Imeds.pl

Sertralina Krka 50 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sertralina Krka, 50 mg, tabletki powlekane Sertralina Krka, 100 mg, tabletki powlekane

Sertralinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sertralina Krka i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem lek Sertralina Krka

3.    Jak stosować lek Sertralina Krka

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sertralina Krka

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sertralina Krka i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Sertralina Krka jest sertralina. Sertralina należy do grupy leków nazywanych selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI); leki te stosowane są w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych.

Lek Sertralina Krka może być stosowany w leczeniu:

-    depresji oraz w zapobieganiu nawrotom depresji (u dorosłych),

-    zespołu lęku społecznego (u dorosłych),

-    zespołu stresu pourazowego (PTSD) (u dorosłych),

-    zespołu lęku napadowego (u dorosłych),

-    zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (ZO-K) (u dorosłych, dzieci i młodzieży w wieku 6-17 lat).

Depresja jest jednostką chorobową z towarzyszącymi objawami smutku, trudnościami ze spaniem lub z utratą radości z życia.

ZO-K i zespół lęku napadowego są chorobami związanymi z lękiem, z towarzyszącymi objawami ciągłego niepokoju z powodu uporczywych wyobrażeń (obsesji), które powodują wykonywanie powtarzalnych rytuałów (czynności przymusowe - kompulsje).

Zespół lęku pourazowego (PTSD) jest stanem, który może wystąpić po traumatycznym przeżyciu i cechuje się pewnymi objawami podobnymi do depresji i lęku. Zespół lęku społecznego (fobia społeczna) jest chorobą związaną z lękiem. Charakteryzuje się uczuciem nasilonego lęku lub stresu w sytuacjach społecznych (takich jak rozmowa z obcymi osobami, przemawianie przed grupą ludzi, jedzenie lub picie w obecności innych ludzi lub martwienie się o swoje potencjalnie zawstydzające zachowanie).

Lekarz zadecydował, że ten lek nadaje się do leczenia choroby występującej u pacjenta.

Pacjent powinien poradzić się lekarza, jeśli nie jest pewien, dlaczego otrzymuje lek Sertralina Krka.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sertralina Krka Kiedy nie stosować leku Sertralina Krka

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na sertralinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent stosuje lub stosował inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO, np. selegilinę, moklobemid) lub leki podobne do inhibitorów MAO (np. linezolid). Po zakończeniu leczenia sertraliną trzeba odczekać co najmniej tydzień przed rozpoczęciem leczenia inhibitorem MAO. Po zakończeniu leczenia inhibitorem MAO trzeba odczekać co najmniej 2 tygodnie, zanim będzie można rozpocząć leczenie sertraliną.

-    Jeśli pacjent stosuje lek pimozyd (lek przeciwpsychotyczny).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Sertralina Krka.

Nie każdy lek nadaje się dla każdego. Należy powiedzieć lekarzowi przed zażyciem leku Sertralina Krka, jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występował w przeszłości któryś z poniższych stanów:

-    Zespół serotoninowy. W rzadko występujących przypadkach zespół ten może wystąpić u pacjentów, którzy przyjmowali pewne leki w tym samym czasie, co sertralinę (objawy, patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane’’). Lekarz powinien powiedzieć pacjentowi, czy występował u niego zespół serotoninowy w przeszłości.

-    Obniżone stężenie sodu we krwi, ponieważ może ono wystąpić w wyniku stosowania leku Sertralina Krka. Należy również powiadomić lekarza o przyjmowaniu pewnych leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ponieważ one również mogą zmieniać stężenie sodu we krwi.

-    Osoby w podeszłym wieku; mogą być one bardziej narażone na zmniejszenie stężenia sodu we krwi (patrz powyżej).

-    Choroba wątroby; lekarz może zadecydować o zmniejszeniu dawki leku Sertralina Krka.

-    Cukrzyca; lek Sertralina Krka może wpływać na zmianę stężenia glukozy we krwi, dlatego może być konieczna zmiana dawkowania leków przeciwcukrzycowych.

-    Padaczka lub napady drgawkowe w wywiadzie. Jeśli wystąpi napad drgawkowy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Występująca w przeszłości choroba maniakalno-depresyjna (zaburzenia afektywne dwubiegunowe) lub schizofrenia. Jeśli wystąpi epizod maniakalny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Występujące obecnie lub w przeszłości myśli samobójcze (patrz poniżej - myśli samobójcze i pogorszenie zaburzeń depresyjnych lub lękowych).

