+ iMeds.pl

Sedron 70 mg tabletki powlekane 70 mgUlotka Sedron 70 mg tabletki powlekane

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Sedron, 70 mg, tabletki powlekane

Acidum alendronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sedron i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sedron

3.    Jak stosować lek Sedron

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sedron

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sedron i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Sedron?

Lek Sedron zawiera substancję czynną zwaną kwasem alendronowym. Lek Sedron należy do grupy leków niehormonalnych, zwanych bisfosfonianami. Lek Sedron zapobiega utracie masy kostnej u kobiet po menopauzie i ułatwia odbudowę kości. Zmniejsza ryzyko występowania złamań kręgosłupa i szyjki kości udowej.

Jak działa lek Sedron?

Lek Sedron przepisywany jest w celu leczenia osteoporozy. Lek Sedron zmniejsza ryzyko występowania złamań kręgosłupa i szyjki kości udowej.

Lek Sedron stosuje się raz w tygodniu

Optymalny czas trwania leczenia nie został ustalony. Lekarz będzie okresowo dokonywał ponownej oceny potrzeby kontynuacji leczenia, szczególnie po 5 latach lub dłuższym okresie stosowania.

Co to jest osteoporoza?

Osteoporoza j est chorobą obj awiaj ącą się tym, że kości staj ą się cieńsze i słabsze. Jest ona powszechna u kobiet po menopauzie. W trakcie menopauzy jajniki wstrzymują wytwarzanie hormonu żeńskiego -estrogenu, którego działanie polega na zachowaniu sprawności układu kostnego. W wyniku tego następuje zmniejszenie gęstości kości i ich osłabienie. Im wcześniej kobieta będzie po menopauzie, tym większe jest ryzyko osteoporozy.

Osteoporoza rozpoczyna siębezobjawowo. Nieleczona może prowadzić do złamań. Chociaż złamania zwykle wywołują dotkliwy ból, nie występuje on w przypadku złamań kręgosłupa, co może powodować, że złamania te zostają zauważone dopiero, gdy dochodzi do zmniejszenia się wzrostu chorej. Złamania mogą wystąpić w czasie codziennej aktywności, w wyniku dźwignięcia lub niewielkiego urazu, które nie wpłynęłyby na zdrową kość. Złamania zazwyczaj występująw obrębie szyjki kości udowej, kręgosłupa lub kości nadgarstka i mogą powodować nie tylko ból, lecz również prowadzić do istotnych dolegliwości, takich jak pochylona sylwetka („garb wdowi") i utrata ruchliwości.

Jak można leczyć osteoporozę?

Osteoporoza może być leczona i nigdy nie jest za późno aby rozpocząć leczenie. Lek Sedron nie tylko zapobiega utracie tkanki kostnej, ale również pomaga odbudować już utraconą tkankę kostną i zmniejsza ryzyko złamań kręgosłupa i szyjki kości udowej.

Dodatkowo podczas stosowania leku Sedron lekarz może zalecić zmiany w trybie życia, korzystne dla kondycji pacjentki, takie jak:

Rzucenie palenia:    Palenie tytoniu może przyczynić się do zwiększenia utraty masy kostnej i

tym samym do zwiększenia ryzyka wystąpienia złamań.

Ćwiczenia:    Kości, tak j ak mięśnie, potrzebuj ą odpowiednich ćwiczeń, aby były mocne

i zdrowe. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy skonsultować ich program z lekarzem.

Odpowiednią dietę:    Lekarz może zalecić sposób odżywiania oraz ewentualne uzupełnianie diety

odpowiednimi preparatami (szczególnie preparatami wapnia i witaminy D).

Pacjent powinien porozmawiać z lekarzem, jeśli nie czuje się lepiej lub czuje się gorzej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sedron

Kiedy nie stosować leku Sedron

•    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas alendronowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta występuje schorzenie przełyku (przełyk jest to przewód, który łączy jamę ustną z żołądkiem), takie jak zwężenie przełyku lub trudności w połykaniu,

•    jeśli u pacjenta występuje niemożność zachowania pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 30 minut,

•    jeśli u pacjenta występuje zmniejszone stężenie wapnia w surowicy krwi.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować tabletek. Należy

najpierw porozmawiać z lekarzem i postępować zgodnie z zaleceniami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sedron należy zwrócić się do lekarza:

•    j eśli u pacj enta występuj e choroba nerek,

•    j eśli u pacj enta występuj ą trudności w połykaniu lub niestrawność,

•    j eśli lekarz rozpoznał u pacj enta przełyk Barretta (chorobę związaną ze zmianami w komórkach wyściełających dolną część przełyku),

•    j eśli u pacj enta występuj e małe stężenie wapnia we krwi,

•    j eśli pacj ent ma problemy zdrowotne dotyczące j amy ustnej, u pacj enta występuj ą choroby

dziąseł, planowany jest zabieg usunięcia zęba lub pacjent nie stosuje zaleceń dotyczących prawidłowej profilaktyki stomatologicznej,

•    jeśli u pacjenta występuje nowotwór,

•    j eśli pacj ent przechodzi chemioterapię lub radioterapię,

•    jeśli pacjent przyjmuje kortykosteroidy (takie jak prednizon lub deksametazon),

•    jeśli pacjent pali lub palił papierosy (może to zwiększać ryzyko problemów stomatologicznych).

