+ iMeds.pl

Selmet 50 mgUlotka Selmet

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Selmet, 50 mg, tabletki powlekane Selmet, 100 mg, tabletki powlekane

Metoprololu winian

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Selmet i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Selmet

3.    Jak przyjmować Selmet

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Selmet

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Selmet i w jakim celu się go stosuje

Selmet zawiera winian metoprololu, który należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Winian metoprololu zmniejsza wpływ na serce hormonów stresowych wydzielanych w związku z wysiłkiem fizycznym i umysłowym. W rezultacie dochodzi do spowolnienia bicia serca (ulega zmniejszeniu tętno).

Lek ten stosowany jest w leczeniu:

•    nadciśnienia tętniczego,

•    dławicy piersiowej (która objawia się bólem w klatce piersiowej spowodowanym niedotlenieniem serca),

•    zaburzeń rytmu serca (arytmii) u osób dorosłych.

Lek ten stosowany jest też w zapobieganiu:

•    napadom migreny,

•    uszkodzeniu serca, martwicy serca oraz kolejnym zawałom serca po zawale serca u osób dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Selmet

Kiedy nie przyjmować leku Selmet:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na winian metoprololu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia przewodzenia w sercu (poważny blok przedsionkowo-komorowy lub blok zatokowo-przedsionkowy);

•    jeśli u pacjenta występuje zespół chorego węzła zatokowego;

•    jeśli u pacjenta występuje nieleczona niewydolność serca, otrzymuje leki poprawiające kurczliwość serca lub znajduje się we wstrząsie spowodowanym chorobami serca;

•    jeśli pacjent ma bardzo niedrożne naczynia krwionośne, w tym problemy z krążeniem krwi (które mogą objawiać się blednięciem lub sinieniem palców rąk i stóp);

•    jeśli serce pacjenta bije bardzo wolno (poniżej 50 uderzeń na minutę);

•    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze;

•    jeśli u pacjenta występuje nadmierne zakwaszenie krwi (kwasica metaboliczna);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka postać astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP);

•    jeśli pacjent przyjmuje inne leki obniżające ciśnienie tętnicze, np. werapamil i diltiazem w postaci zastrzyków dożylnych; patrz także „Inne leki i Selmet”;

•    jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwarytmiczne, np. dysopiramid; patrz także „Inne leki i Selmet”;

•    jeśli pacjent ma nieleczone nadciśnienie tętnicze spowodowane nowotworem rdzenia nadnerczy (guzem chromochłonnym).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Selmet należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    jeśli u pacjenta występuje astma oskrzelowa;

•    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca (lek ten może bowiem maskować zmniejszone stężenie cukru we krwi);

•    jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze spowodowane nowotworem rdzenia nadnerczy (leczonym guzem chromochłonnym);

•    jeśli pacjent otrzymuje leczenie w celu złagodzenia reakcji alergicznych; Selmet może bowiem zwiększać wrażliwość pacjenta na substancje, na które pacjent jest uczulony, i nasilać reakcje alergiczne;

•    jeśli u pacjenta występuje nadczynność tarczycy (lek ten może maskować jej objawy, takie jak przyspieszona akcja serca, nadmierne pocenie się, drżenie, objawy lękowe, wzmożony apetyt lub zmniejszenie masy ciała);

•    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba skóry zwana łuszczycą;

•    jeśli pacjent ma problemy z krążeniem krwi (w palcach stóp i rąk oraz w kończynach górnych i dolnych);

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia przewodzenia w sercu (blok przedsionkowo-komorowy);

•    jeśli u pacjenta występują bóle w klatce piersiowej, których przyczyną jest dławica Prinzmetala;

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca i obecny jest którykolwiek z poniższych czynników:

-    zawał serca lub atak dławicy piersiowej w ciągu ostatnich 28 dni,

-    zaburzona czynność nerek lub wątroby,

-    wiek poniżej 40 lat lub powyżej 80 lat,

-    choroby zastawek serca,

-    powiększenie mięśnia sercowego,

-    przebycie operacji kardiochirurgicznej w ciągu ostatnich 4 miesięcy,

-    niestabilna niewydolność serca.

Jeśli pacjent ma być poddany znieczuleniu, powinien powiedzieć lekarzowi lub dentyście, że przyjmuje Selmet.

Dzieci i młodzież

Dane na temat stosowania metoprololu u dzieci i młodzieży są ograniczone, w związku z czym nie zaleca się stosowania tego leku w tej grupie wiekowej.

Inne leki i Selmet

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Selmet w postaci tabletek może wpływać na działanie pewnych innych leków, a pewne inne leki mogą leku wpływać na działanie metoprololu. Jeśli Selmet w postaci tabletek ma być stosowany jednocześnie z którymkolwiek z leków wymienionych poniżej, wówczas przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku pacjent musi skonsultować się z lekarzem.

Należy unikać jednoczesnego stosowania metoprololu z wymienionymi poniżej produktami leczniczymi.

•    Pochodnymi kwasu barbiturowego, czyli barbituranami, np. fenobarbitalem (lekiem stosowanym w leczeniu padaczki).

•    Propafenonem, chinidyną, werapamilem, diltiazemem, nifedypiną i amlodypiną (lekami stosowanymi w leczeniu chorób układu krążenia).

W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu z wymienionymi poniżej lekami lub substancjami może istnieć konieczność zmodyfikowania dawkowania.

•    Amiodaronem, dyzopiramiem (lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń    rytmu serca).

•    Indometacyną, sulindakiem, diklofenaku i floktafeniną (lekami o działaniu przeciwzapalnym, przeciwgorączkowym i przeciwbólowym).

•    Fluoksetyną, paroksetyną i bupropionem (lekami na depresję).

•    Tiorydazyną (lekiem przeciwpsychotycznym).

•    Rytonawirem (lekiem przeciwretrowirusowym).

•    Difenhydraminą (lekiem przeciwhistaminowym).

•    Hydroksychlorochiną, meflochiną (lekami stosowanymi w leczeniu malarii).

•    Terbinafiną (lekiem stosowanym w grzybicach skóry).

•    Cymetydyną (lekiem stosowanym w chorobie wrzodowej).

•    Glikozydami nasercowymi takie jak digoksyna (lekami stosowanymi w niewydolności serca).

•    Adrenaliną (lekiem stosowanym we wstrząsie i ciężkich reakcjach alergicznych).

•    Noradrenaliną (lekiem stosowanym w celu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa).

•    Innymi beta-adrenolitykami, np. beta-adrenolitykami stosowanymi w postaci kropli do oczu.

•    Inhibitorami monoaminooksydazy, czyli inhibitorami MAO (lekami stosowanymi w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona).

•    Klonidyną, guanfacyną, moksonidyną, metyldopą, rylmenidyną (lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze).

•    Ergotaminą (lekiem stosowanym w migrenie).

•    Nitratami takimi jak nitrogliceryna (stosowana w dławicy piersiowej).

•    Leki stosowane do znieczulenia ogólnego.

•    Insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi    (lekami stosowanymi w celu zmniejszenia

stężenia cukru we krwi).

•    Prazosyną, tamsulozyną, terazosyną, doksazosyną (alfa-adrenolityki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i łagodnego rozrostu gruczołu krokowego).

•    Lidokainą (lekiem miej scowo znieczulaj ącym).

•    Ryfampicyną (lekiem stosowanym w leczeniu gruźlicy).

•    Lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy (stosowanymi w zaburzeniach żołądkowych). Selmet z alkoholem

W okresie przyjmowania tego leku zaleca się unikać spożywania alkoholu. Alkohol może nasilać działanie obniżające ciśnienie tętnicze leku Selmet.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie zaleca się stosowania leku Selmet w okresie ciąży lub karmienia piersią. W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Selmet może powodować uczucie zmęczenia i zawroty głowy. Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługiwania jakiejkolwiek maszyny pacjent powinien upewnić, czy nie występują u niego wymienione objawy.

3. Jak przyjmować Selmet

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Selmet należy przyjmować na czczo i nie z posiłkiem.

Tabletki leku Selmet można podzielić na równe dawki.

Zalecana dawka to:

•    Nadciśnienie tętnicze:

Początkowo 100 mg na dobę.

•    Dławica piersiowa:

Zwykle 50-100 mg dwa razy na dobę.

•    Zaburzenia rytmu serca (arytmie):

100-200 mg na dobę.

•    Profilaktyka po zawale serca:

Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi 100 mg dwa razy na dobę.

•    Zapobieganie napadom migreny:

50-100 mg dwa razy na dobę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Selmet

Jeśli pacjent przypadkowo przyjmie większą dawkę niż została mu przepisana, powinien on wówczas natychmiast skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym bądź powiadomić lekarza lub farmaceutę. Podczas znacznego przedawkowania może wystąpić nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego i nadmierne zwolnienie rytmu serca. W konsekwencji tego może nastąpić zaburzenie czynności serca, a to z kolei może prowadzić do zatrzymania rytmu serca, osłabienia mięśnia sercowego i wstrząsu. Z innych objawów przedawkowania należy wymienić problemy z oddychaniem, skurcz mięśni w drogach oddechowych, wymioty, zaburzenia świadomości, a nawet w sporadycznych przypadkach uogólnione drgawki.

Pominięcie przyjęcia leku Selmet

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją zażyć jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Następnie należy lek przyjmować zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Selmet

Nie wolno nagle przerywać stosowania leku Selmet, gdyż może to spowodować zaostrzenie niewydolności serca i zwiększyć ryzyko zawału serca. Zmiana dawki lub całkowite zaprzestanie stosowania tego leku powinny się odbywać wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi:

   reakcja alergiczna mogąca objawiać się wysypką, nagłym zaczerwienieniem twarzy, obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła bądź utrudnionym oddychaniem lub przełykaniem.

Jest to bardzo ciężkie, lecz rzadkie działanie niepożądane. Jeśli ono wystąpi, pacjent może wymagać pilnej pomocy lekarskiej lub hospitalizacji.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych bądź jakiekolwiek inne działanie niewymienione poniżej, należy powiadomić o tym lekarza.

Bardzo częste działania niepożądane (mogące występować częściej niż u 1 na 10 osób):

•    uczucie osłabienia w pozycji stojącej spowodowane obniżeniem ciśnienia tętniczego, uczucie zmęczenia.

Częste działania niepożądane (mogące występować nie częściej niż u 1 na 10 osób):

•    zwolnienie rytmu serca,

•    trudności z utrzymaniem równowagi (bardzo rzadko z omdleniem),

•    zimne ręce i stopy,

•    kołatanie serca,

•    zawroty głowy,

•    ból głowy,

•    nudności (mdłości),

•    biegunka,

•    zaparcia,

•    ból brzucha,

•    duszność podczas intensywnego wysiłku fizycznego.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogące występować nie częściej niż u 1 na 100 osób):

•    ból w klatce piersiowej,

•    zwiększenie masy ciała,

•    depresja,

•    problemy ze skupieniem uwagi,

•    bezsenność,

•    senność,

•    koszmary senne,

•    mrowienie skóry,

•    przemijające zaostrzenie objawów niewydolności serca,

•    zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu,

•    spastyczny skurcz mięśni gładkich w ścianie oskrzeli (powodujący duszność),

•    wymioty,

•    wysypki,

•    wzmożona potliwość,

•    zatrzymanie płynów w organizmie,

•    kurcze mięśni.

Rzadkie działania niepożądane (mogące występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

•    zaostrzenie cukrzycy,

•    nerwowość,

•    objawy lękowe,

•    zaburzenia widzenia,

•    suchość lub podrażnienie oczu,

•    zapalenie spojówek,

•    impotencja, inne zaburzenia seksualne,

•    zespół Peyroniego (skrzywienie członka w stanie wzwodu),

•    zaburzenia rytmu serca (arytmie),

•    zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu,

•    suchość w jamie ustnej,

•    katar,

•    wypadanie włosów,

•    nieprawidłowości w badaniach czynnościowych wątroby.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogące występować nie częściej niż u 1 na 10 000 osób):

•    zmiany w morfologii krwi,

•    zapominanie, zaburzenia pamięci,

•    dezorientacja,

•    omamy (halucynacje),

•    zmiany osobowości, np. zmiany nastroju,

•    dzwonienie w uszach (szumy uszne),

•    problemy ze słuchem,

•    zaburzenia smaku,

•    zapalenie wątroby,

•    nadwrażliwość na światło,

•    zaostrzenie łuszczycy lub wystąpienie łuszczycy, zmiany łuszczycopodobne,

•    zmniejszenie siły mięśniowej,

•    bóle stawowe,

•    martwica tkanek u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Selmet

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, pudełku i etykiecie butelki po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Selmet

•    Substancją czynną leku jest metoprololu winian. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg lub

100 mg metoprololu winianu.

•    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, talk, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki:

50 mg: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), polisorbat 80, talk, żelaza tlenek czerwony (E172). 100 mg: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol, polisorbat 80, talk, indygotyna, lak (E 132).

