+ iMeds.pl

Septanest z adrenaliną 1:100 000 (40 mg + 0,01 mg)/mlUlotka Septanest z adrenaliną 1:100 000

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:100 000 (40 mg+0,01mg) /ml

roztwór do wstrzykiwań

Articani hydrochloridum + Adrenalinům

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza dentystę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Septanest z adrenaliną 1:100 000 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Septanest z adrenaliną 1:100 000

3.    Jak stosować lek Septanest z adrenaliną 1:100 000

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Septanest z adrenaliną 1:100 000

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:100 000 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek miejscowo znieczulający, stosowany w stomatologii.

Septanest z adrenaliną 1:100 000 zawiera artykainę, która należy do grupy amidowych środków znieczulających. Artykaina czasowo blokuje przewodnictwo impulsów nerwowych. Adrenalina dodana do roztworu wydłuża czas trwania znieczulenia i zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji ogólnoustrojowych.

Septanest z adrenaliną 1:100 000 stosuje się do znieczuleń w stomatologii, w skomplikowanych zabiegach operacyjnych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:100 000

Nie stosować leku Septanest z adrenaliną 1:100 000

-    u pacjentów ze stwierdzoną alergią na artykainę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu leku Septanest z adrenaliną 1:100 000:

-    u pacjentów z nie leczonym nadciśnieniem, ostrą niewydolnością układu sercowo-naczyniowego, szczególnie przy przyspieszonej częstości pracy serca;

-    u pacjentów z blokiem serca;

-    u pacjentów z nadczynnością tarczycy; u pacjentów z cukrzycą;

-    gdy podczas wstrzyknięcia igła przedostanie się do naczynia krwionośnego, ponieważ mogą wystąpić działania toksyczne z powodu przedawkowania;

-    jeśli lek Septanest z adrenaliną 1:100 000 został wstrzyknięty do miejsc zainfekowanych lub będących w stanie zapalnym;

-    u pacjentów z alergią na siarczyny, ponieważ te produkty mogą spowodować lub pogłębić wstrząs anafilaktyczny;

-    u sportowców.

Inne leki i Septanest z adrenaliną 1:100 000

Pacjent powinien poinformować dentystę o wszystkich przyjmowanych aktualnie i ostatnio lekach, również o tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności, przed rozpoczęciem stosowania leku Septanest z adrenaliną 1:100 000 należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

-    zawierających substancje o budowie podobnej do środków miejscowo znieczulających, ponieważ działania toksyczne tych leków sumują się,

-    P-blokerów (leki obniżające wysokie ciśnienie krwi), leków do znieczulenia wziewnego,

-    maprotyliny i nieselektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego monoamin (leki stosowane w depresji), ponieważ konieczne może być dostosowanie dawki.

Septanest z adrenaliną 1:100 000 z jedzeniem i piciem

Nie należy jeść przed odzyskaniem czucia, ponieważ istnieje ryzyko ugryzienia się (wargi, jama ustna, język).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża:

Stosowanie u kobiet w ciąży powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością.

Karmienie piersią:

Brak jest informacji na temat przenikania leku do mleka matki, lecz ryzyko wpływu na dziecko jest mało prawdopodobne przy zastosowaniu dawek leczniczych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Artykaina nie wykazuje wpływu na zdolność skupienia uwagi, czas reakcji na bodźce wzrokowe lub koordynację ruchową.

Lek Septanest z adrenaliną 1:100 000 zawiera substancję pomocniczą

sodu pirosiarczyn, który rzadko może wywoływać ciężkie reakcje alergii i zaburzenia w oddychaniu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:100 000

Tylko lekarze dentyści są upoważnieni do wstrzyknięcia leku Septanest z adrenaliną 1:100 000, ponieważ zostali oni przeszkoleni w zakresie technik wykonywania znieczulenia miejscowego i możliwych powikłań.

Zazwyczaj jeden wkład wystarcza do wykonania rutynowych zabiegów.

Jednakże lekarz dentysta może zadecydować o podaniu mniejszej lub większej ilości leku znieczulającego. Dostosuje on dawkowanie do wieku, masy ciała, stanu zdrowia pacjenta, a także do rodzaju zabiegu, jaki ma być wykonany.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli ma odczucie, że działanie leku Septanest z adrenaliną 1:100 000 jest zbyt silne lub za słabe.

W przypadku zastosowania przez lekarza za dużej dawki leku Septanest z adrenaliną 1:100 000 mogą wystąpić objawy przedawkowania.

-    W przypadku niewielkiego przedawkowania (przedawkowanie względne) mogą wystąpić objawy ze strony układu nerwowego, w szczególności napady padaczkowe.

-    W przypadku znacznego przedawkowania (przedawkowanie bezwzględne) wystąpić mogą objawy ze strony serca i układu nerwowego: niewyraźne widzenie, uczucie zatrucia, kłucie i mrowienie, zaburzenia słuchu, niepokój, ucisk w klatce piersiowej i w okolicy czołowej głowy, trudności w mówieniu, drżenia mięśni.

Jeśli objawy ze strony układu nerwowego nie ustąpią, następuje utrata świadomości, uogólnione napady padaczkowe i zatrzymanie oddechu. Kwasica (nadmierna ilość kwasu we krwi) zaostrza objawy zatrucia.

W przypadku szybkiego podania donaczyniowego dużej dawki, wysokie stężenie substancji w krwi prowadzi do zaburzeń pracy serca, mogących doprowadzić do ciężkich zaburzeń pracy serca z możliwym zatrzymaniem pracy serca.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu:

Ułożyć pacjenta na wznak.

Zastosować sztuczne oddychanie.

Wstrzyknąć szybko działający barbituran lub benzodiazepinę.

Podać tlen.

Zastosować oddech wspomagany.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono:

-    często: (występują u 1 do 10 osób na 100);

-    niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

-    rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000).

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcje nadwrażliwości (uczulenia).

Zaburzenia psychiczne Rzadko: nerwowość, niepokój.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, uczucie mrowienia i kłucia.

Rzadko: porażenie nerwu twarzowego, napady padaczkowe, zawroty głowy, pobudzenie, dezorientacja, drżenia.

Zaburzenia oka

Rzadko: podwójne widzenie, rozszerzenie źrenicy, opadanie górnej powieki, zwężenie źrenicy i zapadnięcie gałki ocznej.

Zaburzenia serca

Często: zwolnienie rytmu serca, przyspieszenie rytmu serca.

Rzadko: zaburzenia pracy serca, zatrzymanie serca.

Zaburzenia naczyniowe

Często: zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Niezbyt często: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej dermatologiczne Często: obrzęk twarzy.

Niezbyt często: świąd.

Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, martwica tkanek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi dentyście lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 40 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:100 000

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na opakowaniu zewnętrznym ( tekturowe pudełko), po skrócie EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których już się nie używa.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Septanest z adrenaliną 1: 100 0000

Substancjami czynnymi leku są: artykainy chlorowodorek i adrenalina w postaci winianu. Pozostałe substancje pomocnicze: sodu chlorek, disodu edetynian, sodu pirosiarczyn (E 223), sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Septanest z adrenaliną 1:100 000 i co zawiera opakowanie

Septanest z adrenaliną 1:100 000 to przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Wkłady ze szkła typu I, z gumowym korkiem i gumowym tłokiem.

Tekturowe pudełko zawiera 50 wkładów o pojemności 1,8 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

SEPTODONT

58, rue du Pont de Créteil

94100 Saint Maur des Fossés

Francja

Przedstawiciel w Polsce

Septodont Polska sp. z. o.o. ul. Taneczna 18 A 02-829 Warszawa Tel.: 22 545 89 50

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Septanest z adrenaliną 1:100 000

Charakterystyka Septanest z adrenaliną 1:100 000

CHARAKTERYSTKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1: 100 000 (40 mg+0,01mg) /ml, roztwór do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 40 mg artykainy chlorowodorku (Articaini hydrochloridum) i 0,01mg adrenaliny (Adrenalinum) w postaci adrenaliny winianu.

