+ iMeds.pl

Selenium aguettant 10 mcg/mlUlotka Selenium aguettant

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta SELENIUM Jenson, 10 mikrogramów/ml, roztwór do infuzji

Selenium natricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Ten lek nazywa się SELENIUM Jenson, 10 mikrogramów/ml, roztwór do infuzji, ale w treści ulotki dołączonej do opakowania będzie podawana nazwa SELENIUM Jenson.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek SELENIUM Jenson i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku SELENIUM Jenson

3.    Jak stosować lek SELENIUM Jenson

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek SELENIUM Jenson

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek SELENIUM Jenson i w jakim celu się go stosuje

Lek SELENIUM Jenson zawiera substancję czynną - selenin sodu. Należy on do grupy suplementów mineralnych i jest źródłem selenu. Selen jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do zapewnienia prawidłowego metabolizmu.

Lek SELENIUM Jenson jest stosowany do:

-    zapobiegania niedoborom selenu u pacjentów otrzymujących żywienie pozajelitowe (sztuczne odżywianie podawane dożylnie),

-    leczenia niedoborów selenu, które nie mogą zostać wyrównane tylko poprzez przyjmowanie go z pokarmem.

Lek SELENIUM Jenson może być stosowany u dorosłych oraz u dzieci.

Selen jest pierwiastkiem śladowym, co oznacza, że organizm potrzebuje tego składnika odżywczego tylko w bardzo małych ilościach. Selen jest niezbędny dla funkcjonowania niektórych narządów (tarczycy, wątroby, mięśni), a także do obrony przeciwko ewentualnym zakażeniom (układ odpornościowy). Selen wzmacnia również ochronę błon komórek organizmu przed potencjalnym atakiem chorób. Wszelkie niedobory selenu w ustroju mogą powodować osłabienie wcześniej wymienionych narządów lub układów, co może prowadzić do uczucia zmęczenia, duszności, dolegliwości mięśniowych lub nieprawidłowości w obrębie paznokci lub włosów.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku SELENIUM Jenson Kiedy nie stosować leku SELENIUM Jenson:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na związki selenu,

-    jeśli u pacjenta występuje selenoza (zatrucie selenem).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy wstrzykiwać leku bez uprzedniego rozcieńczenia.

Jeśli pacjent jest żywiony dożylnie (parenteralnie) i w tym samym czasie musi otrzymywać inne leki, należy stosować lek SELENIUM Jenson z zachowaniem ostrożności. Pomoże to uniknąć interakcji z innymi lekami.

Leku SELENIUM Jenson nie należy podawać jednocześnie z kwasem askorbowym (witaminą C). W przypadku jednoczesnego stosowania tych dwóch substancji, organizm nie jest w stanie przyswoić selenu jako składnika odżywczego.

Lek SELENIUM Jenson a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża:

Jeśli jest to konieczne, można rozważyć podawanie leku SELENIUM Jenson pacjentkom w ciąży. Karmienie piersią:

Selen przenika do mleka matki. Dawki leku podawane w celu wyrównania niedoboru selenu u pacjentek karmiących piersią nie powinny niekorzystnie wpływać na niemowlęta karmione piersią.

Płodność:

Dawki leku podawane w celu wyrównania niedoboru selenu nie powinny wywierać wpływu na płodność.

3. Jak stosować lek SELENIUM Jenson

Lek ten powinien być podawany pacjentowi przez wykwalifikowany personel medyczny.

Lekarz określi dawkę leku SELENIUM Jenson na podstawie potrzeb danego pacjenta. Podczas leczenia zostaną pobrane do analizy próbki krwi pacjenta. Lekarz będzie kontrolował stężenie selenu we krwi pacjenta, aby mieć pewność, że nie przekroczy ono dozwolonej wartości.

Zalecana dawka leku wynosi:

-    Dorośli:

o W celu uzupełnienia całkowitego żywienia pozajelitowego: od 60 do 100 mikrogramów na dobę.

o W innych sytuacjach, przy potwierdzonych niedoborach selenu: od 100 mikrogramów do maksymalnie 400 mikrogramów na dobę. Leczenie będzie kontynuowane do czasu normalizacji stężenia selenu.

-    Stosowanie u dzieci i młodzieży

o Niemowlęta: 2 mikrogramy/kg mc./dobę; u niemowląt z niską wagą urodzeniową: od 2 do 3 mikrogramów/kg mc./dobę.

o Dzieci: 2 mikrogramy/kg mc./dobę, maksymalnie do 30 mikrogramów na dobę.

Sposób podawania

Przed podaniem lek SELENIUM Jenson należy rozcieńczyć i podawać w powolnej infuzji dożylnej.

Czas leczenia

Czas leczenia zostanie ustalony przez lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku SELENIUM Jenson

Objawy ostrego (krótkotrwałego) przedawkowania to: wyczuwalny zapach czosnku w oddechu, zmęczenie, wymioty, biegunka i ból brzucha.

Objawy przewlekłego (długotrwałego) przedawkowania to zmiany skórne i zaburzenia wzrostu paznokci i włosów; przedawkowanie może także prowadzić do polineuropatii obwodowej (zaburzenie układu nerwowego, które może powodować drętwienie i uczucie mrowienia).

Leczenie przedawkowania obejmuje płukanie żołądka i wymuszoną diurezę.

W przypadku skrajnego przedawkowania (przekroczenie normy o 1000 do 10 000 razy) leczenie może obejmować próbę usunięcia seleninu z ustroju porzez dializę. Brak swoistej odtrutki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli lek jest właściwie stosowany, nie występują działania niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek SELENIUM Jenson

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie fiolki. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek SELENIUM Jenson

- Substancją czynną leku jest sodu selenin. Jedna fiolka 10 ml zawiera 219 mikrogramów seleninu sodu, co odpowiada 100 mikrogramom selenu.

Pozostały składnik leku to: woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek SELENIUM Jenson i co zawiera opakowanie

Lek SELENIUM Jenson jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem do infuzji umieszczonym w fiolce ze szkła.

Opakowanie zawiera 10 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny:

Jenson Pharmaceutical Services Ltd

Carradine House

237 Regents Park Road

Londyn N3 3LF

Wielka Brytania

Wytwórca:

Laboratoire AGUETTANT, 1, Rue Alexander Fleming, 69007 LYON, Francja DELPHARM Tours, Rue Paul Langevin, 37170 CHAMBRAY LES TOURS, Francja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Selenium Aguettant

Charakterystyka Selenium aguettant

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SELENIUM Jenson, 10 mikrogramów/ml, roztwór do infuzji.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka 10 ml z roztworem zawiera 219 mikrogramów sodu seleninu, co odpowiada 100 mikrogramom selenu.

Każdy ml roztworu zawiera 21,9 mikrogramów sodu seleninu, co odpowiada 10 mikrogramom selenu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji.

Przezroczysty, bezbarwny roztwór. pH 8,0-9,5

Osmolarność = 20 mOsm/l

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Zapobieganie niedoborom selenu u pacjentów otrzymujących żywienie pozajelitowe.

Leczenie potwierdzonych niedoborów selenu, których nie można wyrównać poprzez odpowiednie odżywanie.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

1 ml roztworu zawiera 10 mikrogramów selenu.

Dawkę należy dostosować indywidualnie w zależności od stężenia selenu i jego stopnia niedoboru.

W celu monitorowania leczenia należy określać stężenie selenu w pełnej krwi lub w surowicy.

W pełnej krwi stężenie selenu powinno wynosić od 120 do 160 mikrogramów selenu na litr, a stężenie selenu w surowicy nie powinno przekraczać 130 mikrogramów na litr.

Zalecane dawkowanie:

Dorośli:

o W celu suplementacji całkowitego żywienia pozajelitowego: od 60 do 100 mikrogramów na dobę.

o W innych sytuacjach, przy potwierdzonych niedoborach selenu: Od 100 mikrogramów do maksymalnie 400 mikrogramów na dobę podczas krótkotrwałego leczenia do normalizacji monitorowanych wyników badań laboratoryjnych.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży:

o Niemowlęta: 2 mikrogramy/kg mc./dobę; u niemowląt z niską masą urodzeniową: od 2 do 3 mikrogramów/kg mc./dobę.

o Dzieci: 2 mikrogramy/kg mc./dobę, do maksymalnie 30 mikrogramów na dobę.