-    Zaburzenia krwotoczne lub stosowanie w przeszłości leków rozrzedzających krew [np. kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) lub warfaryny] lub mogących zwiększyć ryzyko krwawień.

-    Dzieci lub młodzież w wieku poniżej 18 lat. Lek Sertralina Krka powinien być stosowany wyłącznie w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Osoby leczone z powodu tej choroby powinny być poddawane ścisłej obserwacji przez lekarza (patrz stosowanie u dzieci i młodzieży poniżej).

-    Stosowana terapia elektrowstrząsowa (EW).

-    Problemy z oczami, takie jak pewne rodzaje jaskry (zwiększone ciśnienie w oku).

Niepokój psychoruchowy (akatyzja)

Stosowanie sertraliny wiązano z pojawianiem się akatyzji (stanu charakteryzującego się niepokojem ruchowym i przymusem wykonywania ruchów - często z niemożnością do usiedzenia lub ustania w miejscu). Stan ten występuje na ogół w ciągu pierwszych tygodni leczenia. Zwiększenie dawki leku może być szkodliwe u pacjentów, u których występują takie objawy.

Objawy odstawienia

Po przerwaniu leczenia często występują objawy odstawienia, zwłaszcza jeśli leczenie zostało przerwane nagle (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”). Ryzyko wystąpienia objawów odstawienia zależy od długości leczenia, dawkowania i szybkości zmniejszania dawki. Objawy te wykazują zasadniczo słabe lub umiarkowane nasilenie, jednak u niektórych pacjentów mogą być ciężkie. Występują zazwyczaj w ciągu pierwszych tygodni po przerwaniu leczenia. Na ogół ustępują samoistnie w ciągu 2 tygodni, jednak u niektórych pacjentów mogą utrzymywać się dłużej (przez 2-3 miesiące lub dłużej). W przypadku decyzji o zakończeniu leczenia sertraliną zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki w ciągu kilku tygodni lub miesięcy, zależnie od potrzeb pacjenta.

Myśli samobójcze, pogłębienie depresji lub zaburzeń lękowych

Osoby, u których występuje depresja lub zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy czy zachowanie mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj po upływie 2 tygodni, czasem później.

Prawdopodobieństwo wystąpienia takich myśli jest większe jeśli:

-    u pacjenta w przeszłości występowały myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia;

-    pacjent jest młodym dorosłym; dane z badań klinicznych wskazują na zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u osób w wieku poniżej 25 lat z zaburzeniami psychicznymi, którzy byli leczeni lekami przeciwdepresyjnymi.

Jeśli u pacjenta występują myśli samobójcze lub myśli o samookaleczeniu, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem lub zgłosić się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji lub zaburzeniach lękowych oraz poproszenie ich o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może zwrócić się z prośbą o pomoc do krewnych lub przyjaciół i prosić o informowanie go, jeśli zauważą, że depresja lub lęk nasiliły się lub wystąpiły niepokojące zmiany w zachowaniu.

Dzieci i młodzież

Zasadniczo leku Sertralina Krka nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, z wyjątkiem pacjentów z chorobą obsesyjno-kompulsyjną. U pacjentów w wieku poniżej 18 lat stwierdza się zwiększone ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych, jak próby samobójcze, myśli samobójcze i wrogość (głównie zachowania agresywne, buntownicze i złość), podczas stosowania u nich leków z omawianej grupy. Jednak lekarz może zdecydować się na przepisanie leku Sertralina Krka pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, jeśli będzie to leżało w interesie pacjenta. Jeśli lekarz przepisze lek Sertralina Krka pacjentowi w wieku poniżej 18 lat, i opiekun dziecka będzie to chciał z nim przedyskutować, należy się skontaktować z lekarzem. Co więcej, jeśli podczas stosowania leku Sertralina Krka przez pacjenta w wieku poniżej 18 lat, pojawi się lub nasili którykolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy powiadomić lekarza. Ponadto dotychczas brak danych dotyczących długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku Sertralina Krka dotyczących jego wpływu na wzrost, dojrzewanie, zachowanie oraz funcie poznawcze.

Inne leki i lek Sertralina Krka

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki mogą wpływać na sposób działania leku Sertralina Krka lub lek Sertralina Krka może zmniejszać skuteczność innych leków stosowanych w tym samym czasie.

Stosowanie leku Sertralina Krka równocześnie z następującymi lekami może powodować ciężkie działania niepożądane:

-    Leki będące inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), takie jak moklobemid (stosowany w leczeniu depresji) i selegilina (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona) oraz antybiotyk linezolid. Nie należy stosować leku Sertralina Krka równocześnie z inhibitorami MAO.

-    Leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (pimozyd). Nie należy stosować leku Sertralina Krka równocześnie z pimozydem.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    Leki ziołowe zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum). Działanie dziurawca może utrzymywać się przez okres 1 do 2 tygodni. Należy skonsultować się z lekarzem.

-    Leki zawierające aminokwas tryptofan.

-    Leki stosowane w leczeniu silnego bólu (np. tramadol).

-    Leki stosowane podczas znieczulenia lub do leczenia przewlekłego bólu (fentanyl).

-    Leki w leczeniu migren (np. sumatryptan).

-    Leki rozrzedzające krew (warfaryna).

-    Leki stosowane w leczeniu bólu i (lub) zapalenia stawów (niesteroidowe leki przeciwzapalne, NLPZ), np. ibuprofen, kwas acetylosalicylowy (aspiryna).

-    Leki uspokajające (diazepam).

-    Leki moczopędne.

-    Leki stosowane w terapii padaczki    (fenytoina,    fenobarbital, karbamazepina).

-    Leki stosowane w leczeniu cukrzycy (tolbutamid),

-    Leki stosowane w leczeniu nadmiernego wydzielania kwasu w żołądku oraz wrzodów (cymetydyna, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol).

-    Leki stosowane w leczeniu manii i depresji (lit).

-    Inne leki stosowane w depresji (np. amitryptylina, nortryptylina, nefazodon, fluwoksetyna, fluwoksamina).

-    Leki stosowane w leczeniu schizofrenii i innych chorób psychicznych (np. perfenazyna, lewomepromazyna i olanzapina).

-    Leki regulujące szybkość bicia i rytm serca, takie jak flekainid, propafenon.

-    Leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub dławicy piersiowej (diltiazem, werapamil).

-    Leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (takie jak erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna).

-    Leki stosowane w leczeniu HIV/AIDS i zapalenia wątroby typu C (inhibitory proteazy).

-    Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (takie jak ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, worykonazol, flukonazol).

-    Leki zapobiegające nudnościom i wymiotom (aprepiant).

Stosowanie leku Sertralina Krkaz jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Sertralina Krka można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Sertralina Krka.

Nie należy stosować leku Sertralina Krka razem z sokiem grejpfrutowym, gdyż może to prowadzić do zwiększenia stężenia sertraliny w organizmie.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Bezpieczeństwo stosowania sertraliny w ciąży nie zostało w pełni ustalone. Lek Sertralina Krka może być przepisywany kobietom w ciąży tylko, jeśli spodziewane korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla płodu. Kobiety w okresie rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia sertraliną.

Należy poinformować lekarza i (lub) położną o stosowaniu leku Sertralina Krka. Leki takie, jak lek Sertralina Krka przyjmowane podczas ciąży, szczególnie podczas 3 ostatnich miesięcy ciąży, mogą zwiększać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkich powikłań, zwanych zespołem przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodka (PPHN), co objawia się przyspieszonym oddechem i sinicą.

Objawy te pojawiają się zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Jeśli takie objawy wystąpią u noworodka, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem i (lub) położną.

U noworodka mogą również wystąpić inne objawy, które pojawiają się zwykle w pierwszej dobie po porodzie. Objawy te obejmują:

-    problemy z oddychaniem,

-    sine zabawienie skóry lub zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura ciała,

-    sine usta,

-    wymioty lub trudności z przyjmowaniem pokarmu,

-    nadmierne zmęczenie, bezsenność lub bardzo częsty płacz,

-    sztywność lub wiotkość mięśni,

-    drżenie, drżączka lub drgawki,

-    wzmożenie odruchów,

-    drażliwość,

-    niskie stężenie cukru we krwi.

Jeśli u noworodka pojawi się którykolwiek z tych objawów lub gdy pacjentka jest zaniepokojona stanem zdrowia dziecka, należy skontaktować się z położną lub lekarzem.

Istnieją dowody na to, że sertralina wydzielana jest do mleka u ludzi. Lek Sertralina Krka może być stosowany u kobiet karmiących piersią, jeśli lekarz uzna, że korzyści dla matki przewyższają możliwe ryzyko dla dziecka.

Płodność

Badania na zwierzętach wykazały, że niektóre leki takie jak sertalina mogą obniżać jakość nasienia. Teoretycznie działanie to może ograniczać płodność, chociaż dotychczas nie zaobserwowano wpływu na płodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Leki psychotropowe, takie jak sertralina, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy odczekać z wykonywaniem wyżej wymienionych czynności do chwili, gdy będzie wiadomo, w jaki sposób lek Sertralina Krka wpływa na zdolność pacjenta do ich wykonywania.

3. Jak stosować lek Sertralina Krka

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Lek Sertralina Krka można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Lek należy przyjmować raz na dobę, rano lub wieczorem.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli:

Depresja i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

W leczeniu depresji i ZO-K, zazwyczaj skuteczna dawka to 50 mg na dobę. Dawkę dobową można zwiększać o 50 mg w ciągu kilku tygodni, zachowując odstęp co najmniej tygodnia między zmianami dawki. Maksymalna zalecana dawka wynosi 200 mg na dobę.

Zespól lęku napadowego, zespół lęku społecznego i zespół stresu pourazowego

W leczeniu zespołu lęku napadowego, zespołu lęku społecznego i zespołu stresu pourazowego należy rozpoczynać od dawki 25 mg na dobę, a po upływie tygodnia zwiększyć dawkę do 50 mg na dobę. Dawkę dobową można następnie zwiększać o 50 mg w ciągu kilku tygodni. Maksymalna zalecana dawka wynosi 200 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Sertralina Krka należy stosować w leczeniu dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat wyłącznie z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: zalecana dawka początkowa to 25 mg na dobę.

Po upływie tygodnia lekarz może zwiększyć dawkę do 50 mg na dobę. Maksymalna dawka to 200 mg na dobę.

Młodzież w wieku od 13 do 17 lat: zalecana dawka początkowa to 50 mg na dobę.

Maksymalna dawka to 200 mg na dobę.

Pacjenci z chorobami wątroby lub nerek powinni powiadomić o nich lekarza i przestrzegać jego zaleceń.

Lekarz poinformuje pacjenta, jak długo należy zażywać ten lek. Okres leczenia zależy od rodzaju choroby i od stopnia reakcji pacjenta na leczenie. Poprawa stanu zdrowia może rozpocząć się dopiero po kilku tygodniach leczenia. Leczenie depresji powinno zazwyczaj być kontynuowane przez 6 miesięcy od czasu uzyskania poprawy.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sertralina Krka

W przypadku zażycia większej ilości leku Sertralina Krka niż zalecana dawka, należy natychmiast powiadomić lekarza lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zawsze zabrać ze sobą opakowanie leku, niezależnie od tego czy został w nim lek czy też nie.

Do objawów przedawkowania należą: senność, nudności, wymioty, szybka akcja serca, drżenie, pobudzenie, zawroty głowy oraz rzadko - utrata przytomności.

Pominięcie zastosowania leku Sertralina Krka

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Sertralina Krka

Nie należy przerywać stosowania leku Sertralina Krka bez konsultacji z lekarzem. Przed zakończeniem leczenia lekarz będzie stopniowo zmniejszał dawkę leku Sertralina Krka przez kilka tygodni. W przypadku nagłego zaprzestania stosowania leku, u pacjenta mogą wystąpić następujące działania niepożądane: zawroty głowy, odrętwienie, zaburzenia snu, pobudzenie lub niepokój, bóle głowy, nudności, wymioty i drżenie. W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych lub jakiegokolwiek innego działania niepożądanego podczas odstawiania leku Sertralina Krka, należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstszym działaniem niepożądanym są nudności. Działania niepożądane zależą od dawki i często

przemijają w miarę kontynuowania leczenia.

Należy natychmiast poinformować lekarza:

Jeśli po przyjęciu tego leku u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z wymienionych poniżej objawów,

ponieważ mogą one być poważne.

-    Jeśli wystąpi ciężka wysypka skórna powodująca powstawanie pęcherzy (rumień wielopostaciowy) (może obejmować jamę ustną i język). Mogą to być objawy zespołu Stevensa-Johnsona lub martwicy toksyczno-rozpływnej naskórka. W takim przypadku lekarz podejmie decyzję o zaprzestaniu leczenia.

-    Reakcja alergiczna lub alergia, może objawiać się swędzącą wysypką skórną, problemami z oddychaniem, świszczącym oddechem, obrzękiem powiek, twarzy lub warg.

-    Jeśli wystąpi pobudzenie, splątanie, biegunka, wysoka temperatura i ciśnienie tętnicze krwi, nadmierna potliwość i szybka akcja serca. Są to objawy zespołu serotoninowego. Rzadko zespół serotoninowy może wystąpić podczas stosowania pewnych leków równocześnie z sertraliną. Lekarz może podjąć decyzję o zaprzestaniu leczenia.

-    Jeśli wystąpi zażółcenie skóry i białkówek oczu, co może świadczyć o uszkodzeniu wątroby.

-    Jeśli pojawią się objawy depresji z myślami samobójczymi.

-    Jeśli pacjent zaczyna odczuwać niepokój ruchowy i nie jest w stanie siedzieć czy stać spokojnie po rozpoczęciu stosowania leku Sertralina Krka. Jeśli pacjent zaczyna odczuwać niepokój ruchowy należy powiadomić lekarza.

-    Jeśli u pacjenta wystąpi atak (padaczkowy).

-    Jeśli u pacjenta występują epizody maniakalne (patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności’’).

W badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów obserwowano poniższe działania niepożądane.

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Bezsenność, zawroty głowy, senność, bóle głowy, biegunka, nudności, suchość w jamie ustnej, zaburzenia wytrysku, zmęczenie.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Ból gardła, jadłowstręt, zwiększenie apetytu, depresja, ,,dziwne’’ samopoczucie, koszmary senne, niepokój, pobudzenie, nerwowość, zmniejszenie popędu seksualnego, zgrzytanie zębami, uczucie drętwienia i mrowienia, drżenie, zwiększenie napięcia mięśni, zaburzenia smaku, brak koncentracji, zaburzenia wzroku, szumy uszne, kołatanie serca, uderzenia gorąca, ziewanie, bóle brzucha, wymioty, zaparcia, zaburzenia żołądkowe, oddawanie gazów, wysypka, zwiększona potliwość, bóle mięśni, zaburzenia seksualne, zaburzenia erekcji, bóle w klatce piersiowej.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

Zakażenia dróg oddechowych, nieżyt nosa, omamy, uczucie nadmiernego szczęścia, zobojętnienie, zaburzenia myślenia, drgawki, mimowolne skurcze mięśni, zaburzenia koordynacji, duża ruchliwość, amnezja, osłabienie czucia, zaburzenia mowy, zawroty głowy podczas wstawania, migrena, bóle ucha, szybka akcja serca, wysokie ciśnienie krwi, nagłe zaczerwienienie skóry, trudności z oddychaniem, świszczący oddech, duszność, krwawienie z nosa, zapalenie przełyku, trudności z przełykaniem, hemoroidy, zwiększone wydzielanie śliny, zaburzenia języka, odbijanie się, obrzęk oczu, fioletowe plamy na skórze, łysienie, zimne poty, suchość skóry, pokrzywka, zapalenie kości i stawów, osłabienie mięśni, bóle pleców, drżenie mięśni, oddawanie moczu w nocy, niemożność oddania moczu, nasilone i częstsze oddawanie moczu, zaburzenia podczas oddawania moczu, krwawienie z dróg rodnych, zaburzenia seksualne u kobiet, złe samopoczucie, dreszcze, gorączka, osłabienie, pragnienie, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

Zaburzenia jelitowe, zakażenia ucha, choroba nowotworowa, obrzęk gruczołów, wysokie stężenie cholesterolu, niskie stężenie cukru we krwi, objawy fizyczne stresu lub emocji, uzależnienie od leków, zaburzenia psychotyczne, agresja, paranoja, myśli samobójcze, chodzenie we śnie, przedwczesny wytrysk, śpiączka, nieprawidłowe ruchy, trudności w poruszaniu się, przeczulica, zaburzenia czucia, jaskra, problemy z wydzielaniem łez, plamy przed oczami, podwójne widzenie, podrażnienie oczu przez światło, obecność krwi w oku, powiększenie źrenic, atak serca, wolna akcja serca, zaburzenia serca, słabsze ukrwienie rąk i nóg, skurcz gardła, szybki lub wolny oddech, trudności z mówieniem, czkawka, krew w stolcu, bolesność w jamie ustnej, owrzodzenie języka, zaburzenia zębów, zaburzenia języka, owrzodzenie jamy ustnej, zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia skóry: pęcherze, wysypka, nieprawidłowa struktura włosów, nieprawidłowy zapach skóry, zaburzenia kości, zmniejszenie oddawania moczu, nietrzymanie moczu, trudności z rozpoczęciem oddawania moczu, nadmierne krwawienie z dróg rodnych, suchość w obrębie pochwy, zaczerwienienie i bolesność penisa i napletka, wydzielina z narządów płciowych, wydłużona erekcja, wydzielina z piersi, przepuklina, zmniejszenie tolerancji na leki, trudności z chodzeniem, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, nieprawidłowe wyniki badania nasienia, urazy, rozszerzenie naczyń krwionośnych; myśli samobójcze, zachowania samobójcze - w trakcie leczenia sertraliną lub krótko po zakończeniu leczenia zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych (patrz punkt 2).

