Imeds.pl

Sildenafil Liconsa 50 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Sildenafil Liconsa 50 mg, tabletki powlekane

Syldenafil w postaci cytrynianu

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sildenafil Liconsa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sildenafil Liconsa

3.    Jak stosować lek Sildenafil Liconsa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sildenafil Liconsa

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK SILDENAFIL LICONSA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Sildenafil Liconsa należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Sildenafil Liconsa pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Lek Sildenafil Liconsa nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Sildenafil Liconsa nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Lek Sildenafil Liconsa jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SILDENAFIL LICONSA

Kiedy nie stosować leku Sildenafil Liconsa

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na syldenafilu cytrynian lub którykolwiek z pozostałych składników leku Licosil

-    Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej (ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

-    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub wątroby

-    Jeśli pacjent niedawno przebył udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi

-    Jeśli pacjent ma na pewne rzadkie choroby oka (takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki retinitis pigmentosa).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sildenafil Liconsa

Poinformować lekarza o:

-    Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczce (choroba nowotworowa krwi), szpiczaku mnogim (choroba nowotworowa szpiku kostnego)

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.

-    Jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.

-    Jeśli pacjent ma chorobę wrzodową lub zaburzenia krzepnięcia (jak hemofilia).

-    Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Sildenafil Liconsa i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

Leku Sildenafil Liconsa nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub

miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.

Stosowanie leku Sildenafil Liconsa u dzieci i młodzieży

Leku Sildenafil Liconsa nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie leku Sildenafil Liconsa u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza,

który może zadecydować o podaniu mniej szej dawki leku Sildenafil Liconsa.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, także tych, które wydawane są bez recepty.

Sildenafil Liconsa może wykazywać interakcje (wzajemne oddziaływania) z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia pogorszenia się stanu zdrowia, należy poinformować lekarza o zażyciu leku Sildenafil Liconsa. Nie należy przyjmować leku Sildenafil Liconsa jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Sildenafil Liconsa jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku Sildenafil Liconsa jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki (25 mg) leku Sildenafil Liconsa.

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki a-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niedociśnienia ortostatycznego, polegającego na spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Sildenafil Liconsa i leki a-adrenolityczne. Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Sildenafil Liconsa. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku a-adrenolitycznego przed rozpoczęciem leczenia lekiem Sildenafil Liconsa. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu początkowej dawki 25 mg leku Sildenafil Liconsa.

Stosowanie leku Sildenafil Liconsa z jedzeniem i piciem

Lek Sildenafil Liconsa może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Chociaż przyjmowanie leku Sildenafil Liconsa w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Sildenafil Liconsa, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Sildenafil Liconsa nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Sildenafil Liconsa może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn pacjenci powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Sildenafil Liconsa.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SILDENAFIL LICONSA

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zazwyczaj zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg.

Leku Sildenafil Liconsa nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek Sildenafil Liconsa powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Sildenafil Liconsa jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sildenafil Liconsa umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Sildenafil Liconsa jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku. Należy powiedzieć o tym lekarzowi, gdy po zażyciu leku Sildenafil Liconsa nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Sildenafil Liconsa:

U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie powoduje zwiększenia skuteczności leku.

Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak wszystkie leki, także Sildenafil Liconsa może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Sildenafil Liconsa są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:

-    Powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,

-    Nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować azotanów (mitratów) w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,

-    Powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym Sildenafil Liconsa, mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zażyciu leku Sildenafil Liconsa wystąpią następujące objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Sildenafil Liconsa. Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie lub utrata wzroku, powinien on zaprzestać przyjmowania leku Sildenafil Liconsa i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Do oceny działań niepożądanych stosuje się następujące kategorie częstości występowania:

bardzo często:

występują u więcej niż 1 pacjenta na 10

często:

występują u 1 - 10 pacjentów na 100

niezbyt często:

występują u 1 - 10 pacjentów na 1 000

rzadko:

występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000

bardzo rzadko:

występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000

częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Bardzo częstym działaniem niepożądanym jest ból głowy.

Częste działania niepożądane to: nagłe zaczerwienienie twarzy, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniej szenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane to: wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oka, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia.

Rzadkie działania niepożądane to: nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, udar, krwawienie z nosa oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku na rynek były: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagła śmierć, atak serca, lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości, ale nie u wszystkich pacjentów występowały zaburzenia czynności serca przed przyjęciem leku Sildenafil Liconsa. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku Sildenafil Liconsa. Zgłaszano również drgawki lub napady padaczkowe i ciężkie reakcje skórne charakteryzujące się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem, wymagające natychmiastowej pomocy lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SILDENAFIL LICONSA

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie należy stosować leku Sildenafil Liconsa po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Sildenafil Liconsa

Substancją czynną jest sildenafil. Każda tabletka Sildenafil Liconsa 50 mg, tabletki zawiera cytrynian syldenafilu będący odpowiednikiem 50 mg syldenafilu.

Ponadto lek zawiera: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celulozę mikrokrystaliczną, magnezu stearynian, krzemionkę koloidalną bezwodną , kroskarmelozę sodową, hypromelozę, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, talk, indygotynę (E 132), lak.

Jak wygląda lek Sildenafil Liconsa i co zawiera opakowanie

Sildenafil Liconsa 50 mg, tabletki powlekane jest pakowany w blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierającym 1,4,8 lub 12 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:

Laboratories LICONSA, S.A. Gran Via Carlos III, 98, 7th floor 08028 Barcelona, HISZPANIA

Wytwórca:

LABORATORIOS NORMON, S.A.

Ronda de Valdecarrizo, 6 28760 Tres Cantos(Madrid)

Hiszpania

LABORATORIOS LICONSA, S.A.

Avenida Miralcampo, 7. Poligono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares

Guadalajara

Hiszpania

Niniejszy produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

AT: Sildenafil Liconsa 25/50/100 mg Filmtablette DE: Sildenafil Liconsa 25/50/100 mg Filmtablette

EL: Sildenafil Liconsa 25/50/100 mg EntKaXnppsvo ps Xsnzó upśvto StoKo PL: Sildenafil Liconsa

UK: Sildenafil Liconsa 25/50/100 mg Film-coated tablet Data zatwierdzenia ulotki: