Imeds.pl

Septanest Z Adrenaliną 1:200 000 (40 Mg + 0,005 Mg)/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:200 000 (40 mg+0,005 mg)/ml

roztwór do wstrzykiwań

Articani hydrochloridum + Adrenalinum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza dentystę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Septanest z adrenaliną 1:200 000 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Septanest z adrenaliną 1:200 000

3.    Jak stosować lek Septanest z adrenaliną 1:200 000

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Septanest z adrenaliną 1:200 000

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:200 000 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek miejscowo znieczulający, stosowany w stomatologii.

Septanest z adrenaliną 1: 200 000 zawiera artykainę, która należy do grupy amidowych środków znieczulających. Artykaina czasowo blokuje przewodnictwo impulsów nerwowych. Adrenalina dodana do roztworu wydłuża czas trwania znieczulenia i zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji ogólnoustrojowych.

Septanest z adrenaliną 1:200 000 stosuje się do znieczuleń w stomatologii, w mniejszych zabiegach operacyjnych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:200 000

Nie stosować leku Septanest z adrenaliną 1:200 000

-    u pacjentów ze stwierdzoną alergią na artykainę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Szczególną ostrożność należy zachować przy stosowaniu leku Septanest z adrenaliną 1:200 000:

-    u pacjentów z nie leczonym nadciśnieniem, ostrą niewydolnością układu sercowo-naczyniowego, szczególnie przy przyspieszonej częstości pracy serca,

-    u pacjentów z blokiem serca;

-    u pacjentów z nadczynnością tarczycy;

-    u pacjentów z cukrzycą;

-    gdy podczas wstrzyknięcia igła przedostanie się do naczynia krwionośnego, ponieważ mogą wystąpić działania toksyczne z powodu przedawkowania;

-    jeśli lek Septanest z adrenaliną 1:200 000 został wstrzyknięty do miejsc zainfekowanych lub będących w stanie zapalnym;

-    u pacjentów z alergią na siarczyny, ponieważ te produkty mogą spowodować lub pogłębić wstrząs anafilaktyczny;

-    u sportowców.

Inne leki i Septanest z adrenaliną 1:200 000

Pacjent powinien poinformować dentystę o wszystkich przyjmowanych aktualnie i ostatnio lekach, również o tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności, przed rozpoczęciem stosowania leku Septanest z adrenaliną 1:200 000 należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków:

-    zawierających substancje o budowie podobnej do środków miejscowo znieczulających, ponieważ działania toksyczne tych leków sumują się,

-    P-blokerów (leki obniżające wysokie ciśnienie krwi), leków do znieczulenia wziewnego,

-    maprotyliny i nieselektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego monoamin (leki stosowane w depresji), ponieważ konieczne może być dostosowanie dawki.

Septanest z adrenaliną 1:200 000 z jedzeniem i piciem

Nie należy jeść przed odzyskaniem czucia, ponieważ istnieje ryzyko ugryzienia się (wargi, jama ustna, język).

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża:

Stosowanie u kobiet w ciąży powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością.

Karmienie piersią:

Brak jest informacji na temat przenikania leku do mleka matki, lecz ryzyko wpływu na dziecko jest mało prawdopodobne przy zastosowaniu dawek leczniczych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Artykaina nie wykazuje wpływu na zdolność skupienia uwagi, czas reakcji na bodźce wzrokowe lub koordynację ruchową.

Lek Septanest z adrenaliną 1:200 000 zawiera substancję pomocniczą

sodu pirosiarczyn, który rzadko może wywoływać ciężkie reakcje alergii i zaburzenia w oddychaniu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:200 000

Tylko lekarze dentyści są upoważnieni do wstrzyknięcia leku Septanest z adrenaliną 1:200 000, ponieważ zostali oni przeszkoleni w zakresie technik wykonywania znieczulenia miejscowego i możliwych powikłań.

Zazwyczaj jeden wkład wystarcza do wykonania rutynowych zabiegów.

