+ iMeds.pl

Setronon 8 mgUlotka Setronon

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Setronon, 8 mg, tabletki powlekane

Ondansetronum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

•    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Setronon i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Setronon

3.    Jak stosować Setronon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Setronon

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Setronon i w jakim celu się go stosuje

Lek Setronon zawiera ondansetron należący do grupy leków przeciwwymiotnych.

Setronon stosuje się w:

•    zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią

lub radioterapią stosowanych w leczeniu nowotworów u dorosłych i u dzieci w wieku 6 miesięcy i starszych;

•    zapobieganiu i leczeniu nudności oraz wymiotów po operacji u dorosłych.

Uwaga! Lek nie jest skuteczny w nudnościach i wymiotach związanych z chorobą lokomocyjną.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Setronon Kiedy nie stosować leku Setronon

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6).

•    jeśli pacjent przyjmuje apomorfinę (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona).

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Setronon należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Opisywano przypadki reakcji uczuleniowych u pacjentów, którzy wykazywali nadwrażliwość na inne selektywne inhibitory receptorów serotoninowych 5HT3.

Zaburzenia oddychania należy leczyć objawowo, zaś lekarz powinien zwrócić na nie szczególną uwagę, gdyż mogą być one początkowymi objawami reakcji nadwrażliwości.

Przed zastosowaniem leku Setronon należy poinformować lekarz, jeśli u pacjenta występuje lub może wystąpić wydłużenie odstępu QT (odcinka mierzonego podczas zapisu EKG). Dotyczy to pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi (zaburzenia stężenia jonów potasu, sodu i magnezu w organizmie), pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego QT (choroba serca polegająca na nieregularnym biciu serca) lub przyjmujących leki wywołujące wydłużenie odstępu QT.

Pacjenci stosujący ondansetron i niektóre leki serotoninergiczne (stosowane w depresji) powinni pozostawać pod kontrolą lekarza.

Lek Setronon może wydłużać czas pasażu jelitowego; pacjenci z podostrą niedrożnością jelit powinni po zastosowaniu leku pozostawać pod kontrolą lekarza.

U pacjentów po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych lub gardłowego lek Stronon może maskować utajone krwawienie, dlatego takich pacjentów należy dokładnie obserwować po podaniu leku Setronon.

Leku Setronon nie stosować u dzieci w zapobieganiu lub leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym ze względu na niedostateczne doświadczenie.

U dzieci i młodzieży otrzymujące ondansetron razem z chemioterapeutykami o działaniu hepatotoksycznym należy ściśle monitorować czynność wątroby.

Inne leki i Setronon

Ondansetron może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie ondansetronu.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza lub farmaceuty o przyjmowaniu lub zamiarze przyjmowania któregokolwiek z poniższych leków:

-    fenytoina, karbamazepina (leki stosowane w leczeniu padaczki)

-    ryfampicyna (antybiotyk przecigruźliczy)

-    tramadol (lek przeciwbólowy)

-    leki przeciwarytmiczne i (lub) beta-adrenolityczne (leki stosowane w chorobach serca)

-    antracykliny (leki stosowane w leczeniu nowotworów).

Stosowanie leku Setronon u pacjentów z niewydolnością nerek

Nie jest konieczna zmiana schematu dawkowania leku.

Stosowanie leku Setronon u pacjentów z niewydolnością wątroby

U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, klirens ondansetronu ulega znacznemu zmniejszeniu, a okres półtrwania ondansetronu w surowicy jest znacznie wydłużony. U pacjentów tych nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę.

Stosowanie leku Setronon u pacjentów z zaburzonym metabolizmem sparteiny i debryzochiny

Okres półtrwania ondansetronu (czas, po którym stężenie leku we krwi zmniej sza się o połowę) nie ulega zmianie u pacjentów, którzy wolno metabolizują sparteinę lub debryzochinę. Nie ma konieczności zmiany dawki i częstości podawania leku.

Stosowanie leku Setronon u pacjentów w podeszłym wieku

Lek jest dobrze tolerowany przez pacjentów powyżej 65 lat i nie jest konieczna zmiana dawki dobowej, częstości ani drogi podania.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

• Nie zaleca się stosowania ondansetronu w okresie ciąży ze względu na niedostateczne doświadczenie.

• Ondansetron przenika do mleka kobiecego, dlatego podczas stosowania tego leku nie należy karmić piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ondansetron nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn, nie powoduje uspokojenia.

Ważne informacje dotyczące niektórych składnikach leku Setronon

Setronon zawiera 94 mg laktozy jednowodnej. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Setronon

Setronon należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Setronon, 8 mg, tabletki powlekane podaje się wyłącznie doustnie.

Dawkowanie ondansetronu

Lekarz zadecyduje, jaka dawka ondansetronu jest odpowiednia dla pacjenta. Dawka leku zależy od wskazania do stosowania ondansetronu i od czynności wątroby.

Pacjenci poddani chemioterapii i (lub) radioterapii, która wywołuje nudności i wymioty

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku):

Chemioterapia i radioterapia o umiarkowanym działaniu wymiotnym

Zalecana dawka wynosi 8 mg na 1 do 2 godzin przed chemioterapią, a następnie 8 mg po

12 godzinach.

W celu zapobiegania nudnościom i wymiotom opóźnionym lub utrzymującym się zaleca się podawanie doustnie lub doodbytniczo ondansetronu po pierwszych 24 godzinach od rozpoczęcia terapii powodującej wymioty i kontynuuje się podawanie do 5 dni.

Zalecana dawka doustna to 8 mg dwa razy na dobę.

Chemioterapia o silnym działaniu wymiotnym

U pacjentów otrzymujących duże dawki leków chemioterapeutycznych silnym działaniu wmiotnym (np. duże dawki cisplatyny), ondansetron można podać dożylnie, domięśniowo lub doodbytniczo.

W celu zapobiegania nudnościom i wymiotom opóźnionym lub utrzymującym się zaleca się podawanie doustnie lub doodbytniczo ondansetronu po pierwszych 24 godziny od rozpoczęcia terapii powodującej wymioty i kontynuuje się podawanie do 5 dni.

Dawka zalecana w przypadku stosowania wynosi 8 mg dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku 6 miesięcy i starsze i młodzież

Wielkość dawek zależy od wielkości dziecka i ustala ją lekarz. Dawki dobowe w przeliczeniu na masę ciała są większe niż dawki dobowe w przeliczeniu na pole powierzchni ciała Zazwyczaj ondansetron podaje się bezpośrednio przed chemioterapią jedną z dwóch poniższych metod:

•    pojedyncza dawka w wielkości 5 mg/m2 powierzchni ciała (lecz nie większej niż 8 mg) we wstrzyknięciu dożylnym, a po 12 godzinach doustnie w dawce 2 mg lub 4 mg

•    albo do 3 dawek po 0,15 mg/kg masy ciała (lecz nie większych niż 8 mg) w 4 godzinnych odstępach.

Po upływie 12 godzin można kontynuować leczenie ondansetronem podając doustnie 2 mg lub 4 mg co 12 godzin, do 5 dni. Całkowita dawka dobowa nie może być większa niż dawka dobowa stosowana u dorosłych, tj .32 mg .

Brak danych z kontrolowanych badań klinicznych odnośnie stosowania produktu leczniczego Setronon w zapobieganiu opóźnionym lub przedłużonym nudnościom oraz wymiotom wywołanym chemioterapią. Brak danych z kontrolowanych badań klinicznych odnośnie stosowania produktu leczniczego Zofran u dzieci w przypadku nudności i wymiotów wywołanych radioterapią.

Zapobieganie nudnościom i wymiotom po operacji

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku)

Zwykle stosowaną dawką u dorosłych jest 16 mg doustnie przed znieczuleniem.

W okresie pooperacyjnym, do leczenia nudności i wymiotów zalecane jest podawanie ondansetronu dożylnie lub domięśniowo.

Dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca i młodzież (poniżej 18 lat)

Zaleca się podawanie ondansetronu w powolnym wstrzyknięciu na początku operacji. Nie przeprowadzono badan dotyczących doustnego podawania ondasetronu w zapobieganiu lub leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczna zmiana dawki dobowej, częstości ani drogi podania w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby

Nie należy podawać całkowitej dawki dobowej większej niż 8 mg.

Stosowanie u pacjentów z zaburzonym metabolizmem sparteiny i debryzochiny

Nie ma potrzeby zmiany dawki i częstości podawania ondansetronu.

Jeśli pacjent uzna, że działanie ondansetronu jest zbyt silne lub za słabe, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Setronon

Jeśli pacjent zażyje zbyt dużo tabletek lub gdy ktoś inny omyłkowo przyjmie lek, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się bezpośrednio do szpitala. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie, aby pokazać je lekarzowi.

Pominięcie zastosowania dawki leku Setronon

Jeśli pacjent zapomniał zażyć dawkę leku, a odczuwa nudności lub wymiotuje, powinien przyjąć tabletkę możliwie szybko, a kolejne dawki przyjmować wg dotychczasowego rozkładu godzin przyjmowania dawek.

Jeśli zaś pacjent zapomniał zażyć dawkę leku, a nie odczuwa nudności, powinien pominąć ją i przyjąć następną dawkę leku wg dotychczasowego rozkładu godzin przyjmowania dawek.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Setronon

Nie należy przerywać przyjmowania tabletek bez zalecenia lekarza, nawet w razie dobrego samopoczucia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Setronon może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie działania niepożądane

W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną:

•    ciężka reakcja alergiczna, która powoduje obrzęk twarzy lub gardła, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, bądź silny świąd skóry z wypukłymi grudkami (występują rzadko);

•    ból w klatce piersiowej lub nieregularna czynność serca (występują niezbyt często);

•    napady drgawek (występują niezbyt często);

•    zaburzenia ruchu gałek ocznych (występują niezbyt często);

•    skurcze mięśni głowy i szyi (występują niezbyt często).

Inne działania niepożądane

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych dotyczy pacjenta.

Działania niepożądane występujące bardzo często (u co najmniej 1 na 10 pacjentów): ból głowy

Działania niepożądane występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 osób): zaparcie, nagłe zaczerwienienie skóry lub uczucie gorąca.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób): czkawka, niskie ciśnienie tętnicze krwi, zwolniona czynność serca, zawroty głowy, zwiększenie aktywności enzymów wątroby.

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób): niewyraźne widzenie, przemijająca utrata wzroku.

Dzieci i młodzież

Działania niepożądanych u dzieci i młodzieży były porównywalne z obserwowanymi u dorosłych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C,

02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Setronon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Setronon

Substancją czynną leku jest ondansetron. Każda tabletka powlekana zawiera 8 mg ondansetronu w postaci dwuwodnego chlorowodorku ondansetronu.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian.

Skład otoczki: Opadry II white: hypromeloza 15cP, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000, sodu cytrynian (E 331).

Jak wygląda lek Setronon i co zawiera opakowanie

• białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznakowaniem PA po jednej stronie oraz 934 po drugiej stronie tabletki.

Lek dostępny jest w opakowaniach zawierających 10 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80,

31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Setronon

Charakterystyka Setronon

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Setronon, 8 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 8 mg ondansetronu w postaci dwuwodnego chlorowodorku ondansetronu.

Każda tabletka zawiera 94 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznakowaniem PA po jednej stronie oraz 934 po drugiej stronie tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli

•    zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią

lub radioterapią nowotworów (CINV and RINV ang. Chemotherapy and Radiotherapy Induced Nausea and Vomiting);

   zapobieganie i leczenie nudności oraz wymiotów w okresie pooperacyjnym (ang. PONV -

Post Operative Nausea and Vomitting).

Dzieci w wieku w wieku 6 miesięcy i starsze oraz młodzież

•    zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią lub radioterapią nowotworów

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Setronon, 8 mg, tabletki powlekane podaje się wyłącznie doustnie.

Dawkowanie ondansetronu

Nudności i wymioty wywołane chemioterapią i radioterapią

(CINV and RINV ang. Chemotherapy and Radiotherapy Induced Nausea and Vomiting)

Dorośli

Siła wymiotnego działania leczenia przeciwnowotworowego jest różna w zależności od leku, zastosowanych dawek oraz skojarzenia stosowanej chemioterapii i radioterapii.

Drogę podania i dawkę ondansetronu należy dobierać indywidualnie.

Chemioterapia i radioterapia o umiarkowanym działaniu wymiotnym

Pacjentom, u których stosuje się chemioterapię o umiarkowanym działaniu wymiotnym

lub radioterapię wywołującą wymioty, ondansetron można podawać doustnie, dożylnie, domięśniowo

lub doodbytniczo.

Zalecana dawka doustna ondansetronu wynosi 8 mg na 1 do 2 godzin przed rozpoczęciem chemioterapii, następnie należy podać 8 mg ondansetronu po 12 godzinach.

W okresie od 2 doby do maksymalnie 5 dób od przeprowadzenia chemio- lub radioterapii o działaniu wymiotnym, w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom opóźnionym lub przedłużonym, zaleca się kontynuowanie podawania ondansetronu, w postaciach doustnych lub doodbytniczych.

Zalecana dawka doustna to 8 mg dwa razy na dobę.

Chemioterapia o silnym działaniu wymiotnym

U pacjentów otrzymujących duże dawki leków chemioterapeutycznych silnym o działaniu wymiotnym (np. duże dawki cisplatyny), ondansetron można podać dożylnie, domięśniowo lub doodbytniczo.

W celu zapobiegania nudnościom i wymiotom opóźnionym lub utrzymującym się zaleca się podawanie doustnie lub doodbytniczo ondansetronu po pierwszych 24 godziny od rozpoczęcia terapii powodującej wymioty i kontynuuje się podawanie do 5 dni.

Dawka zalecana w przypadku stosowania wynosi 8 mg dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku 6 miesięcy i starsze oraz młodzież - nudności i wymioty wywołane chemioterapią nowotworów

Dawka ondansetronu może być obliczona na podstawie powierzchni ciała (BSA ang. body surface area) lub masy ciała - patrz poniżej. Dawki dobowe są większe w przypadku przeliczenia na masę ciała niż w przypadku przeliczenia na pole powierzchni ciała (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Ondansetron w postaci roztworu do wstrzykiwań należy rozcieńczyć 5% roztworem glukozy do wlewów dożylnych lub 0,9% roztworem chlorku sodu do wlewów dożylnych lub innym zgodnym płynem infuzyjnym (patrz przygotowanie i stosowanie produktu leczniczego produktów leczniczych ondansetronu w postaci podawanej dożylnie) i podawać we wlewie dożylnym trwającym co najmniej 15 minut.

Brak danych z kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania ondansetronu w zapobieganiu CINV opóźnionym lub przedłużonym. Brak danych z kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania ondansetronu w przypadku nudności i wymiotów wywołanych u dzieci w wyniku zastosowanej radioterapii.

Dawkowanie w przeliczeniu na pole powierzchni ciała (BSA) pacjenta:

Ondansetron w postaci roztworu do wstrzykiwań należy podawać bezpośrednio przed chemioterapią w pojedynczej dawce 5 mg/m2 dożylnie. Nie należy podawać dożylnie dawki większej niż 8 mg. Podawanie dawki doustnej można rozpocząć dwanaście godzin później i kontynuować przez okres do 5 dni (patrz tabela 1 poniżej).

Całkowita dawka dobowa nie może być większa niż dawka stosowana u dorosłych, tj. 32 mg.

Tabela 1. Dawki chemioterapii w przeliczeniu na BSA stosowane u dzieci w wieku w wieku 6 miesięcy i starsze oraz u młodzieży__

Powierzchnia ciała (BSA)

Dzień 1a,b

Dzień od 2 do 6b

< 0,6 m2

5 mg/m2 dożylnie

2 mg syrop lub tabletka po 12 godzinach

2 mg, syrop co 12 godzin

> 0,6 m2

5 mg/m2 roztwór do wstrzykiwań i infuzji 4 mg syrop lub tabletka po 12 godzinach

4 mg, syrop lub tabletka, co 12 godzin

a Dożylna dawka nie większa niż 8 mg.

b Całkowita dawka dobowa nie większa niż dobowa stosowana u dorosłych, tj. 32 mg.

Dawkowanie w przeliczeniu na masę ciała pacjenta

Dawki dobowe w przeliczeniu na masę ciała są większe niż dawki dobowe w przeliczeniu na pole powierzchni ciała (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Ondansetron należy podawać bezpośrednio przed chemioterapią, podając dożylnie pojedynczą dawkę 0,15 mg/kg masy ciała. Nie należy podawać dożylnie dawki większej niż 8 mg. Dwie kolejne dawki dożylne można podawać w odstępach co 4 godziny.

Całkowita dawka dobowa nie może być większa niż dawka dobowa stosowana u dorosłych, tj.32 mg .

Podawanie doustne leku można rozpocząć dwanaście godzin później i kontynuować przez okres do 5 dni (patrz tabela 2).

Tabela 2. Dawkowanie w przeliczeniu na masę ciała pacjenta w chemioterapii - dzieci w wieku 6 miesięcy i starsze oraz młodzież_

Masa ciała

Dzień 1a,b

Dzień od 2 do 6b

<10 kg

Do 3 dawek 0,15 mg/kg w 4-godzinnych odstępach

2 mg, syrop co 12 godzin

> 10 kg

Do 3 dawek 0,15 mg/kg w 4-godzinnych odstępach

4 mg, syrop lub tabletka, co 12 godzin

a Dożylna dawka nie większa niż 8 mg.

b Całkowita dawka dobowa nie większa niż dawka dobowa stosowana u dorosłych, tj. 32 mg.

Osoby w podeszłym wieku

Ondansetron jest dobrze tolerowany przez pacjentów w wieku powyżej 65 lat i nie jest konieczna zmiana dawki dobowej, częstości ani drogi podania.

Nudności i wymioty w okresie pooperacyjnym (PONV)

Dorośli

W zapobieganiu nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym

W celu zapobiegania nudnościom i wymiotom w okresie pooperacyjnym, ondansetron może być podawany doustnie, dożylnie lub domięśniowo.

Zalecana dawka doustna ondansetronu to 16 mg podane na jedną godzinę przed znieczuleniem.

W okresie pooperacyjnym, do leczenia nudności i wymiotów zalecane jest podawanie ondansetronu dożylnie lub domięśniowo.

Leczenie nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym Zaleca się podanie ondansetronu dożylnie lub domięśniowo.

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono badan dotyczących doustnego podawania ondasetronu w zapobieganiu lub leczeniu nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym. W tym celu zaleca się podawanie ondasetronu w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Brak danych dotyczących stosowania ondansetronu w leczeniu pooperacyjnych wymiotów u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Osoby w podeszłym wieku

Liczba doniesień dotyczących zapobiegania i leczenia pooperacyjnych nudności i wymiotów u pacjentów w podeszłym wieku jest niewielka, jednak ondansetron jest dobrze tolerowany przez pacjentów w wieku powyżej 65 lat leczonych chemioterapią.

Specjalne grupy _pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczna zmiana dawki dobowej, częstości ani drogi podania w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, klirens ondansetronu jest znacznie mniejszy, a okres półtrwania w osoczu znacznie wydłużony. U pacjentów tych nie należy stosować dawki dobowej większej niż 8 mg.

Pacjenci z zaburzonym metabolizmem sparteiny i debryzochiny

Okres półtrwania ondansetronu nie ulega zmianie u pacjentów z zaburzonym metabolizmem sparteiny lub debryzochiny. W związku z tym, u pacjentów otrzymujących kolejne dawki stężenie ondansetronu nie różni się od stężenia uzyskiwanego u innych pacjentów. Nie ma zatem potrzeby zmiany dawki i częstości podawania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ondansetron lub którakolwiek substancja pomocnicza.

Jednoczesne stosowanie z apomorfiną (patrz punkt 4.5)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stwierdzono reakcje nadwrażliwości u pacjentów, u których występowała nadwrażliwość na inne leki z grupy selektywnych antagonistów receptora 5-HT3.

Zaburzenia oddychania należy leczyć objawowo, zaś lekarz powinien zwrócić na nie szczególną uwagę, gdyż mogą być one początkowymi objawami reakcji nadwrażliwości.

Setronon wydłuża odstęp QT w stopniu zależnym od dawki. Ponadto, po wprowadzeniu do obrotu, u pacjentów przyjmujących ondansetron obserwowano przypadki wystąpienia częstoskurczu komorowego typu Torsade de pointes. Należy unikać stosowania ondansetronu u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT. Należy zachować ostrożność podczas stosowania ondansetronu u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia wydłużenia odstępu QT. Obejmuj ą one zaburzenia elektrolitowe, zastoinową niewydolnością serca, bradyarytmie lub stosowanie innych produktów leczniczych, które mogą wydłużać odstęp QT lub wywoływać zaburzenia elektrolitowe.

Przed zastosowaniem ondansetronu, należy wyrównać hipokaliemię i hipomagnezemię.

Istnieją doniesienia z okresu po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu opisujące pacjentów, u których wystąpił zespół serotoninowy (w tym zmiany stanu umysłu, chwiejność układu autonomicznego, zaburzenia nerwowo-mięśniowe) po jednoczesnym zastosowaniu ondansetronu i innych leków serotoninergicznych (w tym selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny SSRI ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitor). Jeśli jednoczesne stosowanie ondansetromu i leków serotoninergicznych jest klinicznie uzasadnione, należy odpowiednio obserwować pacjenta. Ondansetron może wydłużać czas pasażu jelitowego, dlatego pacjenci z podostrą niedrożnością jelit powinni po zastosowaniu tego produktu, pozostawać pod kontrolą.

U pacjentów po adenotomii i tonsilektomii ondansetron może maskować krwawienia utajone, dlatego takich pacjentów należy dokładnie obserwować po podaniu ondansetronu.

Dzieci i młodzież

Dzieci i młodzież otrzymujące ondansetron razem z chemioterapeutykami o działaniu hepatotoksycznym należy ściśle monitorować czy nie występują zaburzenia czynności wątroby.

Nudności i wymioty wywołane chemioterapią (CINV):

Przy obliczaniu dawki w mg na kg masy ciała w schemacie dawkowania, w którym podaje się trzy dawki w odstępach 4-godzinnych, całkowita dawka dobowa będzie większa niż w przypadku schematu, w którym podaje się jedną dawkę 5 mg/m2 a następnie dawkę doustną. Nie porównywano skuteczności tych dwóch schematów dawkowania w badaniach klinicznych. Porównania krzyżowe wskazują na podobną skuteczność obu schematów (patrz punkt 5.1).

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie ma dowodów, że ondasetron pobudza lub hamuje metabolizm innych produktów leczniczych często z nim podawanych. W swoistych badaniach wykazano, że ondansetron nie wchodzi w interakcje z alkoholem, temazepamem, furosemidem, alfentanylem, tramadolem, morfiną, lignokainą, tiopentalem i propofolem.

Ondansetron jest metabolizowany przez wiele enzymów cytochromu P-450: CYP3A4, CYP2D6 lub CYP1A2. Ze względu na to, zahamowanie albo zmniejszenie aktywności jednego z izoenzymów (np. na sutek uwarunkowanego genetycznie niedoboru CYP2D6) jest zwykle wyrównane przez inne izoenzymy i powinno powodować niewielkie lub nieznaczące zmiany ogólnego klirensu ondansetronu lub zapotrzebowania na dawkę produktu.

Stosowanie ondansetronu z lekami wydłużającymi odstęp QT może spowodować dodatkowe wydłużenie odstępu QT. Jednoczesne stosowanie leków kardiotoksycznych z ondansetronem (np. antracyklin, takich jak doksorubicyna, daunorubicyna, transtuzumab), antybiotyków (takich jak erytromycyna lub ketokonazol), leków przeciwarytmicznych (takich jak amiodaron) i leków beta-adrenolitycznych (takich jak atenolol lub tymolol) może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca (patrz punkt 4.4).

Istnieją doniesienia z okresu po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu opisujące pacjentów, u których wystąpił zespół serotoninowy (zmiany stanu umysłu, chwiejność układu autonomicznego, zaburzenia nerwowo-mięśniowe) po jednoczesnym zastosowaniu ondansetronu i innych leków serotoninergicznych (w tym SSRIs i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRIs ang. Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors)) (patrz punkt 4.4).

Apomorfina

Na podstawie doniesień o występowaniu głębokiego niedociśnienia tętniczego oraz utraty przytomności podczas podawania ondansetronu z chlorowodorkiem apomorfiny, jednoczesne stosowanie z apomorfiną jest przeciwwskazane.

Fenytoina, karbamazepina i ryfampicyna

U pacjentów leczonych silnymi induktorami enzymu CYP3A4 (np. fenytoina, karbamazepina i ryfampicyna) klirens ondansetronu po podaniu doustnym jest zwiększony, a stężenie ondansetronu we krwi zmniejszone.

Tramadol

Dane z badań z udziałem małej liczby pacjentów wskazują na to, że ondansetron może zmniejszać przeciwbólowe działanie tramadolu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ondansetronu u kobiet w ciąży.

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na rozwój zarodka i płodu, przebieg ciąży, okres okołoporodowy oraz na stan noworodka. Ponieważ badania u zwierząt nie zawsze pozwalają przewidzieć działanie u ludzi, nie zaleca się stosowania ondansetronu u ciężarnych kobiet.

Karmienie piersią

Badania wykazały, że ondansetron przenika do mleka u zwierząt w okresie laktacji. Dlatego zaleca się, aby matki przyjmujące ondansetronem nie karmiły piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W testach psychomotorycznych nie wykazano, aby ondansetron zaburzał wykonywania czynności ani nie wywoływał uspokojenia (sedacji). Farmakologia ondansetronu nie wskazuje na istnienie szkodliwego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymieniono według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstości określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko ((>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Zdarzenia bardzo często, często i niezbyt często pochodziły z badania klinicznego, gdzie uwzględniono częstość występowania w grupie placebo. Dane o zdarzeniach występujących rzadko lub bardzo rzadko, były na ogół zgłaszane spontanicznie po wprowadzeniu do obrotu.

Częstość występowania działań niepożądanych podana poniżej określono na podstawie zwykle zalecanych dawek ondansetronu.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: nagłe reakcje nadwrażliwości, czasem o ciężkim przebiegu, ze wstrząsem anafilaktycznym włącznie.

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: ból głowy.

Niezbyt często: drgawki, zaburzenia ruchu (w tym reakcje pozapiramidowe, takie jak reakcje dystoniczne, przymusowe patrzenie w górę, dyskineza), ale bez trwałego i istotnego wpływu na stan kliniczny pacjenta.

Rzadko: zawroty głowy podczas dożylnego podawania leku.

Zaburzenia oka

Rzadko: przemijające zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie) podczas dożylnego podawania ondansetronu.

Bardzo rzadko: przemijająca ślepota (podczas podawania dożylnego)

Zwykle to działanie niepożądane ustępuje w ciągu 20 minut. Większość pacjentów przyjmowała chemioterapię, w skład której wchodziła cisplatyna. W części przypadków przemijająca ślepota była pochodzenia korowego.

Zaburzenia serca

Niezbyt często: zaburzenia rytmu serca, ból w klatce piersiowej z obniżeniem lub bez obniżenia odcinka ST w EKG, bradykardia.

Rzadko: wydłużenie odstępu QT (w tym torsade de pointes)

Zaburzenia naczyniowe

Często: uderzenia gorąca, zaczerwienienie twarzy i uczucie uderzenia krwi do głowy.

Niezbyt często: niedociśnienie.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: czkawka.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaparcia, miejscowe uczucie pieczenia po zastosowaniu czopka.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: bezobjawowe zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (zwykle u pacjentów poddawanych chemioterapii w skład której wchodziła cisplatyna).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: miejscowe reakcje w miejscu wstrzyknięcia dożylnego

Dzieci i młodzież

Profile działań niepożądanych u dzieci i młodzieży były porównywalne z obserwowanymi u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Dane dotyczące przedawkowania ondansetronu są ograniczone, zanotowano tylko kilka takich przypadków. U większości pacjentów objawy obserwowane po przedawkowaniu były podobne do tych, które wystąpiły u pacjentów otrzymujących zalecane dawki (patrz punkt 4.8). Objawy, które zostały zgłoszone to zaburzenia widzenia, ciężkie zaparcia, hipotensja, przemijające epizody bloku przedsionkowo-komorowego (blok AV) drugiego stopnia, spowodowane wpływem nerwu błędnego na układ sercowo-naczyniowy (układ wazowagalny).

Ondansetron wydłuża odstęp QT w stopniu zależnym od dawki. W przypadku przedawkowania, należy monitorować EKG.

Leczenie

Brak specyficznej odtrutki dla ondansetronu. W przypadku podejrzenia przedawkowania należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe i wspomagające.

Nie jest zalecane stosowanie ipekakuanu w leczeniu przedawkowania ondansetronu, ponieważ pacjenci nie będą reagować ze względu na działanie przeciwwymiotne ondansetronu.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwwymiotne, antagoniści receptorów serotoninowych 5HT3. Kod ATC: A04A A01.

Ondansetron jest silnym, wybiórczym antagonistą receptorów serotoninowych typu 5HT3.

Mechanizm przeciwwymiotnego działania ondansetronu nie jest dokładnie poznany. Chemio-i radioterapia mogą powodować uwalnianie serotoniny (5HT) w komórkach jelita cienkiego i poprzez receptory 5 HT3 pobudzać włókna dośrodkowe nerwu błędnego, wyzwalając odruch wymiotny. Ondansetron blokuje zapoczątkowanie tego odruchu. Pobudzenie włókien dośrodkowych nerwu błędnego może powodować uwalnianie 5HT również w area postrema w dnie czwartej komory mózgu i pobudzać wymioty w wyniku pobudzenia ośrodkowego. Działanie ondansetronu spowodowane jest najprawdopodobniej działaniem antagonistycznym w stosunku do receptorów 5 HT3 w neuronach znajdujących się zarówno w obwodowym, jak i w ośrodkowym układzie nerwowym.

Nieznany jest mechanizm działania ondansetronu w wymiotach pooperacyjnych, ale najprawdopodobniej nie różni się od mechanizmu działania leku w wymiotach spowodowanych chemioterapią.

Ondansetron nie zmienia stężenia prolaktyny w osoczu krwi.

Znaczenie ondansetronu w wymiotach wywołanych przez opiaty nie zostało ustalone.

Dzieci i młodzież

Nudności oraz wymioty wywołane chemioterapią

Skuteczność ondansetronu w zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią przeciwnowotworową oceniano w randomizowanym badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby u 415 pacjentów w wieku od 1 do 18 lat. W dniach, w których podawano chemioterapię pacjenci otrzymywali albo ondansetron 5 mg/m2 dożylnie + ondansetron 4 mg doustnie po 8-12 godzinach, albo ondansetron 0,45 mg/kg mc. dożylnie + placebo doustnie po 8-12 godzinach. Po zakończeniu chemioterapii pacjenci z obu grup otrzymywali ondansetron w postaci syropu w dawce 4 mg dwa razy na dobę przez 3 dni. Całkowite zahamowanie wymiotów w dniu chemioterapii, w którym objawy były najbardziej nasilone, uzyskano w 49% (5 mg/m2 dożylnie + ondansetron 4 mg doustnie) i 41% (0,45 mg/kg mc. dożylnie + placebo doustnie). Po zakończeniu chemioterapii pacjenci z obu grup otrzymywali ondansetron w postaci syropu w dawce 4 mg dwa razy na dobę przez 3 dni. Nie stwierdzono różnic w częstości występowania ani rodzaju działań niepożądanych w obu grupach.

W randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby u 438 pacjentów w wieku od 1 do 17 lat, całkowite zahamowanie wymiotów w dniu chemioterapii, w którym objawy były najbardziej nasilone, stwierdzono u:

•    73% pacjentów otrzymujących ondansetron dożylnie w dawce 5 mg/m2 pc. z deksametazonem w dawce 2-4 mg podawanym doustnie

•    71% pacjentów otrzymujących ondansetron w postaci syropu w dawce 8 mg z deksametazonem w dawce 2-4 mg podawanym doustnie w dniach stosowania chemioterapii

Po zakończeniu chemioterapii pacjenci z obu grup otrzymywali ondansetron w postaci syropu w dawce 4 mg dwa razy na dobę przez 2 dni. Nie stwierdzono różnic w częstości występowania ani rodzaju działań niepożądanych w obu grupach.

Skuteczność ondansetronu w grupie 75 dzieci w wieku od 6 do 48 miesięcy oceniano w otwartym, badaniu bez grupy kontrolnej. Wszystkie dzieci otrzymały dożylnie trzy dawki 0,15 mg/kg mc. ondansetronu, pierwszą 30 minut przed rozpoczęciem chemioterapii a kolejne dawki cztery godziny i osiem godzin po podaniu pierwszej. Całkowite zahamowanie wymiotów uzyskano u 56% pacjentów.

W innym otwartym badaniu bez grupy kontrolnej oceniano skuteczność ondansetronu podając dzieciom dożylnie pojedynczą dawkę 0,15 mg/kg mc., a następnie podając doustnie dzieciom w wieku < 12 lat - dwie dawki po 4 mg a dzieciom w wieku > 12 lat - dwie dawki po 8 mg (liczba wszystkich pacjentów n=28). Całkowite zahamowanie wymiotów uzyskano u 42% pacjentów.

Nudności i wymioty okresu pooperacyjnego

Skuteczność pojedynczej dawki ondansetronu w zapobieganiu nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego oceniano w randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu, przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, u 670 dzieci w wieku od 1 do 24 miesięcy (wiek z uwzględnieniem wieku ciążowego >44 tygodni, masa ciała > 3 kg). Pacjenci zakwalifikowani do badania mieli zaplanowany zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym oraz uzyskali ocenę w klasyfikacji ASA < III. Pojedynczą dawkę 0,1 mg/kg mc. ondansetronu podawano w ciągu pięciu minut od wprowadzenia do znieczulenia. Odsetek pacjentów, u których w ciągu okresu obserwacji trwającego 24 godziny wystąpił co najmniej jeden epizod wymiotów był większy w grupie pacjentów otrzymujących placebo w porównaniu z grupą pacjentów otrzymujących ondansetron (28% vs 11%,

p<0,0001).

Przeprowadzono cztery badania metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, w których brało udział 1469 pacjentów obu płci (w wieku od 2 do 12 lat), poddawanych znieczuleniu ogólnemu. Pacjentów przydzielono losowo albo do grupy, w której podawano dożylnie jedną dawkę ondansetronu (0,1 mg/kg mc. w przypadku pacjentów z masą ciała 40 kg i poniżej lub 4 mg w przypadku pacjentów z masą ciała powyżej 40 kg; liczba pacjentów = 735)), albo do grupy, w której podawano placebo (liczba pacjentów = 734). Badany lek podawano we wstrzyknięciu trwającym co najmniej 30 sekund, bezpośrednio przed albo po wprowadzeniu do znieczulenia.

Ondansetron wykazał istotnie większą skuteczność w zapobieganiu nudnościom i wymiotom w porównaniu z placebo. Podsumowanie wyników tych badań przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3 Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów okresu pooperacyjnego u dzieci i młodzieży - Odpowiedź na leczenie w ciągu 24 godzin

Badanie

Punkt końcowy

Ondansetron %

Placebo %

p

S3A380

CR

68

39

<0,001

S3GT09

CR

61

35

<0,001

S3A381

CR

53

17

<0,001

S3GT11

Bez nudności

64

51

0,004

S3GT11

Bez wymiotów

60

47

0,004

CR = bez wymiotów, doraźnego leczenia przeciwwymiotnego lub odstawienia

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym ondansetron jest całkowicie wchłaniany z przewodu pokarmowego na drodze absorpcji biernej i podlega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę.

Po podaniu dawki 8 mg maksymalne stężenie w osoczu osiągane jest przeciętnie po 1,5 godziny i wynosi około 30 pg/ml. Po podaniu dawek większych od 8 mg, ondansetron osiąga we krwi stężenia większe niż wynika to ze wzrostu dawki. Świadczyć to może o zmniejszeniu efektu pierwszego przejścia po podaniu większych dawek. Obecność pokarmu powoduje nieznaczne zmniejszenie dostępności biologicznej ondansetronu po podaniu doustnym. Leki zobojętniające nie wywierają wpływu na dostępność biologiczną ondansetronu. Badania przeprowadzone u zdrowych, ochotników w podeszłym wieku wykazały klinicznie nieznaczące, zależne od wieku, zwiększenie dostępności biologicznej (65%) i wydłużenie okresu półtrwania ondansetronu (5 godzin). Wykazano różnice w dystrybucji ondansetronu w organizmie, w zależności od płci. U kobiet po podaniu doustnym wchłanianie ondansetronu jest większe, a klirens układowy i objętość dystrybucji (w zależności do masy ciała) są mniejsze niż u mężczyzn.

Przenikanie ondansetronu do tkanek po podaniu doustnym, domięśniowym i dożylnym jest porównywalne, biorąc pod uwagę okres półtrwania ok. 3 godzin i objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym ok. 140 l. Po podaniu domięśniowym i dożylnym wartości stężenia osiąganego we krwi są porównywalne. Po wlewie dożylnym dawki 4 mg ondansetronu w czasie 5 minut, maksymalne stężenie (cmax) wynosi ok. 65 ng/ml. Po podaniu domięśniowym Cmax wynosi 25 ng/ml i występuje w ciągu 10 min.

Ondansetron wiąże się z białkami osocza w 70 do 76%.

Lek jest metabolizowany w wątrobie. Mniej niż 5% wchłoniętej dawki wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej. Brak enzymu CYP2D6 (polimorfizm procesów metabolicznych debryzochiny) nie wpływa na farmakokinetykę ondansetronu. Właściwości farmakokinetyczne ondansetronu nie zmieniają się po wielokrotnym podaniu leku.

W badaniach 21 pacjentów w wieku 3 do 12 lat operowanych w znieczuleniu ogólnym, obserwowano zmniejszenie wartości bezwzględnych zarówno klirensu, jak i objętości dystrybucji ondansetronu po pojedynczej dawce 2 mg (u dzieci od 3 do 7 lat) lub 4 mg (u dzieci od 8 do 12 lat). Wielkość tych zmian była zależna od wieku; klirens zmniejszał się od około 300 ml/min u dzieci w wieku 12 lat, do 100 ml/min u dzieci w wieku 3 lat. Objętość dystrybucji zmniejszała się od około 75 l u dzieci w wieku 12 lat, do 17 l - u dzieci w wieku 3 lat. Zastosowanie dawkowania w zależności od masy ciała (0,1 mg/kg m.c. do maksymalnie 4 mg) prowadziło do wyrównania tych zmian i osiągnięcia terapeutycznego stężenia leku we krwi.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny 15 do 60 ml/min), zarówno klirens jak i objętość dystrybucji ondansetronu są zmniejszone po dożylnym podaniu leku, co powoduje nieznaczne, klinicznie nieistotne wydłużenie okresu półtrwania (5,4 h). Badania przeprowadzone u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek leczonych hemodializą (badanie między dializami) wykazały, że farmakokinetyka ondansetronu nie zmienia się po podaniu dożylnym. Badania u pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek ograniczały się do podawania dożylnego i doustnego.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, po podaniu doustnym, dożylnym lub domięśniowym klirens ondansetronu jest znacznie zmniejszony, okres półtrwania eliminacji wydłużony (15 do 32 h), a dostępność biologiczna zwiększa się do 100 % (na skutek zmniejszenia efektu pierwszego przejścia).

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież (w wieku od 1 miesiąca do 17 lat)

U dzieci w wieku od 1 do 4 miesięcy (n=19) poddawanych zabiegom chirurgicznym klirens dostosowany do masy ciała był o około 30% wolniejszy niż u pacjentów w wieku od 5 do 24 miesięcy (n=22), ale porównywalny ze stwierdzonym w grupie pacjentów w wieku od 3 do 12 lat. Okres półtrwania wynosił około 6,7 godzin u dzieci w wieku od 1 do 4 miesięcy w porównaniu do 2,9 godzin u pacjentów w wieku od 5 do 24 miesięcy i od 3 do 12 lat. Różnice parametrów farmakokinetycznych w grupie dzieci w wieku od 1 do 4 miesięcy można częściowo uzasadnić większą procentową zawartością wody w organizmie u noworodków i niemowląt oraz większą objętością dystrybucji leków rozpuszczalnych w wodzie, takich jak ondansetron.

W populacji pacjentów z grupy dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 12 lat, poddawanych planowym zabiegom chirurgicznym w znieczuleniu ogólnym, bezwzględne wartości klirensu i objętości dystrybucji ondansetronu były zmniejszone w porównaniu do wartości u dorosłych pacjentów.

Obydwa parametry zwiększały się w sposób liniowy wraz ze zwiększeniem masy ciała i u młodzieży w wieku 12 lat osiągały wartości stwierdzane u młodych osób dorosłych. Wartości klirensu i objętości dystrybucji dostosowane do masy ciała były podobne we wszystkich grupach wiekowych. Ustalanie dawki w przeliczeniu na masę ciała kompensuje różnice związane z wiekiem pacjentów i pozwala znormalizować ogólną ekspozycję u dzieci i młodzieży.

Przeprowadzono populacyjną analizę farmakokinetyczną po dożylnym podaniu ondansetronu u 428 osób (pacjentów z nowotworami, pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym, zdrowych ochotników) w wieku od 1 miesiąca do 44 lat. W oparciu o tę analizę stwierdzono, że całkowita ekspozycja (AUC) na ondansetron po podaniu doustnym lub dożylnym u dzieci i młodzieży, z wyjątkiem niemowląt w wieku od 1 do 4 miesięcy, była porównywalna ze stwierdzoną u dorosłych. Objętość dystrybucji była uzależniona od wieku i była mniejsza u dorosłych niż u niemowląt i dzieci. Klirens był zależny od masy ciała, ale nie od wieku, z wyjątkiem niemowląt w wieku od 1 do 4 miesięcy. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy u niemowląt w wieku od 1 do 4 miesięcy klirens był dodatkowo zmniejszony z powodu wieku, czy jedynie w wyniku zmienności spowodowanej małą liczbą przebadanych pacjentów w tej grupie wiekowej. Ponieważ pacjenci w wieku poniżej 6 miesięcy otrzymują tylko pojedynczą dawkę ondansetronu w przypadku nudności i wymiotów okresu pooperacyjnego, jest mało prawdopodobne aby zmniejszenie klirensu miało znaczenie kliniczne.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Działanie rakotwórcze, mutagenne i wpływ na płodność

W badaniach przeprowadzonych u szczurów i myszy, którym podawano ondansetron doustnie w dawkach, odpowiednio do 10 mg/kg m.c. i 30 mg/kg m.c. na dobę, nie stwierdzono działania rakotwórczego. Ondansetron nie wykazał też działania mutagennego w standardowych testach oceniających mutagenność. Podanie doustne ondansetronu w dawkach do 15 mg/kg m.c. na dobę nie wpływało na płodność szczurów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń:

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana Magnezu stearynian.

Otoczka:

Opadry II white:

Hypromeloza 15cP Laktoza j ednowodna Tytanu dwutlenek (E 171)

Makrogol 4000 Sodu cytrynian (E 331).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

10 szt. (1 blister po 10 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53,

00-113 Warszawa

8. NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9947

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 06.08.2003 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 22.02.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Setronon