+ iMeds.pl

Sevemed 800 mgUlotka Sevemed

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Sevemed, 800 mg, tabletki powlekane

Sewelameru węglan

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

• Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sevemed i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sevemed

3.    Jak stosować lek Sevemed

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sevemed

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sevemed i w jakim celu się go stosuje

Sevemed zawiera węglan sewelameru, jako składnik czynny. Związek ten wiąże fosforany pochodzące z pożywienia i znajdujące się w przewodzie pokarmowym, przez co obniża stężenie fosforu we krwi.

Pacjenci, których nerki nie funkcjonują prawidłowo nie są w stanie kontrolować stężenia fosforu we krwi. W tych okolicznościach stężenie fosforanów rośnie (lekarze określają taki stan jako hiperfosfatemię). Podwyższone stężenie fosforu w surowicy krwi może prowadzić do odkładania się twardych złogów w organizmie, noszących nazwę zwapnień. Złogi takie mogą powodować usztywnienie naczyń krwionośnych i utrudniać pompowanie krwi w organizmie. Podwyższone stężenie fosforu w surowicy krwi może także prowadzić do swędzenia skóry, zaczerwienienia oczu, bólu kości i złamań.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sevemed

Kiedy nie stosować leku Sevemed:

• jeśli u pacjenta występuje niskie stężenie fosforanów we krwi (lekarz przeprowadzi odpowiednie badanie),

•    jeśli u pacjenta występuje niedrożność jelit,

• jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy przed zastosowaniem leku Sevemed poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z poniższych objawów:

•    problemy z przełykaniem,

•    problemy z motoryką żołądka i jelit,

•    częste nudności,

aktywny stan zapalny jelita,

niedawny poważny zabieg chirurgiczny dotyczący żołądka lub jelita.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Z tego względu stosowanie Sevemed u dzieci nie jest zalecane.

Czy potrzebne są leki uzupełniające?

W związku z występującą u pacjenta chorobą nerek lub prowadzonym leczeniem dializami może wystąpić:

•    niskie lub wysokie stężenie wapnia we krwi. Ponieważ węglan sewelameru nie zawiera wapnia, lekarz może przepisać dodatkowe tabletki zawierające wapń.

•    niskie stężenie witamin D we krwi. Z tego względu lekarz może kontrolować stężenie witaminy D we krwi pacjenta i w razie konieczności przepisać dodatkowo witaminę D. U pacjentów nie stosujących suplementów multiwitaminowych może dojść do obniżenia stężenia witamin A, E, K i kwasu foliowego we krwi, więc lekarz może kontrolować ich stężenia oraz w razie potrzeby przepisać dodatkowe witaminy.

Uwaga dotycząca pacjentów poddawanych dializom otrzewnowym:

Dializy otrzewnowe wiążą się z ryzykiem rozwoju zapalenia otrzewnej (infekcji płynu w jamie brzusznej). Ryzyko to można zminimalizować starannie przestrzegając zasad jałowości podczas wymiany worków. Należy niezwłocznie powiadomić lekarza o wystąpieniu nowych oznak lub objawów związanych z brzuchem, opuchnięcia brzucha, bólu brzucha, tkliwości brzucha lub utwardzenia brzucha, zaparcia, gorączki, dreszczy, nudności lub wymiotów. Pacjent powinien oczekiwać bardziej dokładnej kontroli pod kątem występowania problemów związanych z niskim stężeniem witamin A, D, E, K i kwasu foliowego.

Lek Sevemed a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Leku Sevemed nie należy stosować równocześnie z ciprofloksacyną (antybiotykiem).

Jeśli pacjent stosuje leki na arytmię lub padaczkę, powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Sevemed.

Lek Sevemed może osłabiać działanie takich leków, jak cyklosporyna, mykofenolan mofetylu i takrolimus (leki służące do hamowania układu odpornościowego). W przypadku stosowania takich leków lekarz zapewni odpowiednią poradę.

Niedobór hormonów tarczycy może być niezbyt często obserwowany u osób stosujących lewotyroksynę (lek służący do leczenia niskiego stężenia hormonów tarczycy) oraz lek Sevemed. Z tego względu, lekarz może ściślej kontrolować stężenie parathormonu we krwi pacjenta.

Lekarz będzie także regularnie sprawdzał występowanie jakichkolwiek interakcji pomiędzy lekiem Sevemed a innymi lekami.

Sevemed z jedzeniem i piciem

Lek Sevemed, 800 mg, tabletki powlekane musi być zażywany z posiłkiem.

Ciążą, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie wiadomo, czy lek Sevemed ma jakikolwiek wpływ na nienarodzone dziecko.

Jeśli kobieta chce karmić dziecko piersią, powinna o tym poinformować lekarza. Nie wiadomo, czy lek Sevemed może przenikać do ludzkiego mleka i wpływać na dziecko.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zostały przeprowadzone żadne badania nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie wystąpienia wpływu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych narzędzi ani maszyn.

Lek Sevemed zawiera laktozę

Lek Sevemed zawiera laktozę (cukier mleczny). Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3.    Jak stosować lek Sevemed

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Podstawą ustalenia dawki leku jest występujące u pacjenta stężenie fosforu w surowicy krwi.

Zalecana dawka początkowa leku Sevemed dla osób dorosłych i w podeszłym wieku (> 65 lat) wynosi jedną do dwóch tabletek po 800 mg z każdym posiłkiem, 3 razy na dobę.

Tabletki należy połykać w całości. Nie wolno ich rozgniatać, żuć ani przełamywać.

W pewnych przypadkach, gdy lek Sevemed powinien być zażywany jednocześnie z innym lekiem, lekarz może zalecić zażywanie tego leku na 1 godzinę przed lub 3 godziny po zażyciu leku Sevemed, lub też może rozważyć kontrolowanie stężenia tego leku we krwi pacjenta.

Lekarz będzie okresowo sprawdzał stężenie fosforu we krwi pacjenta i w razie potrzeby dostosowywał dawkę leku Sevemed tak, aby osiągnięte zostało odpowiednie stężenie fosforu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sevemed

Nie zgłoszono przypadków przedawkowania leku u pacjenta.

W razie możliwego przedawkowania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Sevemed

W przypadku pominięcia jednej dawki, należy zażyć kolejną dawkę o zwykłej porze, z posiłkiem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zgłoszono występowanie następujących działań niepożądanych u pacjentów stosujących lek Sevemed:

Bardzo częste (mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób):

Wymioty • zaparcia • ból w górnej części brzucha • nudności

Częste (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób):

Biegunka • ból brzucha • niestrawność • wzdęcia

W toku stosowania klinicznego zgłaszano przypadku świądu, wysypki, spowolnienia ruchów robaczkowych jelit/zablokowania jelit oraz perforacji ściany jelita.

Ponieważ zaparcie może stanowić wczesny objaw niedrożności jelit, należy o tym fakcie poinformować lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Sevemed

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce oraz pudełku po: "EXP". Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sevemed

•    Substancją czynną leku jest sewelameru węglan. Każda tabletka zawiera 800 mg sewelameru węglanu.

• Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, cynku stearynian. Otoczka tabletki zawiera hypromelozę (E464) i monoglicerydy dwuacetylowane.

Jak wygląda lek Sevemed i co zawiera opakowanie

Lek Sevemed ma postać owalnych, białych do białawych tabletek powlekanych z napisem "SVL" po jednej stronie.

Butelki z HDPE z wieczkiem z PP w tekturowym pudełku.

Każda butelka zawiera 180 tabletek.

Butelki z HDPE zawierają środek pochłaniający wilgoć. Nie należy usuwać środka pochłaniającego wilgoć z butelki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG

Kuhloweg 37, 58638 Iserlohn

Niemcy

Wytwórcy

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG Kuhloweg 37 58638 Iserlohn Niemcy

Synthon Hispania SL Castelló 1, Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania    Sevemed

Czechy    Sevemed    800    mg,    potahované tablety

Węgry    Sevemed    800    mg

Polska    Sevemed

Słowacja    Sevemed    800    mg

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2015

Strona 5 z 5

Sevemed

Charakterystyka Sevemed

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Sevemed, 800 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 800 mg sewelameru węglanu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 286,25 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Owalna, biała do białawej barwy tabletka powlekana (20 mm x 7 mm) bez nacięcia. Po jednej stronie na tabletce wytłoczono napis "SVL".