Jednakże lekarz dentysta może zadecydować o podaniu mniejszej lub większej ilości leku znieczulającego. Dostosuje on dawkowanie do wieku, masy ciała, stanu zdrowia pacjenta, a także do rodzaju zabiegu, jaki ma być wykonany.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli ma odczucie, że działanie leku Septanest z adrenaliną 1:200 000 jest zbyt silne lub za słabe.

W przypadku zastosowania przez lekarza za dużej dawki leku Septanest z adrenaliną 1:200 000 mogą wystąpić objawy przedawkowania.

-    W przypadku niewielkiego przedawkowania (przedawkowanie względne) mogą wystąpić objawy ze strony układu nerwowego, w szczególności napady padaczkowe.

-    W przypadku znacznego przedawkowania (przedawkowanie bezwzględne) wystąpić mogą objawy ze strony serca i układu nerwowego: niewyraźne widzenie, uczucie zatrucia, kłucie i mrowienie, zaburzenia słuchu, niepokój, ucisk w klatce piersiowej i w okolicy czołowej głowy, trudności w mówieniu, drżenia mięśni.

Jeśli objawy ze strony układu nerwowego nie ustąpią, następuje utrata świadomości, uogólnione napady padaczkowe i zatrzymanie oddechu. Kwasica (nadmierna ilość kwasu we krwi) zaostrza objawy zatrucia.

W przypadku szybkiego podania donaczyniowego dużej dawki, wysokie stężenie substancji w krwi prowadzi do zaburzeń pracy serca, mogących doprowadzić do ciężkich zaburzeń pracy serca z możliwym zatrzymaniem pracy serca.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu:

Ułożyć pacjenta na wznak.

Zastosować sztuczne oddychanie.

Wstrzyknąć szybko działający barbituran lub benzodiazepinę.

Podać tlen.

Zastosować oddech wspomagany.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych wymienionych poniżej określono:

- często: (występują u 1 do 10 osób na 100);

-    niezbyt często: (występują u 1 do 10 osób na 1 000);

-    rzadko: (występują u 1 do 10 osób na 10 000).

Zaburzenia układu immunologicznego Rzadko: reakcje nadwrażliwości (uczulenia).

Zaburzenia psychiczne Rzadko: nerwowość, niepokój.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, uczucie mrowienia i kłucia.

Rzadko: porażenie nerwu twarzowego, napady padaczkowe, zawroty głowy, pobudzenie, dezorientacja, drżenia.

Zaburzenia oka

Rzadko: podwójne widzenie, rozszerzenie źrenicy, opadanie górnej powieki, zwężenie źrenicy i zapadnięcie gałki ocznej.

Zaburzenia serca

Często: zwolnienie rytmu serca, przyspieszenie rytmu serca.

Rzadko: zaburzenia pracy serca, zatrzymanie serca.

Zaburzenia naczyniowe

Często: zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Niezbyt często: zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej dermatologiczne Często: obrzęk twarzy.

Niezbyt często: świąd.

Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, martwica tkanek.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane , w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi dentyście lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa,

Tel.: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 40 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SEPTANEST Z ADRENALINĄ 1:200 000

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na opakowaniu zewnętrznym ( tekturowe pudełko), po skrócie EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których już się nie używa.

6.    ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Septanest z adrenaliną 1: 200 0000

Substancjami czynnymi leku są: artykainy chlorowodorek i adrenalina w postaci winianu. Pozostałe substancje pomocnicze: sodu chlorek, disodu edetynian, sodu pirosiarczyn (E 223), sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Septanest z adrenaliną 1:200 000 i co zawiera opakowanie

Septanest z adrenaliną 1:200 000 to przezroczysty, bezbarwny roztwór.

Wkłady ze szkła typu I, z gumowym korkiem i gumowym tłokiem.

Tekturowe pudełko zawiera 50 wkładów o pojemności 1,8 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

SEPTODONT

58, rue du Pont de Creteil

94100 Saint Maur des Fosses

Francja

Przedstawiciel w Polsce

Septodont Polska sp. z. o.o. ul. Taneczna 18 A 02-829 Warszawa Tel.: 22 545 89 50

Data ostatniej aktualizacji ulotki: