Imeds.pl

Sildenafil Sandoz 100 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sildenafil Sandoz

Logo Sandoz

100 mg, tabletki

(Sildenąfilum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

* Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

■    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Sildenafil Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sildenafil Sandoz

3.    Jak stosować lek Sildenafil Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sildenafil Sandoz

6.    Inne informacje

1 CO TO JEST LEK SILDENAFIL SANDOZ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Sildenafil Sandoz należy do grupy tzw. inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa przez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych prącia, co umożliwia zwiększenie napływu krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Sildenafil Sandoz pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Pacjenci, którzy nie mają zaburzeń erekcji, nie powinni zażywać leku Sildenafil Sandoz. Sildenafil Sandoz nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Lek Sildenafil Sandoz jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu (impotencji) u mężczyzn. Impotencja to niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SILDENAFIL SANDOZ

Kiedy nie stosować leku Sildenafil Sandoz

•    Jeśli pacjent przyjmuje azotany, gdyż ich jednoczesne przyjmowanie może powodować potencjalnie niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu jakiegokolwiek z tych leków, które są często stosowane w celu złagodzenia objawów dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■ Jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki uwalniające tlenek azotu, takie jak azotan amylu (ang. “poppers”), gdyż ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować potencjalnie niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

•    Jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na syldenafil lub na którykolwiek ze składników leku Sildenafil Sandoz.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby.

•    Jeśli pacjent przebył niedawno udar mózgu lub zawał mięśnia sercowego, lub jeśli stwierdzono u niego niskie ciśnienie tętnicze krwi.

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitispigmentosa).

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Sildenafil Sandoz

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje:

•    niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowość dotycząca krwinek czerwonych), białaczka (choroba nowotworowa krwi), szpiczak mnogi (choroba nowotworowa szpiku kostnego),

•    zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego

•    zaburzenia czynności serca; w tym przypadku lekarz powinien ocenić, czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.

•    choroba wrzodowa żołądka lub zaburzenia krzepnięcia (takie jak hemofilia).

Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Sildenafil Sandoz i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Leku Sildenafil Sandoz nie należy stosować jednocześnie z innymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.

Szczególne uwagi dotyczące stosowania leku u dzieci i młodzieży Leku Sildenafil Sandoz nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Szczególne uwagi dotyczące stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, który może zadecydować o zastosowaniu mniejszej dawki leku Sildenafil Sandoz.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, także tych, które wydawane są bez recepty.

Tabletki Sildenafil Sandoz mogą oddziaływać na niektóre leki, zwłaszcza stosowane w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia wymagającego pilnej interwencji lekarskiej, należy poinformować lekarza udzielającego pomocy o zażyciu leku Sildenafil Sandoz i określić czas jego przyjęcia. Leku Sildenafil Sandoz nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami bez zgody lekarza.

Nie należy przyjmować leku Sildenafil Sandoz w razie stosowania leków z grupy azotanów, gdyż takie połączenie może spowodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu tych leków, które są często stosowane w łagodzeniu dolegliwości związanych z dławicą piersiową (lub „bólu w klatce piersiowej”).

Nie należy przyjmować leku Sildenafil Sandoz w razie stosowania leków uwalniających tlenek azotu, takich jak azotan amylu (ang. „poppers”), gdyż takie połączenie może spowodować potencjalnie niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

U pacjentów przyjmujących leki z grupy inhibitorów proteazy, stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV, lekarz może zadecydować o zastosowaniu najmniejszej dawki początkowej leku Sildenafil Sandoz (25 mg).

U niektórych osób, które przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub choroby gruczołu krokowego, mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie oszołomienia spowodowane zmniejszeniem ciśnienia tętniczego podczas szybkiego siadania lub wstawania. Objawy

takie występowały u niektórych osób przyjmujących jednocześnie lek Sildenafil Sandoz i leki alfa-adrenolityczne. Ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Sildenafil Sandoz. W celu zmniejszenia ryzyka tych objawów należy regularnie przyjmować stałe dawki leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem leczenia lekiem Sildenafil Sandoz. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu początkowej dawki 25 mg leku Sildenafil Sandoz.

Stosowanie leku Sildenafil Sandoz z jedzeniem i piciem

Lek Sildenafil Sandoz można przyjmować niezależnie od posiłków, jednak zażycie leku razem z obfitym posiłkiem może wydłużyć czas do rozpoczęcia działania leku.

Alkohol może czasowo osłabić zdolność do osiągnięcia wzwodu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Sildenafil Sandoz, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Sildenafil Sandoz nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Sildenafil Sandoz może spowodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych należy zorientować się, w jaki sposób lek Sildenafil Sandoz wpływa na organizm pacjenta.

3. JAK STOSOWAĆ LEK SILDENAFIL SANDOZ

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg.

Nie należy stosować leku Sildenafil Sandoz częściej niż raz na dobę.

Tabletkę leku Sildenafil Sandoz należy przyjąć około godziny przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć bez rozgryzania, popijając szklanką wody.