Po wprowadzeniu sertraliny do obrotu zgłoszono następujące działania niepożądane:

Zmniejszenie liczby krwinek białych, zmniejszenie liczby płytek krwi, niskie stężenie hormonów tarczycy, zaburzenia endokrynologiczne, niskie stężenie soli we krwi, problemy z kontrolowaniem stężenia cukru we krwi (cukrzyca), zwiększenie stężenia cukru we krwi, przerażające sny, zaburzenia ruchu i mięśni (np. nadmierna ruchliwość, napięcie mięśni, trudności w chodzeniu i sztywność, skurcze i niekontrolowane ruchy mięśni), omdlenia, nagłe silne bóle głowy (które mogą być objawem poważnego zaburzenia zwanego zespołem przejściowego skurczu naczyń mózgowych, ang. RCVS), zaburzenia widzenia, nierówne źrenice, nieprawidłowe krwawienie (krwawienie z nosa, krwawienie w obrębie żołądka, krew w moczu), choroby płuc dotyczące tkanki i przestrzeni pomiędzy pęcherzykami płucnymi, zapalenie trzustki, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, żółta skóra i oczy (żółtaczka), obrzęk skóry, nadwrażliwość oczu na słońce, świąd, bóle stawów, skurcze mięśni, powiększenie piersi, zaburzenia miesiączkowania, obrzęk nóg, zaburzenia krzepnięcia oraz poważne reakcje alergiczne.

Działania niepożądane u dzieci i młodzieży

W badaniach klinicznych u dzieci i młodzieży, działania niepożądane były zwykle podobne do działań u osób dorosłych (patrz powyżej). Do najczęstszych działań niepożądanych u dzieci i młodzieży należały: bóle głowy, bezsenność, biegunka i nudności.

Objawy występujące po przerwaniu stosowania

Po nagłym przerwaniu stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak: zawroty głowy, drętwienia, zaburzenia snu, pobudzenie lub lęk, bóle głowy, nudności, wymioty i drżenia mięśniowe (patrz punkt 3 „Przerwanie stosowania leku Sertralina Krka’’).

Stwierdzono zwiększone ryzyko złamań kości u pacjentów przyjmujących leki z tej grupy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Sertralina Krka

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sertralina Krka

-    Substancją czynną leku jest sertralina. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg lub 100 mg, w postaci sertraliny chlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), hydroksypropyloceluloza, talk i magnezu stearynian w rdzeniu tabletki oraz hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), talk i glikol propylenowy w otoczce tabletki.

Jak wygląda lek Sertralina Krka i co zawiera opakowanie

50 mg, tabletki powlekane: białe, owalne, lekko obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z linią

podziału po jednej stronie oraz znakiem S3 po drugiej stronie. Tabletkę można podzielić na równe

dawki.

100 mg, tabletki powlekane: białe, okrągłe tabletki powlekane, z linią podziału po jednej stronie.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Opakowania: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98 lub 100 tabletek powlekanych w blistrach, w tekturowym pudełku lub pojemnik z HDPE z zamknięciem z PP zawierający 250 tabletek powlekanych, w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d. d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Wytwórca

KRKA, d. d., Novo mesto, Smaijeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Str. 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy SPECIFAR ABEE, 1, 28 Octovriou Str., Ag. Varvara, 123-51 Ateny, Grecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Słowacja, Słowenia

Sertralin Krka

Republika Czeska

Sertralin JS Partner

Dania

Sertrone

Grecja

Zolotrin

Niemcy

Sertra TAD

Irlandia

Sertraline Krka

Polska

Sertralina Krka

Portugalia

Asentra

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 27.03.2013

9