Zalecane jest przeprowadzenie badania stomatologicznego przed rozpoczęciem stosowania leku Sedron. Ważne jest utrzymanie odpowiedniej higieny jamy ustnej w czasie stosowania leku Sedron. Pacjentka powinna przeprowadzać rutynowe kontrole stomatologiczne w czasie leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem lub stomatologiem, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy w jamie ustnej lub z zębami, takie jak chwiejące się zęby, ból lub obrzęk.

Podrażnienie, zapalenie lub owrzodzenie przełyku (przełyk jest to przewód, który łączy jamę ustną z żołądkiem), często z objawami bólu w klatce piersiowej, zgagi lub trudności podczas połykania, występuje szczególnie u pacjentek, które nie wypijają pełnej szklanki wody i (lub) przyjmują pozycję leżącą w czasie krótszym niż 30 minut po przyjęciu leku Sedron. Te działania niepożądane mogą ulec nasileniu, jeśli przyjmowanie leku Sedron jest kontynuowane po wystąpieniu tych objawów.

W przypadku odczuwania bólu, osłabienia lub dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być wczesne objawy możliwego złamania kości udowej.

Kwas alendronowy nie był badany w leczeniu osteoporozy indukowanej glikokortykosteroidami. Dzieci i młodzież

Leku Sedron nie należy podawać dzieciomi i młodzieży.

Inne leki i Sedron

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować,

Jest prawdopodobne, że suplementy wapnia, leki zobojętniające i niektóre doustne leki będą zaburzać wchłanianie leku Sedron podczas jednoczesnego ich przyjmowania. Z tego względu istotne jest stosowanie się do zaleceń przedstawionych w punkcie 3.

Sedron z jedzeniem i piciem

Jest prawdopodobne, że posiłek i napoje (w tym woda mineralna) zmniejszą skuteczność leku Sedron, jeśli zostaną zastosowane jednocześnie. Z tego względu istotne jest stosowanie się do zaleceń przedstawionych w punkcie 3 .

Ciąża i karmienie piersią

Lek Sedron jest przeznaczony jedynie dla kobiet po menopauzie. Nie należy przyjmować leku Sedron, w ciąży, jeśli występuje przypuszczenie ciąży lub podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zgłaszano występowanie działań niepożądanych (w tym zaburzenia widzenia, zawroty głowy, silne bóle kości, mięśni lub stawów) po zastosowaniu leku Sedron, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Indywidualne reakcje na lek Sedron mogą być różne (patrz punkt 4).

3. Jak stosować lek Sedron

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Sedron to jedna tabletka raz na tydzień.

Należy bardzo uważnie przeczytać poniższe instrukcje, aby być przekonanym, że stosowanie leku Sedron przyniesie korzyść.

1.    Wybrać dzień w tygodniu, który najlepiej pasuje do indywidualnego planu zajęć. Każdego tygodnia należy przyjmować jedną tabletkę leku Sedron w wybranym dniu.

W celu łatwiejszego przedostania się tabletki leku Sedron do żołądka i zmniejszenia ryzyka wystąpienia miejscowych podrażnień przełyku (przełyk jest to przewód, który łączy jamę ustną z żołądkiem), należy zastosować się do punktów 2, 3, 4 i 5.

2.    Po wstaniu z łóżka danego dnia, jeszcze przed spożyciem jakiegokolwiek posiłku, wypiciem jakiegokolwiek napoju albo przyjęciem innego leku, należy połknąć tabletkę leku Sedron, popijając ją jedynie całą szklanką zwykłej wody (nie wody mineralnej) (nie mniej niż 200 ml).

•    Nie należy popij ać wodą mineralną (niegazowaną lub gazowaną).

•    Nie należy popijać kawą lub herbatą.

•    Nie należy popijać sokami owocowymi lub mlekiem.

Tabletki nie należy rozgryzać ani żuć i nie dopuścić, aby rozpuściła się w ustach.

3.    Po połknięciu tabletki nie kłaść się - pozostać w pozycji pionowej (siedząc, stojąc albo chodząc) przez co najmniej 30 minut, nie kładąc się wcześniej niż po spożyciu pierwszego posiłku w danym dniu.

4.    Nie przyjmować leku Sedron bezpośrednio przed położeniem się spać ani przed porannym wstaniem z łóżka.

5.    W przypadku wystąpienia trudności lub bólu podczas połykania, bólu w klatce piersiowej, bądź też zgagi występującej po raz pierwszy lub nasilającej się należy przerwać przyjmowanie leku Sedron i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

6.    Po połknięciu tabletki leku Sedron należy odczekać co najmniej 30 minut przed spożyciem pierwszego posiłku w danym dniu, wypiciem pierwszego napoju lub przyjęciem innego leku, w tym leków zobojętniających, suplementów wapnia i witamin. Lek Sedron jest skuteczny jedynie wówczas, gdy jest przyjęty na pusty żołądek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sedron

W przypadku omyłkowego zastosowania zbyt wielu tabletek leku, należy wypić pełną szklanicę mleka i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie należy się kłaść ani wywoływać wymiotów.

Pominięcie zastosowania leku Sedron

W przypadku pominięcia leku należy przyjąć jedną tabletkę leku Sedron następnego dnia rano po tym, jak pacjent sobie o tym przypomni. Nie należy stosować dwóch tabletek jednego dnia. Następnie należy powrócić do ustalonego schematu stosowania jednej tabletki raz na tydzień w wybranym wcześniej dniu.

Przerwanie stosowania leku Sedron

Ważne jest stosowanie leku Sedron przez cały przewidziany przez lekarza okres, na który wypisano lek. Lek Sedron jest skuteczny w leczeniu osteoporozy tylko wówczas, gdy kontynuowane jest przyjmowanie tabletek.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie tego leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u

pacjenta wystąpi jakikolwiek z następujących objawów:

Rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, potencjalnie prowadzące do trudności w oddychaniu lub przełykaniu (obrzęk naczynioworuchowy);

•    zgłaszano rzadkie przypadki potencjalnie zagrażających życiu wysypek skórnych związanych ze stosowaniem alendronianu, pojawiających się jako schorzenia skórne z bolesnymi pęcherzami i krwawieniami w okolicy warg, oczu, ust, nosa i narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona) lub ciężkie reakcje skórne, który rozpoczynają się od powstawania bolesnych czerwonych obszarów, potem dużych pęcherzy, a kończą się złuszczaniem warstw skóry. Towarzyszy temu gorączka i dreszcze, bóle mięśni i ogólne złe samopoczucie (martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

•    ból w jamie ustnej i (lub) ból szczęki, obrzęk lub owrzodzenia wewnątrz jamy ustnej, drętwienie lub uczucie ciężkości szczęki lub chwiania się zębów. Mogą to być objawy uszkodzenia kości w szczęce (martwicy szczęki), zazwyczaj związane z opóźnionym gojeniem i miejscowym zakażeniem, często w następstwie usunięcia zęba.

•    u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy rzadko mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej. W przypadku odczuwania bólu, osłabienia lub dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być wczesne objawy możliwego złamania kości udowej.

•    choroba wrzodowa żołądka lub owrzodzenia przewodu pokarmowego (czasami poważne i prowadzące do krwawienia).

W przypadku wystąpienia takich objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (mogą występować u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    bóle mięśniowo-szkieletowe (kości, mięśni lub stawów), które czasami są silne

Często (mogą występować u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    zgaga, trudności w przełykaniu, ból podczas przełykania, owrzodzenie przełyku (przełyk to przewód łączący jamę ustną z żołądkiem), które może prowadzić do wystąpienia bólu w klatce piersiowej, zgagi oraz trudności lub bólu podczas połykania;

•    obrzęk stawów;

•    ból brzucha, uczucie dyskomfortu w żołądku lub odbijanie po posiłku, zaparcia, uczucie pełności lub wzdęcia, biegunka;

•    ból głowy;

•    łysienie;

•    astenia;

•    zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego;

•    obrzęki obwodowe;

•    świąd;

•    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Niezbyt często (mogą występować u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    nudności, wymioty;

•    podrażnienie lub zapalenie przełyku lub żołądka;

•    czarne lub smoliste stolce;

•    wysypka, świąd, zaczerwienienie skóry;

•    zaburzenia smaku;

•    zapalenie oka;

•    przemijające objawy grypopodobne, takie jak bóle mięsni, ogólnie złe samopoczucie czasami z gorączką, zwykle na początku leczenia.

Rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    objawy małego stężenia wapnia we krwi, takie jak: skurcze mięśni i (lub) uczucie mrowienia palców i okolicy ust;

•    zwężenie przełyku;

•    wysypka nasilająca się pod wpływem światła słonecznego;

•    owrzodzenie j amy ustnej, występuj ące kiedy tabletki są żute lub rozgryzane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Sedron

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sedron

Substancją czynną leku jest kwas alendronowy. Każda tabletka powlekana zawiera 70 mg kwasu alendronowego.

Pozostałe składniki to:

•    rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna (E 460), krzemionka koloidalna bezwodna, kroskarmeloza sodowa (E468), magnezu stearynian (E572).

•    otoczka tabletki: celuloza mikrokrystaliczna (E460), karagenina (E407), makrogol 8000.

Jak wygląda lek Sedron i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane Sedron są białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, z wytłoczonym symbolem „Ml 4” po jednej stronie.

Opakowanie zawiera 2, 4 lub 12 tabletek powlekanych pakowanych w blistry.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

Wytwórca:

Gedeon Richter Pic.

1103 Budapeszt, Gyómrói ut 19-21.

Węgry

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. .1. Pomalou skleno 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy: Siranin 70 mg potahované tablety

Estonia: Sedron 70 mg ohukese polumeerikattega tabletid

Łotwa: Sedron 70 mg apvalkotas tabletes

Litwa: Sedron 70 mg plevele dengtos tabletes

Polska: Sedron, 70 mg tabletid powlekane

Słowacja: Siranin 70 mg filmom obalené tablety

Węgry: Sedron 70 mg filmtabletta

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

sierpień 2013

((logo podmiotu odpowiedzialnego))

((farmakod))

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 NIP: 529-16-56-994 REGON: 015228616 -10-

7

Sedron 70 mg tabletki powlekane

Charakterystyka Sedron 70 mg tabletki powlekane

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sedron, 70 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 70 mg kwasu alendronowego (Acidum alendronicum), co odpowiada 91,35 mg sodu alendronianu trój wodnego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana z wytłoczonym symbolem „Ml4” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Sedron jest wskazany do stosowania u kobiet w leczeniu osteoporozy po menopauzie. Alendronian zmniejsza ryzyko złamań kręgów i szyjki kości udowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka to jedna tabletka powlekana produktu leczniczego Sedron, 70 mg, raz na tydzień, przyjmowana doustnie. Nie ustalono optymalnego czasu trwania leczenia bisfosfonianami. Należy okresowo oceniać konieczność dalszego leczenia u każdego pacjenta indywidualnie w oparciu o korzyści i potencjalne ryzyko związane ze stosowaniem produktu leczniczego Sedron, 70 mg, tabletki powlekane, szczególnie po upływie co najmniej 5 lat terapii.

Pacjenci w podeszłym wieku

W badaniach klinicznych nie zaobserwowano związanych z wiekiem różnic w skuteczności lub profilu bezpieczeństwa alendronianu. Dlatego też nie jest konieczna modyfikacja dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczna modyfikacja dawki u pacjentów, u których współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) jest większy niż 35 ml/min. Z uwagi na brak danych, nie zaleca się stosowania alendronianu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ze współczynnikiem GFR poniżej 35 ml/min.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Sedron u dzieci poniżej 18 roku życia. Aktualnie dostępne dane opisano w punkcie 5.1, jednakże nie istnieją zalecania dotyczące dawkowania.

Sposób podawania

W celu zapewnienia prawidłowego wchłaniania alendronianu:

•    Produkt leczniczy Sedron należy przyjmować popijając tylko czystą wodą, co najmniej na 30 minut przed pierwszym posiłkiem, napojem lub przyjęciem innego produktu leczniczego w danym dniu. Inne napoje (w tym woda mineralna), posiłek i niektóre produkty lecznicze najprawdopodobniej zmniejszają wchłanianie alendronianu (patrz punkt 4.5).

W celu ułatwienia przemieszczenia się tabletki do żołądka i zmniejszenia ryzyka miejscowych podrażnień i podrażnienia przełyku oraz związanych z tym działań niepożądanych należy postępować w następujący sposób (patrz punkt 4.4):

•    Produkt leczniczy Sedron należy przyjmować rano, bezpośrednio po wstaniu z łóżka, popijając pełną szklanką wody (co najmniej 200 ml).

•    Pacjent powinien połknąć tabletkę produktu leczniczego Sedron w całości. Pacjent nie powinien rozgryzać i żuć tabletki ani dopuścić do jej rozpuszczenia się w jamie ustnej ze względu na możliwość wystąpienia owrzodzenia jamy ustnej i gardła.

•    Pacjentowi po połknięciu tabletki nie wolno kłaść się do chwili spożycia pierwszego posiłku w danym dniu, który może spożyć nie wcześniej niż 30 minut po przyjęciu tabletki.

•    Pacjent po zastosowaniu produktu leczniczego Sedron nie powinien się kłaść przez co najmniej 30 minut.

•    Produktu leczniczego Sedron nie należy stosować przed snem ani przed porannym wstaniem z łóżka.

Pacjenci powinni przyjmować suplementy wapnia i witaminy D, jeśli podaż tych składników w stosowanej diecie jest niedostateczna (patrz punkt 4.4).

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu leczniczego Sedron w leczeniu osteoporozy posteroidowej.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymieniona w punkcie 6.1.

•    Nieprawidłowa budowa przełyku i inne czynniki powodujące opóźnienie jego opróżniania, takie jak zwężenie lub achalazja.

•    Niemożność utrzymania pozycji stojącej lub siedzącej przez co najmniej 30 minut,

•    Hipokalcemia.

Patrz również punkt 4.4.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Działania niepożądane ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego

Alendronian może powodować miejscowe podrażnienie błony śluzowej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ze względu na ryzyko nasilenia się objawów choroby podstawowej należy zachować ostrożność podczas stosowania alendronianu u pacjentów z czynnymi zaburzeniami dotyczącymi górnego odcinka przewodu pokarmowego, talami jak dysfagia, zaburzenia przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy i owrzodzenia, lub po niedawno przebytej (w ciągu poprzedniego roku) ciężkiej chorobie przewodu pokarmowego, takiej jak choroba wrzodowa żołądka lub czynne krwawienie z przewodu pokarmowego, bądź też zabieg chirurgiczny w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego inny niż plastyka odźwiernika (patrz punkt 4.3). U pacjentów z rozpoznanym przełykiem Barretta, lekarz przepisujący receptę powinien rozważyć korzyści i potencjalne ryzyko stosowania alendronianu u każdego pacjenta z osobna.

U pacjentów otrzymujących alendronian opisywano działania niepożądane dotyczące przełyku (czasem o ciężkim przebiegu i wymagające hospitalizacji), takie jak zapalenie, owrzodzenia i nadżerki przełyku, po których w rzadkich przypadkach następowało zwężenie przełyku. Z tego względu lekarze powinni być wyczuleni na występowanie wszelkich objawów przedmiotowych i podmiotowych wskazujących na możliwe działanie produktu leczniczego na przełyk. Pacjentów należy poinformować o konieczności zaprzestania przyjmowania alendronianu i zwrócenia się o pomoc lekarską w przypadku wystąpienia objawów podrażnienia przełyku, takich jak dysfagia, ból podczas połykania lub ból zamostkowy, a także wystąpienie lub nasilenie się zgagi.

Prawdopodobnie ryzyko wystąpienia ciężkich działań niepożądanych dotyczących przełyku jest większe u pacjentów, którzy nie stosują alendronianu zgodnie z zaleceniami i (lub) nadal przyjmują produkt leczniczy mimo wystąpienia objawów wskazujących na podrażnienie przełyku. Bardzo ważne jest przekazanie pacjentom pełnych wszelkich zaleceń dotyczących dawkowania oraz ich zrozumienie przez chorych (patrz punkt 4.2). Pacjentów należy poinformować, że nieprzestrzeganie tych instrukcji może zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń w obrębie przełyku.

Jakkolwiek w obszernych badaniach klinicznych nie zaobserwowano zwiększonego ryzyka, odnotowano (po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu) rzadko występujące przypadki choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, niektóre o ciężkim przebiegu z powikłaniami.

Martwica kości szczęki

Martwicę kości szczęki związaną z ekstrakcją zęba i (lub) zakażeniami miejscowymi (w tym zapaleniem szpiku) odnotowano u pacjentów z rozpoznaniem raka, otrzymujących schemat leczenia złożony głównie z bisfosfonianów podawanych dożylnie. Wielu spośród tych pacjentów przyjmowało również chemoterapię i kortykosteroidy. Martwica kości szczęki była również zgłaszana u pacjentów z osteoporozą stosujących bisfosfoniany doustnie.

Należy rozważyć poniższe czynniki ryzyka podczas szacowania ryzyka wystąpienia martwicy szczeki u pacjenta:

•    siła działania bisfosfonianu (największa dla kwasu zolendronowego), droga podania (patrz wyżej) i stosowanie dawek wielokrotnych;

•    rak, chemioterapia, radioterapia, stosowanie kortylcosteroidów. nalenie papierosów;

•    występowanie chorób stomatologicznych w przeszłości, niski poziom higieny jamy ustnej, choroby przyzębia, inwazyjne zabiegi stomatologiczne oraz źle dopasowane protezy dentystyczne.

Przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami podawanymi doustnie u pacjentów z niskim stanem higieny jamy ustnej, należy rozważyć przeprowadzenie badania stomatologicznego z podjęciem odpowiednich środków z zakresu stomatologii zapobiegawczej.

Podczas leczenia ta grupa pacjentów powinna unikać, na ile to możliwe, inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. U pacjentów, u których rozwinie się martwica kości szczęki podczas leczenia bisfosfonianami, chirurgiczny zabieg stomatologiczny może spowodować pogorszenie stanu. Nie ma dostępnych danych, dotyczących pacjentów wymagających zabiegów stomatologicznych wskazujących, czy przerwanie leczenia bisfosfonianami ogranicza ryzyko wystąpienia martwicy kości szczęki. Lekarz prowadzący powinien dokonać oceny klinicznej, aby określić plan postępowania z każdym pacjentem w oparciu o indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

Pacjentów podczas leczenia bisfosfonianami należy zachęcać do utrzymywania dobrego stanu higieny jamy ustnej, wykonywania rutynowych przeglądów dentystycznych i zgłaszania wszelkich objawów ze strony jamy ustnej, takich jak ruchomość zębów, ból lub opuchnięcie.

Bóle mięśniowo-szkieletowe

U pacjentów przyjmujących bisfosfoniany zgłaszano bóle kości, stawów i (lub) mięśni. Na podstawie danych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu można stwierdzić, że te objawy rzadko były ciężkie i (lub) powodowały niesprawność pacjenta (patrz punkt 4.8). Pierwsze objawy mogą wystąpić w pierwszym dniu leczenia lub po wielu miesiącach od rozpoczęcia terapii. U większości pacjentów objawy przemijały po przerwaniu leczenia. W podgrupie pacjentów następował nawrót objawów po ponownym podaniu tego samego produktu leczniczego lub po zastosowaniu innego bisfosfonianu.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miejsca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniejszym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu rzadko zgłaszano występowanie ciężkich reakcji skórnych, w tym zespołu Stevensa-Johnsona i toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka.

Pominięcie dawki

Pacjentom należy wyjaśnić, że w przypadku pominięcia dawki produktu leczniczego Sedron należy przyj ąć j edną tabletkę rano następnego dnia, po tym, j ak sobie przypomną o konieczności przyj ęcia produktu leczniczego. Nie należy przyjmować dwóch tabletek w tym samym dniu, ale powrócić do ustalonego schematu stosowania jednej tabletki raz na tydzień w wybranym wcześniej dniu.

Zaburzenia czynności nerek

Alendronian nie jest zalecany u pacjentów, u których współczynnik przesączania kłębuszkowego (GFR) jest mniejszy niż 35 ml/min (patrz punkt 4.2).

Metabolizm kostny i mineralny

Należy rozważyć przyczyny osteoporozy inne niż niedobór estrogenu i starzenie się.

Przed rozpoczęciem leczenia alendronianem należy wyrównać hipokalcemię (patrz punkt 4.3). Należy również skutecznie wyleczyć inne zaburzenia gospodarki mineralnej (takie jak niedobór witaminy D i niedoczynność przytarczyc). U pacjentów, u których występują te schorzenia należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy i objawy hipokalcemii podczas leczenia produktem leczniczym Sedron.

W związku z działaniem alendronianu polegającym na zwiększeniu mineralizacji kości może wystąpić zmniejszenie stężenia wapnia i fosforanów w surowicy, szczególnie u pacjentów stosujących glikokortykosteroidy, u których może być zmniej szone wchłanianie wapnia. Zwykle zmiany te są niewielkie i przebiegająbezobjawowo. Niemniej jednak zgłaszano rzadko występowanie objawowej hipokalcemii, która sporadycznie miała ciężki przebieg i często występowała u pacjentów z grupy ryzyka (np. z niedoczynnością przytarczyc, niedoborem witaminy D i nieprawidłowym wchłanianiem wapnia).

