Imeds.pl

Septolux 1,5 Mg/Ml

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Septolux, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle

Benzydamini hydrochloridum

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Septolux ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Septolux i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Septolux

3.    Jak stosować Septolux

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Septolux

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST SEPTOLUX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Septolux jest lekiem zawierającym jako substancję czynną benzydaminę, która zaliczana jest do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Działa miejscowo przeciwzapalnie i przeciwbólowo oraz znieczulająco i odkażająco.

Septolux, aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle jest stosowany w przypadku:

-    objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła, tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu krtani;

-    bólu związanego z zabiegami stomatologicznymi i chirurgicznymi w obrębie jamy ustnej i gardła;

-    objawów zapalenia błon śluzowych jamy ustnej po radioterapii, a także po intubacji.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SEPTOLUX Kiedy nie stosować leku Septolux

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek benzydaminy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Septolux.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Septolux

-    Jeśli po krótkotrwałym stosowaniu leku nie następuje poprawa, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ długotrwałe stosowanie może wywołać uczulenie;

-    Jeśli wystąpi reakcja uczuleniowa (w takim przypadku należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem).

Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotychczas nie stwierdzono, by inne leki wywierały wpływ na działanie leku Septolux, ani żeby Septolux zmieniał działanie innych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Septolux

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu. Może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3.    JAK STOSOWAĆ SEPTOLUX

Zazwyczaj stosowana dawka leku Septolux, to:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: od 4 do 8 dawek aerozolu od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5-3 godziny.

Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki aerozolu od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5-3 godziny.

Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka aerozolu na 4 kg masy ciała, od 2 do 6 razy na dobę, nie częściej niż co 1,5-3 godziny. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie przekraczać 4 dawek.

Pacjenci w podeszłym wieku: nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Instrukcja użytkowania:

rys. 1•    Ustawić końcówkę dozownika w pozycji poziomej (rys. 1).

•    Stosując lek po raz pierwszy, trzymając butelkę pionowo, należy energicznie nacisnąć dozownik kciukiem bądź palcem wskazującym. Czynność należy powtórzyć w celu uzyskania prawidłowego rozpylania.

•    Następnie należy skierować końcówkę dozownika do jamy ustnej i nacisnąć dozownik (rys. 2).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Septolux

Przedawkowanie leku Septolux jest mało prawdopodobne. Objawy toksyczności nie powinny wystąpić, nawet jeśli lek został przypadkowo połknięty w ilości większej niż normalnie stosowana dawka.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Septolux

W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednakże w przypadku, gdy zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Septolux może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bezpośrednio po zastosowaniu leku może wystąpić drętwienie lub uczucie kłucia w jamie ustnej i gardle. Reakcja ta jest związana z prawidłowym działaniem leku i ustępuje po krótkim czasie.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić: lekkie pieczenie błony śluzowej, nudności i wymioty, bóle i zawroty głowy. Objawy te ustępują samoistnie po odstawieniu leku.

W przypadku wystąpienia powyższych działań niepożądanych należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ SEPTOLUX

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Septolux po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Septolux

-    Substancją czynną leku jest chlorowodorek benzydaminy.

Jeden mililitr leku Septolux, aerozol do stosowania w jamie ustnej i gardle, zawiera 1,5 mg chlorowodorku benzydaminy. Każda dawka aerozolu o objętości 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów chlorowodorku benzydaminy.

-    Ponadto lek zawiera: metylu parahydroksybenzoesan, sodu cyklaminian, glicerol, sodu wodorowęglan, polisorbat 80, etanol 96%, aromat mięty pieprzowej, kwas fosforowy stężony, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda Septolux i co zawiera opakowanie

Klarowny, bezbarwny roztwór w butelce polietylenowej (HDPE) o objętości 30 ml zaopatrzonej w pompkę dozującą i nasadkę do pompki dozującej, w tekturowym pudełku.

Opakowanie:

1 butelka.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów tel. (48 17) 865 51 00

Data zatwierdzenia ulotki:

4