1 wkład o pojemności 1,8 ml zawiera

72 mg artykainy chlorowodorku (Articaini hydrochloridum)

i 0,018 mg adrenaliny (Adrenalinum) w postaci adrenaliny winianu,

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sodu pirosiarczyn (E 223)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań Przezroczysty, bezbarwny roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Znieczulenie miejscowe w stomatologii w skomplikowanych zabiegach.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Septanest z adrenaliną 1: 100 000 powinien być stosowany wyłącznie przez lekarzy posiadających wiedzę w zakresie technik wykonywania znieczulenia miejscowego i jego powikłań.

Sposób podania

Wstrzyknięcie miejscowe (przewodowe lub nasiękowe)

Dawkowanie

1 wkład: 1,8 ml (72mg artykainy chlorowodorku)

Dorośli

1 wkład (72 mg) wystarcza do przeprowadzenia prostych zabiegów. Wstrzyknięcie powinno być wykonane powoli (około 1 ml/min).

Nie należy przekraczać dawki 7 mg chlorowodorku artykainy na 1 kg masy ciała, co odpowiada objętości 6 3/4 wkładów dla pacjenta ważącego 70 kg.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat. Maksymalna dawka dla dzieci wynosi 7 mg/kg.

Zalecana dawka przy prostych zabiegach: 0,04 ml/kg masy ciała. Odpowiada to objętości Z wkładu dla dzieci o masie ciała 20 kg i objętości 1 wkładu dla dzieci o masie ciała 40 kg.

Zalecane dawkowanie przy kompleksowych zabiegach: 0,07 ml/kg masy ciała. Odpowiada to objętości % wkładu dla dzieci o masie ciała 20 kg i objętości 1,5 wkładu dla dzieci o masie ciała 40 kg.

W przypadku pacjentów osłabionych, w podeszłym wieku lub ciężko chorych należy rozważyć zmniejszenie dawki.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na leki miejscowo znieczulające.

Nadwrażliwość na substancje aktywne leku lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Septanest z adrenaliną!: 100 000 nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 4 lat.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Artykaina może wywierać depresyjny wpływ na czynność mięśnia sercowego i dlatego Septanest z adrenaliną 1: 100 000 powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów z blokiem serca.

Ze względu na zawartość adrenaliny Septanest z adrenalinąl: 100 000 należy stosować ostrożnie u pacjentów ze słabo kontrolowaną nadczynnością tarczycy, nie leczonym nadciśnieniem, ostrą niewydolnością układu sercowo-naczyniowego, w szczególności z towarzyszącym częstoskurczem oraz u pacjentów z cukrzycą. Produkt zawiera sodu pirosiarczyn jako stabilizator adrenaliny. Substancja ta może wywoływać lub nasilić reakcje anafilaktyczne.

Septanest z adrenalinąl: 100 000 powinien być stosowany ostrożnie również u pacjentów z astmą, chorobami alergicznymi w wywiadzie lub nadwrażliwością na leki oraz u pacjentów z ciężką niewydolnością czynności wątroby.

W przypadku przedawkowania lub donaczyniowego wstrzyknięcia leku mogą wystąpić działania toksyczne. Ponieważ wstrzyknięcie do naczyń krwionośnych może powodować poważne, szkodliwe działania uboczne, bardzo ważne jest upewnienie się, czy podczas wykonywania wstrzyknięcia igła nie została umieszczona w naczyniu krwionośnym,

Wstrzyknięcie do naczyń krwionośnych, zwłaszcza w rejonie głowy lub szyi, może wywołać ciężkie neurologiczne działania niepożądane.

Septanest z adrenaliną 1: 100 000 nie powinien być wstrzykiwany do miejsc objętych stanem zapalnym lub zakażeniem.

Produkt leczniczy może dawać pozytywny wynik testów antydopingowych przeprowadzanych u sportowców.

Istnieje ryzyko objęcia działaniem znieczulającym ust, języka lub policzków, które może doprowadzić do ugryzienia się przez pacjenta. Pacjenta należy poinformować, aby unikał żucia gumy i spożywania pokarmów do momentu ustąpienia efektu znieczulenia i odzyskania czucia.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność stosując produkt Septanest z adrenaliną 1: 100 000 u pacjentów przyjmujących leki o budowie chemicznej podobnej do leków miejscowo znieczulających, ponieważ może wystąpić addycyjne działanie toksyczne.

Następujące połączenia mogą wymagać zmiany dawkowania: leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, wziewne leki znieczulające, maprotylina, nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego monoamin.

4.6    Płodność, ciąża i laktacja

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Septanest z adrenaliną 1: 100 000 u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach są niewystarczające. Nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Brak jest informacji na temat przenikania leku do mleka kobiecego, lecz ryzyko wpływu na dziecko jest mało prawdopodobne przy zastosowaniu dawek leczniczych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Przeprowadzone badania na zdrowych ochotnikach wykazały, że artykaina nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, na stopień skupienia uwagi, na czas reakcji na bodźce wzrokowe, ani na koordynację ruchową.

4.8    Działania niepożądane

Artykaina i adrenalina mogą osiągnąć we krwi takie stężenia, które mogą prowadzić do wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości ich występowania:

często (>1/100 do >1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje alergiczne i w cięższych przypadkach wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia psychiczne Rzadko: nerwowość, niepokój.

Zaburzenia układu nerwowego Często: ból głowy, parestezja, hipostezja.

Rzadko: porażenie nerwu twarzowego, napady padaczkowe, zawroty głowy, pobudzenie, dezorientacja, drżenia. Zaburzenia oka

Rzadko: podwójne widzenie, rozszerzenie źrenicy, opadanie powiek, zwężenie źrenicy i zapadnięcie gałki ocznej.

Zaburzenia serca

Często: bradykardia, tachykardia.

Rzadko: zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego, zatrzymanie serca.

Zaburzenia naczyniowe

Często: zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Niezbyt często: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia skóry Często: obrzęk twarzy.

Niezbyt często: świąd.

Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, martwica tkanek.

Po wstrzyknięciu artykainy może dojść do wydłużonego przerwania przewodnictwa nerwowego. Zdolność czucia powraca zwykle w ciągu 8 tygodni.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al.Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Większość działań niepożądanych wywołanych przez środki miejscowo znieczulające jest wynikiem przedawkowania. Przedawkowanie w stomatologii jest często spowodowane przypadkowym wstrzyknięciem donaczyniowym.

Przedawkowanie względne

W przypadku podania donaczyniowego, nawet przy małych dawkach mogą wystąpić objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Mogą wystąpić drgawki.

Przedawkowanie bezwzględne

Przy zastosowaniu zbyt dużej dawki mogą wystąpić działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego.

Z powodu przypadkowego wstrzyknięcia donaczyniowego, mogą wystąpić następujące objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego: parestezj a wokół ust, niewyraźne widzenie, uczucie zatrucia, zaburzenia słuchu, niepokój, ucisk w klatce piersiowej i czołowej okolicy głowy, drgania mięśni, a także obrzęk języka. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie, aby uniknąć wystąpienia działania toksycznego. Jeśli zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego nie ustąpią, może nastąpić utrata przytomności, drgawki uogólnione i zatrzymanie oddychania.

Kwasica zaostrza objawy zatrucia.

Jeśli występują objawy niepożądane ze strony układu sercowo-naczyniowego, to zazwyczaj należą one do późniejszych objawów zatrucia. Jeśli dojdzie do szybkiego, donaczyniowego podania leku, jego duże stężenia w naczyniach wieńcowych mogą doprowadzić do głębokiej depresji mięśnia sercowego z możliwym zatrzymaniem akcji serca. W takim przypadku zaburzenia krążenia mogą pojawić się jako niezależne objawy niepożądane lub mogą poprzedzać wystąpienie objawów niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Leczenie powikłań

Jeśli wystąpią objawy zatrucia należy natychmiast przerwać wstrzykiwanie leku Septanest z adrenaliną 1:100 000. Natychmiast należy podać tlen, w razie konieczności również zapewnić oddech wspomagany.

Jeśli drgawki nie ustąpią samoistnie w ciągu 15-20 sekund, należy podać dożylnie lek przeciwdrgawkowy (np. diazepam 5 do 10 mg lub tiopental 100 do 150 mg). Konieczne może być zastosowanie środków zwiotczających mięśnie, ale ich podanie wymaga zastosowania intubacji dotchawiczej.

Niedociśnienie i (lub) rzadkoskurcz można leczyć poprzez dożylne podanie efedryny w dawce 5 do10 mg.

W przypadku zatrzymania pracy serca niezbędna jest natychmiastowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Zalecane jest podawanie adrenaliny (epinefryny) w dawce 1 mg dożylnie co 3-5 min i atropiny w dawce 1 mg dożylnie co 3-5 min (maksymalna dawka wynosi 0,04 mg/kg masy ciała). Kwasica wymaga leczenia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki miejscowo znieczulające, amidy, artykaina , mieszaniny Kod ATC: N01BB58

Septanest z adrenaliną1: 100 000 zawiera artykainę, która jest amidowym środkiem miejscowo znieczulającym. Artykaina czasowo blokuje przewodnictwo impulsów we włóknach nerwowych dzięki wpływowi na transport jonów w błonach komórkowych. Artykaina charakteryzuje się szybkim i silnym działaniem oraz małą toksycznością.

Artykaina zawarta w produkcie leczniczym Septanest z adrenaliną 1:100 000 wywołuje natychmiastowe znieczulenie, utrzymujące się 15 - 30 minut przy podaniu nasiękowym.

Adrenalina dodana do roztworu wydłuża czas trwania znieczulenia do około 75 minut i zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji ogólnoustrojowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku znieczulania obszarów mocno unaczynionych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podśluzówkowym wstrzyknięciu do jamy ustnej roztworu artykainy zawierającego adrenalinę 1: 200 000, maksymalne stężenie artykainy było osiągane w ciągu 30 minut od wstrzyknięcia. Po wstrzyknięciu zawartości całego wkładu (1,8 ml) osobie dorosłej, maksymalne stężenie w osoczu [wartość średnia (SD)] wynosiło 380(165) ng/mL.

Około 2% wstrzykiwanej dawki leku, wydalane jest z moczem w stanie niezmienionym, co wskazuje, że artykaina jest głównie eliminowana poprzez metabolizm. Uzyskane dane wskazują, że kwas artykainowy powstaje nie tylko w wyniku hydrolizy w osoczu krwi przy udziale esteraz, lecz także w wątrobie przy udziale enzymów CYP450. Zidentyfikowano również glukuronian kwasu artykainowego. Wyznaczony klirens wyniósł 1900 do 2300 ml/min, a czas półtrwania około 1,6 - 1,8 godziny. Objętość dystrybucji wynosi 4-5 L/kg, a wiązanie z białkami 89%.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak dodatkowych danych przedklinicznych mających znaczenie dla bezpieczeństwa klinicznego poza tymi, które zostały zawarte w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Disodu edetynian

Sodu pirosiarczyn (E 223)

Sodu wodorotlenek Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Wkłady ze szkła typu I z gumowym korkiem i gumowym tłokiem.

Tekturowe pudełko zawiera 50 wkładów o pojemności 1,8 ml.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i innego zastosowania

Wkład przeznaczony jest do jednorazowego zastosowania.

Jeśli tylko część zawartości wkładu została zużyta, pozostałość należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SEPTODONT

58, rue du Pont Créteil

94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/ 6793

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data pierwszego pozwolenia: 02.09.1996 r.

Data ostatniego przedłużenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Septanest z adrenaliną 1:100 000