Imeds.pl

Sildenafil Sandoz 75 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Sildenafil Sandoz, 25 mg, lamelki rozpadające się w jamie ustnej Sildenafil Sandoz, 50 mg, lamelki rozpadające się w jamie ustnej Sildenafil Sandoz, 75 mg, lamelki rozpadające się w jamie ustnej

Sildenafilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Sildenafil Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sildenafil Sandoz

3.    Jak stosować Sildenafil Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Sildenafil Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Sildenafil Sandoz i w jakim celu się go stosuje

Sildenafil Sandoz należy do grupy tzw. inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5). Lek działa przez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych prącia, co umożliwia zwiększenie napływu krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Sildenafil Sandoz pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Sildenafil Sandoz jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu (impotencji) u dorosłych mężczyzn. Impotencja to niemożność uzyskania lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia stosunku płciowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sildenafil Sandoz

Kiedy nie stosować leku Sildenafil Sandoz

■    jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

■    jeśli pacjent przyjmuje leki, tzw. azotany, gdyż ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy poinformować lekarza

o przyjmowaniu jakiegokolwiek z tych leków, które są często stosowane w celu złagodzenia objawów dławicy piersiowej (bólu w klatce piersiowej). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki uwalniające tlenek azotu, takie jak azotan amylu (ang. “poppers”), gdyż ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę serca lub wątroby.

•    jeśli pacjent przebył niedawno udar mózgu lub zawał mięśnia sercowego, lub jeśli stwierdzono u niego niskie ciśnienie tętnicze krwi.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono rzadkie dziedziczne choroby oka, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).

•    jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Sildenafil Sandoz należy omówić to z lekarzem, jeśli pacjent ma:

•    niedokrwistość sierpowatokrwinkową (nieprawidłowość dotycząca krwinek czerwonych), białaczkę (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego);

•    zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego;

•    zaburzenia czynności serca; w tym przypadku lekarz powinien ocenić, czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną;

•    chorobę wrzodową żołądka lub zaburzenia krzepnięcia (takie jak hemofilia);

•    nagłe pogorszenie widzenia lub nagłą utratę wzroku. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku Sildenafil Sandoz i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Leku Sildenafil Sandoz nie należy stosować jednocześnie z innymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.

Nie należy przyjmować leku Sildenafil Sandoz razem z lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia płucnego, które zawierają syldenafil lub inne inhibitory fosfodiesterazy typu 5 (PDE5).

Pacjenci, którzy nie mają zaburzeń erekcji, nie powinni stosować leku Sildenafil Sandoz.

Sildenafil Sandoz nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Szczególne uwagi dotyczące stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, który może zadecydować o zastosowaniu mniejszej dawki leku Sildenafil Sandoz.

Dzieci i młodzież

Leku Sildenafil Sandoz nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Sildenafil Sandoz a inne leki

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Sildenafil Sandoz może oddziaływać na niektóre leki, zwłaszcza stosowane w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W razie pogorszenia się stanu zdrowia wymagającego pilnej interwencji lekarskiej należy poinformować lekarza udzielającego pomocy o zażyciu leku Sildenafil Sandoz i określić czas jego przyjęcia. Leku Sildenafil Sandoz nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami bez zgody lekarza.

Nie należy przyjmować leku Sildenafil Sandoz w razie stosowania leków z grupy azotanów, gdyż takie połączenie może spowodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu tych leków, które są często stosowane w łagodzeniu dolegliwości związanych z dławicą piersiową (lub „bólu w klatce piersiowej”).

Nie należy przyjmować leku Sildenafil Sandoz w razie stosowania leków uwalniających tlenek azotu, takich jak azotan amylu (ang. „poppers”), gdyż takie połączenie może spowodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

U pacjentów przyjmujących leki z grupy inhibitorów proteazy, stosowane w leczeniu zakażeń HIV, lekarz może zadecydować o zastosowaniu najmniejszej dawki początkowej leku Sildenafil Sandoz (25 mg).

U niektórych osób, które przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego

krwi lub choroby gruczołu krokowego, mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie oszołomienia spowodowane zmniejszeniem ciśnienia tętniczego podczas szybkiego siadania lub wstawania. Objawy takie występowały u niektórych osób przyjmujących jednocześnie Sildenafil Sandoz i leki alfa-adrenolityczne. Ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Sildenafil Sandoz. W celu zmniejszenia ryzyka tych objawów należy regularnie przyjmować stałe dawki leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem leczenia lekiem Sildenafil Sandoz. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu początkowej dawki 25 mg leku Sildenafil Sandoz.

Sildenafil Sandoz z jedzeniem, piciem i alkoholem

Sildenafil Sandoz można przyjmować niezależnie od posiłków, jednak zażycie leku razem z obfitym posiłkiem może wydłużyć czas do rozpoczęcia działania.

Alkohol może czasowo osłabić zdolność do osiągnięcia wzwodu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Sildenafil Sandoz, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Sildenafil Sandoz nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Sildenafil Sandoz może spowodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn należy zorientować się, w jaki sposób Sildenafil Sandoz wpływa na organizm pacjenta.

3. Jak stosować Sildenafil Sandoz

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg.

Nie należy stosować leku Sildenafil Sandoz częściej niż raz na dobę.

Nie należy przyjmować leku Sildenafil Sandoz razem z innymi lekami zawierającymi syldenafil.

Sildenafil Sandoz należy przyjąć około godziny przed planowaną aktywnością seksualną. Lamelki przeznaczone są do stosowania doustnego. Można je popić wodą.

Instrukcja postępowania

Uwaga: Nie wolno dotykać lamelki wilgotnymi rękami!

a) Należy wziąć saszetkę, odszukać znak strzałki na jednym z jej krótszych boków i trzymać saszetkę tą stroną skierowaną do góry. Saszetka w tym miejscu nie jest sklejona.

b) Delikatnie rozdzielić obie części saszetki w miejscu oznaczonym strzałką. Teraz każdą część saszetki można trzymać między kciukiem i palcem wskazującym obu rąk.

c) Delikatnie oddzielać obie części saszetki, pociągając je w przeciwnych kierunkach aż do momentu całkowitego rozdzielenia. Teraz widoczna jest lamelka umieszczona na jednej z rozdzielonych części saszetki.

d) Lamelkę należy wyjąć z saszetki suchymi palcami i położyć ją bezpośrednio na języku. Rozpuści się tam szybko i będzie można ją łatwo połknąć.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Sildenafil Sandoz jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sildenafil Sandoz umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Sildenafil Sandoz, jest różny u różnych pacjentów, ale zwykle wynosi od pół do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty podczas obfitego posiłku.

Jeśli po zażyciu leku Sildenafil Sandoz nie dochodzi do wzwodu lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego, należy poinformować o tym lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sildenafil Sandoz

Możliwe jest zwiększenie ilości i nasilenia działań niepożądanych. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie zwiększa skuteczności leku.

Nie należy przyjmować większej ilości lamelek niż zalecił lekarz.

W razie przyjęcia większej liczby lamelek niż zalecono, należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Sildenafil Sandoz są zwykle lekkie do umiarkowanych i krótkotrwałe.

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Sildenafil Sandoz i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną:

•    Reakcja alergiczna - występuje niezbyt często (może występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

Do jej objawów należą: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła

•    Bóle w klatce piersiowej - występują niezbyt często

Jeśli w trakcie lub po stosunku płciowym pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:

•    powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się odprężyć,

   nie powinien w żadnym razie przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,

•    Przedłużony i czasami bolesny wzwód - występuje rzadko (może występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

Jeśli wzwód utrzymuje się dłużej niż 4 godziny, pacjent powinien niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

•    Nagłe osłabienie wzroku lub utrata widzenia - występuje rzadko

•    Ciężkie reakcje skórne - występują rzadko

Do ich objawów należą: znaczne złuszczanie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w obrębie jamy ustnej, narządów płciowych i wokół oczu, gorączka

•    Napady padaczkowe lub drgawki - występują rzadko Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób): ból głowy.

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (nagłe odczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, odczucie zatkanego nosa i zawroty głowy.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, nabiegnięcie oka krwią/zaczerwienienie oka, ból oka, widzenie błysków światła, wrażliwość na światło, łzawienie, kołatanie serca, szybkie bicie serca, wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze krwi, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zaburzenia głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, odczucie „zatkanych” zatok, zapalenie błony śluzowej nosa (z takimi objawami, jak katar, kichanie i „zatkany” nos), ból w nadbrzuszu, choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa (m.in. ze zgagą), obecność krwi w moczu, ból w rękach lub nogach, krwawienie z nosa, odczucie gorąca i zmęczenia.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób): omdlenie, udar mózgu, zawał serca, , nieregularna czynność serca, chwilowe zmniejszenie dopływu krwi do niektórych części mózgu, odczucie ucisku w gardle, drętwienie jamy ustnej, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucie w oku, obrzęk oka lub powieki, widzenie drobin lub plamek, widzenie halo wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenic, przebarwienie białkówek oka, krwawienie z penisa, obecność krwi w nasieniu, suchość w nosie, obrzęk błony śluzowej nosa, rozdrażnienie i nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Po wprowadzeniu syldenafilu do obrotu zgłaszano rzadkie przypadki niestabilnej dławicy piersiowej (objaw choroby serca) i nagły zgon. U większości pacjentów (choć nie u wszystkich) przed zastosowaniem leku Sildenafil Sandoz występowały zaburzenia czynności serca. Nie można określić, czy zdarzenia te wiązały się bezpośrednio ze stosowaniem leku Sildenafil Sandoz.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania

niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań

Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Sildenafil Sandoz

■    Ten lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■    Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku i etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Brak szczególnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

■    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sildenafil Sandoz

Substancją czynną leku jest syldenafil (w postaci cytrynianu).

Każda lamelka rozpadająca się w jamie ustnej zawiera 25 mg, 50 mg lub 75 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

Pozostałe składniki to: hydroksypropyloceluloza, glicerol 85%, sukraloza, aromat miętowy (SYM 353592), lewomentol, sodu chlorek, aromat Contramarum forte (SYM 225023), indygotyna (E132).

Jak wygląda lek Sildenafil Sandoz i co zawiera opakowanie

Lamelka to jasnoniebieski, prostokątny, elastyczny pasek (14 mm x 25 mm, 28 mm x 25 mm lub 42 mm x 25 mm)

Każda lamelka pakowana jest w saszetkę PET/Aluminium/PE w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20, 24 lub 28 lamelek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca HEXAL AG Industriestrasse 25 83607 Holzkirchen, Niemcy

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

S.C. Sandoz, S.R.L.

Livezeni Street no 7A 540472 Targu Mures, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2015 Logo Sandoz

7 UK/H/4222/001-002-003/IB/004