Sposób podawania Podanie dożylne:

Produkt leczniczy SELENIUM Jenson, 10 mikrogramów/ml, roztwór do infuzji należy podawać w powolnej infuzji po uprzednim rozcieńczeniu w roztworze do żywienia pozajelitowego, po walidacji stabilności lub w roztworze izotonicznym (takim jak roztwór sodu chlorku 0,9% lub glukozy 5%).

4.3.    Przeciwwskazania

Tego produktu nie wolno podawać w przypadku zatrucia selenem lub nadwrażliwości na produkty zawierające selen.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia:

Produktu leczniczego nie wolno wstrzykiwać bezpośrednio, należy go uprzednio rozcieńczyć w roztworze do infuzji (patrz punkt 4.2).

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Należy regularnie kontrolować stężenie selenu w surowicy.

W przypadku całkowitego żywienia pozajelitowego i jeśli jest konieczne mieszanie z innymi lekami, zaleca się ostrożność w celu uniknięcia interakcji.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak danych lub są dostępne ograniczone dane, dotyczące stosowania selenu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczność reprodukcyjną (patrz punkt 5.3). Można rozważyć podawanie selenu podczas ciąży, jeśli będzie to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Selen przenika do mleka matki, ale nie jest spodziewany wpływ leczniczych dawek selenu na karmione piersią noworodki lub niemowlęta. Selen można stosować podczas karmienia piersią.

Płodność

Selen nie wpływał negatywnie na płodność samców szczurów. Przy podawaniu wysokich dawek selenu stwierdzono wpływ na płodność samic gryzoni (patrz punkt 5.3).

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8.    Działania niepożądane

Dawki podawane przy żywieniu pozajelitowym są małe i nie stwierdzono objawów toksyczności po podawaniu zalecanych ilości.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Ul. Al. Jerozolimskie 181 C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Objawy ostrego przedawkowania to: wyczuwalny zapach czosnku w oddechu, zmęczenie, nudności i wymioty, biegunka i ból brzucha. Przewlekłe przedawkowanie wpływa na skórę i jej przydatki, może powodować zmiany paznokci i wzroście włosów, obserwowano także przypadki polineuropatii obwodowej.

W przypadku przedawkowania należy przerwać leczenie i jeśli to konieczne, zastosować leczenie objawowe. W przypadku ostrego przedawkowania można zastosować płukanie żołądka i wymuszoną diurezę. Nie jest znane swoiste antidotum.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: suplementy mineralne.

Kod ATC: A12CE02

Selen jest niezbędnym do życia pierwiastkiem śladowym. U gryzoni zidentyfikowano do 20 selenoprotein. U ludzi, do cząstek zawierających selen należą peroksydaza glutationowa i selenoproteina P, znajdujące się w osoczu. W obu tych proteinach selen występuje w połączeniu z aminokwasami jako selenocysteina. Inne, zależne od selenu enzymy to reduktaza tioredoksynowa i 5’-dejodynaza, które katalizują reakcję konwersji tetrajodotyroniny (T4) do czynnego hormonu tarczycy trijodotyroniny (T3).

Peroksydaza glutationowa, zawierająca selen, jest częścią układu antyoksydacyjnego, chroniącego komórki u ssaków. Jeśli zapewnione są wystarczające ilości zredukowanego glutationu, peroksydaza glutationowa przekształca różne hydronadtlenki w odpowiednie alkohole. Podczas obserwacji komórkowych i subkomórkowych modeli in-vitro wykazano, że integralność błon komórkowych i subkomórkowych zależy od niezmienionego funkcjonowania układu peroksydazy glutationowej. Podejrzewa się występowanie działania synergistycznego z witaminą E, ale jeszcze nie zostało ono udowodnione. Selen, jako część peroksydazy glutationowej, jest w stanie zmniejszać szybkość peroksydacji lipidów, która powoduje niszczenie błon komórkowych.

U zwierząt i ludzi wykazano znaczenie niedoboru selenu dla przebiegu uzależnionych od jego stężenia reakcji patofizjologicznych. Peroksydaza glutationowa, zawierająca selen, wpływa na metabolizm leukotrienów, tromboksanów i prostacyklin. Niedobór selenu blokuje reakcje układu odpornościowego, a zwłaszcza niespecyficzne reakcje odporności komórkowej i humoralnej.