Zapewnienie odpowiedniej podaży wapnia i witaminy D jest szczególnie ważne u pacjentów przyjmuj ących glikokortyksteroidy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas jednoczesnego przyjmowania posiłków i napojów (w tym wody mineralnej), suplementów wapnia, leków zobojętniających i niektórych doustnych produktów leczniczych istnieje prawdopodobieństwo zaburzenia wchłaniania alendronianu. Z tego względu pacjenci, powinni dopiero po przynajmniej 30 minutach po zastosowaniu alendronianu, przyjąć inny produkt leczniczy podawany doustnie (patrz punkty 4.2 i 5.2),

Nie są spodziewane inne interakcje o znaczeniu klinicznym. W badaniach klinicznych wiele pacjentek podczas stosowania alendronianu otrzymywało estrogen (dopochwowo, przezskórnie lub doustnie). Nie odnotowano działań niepożądanych spowodowanych jednoczesnym stosowaniem tych produktów.

Ponieważ stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych jest związane z podrażnieniem układu pokarmowego, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z alendronianem.

Chociaż nie wykonano specyficznych badań dotyczących interakcji, w badaniach klinicznych, w których alendronian stosowano jednocześnie z wieloma powszechnie przepisywanymi preparatami, nie stwierdzono żadnych dowodów wskazujących na występowanie niepożądanych interakcji o znaczeniu klinicznym.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie należy stosować alendronianu podczas ciąży. Brak jest wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania alendronianu u kobiet w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego szkodliwego wpływu produktu leczniczego na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, lub rozwój pourodzeniowy. Alendronian podawany samicom szczurów w czasie ciąży był przyczyną utrudnienia porodu związanego z hipokalcemią (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy alendronian przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Z uwagi na wskazania, alendronianu nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie wykonywano badań na temat wpływu produktu leczniczego Sedron na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże niektóre działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania produktu leczniczego Sedron mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn u niektórych pacjentów. Indywidualna odpowiedź pacjentów na leczenie produktem leczniczym Sedron może się różnić (patrz punkt 4.8).

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W jednorocznym badaniu klinicznym przeprowadzonym u kobiet po menopauzie, z osteoporozą ogólne profile bezpieczeństwa alendronianu 70 mg na tydzień (n=519) i alendronianu 10 mg na dobę (n=370) były podobne.

W dwóch trzyletnich badaniach klinicznych, przeprowadzonych z zastosowaniem praktycznie identycznego schematu, wśród kobiet po menopauzie (alendronian 10 mg: n=196, placebo: n=397) ogólne profile bezpieczeństwa alendronianu 10 mg na dobę i placebo były podobne.

Działania niepożądane zgłaszane przez badaczy jako potencjalnie, prawdopodobnie lub zdecydowanie związane ze stosowanym produktem leczniczym są przedstawione poniżej, jeśli wystąpiły u >1% w dowolnej z grup terapeutycznych w badaniu jednorocznym lub u >1% pacjentów leczonych alendronianem 10 mg na dobę i z większą częstością niż u pacjentów przyjmujących placebo w badaniach trzyletnich:

Badanie jednoroczne

Badania trzyletnie

alendronian 70 mg (n = 519)

%

alendronian 10 mg na dobę (n = 370)

%

alendronian 10 mg na dobę (n = 196) %

placebo (n = 397) %

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha

3,7

3,0

6,6

4,8

niestrawność

2,7

2,2

3,6

3,5

zarzucanie treści żołądkowej do przełyku

1,9

2,4

2,0

4,3

nudności

1,9

2,4

3,6

4,0

ból brzucha

1,0

1,4

1,0

0,8

zaparcie

0,8

1,6

3,1

1,8

biegunka

0,6

0,5

3,1

1,8

dysfagia

0,4

0,5

1,0

0,0

wzdęcie z oddawaniem gazów

0,4

1,6

2,6

0,5

zapalenie błony śluzowej żołądka

0,2

U

0,5

1,3

choroba wrzodowa żołądka

0,0

U

0,0

0,0

owrzodzenie przełyku

0,0

0,0

1,5

0,0

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból mięśniowo-szkieletowy (kości, mięśni łub stawów)

2,9

3,2

4,1

2,5

kurcze mięśni

0,2

1,1

0,0

1,0

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

0,4

0,3

2,6

1,5

Podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane:

[Bardzo często (>1/10), Często (>1/100, < 1/10), Niezbyt często (>1/1 000, < 1/100), Rzadko (>1/10 000, < 1/1 000), Bardzo rzadko (< 1/10 000,w tym pojedyncze przypadki)]

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Rzadko: hipokalcemia, często związana z czynnikami predysponującymi§

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego \

Niezbyt często: zaburzenia smaku1

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: zapalenie oka (zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie twardówki, zapalenie nadtwardówki)

Zaburzenia ucha i błędnika:

Często: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego t

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: ból brzucha, niestrawność, zaparcia, biegunka, wzdęcie z oddawaniem gazów, owrzodzenie przełyku*, dysfagia*, wzdęcia, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku

Niezbyt często: nudności, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie przełyku*, nadżerki przełyku*, smoliste stolce^

Rzadko: zwężenie przełyku*, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej*, krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego, perforacja i owrzodzenie przewodu pokarmowego5

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: łysienie^, świąd'1 Niezbyt często: wysypka, rumień

Rzadko: wysypka z nadwrażliwością na światło, ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka1

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo często: bóle mieśniowo-szkieletowe (kości, mięśni lub stawów), w niektórych przypadkach ciężki^5

4.

Często: obrzęk stawów ,

Niezbyt często: przejściowe objawy, takie jak w reakcji ostrej fazy odpowiedzi (bóle mięśniowe) Rzadko: martwica kości szczęki!'5, nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane klasy bisfosfonianów)1

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: astcnia’, obrzęk obwodowy1

Niezbyt często: przejściowe objawy, takie jak w reakcji ostrej fazy odpowiedzi (złe samopoczucie i rzadko gorączka), zwykle związane z rozpoczęciem leczenia.

sPatrz punkt 4.4.

f Częstość występowania w badaniach klinicznych była podobna w grupie stosującej produkt leczniczy i placebo.

*Patrz punkty 4.2 i 4.4.

‘ Działanie niepożądane zidentyfikowano po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość występowania „rzadko” oszacowano na podstawie odpowiednich badań klinicznych.

1Zidentyfikowano po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu leczniczego podczas podawania doustnego może prowadzić do hipokalcemii, hipofosfatemii i działań niepożądanych dotyczących górnego odcinka przewodu pokarmowego, takich jak niestrawność, zgaga, zapalenie przełyku, zapalenie błony śluzowej żołądka lub owrzodzenia.

Nie ma konkretnych danych dotyczących leczenia skutków przedawkowania alendronianu. W razie przedawkowania alendronianu należy podawać mleko lub leki zobojętniające sok żołądkowy w celu związania alendronianu. Nie należy wywoływać wymiotów ze względu na ryzyko podrażnienia przełyku; pacjent powinien pozostać w pozycji całkowicie pionowej (stojącej lub siedzącej).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki wpływające na strukturę i mineralizację kości, bisfosfoniany Kod ATC: M05BA04

Mechanizm działania

Substancja czynna, alendronian, jest bisfosfonianem, który hamuje osteoklastycznąresorpcję kości, nie wpływając bezpośrednio na proces ich tworzenia. Badania przedkliniczne wskazują na preferencyjne wiązanie alendronianu w miejscach czynnej resorpcji tkanki kostnej. Aktywność osteoklastów zostaje zahamowana, podczas gdy ich migracja i przyłączenie się do kości pozostają bez zmian. Jakość tkanki kostnej tworzonej podczas leczenia alendronianem nie odbiega od normy.

Leczenie osteoporozy po menopauzie

Osteoporozę definiuje się na podstawie gęstości mineralnej kości (ang. BMD) udowej lub kręgosłupa do 2,5 odchylenia standardowego poniżej wartości średniej dla zdrowej populacji ludzi młodych, lub przebytego wcześniej złamania po niewielkim urazie, niezależnie od gęstości mineralnej kości.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Równoważność terapeutyczną alendronianu podawanego raz na tydzień w dawce 70 mg (n=519) oraz alendronianu podawanego w dawce 10 mg raz na dobę (n=370) wykazano w badaniu wieloośrodkowym, trwającym jeden rok, u kobiet po menopauzie z osteoporozą. Średnie zwiększenie BMD kręgosłupa lędźwiowego, w porównaniu z wartościami początkowymi po roku obserwacji, wynosiło 5,1% (4,8% - 5,4%; przedział ufności 95%) w grupie przyjmującej produkt w dawce 70 mg raz w tygodniu oraz 5,4% (5,0% - 5,8%; przedział ufności 95%) w grupie przyjmującej produkt leczniczy w dawce 10 mg na dobę. Średnie zwiększenie wartości BMD w szyjce kości udowej wyniosło 2,3% i 2,9% oraz 2,9% i 3,1% w całej okolicy stawu biodrowego, odpowiednio wśród chorych otrzymujących dawkę 70 mg raz na tydzień i dawkę 10 mg raz na dobę. W obu grupach badanych stwierdzono podobne zwiększenie BMD również w innych strukturach kośćca.

Wpływ alendronianu na BMD oraz na zapobieganie złamaniom u kobiet w okresie po menopauzie badano w dwóch jednakowych wstępnych analizach skuteczności (n=994), oraz w badaniu fracture Intervention Trial” (FIT: n=6459).

We wstępnych badaniach skuteczności zwiększenie BMD w przypadku podawania alendronianu w dawce 10 mg na dobę w odniesieniu do placebo po trzech latach wynosił 8,8%, 5,9% i 7,8% odpowiednio w kręgosłupie, szyjce kości udowej oraz krętarzu, Dla całego kośćca, BMD zwiększył się w znaczący sposób. Wśród pacjentów leczonych alendronianem liczba pacjentów, którzy doznali jednego lub więcej złamań kręgów zmniejszyła się o 48% (alendronian 3,2%, placebo 6,2%). W ciągu dwóch lat, o które przedłużone zostały badania, poziom BMD w kręgosłupie i krętarzu stale wzrastał. Ponadto BMD w szyjce kości udowej i ogólnie w całym organizmie utrzymywał się na stałym poziomie.

Badania FIT obejmowały dwa badania z grupą kontrolną placebo, w których alendronian podawano codziennie (5 mg na dobę przez dwa lata oraz 10 mg na dobę przez kolejny rok lub dwa lata):

FIT 1:    Badanie trzyletnie na 2027 pacjentach, którzy przed rozpoczęciem badania mieli

przynajmniej jedno złamanie kręgu (kompresyjne). W tym badaniu alendronian zmniejszał wystąpienie 1 nowego złamania kręgu o 47% (alendronian 7,9%, placebo 15,0%). Ponadto, potwierdzone zostało znaczące statystycznie zmniejszenie podatności na złamania szyjki kości udowej (1,1% wobec 2,2%, zmniejszenie o 51%).

FIT 2:    Badanie czteroletnie na 4432 pacjentach, którzy mieli małą masę kości, nie doznali jednak

złamania kręgu na początku badania. W tym badaniu, w analizowanej podgrupie kobiet chorych na osteoporozę (37% całej populacji, zgodnej z definicją osteoporozy, podaną powyżej) odnotowano znaczną różnicę w podatności na złamania szyjki kości udowej (alendronian 1,0% wobec placebo 2,2%, zmniejszenie o 56%) i podatności na wystąpienie 1 złamania kręgu (2,9% wobec 5,8%, zmniejszenie o 50%).

Dzieci i młodzież

Alendronian sodu badano na małej liczbie chorych na wrodzoną łamliwość kości w wieku poniżej 18 lat. Wyniki są niedostateczne dla zatwierdzenia stosowania alendronianu sodu u dzieci chorych na wrodzoną łamliwość kości.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

W stosunku do dawki dożylnej, średnia dostępność biologiczna alendronianu w dawkach od 5 mg do 70 mg po podaniu doustnym u kobiet po nocnej przerwie w posiłkach, na 2 godziny przed standardowym śniadaniem, wynosiła 0,64%. Dostępność biologiczna zmniejszała się podobnie do szacunkowego poziomu 0,46% i 0,39%, gdy alendronian był podany na godzinę lub pół godziny przed standardowym śniadaniem. W badaniach dotyczących osteoporozy alendronian działał skutecznie, gdy podawano go przynajmniej 30 minut przed pierwszym posiłkiem lub płynem danego dnia.

Biodostępność była śladowa niezależnie od tego czy alendronian podawano razem ze śniadaniem lub do dwóch godzin po standardowym śniadaniu. Stosowanie alendronianu jednocześnie z kawą lub sokiem pomarańczowym zmniejszało jego dostępność biologiczną o około 60%.

U osób zdrowych prednizon przyjmowany doustnie (20 mg trzy razy na dobę przez 5 dni) nie powodował klinicznie istotnej zmiany dostępności biologicznej po podaniu doustnym (średnie zwiększenie wahało się od 20% do 44%).

Dystrybucja

Badania na szczurach wykazały, że po podaniu dożylnym w dawce 1 mg/kg m.c. alendronian przejściowo rozmieszcza się w tkankach miękkich, ale następnie jest szybko redystrybuowany do kości lub wydalany w moczu. Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym, wyłączając kości, wynosi dla człowieka przynajmniej 28 litrów. Stężenia substancji czynnej w osoczu po podaniu doustnym dawek leczniczych są zbyt małe, aby można je było wykryć standardowymi metodami (<5 ng/ml). U ludzi produkt leczniczy wiąże się z białkami osocza w około 78%.

Metabolizm

Brak jest danych wskazujących na metabolizm alendronianu u zwierząt lub ludzi.

Eliminacja

Po dożylnym podaniu pojedynczej dawki alendronianu znakowanego izotopem węgla [14C] około 50% dawki jest wydalane w moczu w ciągu 72 godzin, natomiast w kale wykryto małą ilość lub nie wykryto w ogóle substancji czynnej. Po dożylnym podaniu pojedynczej dawki 10 mg klirens nerkowy alendronianu wynosił 71 ml/min, a wydalanie ogólnoustrojowe nie przekraczało 200 ml/min. Stężenia produktu leczniczego w osoczu zmniejszały się o ponad 95% w ciągu sześciu godzin od podania dożylnego. Okres półtrwania w fazie eliminacji u ludzi szacuje się na ponad 10 lat, co odzwierciedla uwalnianie alendronianu z kości. Alendronian nie jest wydalany przez układy transportowe kwasów ani zasad w nerkach u szczurów, dlatego nie przewiduje się, że produkt leczniczy ma wpływ na wydalanie innych produktów leczniczych za pomocą powyższych układów u ludzi.

Liniowość lub nieliniowość

Badania przedkliniczne wskazują, że produkt leczniczy nie odkłada się w tkance kostnej i jest szybko wydalany w moczu. W badaniach na zwierzętach, którym długotrwale podawano dożylnie łączną

dawkę do 35 mg/kg m.c. nie stwierdzono nasycenia wychwytu produktu leczniczego przez tkankę kostną Chociaż nie są dostępne odpowiednie dane kliniczne, można przypuszczać, że - podobnie jak u zwierząt - wydalanie alendronianu za pomocą nerek może być zmniejszone u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Z tego względu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek można się spodziewać nieco większego nagromadzenia alendronianu w kościach (patrz punkt 4.2).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka. Badania przeprowadzone na szczurach wykazały, że leczenie alendronianem podczas ciąży było przyczyną utrudnienia porodów, co wiązało się z hipokalcemią. W badaniach na szczurach, którym podawano duże dawki produktu leczniczego, stwierdzono zwiększoną częstość występowania niepełnego kostnienia u płodów. Nie jest znane znaczenie tych obserwacji dla ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna (E460) Krzemionka koloidalna bezwodna Kroskarmeloza sodowa (E468)

Magnezu stearynian (E572)

Otoczka tabletki:

Lustre Clear LC 103:

Celuloza mikrokrystaliczna (E460) Karagenina (E407)

Makrogol 8000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

2 tabletki powlekane pakowane w blistrze OPA/Aluminium/PCV/Aluminium i tekturowym pudełku.

4 tabletki powlekane pakowane w blistrze OP AJ Aluminium /PCV/Aluminium i tekturowym pudełku. 12 (3x4) tabletki powlekane pakowane w blistrach OP AJ Aluminium /P C V/Alumi nium i tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE

NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 12716

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

27.02.2007/ 11.03.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17.08.2013

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Ks. J. Poniatowskiego 5 NiP: 529-16-56-994 REGON: 015228616 -10-

11

Sedron 70 mg tabletki powlekane