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Sevemed jest przeznaczony do kontroli hiperfosfatemii u pacjentów dorosłych poddawanych hemodializie lub dializie otrzewnowej.

Sevemed jest przeznaczony także do kontroli hiperfosfatemii u dorosłych pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, nie poddawanych dializie, u których stężenie fosforu w surowicy krwi wynosi > 1,78 mmol/l.

Sevemed należy stosować w kontekście podejścia obejmującego wiele działań terapeutycznych, które powinno obejmować suplementację wapnia, 1,25-dihydroksywitaminy D3 lub jednego z jej analogów w celu kontroli rozwoju osteodystrofii nerkowej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa węglanu sewelameru wynosi 2,4 g lub 4,8 g na dobę, w oparciu o potrzeby kliniczne i stężenie fosforu w surowicy krwi. Sevemed musi być zażywany trzy razy na dobę, z posiłkami.

Stężenie fosforu u pacjentów

Całkowita dawka dobowa węglanu sewelameru, którą należy zażyć z trzema posiłkami w ciągu doby

1,78 - 2,42 mmol/l (5,5 - 7,5 mg/dl)

2,4 g*

> 2,42 mmol/l (> 7,5 mg/dl)

4,8 g*

*Plus późniejsza zmiana dawki zgodnie z instrukcją

W przypadku pacjentów stosujących już wcześniej środki wiążące fosforany (chlorowodorek sewelameru lub środki bazujące na wapniu), Sevemed powinien być podawany zgodnie z zasadą gram na gram z monitorowaniem stężenia fosforu w surowicy krwi, aby ustalić optymalną dawkę dobową.

Zmiana i utrzymanie dawki

Stężenie fosforu w surowicy krwi musi być monitorowane, a dawka węglanu sewelameru dostosowywana co 2-4 tygodnie, aż do chwili osiągnięcia możliwego do przyjęcia stężenia fosforu w surowicy. Następnie należy w dalszym ciągu regularnie kontrolować stężenie fosforu.

Pacjenci stosujący Sevemed powinni przestrzegać przepisanej im diety.

W praktyce klinicznej, leczenie ma charakter ciągły i opiera się na konieczności kontroli stężenia fosforu w surowicy krwi, a oczekiwana dawka dobowa wynosi średnio 6 g na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Sevemed u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sevemed u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w postaci nienaruszonej. Nie należy ich rozkruszać, żuć, ani przełamywać przed podaniem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Hipofosfatemia Niedrożność jelit.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Sevemed u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Sevemed u dorosłych pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, nie poddawanych dializie i ze stężeniem fosforu w surowicy krwi < 1,78 mmol/l. Z tego względu stosowanie produktu leczniczego Sevemed u takich pacjentów nie jest obecnie zalecane.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Sevemed u pacjentów z następującymi zaburzeniami:

•    dysfagia

•    zaburzenia przełykania

• poważne zaburzenia motoryki żołądkowo-jelitowej lub poważna gastropareza, zatrzymanie treści żołądkowej oraz odbiegające od normy lub nieregularne wypróżnienia

•    aktywna choroba zapalna jelit

•    poważny zabieg chirurgiczny przewodu pokarmowego

Z tego względu należy zachować szczególną ostrożność stosując Sevemed u takich pacjentów.

Niedrożność jelit całkowita i przepuszczająca

W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano całkowitą lub przepuszczającą niedrożność jelit u pacjentów w czasie leczenia z zastosowaniem chlorowodorku sewelameru, zawierającego tę samą resztę czynną, co węglan sewelameru. Zaparcie może być objawem poprzedzającym. Pacjentów, u których wystąpiło zaparcie należy dokładnie obserwować w trakcie leczenia z zastosowaniem produktu leczniczego Sevemed. W przypadku pacjentów, u których wystąpi zaparcie lub inne poważne objawy ze strony przewodu pokarmowego, leczenie z zastosowaniem produktu leczniczego Sevemed należy poddać ponownej ocenie.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek (ang. chronic kidney disease - CKD) może dojść do spadku stężenia witamin A, D, E i K, zależnie od ich zawartości w diecie oraz stopnia nasilenia choroby. Nie można wykluczyć, że Sevemed może wiązać witaminy rozpuszczalne w tłuszczach zawarte w spożywanym pokarmie. W przypadku pacjentów nie otrzymujących dodatkowo witamin, lecz leczonych z zastosowaniem sewelameru, należy regularnie kontrolować stężenie witamin A, D, E i K w surowicy krwi. Zaleca się zapewnienie suplementacji tych witamin w uzasadnionych przypadkach. Zaleca się, aby pacjenci z CKD nie poddawani dializom otrzymywali dodatkowo witaminę D (w przybliżeniu 400 jednostek międzynarodowych natywnej witaminy D na dobę). Witamina ta może wchodzić w skład preparatu multiwitaminowego, stosowanego poza ustaloną dawką produktu leczniczego Sevemed. W przypadku pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej, zaleca się dodatkowy monitoring stężenia witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz kwasu foliowego, ponieważ stężenia witamin A, D, E i K nie były mierzone w trakcie badań klinicznych z udziałem takich pacjentów.

Niedobór folianów

Obecnie nie są dostępne wystarczające dane umożliwiające wykluczenie możliwości występowania niedoboru folianów w toku długookresowego leczenia z zastosowaniem produktu leczniczego Sevemed.

Hipokalcemia/hiperkalcemia

U pacjentów z CKD może dojść do hipokalcemii lub hiperkalcemii. Sevemed nie zawiera wapnia. Z tego względu należy w regularnych odstępach czasu sprawdzać stężenie wapnia w surowicy krwi i w razie konieczności zastosować suplementację wapniem pierwiastkowym.

Kwasica metaboliczna

Pacjenci z przewlekłą niewydolnością nerek wykazują predyspozycję do rozwoju kwasicy metabolicznej. Z tego względu zaleca się regularną kontrolę stężenia wodorowęglanów w surowicy krwi, jako elementu dobrej praktyki klinicznej.

Zapalenie otrzewnej

Pacjenci poddawani dializom są narażeni na określone ryzyko infekcji związane z tą procedurą. Zapalenie otrzewnej jest znanym powikłaniem występującym u pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej, i w badaniu klinicznym nad chlorowodorkiem sewelameru donoszono o większej ilości przypadków zapalenia otrzewnej w grupie pacjentów otrzymujących sewelamer, niż w grupie kontrolnej. Pacjentów poddawanych dializom otrzewnowym należy ściśle monitorować, aby dopilnować poprawnego stosowania odpowiedniej techniki aseptycznej oraz zapewnić wczesne rozpoznanie i reagowanie na objawy przedmiotowe i podmiotowe związane z zapaleniem otrzewnej.

Trudności z przełykaniem i krztuszenie się

Opisywano niezbyt częste przypadki trudności z przełykaniem tabletek Sevemed. Wiele z takich przypadków dotyczyło pacjentów ze współistniejącymi chorobami, obejmującymi trudności z przełykaniem lub anomalie przełyku. Należy zachować szczególną ostrożność stosując Sevemed u pacjentów mających trudności z przełykaniem. Dla pacjentów z trudnościami z przełykaniem dostępny jest także węglan sewelameru w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej.

Produkty lecznicze antyarytmiczne i przeciwpadaczkowe

Należy zachować ostrożność przepisując Sevemed pacjentom stosującym także leki antyarytmiczne i przeciwpadaczkowe (patrz punkt 4.5).