Tabletkę można podzielić na równe ćwiartki.

Dzielenie tabletek

Tabletkę należy położyć na twardej, płaskiej powierzchni głębszą linią podziału skierowaną ku górze. Nacisnąć kciukiem na środek tabletki, a przełamie się ona na równe ćwiartki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Sildenafil Sandoz jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sildenafil Sandoz umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Sildenafil Sandoz, jest różny u różnych pacjentów, ale zwykle wynosi od pół do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty podczas obfitego posiłku.

Jeśli po zażyciu leku Sildenafil Sandoz nie dochodzi do wzwodu lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego, należy poinformować o tym lekarza.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Sildenafil Sandoz

Możliwe jest zwiększenie ilości i nasilenia działań niepożądanych. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie zwiększa skuteczności leku.

Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż zalecił lekarz.

W przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono należy skontaktować się z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Sildenafil Sandoz może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Sildenafil Sandoz są zwykle lekkie do umiarkowanych i krótkotrwałe.

Jeśli w trakcie lub po stosunku płciowym pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:

•    powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się odprężyć,

•    nie powinien w żadnym razie przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,

•    powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym Sildenafil Sandoz, mogą powodować reakcje alergiczne. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli po zażyciu leku Sildenafil Sandoz wystąpią u pacjenta następujące objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Po przyjęciu leku Sildenafil Sandoz zgłaszano również długotrwałe i czasami bolesne wzwody. Jeśli wzwód utrzymuje się dłużej niż 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie nagłego pogorszenia lub utraty wzroku, należy przerwać stosowanie leku Sildenafil Sandoz i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Działaniem niepożądanym występującym bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów) jest ból głowy.

Działania niepożądane występujące często (u 1 do 10 na 100 pacjentów) obejmują: nagłe zaczerwienienie twarzy, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa i zawroty głowy.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów) obejmują: wymioty, wysypkę skórną, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucie w oku, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zaburzenia równowagi, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej i uczucie zmęczenia.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) obejmują: wysokie ciśnienie tętnicze, niskie ciśnienie tętnicze, omdlenie, udar mózgu, krwawienie z nosa i nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Dodatkowymi działaniami niepożądanymi opisywanymi po wprowadzeniu leku do obrotu były kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagły zgon, zawał mięśnia sercowego lub chwilowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości pacjentów (choć nie u wszystkich) przed zastosowaniem leku Sildenafil Sandoz występowały zaburzenia czynności serca.

Nie można określić, czy zdarzenia te wiązały się bezpośrednio ze stosowaniem leku Sildenafil Sandoz. Opisywano również przypadki drgawek lub napadów drgawkowych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SILDENAFIL SANDOZ

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Nie należy stosować leku Sildenafil Sandoz po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Sildenafil Sandoz

Substancją czynną leku jest syldenafil.

Każda tabletka zawiera 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Inne składniki leku to: wapnia wodorofosforan bezwodny, celuloza mikrokrystaliczna, kopowidon, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, sacharyna sodowa, indygokarmina (E 132), lak aluminiowy.

Jak wygląda lek Sildenafil Sandoz i co zawiera opakowanie

Tabletki Sildenafil Sandoz 100 mg są niebieskie, okrągłe, lekko nakrapiane, z krzyżującymi się liniami podziału na obydwu stronach i wytłoczonym symbolem „100” na jednej stronie.

Tabletki dostępne są w blistrach po 1, 2, 4, 8 lub 12 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovśkova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH Dieselstrasse 5 70839 Gerlingen, Niemcy

S.C. Sandoz, S.R.L.

7A Livezeni Street 540472 Targu Mures,

Jud. Mures, Rumunia

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 48 22 549 15 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bułgaria

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Grecja

Hiszpania

Holandia

Litwa

Łotwa

Malta

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Republika Czeska

Republika Słowacka

Szwecja

Węgry

Włochy


Sildenafil Sandoz 100 mg-Tabletten Sildenafil Sandoz 100 mg tabletten Sildenafil Sandoz 100 mg Tablets Sildenafil Sandoz Sildenafil Sandoz 100 mg Sildenafil Sandoz 100 mg tabletti Sildenafil Sandoz 100 mg, comprime Sildenafil/Sandoz

Sildcnafilo Sandoz 100 mg Comprimidos EFG Sildenafil Sandoz 100 mg, tabletten Sildenafil Sandoz 100 mg tabletes Sildenafil Sandoz 100 mg tabletes Sildenafil Sandoz 100 mg Tablets Sildenafil Sandoz 100 mg Tabletten Sildenafil Sandoz Sandoz A/S Sildenafil Sandoz Sildenafil Sandoz Sildenafil Sandoz 100 mg Sildenafil Sandoz 100 mg tablety Sildenafil Sandoz Sandoz A/S Sildenafil Sandoz 100 mg tabletta SILDENAFIL SANDOZ 100 mg compresse

Data zatwierdzenia ulotki: