Imeds.pl

Siccovet Maść Dowymieniowa Dla Bydła (1 000 000 J.M. + 1 000 000 J.M. + 10 000 J.M. + 100 Mg)/9 G

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Siccovet maść dowymieniowa dla bydła.

2.    SKł.AD JAKOŚCIOWA' I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCII)

1 tubostrzykawka 9 g zawiera:

Benzylopcnicylina prokainowa    1 000 000 ILI

Dihydtostrepromycyny siarczan 1 000 000 IU Witamina A (Rctynolu palmitynian) 10 (XX) IU Wapnia pantotenian    1 (X) mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Maść dowymicniowa.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zasuszanie zdrowego wymienia i wymienia zainfekowanego drobnoustrojami u krów, chroniczne, podostre i ostre stany zapalne wymienia w okresie zasuszania u krów.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne preparatu.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

U osób nadwrażliwych na składniki leku mogą wystąpić skórne reakcje uczuleniowe. W takich przypadkach zaleca się stosowanie rękawic ochronnych lub mycie rąk bezpośrednio po podaniu Icku.

Unikać bezpośredniego kontaktu z preparatem.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Po stosowaniu Siccovetu u osobników nadwrażliwych na penicyliny czy streptomycynę mogą wystąpić reakcje uczuleniowe o przebiegu łagodnym.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nicśności

7.C względu na długotrwale pozostawanie leku w wymieniu nic należy go podawać w okresie laktacji.

Wydalanie penicyliny przez nerki może zostać wstrzymane przy jednoczesnym podawaniu środków przeciwzapalnych, przeciwgorączkowych, przeciwreumatycznych. Siccovet nic powinien być łączony z lekami przcciwbaktcryjnymi (tetracykliny, sulfonamidy, chloramfenikol). Nefrotoksyczne działanie streptomycyny może nasilić się podczas jednoczesnego podawania Icków silnie moczopędnych. Blokada n c rwo wo - m i ęśn i o wa zostaje zwiększona przy podawaniu magnezu, środków narkotycznych i rozluźniających mięśniówkę.

4.9.    Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt.

Przygotować wymię oraz strzyki poprzez gnintowne zdojcnie, oczyszczenie i dezynfekcję. Zawartość jednej tubostrzykawki wprowadzić do ćwiartki wymienia. I>eczeniem objęte są wszystkie ćwiartki wymienia.

4.10.    Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Nic stwierdzono.

4.11. Okres(-y) karencji

Mleko:

U krów, u których preparat został podany wcześniej niż 35 dni przed porodem 5 dni po wycieleniu.

U krów, u których preparat został podany później niż 35 dni przed porodem - 40 dni od momentu podania preparatu.

Tkanki jadalne - 28 dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakotetapeutyczna: antybiotyki do stosowania dowymicniowego.

Kod ATCvcc Q|5IC

5.1 Właściwości farmakodynamicznc

Siccovct jest kombinacją penicyliny i streptomycyny. Posiada wysoką aktywność antybaktetyjną ze względu na synergizm pomiędzy tymi dwoma składnikami. Siccovct jest inhibitorem zarówno Gram-dodatnich jak i Gram-ujemnych bakterii.

Penicylina oddzialywujc na ścianę komórkową. Enzym rranspeptydaza jest hamowany i staje się nieaktywny, to oddala jego skłonność do tworzenia krzyżowych form pomiędzy dworna linearnymi łańcuchami peptydoglikozydowyim.

Streptomycyna; in vivo jej działanie ma zwykle charakter bakteriobójczy. Natura bakteriobójcza antybiotyków sprawia jej dużą przydatność do wykorzystania z penicyliną, która ma również działanie bakteriobójcze. To pokazuje, że streptomycyna jest podobna do penicyliny w swej zdolności do utrudniania przepuszczalności błony komórki bakteryjnej. Wzrost skierowanej na zewnątrz przepuszczalności nuklcotydów i aminokwasów był obserwowany w badaniach nad Fi. coli. Stwierdzono również pr/cnikalność do wnętrza komórki dla streptomycyny i cytrynianów. To oznacza, że antybiotyki te nic zmieniają błony komórkowej bezpośrednio, lecz utrudniają jej rozwój.

5.2 Właściwości farmakokinctycznc

Absorpcja

Penicylina: po podaniu pozajelitowym    s.c.) penicylina jest natychmiast absorbowana.

Maksymalne stężenie we krwi osiągane jest w ciągu 15-30 minut. Częściowa absorpcja penicyliny następuje podczas pierwszych kilku godzin po podaniu dowymieniowym.

Streptomycyna: prawic nic zachodzi przenikanie przez błonę śluzową jelita i tym samym terapia systemowa może być przeprowadzona poprzez podanie parcnteralnc. Streptomycyna jest powoli wydalana i stwierdzany poziom we krwi normalnie utrzymuje się przez 8 do 12 godzin w następstwie podania domięśniowego.


Penicylina: stężenie penicyliny w nerkach jest większe niż w innych tkankach dała, chociaż czasami zdarza się wysoki poziom w wątrobie.

W zakresie koncentracji terapeutycznej, frakcja związana z białkami w surowicy koni zawiera 52-54% całkowitej zawartości penicyliny. Biologiczny okres pólrrwatiia penicyliny u dorosłego konia wynosi około 50 minut.

Streptomycyna: substancja ta jest szybko dystrybuowana w organizmie po podaniu parenteralnym. Jest obecna w płynie pozakomórkowym i związana z białkiem surowicy. Odpowiednia koncentracja streptomycyny znajduje się w płynach jam ciała po podaniu domięśniowym. Duża jej ilość zna|dujc się w żółci. Streptomycyna po podaniu domięśniowym przechodzi do krwi płodu i płynu owodniowego, Streptomycyna stwierdzana jest w znaczących stężeniach w tkankach układu kostnego.

Streptomycyna nie jest metabolizowana, a penicyliny są wydalane głównie w formie niezmienionej w moczu i w mniejszydi ilościach w żółci. Tym samym metabolizm ma mniejsze znaczenie w eliminacji tych leków, lillfflinaga

Penicylina jest głównie wydalana w formie niezmienionej w moczu i w mniejszych ilościach w żółci i mleku. 1 xk wydalany jest szybko po absorpcji.

Streptomycyna: w następstwie iniekcji domięśniowej streptomycyna jest wydalana pierwotnie w moczu. U bydła streptomycyna po podaniu i.m. jest wydalana również z mlekiem.

Badania wykonane na próbkach mleka u owiec i krów wskazują na brak w nieb obecności leku po 48 godzinach.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych

Butylohydroksytoluen Glinu monostearynian Parafina ciekła Wazelina biała

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności (w tym, jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bczpośrcdniego/f07.cicńczcniu lub rckonstytucji/dodaniu do pokarmu łub paszy granulowanej)

3 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25" C. Chronić przed światłem.

6.5 Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów, z których je wykonano

Tubostrzykawki dowymicniowc IJ.DPK, zawierające 9 g preparatu, pakowane po 12 sztuk w pudełko tekturowe.

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Ahretra u. Werfft GmbH Boltzmannga&se 11 A-1090 Wiedeń Austria

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

807/99

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14.06.1999

25.11.2004

21.06.2005 24.12.2008

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nic dotyczy.