+ iMeds.pl

Sewelameru węglan kiron pharmaceutica 800 mgUlotka Sewelameru węglan kiron pharmaceutica

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Sevelamer carbonate Sandoz, 800 mg, tabletki powlekane

Sewelameru węglan

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Sevelamer carbonate Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Sevelamer carbonate Sandoz

3.    Jak przyjmować lek Sevelamer carbonate Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sevelamer carbonate Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK SEVELAMER CARBONATE SANDOZ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Sevelamer carbonate Sandoz jest węglan sewelameru. Lek wiąże fosforany z pokarmu w przewodzie pokarmowym i w ten sposób zmniejsza stężenie fosforanów w surowicy.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nerki nie mogą utrzymywać prawidłowego stężenia fosforanów w surowicy. Prowadzi to do zwiększenia ilości fosforanów (taki stan jest określany mianem hiperfosfatemii). Zwiększone stężenia fosforanów w surowicy mogą prowadzić do powstawania w organizmie złogów określanych, jako zwapnienia. Takie złogi mogą usztywniać naczynia krwionośne i utrudniać krążenie krwi w organizmie pacjenta. Zwiększone stężenie fosforanów może również prowadzić do świądu skóry, zaczerwienienia oczu, bólu i złamań kości.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU SEVELAMER CARBONATE

SANDOZ

Kiedy nie przyjmować leku Sevelamer carbonate Sandoz:

•    jeśli u pacjenta występuje niskie stężenie fosforanów we krwi (lekarz to sprawdzi);

•    jeśli u pacjenta występuje zatkanie/niedrożność jelit;

•    jeśli u pacjenta występuje uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W każdym z niżej wymienionych przypadków, przed rozpoczęciem przyjmowania leku Sevelamer carbonate Sandoz należy zwrócić się do lekarza:

•    zaburzenia połykania;

•    zaburzenia motoryki (ruchu) żołądka i jelit;

•    częste wymioty;

•    czynne zapalenie jelit;

   poważna operacja chirurgiczna żołądka lub jelit.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat). W związku z tym lek Sevelamer carbonate Sandoz jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Leczenie dodatkowe:

W związku z chorobą nerek lub leczeniem za pomocą dializ, u pacjenta:

• może pojawić się niskie lub wysokie stężenie wapnia we krwi. Ponieważ lek Sevelamer carbonate Sandoz nie zawiera wapnia, lekarz prowadzący może przepisać dodatkowe preparaty wapnia

w postaci tabletek.

•    może pojawić się niskie stężenie witaminy D we krwi. W związku z tym lekarz prowadzący może badać stężenie witaminy D we krwi i w razie konieczności przepisać dodatkowy preparat

z witaminą D. Jeśli pacjent nie stosuje uzupełniającego preparatu wielowitaminowego, może u niego dojść również do obniżenia stężeń witamin A, E, K i kwasu foliowego. W związku z tym, lekarz może badać stężenia tych witamin i w razie potrzeby przepisać pacjentowi uzupełniający preparat witaminowy.

Specjalne informacje dla pacjentów leczonych dializą otrzewnową:

U pacjenta może rozwinąć się zapalenie otrzewnej (zakażenie płynu w jamie brzusznej) związane z zabiegami dializy otrzewnowej. Można zmniejszyć takie ryzyko ściśle przestrzegając zasad jałowości podczas zmiany worków. Należy niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku wystąpienia nowych oznak lub objawów zaburzeń dotyczących okolicy brzucha, obrzęku, bólu, wrażliwości lub napięcia brzucha, zaparcia, gorączki, dreszczy, nudności lub wymiotów. Pacjent będzie objęty ściślejszą obserwacją w celu wykrycia niskiego stężenia witaminy A, D, E i K oraz kwasu foliowego.

PharmaceuticaSevelamer carbonate Sandoz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy przyjmować jednocześnie leku Sevelamer carbonate Sandoz i cyprofloksacyny (antybiotyk).

Jeśli pacjent zażywa leki przeciwarytmiczne lub przeciwpadaczkowe, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Sevelamer carbonate Sandoz.

Lek Sevelamer carbonate Sandoz może zmniejszać działanie takich leków jak cyklosporyna, mykofenolan mofetylu i takrolimus (leki stosowane w hamowaniu układu odpornościowego). Lekarz udzieli porady, jeśli pacjent stosuje takie leki.

Niedobór hormonu tarczycy może niezbyt często występować u niektórych pacjentów stosujących lek Sevelamer carbonate Sandoz i lewotyroksynę (stosowaną w leczeniu niskiego stężenia hormonu tarczycy). W związku z tym lekarz może dokładniej badać stężenie hormonu pobudzającego czynność tarczycy we krwi pacjenta.

Lekarz będzie regularnie kontrolować możliwość wystąpienia interakcji pomiędzy lekiem Sevelamer carbonate Sandoz i innymi lekami.

Sevelamer carbonate Sandoz z jedzeniem i piciem

Tabletki Sevelamer carbonate Sandoz należy przyjmować wraz z posiłkiem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub ufarmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie wiadomo, czy lek Sevelamer carbonate Sandoz wywiera wpływ na nienarodzone dzieci.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka chce karmić dziecko piersią. Nie wiadomo, czy lek Sevelamer carbonate Sandoz może przenikać do mleka kobiet i wpływać na karmione dziecko.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jeśli takie objawy wystąpiły u pacjenta, nie wolno prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Sevelamer carbonate Sandoz zawiera laktozę

Sevelamer carbonate Sandoz zawiera laktozę (cukier mleczny). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Sevelamer carbonate Sandoz.

3.    JAK PRZYJMOWAĆ LEK SEVELAMER CARBONATE SANDOZ

Lek Sevelamer carbonate Sandoz należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lekarz dostosuje dawkę leku do stężenia fosforanów w surowicy pacjenta.

Zalecana dawka początkowa leku Sevelamer carbonate Sandoz tabletki u pacjentów dorosłych

i w podeszłym wieku (>65 lat) wynosi jedną lub dwie tabletki 800 mg wraz z posiłkami, 3 razy na

dobę.

Tabletki należy połykać w całości. Nie wolno przełamywać, żuć ani dzielić tabletek.

W niektórych przypadkach lek Sevelamer carbonate Sandoz należy przyjmować wraz z innym lekiem. Lekarz zaleci pacjentowi, aby przyjąć taki lek na 1 godzinę przed lub 3 godziny po przyjęciu leku Sevelamer carbonate Sandoz. Lekarz może rozważyć regularne badanie stężenia takiego leku we krwi.

W niektórych przypadkach lek Sevelamer carbonate Sandoz należy przyjmować wraz z innym lekiem. Lekarz zaleci pacjentowi, aby przyjąć taki lek na 1 godzinę przed lub 3 godziny po przyjęciu leku Sevelamer carbonate Sandoz. Lekarz może rozważyć regularne badanie stężenia takiego leku we krwi.

Lekarz będzie okresowo sprawdzać stężenie fosforanów we krwi pacjenta i może w razie konieczności dostosować dawkę leku Sevelamer carbonate Sandoz, aby uzyskać właściwe stężenie fosforanów.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sevelamer carbonate Sandoz

Brak jest danych dotyczących przedawkowania leku u pacjentów.

W przypadku możliwego przedawkowania leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Pominięcie przyjęcia leku Sevelamer carbonate Sandoz

Jeśli pacjent pominął przyjęcie jednej dawki leku, kolejną dawkę leku należy przyjąć o zwykłej porze wraz z posiłkiem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U pacjentów leczonych lekiem Sevelamer carbonate Sandoz Sevelamer carbonate Sandoz obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (może wystąpić częściej niż u 1 pacjenta na 10): wymioty • zaparcie • ból w nadbrzuszu • nudności

Często (może wystąpić u 1 pacjenta na 10): biegunka • ból brzucha • niestrawność • wzdęcia z oddawaniem gazów

Podczas stosowania klinicznego zgłaszano przypadki swędzenia, wysypki, spowolnienia motoryki (ruchu) jelit/zatkania jelit oraz perforacji jelit.

Ponieważ zaparcie może być wczesnym objawem zatkania/niedrożności jelit, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02 222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SEVELAMER CARBONATE SANDOZ

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i opakowaniu po 'EXP'. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek Sevelamer carbonate Sandoz

-    Substancją czynną leku jest sewelameru węglan. Każda tabletka powlekana zawiera 800 mg sewelameru węglanu.

-    Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynianu cynku. Otoczka tabletki zawiera hypromelozę (E464), monoglicerydy diacetylowane.

Jak wygląda lek Sevelamer carbonate Sandoz i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana leku Sevelamer carbonate Sandoz jest owalna, biała do białawej, z wytłoczeniem „SVL” na jednej stronie.

Butelka z HDPE z wieczkiem z PP, w tekturowym pudełku.

Każda butelka zawiera 180, 200 lub 210 tabletek.

Butelki HDPE zawierają środek pochłaniający wilgoć. Nie należy go usuwać z butelki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca:

Synthon Hispania SL

Castelló 1, Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat, Hiszpania

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Cypr

Dania

Finlandia

France

Holandia

Irlandia

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Norwegia

Polska

Rumunia

Republika Czeska

Słowacja

Słowenia

Szwecja


Sevelamer Sandoz 800 mg Filmtabletten

Sevelamer carbonate Sandoz 800 mg filmomhulde tabletten

Sevelamer Sandoz

Sevelamer Sandoz 800 mg filmom oblozene tablete Sevelamer Carbonate Sandoz Sevelamer Sandoz

Sevelamer Sandoz 800 mg tabletti, kalvopäällysteinen SEVELAMER SANDOZ 800 mg, comprimé pelliculéIreland Sevelameercarbonaat Sandoz 800 mg, filmomhulde tabletten Sevelamer carbonate Rowex 800 mg Film-coated tablets Sevelamer carbonate Sandoz 800 mg plévele dengtos tabletés Sevelamer Sandoz 800 mg comprimés pelliculés Sevelamer carbonate Sandoz 800 mg apvalkotäs tablets Sevelamer Sandoz 800 mg filmdrasjerte tabletter Sevelamer carbonate Sandoz

Carbonat de sevelamer Sandoz 800 mg comprimate filmate Sevelamer Carbonate Sandoz 800 mg Sevelamer carbonate Sandoz 800mg Sevelamer Lek 800 mg filmsko oblozene tablete Sevelamer Sandoz 800 mg filmdragerade tabletter

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2015

5 DK/H/1953/001/IA/002/G+IB/001/G+IB/003/G+MAH

Sewelameru węglan Kiron Pharmaceutica

Charakterystyka Sewelameru węglan kiron pharmaceutica

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Seyelamer carbonate Sandoz, 800 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 800 mg sewelameru węglanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka powlekana zawiera 286,25 mg laktozy. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Owalna, biała do białawej tabletka powlekana (20 mm x 7 mm), bez linii podziału. Tabletka z wytłoczonym napisem 'SVL' po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Seyelamer carbonate Sandoz jest wskazany w celu przeciwdziałania hiperfosfatemii u dorosłych pacjentów poddawanych hemodializie lub dializie otrzewnowej.

Produkt leczniczy Seyelamer carbonate Sandoz jest również wskazany w celu przeciwdziałania hiperfosfatemii u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek niepoddawanych dializie, ze stężeniem fosforanów w surowicy >1,78 mmol/l.

Produkt leczniczy Seyelamer carbonate Sandoz należy stosować w ramach wielostronnego podejścia terapeutycznego - leczenie może uwzględniać uzupełnianie wapnia, 1,25-dihydroksy-witaminy D3 lub jednego z jej analogów w celu opanowania rozwoju wtórnej nadczynności przytarczyc pochodzenia nerkowego (osteodystrofii nerkowej).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa węglanu sewelameru wynosi 2,4 g lub 4,8 g na dobę, w zależności od potrzeb klinicznych i stężenia fosforanów w surowicy. Produkt leczniczy Seyelamer carbonate Sandoz należy stosować trzy razy na dobę podczas posiłku.

Stężenie fosforanów w surowicy pacjentów

Łączna dobowa dawka węglanu sewelameru stosowana wraz z 3 posiłkami na dobę

1,78 - 2,42 mmol/l (5,5 - 7,5 mg/dl)

2,4 g*

> 2,42 mmol/l (>7,5 mg/dl)

4,8 g*

*Plus dalsze dostosowanie dawki zgodnie z instrukcją

W przypadku pacjentów leczonych wcześniej preparatami wiążącymi fosforany (chlorowodorek

sewelameru lub preparat wapniowy) produkt leczniczy Sevelamer carbonate Sandoz należy podawać w równoważnych dawkach (gram za gram) i prowadzić monitorowanie stężenia fosforanów w surowicy w celu zapewnienia optymalnych dawek dobowych.

Indywidualne dostosowanie dawki i dawka podtrzymująca

Należy monitorować stężenie fosforanów w surowicy i indywidualnie dostosowywać dawkę węglanu sewelameru co 2-4 tygodnie aż do uzyskania możliwego do akceptowania stężenia fosforanów w surowicy oraz kontynuować dalsze regularne monitorowanie.

Pacjenci stosujący produkt leczniczy Sevelamer carbonate Sandoz powinni przestrzegać wskazanych zaleceń dietetycznych.

W praktyce klinicznej leczenie jest kontynuowane tak długo, jak istnieje potrzeba obniżania stężenia fosforanów w surowicy i przewiduje się, że dawka dobowa będzie wynosić średnio około 6 g na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Sevelamer carbonate Sandoz u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Sevelamer carbonate Sandoz u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości. Przed podaniem nie należy ich kruszyć, żuć ani dzielić na części.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

•    Hipofosfatemia

•    Niedrożność jelit

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Sevelamer carbonate Sandoz u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Sevelamer carbonate Sandoz u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek niepoddawanych dializie, ze stężeniem fosforanów w surowicy <1,78 mmol/l. W związku z tym, stosowanie produktu leczniczego Sevelamer carbonate Sandoz w tej grupie pacjentów nie jest obecnie zalecane.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Sevelamer carbonate Sandoz u pacjentów z następującymi zaburzeniami:

•    dysfagia;

•    zaburzenia połykania;

•    ciężkie zaburzenia motoryki żołądka i jelit w tym nieleczona lub ciężka gastropareza, zatrzymanie treści żołądkowej i nieprawidłowa lub nieregularna perystaltyka jelit;

•    czynna choroba zapalna jelit;

•    poważna operacja przewodu pokarmowego.

W związku z tym, podczas stosowania produktu leczniczego Sevelamer carbonate Sandoz u takich pacjentów należy zachować ostrożność.

Zatkanie i niedrożność całkowita/niedrożność częściowa jelit

W bardzo rzadkich przypadkach podczas leczenia chlorowodorkiem sewelameru, który zawiera taki sam czynny fragment cząsteczki jak węglan sewelameru, u pacjentów obserwowano zatkanie i niedrożność całkowitą/niedrożność częściową jelit. Objawem poprzedzającym może być zaparcie. Pacjentów leczonych produktem leczniczym Sevelamer carbonate Sandoz, u których wystąpiło zaparcie, należy dokładnie kontrolować. W przypadku pacjentów, u których wystąpiło silne zaparcie lub inne ciężkie objawy żołądkowo-jelitowe, należy powtórnie przeanalizować celowość dalszego leczenia produktem leczniczym Sevelamer carbonate Sandoz.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

U pacjentów z CKD (przewlekła choroba nerek) mogą wystąpić obniżone stężenia rozpuszczalnych w tłuszczach witamin A, D, E i K w surowicy, zależnie od ich podaży w diecie oraz od nasilenia choroby. Nie można wykluczyć możliwości wiązania przez produkt leczniczy Sevelamer carbonate Sandoz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach zawartych w spożywanych pokarmach. U pacjentów nieprzyjmujących witaminowych suplementów diety i leczonych sewelamerem należy regularnie kontrolować stężenie witamin A, D, E i K w surowicy. W razie konieczności zaleca się stosowanie witaminowych suplementów diety. Zaleca się, aby pacjenci z CKD niepoddawani dializie otrzymywali suplementy witaminy D (około 400 IU naturalnej witaminy D na dobę), które mogą stanowić część preparatu wielowitaminowego stosowanego niezależnie oprócz produktu leczniczego Sevelamer carbonate Sandoz. U pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej zaleca się dodatkowe monitorowanie stężenia witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i kwasu foliowego, ponieważ stężenia witaminy A, D, E i K nie były badane u takich pacjentów podczas badania klinicznego.

Niedobór folianów

Ze względu na niewystarczającą ilość dostępnych danych nie można wykluczyć niedoboru folianów podczas długotrwałego leczenia produktem leczniczym Sevelamer carbonate Sandoz.

Hipokalcemia/hiperkalcemia

U pacjentów z CKD może wystąpić hipokalcemia lub hiperkalcemia. Produkt leczniczy Sevelamer carbonate Sandoz nie zawiera wapnia. W związku z tym należy w regularnych odstępach czasu monitorować stężenie wapnia w surowicy i w razie potrzeby podawać preparaty wapnia.

Kwasica metaboliczna

U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek istnieje predyspozycja do wystąpienia kwasicy metabolicznej. W związku z tym w ramach dobrej praktyki klinicznej zaleca się monitorowanie stężenia wodorowęglanów.

Zapalenie otrzewnej

U pacjentów poddawanych dializom występuje określone ryzyko zakażeń związanych z techniką dializowania. Zapalenie otrzewnej jest znanym powikłaniem u pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej, a podczas badania klinicznego oceniającego chlorowodorek sewelameru obserwowano większą liczbę przypadków zapalenia otrzewnej w grupie otrzymującej sewelamer niż w grupie kontrolnej. Należy ściśle monitorować pacjentów leczonych, u których przeprowadza się dializę otrzewnową w celu zapewnienia stosowania prawidłowej, aseptycznej techniki jej przeprowadzania wraz z szybkim rozpoznaniem i leczeniem objawów przedmiotowych i podmiotowych związanych z zapaleniem otrzewnej.

Trudności w połykaniu i zadławienia

Rzadko zgłaszano trudności w połykaniu tabletek produktu leczniczego Sevelamer carbonate Sandoz. Wiele z tych przypadków dotyczyło pacjentów z chorobami współistniejącymi, w tym z zaburzeniami połykania lub zaburzeniami czynności przełyku. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Sevelamer carbonate Sandoz u pacjentów z trudnościami w połykaniu.

U pacjentów z trudnościami w połykaniu w wywiadzie należy rozważyć stosowanie proszku Sevelamer carbonate Sandoz do sporządzania zawiesiny doustnej.

Leki przeciwarytmiczne i przeciwpadaczkowe

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu leczniczego Sevelamer carbonate Sandoz pacjentom stosującym leki przeciwarytmiczne i przeciwpadaczkowe (patrz punkt 4.5).

Niedoczynność tarczycy

Zaleca się ściślejsze monitorowanie pacjentów z niedoczynnością tarczycy, którzy otrzymują jednocześnie sewelamer i lewotyroksynę (patrz punkt 4.5).

Długotrwałe leczenie

Podczas badania klinicznego trwającego rok nie obserwowano kumulacji sewelameru. Jednak nie można całkowicie wykluczyć możliwego wchłaniania i kumulacji sewelameru podczas długotrwałego leczenia (> jeden rok) (patrz punkt 5.2).

Nadczynność przytarczyc

Produkt leczniczy Sevelamer carbonate Sandoz nie jest wskazany w leczeniu nadczynności przytarczyc. U pacjentów z wtórną nadczynnością przytarczyc produkt leczniczy Sevelamer carbonate Sandoz należy stosować w ramach wielostronnego podejścia terapeutycznego - leczenie może uwzględniać uzupełnianie wapnia, 1,25-dihydroksy-witaminy D3 lub jednego z jej analogów w celu zmniejszenia stężenia natywnego hormonu przytarczyc (iPTH).

Nietolerancja laktozy

Sevelamer carbonate Sandoz zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono badań interakcji leków u pacjentów poddawanych dializie.

W badaniu interakcji pojedynczej dawki z udziałem zdrowych ochotników chlorowodorek sewelameru, który zawiera taki sam czynny fragment cząsteczki jak produkt leczniczy Sevelamer carbonate Sandoz, zmniejszał biodostępność cyprofloksacyny o około 50%, gdy była ona podawana razem z chlorowodorkiem sewelameru. Produktu leczniczego Sevelamer carbonate Sandoz nie należy stosować jednocześnie z cyprofloksacyną.

U pacjentów po przeszczepie, którym jednocześnie podawano chlorowodorek sewelameru, obserwowano zmniejszone stężenie cyklosporyny, mykofenolanu mofetylu i takrolimusu bez jakichkolwiek konsekwencji klinicznych (tj. bez odrzucania przeszczepu). Nie można wykluczyć ryzyka interakcji i w związku z tym należy rozważyć monitorowanie stężeń cyklosporyny, mykofenolanu mofetylu i tarkolimusu we krwi podczas równoczesnego stosowania i po odstawieniu tych leków.

Obserwowano bardzo rzadkie przypadki niedoczynności tarczycy u pacjentów, którym podawano jednocześnie chlorowodorek sewelameru, który zawiera taki sam czynny fragment cząsteczki jak węglan sewelameru, i lewotyroksynę. W związku z tym zaleca się ścisłe monitorowanie stężeń TSH u pacjentów otrzymujących węglan sewelameru i lewotyroksynę.