Jak wygląda Selmet i co zawiera opakowanie

Selmet 50 mg:

Okrągłe tabletki powlekane barwy brzoskwiniowej o średnicy 8,1 mm z wytłoczoną na jednej stronie literą „C” nad liczbą „74” oraz głęboką linią podziału na drugiej stronie.

Selmet 100 mg:

Okrągłe tabletki powlekane barwy jasnoniebieskiej o średnicy 10,6 mm z wytłoczoną na jednej stronie literą „C” nad liczbą „75” oraz głęboką linią podziału na drugiej stronie.

Tabletki leku Selmet dostępne są w blistrach PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku: po 20, 28, 30, 50, 56, 60 i 100 tabletek.

Butelka z HDPE z zamknięciem z PP w tekturowym pudełku zawierającym 30 albo 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

S-LAB Sp. z o.o.

ul. Kiełczowska 2 55-095 Mirków Polska

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

lub

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road

Ruislip HA4 6QD Wielka Brytania

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2014?

Selmet

Charakterystyka Selmet

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Selmet, 50 mg, tabletki powlekane Selmet, 100 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg metoprololu winianu. Jedna tabletka powlekana zawiera 100 mg metoprololu winianu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Selmet 50 mg:

Okrągłe tabletki powlekane barwy brzoskwiniowej o średnicy 8,1 mm z wytłoczoną na jednej stronie literą „C” nad liczbą „74” oraz głęboką linią podziału na drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Selmet 100 mg:

Okrągłe tabletki powlekane barwy jasnoniebieskiej o średnicy 10,6 mm z wytłoczoną na jednej stronie literą „C” nad liczbą „75” oraz głęboką linią podziału na drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Selmet jest wskazany do stosowania u osób dorosłych:

•    w nadciśnieniu tętniczym,

•    w dławicy piersiowej,

•    w tachyarytmiach, szczególnie    w    częstoskurczu nadkomorowym,

•    w zapobieganiu zgonowi sercowemu i ponownemu zawałowi mięśnia sercowego po ostrej fazie zawału,

•    w zapobieganiu napadom migreny.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

W każdym przypadku dawka musi być dostosowana do indywidualnego zapotrzebowania pacjenta i nie powinna ona przekraczać 400 mg/dobę. Poniżej podano wytyczne dotyczące dawkowania:

Dorośli:

Nadciśnienie tętnicze: Początkowo 100 mg na dobę. Dawkę tę można zwiększyć, jeśli istnieje taka konieczność, do 200 mg na dobę w dawce pojedynczej lub w dawkach podzielonych. W celu dalszego obniżenia ciśnienia tętniczego można rozważyć skojarzone stosowanie omawianego produktu leczniczego z innym hipotensyjnym produktem leczniczym.

Dławica piersiowa: Zwykle 50-100 mg dwa razy na dobę. Dawkę tę można dalej zwiększać lub stosować łącznie z nitratami.

Tachyarytmie: Zwykle wystarcza stosowanie dawki dobowej wynoszącej 100-200 mg W razie konieczności dawkę tę można zwiększyć.

Po leczeniu dożylnym zawału mięśnia sercowego w ostrej fazie: Doustne podawanie tego produktu leczniczego należy rozpocząć 15 minut po ostatnim wstrzyknięciu dożylnym, stosując dawkę 50 mg co 6 godzin przez 48 godzin.

Zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego: Dawka podtrzymująca wynosi 100 mg dwa razy na dobę. Zapobieganiu napadom migreny: 50-100 mg dwa razy na dobę.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Czynność nerek nie wpływa w sposób istotny na tempo eliminacji omawianego produktu leczniczego z organizmu, w związku z czym nie ma potrzeby modyfikowania dawkowania.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Zwykle metoprolol może być podawany w tej samej dawce pacjentom z marskością wątroby co pacjentom z prawidłową czynnością tego narządu. Zmniejszenie dawkowania należy rozważyć tylko wówczas, gdy obecne są objawy ciężkiego zaburzenia czynności wątroby (np. u pacjentów z zespoleniem wrotno-układowym) (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania omawianego produktu leczniczego u pacjentów w wieku powyżej 80 lat. Podczas zwiększania dawkowania należy zachować szczególną ostrożność. Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów w podeszłym wieku, gdyż może u nich dochodzić do nadmiernego spadku ciśnienia tętniczego lub częstości rytmu serca.

Dzieci i młodzież

Dane na temat stosowania metoprololu u dzieci i młodzieży są ograniczone, w związku z czym nie zaleca się stosowania u nich produktu leczniczego Selmet.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować na czczo (patrz punkt 5.2).

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na metoprolol, inne beta-adrenolityki lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia.

-    Nieustabilizowana lub ostra zdekompensowana niewydolność serca (obrzęk płuc, hipoperfuzja lub niedociśnienie), w których to przypadkach wskazane jest ciągłe lub okresowe dożylne podawanie agonistów receptorów beta-adrenergicznych o działaniu inotropowym.

-    Objawowy i klinicznie istotny rzadkoskurcz zatokowy (z częstością rytmu serca poniżej 50 uderzeń na minutę).

-    Zespół chorego węzła zatokowego.

-    Wstrząs kardiogenny.

-    Ciężka choroba tętnic obwodowych.

-    Niedociśnienie (skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 50 mm Hg).

-    Kwasica metaboliczna.

-    Ciężka postać astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

-    Blok zatokowo-przedsionkowy wyższego stopnia.

Metoprololu nie wolno podawać pacjentom z podejrzeniem świeżego zawału mięśnia sercowego i częstością rytmu serca poniżej 50 uderzeń na minutę, odstępem PQ przekraczającym 0,24 s lub skurczowym ciśnieniem tętniczym poniżej 100 mm Hg.

Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie dożylne antagonistów wapnia z grupy werapamilu lub diltiazemu oraz innych leków przeciwarytmicznych (np. dyzopiramidu); wyjątek - oddział intensywnej opieki medycznej (patrz punkt 4.5).

Nieleczony guz chromochłonny.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z astmą beta-adrenolityki muszą być stosowane z zachowaniem ostrożności. Jeśli w momencie włączania metoprololu pacjent stosuje już beta2-mimetyk (w postaci tabletek lub w postaci wziewnej), wówczas dawkę beta2-mimetyku należy skontrolować i, jeśli stwierdzi się taką potrzebę, zwiększyć.

Metoprolol może zmniejszyć działanie leków przeciwcukrzycowych i maskować objawy hipoglikemii.

W rzadkich przypadkach w związku ze stosowaniem metoprololu może dochodzić do nasilenia zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego (z ewentualnym blokiem przedsionkowo-komorowym). U pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia beta-adrenolityki należy stosować z zachowaniem ostrożności (patrz punkt 4.3).

Z powodu działania hipotensyjnego metoprolol może zaostrzać objawy chorób naczyń obwodowych

Jeśli pacjentowi z guzem chromochłonnym lekarz przepisuje metoprolol, wówczas przed rozpoczęciem jego stosowania oraz w trakcie jego stosowania musi być również stosowany alfa-adrenolityk.

U pacjentów z dławicą Prinzmetala betai-adrenolityki należy stosować z zachowaniem ostrożności ze względu na ryzyko zwiększenia częstości i czasu trwania napadów dławicowych.

Metoprolol może maskować objawy tyreotoksykozy. Metoprolol należy w związku z tym stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z potwierdzeniem lub podejrzeniem tyreotoksykozy oraz uważnie monitorować czynność tarczycy i serca.

Przed zabiegiem operacyjnym anestezjolog musi zostać poinformowany o tym, że pacjent stosuje beta-adrenolityki. Nie zaleca się przerwania stosowania beta-adrenolityku na czas zabiegu operacyjnego.

Nie wolno nagle przerwać stosowania beta-adrenolityków. Jeśli stosowanie omawianego produktu leczniczego musi zostać przerwane, wówczas - jeśli to tylko możliwe - dawka powinna by stopniowo zmniejszana przez okres co najmniej dwóch tygodni do dawki 25 mg na dobę, a przez ostatnie 6 dni poprzedzających całkowite przerwanie stosowania omawianego produktu leczniczego powinien on być stosowany w dawce 25 mg na dobę. Jeśli u pacjenta pojawiają się jakiekolwiek objawy, wówczas dawkę należy zmniejszać wolniej. Nagłe przerwanie stosowania beta-adrenolityka może doprowadzić do zaostrzenia niewydolności serca i zwiększać ryzyko zawału mięśnia sercowego i nagłego zgonu.

Metoprolol, podobnie jak inne beta-adrenolityki, może też prowadzić do zwiększenia wrażliwości na alergeny i zwiększenia nasilenia reakcji anafilaktycznych. U pacjentów otrzymujących beta-adrenolityki adrenalina nie zawsze daje pożądany działania terapeutycznego (patrz także punkt 4.5).

Beta-adrenolityki mogą wywoływać lub zaostrzać łuszczycę.

Brak wystarczających danych na temat stosowania metoprololu u pacjentów z niewydolnością serca współwystępującą z wymienionymi poniżej czynnikami towarzyszącymi:

-    niestabilną niewydolnością serca (w IV klasie czynnościowej wg NYHA),

-    świeżym zawałem mięśnia sercowego lub niestabilną dławicą piersiową w okresie minionych 28 dni,

-    zaburzeniem czynności nerek,

-    zaburzeniem czynności wątroby,

-    w wieku powyżej 80 lat,

-    w wieku poniżej 40 lat,

-    hemodynamicznie istotnymi wadami zastawkowymi serca,

-    kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory,

-    w trakcie lub po zabiegu kardiochirurgicznym w okresie czterech miesięcy przed rozpoczęciem stosowania metoprololu.

W przypadku narastającego rzadkoskurczu dawkowanie należy zmniejszyć bądź przerwać stosowanie omawianego produktu leczniczego.

Produktu leczniczego Selmet nie wolno podawać pacjentom z nieleczoną zastoinową niewydolnością serca. W pierwszej kolejności bowiem zastoinową niewydolność serca należy wyrównać. Jeśli jednocześnie stosowana jest digoksyna, należy pamiętać, że oba produkty lecznicze zmniejszenie przewodzenia przedsionkowo-komorowe i że w związku z tym istnieje ryzyko wystąpienia rozkojarzenia przedsionkowo-komorowego. Oprócz tego mogą pojawić się łagodne powikłania krążeniowe objawiające się zawrotami głowy, rzadkoskurczem i skłonnością do zapaści.

Opisywano przypadki suchości oczu lub sporadycznie suchości oczu współwystępującej z wysypką skórną. W większości przypadków objawy te ustępowały po odstawieniu metoprololu. Pacjentów należy obserwować ze względu na wystąpienie ewentualnych działań niepożądanych dotyczących narządu wzroku. Jeśli działania te wystąpią, należy rozważyć odstawienie metoprololu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy unikać jednoczesnego stosowania metoprololu z wymienionymi poniżej produktami leczniczymi.

Pochodne kwasu barbiturowego. Barbiturany (badania przeprowadzono na pentobarbitalu) nasilają metabolizm metoprololu poprzez indukcję enzymów.

Propafenon. Kiedy rozpoczęto stosowanie propafenonu u czterech pacjentów przyjmujących metoprolol, stężenie metoprololu w osoczu uległo zwiększeniu o 2 do 5 razy, a u dwóch pacjentów wystąpiły typowe działania niepożądane metoprololu. Interakcje te potwierdzono w badaniu z udziałem ośmiu zdrowych ochotników. Opisane interakcje są najprawdopodobniej wynikiem tego, że propafenon - podobnie jak chinidyna - hamuje metabolizm metoprololu odbywający się z udziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P450 (CYP2D6). Pacjenci przyjmujący propafenon i metoprolol są trudni w prowadzeniu ze względu na to, że propafenon również wykazuje działanie blokujące receptory beta-adrenergiczne.

Antagoniści wapnia. W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu i antagonistów wapnia z grupy werapamilu i diltiazemu może dochodzić do nasilenia działania inotropowego ujemnego i chronotropowego ujemnego. Antagonistów wapnia z grupy werapamilu nie należy podawać dożylnie pacjentom leczonym beta-adrenolitykami ze względu na ryzyko wystąpienia niedociśnienia, zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz niewydolności lewej komory (patrz punkt 4.3).

U pacjentów z zaburzeniem czynności serca stosowanie metoprololu z antagonistami wapnia jest przeciwwskazane. Jak w przypadku pozostałych beta-adrenolityków, jednoczesne stosowanie metoprololu i antagonistów wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny (np. nifedypiny i amlodypiny) może zwiększać ryzyko wystąpienia niedociśnienia, a u pacjentów z utajoną niewydolnością serca stan ten może ulec ujawnieniu.

