+ iMeds.pl

Sensiva (45 g + 28 g + 0,3 g)/100 gUlotka Sensiva

uiżtju ftojcSikii.. • ; i• "" u .iyUi

ULOTKA DLA PACJENTA


Wyrobów Metyiżnytii i rtu:,... wu Biobófcr/ch ul. Ząbkov/ska41,03-733 Warszawa REGON 015249501 ___(15)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje (lla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Sensira ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem._

SENSIVA

(1-Propanolum + 2-Propanolum + Acidum lacticum) (45 g + 28 g + 0,3 g), płyn

Skład:

100 g płynu zawiera:

-    substancje czynne: 1-propanolu 45 g, 2-propanolu 28 g, kwasu mlekowego 0,3 g;

-    substancję pomocnicze: alkohol mirystynowy, trójglicerydy średniolańcuchowych kwasów tłuszczowych, glicerol 85%, woda oczyszczona.

Dostępne opakowania:

Butelki zawierające 150 ml, 450 mliii płynu Kanister zawierający 10 1 płynu

Podmiot odpowiedzialny:

Schulke and Mayr GmbH Robert Koch Strasse 2 22840 Norderstedt Niemcy

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sensiva i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Sensiva

3.    Jak stosować lek Sensiva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Sensiva

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Sensiva i w jakim celu się go stosuje

Lek Sensiva zawiera substancje czynne: 1-propanol (alkohol propylowy), 2-propanol (alkohol izopropylowy) i kwas mlekowy. Lek działa bakteriobójczo, grzybójczo i wirusobójczo.

/yrobów Met


CyJii!


yu: « «


-«..C -j Ur I

'* jUjurych


ul. Żakowska 41,03-/33 Warszawa BEGON qi 5vaQ ^*01

Lek Sensiva zawiera również substancje pomocnicze nawilżające i natłuszczające^^ó^0^ zapobiegają wysuszaniu rąk i utrzymują elastyczność skóry.

Lek o pH 5,5.


Wskazania do stosowania:

Sensiva jest alkoholowym preparatem do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk.

2. Zanim zastosuje się lek Sensiva

Nie należy stosować leku Sensiva w nadwrażliwości na 1-propanol, 2-propanol i kwas mlekowy lub na którykolwiek ze składników leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Sensiva

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi.

W przypadku stosowania leku niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w leku mogą działać podrażniająco lub wchłaniać się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną i wywoływać działania ogólnouslrojowe.

Lek łatwopalny.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat Brak danych.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Brak danych.

Stosowanie innych leków:

Brak danych.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych wydawanych bez recepty.

3. Jak stosować lek Sensiva

Higieniczna dezynfekcja skóry rąk:

3 ml leku Sensiva należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 sekund.

Dezynfekcja skóry rąk przed zabiegami chirurgicznymi:

w umyte, suche dłonie i przedramiona, należy wcierać porcjami 10 ml leku Sensiva przez 5 minut, dbając o stałe zwilżenie lekiem skóry.

Poczekać do dokładnego wyschnięcia dłoni przed nałożeniem rękawiczek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

?

iü.    ..'iiLsycìi


t . .u / Bicbójcrych

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Sensiva

Brak danych.

W przypadku omyłkowego spożycia leku Sensiva

W przypadku omyłkowego wypicia leku Sensiva, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż może nastąpić zatrucie.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Sensiva może powodować działania niepożądane.

Może wystąpić suchość i podrażnienie skóry. Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Sensiva

Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Z uwagi na niską temperaturę zapłonu (23°C) należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania.

Lek jest łatwopalny.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Higiena Sp. z o. o.

01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8

tel. 022-568-22-02, 022-568-22-03 fax .022-568-22-04 e-mail: higiena@poczta.wp.pl www. higiena, org.pl

ueczniczycn

v lìii.v Medycznych i Produktów Biobójczych

ZATWIERDZA


Data opracowania ulotki:

Sensiva

Charakterystyka Sensiva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

sensiva

(45 g + 28 g + 0,3 g)/100 g, roztwór na skórę

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 g roztworu na skórę zawiera substancje czynne:

-    propanol (Propanolum) 45 g,

-    alkohol izopropylowy (Alcohol isopropylicus) 28 g,

-    kwas mlekowy (Acidum lacticum) 0,3 g.

Substancje pomocnicze - patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór na skórę Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt sensiva jest alkoholowym produktem do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji skóry rąk.

4.2.    Dawkowanie i sposób stosowania

Higieniczna dezynfekcja skóry rąk:

3 ml produktu sensiva należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 sekund.

Dezynfekcja skóry rąk przed zabiegami chirurgicznymi:

w umyte, suche dłonie i przedramiona, należy wcierać porcjami 10 ml produktu sensiva przez 90 sekund, dbając o stałe zwilżenie skóry produktem leczniczym.

Poczekać do dokładnego wyschnięcia dłoni przed nałożeniem rękawiczek.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na propanol, alkohol izopropylowy, kwas mlekowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę.

Unikać kontaktu produktu z oczami i błonami śluzowymi.

W przypadku stosowania produktu niezgodnie ze wskazaniami i sposobem stosowania, alkohole zawarte w produkcie mogą działać podrażniaj ąco lub wchłaniać się przez skórę, zwłaszcza uszkodzoną i wywoływać działania ogólnoustrojowe.

Produkt łatwopalny.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży i w okresie laktacji.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Może wystąpić suchość i podrażnienie skóry. Rzadko występuje uczuleniowe kontaktowe zapalenie skóry lub pokrzywka kontaktowa.

4.9.    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Przypadkowe spożycie produktu powoduje reakcje podobne jak po spożyciu etanolu, lecz nie wywołuje oddziałania euforycznego, a zapalenie żołądka, krwawienie, ból, nudności, wymioty oraz depresja ośrodkowego układu nerwowego są znacznie bardziej nasilone i trwaj ą dłużej niż po spożyciu etanolu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki dezynfekujące i antyseptyczne; propanol i leki złożone zawierające propanol.

Kod ATC: D08AX53

Produkt sensiva zawiera substancje czynne propanol, alkohol izopropylowy i kwas mlekowy. Produkt sensiva działa bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo.

Produkt sensiva działa na drobnoustroje, takie jak bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym Staphylococcus aureus, paciorkowce), bakterie Gram-ujemne (w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis oraz Klebsiella pneumoniae) i mykobakterie (w tym Mycobacterium tuberculosis). Produkt sensiva działa grzybobójczo, m.in. na drożdżaki (w tym Candida albicans) i dermatofity (w tym Trichophyton mentagrophytes oraz Microsporum gypseum). Produkt działa wirusobójczo na wirusy, m.in. na HIV, wirus zapalenia wątroby typu B, rotawirusy oraz wirus krowianki.

Produkt zawiera również substancje pomocnicze nawilżające i natłuszczające, zapobiegające wysuszaniu rąk i utrzymujące elastyczność skóry.

Roztwór o pH 5,5.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Tolerancja produktu sensiva została udowodniona za pomocą klinicznych testów toksyczności w doświadczeniach na zwierzętach.

Ostra toksyczność doustna (szczury): LD50 14,72 ml/kg mc. - brak zastrzeżeń z toksykologicznego punktu widzenia.

Ostra toksyczność skórna (szczury): LD50 15 ml/kg mc. - produkt praktycznie nietoksyczny.

Test na pierwotne drażnienie skóry: produkt niedrażniący, dobrze tolerowany przez skórę.

Błony śluzowe - test drażliwości oczu (królik): produkt umiarkowanie drażniący, po spłukaniu efekt całkowicie odwracalny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol mirystynowy, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, glicerol 85%, sodu mleczan, woda oczyszczona.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Brak danych.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Z uwagi na niską temperaturę zapłonu (23°C) należy przestrzegać szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas użytkowania i przechowywania.

Produkt łatwopalny.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z zakrętką PP, z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierająca 150 ml, 450 ml, 500 ml, 1l, 5 ml roztworu na skórę.

Pojemnik z HDPE z zakrętką PP, z zabezpieczeniem gwarancyjnym, zawierający 10 l roztworu na skórę.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych zaleceń.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Schülke and Mayr GmbH Robert Koch Strasse 2 22840 Norderstedt Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie 13044

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.12.1999/12.12.2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Sensiva