Pacjenci stosujący leki przeciwarytmiczne w leczeniu arytmii i leki przeciwpadaczkowe w leczeniu napadów padaczkowych byli wyłączeni z udziału w badaniach klinicznych. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu leczniczego Sevelamer carbonate Sandoz pacjentom stosującym te leki.

W badaniach interakcji z udziałem zdrowych ochotników chlorowodorek sewelameru, który zawiera taki sam czynny fragment cząsteczki jak produkt leczniczy Sevelamer carbonate Sandoz, nie wywierał żadnego działania na biodostępność digoksyny, warfaryny, enalaprylu i metoprololu.

Produkt leczniczy Sevelamer carbonate Sandoz nie jest wchłaniany przez organizm i może wpływać na biodostępność innych leków. Wszystkie leki, u których zmniejszenie biodostępności mogłoby mieć znaczący wpływ kliniczny na bezpieczeństwo stosowania lub skuteczność, należy podawać co najmniej na jedną godzinę przed lub trzy godziny po podaniu produktu leczniczego Sevelamer carbonate Sandoz lub lekarz powinien rozważyć monitorowanie stężenia tych leków we krwi.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych na temat stosowania sewelameru u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały pewien toksyczny wpływ na reprodukcję w przypadku stosowania dużych dawek sewelameru u szczurów (patrz punkt 5.3). Ponadto wykazano, że sewelamer zmniejsza wchłanianie niektórych witamin, w tym kwasu foliowego (patrz punkty 4.4 i 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produkt leczniczy Sevelamer carbonate Sandoz powinien być stosowany u kobiet w ciąży tylko w razie wyraźnej potrzeby i po starannym rozważeniu stosunku korzyści i ryzyka dla matki i płodu.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy sewelamer przenika do mleka kobiecego. Brak wchłanialności sewelameru wskazuje, że przenikanie sewelameru do mleka kobiet jest mało prawdopodobne. Należy podjąć decyzję o kontynuacji/przerwaniu karmienia piersią lub kontynuacji/przerwaniu leczenia produktem leczniczym Sevelamer carbonate Sandoz, biorąc pod uwagę korzyść dla dziecka wynikającą z karmienia piersią oraz korzyść dla matki wynikającą z leczenia produktem leczniczym Sevelamer carbonate Sandoz.

Płodność

Nie ma danych na temat wpływu sewelameru na płodność ludzi. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że sewelamer nie powodował zaburzenia płodności samców i samic szczura w przypadku ekspozycji na odpowiednik podwójnej maksymalnej dawki 13 g/dobę stosowanej u ludzi podczas badań klinicznych, wyliczony w oparciu o porównanie względnej powierzchni ciała.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo stosowania sewelameru (zarówno w postaci węglanu, jak i chlorowodorku) badano w wielu próbach klinicznych obejmujących łącznie 969 pacjentów poddawanych hemodializie, których leczenie trwało od 4 do 50 tygodni (724 pacjentów leczonych chlorowodorkiem sewelameru i 245 leczonych węglanem sewelameru), 97 pacjentów leczonych dializą otrzewnową, których leczenie trwało 12 tygodni (wszyscy leczeni chlorowodorkiem sewelameru), i 128 pacjentów z CKD niepoddawanych dializie, których leczenie trwało od 8 do 12 tygodni (79 pacjentów leczonych chlorowodorkiem sewelameru i 49 leczonych węglanem sewelameru).

Opis wybranych działań niepożądanych

Wszystkie najczęściej występujące działania niepożądane (występujące u >5% pacjentów) z możliwym lub prawdopodobnym związkiem z sewelamerem należały do zaburzeń żołądka i jelit w klasyfikacji układów i narządów. Większość takich działań niepożądanych miała charakter łagodny lub umiarkowany. Dane z takich badań, dotyczące możliwego lub prawdopodobnego związku z sewelamerem, podano według częstości występowania w poniższej tabeli. Częstość działań niepożądanych określono jako: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana częstość występowania (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych).

Tabelaryczne podsumowanie działań niepożądanych

Zaburzenia żołądka i jelit_

Bardzo często: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, zaparcie Często: biegunka, niestrawność, wzdęcia z oddawaniem gazów, ból


Doświadczenie po wprowadzeniu do obrotu

Podczas leczenia sewelamerem, w okresie po rejestracji leku, u pacjentów zgłaszano świąd, wysypkę, zatkanie i niedrożność całkowitą/niedrożność częściową i perforację jelit.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Chlorowodorek sewelameru, który zawiera taki sam czynny fragment cząsteczki jak węglan sewelameru, podawany zdrowym ochotnikom w dawkach do 14 gramów na dobę przez osiem dni nie powodował żadnych działań niepożądanych. U pacjentów z CKD maksymalna badana średnia dawka dobowa wynosiła 14,4 grama węglanu sewelameru w pojedynczej dawce dobowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w leczeniu hiperfosfatemii. Kod ATC: V03A E02.

Produkt leczniczy Sevelamer carbonate Sandoz zawiera sewelamer, niewchłanialny usieciowany polimer wiążący fosforany, niezawierający metalu i wapnia. Sewelamer zawiera liczne grupy aminowe oddzielone jednym atomem węgla od rdzenia polimeru, które w żołądku ulegają protonacji. Takie protonowane grupy aminowe wiążą w jelicie ujemnie naładowane jony, takie jak pochodzące z diety fosforany. Poprzez wiązanie fosforanów w przewodzie pokarmowym i zmniejszanie wchłaniania sewelamer zmniejsza stężenie fosforanów w surowicy. Podczas podawania leku wiążącego fosforany zawsze konieczne jest regularne monitorowanie stężenia fosforanów w surowicy.

Podczas dwóch randomizowanych, krzyżowych badań klinicznych wykazano, że węglan sewelameru w postaci tabletek i proszku podawany trzy razy na dobę stanowi równoważnik terapeutyczny chlorowodorku sewelameru i w związku z tym jest skuteczny w kontrolowaniu stężenia fosforanów w surowicy u poddawanych hemodializie pacjentów z CKD.

Pierwsze badanie wykazało, że tabletki węglanu sewelameru podawane trzy razy na dobę stanowią równoważnik tabletek chlorowodorku sewelameru podawanych trzy razy na dobę u 79 pacjentów poddawanych hemodializie, leczonych przez dwa randomizowane okresy leczenia po 8 tygodni (średnie ważone stężenia fosforanów w surowicy uśrednione w czasie wynosiły 1,5 ± 0,3 mmol/l dla węglanu sewelameru i chlorowodorku sewelameru). Drugie badanie wykazało, że węglan sewelameru w postaci proszku podawany trzy razy na dobę stanowi równoważnik tabletek chlorowodorku sewelameru podawanych trzy razy na dobę u 31 pacjentów poddawanych hemodializie, z hiperfosfatemią (określoną jako stężenie fosforu w surowicy >1,78 mmol/l), leczonych przez dwa randomizowane okresy leczenia po 4 tygodnie (średnie ważone stężenia fosforanów w surowicy uśrednione w czasie wynosiły 1,6 ± 0,5 mmol/l w przypadku węglanu sewelameru i 1,7 ± 0,4 mmol/l w przypadku chlorowodorku sewelameru).

W badaniach klinicznych pacjentów poddawanych hemodializie sewelamer stosowany w monoterapii nie wywierał spójnego i klinicznie znamiennego działania na stężenie natywnego hormonu przytarczyc (iPTH). Jednak w trwającym 12 tygodni badaniu z udziałem pacjentów leczonych dializą otrzewnową, zbliżone zmniejszenie iPTH obserwowano u pacjentów otrzymujących octan wapnia.

U pacjentów z wtórną nadczynnością przytarczyc produkt leczniczy Sevelamer carbonate Sandoz

należy stosować w ramach wielostronnego podejścia terapeutycznego - leczenie może uwzględniać uzupełnianie wapnia, 1,25-dihydroksy-witaminy D3 lub jednego z jej analogów w celu zmniejszenia stężenia natywnego hormonu przytarczyc (iPTH).

W badaniach in vitro i w badaniach in vivo w doświadczalnych modelach zwierzęcych wykazano, że sewelamer wiąże kwasy żółciowe. Wiązanie kwasów żółciowych poprzez żywice jonowymienne jest dobrze znaną metodą obniżania stężenia cholesterolu we krwi. W badaniach klinicznych sewelameru zarówno średnie stężenie całkowitego cholesterolu, jak i cholesterolu LDL zostało obniżone o 15-39%. Zmniejszenie stężenia cholesterolu obserwowano po 2 tygodniach leczenia i utrzymywało się ono podczas długotrwałego leczenia. Stężenia triglicerydów, cholesterolu HDL i albumin nie uległy zmianie po leczeniu sewelamerem.

Ponieważ sewelamer wiąże kwasy żółciowe, może również zakłócać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak witamina A, D, E i K.

Sewelamer nie zawiera wapnia i zmniejsza częstość epizodów hiperkalcemii w porównaniu do pacjentów leczonych produktami leczniczymi wiążącymi fosforany opartymi na związkach wapnia, stosowanymi w monoterapii. Utrzymywanie się działania sewelameru na fosforany i wapń wykazano przez okres całego badania z rocznym okresem kontroli. Takie dane pochodzą z badań, w których stosowano chlorowodorek sewelameru.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie prowadzono badań farmakokinetyki węglanu sewelameru. Chlorowodorek sewelameru, który zawiera taki sam czynny fragment cząsteczki jak węglan sewelameru, nie jest wchłaniany z przewodu pokarmowego, co potwierdzono w badaniu wchłaniania z udziałem zdrowych ochotników.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne sewelameru nie ujawniły żadnego specjalnego zagrożenia na podstawie konwencjonalnych badań bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności przy wielokrotnym podawaniu i genotoksyczności.

Badania działania rakotwórczego chlorowodorku sewelameru podawanego doustnie prowadzono na myszach (dawki do 9 g/kg/dobę) i szczurach (0,3, 1 lub 3 g/kg/dobę). Zaobserwowano zwiększenie częstości występowania brodawczaka przejściowego pęcherza moczowego u samców szczurów w grupie otrzymującej dużą dawkę (odpowiednik podwójnej maksymalnej dawki 14,4 g stosowanej u ludzi w badaniu klinicznym). Nie obserwowano zwiększenia częstości guzów u myszy (odpowiednik potrójnej maksymalnej dawki stosowanej u ludzi podczas badań klinicznych).

W badaniu cytogenetycznym przeprowadzonym in vitro na komórkach ssaków z aktywacją metaboliczną, chlorowodorek sewelameru powodował statystycznie znamienny wzrost liczby aberracji budowy chromosomów. Chlorowodorek sewelameru nie wykazywał działania mutagennego w teście Amesa.

U szczurów i psów sewelamer zmniejszał wchłanianie rozpuszczalnych w tłuszczach witamin D, E i K (czynniki krzepnięcia) i kwasu foliowego.

Obserwowano ubytki w kostnieniu szkieletowym w kilku miejscach u płodów samic szczurów otrzymujących sewelamer w dawkach średnich i dużych (odpowiednik dawki stosowanej u ludzi mniejszej niż maksymalna dawka 14,4 g stosowana w badaniach klinicznych). Działanie może być wtórne do niedoboru witaminy D.

U ciężarnych samic królika otrzymujących doustnie dawki chlorowodorku sewelameru przez zgłębnik podczas fazy organogenezy, występowało zwiększenie wczesnej resorpcji w grupie otrzymującej dużą dawkę (odpowiednik podwójnej maksymalnej dawki stosowanej u ludzi podczas badań klinicznych).

Chlorowodorek sewelameru nie powodował zaburzenia płodności samców i samic szczura w badaniu obejmującym podanie leku w pokarmie, w którym samice otrzymywały lek na 14 dni przed kopulacją i przez całą ciążę, a samce na 28 dni przed kopulacją. Największa dawka w tym badaniu wynosiła 4,5 g/kg/dobę (odpowiednik dwukrotnej maksymalnej dawki 13 g/dobę stosowanej u ludzi podczas badań klinicznych, wyliczony w oparciu o porównanie względnej powierzchni ciała).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Krzemionka koloidalna bezwodna Cynku stearynian

Otoczka tabletki Hypromeloza (E464)

Monoglicerydy diacetylowane

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z HDPE z wieczkiem z PP, zawierająca 180, 200 lub 210 tabletek, w tekturowym pudełku. Butelki HDPE zawierają środek pochłaniający wilgoć.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 22426

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.04.2015 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12.06.2015 r.

9 DK/H/1953/001/IB/001/G+ IB/003/G+MAH

Sewelameru węglan Kiron Pharmaceutica