+ iMeds.pl

Silfeldrem 100 mgUlotka Silfeldrem

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Silfeldrem

50 mg, tabletki powlekane 100 mg, tabletki powlekane

Sildenafilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Silfeldrem i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Silfeldrem

3.    Jak stosować lek Silfeldrem

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Silfeldrem

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Silfeldrem i w jakim celu się go stosuje

Lek Silfeldrem zawiera substancję czynną - syldenafil, który należy do grupy leków zwanych inhibitorami fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez rozluźnienie naczyń krwionośnych w prąciu, umożliwiając napływ krwi do prącia podczas pobudzenia seksualnego. Lek Silfeldrem pomaga osiągnąć wzwód prącia jedynie podczas stymulacji seksualnej.

Lek Silfeldrem stosuje się w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji. Jest to niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Silfeldrem

Kiedy nie stosować leku Silfeldrem

-    jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany (nitraty); przyjmowanie tych leków razem z lekiem Silfeldrem może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenie ciśnienia krwi.

Należy poinformować lekarza jeśli pacjent zażywa którykolwiek z tych leków, często stosowanych w celu łagodzenia objawów dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej).

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty;

-    jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu, np. azotyn azylu, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego;

-    jesli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności serca lub wątroby;

-    jeśli pacjent niedawno przebył udar mózgu, zawał serca lub ma niskie ciśnienie tętnicze krwi;

-    jeśli pacjent ma rzadką, dziedziczną chorobę oczu (jak retinitis pigmentosa, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki);

-    jeśli pacjent doznał kiedykolwiek utraty wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Silfeldrem należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli pacjent choruje na niedokrwistość sierpowatokrwinkową (nieprawidłowość krwinek czerwonych), białaczkę (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego);

-    jeśli u pacjenta występuje zniekształcenie prącia lub choroba Peyroniego;

-    jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony serca. Lekarz powinien dokładnie ocenić, czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek związany z aktywnością seksualną;

-    jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka lub zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilię);

-    jeśli u pacjenta wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Silfeldrem i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Leku Silfeldrem nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi metodami leczenia zaburzeń wzwodu.

Leku Silfeldrem nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5.

Leku Silfeldrem nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.

Silfeldrem nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Szczególne zalecenia dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Należy poinformować lekarza jeśli pacjent ma choroby nerek lub wątroby. Lekarz może zdecydować

o zastosowaniu mniejszej dawki leku.

Dzieci i młodzież

Leku Silfeldrem nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Lek Silfeldrem a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Silfeldrem może mieć wpływ na działanie niektórych innych leków, zwłaszcza stosowanych do leczenia bólu w klatce piersiowej.

W sytuacji wymagającej nagłej interwencji medycznej należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o zażyciu leku Silfeldrem oraz kiedy miało to miejsce. Nie należy przyjmować leku Silfeldrem jednocześnie z innymi lekami bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Silfeldrem, jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany. Jednoczesne przyjęcie azotanów z lekiem Silfeldrem może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z leków stosowanych w leczeniu dusznicy bolesnej (bólu w klatce piersiowej).

Nie należy przyjmować leku Silfeldrem, jeśli pacjent stosuje leki uwalniajace tlenek azotu (tzw. „poppersy” - potoczne określenie różnych azotynów alkilu przyjmowanych wziewnie, np. azotyn amylu). Jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Silfeldrem może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia krwi.

Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory proteazy (leki stosowane w zwalczaniu zakażenia HIV), zaleca się rozpoczęcie leczenia od najniższej dawki (25 mg) syldenafilu.

Niektórzy pacjenci przyjmujacy leki z grupy alfa-blokerów, z powodu nadciśnienia lub powiększenia gruczołu krokowego, mogą doznać zawrotów głowy lub uczucia oszołomienia, co może być spowodowane spadkiem ciśnienia krwi przy szybkim wstawaniu lub siadaniu. U niektórych pacjentów zażywających alfa-blokery i syldenafil mogą wystapić takie objawy. Wystepują one zwykle w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Silfeldrem. W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia takich objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki leku a-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Silfeldrem. Lekarz może zadecydować, że leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg syldenafilu.

Zażywanie leku Silfeldrem z jedzeniem, piciemi i alkoholem

Lek Silfeldrem może być przyjmowany z jedzeniem lub niezależnie od niego.

Jeśli lek Silfeldrem jest przyjmowany podczas obfitego posiłku, jego działanie może być opóźnione.

Alkohol może pogorszyć istniejące zaburzenia erekcji. Aby odnieść maksymalne korzyści z przyjmowania leku nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed przyjęciem leku Silfeldrem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Silfeldrem nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Silfeldrem może powodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Pacjent powinien poznać swoją reakcję na lek Silfeldrem przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługi urządzeń mechanicznych.

Lek Silfeldrem zawiera laktozę

Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, np. laktozy, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Silfeldrem.

3. Jak stosować lek Silfeldrem

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka początkowa leku to 50 mg.

Nie należy stosować leku Silfeldrem częściej niż raz na dobę.

Lek Silfeldrem należy zażywać na około jedną godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku jest za słabe lub za mocne, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Silfeldrem umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod wpływem pobudzenia seksualnego.

Czas po którym występuje działanie leku Silfeldrem różni się indywidualnie, ale zazwyczaj wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie leku Silfeldrem może nastąpić później, jeśli jest zażywany podczas obfitego posiłku.

Jeśli po przyjęciu leku Silfeldrem nie dochodzi do erekcji lub nie trwa ona wystarczająco długo lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Silfeldrem

U pacjentów, którzy przyjęli zbyt dużą dawkę leku Silfeldrem, mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Dawka większa niż 100 mg nie zwiększa skuteczności leku.

Nie należy zażywać większej liczby tabletek niż zalecona przez lekarza.

Jeśli pacjent zażył więcej tabletek niż powinien, należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem syldenafilu są zazwyczaj łagodne lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Silfeldrem i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:

•    reakcja alergiczna - występuje niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów); Objawy obejmują: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła;

•    bóle w klatce piersiowej - występują niezbyt często. Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa ból w klatce piersiowej:

-    powinien przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się odprężyć

-    nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować nitratów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej;

•    nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody - występują rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów). Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;

•    nagłe pogorszenie lub utrata wzroku - występują rzadko;

•    ciężkie reakcje skórne - występują rzadko. Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i wokół oczu, gorączkę;

•    napady padaczkowe lub drgawki - występują rzadko.

Inne działania niepożądane

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów) ból głowy.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów)

nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźnie widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów)

omdlenia, udar mózgu, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości raz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroby serca) oraz nagłej śmierci. Istotne jest, że u większości, ale nie u wszystkich pacjentów, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca miały miejsce już przed przyjęciem syldenafilu. Stwierdzenie, czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem syldenafilu nie jest możliwe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Silfeldrem

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po:

„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zapis na opakowaniu po skrócie „EXP” oznacza termin ważności, a po skrócie „Lot” numer serii.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Silfeldrem

-    Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 50 mg lub 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

-    Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, powidon K29-32, sodu kroskarmeloza, magnezu stearynian.

Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, indygotyna (E132), lak.

Jak wygląda lek Silfeldrem i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

Silfeldrem 50 mg: niebieskie, eliptyczne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane oznakowane „SL50” po jednej stronie.

Silfeldrem 100 mg: niebieskie, eliptyczne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane oznakowane „SL100” po jednej stronie.

Lek Silfeldrem dostępny jest w opakowaniach zawierających 1, 4, 8 lub 12 tabletek powlekanych w blistrach.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

+pharma arzneimittel gmbh Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria

Wytwórca

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.

Hafnerstraße 211 8054 Graz Austria

G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria

Data ostatniej aktualizacji ulotki:    listopad 2014

6

Silfeldrem

Charakterystyka Silfeldrem

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Silfeldrem, 50 mg, tabletki powlekane Silfeldrem, 100 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Silfeldrem, 50 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 124,76 mg laktozy jednowodnej.

Silfeldrem, 100 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 249,52 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.

Silfeldrem 50 mg

Niebieskie, eliptyczne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane oznakowane „SL50” po jednej stronie.

Silfeldrem 100 mg

Niebieskie, eliptyczne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane oznakowane „SL100” po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Silfeldrem jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku seksualnego.

Do skutecznego działania produktu Silfeldrem konieczna jest stymulacja seksualna.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych

Zalecana dawka wynosi 50 mg. Należy ją przyjąć w zależności od potrzeb na około 1 godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu, dawka może być zwiększona do 100 mg lub zmniejszona do 25 mg. Maksymalna zalecana dawka wynosi 100 mg. Nie zaleca się stosowania syldenafilu częściej niż 1 raz na dobę.

Jeżeli produkt Silfeldrem jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia produktu na czczo (patrz punkt 5.2).

Szczególne populacje pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawki (> 65 lat).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Zalecenia dotyczące dawkowania opisane w punkcie „Stosowanie u pacjentów dorosłych” odnoszą się do pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny od 30 do 80 ml/min).

Ponieważ klirens syldenafilu jest zmniejszony u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu, dawka może być stopniowo zwiększona do 50 mg, maksymalnie do 100 mg (w razie konieczności).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Ponieważ klirens syldenafilu jest zmniejszony u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (np. z marskością wątroby), należy rozważyć zastosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu, dawka może być stopniowo zwiększona do 50 mg, maksymalnie do 100 mg (w razie konieczności).

Dzieci i młodzież

Silfeldrem nie jest wskazany do stosowania u osób w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze

U pacjentów stosujących jednocześnie inhibitory CYP3A4 (patrz punkt 4.5), należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej 25 mg. Wyjątkiem jest rytonawir, którego nie zaleca się stosować jednocześnie z syldenafilem (patrz punkt 4.4).

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia hipotonii ortostatycznej u pacjentów przyjmujących leki a-adrenolityczne, przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem pacjenci leczeni alfa-blokerami powinni być w stabilnym stanie. Ponadto, należy rozważyć rozpoczęcie leczenia syldenafilem od dawki 25 mg (patrz punkty 4.4 oraz 4.5).

Sposób podawania

Podanie doustne.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ze względu na znane działanie syldenafilu na przemiany tlenku azotu i cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) (patrz punkt 5.1), produkt nasila hipotensyjne działanie azotanów. Jednoczesne podawanie syldenafilu w jakiejkolwiek postaci z lekami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami jest, w związku z tym, przeciwwskazane.

Nie należy stosować preparatów przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji, w tym syldenafilu u pacjentów, u których aktywność seksualna nie jest zalecana (np. u pacjentów z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego, jak niestabilna dusznica bolesna lub ciężka niewydolność serca).

Silfeldrem jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili zdolność widzenia w jednym oku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic anterior ischaemic optic neuropaty - NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy też nie, z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5 (patrz punkt 4.4).

Nie badano bezpieczeństwa stosowania syldenafilu w następujących podgrupach pacjentów: u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, niedociśnieniem tętniczym krwi (ciśnienie tętnicze krwi < 90 / 50 mm Hg), niedawno przebytym zawałem serca lub udarem mózgu oraz u pacjentów z dziedzicznymi chorobami zwyrodnieniowymi siatkówki, takimi jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane zaburzenia fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego należy przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta, w celu rozpoznania zaburzeń erekcji i określenia przyczyn zaburzeń erekcji.

Sercowo-naczyniowe czynniki ryzyka

Ponieważ z aktywnością seksualną wiąże się pewne ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności układu krążenia, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzeń erekcji lekarz powinien ocenić stan układu sercowo-naczyniowego pacjenta. Syldenafil, rozszerza naczynia, co powoduje niewielkie, przemijające zmniejszenie ciśnienia krwi (patrz punkt 5.1). Przed zaleceniem syldenafilu lekarz powinien starannie ocenić, czy dany pacjent, w danych warunkach, może być wrażliwy na działanie rozszerzające naczynia, zwłaszcza podczas aktywności seksualnej.

Zwiększoną wrażliwość na środki rozszerzające naczynia krwionośne wykazują pacjenci ze zwężeniem drogi odpływu krwi z lewej komory serca (np. ze zwężeniem zastawki aorty, kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu) lub pacjenci z rzadkim zespołem atrofii wielonarządowej, charakteryzującym się poważnym zaburzeniem kontroli ciśnienia tętniczego krwi przez autonomiczny układ nerwowy.

Syldenafil nasila działanie hipotensyjne azotanów (patrz punkt 4.3).

Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano ciężkie zaburzenia układu sercowo - naczyniowego, w tym zawał mięśnia sercowego, niestabilną dusznicę bolesną, nagły zgon sercowy, komorowe zaburzenia rytmu, krwotok naczyniowo-mózgowy, przejściowy atak niedokrwienny, nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze, związane czasowo ze stosowaniem syldenafilu. Większość tych pacjentów, lecz nie wszyscy, u których wystąpiły powyższe zaburzenia, miała czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wiele wymienionych działań niepożądanych wystąpiło w czasie lub krótko po stosunku seksualnym. W pojedynczych przypadkach powyższe zaburzenia wystąpiły zanim doszło do stosunku seksualnego. Jednoczesne określenie zależności pomiędzy tymi zdarzeniami a czynnikami, które je mogły wywołać, nie jest możliwe.

Priapizm

Preparaty stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji, w tym syldenafil, należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi deformacjami prącia (takimi jak zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego) oraz u pacjentów ze schorzeniami predysponującymi do wystąpienia priapizmu (jak niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi lub białaczka).

Po dopuszczeniu syldenafilu do obrotu zgłaszano przypadki przedłużonych erekcji i priapizmu.

W przypadku erekcji utrzymującej się dłużej niż 4 godziny pacjent powinien natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną. Jeśli prapizm nie będzie natychmiast leczony, może doj ść do uszkodzenia tkanki prącia i trwałej utraty potencji.

Jednoczesne stosowanie z innymi inhibitorami PDE5 lub innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji Dotychczas nie zbadano bezpieczeństwa i skuteczności jednoczesnego stosowania syldenafilu z innymi inhibitorami PDE5, terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu (REVATIO), czy innymi sposobami leczenia zaburzeń erekcji. Nie zaleca się stosowania takich połączeń.

Zaburzenia widzenia

Zgłaszano spontaniczne przypadki zaburzeń widzenia w związku z przyjmowaniem syldenafilu i innych inhibitorów PDE5 (patrz punkt 4.8). Przypadki niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, rzadko występującej choroby, były zgłaszane spontanicznie w badaniach obserwacyjnych w związku z przyjmowaniem syldenafilu i innych inhibitorów PDE5 (patrz punkt 4.8). Pacjentom należy zalecić, aby w przypadku jakichkolwiek nagłych zaburzeń widzenia przerwali stosowanie produktu Silfeldrem i natychmiast skonsultowali się z lekarzem (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie z rytonawirem

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syldenafilu i rytonawiru (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne stosowanie z lekami a-adrenolitycznymi

Należy zachować ostrożność podczas podawania syldenafilu pacjentom stosującym alfa-blokery, ponieważ u niewielkiej liczby podatnych chorych, jednoczesne stosowanie może powodować objawowe niedociśnienie tętnicze (patrz punkt 4.5). Najczęściej ma to miejsce w czasie 4 godzin po podaniu syldenafilu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, pacjenci powinni być stabilni hemodynamicznie podczas leczenia alfa-blokerami przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Należy rozważyć rozpoczęcie terapii syldenafilem w dawce 25 mg (patrz punkt 4.2). Ponadto, lekarz powinien poinformować pacjenta, jak postępować w przypadku wystąpienia objawów niedociśnienia ortostatycznego.

Wpływ na krwawienie

Badania in vitro przeprowadzone na ludzkich płytkach krwi wykazały, że syldenafil nasila przeciwagregacyjne działanie sodu nitroprusydku. Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub czynną chorobą wrzodową.

U tych pacjentów syldenafil należy podawać tylko po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści oraz zagrożeń.

Silfeldrem zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Kobiety

Silfeldrem nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych produktów leczniczych na działanie syldenafilu Badania in vitro

Syldenafil jest metabolizowany głównie przez izoenzym 3A4 i w mniejszym stopniu przez izoenzym 2C9 cytochromu P450 (CYP). Inhibitory tych izoenzymów mogą zmniejszać klirens syldenafilu, zaś induktory tych izoenzymów mogą zwiększać klirens syldenafilu.

Badania in vivo

Analiza populacyjna danych farmakokinetycznych uzyskanych z badań klinicznych wykazała zmniejszenie klirensu syldenafilu podczas jednoczesnego stosowania z inhibitorami enzymu CYP3A4 (takimi jak ketokonazol, erytromycyna, cymetydyna).

