+ iMeds.pl

Sensiblex veyx 40 mg/mlUlotka Sensiblex veyx

ULOTKA INFORMACYJNA

Sensiblex Veyx, 40 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i psów

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Veyx-Pharma GmbH Sohreweg 6 34639 Schwarzenborn Niemcy

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Sensiblex Veyx, 40 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła i psów

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CII) I INNYCH SUBSTANCJI

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera:

Substancja czynna:

Denaweryny chlorowodorek    40,0 mg

Substancje pomocnicze:

Alkohol benzylowy    20,0 mg

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Bydło:

Wywoływanie akcji porodowej u jałówek, aktywacja przerwanej akcji porodowej, w przypadku niedostatecznego otwarcia kanału miękkich dróg rodnych spowodowanego porażeniem macicy, nieprawidłowym położeniem lub nieprawidłowym rozwojem płodu. Zwężenie światła szyjki macicy pierwszego i drugiego stopnia po zreponowanym skręcie macicy. W przypadku konieczności prowadzenia fetotomii przy równoczesnym zastosowaniu znieczulenia nadoponowego.

Regulacja akcji porodowej w przypadku niedowładu macicy lub nadmiernych skurczów macicy.

Psy:

Przedłużająca się lub przerwana akcja porodowa, która może być regulowana przez podanie środków rozkurczających lub oksytocyny.

Nic stosować u samic w ciąży, z wyjątkiem akcji porodowej i laktacji.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nieznane.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu iub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej httn://www.urnl.gov.nl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, pies

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-1) I SPOSOB PODANIA

Produkt podaje się domięśniowo lub podskórnie w dawkach jednorazowych:

Jałówki:    5-10 ml produktu (200-400 mg denaweryny/zwicrzę)

Krowy:    10 ml produktu (400 mg denaweryny/zwierzę)

Suki:    0.5-L5 ml produktu (20-60 mg denaweryny/zwierzę)

Psom można podać ewentualnie z 3-10 j.m oksytocyny.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Brak.

10. OKRES KARENCJI

Bydło:

Tkanki jadalne: zero dni Mleko: zero dni

11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na pudełku i etykiecie fiolki po "Termin ważności". Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

Po pierwszym napoczęciu (otwarciu) pojemnika należy określić datę usunięcia pozostałości produktu

w fiolce za pomocą okresu ważności po otwarciu, któiy jest podany w ulotce informacyjnej.

Datę usunięcia należy zapisać w miejscu przeznaczonym do tego celu na etyk ¡ecie.

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Nie zaleca się stosowania produktu we wczesnym okresie rozwierania dróg rodnych.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania:

Specjalne środki ostrożności dotyczc/ce stosowania u zwierząt:

W celu aktywacji akcji porodowej produkt Sensiblex Veyx należy podawać w końcowej fazie rozwierania szyjki macicy. W koniecznych sytuacjach produkt można podawać ponownie po 40-60 minutach stosując zalecane dawkowanie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Produkt należy stosować z zachowaniem ostrożności. Kobiety w ciąży powinny unikać kontaktu z produktem. Po przypadkowym połknięciu, samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża i laktacja:

Nie należy stosować produktu w okresie laktacji oraz ciąży z wyjątkiem podania podczas akcji porodowej.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki); Po podaniu dawki przekraczającej zalecaną nie obserwowano objaw'ó\v przedawkowania i działań niepożądanych.

Niezgodności farmaceutyczne:

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie w'olno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

15. INNE INFORMACJE

Dostępne opakowania:

1 fiolka (50 ml) w pudełku tekturowym.

Sensiblex Veyx

Charakterystyka Sensiblex veyx

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Sensiblex Veyx, 40 mg/ml, roztwór do wstrzykiwali dla bydła i psów

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwali zawiera:

Substancja czynna:

Denaweryny chlorowodorek    40,0 mg

Substancje pomocnicze:

Alkohol benzylowy    20,0 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, pies

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Bydło:

Wywoływanie akcji porodowej u jałówek, aktywacja przerwanej akcji porodowej, w przypadku niedostatecznego otwarcia kanału miękkich dróg rodnych spowodowanego porażeniem macicy, nieprawidłowym położeniem lub nieprawidłowym rozwojem płodu. Zwężenie światła szyjki macicy pierwszego i drugiego stopnia po zreponowanym skręcie macicy. W przypadku konieczności prowadzenia fetotomii przy równoczesnym zastosowaniu znieczulenia nadoponowego.

Regulacja akcji porodowej w przypadku niedowładu macicy lub nadmiernych skurczów macicy.

Psy:

Przedłużająca się lub przerwana akcja porodowa, która może być regulowana przez podanie środków rozkurczających lub oksytocyny.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować u samic w ciąży, z wyjątkiem akcji porodowej i laktacji.

4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nie zaleca się stosowania produktu we wczesnym okresie rozwierania dróg rodnych.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

W celu aktywacji akcji porodowej produkt Sensiblex Veyx należy podawać w końcowej fazie rozwierania szyjki macicy. W koniecznych sytuacjach produkt można podawać ponownie po 40-60 minutach stosując zalecane dawkowanie.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Produkt należy stosować z zachowaniem ostrożności. Kobiety w ciąży powinny unikać kontaktu z produktem. Po przypadkowym połknięciu, samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nieznane.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie należy stosować produktu w okresie laktacji oraz ciąży z wyjątkiem podania podczas akcji porodowej.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Produkt podaje się domięśniowo lub podskórnie w dawkach jednorazowych:

Jałówki:    5-10 ml produktu (200-400 mg denaweryny/zwierzę)

Krowy:    10 ml produktu (400 mg denaweryny/zwierzę)

Suki:    0,5-1,5 ml produktu (20-60 mg denaw^eryny/zwderzę)

Psom można podać ewentualnie z 3-10 j.m oksytocyny.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Po podaniu dawki przekraczającej zalecaną nie obserwowano objawów przedawkowania i działań niepożądanych.

4.11    Okres (-y) karencji

Bydło:

Tkanki jadalne: zero dni Mleko: zero dni

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe. Inne produkty

ginekologiczne.

Kod ATCvet: QG02CX90

Denaweryna jest pochodną kwasu benzylowego i wykazuje działanie relaksacyjne na mięśnie gładkie. Działanie to odnosi się do mięśniówki macicy w okresie przedporodowym oraz powoduje rozluźnienie i rozwarcie miękkich części kanału rodnego. Denaweryna wykazuje ponadto powierzchniowe działanie znieczulające, przeciwdrgawkowe oraz niewielkie działanie uspokajające i przeciwgorączkowe.

Denaweryna wspomaga działanie oksytocyny i morfiny. W doświadczeniach na szczurach wykazano zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych po podaniu denaweryny.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu domięśniowym, podskórnym lub dootrzewnowym działanie denaweryny obserwowane jest po 15-30 minutach. Działanie rozluźniające na mięśnie gładkie trwa kilka godzin, a efekt znieczulający trwa do 90 minut.

Denaweryna jest metabolizowana głównie do 2,2 difenylo-2-dimetyloamino-etylo-octanu oraz kwasu bezy linowego. Denaweryna nie kumuluje się w tkankach i jest szybko wydalana z organizmu zwierząt.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol benzylowy Glikol propylenowy Kwas solny stężony Woda do wstrzykiwali

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i wieczkiem aluminiowym.

1 fiolka (50 ml) w pudełku tekturowym.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Veyx-Pharma GmbH Sohreweg 6 34639 Schwarzenborn Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.

Sensiblex Veyx