w czasie porodu nie wpływa na kurczliwość mięśnia macicy, natomiast może powodować zmiany częstości oddechów u noworodka, zwykle klinicznie nieistotne. Długotrwałe leczenie w okresie ciąży może spowodować objawy z odstawienia u noworodka po urodzeniu, wynikające z uzależnienia.

Karmienie piersią

Ponieważ produkt leczniczy Sedoloris jest lekiem złożonym, zawierającym stałe dawki dwóch substancji czynnych, w tym tramadol, nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dane dotyczące paracetamolu

Paracetamol przenika do mleka matki, ale w ilościach nieistotnych klinicznie. Zgodnie z dostępnymi danymi karmienie piersią nie jest przeciwwskazane u kobiet przyjmujących leki jednoskładnikowe zawierające wyłącznie paracetamol.

Dane dotyczące tramadolu

Tramadol i jego metabolity przenikają w niewielkich ilościach do mleka matki. Niemowlę może spożyć około 0,1% dawki przyjętej przez matkę. Tramadol nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Tramadol może powodować senność lub zawroty głowy, które mogą ulec nasileniu przez alkohol lub inne leki działające depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Jeśli pacjent odczuwa takie objawy, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi przez ponad 10% pacjentów podczas badań klinicznych produktu leczniczego złożonego z tramadolu i paracetamolu były: nudności, zawroty głowy i senność.

W celu określenia częstości występowania działań niepożądanych stosowane są następujące określenia:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Nieznana: hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Często: splątanie, zmienność nastrojów (zaburzenia lękowe, nerwowość, euforia), zaburzenia snu Niezbyt często: depresja, omamy, koszmary senne, niepamięć Rzadko: uzależnienie od leku

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: zawroty głowy, senność Często: bóle głowy, drżenia

Niezbyt często: mimowolne skurcze mięśni, zaburzenia czucia, szumy uszne Rzadko: ataksja, drgawki

Zaburzenia oka Rzadko: nieostre widzenie

Zaburzenia serca

Niezbyt często: nadciśnienie, kołatanie, tachykardia, arytmia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: nudności

Często: wymioty, zaparcia, suchość w jamie ustnej, biegunka, bóle brzucha, dyspepsja, wzdęcia Niezbyt często: zaburzenia połykania, smoliste stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: zwiększenie aktywności transaminaz wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: pocenie, świąd

Niezbyt często: reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: albuminuria, zaburzenia w oddawaniu moczu (bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: dreszcze, uderzenia gorąca, bóle w klatce piersiowej

Badania po wprowadzeniu leku do obrotu Bardzo rzadko: nadużywanie

Mimo że w czasie badań klinicznych nie obserwowano niżej wymienionych działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, nie można wykluczyć ich wystąpienia:

Tramadol

-    niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, omdlenie (zapaść)

-    obserwacje po wprowadzeniu do obrotu wykazują możliwość zmiany działania warfaryny, w tym wydłużenie czasu protrombinowego

-    rzadkie przypadki: reakcje alergiczne ze strony układu oddechowego (np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) i reakcja anafilaktyczna

-    rzadkie przypadki: zmiany łaknienia, osłabienie mięśni i zaburzenia oddychania

-    po podaniu tramadolu mogą wystąpić zaburzenia psychiczne różniące się osobniczą zmiennością co do nasilenia i rodzaju (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia), takie jak: zmiany nastroju (zwykle euforia, sporadycznie dysforia związana z niepokojem), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) oraz zmiany zdolności poznawczych i sensorycznych (np. trudności w podejmowaniu decyzji i zaburzenia postrzegania)

-    obserwowano przypadki nasilenia astmy, chociaż nie ustalono związku przyczynowego

-    objawy zespołu z odstawienia, podobne do występujących po odstawieniu opiatów, jak pobudzenie, niepokój, nerwowość, bezsenność, pobudzenie ruchowe, drżenie i dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Inne objawy rzadko obserwowane po nagłym odstawieniu chlorowodorku tramadolu to: napady paniki, silny lęk, omamy, parestezje, szumy uszne i nietypowe objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Paracetamol

-    działania niepożądane po przyjęciu paracetamolu są rzadkie, jednak mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna. Istnieją doniesienia o hematologicznych działaniach niepożądanych, takich jak trombocytopenia i agranulocytoza, które jednak nie musiały być przyczynowo związane z przyjmowaniem paracetamolu

-    w kilku doniesieniach sugerowano możliwość wystąpienia hipoprotrombinemii podczas jednoczesnego stosowania z lekami z grupy warfaryny. W innych badaniach czas protrombinowy nie ulegał zmianie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Produkt leczniczy Sedoloris jest lekiem złożonym. W przypadku przedawkowania objawy mogą wynikać z zatrucia tramadolem, paracetamolem lub obydwoma substancjami czynnymi jednocześnie.

Objawy przedawkowania tramadolu

Po przedawkowaniu tramadolu, należy się spodziewać objawów podobnych do tych obserwowanych w przypadku innych ośrodkowo działających środków przeciwbólowych (opioidów). Obejmują one w szczególności: zwężenie źrenic, wymioty, zapaść sercowo-naczyniową, zaburzenia świadomości prowadzące nawet do śpiączki, drgawki i zahamowanie ośrodka oddechowego, co może prowadzić do zatrzymania oddechu.

Objawy przedawkowania paracetamolu

Przedawkowanie jest szczególnie groźne w przypadku małych dzieci. Objawami przedawkowania paracetamolu w ciągu pierwszych 24 godzin są: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt i ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się w ciągu 12 do 48 godzin po przyjęciu leku. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy oraz kwasica metaboliczna. W przypadku ostrego zatrucia, niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, śpiączki i zgonu. Może wystąpić ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą nabłonka kanalików nerkowych, nawet jeśli nie doszło do ciężkiego uszkodzenia wątroby. Istnieją doniesienia o występowaniu zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki.

U osób dorosłych, które przyjęły od 7,5 g do 10 g lub więcej paracetamolu istnieje możliwość uszkodzenia wątroby. Uważa się, że nadmierne ilości toksycznego metabolitu (zwykle w dostateczny sposób ulegającego detoksyfikacji przez glutation po przyjęciu terapeutycznych dawek paracetamolu) wiążą się nieodwracalnie z tkanką wątrobową.

Postępowanie w nagłych przypadkach

-    pacjenta należy natychmiast umieścić na oddziale specjalistycznym

-    podtrzymywać czynność układu oddechowego i krążenia

-    przed rozpoczęciem leczenia po przedawkowaniu należy możliwie jak najszybciej pobrać krew w celu oznaczenia stężeń paracetamolu i tramadolu w osoczu i wykonania prób wątrobowych

-    próby wątrobowe należy powtarzać co 24 godziny. Zazwyczaj obserwuje się zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych (AspAT, ALAT), a wartości powracają do prawidłowych po jednym lub dwóch tygodniach

-    opróżnić żołądek poprzez wywołanie wymiotów (jeśli pacjent jest przytomny) lub płukanie żołądka

-    należy prowadzić działania podtrzymujące, takie jak: zachowanie drożności dróg oddechowych i czynności układu krążenia; w celu odwrócenia depresji ośrodka oddechowego należy stosować nalokson; napady drgawek można kontrolować za pomocą diazepamu

-    tramadol jest w znikomym stopniu eliminowany z osocza poprzez hemodializę lub hemofiltrację, dlatego leczenie ostrego przedawkowania produktu leczniczego Sedoloris za pomocą samej hemodializy lub hemofiltracji nie jest celowe.

Natychmiastowe leczenie po przedawkowaniu paracetamolu jest niezwykle istotne. Pomimo braku znaczących wczesnych objawów, pacjentów należy natychmiast kierować do szpitala w celu podjęcia leczenia. U osób dorosłych i młodzieży, po przyjęciu 7,5 g (lub więcej) paracetamolu oraz dzieci, które przyjęły paracetamol w ilości 150 mg/kg mc., należy wykonać płukanie żołądka, jeśli od przyjęcia leku nie upłynęło więcej niż 4 godziny. Stężenie paracetamolu we krwi należy zmierzyć po 4 godzinach od przedawkowania w celu określenia ryzyka uszkodzenia wątroby (poprzez nomogram przedawkowania paracetamolu). Konieczne może być doustne podanie metioniny lub dożylne podanie N-acetylocysteiny (NAC), która może mieć korzystne działanie do 48 godzin po przedawkowaniu. Podanie dożylne N-acetylocysteiny jest najbardziej skuteczne w ciągu 8 godzin od przedawkowania. Jednak N-acetylocysteinę należy podać również, jeśli minęło więcej niż osiem godzin i kontynuować w całym cyklu leczenia. Leczenie N-acetylocysteiną należy rozpocząć natychmiast, jeśli podejrzewa się znaczne przedawkowanie. Muszą być dostępne ogólne środki podtrzymujące czynności życiowe.

Bez względu na ilość przyjętego paracetamolu, odtrutkę w postaci N-acetylocysteiny należy podać doustnie lub dożylnie, możliwie jak najszybciej, w ciągu 8 godzin od zatrucia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne opioidy, tramadol, leki złożone, kod ATC: N02AX52 Leki przeciwbólowe

Tramadol należy do opioidowych leków przeciwbólowych o działaniu ośrodkowym. Tramadol jest niewybiórczo działającym agonistą receptorów opioidowych ą, S, i k ze szczególnym powinowactwem do receptorów ^. Inne mechanizmy działania przeciwbólowego obejmują hamowanie neuronalnego wychwytu zwrotnego noradrenaliny oraz ułatwianie uwalniania serotoniny. Tramadol posiada również działanie przeciwkaszlowe. W przeciwieństwie do morfiny, tramadol stosowany w szerokim zakresie dawek nie hamuje czynności układu oddechowego. Nie zaburza również motoryki przewodu pokarmowego. Wpływ tramadolu na układ krążenia jest zazwyczaj niewielki. Uważa się, że siła działania tramadolu równa jest 1/10 do 1/6 siły działania morfiny.

Dokładny mechanizm działania przeciwbólowego paracetamolu jest nieznany i może obejmować działanie ośrodkowe i obwodowe.

Produkt leczniczy Sedoloris jest określany jako lek przeciwbólowy II stopnia przez WHO i powinien być stosowany zgodnie ze wskazaniami lekarza.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Tramadol jest stosowany w postaci racemicznej, a postacie [-] i [+] tramadolu i jego metabolit M1 są wykrywane we krwi. Mimo że tramadol wchłaniany jest szybko po przyjęciu, jego wchłanianie jest wolniejsze (a okres półtrwania dłuższy) niż paracetamolu.

Po jednorazowym, doustnym przyjęciu jednej tabletki produktu leczniczego Sedoloris (37,5 mg tramadolu + 325 mg paracetamolu), maksymalne stężenia w surowicy krwi wynoszą 64,3/55,5 ng/ml [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 4,2 ^g/ml (paracetamol) i są osiągane odpowiednio po 1,8 godz. [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 0,9 godz. (paracetamol). Średnie okresy półtrwania w fazie eliminacji (tJ/2 ) wynoszą 5,1/4,7 godz. [(+)-tramadol/(-)-tramadol] i 2,5 godz. (paracetamol).

Podczas badań farmakokinetycznych przeprowadzanych na zdrowych ochotnikach, po pojedynczym i wielokrotnym podaniu doustnym produktu leczniczego złożonego z tramadolu i paracetamolu, nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian parametrów kinetycznych żadnego ze składników czynnych w stosunku do parametrów zaobserwowanych po podaniu każdego z tych składników osobno.

Wchłanianie

Tramadol w postaci racemicznej jest wchłaniany szybko i prawie całkowicie po podaniu doustnym. Średnia bezwzględna biodostępność pojedynczej dawki doustnej 100 mg wynosi około 75%. Podczas podawania wielokrotnego biodostępność zwiększa się i osiąga około 90%.

Po doustnym podaniu produktu leczniczego, paracetamol wchłania się szybko i prawie całkowicie, głównie w jelicie cienkim. Paracetamol osiąga maksymalne stężenie w surowicy w ciągu jednej godziny. Nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z tramadolem.

Doustne stosowanie produktu leczniczego tramadolu z paracetamolem z jedzeniem nie ma istotnego wpływu na maksymalne stężenie w surowicy czy szybkość wchłaniania zarówno tramadolu jak i paracetamolu, dlatego produkt leczniczy może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

Dystrybucja

Tramadol posiada wysokie powinowactwo do tkanek (Vd,p=203 ± 40 l). Wiąże się z białkami osocza w około 20%.

Paracetamol ulega rozległej dystrybucji do większości tkanek poza tkanką tłuszczową. Pozorna objętość dystrybucji paracetamolu wynosi około 0,9 l/kg. Względnie mała część (~20%) paracetamolu wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm

Tramadol jest szybko metabolizowany po podaniu doustnym. Około 30% dawki jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej, natomiast 60% jest wydalane w postaci metabolitów.

Tramadol jest w znacznym stopniu metabolizowany w wyniku O-demetylacji (katalizatorem jest enzym CYP2D6) do metabolitu M1 i N-demetylacji (katalizatorem jest enzym CYP3A) do metabolitu M2. Następnie metabolit M1 ulega dalszym przemianom poprzez N-demetylację i sprzężenie z kwasem glukuronowym. Okres półtrwania metabolitu M1 wynosi 7 godzin. Metabolit M1 wykazuje silniejsze właściwości przeciwbólowe niż związek macierzysty. Stężenia M1 w osoczu są kilkakrotnie niższe niż tramadolu i istnieje małe prawdopodobieństwo, aby jego udział w działaniu klinicznym zmienił się po wielokrotnym podaniu.

Paracetamol jest metabolizowany głównie w wątrobie w dwu mechanizmach metabolicznych: sprzęganie z kwasem glukuronowym bądź siarkowym. Drugi z wymienionych mechanizmów może ulec szybkiemu wysyceniu w przypadku dawek przekraczających dawki terapeutyczne. Niewielka część (mniej niż 4%) jest metabolizowana przez cytochrom P 450 do aktywnego metabolitu pośredniego (N-acetylo-benzochinoimina), który w normalnych warunkach jest szybko dezaktywowany przez zredukowany glutation i wydalany z moczem po sprzężeniu z cysteiną i kwasem merkaptomoczowym. Jednak w przypadku znacznego przedawkowania ilość toksycznego metabolitu wzrasta.

Eliminacja.

Tramadol i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki. U osób dorosłych okres półtrwania paracetamolu wynosi około 2 do 3 godzin. Jest on krótszy u dzieci i nieznacznie dłuższy u noworodków i pacjentów z marskością wątroby. Paracetamol jest wydalany głównie z moczem w postaci glukoronidów i siarczanów, w zależności od dawki. Mniej niż 9% paracetamolu jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej. W niewydolności nerek okres półtrwania obu związków jest wydłużony.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono żadnych badań nieklinicznych produktu leczniczego zawierającego tramadol i paracetamol w celu określenia jego działania rakotwórczego lub mutagennego czy wpływu na płodność.

U szczurów, którym podano produkt leczniczy złożony z tramadolu i paracetamolu, nie obserwowano działania teratogennego.

Wykazano, że połączenie tramadolu z paracetamolem wywierało działanie embriotoksyczne i uszkadzające płód u szczurów, którym podano dawki działające toksycznie u ciężarnych samic (50/434 mg/kg mc. tramadol/paracetamol), tj. 8,3 razy większe niż maksymalna dawka terapeutyczna stosowana u ludzi. Po zastosowaniu tej dawki nie zaobserwowano działania teratogennego. Działanie embriotoksyczne i uszkadzające płód objawiało się zmniejszeniem masy ciała płodów i zwiększeniem ilości nadliczbowych żeber. Dawki mniejsze, powodujące mniej nasilone działanie toksyczne u ciężarnych samic (10/87 mg/kg mc. i 25/217 mg/kg mc. tramadol/paracetamol) nie wpłynęły szkodliwie na zarodek ani płód.

Standardowe badania mutagenności nie wykazały potencjalnego działania genotoksycznego tramadolu u ludzi.

Wyniki badań dotyczących działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia u ludzi.

Badania na zwierzętach wykazały, że tramadol podawany w bardzo dużych dawkach miał wpływ na rozwój narządów, proces kostnienia i śmiertelność nowo narodzonego potomstwa, oraz wywierał działanie toksyczne u samic. Płodność i rozwój potomstwa pozostawały niezaburzone. Tramadol przenika przez łożysko. Nie zaobserwowano żadnego wpływu na płodność po doustnym podaniu tramadolu w dawkach do 50 mg/kg u samców szczurów i do 75 mg/kg u samic szczurów.

Szeroko zakrojone badania nie wykazały istotnego ryzyka genotoksycznego paracetamolu podawanego w dawkach terapeutycznych.

Długotrwałe badania przeprowadzone na szczurach i myszach, którym podawano paracetamol w dawkach nietoksycznych dla wątroby nie wykazały znaczącego potencjału onkogennego paracetamolu.

Badania na zwierzętach i szerokie doświadczenie u ludzi nie wykazały dotychczas toksycznego wpływu na układ rozrodczy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Skrobia żelowana, kukurydziana

Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian

Otoczka:

Opadry yellow 03K82345 (hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna, żelaza tlenek żółty (E 172))

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry PVC/PVDC/Aluminium

Wielkości opakowań: 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 i 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19586

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30 grudzień 2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

29 kwiecień 2014

12

Sedoloris