Niedoczynność tarczycy

Zaleca się ściślejszy monitoring pacjentów z niedoczynnością tarczycy, którym jednocześnie podawane są węglan sewelameru i lewotyroksyna (patrz punkt 4.5).

Leczenie długotrwałe

W trwającym jeden rok badaniu klinicznym nie uzyskano dowodów na gromadzenie się sewelameru. Jednakże, potencjalnego wchłaniania i gromadzenia się sewelameru w trakcie długookresowej terapii (> jeden rok) nie można całkowicie wykluczyć (patrz punkt 5.2).

Nadczynność przytarczyc

Sevemed nie jest wskazany do kontroli nadczynności przytarczyc. U pacjentów z wtórną nadczynnością przytarczyc Sevemed należy stosować w kontekście podejścia obejmującego wiele działań terapeutycznych, które powinno obejmować suplementację wapnia, 1,25-dihydroksywitaminy D3 lub jednego z jej analogów w celu obniżenia stężenia nietkniętego parathormonu (iPTH).

Nietolerancja laktozy

Tabletka produktu leczniczego Sevemed zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi, dziedzicznymi zaburzeniami tolerancji galaktozy, niedoborem laktazy Lapp lub nieprawidłowym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji u pacjentów dializowanych.

W badaniach interakcji przeprowadzonych na zdrowych ochotnikach otrzymujących pojedynczą dawkę leku, chlorowodorek sewelameru, zawierający tę samą resztę czynną co Sevemed, obniżał dostępność biologiczną ciprofloksacyny o około 50% podawanej jednocześnie z chlorowodorkiem sewelameru. W konsekwencji, Sevemed nie powinien być stosowany jednocześnie z ciprofloksacyną.

Zgłaszano obniżone stężenia cyklosporyny, mykofenolanu mofetylu oraz takrolimusu u pacjentów po przeszczepie, gdy leki te były podawane jednocześnie z chlorowodorkiem sewelameru. Zaobserwowana zmiana stężenia tych leków nie miała konsekwencji klinicznych (tzn. odrzucenia przeszczepu). Nie można jednak wykluczyć możliwości występowania interakcji, i należy rozważyć ścisłe kontrolowanie stężeń cyklosporyny, mykofenolanu mofetylu i takrolimusu we krwi w trakcie stosowania tych leków w sprzężeniu z sewelamerem oraz po jego odstawieniu.

Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki niedoczynności tarczycy u pacjentów otrzymujących jednocześnie chlorowodorek sewelameru, który zawiera tę samą resztę czynną, co węglan sewelameru, oraz lewotyroksynę. Z tego względu zaleca się ściślejszą kontrolę stężenia tyreotropiny (TSH) u pacjentów otrzymujących węglan sewelameru i lewotyroksynę.

Pacjenci stosujący leki antyarytmiczne w celu kontroli arytmii oraz leki przeciwpadaczkowe w celu kontroli napadów padaczki zostali wykluczeni z badań klinicznych. Należy zachować ostrożność przepisując Sevemed pacjentom stosującym także te leki.

W badaniach interakcji przeprowadzonych na zdrowych ochotnikach, chlorowodorek sewelameru, zawierający tę samą resztę czynną co Sevemed, nie wpływał na dostępność biologiczną digoksyny, warfaryny, enalaprilu ani metoprololu.

Sevemed nie ulega wchłanianiu i może wpływać na dostępność biologiczną innych produktów leczniczych. W przypadku podawania jakiegokolwiek produktu leczniczego, którego obniżenie dostępności biologicznej może mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo lub skuteczność terapii, taki produkt leczniczy należy podawać na co najmniej jedną godzinę przed, lub trzy godziny po podaniu produktu leczniczego Sevemed, lub też lekarz powinien rozważyć kontrolę stężenia leku we krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma danych dotyczących stosowania sewelameru u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały pewne działanie toksyczne na rozrodczość, gdy sewelamer był podawany szczurom w wysokich dawkach (patrz punkt 5.3). Wykazano także, że sewelamer obniża wchłanianie niektórych witamin, włącznie z kwasem foliowym (patrz punkty 4.4 i 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane. Sevemed powinien być podawany kobietom w ciąży wyłącznie w razie konieczności i po przeprowadzeniu dokładnej analizy ryzyka wobec korzyści zastosowania leku zarówno dla matki, jak i dla płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy sewelamer jest wydzielany z ludzkim mlekiem. Niewchłanialna natura sewelameru wskazuje, że prawdopodobieństwo wydzielania sewelameru z mlekiem jest niskie. Decyzję dotyczącą kontynuacji/przerwania karmienia piersią lub kontynuacji/przerwania leczenia z zastosowaniem produktu leczniczego Sevemed należy podjąć uwzględniając korzyści dla dziecka związane z karmieniem piersią oraz korzyści dla kobiety związane z leczeniem z zastosowaniem produktu leczniczego Sevemed.

Płodność

Nie ma danych dotyczących wpływu sewelameru na płodność u ludzi. Badania na zwierzętach wykazały, że sewelamer nie zakłócał płodności szczurów płci męskiej, ani żeńskiej przy narażeniu równoważnym dwukrotności maksymalnej dawki stosowanej w badaniach klinicznych u ludzi, wynoszącym 13 g na dobę, w oparciu o porównanie względnej powierzchni ciała.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie zostały przeprowadzone żadne badania nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Streszczenie danych dotyczących profilu bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo stosowania sewelameru (w postaci soli węglanowej lub chlorowodorowej) badano w ramach licznych badań klinicznych obejmujących łącznie 969 pacjentów poddawanych hemodializie, przy długości leczenia od 4 do 50 tygodni (724 pacjentów leczonych z zastosowaniem chlorowodorku sewelameru i 245 z zastosowaniem węglanu sewelameru), 97 pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej, przy długości leczenia 12 tygodni (wszyscy leczeni z zastosowaniem chlorowodorku sewelameru) oraz 128 pacjentów z CKD nie poddawanych dializie, przy długości leczenia od 8 do 12 tygodni (79 pacjentów leczonych z zastosowaniem chlorowodorku sewelameru i 49 z zastosowaniem węglanu sewelameru).

Opis wybranych działań niepożądanych

Najczęściej występujące (> 5% pacjentów) działania niepożądane prawdopodobnie lub możliwe związane z sewelamerem występowały w obrębie klasy zaburzeń żołądka i jelit. Intensywność większości z tych działań niepożądanych była łagodna do umiarkowanej. Dane możliwie lub prawdopodobnie związane z sewelamerem pochodzące z tych badań wymieniono zgodnie z częstotliwością występowania w poniższej tabeli. Częstość zgłoszeń sklasyfikowano jako bardzo częste (>1/10), częste (>1/100 do <1/10); niezbyt częste (>1/1 000 do <1/100); rzadkie (>1/10,000 do <1/1 000); bardzo rzadkie (<1/10,000), nieznane (nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Tabela działań niepożądanych

Zaburzenia żołądka i jelit


Bardzo częste: Nudności, wymioty, ból w górnej części brzucha, zaparcia


Częste: Biegunka, niestrawność, wzdęcia, ból brzucha


Doświadczenia z okresu po wprowadzeniu do obrotu: W okresie po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu u pacjentów poddawanych leczeniu z zastosowaniem sewelameru zgłoszono przypadki świądu, wysypki, niedrożności jelit całkowitej lub przepuszczającej oraz perforacji jelit.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2-222 Warszawa

Tel: + 48 22 49 21 301

Fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadków przedawkowania leku. Chlorowodorek sewelameru zawierający tę samą resztę czynną, co węglan sewelameru, podawano zdrowym ochotnikom w dawkach sięgających 14 gramów na dobę przez okres ośmiu dni, bez żadnych zdarzeń niepożądanych. W przypadku pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek maksymalna badana dawka dobowa wynosiła 14,4 gramy węglanu sewelameru w postaci pojedynczej dawki dobowej.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leczenie hiperkaliemii i hiperfosfatemii. Kod ATC: V03A E02.

Sevemed zawiera sewelamer, nieulegający wchłanianiu, wiążący fosforany, usieciowany polimer, niezawierający metali ani wapnia. Sewelamer zawiera wiele grup aminowych rozdzielonych jednym atomem węgla ze szkieletu polimeru, które ulegają protonowaniu w żołądku. Protonowane aminy wiążą ujemnie naładowane jony, takie jak pochodzące z diety fosforany znajdujące się w jelicie. Wiążąc fosforany w przewodzie pokarmowym i obniżając ich wchłanianie, sewelamer obniża stężenie fosforu w surowicy krwi. Przy podawaniu środka wiążącego fosforany zawsze konieczne jest prowadzenie regularnego monitoringu stężenia fosforu w surowicy krwi.

W dwóch randomizowanych badaniach klinicznych z zamianą grup wykazano, że węglan sewelameru, zarówno w postaci tabletki, jak i proszku, podawany trzy razy na dobę był równoważny terapeutycznie do chlorowodorku sewelameru, a - co za tym idzie - skuteczny w kontroli stężenia fosforu w surowicy pacjentów z CKD poddawanych hemodializie.

W pierwszym z tych badań wykazano, że węglan sewelameru w tabletkach podawany trzy razy na dobę był równoważny wobec chlorowodorku sewelameru w tabletkach podawanego trzy razy na dobę 79 hemodializowanym pacjentom leczonym w czasie dwóch randomizowanych 8-tygodniowych okresów (średnie ważone wobec czasu stężenie fosforu w surowicy wynosiło 1,5 ± 0,3 mmol/l zarówno w przypadku węglanu, jak i chlorowodorku sewelameru). W drugim z tych badań wykazano, że węglan sewelameru w proszku podawany trzy razy na dobę był równoważny wobec chlorowodorku sewelameru w tabletkach podawanego trzy razy na dobę 31 hemodializowanym pacjentom z hiperfosfatemią (zdefiniowaną jako stężenie fosforu w surowicy > 1,78 mmol/l) leczonym w czasie dwóch randomizowanych 4-tygodniowych okresów (średnie ważone wobec czasu stężenie fosforu w surowicy wynosiło 1,6 ± 0,5 mmol/l dla węglanu sewelameru w proszku oraz 1,7 ± 0,4 mmol/l dla chlorowodorku sewelameru w tabletkach).

W badaniach klinicznych hemodializowanych pacjentów, sam sewelamer nie wywierał spójnego i klinicznie znaczącego wpływu na stężenie nienaruszonego parathormonu (iPTH) w surowicy krwi. Jednakże, w trwającym 12 tygodni badaniu dotyczącym pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej, obserwowane były podobne spadki stężenia iPTH co u pacjentów otrzymujących octan wapnia. U pacjentów z wtórną nadczynnością przytarczyc Sevemed należy stosować w kontekście podejścia obejmującego wiele działań terapeutycznych, które powinno obejmować suplementację wapnia, 1,25-dihydroksywitaminy D3 lub jednego z jej analogów w celu obniżenia stężenia nietkniętego parathormonu (iPTH).

Wykazano także, że sewelamer wiąże kwasy żółciowe w zwierzęcych modelach eksperymentalnych in vitro i in vivo. Wiązanie kwasów żółciowych przez reszty dokonujące wymiany jonów jest utrwaloną metodą obniżania stężenia cholesterolu we krwi. W badaniach klinicznych sewelameru, zarówno średnie stężenie całkowitego cholesterolu, jak i stężenie cholesterolu LDL spadło o 15-39%. Spadek stężenia cholesterolu obserwowano po 2 tygodniach leczenia i utrzymywało się ono w przypadku długotrwałego leczenia. Stężenia triglicerydów, cholesterolu HDL i albumin nie ulegały zmianie w wyniku leczenia z zastosowaniem sewelameru.

Ponieważ sewelamer wiąże kwasy żółciowe, może zakłócać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak A, D, E, i K.

Sewelamer nie zawiera wapnia i obniża częstość występowania zdarzeń hiperkalcemicznych w porównaniu do pacjentów stosujących same tylko środki wiążące fosforany oparte na wapniu. Wykazano utrzymanie działania sewelameru na fosfor i wapń w całym okresie badania wraz z rocznym okresem obserwacyjnym. Informacje te pochodzą z badań, w których stosowano chlorowodorek sewelameru.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie przeprowadzono badań farmakokinetyki węglanu sewelameru. Chlorowodorek sewelameru, który zawiera tę samą resztę czynną, co węglan sewelameru, nie ulega wchłanianiu z przewodu pokarmowego, co potwierdzają badania wchłanialności przeprowadzone na zdrowych ochotnikach.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Niekliniczne dane uzyskane w wyniku konwencjonalnych badań bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności i genotoksyczności po podaniu pojedynczej i powtarzanej dawki sewelameru nie wykazały szczególnego zagrożenia dla ludzi.

Badania nad działaniem kancerogennym chlorowodorku sewelameru podawanego doustnie przeprowadzono na myszach (dawki do 9 g/kg/dobę) i szczurach (0,3, 1 lub 3 g/kg/dobę). Zaobserwowano wzmożoną zachorowalność na brodawczaka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego u szczurów płci męskiej, w grupie otrzymującej wysoką dawkę (równoważnik dawki dla ludzi dwukrotnie przekraczającej maksymalną dawkę stosowaną w badaniach klinicznych wynoszącej 14,4 g). Nie stwierdzono zwiększonej zachorowalności na nowotwory u myszy (równoważnik dawki dla ludzi trzykrotnie przekraczającej maksymalną dawkę stosowaną w badaniach klinicznych).

W teście cytogenetycznym in vitro na komórkach ssaków z aktywacją metaboliczną, chlorowodorek sewelameru powodował statystycznie istotny wzrost liczby strukturalnych aberracji chromosomowych. Chlorowodorek sewelameru nie miał działania mutagennego w oznaczeniu mutacji bakteryjnej Amesa.

U szczurów i psów, sewelamer obniżał wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach D, E i K (czynników krzepnięcia) oraz kwasu foliowego.

Deficyty kostnienia szkieletu zaobserwowano w kilku lokalizacjach u płodów szczurów płci żeńskiej, którym podawano sewelamer w średnich i wysokich dawkach (równoważnik dawki dla ludzi poniżej maksymalnej dawki stosowanej w badaniach klinicznych wynoszącej 14,4 g). Oddziaływania te mogą mieć charakter wtórny wobec niedoboru witaminy D.

U ciężarnych królików, którym podawano doustnie dawki chlorowodorku sewelameru przez zgłębnik w okresie organogenezy wystąpił wzrost wczesnych resorpcji płodu w grupie otrzymującej wysoką dawkę (równoważnik dawki dla ludzi dwukrotnie przekraczającej maksymalną dawkę stosowaną w badaniach klinicznych).

Chlorowodorek sewelameru nie zakłócał płodności szczurów płci męskiej i żeńskiej w badaniu obejmującym podawanie leku w diecie, w którym samice poddawano leczeniu w okresie od 14 dni przed kryciem do zakończenia ciąży, a samce poddawano leczeniu w okresie 28 dni przed kryciem. Najwyższą dawką stosowaną w tym badaniu była dawka 4,5 g/kg/dobę (równoważnik dawki dla ludzi dwukrotnie przekraczającej maksymalną dawkę stosowaną w badaniach klinicznych wynoszącą 13 g/dobę, w oparciu o porównanie względnej powierzchni ciała).

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza jednowodna Krzemionka koloidalna bezwodna Cynku stearynian

Otoczka:

Hypromeloza (E464)

Monoglicerydy dwuacetylowane

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z wieczkiem z PP zawierająca 180 tabletek w tekturowym pudełku.

Butelki z HDPE zawierają środek pochłaniający wilgoć.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG Kuhloweg 37 58638 Iserlohn Niemcy

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21909

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11/06/2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11/06/2014 / 17/01/2015

Strona 9 z 9

Sevemed