Pomimo, iż u tych pacjentów nie zaobserwowano zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych, w czasie jednoczesnego stosowania syldenafilu i inhibitorów CYP3A4 należy rozważyć zastosowanie rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg.

Jednoczesne stosowanie inhibitora proteazy HIV - rytonawiru, który jest bardzo silnym inhibitorem cytochromu P450, w stanie równowagi stacjonarnej (500 mg dwa razy dziennie) z syldenafilem (w pojedynczej dawce 100 mg) powodowało zwiększenie Cmax syldenafilu o 300% (czterokrotny wzrost) i zwiększenie AUC syldenafilu w surowicy o 1000% (jedenastokrotny wzrost). Po upływie

24    godzin stężenie syldenafilu w osoczu wynosiło nadal około 200 ng/ml, w porównaniu ze stężeniem 5 ng/ml po podaniu samego syldenafilu. Wyniki te są zgodne z wpływem rytonawiru na liczne substraty cytochromu P450. Syldenafil nie wpływał na farmakokinetykę rytonawiru. W oparciu

0    powyższe dane farmakokinetyczne, nie jest zalecane jednoczesne stosowanie syldenafilu

1    rytonawiru (patrz punkt 4.4). Maksymalna dawka syldenafilu nie powinna nigdy być wyższa niż

25    mg w ciągu 48 godzin.

Jednoczesne zastosowanie inhibitora proteazy HIV - sakwinawiru, inhibitora CYP3A4, w stanie równowagi (1200 mg trzy razy na dobę) z syldenafilem (jednorazowa dawka 100 mg) powodowało zwiększenie Cmax syldenafilu o 140% i AUC syldenafilu w osoczu o 210%. Syldenafil nie wpływał na farmakokinetykę sakwinawiru (patrz punkt 4.2).

Należy spodziewać się, że silniejsze inhibitory CYP3A4, jak ketokonazol i itrakonazol będą wywierać jeszcze większy wpływ na farmakokinetykę syldenafilu.

Po podaniu jednorazowej dawki 100 mg syldenafilu z erytromycyną, umiarkowanym inhibitorem CYP3A4, w stanie równowagi (500 mg dwa razy na dobę przez 5 dni), ekspozycja ogólnoustrojowa syldenafilu zwiększyła się o 182% (AUC). U zdrowych ochotników, nie wykazano wpływu azytromycyny (500 mg na dobę przez 3 dni) na AUC, Cmax, tmax, stałą szybkości eliminacji i czas półtrwania syldenafilu lub jego głównych, krążących metabolitów. Po jednoczesnym podaniu zdrowym ochotnikom syldenafilu (50 mg) i cymetydyny (800 mg), inhibitora cytochromu P450 i nieswoistego inhibitora CYP3A4, stężenie syldenafilu w osoczu było zwiększone o 56%.

Sok grejpfrutowy jest słabym inhibitorem CYP3A4 w ścianie jelit i może powodować umiarkowane zwiększenie stężenia syldenafilu w osoczu.

Jednorazowe dawki produktów zobojętniających kwas solny (wodorotlenek magnezu, wodorotlenek glinu) nie wpływały na dostępność biologiczną syldenafilu.

Nie przeprowadzono badań nad swoistymi interakcjami ze wszystkimi produktami leczniczymi, jednakże analiza populacyjna danych farmakokinetycznych wykazała brak wpływu na parametry farmakokinetyczne syldenafilu podczas jednoczesnego stosowania z produktami z grupy inhibitorów CYP2C9 (jak tolbutamid, warfaryna, fenytoina), inhibitorami CYP2D6 (jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne), tiazydami i tiazydopodobnymi lekami moczopędnymi, diuretykami pętlowymi i oszczędzającymi potas, inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami kanału wapniowego, lekami beta-adrenolitycznymi lub produktami indukującymi enzymy układu CYP450 (jak ryfampicyna, barbiturany). W badaniu z udziałem zdrowych ochotników płci męskiej, równoczesne podawanie antagonisty endoteliny - bozentanu (induktor CYP3A4 [umiarkowany], CYP2C9 oraz prawdopodobnie CYP2C19) w stanie stacjonarnym (125 mg dwa razy na dobę) z syldenafilem w stanie stacjonarnym (80 mg trzy razy na dobę), powodowało zmniejszenie wartości AUC syldenafilu o 62,6% i Cmax syldenafilu o 55,4%. Zatem równoczesne podawanie silnych induktorów CYP3A4, takich jak ryfampicyna, spowoduje znaczne zmniejszenie stężenia syldafilu w osoczu.

Nikorandyl jest hybrydowym produktem zawierającym aktywator kanału potasowego oraz azotan.

Ze względu na zawartość azotanu, produkt może powodować poważne interakcje z syldenafilem.

Badania in vitro

Syldenafil jest słabym inhibitorem izoenzymów cytochromu P450: 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4 (IC50 > 150 pM). Jest mało prawdopodobne, aby syldenafil zmieniał klirens substratów tych izoenzymów, ponieważ maksymalne stężenie syldenafilu w osoczu wynosi około 1 pM po podaniu zalecanej dawki.

Nie ma danych dotyczących interakcji syldenafilu z niespecyficznymi inhibitorami fosfodiesterazy, jak teofilina lub dipirydamol.

Badania in vivo

Zgodnie ze znanym działaniem syldenafilu na przemiany metaboliczne tlenku azotu / cGMP (patrz punkt 5.1), wykazano że syldenafil nasila działanie hipotensyjne azotanów i jednoczesne stosowanie syldenafilu z lekami uwalniającymi tlenek azotu lub azotanami w jakiejkolwiek postaci jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie syldenafilu pacjentom przyjmującym alfa-blokery może powodować objawowe niedociśnienie u niewielkiej liczby podatnych chorych. Najczęściej ma to miejsce w czasie 4 godzin od podania syldenafilu (patrz punkty 4.2 oraz 4.4). W trzech specjalnych badaniach dotyczących interakcji leków podawano jednocześnie alfa-bloker doksazosynę (4 mg i 8 mg) i syldenafil (25 mg, 50 mg lub 100 mg) pacjentom z łagodnym przerostem gruczołu krokowego (ang. Benign prostatic hyperplasia, BPH), ustabilizowanych podczas leczenia doksazosyną.

W badanych populacjach średnie dodatkowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi w pozycji leżącej wynosiło odpowiednio 7/7 mm Hg, 9/5 mm Hg i 8/4 mm Hg, a średnie dodatkowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi w pozycji stojącej wynosiło odpowiednio 6/6 mm Hg, 11/4 mm Hg i 4/5 mm Hg.

W trakcie jednoczesnego stosowania syldenafilu i doksazosyny u pacjentów uprzednio ustabilizowanych w trakcie leczenia doksazosyną, niekiedy zgłaszano występowanie objawowów niedociśnienia ortostatycznego. Obejmują one zawroty głowy i zamroczenie, lecz nie dochodziło do omdleń.

Nie wykazano występowania istotnych interakcji podczas stosowania syldenafilu jednocześnie z tolbutamidem (250 mg) lub warfaryną (40 mg), produktami metabolizowanymi przez CYP2C9.

Syldenafil (50 mg) nie powoduje dalszego wydłużenia czasu krwawienia spowodowanego działaniem kwasu acetylosalicylowego.

Syldenafil (50 mg) nie nasila hipotensyjnego działania alkoholu u zdrowych ochotników ze średnim stężeniem alkoholu we krwi 80 mg/dl.

Nie stwierdzono różnic w profilu działań niepożądanych u pacjentów stosujących syldenafil w porównaniu do pacjentów stosujących placebo, jednocześnie z lekami moczopędnymi, beta-blokerami, inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami angiotensyny II, lekami przeciwnadciśnieniowymi (rozszerzającymi naczynia i działającymi ośrodkowo), produktami blokującymi neurony adrenergiczne, blokerami kanału wapniowego i produktami blokującymi receptory alfa-adrenergiczne. W specjalnym badaniu interakcji, gdzie syldenafil był podawany (100 mg) pacjentom z nadciśnieniem tętniczym razem z amlodypiną, stwiedzono dodatkowe zmniejszenie skurczowego ciśnienia tętniczego krwi mierzonego w pozycji leżącej o 8 mm Hg. Odpowiadające temu dodatkowe zmniejszenie rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi w pozycji leżącej wynosiło 7 mm Hg. Dodatkowe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi było podobne do obserwowanego po podaniu samego syldenafilu zdrowym ochotnikom (patrz punkt 5.1).

Syldenafil (100 mg) nie wpływał na farmakokinetykę w stanie stacjonarnym inhibitorów proteazy HIV, sakwinawiru i rytonawiru, które są substratami CYP3A4.

U zdrowych ochotników płci męskiej, syldenafil w stanie stacjonarnym (80 mg trzy razy na dobę) powodował zwiększenie wartości AUC bozentanu o 49.8% oraz Cmax bozentanu o 42% (125 mg dwa razy na dobę).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Silfeldrem nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Nie przeprowadzono odpowiednich, ściśle kontrolowanych badań z udziałem kobiet w okresie ciąży lub karmienia piersią.

W badaniach nad rozrodczością przeprowadzonych na szczurach i królikach po podaniu doustnym syldenafilu nie stwierdzono znaczących działań niepożądanych.

Po podaniu jednorazowej dawki 100 mg syldenafilu u zdrowych ochotników nie stwierdzono zmian w ruchliwości i morfologii plemników (patrz punkt 5,1).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Podczas badań klinicznych z zastosowaniem syldenafilu zgłaszano występowanie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Dlatego też pacjenci powinni poznać swoją reakcję na produkt Silfeldrem przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługi urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Profil bezpieczeństwa syldenafilu oparty jest na danych dotyczących 9570 pacjentów, którzy otrzymywali go w 74 badaniach klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby i kontrolowanych placebo.

Działania niepożądane najczęściej zgłaszane przez pacjentów przyjmujących syldenafil w badaniach klinicznych to: ból głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy, niestrawność, niedrożność nosa, zawroty głowy, nudności, uderzenia gorąca, zaburzenia widzenia, widzenie na niebiesko oraz niewyraźne widzenie. .

Dane dotyczące działań niepożądanych gromadzone w ramach monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii po dopuszczeniu leku do obrotu dotyczą okresu ponad 10 lat. Ponieważ nie wszystkie działania niepożądane są zgłaszane i wprowadzane do bazy danych dotyczących bezpieczeństwa, nie jest możliwe wiarygodne ustalenie częstości występowania tych działań.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania w badaniach klinicznych przewyższała częstość występowania analogicznych zdarzeń u pacjentów przyjmujących placebo. Działania te pogrupowano wg klasyfikacji układowo-narządowej i częstości ich występowania (bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100) i rzadko (> 1/10.000 do < 1/1000)). Ponadto, istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które miały miejsce po wprowadzeniu leku do obrotu, wymieniono jako działania niepożądane o nieznanej częstości występowania.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane zostały wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1: Istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania w kontrolowanych badaniach klinicznych przewyższała częstość występowania analogicznych zdarzeń u pacjentów przyjmujących placebo oraz istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które miały miejsce po wprowadzeniu leku do obrotu.

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: nieżyt nosa

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: nadwrażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: ból głowy

Często: zawroty głowy

Niezbyt często: senność, niedoczulica

Rzadko: udar naczyniowy mózgu, przemijający

napad niedokrwienny, drgawki*, drgawki

nawracające*, omdlenie

Zaburzenia oka

Często: zaburzenia widzenia barwnego**, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie Niezbyt często: zaburzenia łzawienia***, ból oczu, światłowstręt, fotopsja, przekrwienie oka, jaskrawe widzenie, zapalenie spojówek Rzadko: przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego niezwiązana z zapaleniem tętnic (NAION)*, niedrożność naczyń siatkówki*, krwotok siatkówkowy, retinopatia miażdżycowa, zaburzenia siatkówki, jaskra, ubytki pola widzenia, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, krótkowzroczność, niedomoga widzenia, zmętnienie ciała szklistego, zaburzenie tęczówki, rozszerzenie źrenicy, widzenie obwódek wokół źródeł światła (ang. halo vision), obrzęk oka, obrzmienie oka, zaburzenia oka, przekrwienie spojówek, podrażnienie oka, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk powieki, odbarwienie twardówki

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, szum w uszach Rzadko: utrata słuchu

Zaburzenia naczyniowe

Często: nagłe zaczerwienienia, uderzenia gorąca Rzadko: nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie

Zaburzenia serca

Niezbyt często: tachykardia, kołatanie serca Rzadko: nagła śmierć sercowa*, zawał mięśnia sercowego, arytmia komorowa*, migotanie przedsionków, niestabilna dławica

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: niedrożność nosa

Niezbyt często: krwawienie z nosa, zatkanie zatok Rzadko: uczucie ucisku w gardle, obrzęk nosa, suchość nosa

** Zaburzenia widzenia barwnego: widzenie na zielono, chromatopsja, widzenia na niebiesko, widzenie na czerwono, widzenie na żółto

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, niestrawność

Niezbyt często: choroba refleksowa przełyku,

wymioty, ból w górnej części jamy brzusznej,

suchość w ustach

Rzadko: niedoczulica jamy ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka

Rzadko: zespół Stevensa i Johnsona (ang. StevensJohnson Syndrome, SJS)*, martwica toksyczna naskórka (ang. Toxic Epidermal Necrolysis,

TEN)*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: ból mięśni, ból w kończynie

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko: krwawienie z prącia, priapizm*, krwawa sperma, nasilona erekcja

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: ból w klatce piersiowej, zmęczenie, uczucie gorąca Rzadko: drażliwość

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: przyspieszona akcja serca

* Zgłaszane tylko po dopuszczeniu produktu

eczniczego do obrotu


*** Zaburzenie łzawienia: zespół suchego oka, zaburzenie łzawienia, zwiększone łzawienie. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego od obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszystkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W badaniach przeprowadzonych na ochotnikach po podaniu jednorazowych dawek do 800 mg, działania niepożądane były podobne do działań obserwowanych po podaniu mniejszych dawek, lecz występowały z większą częstością i większym nasileniem. Zastosowanie dawki 200 mg nie powodowało większej skuteczności, natomiast częstość występowania działań niepożądanych (ból głowy, uderzenia gorąca, zawroty głowy, dyspepsja, uczucie zatkanego nosa, zmiany widzenia) była zwiększona.

W przypadku przedawkowania, w zależności od objawów należy zastosować standardowe leczenie podtrzymujące. Syldenafil jest silnie wiązany z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem, zatem nie należy spodziewać się, aby zastosowanie dializy spowodowało zwiększenie klirensu syldenafilu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki urologiczne, leki stosowane w zaburzeniach erekcji. Kod ATC: G04B E03

Mechanizm działania

Syldenafil jest produktem do stosowania doustnego stosowanym w leczeniu zaburzeń erekcji.

W naturalnych warunkach, tj. podczas stymulacji seksualnej, przywraca zaburzony mechanizm erekcji poprzez zwiększenie dopływu krwi do prącia.

Fizjologiczny mechanizm odpowiedzialny za erekcję prącia obejmuje uwalnianie tlenku azotu (NO) w ciałach jamistych w czasie pobudzenia seksualnego. Następnie tlenek azotu aktywuje enzym cyklazę guanylową, co zwiększa stężenia cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP) i powoduje rozkurcz mięśni gładkich w ciałach jamistych, umożliwiając napływ krwi do prącia.

Syldenafil jest silnym, selektywnym inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 (PDE5) swoistej dla cGMP w ciałach jamistych, która jest odpowiedzialna za rozkład cGMP. Syldenafil wywołuje erekcję poprzez działanie obwodowe. Syldenafil nie ma bezpośredniego działania zwiotczającego na izolowane ludzkie ciała jamiste, natomiast znacznie nasila bezpośrednie działanie zwiotczające NO na tę tkankę. Podczas pobudzenia szlaku NO/cGMP, co ma miejsce podczas stymulacji seksualnej, zahamowanie PDE5 poprzez syldenafil powoduje zwiększenie stężenia cGMP w ciałach jamistych. Pobudzenie seksualne jest zatem konieczne, aby syldenafil mógł wywierać zamierzone działanie farmakologiczne.

Działanie farmakodynamiczne

Badania in vitro wykazały, że syldenafil działa selektywnie w stosunku do PDE5, który bierze udział w procesie erekcji. Jego działanie jest silniejsze w stosunku do PDE5, niż do innych znanych fosfodiesteraz. Jest 10 razy bardziej selektywny w stosunku do PDE6, który bierze udział w przekazywaniu bodźców świetlnych przez siatkówkę. Stosowany w maksymalnych zalecanych dawkach syldenafil działa na PDE5 80-krotnie bardziej selektywnie niż na PDE1 oraz ponad 700-krotnie bardziej selektywnie na PDE2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 11. Syldenafil wykazuje szczególną, ponad 4000 razy większą selektywność w stosunku do PDE5 niż do PDE3, swoistej względem cAMP fosfodiesterazy, wpływającej na kurczliwość mięśnia sercowego.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Dla oceny przedziału czasowego, w jakim syldenafil wywołuje erekcję w odpowiedzi na pobudzenie seksualne, przeprowadzono dwa badania kliniczne. Metodą pletyzmografii prącia (RigiScan) u pacjentów będących na czczo stwierdzono, że po podaniu syldenafilu średni czas do osiągnięcia erekcji o sztywności 60% (wystarczającej do odbycia stosunku seksualnego) wynosił 25 minut (zakres od 12 do 37 minut). W innym badaniu przeprowadzonym również metodą RigiScan wykazano, że syldenafil po 4-5 godzinach nadal mógł powodować erekcję w odpowiedzi na pobudzenie seksualne.

Syldenafil powodował niewielkie i przemijające zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, które w większości przypadków nie miało znaczenia klinicznego. Średnie maksymalne obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego krwi w pozycji leżącej po doustnym podaniu dawki syldenafilu 100 mg wynosiło 8,4 mm Hg. Odpowiadająca temu zmiana ciśnienia rozkurczowego w pozycji leżącej wynosiła 5,5 mm Hg. Zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi w wyniku rozszerzenia naczyń krwionośnych przez syldenafil, prawdopodobnie jest spowodowane zwiększeniem stężenia cGMP w mięśniach gładkich naczyń. Jednorazowe dawki doustne syldenafilu (do 100 mg) podawane zdrowym ochotnikom nie powodowały znaczących klinicznie zmian w zapisie EKG.

W badaniu nad działaniem hemodynamicznym po podaniu pojedynczej doustnej dawki 100 mg syldenafilu u 14 pacjentów z ciężką chorobą niedokrwienną serca (CAD) (>70% zwężenia, co najmniej jednej tętnicy wieńcowej ), średnie skurczowe i rozkurczowe ciśnienie tętnicze krwi w spoczynku zmniejszało się o odpowiednio 7% i 6% w porównaniu do wartości wyjściowych. Średnie skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej zmniej szało się o 9%. Syldenafil nie miał wpływu na pojemność minutową serca i nie pogarszał przepływu krwi przez zwężone tętnice wieńcowe.

W badaniu wysiłkowym prowadzonym metodą ślepej próby i kontrolowanym placebo oceniano 144 pacjentów z zaburzeniami erekcji i przewlekłą stabilną dusznicą, stosujących regularnie leki przeciwdusznicowe (z wyjątkiem azotanów). Wyniki badania nie wykazały znaczących klinicznie różnic w zakresie czasu wystąpienia objawów dusznicy piersiowej pomiędzy pacjentami przyjmującymi syldenafil i placebo.

U niektórych pacjentów po godzinie po podaniu dawki 100 mg, stwierdzono przy pomocy testu rozróżniania barw Farnsworth -Munsell’a niewielkie, przemijające utrudnienie rozróżniana barw (niebieskiej i zielonej). Nie obserwowano tych zaburzeń po 2 godzinach po zastosowaniu dawki. Uważa się, że zaburzenia w odróżnianiu barw wynikają z zahamowania aktywności PDE6, biorącej udział w kaskadzie przewodzenia bodźca świetlnego w siatkówce. Syldenafil nie wpływa na ostrość lub kontrastowość widzenia. W kontrolowanym placebo badaniu z udziałem niewielkiej liczby pacjentów (n=9) z udokumentowanymi wczesnymi, związanymi z wiekiem zmianami zwyrodnieniowymi plamki, nie wykazano znaczącego wpływu syldenafilu (jednorazowa dawka 100 mg) na przeprowadzone badania wzroku (ostrość widzenia, siatka Amslera, test rozróżniania barw symulujący światła uliczne perymetr Humphreya i wrażliwość na światło).

Po doustnym podaniu jednorazowej dawki syldenafilu 100 mg u zdrowych ochotników nie stwierdzono zmian w ruchliwości lub morfologii plemników (patrz punkt 4.6).

Dalsze informacje z badań klinicznych

W badaniach klinicznych syldenafil zastosowano u ponad 8000 pacjentów w wieku od 19 do 87 lat. Wzięły w nich udział następujące grupy pacjentów: w podeszłym wieku (19,9%), z nadciśnieniem tętniczym krwi (30,9%), cukrzycą (20,3%), chorobą niedokrwienną serca (5,8%), hiperlipidemią (19,8%), urazami rdzenia kręgowego (0,6%), depresją (5,2%), po przebytej przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (3,7%), radykalnej prostatektomii (3,3%). Następujące grupy pacjentów nie były wystarczająco reprezentowane lub były wykluczone z badań klinicznych: pacjenci po zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy, po radioterapii, z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby i pacjenci z niektórymi chorobami układu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 4.3).

W badaniach z zastosowaniem stałej dawki leku, odsetek pacjentów, u których stwierdzono poprawę erekcji wynosił 62% (25 mg), 74% (50 mg) i 82% (100 mg) w porównaniu do 25% pacjentów przyjmujących placebo. W kontrolowanych badaniach klinicznych stwierdzono, że częstość przerwania stosowania syldenafilu była mała i zbliżona do obserwowanej w grupie placebo.

Łącznie, we wszystkich badaniach klinicznych odsetek pacjentów zgłaszających poprawę po zastosowaniu syldenafilu był następujący: zaburzenia erekcji o podłoży psychogennym (84%), mieszane zaburzenia erekcji (77%), zaburzenia erekcji o podłożu organicznym (68%), osoby w podeszłym wieku (67%), pacjenci z cukrzycą (59%), z chorobą niedokrwienną serca (69%), z nadciśnieniem tętniczym (68%), po przebytej przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP) (61%), po radykalnej prostatektomii (43%), z urazami rdzenia kręgowego (83%), z depresją (75%). Bezpieczeństwo i skuteczność syldenafilu utrzymywały się podczas długoterminowych badań.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Syldenafil jest szybko wchłaniany. Po podaniu doustnym na czczo, maksymalne stężenie w osoczu występuje po 30 do 120 minutach (średnio 60 minut). Średnia bezwzględna biodostępność po podaniu doustnym wynosi 41% (zakres od 25 do 63%). W zakresie zalecanych dawek (25 - 100 mg), po podaniu doustnym syldenafilu, AUC oraz Cmax zwiększają się proporcjonalnie do dawki.

Stosowanie syldenafilu podczas posiłku zmniej sza szybkość wchłaniania, średnie opóźnienie tmax wynosi 60 minut, a średnie zmniejszenie Cmax wynosi 29%.

Dystrybucja

Średnia objętość dystrybucji syldenafilu w stanie stacjonarnym (Vd) wynosi 105 l, co świadczy o jego dystrybucji do tkanek. Po podaniu jednorazowej dawki 100 mg, średnie maksymalne stężenie syldenafilu w osoczu wynosi około 440 ng/ml (CV 40%). Ponieważ syldenafil (i jego główny krążący metabolit N-demetylowy) są wiązane z białkami osocza w około 96%, średnie maksymalne stężenie wolnej frakcji syldenafilu w osoczu wynosi 18 ng/ml (38 nM). Stopień wiązania z białkami jest niezależny od całkowitego stężenia produktu.

U zdrowych ochotników, którym podawano syldenafil (jednorazowa dawka 100 mg), po 90 minutach od podania produktu w ejakulacie znajdowało się mniej niż 0,0002% podanej dawki (średnio 188 ng).

Metabolizm

Syldenafil jest metabolizowany głównie przez mikrosomalne enzymy wątrobowe CYP3A4 (głównie) oraz CYP2C9 (w mniejszym stopniu). Główny krążący metabolit powstaje w wyniku N-demetylacji syldenafilu. Metabolit wykazuje podobną selektywność w stosunku do fosfodiesterazy jak syldenafil, a jego siła działania w stosunku do PDE5 określona w warunkach in vitro wynosi około 50% siły działania substancji macierzystej. Stężenie tego metabolitu w osoczu wynosi około 40% stężenia syldenafilu. Metabolit N-demetylowy jest dalej metabolizowany, a czas jego półtrwania eliminacji wynosi około 4 godzin.

Eliminacja

Całkowity klirens syldenafilu wynosi 41 l/godzinę, co powoduje, że końcowy okres półtrwania wynosi od 3 do 5 godzin. Po podaniu doustnym lub dożylnym syldenafil jest wydalany głównie w postaci metabolitów z kałem (około 80% podanej dawki) i w mniejszym stopniu z moczem (około 13% podanej dawki).

Farmakokinetyka w specjalnych grupach pacjentów Pacjenci w _podeszłym wieku

U zdrowych ochotników w podeszłym wieku (65 lat lub więcej) klirens syldenafilu był zmniejszony, w wyniku czego stężenie syldenafilu i jego czynnego N-demetylowego metabolitu było zwiększone

0    około 90% w porównaniu do wartości obserwowanych u młodszych zdrowych ochotników (w wieku od 18 do 45 lat). Z uwagi na różnice wiązania z białkami osocza wynikające z wieku, stężenie wolnego syldenafilu w osoczu było większe o około 40%.

Niewydolność nerek

U ochotników z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny = 30-80 ml/min.), farmakokinetyka syldenafilu nie była zmieniona po podaniu jednorazowej dawki 50 mg. W porównaniu do wartości u ochotników w tym samym wieku bez współistniejących zaburzeń czynności nerek, średnie wartości AUC oraz Cmax N-demetylo metabolitu były zwiększone odpowiednio o 126% i 73%. Jednakże, z uwagi na dużą zmienność osobniczą, różnice nie są znamienne statystycznie. U ochotników z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min.), klirens syldenafilu był zmniejszony, co powodowało zwiększenie średnich wartości AUC i Cmax syldenafilu odpowiednio o 100% i 88%, w porównaniu do wartości u ochotników w tym samym wieku bez współistniejących zaburzeń czynności nerek. Dodatkowo, wartości AUC

1    Cmax N-demetyl metabolitu były znacząco zwiększone, odpowiednio o 79% i 200%.

Niewydolność wątroby

U ochotników z łagodną lub umiarkowaną marskością wątroby (A i B wg. skali Child-Pugh), klirens syldenafilu był zmniejszony, co powodowało zwiększenie wartości AUC (o 84%) oraz Cmax (47%), w porównaniu do wartości u ochotników w tym samym wieku bez zaburzeń czynności wątroby. Farmakokinetyki syldenafilu nie badano u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój potomstwa, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K29-32 Sodu kroskarmeloza Magnezu stearynian

Otoczka

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 6000 Indygotyna (E132), lak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w opakowaniach po 1, 4, 8 lub 12 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego i przygotowanie produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

+pharma arzneimittel gmbh HafnerstraBe 211 8054 Graz Austria

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17696 Pozwolenie nr 17697

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20 stycznia 2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06.11.2014

14

Silfeldrem