Imeds.pl

Sildenafil Symphar 25 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Sildenafil SymPhar, 25 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafil SymPhar, 50 mg, tabletki do rozgryzania i żucia Sildenafil SymPhar, 100 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

(Sildenafilum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Sildenafil SymPhar i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sildenafil SymPhar

3.    Jak stosować Sildenafil SymPhar

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Sildenafil SymPhar

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Sildenafil SymPhar i w jakim celu się go stosuje

Syldenafil należy do grupy leków nazywanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5.

Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod wpływem pobudzenia seksualnego. Lek syldenafil nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Syldenafil nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Lek Sildenafil SymPhar jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, nazywanych także impotencją. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia, wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Sildenafil SymPhar Kiedy nie stosować leku Sildenafil SymPhar:

□ Jeśli pacjent przyjmuje leki nazywane azotanami, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy; leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dusznicy bolesnej („bólu w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

□    Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu takie jak azotyn amylu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

□    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

□    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub wątroby.

□    Jeśli pacjent przebył niedawno udar mózgu lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

□    Jeśli u pacjenta występują dziedziczne choroby oczu, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).

□    Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Sildenafil SymPhar należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty i poinformować:

-    Jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość sierpowatokrwinkowa (nieprawidłowość dotycząca czerwonych komórek krwi), białaczka (choroba nowotworowa krwi), szpiczak mnogi (choroba nowotworowa szpiku kostnego).

-    Jeśli stwierdzono u pacjenta anatomicznie zniekształceniu prącia lub chorobę Peyroniego.

-    Jeśli u pacjenta występują dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.

-    Jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa lub zaburzenia krzepnięcia (takie jak hemofilia).

-    Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Sildenafil SymPhar i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Leku Sildenafil SymPhar nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi metodami leczenia zaburzeń wzwodu.

Dzieci i młodzież

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku Sildenafil SymPhar u osób w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, który może zadecydować o podaniu mniejszej dawki leku Sildenafil SymPhar.

Inne leki i Sildenafil SymPhar

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Sildenafil SymPhar, tabletki do rozgryzania i żucia może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, należy poinformować lekarza o zażyciu leku Sildenafil SymPhar oraz kiedy przyjęto lek. Nie należy przyjmować leku Sildenafil SymPhar jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Sildenafil SymPhar, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dusznicy bolesnej („bólu w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku Sildenafil SymPhar jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu np. azotyn amylu, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od najniższej dawki (25 mg) leku Sildenafil SymPhar.

U niektórych pacjentów, przyjmujących leki a-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub przerostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia krwi, polegającego na spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących Sildenafil SymPhar i leki a-adrenolityczne. Wystąpienie takiej reakcji najczęściej ma miejsce ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Sildenafil SymPhar. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki leku a-adrenolitycznego przed rozpoczęciem leczenia lekiem Sildenafil SymPhar.

Lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od najniższej dawki (25 mg) leku Sildenafil SymPhar. Sildenafil SymPhar z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Sildenafil SymPhar może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Przyjmowanie leku Sildenafil SymPhar w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać działanie lecznicze leku Sildenafil SymPhar, nie należy spożywać dużych ilości alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Sildenafil SymPhar nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Sildenafil SymPhar może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Sildenafil SymPhar.

Sildenafil SymPhar, tabletki do rozgryzania i żucia, zawierają aspartam, źródło fenyloalaniny.

Jeśli pacjent choruje na fenyloketonurię (rzadkie, dziedziczne zaburzenie metabolizmu), należy wziąć to pod uwagę.

Sildenafil SymPhar, tabletki do rozgryzania i żucia, zawierają laktozę. Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza, że ma nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

3. Jak stosować Sildenafil SymPhar

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg.

Leku Sildenafil SymPhar nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek Sildenafil SymPhar należy przyjąć około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

Całą tabletkę należy rozgryźć i żuć.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Sildenafil SymPhar jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sildenafil SymPhar umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Sildenafil SymPhar jest różny w zależności od pacjenta, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek Sildenafil SymPhar zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Sildenafil SymPhar nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Sildenafil SymPhar

U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie zwiększa skuteczności leku.

Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż zaleci lekarz.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Sildenafil SymPhar są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:

-    powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,

-    nie powinien przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,

-    powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym Sildenafil SymPhar, mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zażyciu leku Sildenafil SymPhar wystąpią następujące objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku Sildenafil SymPhar. Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie lub utrata wzroku, powinien on zaprzestać przyjmowania leku Sildenafil SymPhar i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Bardzo częstym działaniem niepożądanym (występującym częściej niż u 1 na 10 pacjentów) jest ból głowy.

Częste działania niepożądane (może wystąpić maksymalnie u 1 na 10 pacjentów) to: uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło, niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego.

Niezbyt częste działania niepożądane (może wystąpić maksymalnie u 1 na 100 pacjentów) to: wymioty, wysypka skórna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu i (lub) zaczerwienienie oczu, ból oczu, podwójne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bóle mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, ból w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia.

Rzadkie działania niepożądane (może wystąpić maksymalnie u 1 na 1000 pacjentów) to: wysokie ciśnienie tętnicze krwi, niskie ciśnienie krwi, omdlenia, udar, krwawienie z nosa oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku do obrotu były: kołatanie serca, ból w klatce piersiowej, nagła śmierć, zawał serca, lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektóre części mózgu. U większości, ale nie u wszystkich pacjentów występowały zaburzenia czynności serca po przyjęciu tego leku. Nie można określić czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku Sildenafil SymPhar. Odnotowano również przypadki drgawek i poważnych reakcji skórnych charakteryzujących się wysypką, pęcherzami, łuszczeniem skóry i bólem, które wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Sildenafil SymPhar

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i na blistrze po „EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Sildenafil SymPhar

•    Substancją czynną leku Sildenafil SymPhar jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 25 mg,

50 mg lub 100 mg syldenafilu.

•    Pozostałe składniki to: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza

jednowodna, Powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH) lub kwas solny (do ustalenia pH)

Jak wygląda lek Sildenafil SymPhar i co zawiera opakowanie

25 mg: biała, trójkątna, dwuwypukła z nadrukiem „25” na jednej stronie.

50 mg: biała, trójkątna, dwuwypukła z nadrukiem „50” na jednej stronie.

100 mg: biała, trójkątna, dwuwypukła z nadrukiem „100” na jednej stronie.

Tabletki do rozgryzania i żucia umieszczone są w blistrach po 1, 2, 4, 8 lub 12 sztuk.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa

Wytwórca/Importer:

Genepharm S.A.

18th km Marathon Avenue, 15351 Pallini Grecja

Cemelog BRS Ltd.

2040 Budaors, Vasut u. 13 Węgry

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000 Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia: Sildenafil SymPhar Polska: Sildenafil SymPhar

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7