W przypadku jednoczesnego stosowania metoprololu z wymienionymi poniżej produktami leczniczymi może istnieć konieczność zmodyfikowania dawkowania:

Amiodaron. Analiza jednego przypadku wskazuje na to, że u pacjentów leczonych amiodaronem może wystąpić ciężki rzadkoskurcz zatokowy podczas jednoczesnego stosowania metoprololu. Amiodaron cechuje się bardzo długim okresem półtrwania (wynoszącym około 50 dni), co oznacza, że inne produkty lecznicze mogą z nim wchodzić w interakcje jeszcze długo po jego odstawieniu.

Przeciwarytmiczne produkty lecznicze klasy I. Podczas jednoczesnego stosowania przeciwarytmicznych produktów leczniczych klasy I i beta-adrenolityków dochodzi do sumowania się działania inotropowego ujemnego, co może prowadzić do wystąpienia poważnych hemodynamicznych działań niepożądanych u pacjentów z zaburzeniem czynności lewej komory. Tego połączenia produktów leczniczych należy unikać w zespole chorego węzła zatokowego oraz w zaburzeniach przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Interakcje tego rodzaju są najlepiej udokumentowane dla dyzopiramidu.

Ni esteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Leki przeciwgorączkowe typu NLPZ znoszą działanie hipotensyjne beta-adrenolityków. Badania przeprowadzono głównie na indometacynie. Nie uważa się, aby interakcje te zachodziły w przypadku sulindaku. Nie było możliwe wykazanie tego rodzaju interakcji w badaniu dotyczącym diklofenaku.

Inhibitory CYP2D6. Metoprolol jest substratem CYP2D6. Stosowanie produktów leczniczych hamujących aktywność tego enzymu może prowadzić do zwiększenia stężenia metoprololu w osoczu. Przykładami klinicznie istotnych inhibitorów CYP2D6 są np.: leki przeciwdepresyjne, takie jak fluoksetyna, paroksetyna czy bupropion, leki przeciwpsychotyczne, takie jak tiorydazyna, leki przeciwarytmiczne, takie jak propafenon, leki przeciwwirusowe, takiej jak rytonawir, leki przeciwhistaminowe, takie jak difenhydramina, leki przeciwmalaryczne, takie jak hydroksychlorochina czy chinidyna, leki przeciwgrzybicze, takie jak terbinafina, oraz leki stosowane w chorobie wrzodowej żołądka, takie jak cymetydyna. W przypadku rozpoczęcia stosowania wymienionych produktów leczniczych u pacjentów leczonym metoprololem może być konieczne zmniejszenie dawki metoprololu.

Difenhydramina.. Difenhydramina zmniejsza (2,5 razy) klirens metoprololu do alfa-hydroksymetoprololu u osób szybko hydroksylujących za pośrednictwem CYP2D6, w wyniku czego nasila działanie metoprololu.

Glikozydy nasercowe. Glikozydy nasercowe w skojarzeniu z beta-adrenolitykami mogą wydłużać czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i indukować rzadkoskurcz.

Adrenalina (epinefryna). Opublikowano dwanaście doniesień dotyczących ciężkiego niedociśnienia i rzadkoskurczu u pacjentów leczonych nieselektywnymi beta-adrenolitykami (w tym pindololem i propranololem), którym to pacjentom podawano adrenalinę. Obserwacje te potwierdzono w badaniach z udziałem zdrowych ochotników. Wysunięto też sugestię, że adrenalina podawana w ramach znieczulenia miejscowego może wywoływać wspomniane reakcje przy podaniu donaczyniowym. Ryzyko to powinno być znacznie mniejsze w przypadku kardioselektywnych beta-adrenolityków.

Noradrenalina (fenylopropanolamina). U zdrowych osobników noradrenalina w dawkach pojedynczych wynoszących 50 mg może zwiększać rozkurczowe ciśnienie tętnicze do nieprawidłowych wartości. Zasadniczo propranolol zapobiega zwiększeniu ciśnienia tętniczego spowodowanemu przez noradrenalinę. Beta-adrenolityki mogą jednak wywoływać paradoksalne reakcje hipertensyjne u pacjentów przyjmujących duże dawki noradrenaliny. Opisano dwa przypadki przełomu nadciśnieniowego u pacjentów otrzymujących wyłącznie noradrenalinę.

Chinidyna. Chinidyna hamuje metabolizm metoprololu u osób szybko hydroksylujących (którzy stanowią nieco ponad 90% populacji Szwecji), co prowadzi do znacznego zwiększenia stężenia metoprololu w osoczu i nasilenia objawów blokady receptorów beta-adrenergicznych. Podobnej reakcji można się spodziewać w przypadku innych beta-adrenolityków metabolizowanych przez ten sam izoenzym (CYP2D6).

Produkty lecznicze hamujące przewodnictwo w zwojach nerwowych układu współczulnego oraz inne beta-adrenolityki. Pacjenci stosujący łącznie z metoprololem produkty lecznicze hamujące przewodnictwo w zwojach nerwowych układu współczulnego bądź też inne beta-adrenolityki (w tym beta-adrenolityki w postaci kropli do oczu) wymagają ciągłego monitorowania.

Inhibitory MAO. Inhibitory MAO powinny być stosowane z zachowaniem ostrożności, gdyż jednoczesne ich stosowanie z beta-adrenolitykami może prowadzić do rzadkoskurczu i nasilonego działania hipotensyjnego. Na początku stosowania tego połączenia produktów leczniczych zaleca się monitorowanie ciśnienia tętniczego i częstości rytmu serca.

Hipotensyjne produkty lecznicze o działaniu ośrodkowym (klonidyna, guanfacyna, moksonidyna, metyldopa. rylmenidyna). Nagłe ich odstawienie, szczególnie przed przerwaniem stosowania beta-adrenolityka, może zwiększać ryzyko wystąpienia tzw. nadciśnienia z odbicia.

Jednoczesne stosowanie klonidyny z nieselektywnym beta-adrenolitykiem, ale też niewykluczone, że z selektywnym beta-adrenolitykiem, zwiększa ryzyko wystąpienia nadciśnienia z odbicia. Jeśli klonidyna jest stosowana jednocześnie z beta-adrenolitykiem, wówczas jej stosowanie należy kontynuować jeszcze przez jakiś czas po odstawieniu beta-adrenolityku.

Paroksetyna. Paroksetyna może zwiększać stężenie metoprololu w osoczu, prowadząc do nasilenia działania blokującego receptorów beta-adrenergicznych.

Ergotamina. Ponieważ beta-adrenolityki mogą wpływać na krążenie obwodowe, podczas stosowania leków o podobnym działaniu, np. ergotaminy, należy zachować ostrożność.