Niedobór selenu wpływa też na aktywność niektórych enzymów wątrobowych. Niedobór selenu nasila uszkodzenia wątroby powodowane przez czynniki utleniające lub chemiczne oraz wzmaga toksyczność metali ciężkich takich jak rtęć czy kadm.

Niedobór selenu wiązany jest także z endemiczną chorobą mięśnia sercowego, zwaną chorobą Keshan. Wiązany jest też z chorobą Kashin-Beck, endemiczną chorobą zwyrodnieniową stawów, powodującą ciężkie deformacje stawów.

Niedobór selenu może się również objawiać klinicznie w wyniku długotrwałego żywienia pozajelitowego i stosowania niezbilansowanej diety. Najczęstszymi objawami są kardiomiopatie i miopatie.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

We krwi selenin jest głównie absorbowany przez erytrocyty i redukowany enzymatycznie do selenowodoru. Selenowodór stanowi główne źródło uwalnianego selenu, służącego także jako składnik selenoprotein. W takiej zredukowanej postaci selen wiąże się z białkami osocza, obecnymi wątrobie oraz innych narządach. Drugorzędowy transport przez błony z wątroby do docelowych tkanek syntetyzujących peroksydazę glutationową odbywa się w formie selenocysteiny (selenoproteiny P). Obecnie, dalsze procesy metaboliczne związane z biosyntezą selenoprotein zbadano jedynie u organizmów prokariotycznych. Selenocysteina jest następnie swoiście włączana do łańcuchów peptydowych peroksydazy glutationowej.

Nadmiar selenowodoru przekształcany jest w zmetylowane metabolity (selenol metylu, selenek dimetylowy, jon trimetyloseleniowy), zanim zostanie wydalony z moczem lub w wydychanym powietrzu.

Całkowita ilość selenu w ludzkim ustroju wynosi od 3 mg do 20 mg. U ludzi selen jest wydalany wraz z kałem, moczem lub przez płuca, w zależności od wielkości podanej dawki. Selen jest wydalany głównie przez nerki w formie jonu trimetyloseleniowego. Wydalanie zależy od stężenia selenu.

Po dożylnym lub doustnym podaniu selen jest wydalany trójfazowo, a jego końcowy okres półtrwania wynosi od 65 do 116 dni.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Sodu selenin jest wysoce toksyczny i powoduje zgon zwierząt laboratoryjnych po podaniu pojedynczych dawek od 1 do 3 mg na kg masy ciała.

Selen nie upośledzał płodności u samców szczurów. Wpływ selenu na płodność samic gryzoni, ich reprodukcję i potomstwo odnotowano po podaniu wysokich dawek, które były również toksyczne dla samic. Nie znaleziono dowodów potwierdzających działanie teratogenne u małp.

W wielu badaniach in vitro obserwowano jednocześnie mutagenne i przeciwmutagenne działanie sodu seleninu. Podczas obserwacji in vivo przypadki potencjalnego działania mutagennego i rakotwórczego stwierdzono tylko po podaniu skrajnie dużych dawek i nie miało to miejsca w przypadku dawek leczniczych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych Woda do wstrzykiwań.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Selen generalnie wykazuje niezgodność farmaceutyczną w stosunku do kwasu askorbowego podawanego w wysokich stężeniach (powoduje on redukcję seleninu do selenu pierwiastkowego, który jest nierozpuszczalny oraz niedostępny jako źródło przyswajalnego selenu).

Produkt leczniczy SELENIUM Jenson, 10 mikrogramów/ml, roztwór do infuzji nie może być łączony z innymi produktami leczniczymi niż sodu chlorek 0,9%, glukoza 5%, roztwór do żywienia pozajelitowego lub roztwór pierwiastków śladowych.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

Produkt należy wykorzystać natychmiast po otwarciu/odtworzeniu/rozcieńczeniu.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

10 ml roztworu w fiolkach ze szkła typu I oraz korkiem z elastomeru typu I (bromobutylu) z zaciskanym aluminiowym kapslem.

Opakowanie zawiera 10 fiolek.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Laboratoire AGUETTANT 1, Rue Alexander Fleming 69007 LYON Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Selenium Aguettant