Azotany. Nitraty mogą nasilać działanie hipotensyjne metoprololu.

Parasympatykomimetyki. Jednoczesne stosowanie parasympatykomimetyów może powodować długo utrzymujący się rzadkoskurcz.

Sympatykomimetyki. Metoprolol zmniejsza działanie pobudzania receptorów betai-adrenergicznych przez sympatykomimetyki, a jego wpływ na działanie rozkurczające oskrzela wywierane przez beta2-mimetyki powinien być niewielki.

Leki do znieczulenia ogólnego. Nie można wykluczyć nasilenia działania kardiodepresyjnego podczas jednoczesnego stosowania metoprololu i wziewnych leki do znieczulenia; ponieważ jednak blokada receptorów beta-adrenergicznych może zapobiegać nadmiernym wahaniom ciśnienia tętniczego podczas, gdy pacjent jest zaintubowany i blokadę tę można szybko znieść za pomocą beta-mimetyków, jednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych nie jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.4).

Insulina i doustne leki hipoglikemizujące. Beta-adrenolityki, szczególnie nieselektywne, mogą nasilać działanie hipoglikemizujące insuliny i doustnych leków hipoglikemizujących. W tym wypadku dawkowanie doustnych leków hipoglikemizujących musi być zmodyfikowane.

Alfa-adrenolityki, takie jak prazosyna, tamsulozyna, terazosyna, doksazosyna . Zwiększone ryzyko niedociśnienia, szczególnie ciężkiego niedociśnienia ortostatycznego.

Floktafenina. Beta-adrenolityki mogą zaburzać kompensacyjne reakcje układu krążenia na zmniejszenie ciśnienia tętniczego lub wstrząs, który może być indukowany przez floktafeninę.

Produkty lecznicze zwiotczające mięśnie szkieletowe. Stosowanie produktów leczniczych zwiotczających mięśnie szkieletowe typu kurary z metoprololem nasilało blokadę przewodzenia nerwowo-mięśniowego. Należy monitorować ciśnienie tętnicze i - jeśli konieczne - odpowiednio modyfikować dawkowanie leków hipotensyjnych.

Lidokaina. Metoprolol może zmniejszać klirens lidokainy.

Substancje indukujące enzymy wątrobowe. Substancje indukujące enzymy wątrobowe (np. ryfampicyna) mogą powodować zmniejszenie stężenia metoprololu w osoczu.

Meflochina.. Zwiększone ryzyko rzadkoskurczu.

Produkty lecznicze zobojętniające kwas żołądkowy. Kiedy metoprolol był podawany jednocześnie z produktem leczniczym zobojętniającym kwas żołądkowy, obserwowano zwiększenie stężenia metoprololu w osoczu.

Alkohol. Podczas spożywania alkoholu w trakcie stosowania metoprololu stężenie alkoholu we krwi może osiągać większe stężenie i zmniejszać się wolniej.

Wpływ metoprololu i innych hipotensyjnych produktów leczniczych na ciśnienie tętnicze zwykle sumuje się. Należy zachować ostrożność w przypadku łącznego stosowania metoprololu z innymi hipotensyjnymi produktami leczniczymi bądź produktami leczniczymi mogącymi zmniejszać ciśnienie tętnicze, np. tricyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, barbituranami i pochodnymi fenotiazyny. Należy jednak pamiętać o tym, że leczenie skojarzone kilkoma hipotensyjnymi produktami leczniczymi często może być stosowane z korzyścią dla pacjenta w postaci lepszej kontroli nadciśnienia tętniczego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono żadnych dobrze kontrolowanych badań dotyczących stosowania metoprololu u kobiet w ciąży, dlatego metoprolol można stosować w ciąży tylko wówczas, gdy korzyści dla matki przewyższają zagrożenia dla zarodka lub płodu.

Beta-adrenolityki zmniejszają perfuzję łożyska i mogą być przyczyną obumarcia płodu i przedwczesnego porodu. Po długotrwałym leczeniu kobiet w ciąży z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym obserwowano przypadki wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrastania płodu. Beta-adrenolityki mogą być przyczyną przedłużającego się porodu oraz rzadkoskurczu u płodu i noworodka. Opisywano ponadto przypadki hipoglikemii, niedociśnienia, hiperbilirubinemii i zahamowania reakcji na niedotlenienie u noworodków. Należy w związku z tym stosować najmniejszą możliwą dawkę, a stosowanie omawianego produktu leczniczego należy przerwać 48 do 72 godzin przed wyliczoną datą porodu. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas w okresie 48 do 72 godzin po urodzeniu noworodka należy monitorować w celu wykrycia objawów blokady beta-adrenergicznej (np. powikłań ze strony serca i płuc).

Nie stwierdzono, aby beta-adrenolityki działały teratogennie u zwierząt, choć stwierdzano zmniejszenie przepływu krwi przez pępowinę, spowolnienie wzrastania, zaburzenia kostnienia i zwiększoną liczbę przypadków obumarcia płodu i zgonu po urodzeniu.

Karmienie piersią

Stężenie metoprololu w mleku kobiecym jest w przybliżeniu trzykrotnie większe od stężenia metoprololu w osoczu matki. Choć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u dziecka karmionego piersią wydaje się małe w przypadku podawania dawek terapeutycznych omawianego produktu leczniczego (z wyjątkiem osób z zaburzeniami metabolicznymi), karmione piersią dzieci należy tak czy inaczej monitorować w celu wykrycia ewentualnych objawów blokady receptorów beta-adrenergicznych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Metoprolol - podobnie jak pozostałe beta-adrenolityki - może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy brać pod uwagę możliwość sporadycznego występowania zawrotów głowy i uczucia zmęczenia. Pacjentów należy o tym uprzedzić. Działania te mogą się najprawdopodobniej nasilać w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu lub zmianie na stosowanie innego produktu leczniczego.

4.8 Działania niepożądane

Metoprolol jest dobrze tolerowany, a działania niepożądane występujące podczas jego stosowania są z reguły łagodne i odwracalne. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym omawianego produktu leczniczego jest uczucie zmęczenia. Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów) może wystąpić zgorzel (u pacjentów z ciężkimi chorobami naczyń obwodowych), małopłytkowość i agranulocytoza. Poniżej wymieniono działania niepożądane stwierdzane w badaniach klinicznych i podczas rutynowego stosowania. W wielu przypadkach nie udało się ustalić ponad wszelką wątpliwość związku ze stosowaniem (winianu) metoprololu.

Działania

niepożądane

występujące

bardzo

często

(>1/10)

Działania niepożądane występujące często (od >1/100 do <1/10)

Działania niepożądane występujące niezbyt często (od >1/1000 do <1/100)

Działania

niepożądane

występujące

rzadko

(od >1/10 000

do <1/1000)

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Małopłytko

wość,

leukopenia

Zaburzenia

endokrynolog-

giczne

Zaostrzenie

utajonej

cukrzycy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększenie masy ciała

Zaburzenia

psychiczne

Depresja, zaburzenia skupienia uwagi, senność lub bezsenność, koszmary senne

Nerwowość,

objawy

lękowe

Zapominanie lub zaburzenia pamięci, dezorientacja, omamy, zmiany osobowości (np. zmiany nastroju)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Zawroty głowy, ból głowy

Parestezje

Zaburzenia

oka

Zaburzenia

widzenia,

suchość lub

podrażnienie

oczu,

zapalenie

spojówek

Zaburzenia

ucha

i błędnika

Szumy uszne,

zaburzenia

słuchu

Działania

niepożądane

występujące

bardzo

często

(>1/10)

Działania niepożądane występujące często (od >1/100 do <1/10)

Działania niepożądane występujące niezbyt często (od >1/1000 do <1/100)

Działania

niepożądane

występujące

rzadko

(od >1/10 000

do <1/1000)

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia

serca

Rzadko-

skurcz,

zaburzenia

równowagi

(bardzo

rzadko z

towarzyszący

mi

omdleniami),

kołatanie

serca

Przemijające

zaostrzenie

objawów

niewydolności

serca, blok

przedsionkowo-

komorowy I

stopnia, ból w

okolicy

przedsercowej

Czynnościowe zaburzenia serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodzenia

Zaburzenia

naczyniowe

Nasilone

zmniejszenie

ciśnienia

tętniczego

i niedociśnie-

nie

ortostatyczne

bardzo

rzadko

omdlenia

Zimne ręce i stopy

Martwica

u pacjentów

z ciężkimi

chorobami

naczyń

obwodowych

przed

rozpoczęciem

stosowania

omawianego

produktu

leczniczego,

zaostrzenie

chromania

przestankowego

lub zespołu

Raynauda

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność

czynnościo

wa

Skurcz oskrzeli

Zapalenie

błony

śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, ból brzucha, zaparcia

Wymioty

Suchość w jamie ustnej

Zaburzenia

smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Nieprawidłowe wartości parametrów czynnościowy ch wątroby

Zapalenie

wątroby

Działania

niepożądane

występujące

bardzo

często

(>1/10)

Działania niepożądane występujące często (od >1/100 do <1/10)

Działania niepożądane występujące niezbyt często (od >1/1000 do <1/100)

Działania

niepożądane

występujące

rzadko

(od >1/10 000

do <1/1000)

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka (pokrzywka przypominająca łuszczycę i dystroficzne zmiany skórne), nadmierna potliwość

Wypadanie

włosów

Reakcje nadwrażliwości na światło, zaostrzenie łuszczycy, pojawienie się nowych objawów łuszczycy, zmiany dermatologiczne

przypominające

łuszczycę

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze

mięśniowe

Bóle stawowe, osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Impotencja i inne

dysfunkcje

płciowe,

stwardnienie

plastyczne

prącia (zespół

Peyroniego)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Obrzęki

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność

Przyjęcie przez osobę dorosłą dawki 7500 mg spowodowało u tej osoby śmiertelne zatrucie. Przyjęcie przez 5-letnie dziecko dawki 100 mg nie powodowało żadnych objawów po wykonaniu płukania żołądka. Przyjęcie dawki 450 mg przez 12-letnie dziecko oraz dawki 1400 mg przez osobę dorosłą powodowało umiarkowane zatrucie. Przyjęcie dawki 2500 mg przez osobę dorosłą powodowało ciężkie zatrucie, a dawki 7500 mg przez osobę dorosłą - bardzo ciężkie zatrucie.

Objawy

Przedawkowanie metoprololu może prowadzić do nasilonego niedociśnienia, rzadkoskurczu zatokowego, bloku przedsionkowo-komorowego, niewydolności serca, wstrząsu kardiogennego, zatrzymania czynności serca, asystolii, wydłużenia odstępu QT (pojedyncze przypadki), zaburzenia perfuzji obwodowej, skurczu oskrzeli, utraty przytomności (ze śpiączką włącznie), nudności, wymiotów i sinicy. Może też wystąpić depresja oddechowa, bezdech, drżenie drobnofalowe, drgawki, wzmożona potliwość, parestezje, ewentualnie skurcz przełyku, hipoglikemia (szczególnie u dzieci) lub hiperglikemia, hiperkaliemia, zaburzenia czynności nerek, przemijające objawy nużliwości mięśni.

W określonych przypadkach, szczególnie u dzieci i młodzieży, mogą dominować objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego oraz depresja oddechowa.

Objawy te mogą być nasilane przez jednoczesne spożycie alkoholu lub jednoczesne stosowanie hipotensyjnych produktów leczniczych, klonidyny lub barbituranów.

Pierwsze objawy przedawkowania pojawiają się w okresie do 20 minut do 2 godzin od przyjęcia produktu leczniczego. Skutki masywnego przedawkowania mogą utrzymywać się przez kilka dni mimo zmniejszającego się stężenia metoprololu w osoczu.

Leczenie

Pacjent powinien zostać przyjęty do szpitala i generalnie leczony na oddziale intensywnej opieki medycznej z ciągłym monitorowaniem czynności serca, gazometrii i parametrów biochemicznych.

Jeśli konieczne, powinny zostać podjęte natychmiastowe postępowanie podtrzymujące podstawowe czynności życiowe, takie jak sztuczna wentylacja czy elektrostymulacja serca. Nawet pacjenci po niewielkim przedawkowaniu, którzy wyglądają na zdrowych, powinni być ściśle obserwowani w celu wykrycia objawów zatrucia przez co najmniej 4 godziny.

Jeśli konieczne, należy podać węgiel aktywowany i wykonać płukanie żołądka. UWAGA! Atropina (w dawce 0,25-0,50 mg iv. u dorosłych lub w dawce 10-20 pg/kg mc. u dzieci) powinna zostać podana przed płukaniem żołądka (ze względu na ryzyko pobudzenia nerwu błędnego). Intubację i wentylację wspomaganą należy stosować zależnie od bardzo szerokich wskazań. Należy odpowiednio uzupełniać płyny. Należy podać glukozę we wlewie dożylnym. Pacjenta należy podłączyć do monitora EKG. W celu zablokowania nerwu błędnego można podać siarczan atropiny (w dawce 0,5-2,0 mg dożylnie). Podawanie atropiny można powtarzać.

W przypadku ciężkiego niedociśnienia, rzadkoskurczu lub ryzyka rozwoju niewydolności serca pacjentowi można podać betai-mimetyk (np. prenalterol lub izoprenalinę) dożylnie w odstępie od 2 do 5 minut bądź we wlewie dożylnym do uzyskania pożądanego działania. Jeśli selektywny betai-mimetyk nie jest dostępny, wówczas można zastosować dopaminę.

Jeśli nie udaje się uzyskać pożądanego działania, wówczas można zastosować inny sympatykomimetyk, np. dobutaminę lub noradrenalinę.

Pacjentowi można też podać glukagon w dawce od 1 do 10 mg. Może być konieczne zastosowanie stymulatora serca. Aby zapobiec skurczowi oskrzeli można pacjentowi podać beta2-mimetyk, jednak wówczas - w trakcie oraz po zakończeniu podawania leku rozkurczającego oskrzela - pacjenta należy monitorować kątem celu wykrycia zaburzeń rytmu serca.

Uwaga! Ze względu na zablokowanie receptorów beta-adrenergicznych dawki konieczne do stosowania w leczeniu przedawkowania są dużo większe od zwykle stosowanych dawek terapeutycznych.

Uwaga! W przypadku zatrzymania krążenia po przedawkowaniu beta-adrenolityka może być przez kilka godzin konieczna resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: beta-adrenolityki, selektywne.

Kod ATC: C 07 AB 02.

Mechanizm działania

Metoprolol to wybiórczy antagonista receptorów betai-adrenergicznych.

Wywiera on większe działanie blokujące receptory betai-adrenergiczne (czyli receptory odpowiedzialne za przyspieszanie rytmu serca i zwiększanie kurczliwości mięśnia sercowego oraz za uwalnianie kwasów tłuszczowych z magazynów tkankowych) niż działanie blokujące receptory beta2-adrenergiczne odpowiedzialne za rozszerzenie oskrzeli i naczyń.

Metoprolol wykazuje nieistotne działanie stabilizujące błony komórkowe i nie wykazuje wewnętrznej aktywności agonistycznej.

Metoprolol osłabia albo całkowicie znosi pobudzający wpływ na serce katecholamin (szczególnie wydzielanych w sytuacjach wysiłku fizycznego lub stresu). Metoprolol spowalnia rytm serca, zmniejsza pojemność minutową serca i kurczliwość mięśnia sercowego oraz obniża ciśnienie tętnicze.

Jeśli jest to konieczne, metoprolol może być podawany łącznie z beta2-mimetykiem u pacjentów z objawami chorób układu oddechowego z zaburzeniami wentylacji typu obturacyjnego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie i dystrybucja

Po podaniu doustnym metoprolol ulega całkowitemu wchłonięciu, osiągając maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 1,5 do 2 godzin po podaniu. Z powodu silnego efektu pierwszego przejścia biodostępność metoprololu po jednorazowym podaniu doustnym wynosi około 50%. Przyjęcie metoprololu z pokarmem zwiększa jego dostępność biologiczną do około 70%. Jedynie niewielka frakcja metoprololu (około 5-10%) wiąże się z białkami osocza. Metoprolol przenika przez łożysko i do mleka kobiecego.

Metabolizm i eliminacja

Metoprolol metabolizowany jest drogą utleniania w wątrobie. Trzy zidentyfikowane dotąd metabolity okazały się nie wykazywać klinicznie istotnego działania blokującego receptory beta-adrenergiczne.

Metoprolol metabolizowany jest głównie, choć nie wyłącznie, przez występujący w wątrobie izoenzym 2D6 cytochromu P450. Ze względu na polimorfizm genu kodującego CYP2D6 szybkość obrotu wykazuje dużą zmienność osobniczą. U osób wolno metabolizujących (ok. 7-8%) stwierdza się większe stężenia w osoczu i wolniejszą eliminację niż u osób szybko metabolizujących. Stężenia w osoczu są jednak u danej osoby stabilne i powtarzalne.

Ponad 95% dawki podanej doustnie ulega wydaleniu z moczem. Około 5% podanej dawki, a u pojedynczych pacjentów nawet 30%, ulega wydaleniu w postaci niezmienionej. Okres półtrwania metoprololu w osoczu w fazie eliminacji wynosi średnio 3,5 godziny (zakres - od 1 do 9 godzin). Klirens całkowity wynosi około 1 l/min.

Farmakokinetyka metoprololu u osób w podeszłym wieku nie różni się w sposób istotny do farmakokinetyki w młodszych populacjach. Biodostępność ogólnoustrojowa i eliminacja metoprololu u pacjentów z niewydolnością nerek jest taka sama jak u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Eliminacja metabolitów jest jednak wolniejsza. Znaczne kumulowanie się metabolitów stwierdzono u pacjentów ze wskaźnikiem przesączania kłębuszkowego poniżej 30 ml/min. Zjawisko kumulowania się metabolitów nie nasila wykazywanego przez metoprolol działania blokującego receptory beta-adrenergiczne.

U pacjentów z marskością wątroby może dochodzić do zwiększenia biodostępności metoprololu i spadku klirensu całkowitego. Jednak owo zwiększenie ekspozycji na metoprolol ma znaczenie kliniczne tylko u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby lub zespoleniem portokawalnym. U pacjentów z zespoleniem portokawalnym klirens całkowity wynosi około 0,3 l/min, a wartości AUC są w przybliżeniu sześciokrotnie większe od wartości AUC u zdrowych osobników.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak innych istotnych danych przedklinicznych, które nie byłyby wymienione w pozostałych punktach niniejszej Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Krzemionka koloidalna, bezwodna

Sodu laurylosiarczan

Talk

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

50 mg:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Polisorbat 80 Talk

Żelaza tlenek, czerwony (E 172)

100 mg:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol Polisorbat 80 Talk

Indygotyna, lak (E 132)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt leczniczy Selmet dostępny jest w następujących opakowaniach:

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku: po 20, 28, 30, 50, 56, 60 i 100 tabletek.

Butelka z HDPE z zamknięciem z PP w tekturowym pudełku: po 30 i 500 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

S-LAB Sp. z o.o. ul. Kiełczowska 2 55-095 Mirków Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21313    - 50 mg

21314    - 100 mg

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 2013-07-10

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013- 07-10

2014- 01-17 2014-04-15

14

Selmet